Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva

NN 62/2017 (30.6.2017.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1439

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

I.

U Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (»Narodne novine«, br. 140/09, 42/12 i 61/14), u točki II. stavku 2. podstavku 4. riječi: »pretpristupnih programa i« brišu se.

Iza podstavka 5. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se točka sa zarezom te se dodaju podstavci 6. i 7. koji glase:

» – suradnja s hrvatskim predstavnicima civilnoga društva u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru u formuliranju stajališta civilnoga društva na razini Europske unije;

– kandidiranje i izbor predstavnika organizacija civilnoga društva u povjerenstva, savjetodavna ili radna tijela na zahtjev tijela državne uprave, ureda Vlade i drugih tijela javne vlasti.«.

II.

U točki III. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Savjet ima 37 članova, i to:

– 17 predstavnika tijela javne vlasti – nadležnih ministarstava, središnjih državnih ureda, ureda Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

– 14 predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz različitih područja djelovanja

– tri predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca i

– tri predstavnika nacionalnih udruga lokalne i regionalne samouprave.«.

U stavku 4. iza riječi: »Predsjednik,« dodaju se riječi: »zamjenik predsjednika,«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»Članovima Savjeta mandat započinje danom imenovanja od strane Vlade Republike Hrvatske.

Članovi Savjeta mogu podnijeti ostavku. Ostavka se pisanim putem dostavlja Uredu za udruge, koji zatim provodi izbor za novog člana Savjeta na način propisan ovom Odlukom i Poslovnikom Savjeta.«.

III.

U točki IV. podtočka a) mijenja se i glasi:

»a) tijela javne vlasti, i to:

– Ministarstva znanosti i obrazovanja

– Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

– Ministarstva zdravstva

– Ministarstva kulture

– Ministarstva hrvatskih branitelja

– Ministarstva financija

– Ministarstva zaštite okoliša i energetike

– Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– Ministarstva uprave

– Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

– Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– Ministarstva turizma

– Središnjeg državnog ureda za šport

– Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– Ureda za udruge i

– Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.«.

U podtočki b) iza podstavka 9. dodaje se novi podstavak 10. koji glasi:

» – turizma«.

Dosadašnji podstavci 10. – 13. postaju podstavci 11. – 14.

Podtočka c) mijenja se i glasi:

»c) Ureda za udruge, koji predlaže predstavnike organizacija civilnoga društva iz reda:

– zaklada

– sindikata

– udruga poslodavaca i

– nacionalnih udruga lokalne i regionalne samouprave.«.

IV.

Točka VIII. mijenja se i glasi:

»Savjet donosi Poslovnik kojim se uređuju prava i obveze članova Savjeta, izbor, prava i obveze predsjednika Savjeta i zamjenika predsjednika Savjeta, priprema i način sazivanja sjednice, tijek sjednice i način odlučivanja, radne skupine Savjeta, pitanja financijske i organizacijske potpore članovima savjeta, postupak kandidiranja i izbora predstavnika organizacija civilnoga društva u povjerenstva, savjetodavna ili radna tijela na zahtjev tijela državne uprave, ureda Vlade i drugih tijela javne vlasti, kriteriji i postupak kandidiranja i izbora članova i zamjenika članova Savjeta iz reda udruga i ostalih organizacija civilnoga društva te druga pitanja ustroja i rada Savjeta.«.

V.

Članovi Savjeta za razvoj civilnoga društva, imenovani sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (»Narodne novine«, br. 140/09, 42/12 i 61/14), nastavljaju s radom do imenovanja članova i zamjenika članova Savjeta sukladno odredbama ove Odluke.

Poslovnik iz točke IV. ove Odluke Savjet će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/186

Urbroj: 50301-25/27-17-3

Zagreb, 29. lipnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.