Odluka o općinskim porezima Općine Antunovac

NN 62/2017 (30.6.2017.), Odluka o općinskim porezima Općine Antunovac

Općina Antunovac

1445

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16) i članaka 45. Statuta Općine Antunovac (»Službeni glasnik Općine Antunovac« br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Antunovac 20. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE ANTUNOVAC

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

1. vrste lokalnih poreza koji se uvode za područje Općine Antunovac

2. visina stope prireza porezu na dohodak,

3. visina stope poreza na potrošnju,

4. prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih lokalnih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju značenja koja su definirana Zakonom.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. VRSTE POREZA

Članak 3.

Općinski porezi Općine Antunovac su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na korištenje javnih površina,

4. porez na nekretnine.

III. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 4.

Obveznici poreza na dohodak koji na području Općine Antunovac imaju prebivalište ili uobičajeno boravište plaćaju prirez porezu na dohodak po stopi od 10%.

Osnovicu za obračun prireza porezu na dohodak čini ukupan iznos obračunatog poreza.

IV. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 6.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Antunovac.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića po kojoj se piće proda u ugostiteljskim objektima, bez poreza na dodanu vrijednost.

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice iz članka 6. ove Odluke.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Utvrđenu poreznu obvezu, porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 8.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.

Javnom površinom u smislu ove Odluke smatraju se površine u općoj uporabi kojima po posebnim propisima upravlja Općina Antunovac (ulice, trgovi, parkovi, nogostupi, igrališta, zelene površine i slično).

Članak 9.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po četvornom metru korištene javne površine u iznosu od 4,00 kune mjesečno.

Porez se plaća za puni mjesec bez obzira koliko se dana u mjesecu javne površine koriste.

Članak 10.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se na javne površine za koje je sklopljen ugovor o zakupu zemljišta.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za humanitarne, kulturne, sportske, prosvjetno-edukativne i zdravstvene usluge.

Članak 11.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu tog poreza.

VI. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 12.

Sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine utvrdit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Antunovac sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

VII. PRIJENOS OVLASTI I NADLEŽNA POREZNA TIJELA

Članak 13.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju povjeravaju se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina i poreza na nekretnine obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Antunovac.

Glede razreza, naplate, žalbe, obnove postupka, zastare, kaznenih i prekršajnih sankcija, te drugih postupovnih odredaba pri utvrđivanju i naplati gradskih poreza iz ove Odluke primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona, Zakona o lokalnim porezima i svih drugih zakona kojima se regulira predmetno područje.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da Poreznoj upravi obračuna i uplati nak­nadu za poslove iz stavka 1. ovog članka u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Obračun i uplata naknade iz stavka 4. ovog članka izvršit će se u korist Državnog proračuna najkasnije zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni glasnik Općine Antunovac« broj 04/02 i 6/09) i Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Antunovac (»Narodne novine« br. 91/10 i 149/13 i »Službeni glasnik Općine Antunovac« broj 06/10 i 7/13).

Članak 15.

Odluku iz članka 12. ove Odluke, Općinsko vijeće Općine Antunovac obvezno je donijeti do 30. studenoga 2017. godine.

Članak 16.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Općine Antunovac« i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-03/17-01/01

Urbroj: 2158/02-01-17-2

Antunovac, 20. lipnja 2017.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zlatko Matijević, v. r.