Pravilnik o ulovu igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini

NN 62/2017 (30.6.2017.), Pravilnik o ulovu igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini

Ministarstvo poljoprivrede

1443

Na temelju članaka 9. stavka 1. točaka 1., 2., 5., 8. i 10., te članka 31., a u skladu s člankom 19. stavkom 3. te člankom 30. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ULOVU IGLUNA (Xiphias gladius)
U 2017. GODINI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite igluna ovim Pravilnikom propisuju se odredbe koje se odnose na ulov igluna, kao i prateću kontrolu i nadzor, te uključuju sljedeće:

– vremenska ograničenja ribolova igluna

– obavljanje ribolova, dozvoljene ribolovne alate i ribolovu opremu

– minimalnu ulovnu veličinu i prezentaciju ulova

– upravljanje kapacitetom ribolovne flote za ulov

– obavljanje športskog ribolova igluna

– obavljanje rekreacijskog ribolova igluna

– uzorkovanje

– luke određene za iskrcaj.

DRŽAVNA KVOTA

Članak 2.

(1) Državna kvota podrazumijeva ukupnu izlovnu kvotu dodijeljenu Republici Hrvatskoj.

(2) Državna kvota dodjeljuje se gospodarskom ribolovu uz plaćanje godišnje naknade koja je prihod državnog proračuna. Godišnja naknada za državnu kvotu u gospodarskom ribolovu iznosi
1 EUR po kilogramu kvote, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate, ukoliko nije drugačije propisano ovim Pravilnikom.

(3) Za državnu kvotu dodijeljenu negospodarskom ribolovu ne plaća se naknada.

(4) Odlukom o ribolovnim mogućnostima ukupna izlovna kvota raspoređuje se na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova za tekuću godinu. Kvota namijenjena gospodarskom ribolovu se raspoređuje na potkategorije gospodarskog ribolova, i to na kvotu za ribolov plutajućim parangalom i kvotu za ribolov panulom ili odmetom, dok se dio kvote raspoređuje za potrebe prilova igluna u drugim oblicima gospodarskog ribolova. Kvota namijenjena negospodarskom ribolovu može se rasporediti na kvotu za športski odnosno kvotu za rekreacijski ribolov.

(5) Odluka iz stavka 4. ovoga članka sadrži popis plovila kojima se dodjeljuje individualna kvota namijenjena za gospodarski ribolov igluna u 2017. godini ukoliko ispune uvjete i kriterije propisane ovim Pravilnikom.

(6) Državna kvota koja je prema Odluci iz stavka 4. ovoga članka namijenjena potkategoriji gospodarskog ribolova plutajućim parangalom raspoređuje se na plovila koja su količinu iz članka 5. stavka 2. točke 3. podtočke 2. ovoga Pravilnika ostvarila plutajućim parangalom te ispunjavaju i uvjete iz članka 5. stavka 2. točaka 1. i 2. na način da svako plovilo dobiva inicijalnu količinu od
300 kg. Preostala količina raspoređuje se prema postotku koji odgovara udjelu ulova pojedinog plovila ostvarenog plutajućim parangalom u razdoblju od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2016. godine u odnosu na ukupni ulov ostvaren plutajućim parangalom u istom razdoblju.

(7) Državna kvota koja je prema Odluci iz stavka 4. ovoga članka namijenjena potkategoriji gospodarskog ribolova panulom ili odmetom raspoređuje se na plovila koja su količinu iz članka 5. stavka 2. točke 3. podtočke 1. ovoga Pravilnika ostvarila panulom ili odmetom te ispunjavaju i uvjete iz članka 5. stavka 2. točaka 1. i 2. i to prema postotku koji odgovara udjelu ulova pojedinog plovila ostvarenog panulom ili odmetom u razdoblju od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2016. godine u odnosu na ukupni ulov ostvaren panulom ili odmetom u istom razdoblju.

(8) Svako povećanje ili smanjenje Državne kvote odražava se na sva plovila kojima je dodijeljena kvota unutar potkategorije gospodarskog ribolova prema popisu iz Odluke iz stavka 4. ovoga članka.

(9) Vlasnici plovila iz Odluke iz stavka 4. ovoga članka moraju u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu Odluke iz stavka 4. ovoga Pravilnika u Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva (Planinska 2a, 10 000 Zagreb) dostaviti Izjavu o prihvaćanju dijela državne kvote za ulov igluna (Prilog 1. ovoga Pravilnika). Izjava o prihvaćanju dijela Državne kvote mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a podaci u njoj istiniti. Ukoliko se provjerom Izjave utvrdi neistinitost podataka navedenih u Izjavi, vlasnicima plovila trajno će se oduzeti pravo na dodijeljenu Državnu kvotu.

(10) Ukoliko je vlasnik plovila iz Odluke iz stavka 4. ovoga članka pokrenuo postupak pred nadležnim sudom protiv ministarstva vezan uz dodjelu kvote za izlov igluna, ista se ne može dodijeliti do okončanja postupka. Vlasnici plovila u Izjavi o prihvaćanju dijela državne kvote iz stavka 9. ovoga članka izjavljuju je li s njihove strane pokrenut postupak pred nadležnim sudom protiv ministarstva vezan uz dodjelu kvote za izlov igluna.

(11) Vlasnici plovila iz Odluke iz stavka 4. ovoga članka mogu ustupiti dodijeljenu Državnu kvotu u cijelosti za tekuću godinu plovilima s upisanim plutajućim parangalom, odnosno upisanim odmetom ili panulom u povlastici, uz dostavu Izjave o ustupanju kvote (Prilog 2. ovoga Pravilnika) ministarstvu u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu Odluke.

(12) Ovlaštenici povlastice iz Odluke iz stavka 4. kojima je dodijeljena kvota u obje potkategorije gospodarskog ribolova, prihvaćenu kvotu smiju iskorištavati u cijelosti s bilo kojim ribolovnim alatom iz navedenih potkategorija uz prethodnu dostavu Izjave o korištenju dodijeljene kvote (Prilog 3. ovoga Pravilnika) ministarstvu u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu Odluke.

(13) Iznimno od stavka 11. ovoga Pravilnika u slučaju havarije ili potonuća plovila tijekom ribolovne sezone, plovilo kojem je dodijeljena ili ustupljena kvota nije u mogućnosti nastaviti obavljati ribolov, neiskorišteni dio kvote smije u cijelosti ustupiti plovilu s upisanim plutajućim parangalom, odnosno upisanim odmetom ili panulom u povlastici, uz dostavu Izjave o ustupanju kvote iz stavka 11. ovoga Pravilnika. U tom se slučaju plovilo koje ustupa kvotu na korištenje briše s popisa plovila koja smiju obavljati gospodarski ribolov igluna u 2017. godini, a na njegovo se mjesto upisuje novo plovilo.

(14) Ukoliko vlasnici plovila iz Odluke iz stavka 4. ne dostave Izjavu o prihvaćanju dijela Državne kvote smatrat će se da trajno odbijaju dodijeljenu kvotu koja će se u tom slučaju pridodati kvoti za prilov. Ukoliko je neko plovilo iz iste Odluke u tekućoj godini izgubilo pravo na Državnu kvotu, njegova kvota se pridodaje kvoti za prilov.

(15) Ministarstvo vodi registar kvota te ga objavljuje na zaštićenom dijelu mrežne stranice Uprave ribarstva: www.mps.hr/ribarstvo/.

VREMENSKA OGRANIČENJA

Članak 3.

Ribolov igluna dozvoljen je tijekom razdoblja od 6. srpnja u 00:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sata ili do iskorištenja izlovne kvote dodijeljene Republici Hrvatskoj unutar tog razdoblja.

ALATI I OPREMA ZA ULOV IGLUNA

Članak 4.

(1) Gospodarski ribolov igluna smije se obavljati samo uz uporabu odmeta, panule i plutajućeg parangala.

(2) U gospodarskom ribolovu drugim alatima osim onih navedenih u stavku 1. ovoga članka dozvoljen je iskrcaj najviše jednog primjerka igluna po plovilu dnevno te se svaki takav ulov obavezno mora prijaviti na obrascu u Prilogu 4. ovoga Pravilnika te će se oduzeti od kvote raspoređene za prilov. Kopiju obrasca prijave prilova ovlaštenik povlastice dužan je dostaviti Ministarstvu u roku 24 sata od iskrcaja ulova.

(3) Prilov igluna kojeg ostvare plovila iz članka 5. stavka 1. oduzima se od kvote dodijeljene plovilu.

MJERE UPRAVLJANJA RIBOLOVNIM KAPACITETOM

Članak 5.

(1) Gospodarski ribolov igluna smije se obavljati samo plovilom na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru ribolovnim alatima iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, i koje je upisano u ICCAT-ov registar plovila (ICCAT Record of SWO-MED Vessels). Popis plovila koja smiju obavljati ribolov igluna i njihova ukupna izlovna kvota za 2017. godinu objavljuje se na mrežnoj stranici Uprave ribarstva.

(2) U skladu sa stavkom 1. ovoga članka uvjeti kojima plovila moraju udovoljavati da bi imala pravo upisa u registar ulovnih brodova ICCAT-a su sljedeći:

1. da je plovilo upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske,

2. da je plovilo upisano u važeću povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u kojoj su upisani udičarski alati plutajući parangal i/ili odmet i/ili panula,

3. da je plovilo u barem jednoj godini u razdoblju od 2012. do 2016. godine imalo zabilježen ulov ostvaren panulom ili odmetom, te iskrcaj igluna u količini većoj od 100 kg,

ili

da je plovilo u barem jednoj godini u razdoblju od 2012. do 2016. godine imalo zabilježen ulov ostvaren plutajućim parangalom, te iskrcaj igluna u količini većoj od 50 kg,

4. da plovilo ima dodijeljenu individualnu kvotu za ulov igluna .

(3) Obavljanje gospodarskog ribolova igluna suprotno stavku 1. ovoga članka smatra se obavljanjem gospodarskog ribolova bez povlastice ukoliko se ne radi o ribolovu u skladu s odredbom iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Prebacivanjem plutajućeg parangala ili odmeta i panule s jednog plovila na drugo plovilo smatra se da se prebacuju i sva prava vezana uz dodjelu dijela Državne kvote koja proizlaze od ribolova plutajućim parangalom ili odmetom i panulom.

(5) Svako prebacivanje iz stavka 4. ovoga članka na odgovarajući način se odražava na raspodjelu kvote sukladno odredbama članka 2. stavaka 6. i 7. ovoga Pravilnika te jedno plovilo ustupa mjesto drugom plovilu.

MINIMALNA ULOVNA VELIČINA

Članak 6.

(1) Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, iskrcaj, skladištenje i stavljanje na tržište igluna manjeg od 100 cm duljine mjereno od vrha donje čeljusti do kraja repne peraje po središnjoj osi (LJFL), odnosno cijelog igluna mase manje od 11,4 kg, odnosno igluna bez škrga i utrobe mase manje od 10,2 kg.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga Pravilnika dozvoljen je iskrcaj slučajnog ulova igluna duljine manje od minimalne veličine propisane u stavku 1. ovoga članka ukoliko ovaj slučajni ulov ne premašuje 5% ukupne mase i/ili ukupnog broja igluna na iskrcaju.

ŠPORTSKI I REKREACIJSKI RIBOLOV IGLUNA

Članak 7.

(1) U športskom i rekreacijskom ribolovu igluna dozvoljeno je obavljati ribolov samo na način ulovi i pusti, odnosno na način da se ulovljena riba mora pustiti prije izvlačenja na plovilo.

(2) Športski i rekreacijski ribolov igluna dozvoljen je uz posjedovanje odgovarajuće dozvole za lov igluna.

(3) U rekreacijskom ribolovu dozvoljeno je korištenje jedne dozvole dnevno po osobi.

(4) Športski i rekreacijski ribolov igluna dozvoljen je sa tri pribora (štap s rolom) sa po jednom udicom na svakom priboru, ili jednom varalicom s dvije jednokuke, dvokuke ili trokuke udice na svakom priboru.

(5) U športskom i rekreacijskom ribolovu igluna zabranjeno je korištenje udica od nehrđajućih materijala.

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dozvoljen je športski ribolov igluna isključivo u sklopu natjecanja i pod uvjetom da je za tekuću godinu raspoređena ulovna kvota za kategoriju negospodarskog ribolova, odnosno športskog ribolova.

(7) Hrvatski savez za športski ribolov na moru najkasnije do 10. ožujka dostavlja prijedlog kalendara natjecanja kojima će biti dodijeljena kvota raspoređena za kategoriju negospodarskog ribolova, odnosno športskog ribolova.

DOSTAVA PODATAKA

Ulov igluna

Članak 8.

(1) Ovlaštenici povlastice odnosno odgovorne osobe za ribolov na svim plovilima iz Odluke iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika, bez obzira na duljinu plovila, obvezni su voditi i dostavljati očevidnik u elektroničkom obliku kao e-očevidnik ili m-očevidnik (u daljnjem tekstu: očevidnik).

(2) Očevidnik se popunjava i dostavlja sukladno odredbama propisa koji regulira vođenje i dostavu očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru ukoliko nije drugačije propisano ovim Pravilnikom.

(3) Ako se u očevidnik ne unose cjeloviti i točni podaci ili se podaci ne dostavljaju u propisanom roku, smatra se da očevidnik nije vođen.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka, do 1. rujna dozvoljava se vođenje i dostavljanje očevidnika u papirnatom obliku za ona plovila koja nisu opremljena e-očevidnikom ili m-očevidnikom.

UZORKOVANJE

Članak 9.

Za ispunjavanje nacionalnih obveza prema EU – Data Collection Framework (EU – DCF) potrebno je omogućiti osobama odabranim od strane ministarstva uzorkovanje igluna iz gospodarskog ribolova.

ISKRCAJ

Članak 10.

(1) Fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru onih plovila koja se nalaze u ICCAT-ovom registru plovila, mogu iskrcavati igluna samo u lukama određenim od ministarstva.

(2) Isključivo cijeli primjerci igluna, bez odstranjenih ikakvih vanjskih dijelova, ili primjerci bez škrga i utrobe smiju se zadržati na plovilu, iskrcati i prevesti do objekta u kojem će se odviti prva prodaja.

(3) Zabranjen je prekrcaj igluna na moru i u lukama.

Članak 11.

Iskrcaj igluna dozvoljen je u sljedećim lukama:

1. Poreč

2. Rovinj – komunalni dio luke Valdibora

3. Funtana

4. Pula – gat Rijeka

5. Pula – Bunarina

6. Medulin

7. Ližnjan – Kuje

8. Rijeka – riječki lukobran – iskrcajno mjesto Rijeka

9. Krk – Krk

10. Novalja

11. Zadar – Gaženica

12. Kali – Vela Lamjana

13. Biograd – glavni mul – Obala kralja Petra Krešimira IV.

14. Jezera

15. Murter

16. Tribunj – gat Sv. Nikole

17. Rogoznica

18. Šibenik

19. Vinšće

20. Kaštel Sućurac – Brižine

21. Brač – Milna

22. Brač – Postira

23. Brač – Sumartin

24. Hvar – Vira

25. Vis

26. Komiža

27. Makarska

28. Ploče – gat 10 A od graničnog prijelaza prema luci

29. Trstenik

30. Vela Luka

31. Dubrovnik – Gat Petka

32. Cavtat.

Članak 12.

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru prije iskrcaja obavezni su dostaviti ministarstvu sljedeće podatke:

a) ribolovnu zonu ulova

b) ribolovni alat

c) očekivano vrijeme i mjesto iskrcaja

d) procijenjenu količinu igluna i broj komada.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se kroz sustav očevidnika najmanje sat vremena prije očekivanog vremena iskrcaja.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka plovila koja nisu opremljena s e-očevidnikom ili m-očevidnikom podatke iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju najmanje 1 sat prije očekivanog vremena iskrcaja na adresu elektroničke pošte Ribarskog monitoring centra rmc@mps.hr .

PROGRAM PRAĆENJA PLOVILA

Članak 13.

(1) Sva plovila koja sudjeluju u gospodarskom ribolovu igluna plutajućim parangalom moraju biti opremljena sustavom za praćenje plovila (VMS uređaj).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka plovila u gospodarskom ribolovu igluna plutajućim parangalom mogu obavljati ribolov bez VMS uređaja najkasnije do 1. rujna 2017. godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Iznimno od članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika za dodijeljenu kvotu za gospodarski ribolov igluna u 2017. godini se ne plaća naknada.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine« br. 4/17.).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/30

Urbroj: 525-13/1282-17-1

Zagreb, 26. lipnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

PRILOG 3.

PRILOG 4.