Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

NN 62/2017 (30.6.2017.), Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

Grad Bjelovar

1446

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 20., 21. i 42. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16) i članka 31. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara (»Službeni glasnik Grada Bjelovara«, broj 2/13) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 2. sjednici održanoj 26. lipnja 2017. donijelo je

ODLUKU

O PRIREZU POREZU NA DOHODAK GRADA BJELOVARA

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se prirez porezu na dohodak i plaćanje prireza porezu na dohodak na području Grada Bjelovara.

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Bjelovara sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 1/17).

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Grada Bjelovara.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Članak 3.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12% od utvrđene osnovice.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara (»Narodne novine« broj 101/01 i 61/02).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, u »Službenom glasniku Grada Bjelovara« i na mrežnim stranicama Porezne uprave.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1. srpnja 2017. godine.

Klasa: 410-01/17-01/2

Urbroj: 2103/01-02-17-7

Bjelovar, 26. lipnja 2017.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ante Topalović, univ. bacc. oec., v. r.