Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine

NN 63/2017 (4.7.2017.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine

Hrvatski sabor

1454

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13.) Hrvatski sabor na sjednici 19. lipnja 2017. donio je

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2017. GODINE

UVOD

Na temelju Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst) Državni zavod za statistiku u suradnji s drugim nositeljima službene statistike izrađuje Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Godišnji provedbeni plan).

Godišnji provedbeni plan donosi se za svaku godinu na koju se odnosi Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske. Program se temelji na potrebama korisnika, ali i zahtjevima Europske unije koji su navedeni u dokumentu Statistical Requirements Compendium.[1](Izdanje 2011.)

Kako bi službena statistika Republike Hrvatske bila potpuno usklađena s europskim zahtjevima, u Godišnjemu provedbenom planu 2017. godine primijenjena je ista struktura Compendiuma koja se primjenjivala i pri izradi Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. – 2017.

Sva istraživanja Državnog zavoda za statistiku provode se na temelju Zakona o službenoj statistici. U skladu s odredbama navedenog Zakona, Godišnjim provedbenim planom propisuje se provođenje triju vrsta statističkih aktivnosti: statistička istraživanja na temelju neposrednog prikupljanja podataka (oznaka I), statistička istraživanja čiji se podaci dobivaju iz administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja (oznaka II) te razvojne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanja (oznaka III).

Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Repub­like Hrvatske 2017. godine planirana je provedba ukupno 281 statističke aktivnosti, a od toga 167 na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 69 statističkih istraživanja na temelju administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja te 45 razvojnih aktivnosti. Od ukupno 281 statističke aktivnosti, Državni zavod za statistiku u 2017. provest će 234 aktivnosti.

U skladu s Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu i Financijskim planom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, ukupna sredstva potrebna za provedbu Godišnjega provedbenog plana 2017. godine iznose 122.065.639 kuna. Od toga, sredstva potrebna Državnom zavodu za statistiku iznose 97.826.744 kuna. U sklopu financijskog plana Državnog zavoda za statistiku planirani su rashodi financirani iz Općih prihoda i primitaka u iznosu od 82.916.368 kuna, Vlastitih prihoda u iznosu od 149.050 kuna, Ostalih pomoći u iznosu od 200.000 kuna, Pomoći EU u iznosu od 4.078.370 kuna, refundacije iz sredstava EU u iznosu od 9.474.120 kuna te Europski socijalni fond u iznosu od 1.008.836 kuna. Potrebna sredstva usklađivat će se prema izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.

U svrhu informiranja i uključivanja šire javnosti u postupak izrade Nacrta prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine, Državni zavod za statistiku proveo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Nakon provedenog savjetovanja razmotrene su sve pristigle primjedbe i prijedlozi te je na temelju dostavljenih mišljenja izrađen završni Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine.

PREGLED NAJVAŽNIJIH STATISTIČKIH AKTIVNOSTI I RAZVOJNIH PROJEKATA USMJERENIH NA UNAPRJEĐENJE STATISTIČKOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2017. GODINI

I. DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE

– apsolutni i relativni pokazatelji za rođene i umrle osobe te sklopljene i razvedene brakove prema geografskim, demografskim, ekonomskim i obrazovnim obilježjima (statistika rođenih i umrlih te statistika sklopljenih i razvedenih brakova)

– umrle osobe prema uzroku smrti, vrsti i uzroku nasilne smrti, podaci o majci umrlog dojenčeta

– opće i specifične stope vitalnih događaja

– broj i struktura doseljenih iz inozemstva i odseljenih u inozemstvo (statistika vanjske migracije stanovništva) te preseljenih osoba unutar granica Republike Hrvatske (statistika unutarnje migracije stanovništva)

– opće stope migracije i specifične stope migracije prema dobi i spolu

– podaci o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, nezakonitim migracijama i dozvolama boravka

– pokazatelji o dohotku, socijalnoj uključenosti i životnim uvjetima privatnih kućanstava dobiveni iz Ankete o dohotku stanovništva (ADS)

– provedba istraživanja o slobodnim radnim mjestima (SRM)

– pokazatelji Ankete o radnoj snazi (ARS)

– pokazatelji o inovacijskim aktivnostima u poduzeću (INOV)

– pokazatelji o potrošnji i uvjetima življenja na temelju Ankete o potrošnji kućanstava (APK)

– daljnji razvoj vezan za modernizaciju načina prikupljanja podataka, posebice anketnih istraživanja na kućanstvima (CATI/CAPI metoda) te korištenje internetskog upitnika

– unaprjeđenje sadržaja podataka rodne statistike te iz raznih područja društvenih i demografskih statistika (obrazovanje, tržište rada itd.)

– dodatne kategorije postojećih varijabla i dodatne varijable potrebne za ispunjavanje UOE-ova i CTS-ova upitnika (UNESCO, OECD, EUROSTAT, UNODC) s područja statistike obrazovanja i kaznenog pravosuđa

– godišnji pokazatelji o primicima i izdacima te korisnicima socijalne zaštite prema metodologiji ESSPROS

– kontinuirano unaprjeđivanje statistike iz područja zdravstva.

II. MAKROEKONOMSKE STATISTIKE

– redovita istraživanja u sklopu godišnjih ekonomskih računa obuhvaćaju obračun godišnjeg BDP-a prema proizvodnoj (prema NKD-u 2007.), rashodnoj i dohodovnoj metodi u tekućim i stalnim cijenama za 2015., redoviti obračun regionalnog BDP-a, odnosno obračun BDP-a za Republiku Hrvatsku, NKPJS – 2. razina i županije za 2014., obračun bruto investicija u dugotrajnu imovinu na godišnjoj razini za obračun BDP-a te na regionalnoj razini, Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba (INV-P), obračun vrijednosti dugotrajne imovine Republike Hrvatske, izračun svih pokazatelja vrijednosti stambenog fonda i vrijednosti zemljišta ispod stambenih zgrada za potrebe izračuna stambene rente, obračun vrijednosti softvera za vlastiti račun, kontinuirano unaprjeđivanje i usklađivanje sa standardima EU-a u području izrade nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima na godišnjoj i tromjesečnoj razini

– nastavak primjene nove metodologije u sustav nacionalnih računa – ESA 2010[2](Uredba br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (EU) od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26. 6. 2013.)) pri kompilaciji podataka, izvješćivanju i transmisiji podatka u Eurostat

– intenzivan rad na procesu verifikacije izrađenog opisa metodologije obračuna bruto nacionalnog dohotka i korištenih izvora podataka (GNI Inventory), uključujući procesne tablice, a prema pitanjima koja je dostavio Eurostat u kontinuiranim procesima klarifikacije

– sudjelovanje u višegodišnjem programu EU-ove darovnice na području primjene ESA-e 2010 i programa transmisije podataka prema ESA 2010 za tromjesečne i godišnje nacionalne račune, ispunjavanje obveza prema derogacijama, potpuna primjena standarda SDMX za nacionalne račune radi uspostavljanja okvira ocjene kvalitete za podatke nacionalnih računa

– nastavak rada na tablicama ponude i uporabe i input/output tablicama prema metodologiji ESA 2010

– prva procjena tromjesečnoga bruto domaćeg proizvoda prema proizvodnoj i rashodnoj metodi objavit će se u rokovima t + 60 dana nakon završetka predmetnog tromjesečja, dok će se širi skup podataka objaviti u rokovima t + 63 dana nakon završetka predmetnog tromjesečja

– kompilacija podataka uz kontinuirano unaprjeđenje metodologije u vezi s izračunom statistike javnih financija te izrada Izvješća o prekomjernome proračunskom manjku i razini duga opće države

– nastavak rada na izračunu bruto nacionalnog dohotka prema standardima sustava nacionalnih računa za potrebe vlastitih sredstava EU-a te izrada Izvješća o osnovici za vlastita sredstva od poreza na dodanu vrijednost prema standardima Europske unije za praćenje vlastitih sredstava od poreza na dodanu vrijednost

– nastavak rada na izradi centralne baze podataka nacionalnih računa

– redoviti rad na Europskom programu usporedbe (European Comparison Programme, ECP/PPP) radi izrade svih setova podataka pomoću istraživanja koja je definirao Eurostat s krajnjim ciljem izračuna BDP-a prema paritetu kupovne moći

– redoviti rad na izračunu indeksa potrošačkih cijena (opća mjera inflacije u nacionalnim okvirima) te na izračunu harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (usporediva mjera inflacije sa zemljama Europske unije)

– tromjesečni izračun indeksa cijena stambenih nekretnina kojim se prati kretanje tržišnih cijena stambenih nekretnina koje su kupila kućanstva, neovisno o prethodnom vlasniku ili konačnoj uporabi, a prema zadanom konceptu bazira se na transakcijskim cijenama

– redoviti rad na izračunu harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama

– daljnji rad na prikupljanju podataka za potrebe izračuna harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena po administrativnim cijenama

– redoviti rad na istraživanju o detaljnim prosječnim cijenama u sklopu srednjoročne Eurostatove strategije, vezano za potrošačke cijene

– rad na modernizaciji načina prikupljanja podataka o maloprodajnim cijenama za indeks potrošačkih cijena i harmonizirani indeks potrošačkih cijena

– kontinuirani rad na uvođenju Indeksa cijena stanova nastanjenih samim vlasnicima (Owner Occupied Housing – OOH) u skladu s Eurostatovim zahtjevima

– u području statistike robne razmjene s inozemstvom provode se redovita istraživanja Intrastat (statistika robne razmjene između zemalja članica EU-a) i Extrastat (statistika robne razmjene sa zemljama nečlanicama EU-a). Rezultati navedenih istraživanja jesu naturalni i vrijednosni podaci o robnoj razmjeni prema različitim obilježjima (po zemljama partnerima, po proizvodima Kombinirane nomenklature, po proizvodima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK, Rev. 4), prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007. te prema obilježjima poduzeća)

– kontinuirano unaprjeđivanje i usklađivanje sa zakonodavstvom EU-a u području statistike robne razmjene s inozemstvom te unaprjeđenje kvalitete podataka pritom vodeći računa o smanjenju opterećenja izvještajnih jedinica za Intrastat

– provođenje projekta EU-a, čiji su ciljevi pojednostavnjenje Intrastata i smanjenje opterećenja za izvještajne jedinice te projekta EU-a radi dobivanja detaljnih podataka potrebnih za analizu novoosnovanih poduzeća

– provođenje aktivnosti na unaprjeđenju obrade i diseminacije te kvalitete podataka statistike robne razmjene RH s inozemstvom.

III. POSLOVNE STATISTIKE

– daljnje usklađivanje PRODCOM statistika za izvještajnu godinu 2016. te izrada Nomenklature industrijskih proizvoda za 2016. u skladu s relevantnom uredbom EU-a

– uz redovitu proizvodnju strukturnih poslovnih statistika, provest će se usklađivanje statističke metodologije zbog promjena u sadržaju Godišnjih financijskih izvještaja i generalni redizajn produkcijske aplikacije te početi uvođenje statističke jedinice »poduzeće« u skladu s metodologijom i obvezama prema EU

– poboljšanje kvalitete podataka za praćenje tuzemnih statistika o stranim podružnicama (tuzemni FATS)

– priprema za promjenu bazne godine svih kratkoročnih poslovnih pokazatelja DZS-a s 2010. na 2015. i u skladu s tim promjena ponderacijskih sustava za kratkoročne pokazatelje proizvodnje i cijena u skladu sa zahtjevima Europske unije; u području građevinarstva planira se daljnji rad na poboljšanju kvalitete indeksa proizvođačkih cijena građevinarstva; u području usluga nastavak razvoja metodologije za nova istraživanja cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga (SPPI)

– rad na daljnjem povećanju korištenja administrativnih podataka u kratkoročnim poslovnim statistikama izradom i definiranjem statističkog procesa obrade te pripremama za redovito korištenje administrativnih izvora o prometu radi prikupljanja mjesečnih podataka u djelatnostima industrije te mjesečnih i tromjesečnih podataka u djelatnostima ostalih usluga

– ažuriranje metapodataka za sve setove kratkoročnih poslovnih pokazatelja (njih 28) u skladu s Eurostatovim zahtjevima

– nastavak rada na modernizaciji načina prikupljanja podataka za mjesečna, tromjesečna i godišnja istraživanja poslovnih statistika poduzeća uvođenjem internetske aplikacije (CAWI) za racionalizaciju troškova i smanjenje tereta izvješćivanja poduzećima u sklopu tranzicijskog instrumenta

– priprema za provođenje ankete u području Poljoprivrede radi konsolidiranja podataka za praćenje energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj i za sastavljanje energetske bilance Republike Hrvatske. Sudjelovanje u reviziji Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici

– u području statistike transporta provodit će se aktivnosti na modernizaciji prikupljanja podataka i na analizi administrativnih izvora podataka radi racionalizacije rada i smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica, nastavit će se aktivnosti na razvoju statistike mjerenja obujma cestovnog prometa izraženog u vozilo-kilometrima, razvoju statistike mobilnosti putnika te će se nastaviti rad na unaprjeđenju statistike intermodalnog transporta

– rad na povećanju korištenja administrativnog izvora za područje smještajne statistike turizma u skladu s metodologijom i Uredbom EU-a te priprema za redovito korištenje administrativnog izvora radi prikupljanja podataka o komercijalnome i nekomercijalnome turističkom prometu

– u području potražne strane statistike turizma kontinuirani rad na unaprjeđenju kvalitete podataka

– provodit će se redovite aktivnosti ažuriranja baze Statističkoga poslovnog registra iz dostupnih administrativnih izvora i na temelju povratnih informacija iz statističkih istraživanja ili kontakata s poslovnim subjektima

– intenzivno će se provoditi aktivnosti na poboljšavanju obuhvata grupa poduzeća te će se uporabom metoda profiliranja testirati stvaranje statističke jedinice »poduzeće«

– nastavit će se razvoj metoda i procesa kompilacije strukturnih poslovnih statistika poslovne demografije i regionalne poslovne demografije u skladu s metodologijom EU-a

– provest će se istraživanje za potrebe ocjene kvalitete Statističkoga poslovnog registra te za potrebe ažuriranja podataka koji nisu na raspolaganju u administrativnim izvorima

– provest će se projekt povezivanja podataka poslovne demografije s podacima statistike robne razmjene s inozemstvom i strukturnih poslovnih statistika

– nastavit će se provoditi aktivnosti upisa poslovnih subjekata (pravne osobe, tijela državne uprave, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) i dijelova poslovnih subjekata u administrativnome poslovnom registru.

IV. STATISTIKA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

– daljnji nastavak rada na razvoju i poboljšanju revidiranoga Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava; provodit će se ažuriranje i preuzimanje podataka iz dostupnih izvora Hrvatske poljoprivredne agencije – Jedinstvenog registra domaćih životinja te nastaviti ažuriranje navedenog registra podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, Registar voćnjaka, Registar maslinika i Registar vinograda)

– poslovi na obradi, analizi i validaciji podataka trogodišnjeg Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava – stanje 1. lipnja 2016.; rad na aplikaciji i objedinjavanju podataka prikupljenih putem internetskih upitnika za poslovne subjekte i za obiteljska poljoprivredna gospodarstva pomoću CAPI metode; povezivanje s drugim bazama podataka i administrativnim izvorima; tabeliranje u sklopu projekta Contribution of the European Union to farm structure survey 2016

– daljnji nastavak rada na poboljšanju statistike stočarstva korištenjem administrativnih izvora u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede (Jedinstveni registar domaćih životinja) i ostalim administrativnim izvorima te modernizacija prikupljanja podataka uvođenjem internetskih upitnika za poslovne subjekte

– nastavak rada na poboljšanju statistike mlijeka i mliječnih proizvoda i statistike aktivnosti valionica korištenjem raspoloživih administrativnih izvora

– nastavak rada na poboljšanju statistike ribarstva u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede

– nastavak rada na projektu »Pilot-istraživanje o prikupljanju podataka o proizvodnji konzumnih jaja i ostalim potrebnim podacima« u sklopu Eurostatove darovnice za 2015. radi poboljšanja kvalitete poljoprivrednih statistika

– unaprjeđenje statistike šumarstva korištenjem administrativnih izvora u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim šumama

– daljnji nastavak rada na modernizaciji prikupljanja i obrade statističkih podataka za statistiku biljne proizvodnje (elektronički obrazac za poslovne subjekte; CATI/CAPI metoda za anketna istraživanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava)

– daljnji rad na uspostavi sustava statistike agrookolišnih indikatora (bazni set indikatora)

– sudjelovanje u razvoju Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN – Farm Accountancy Data Network) koji je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede

– nastavak rada na unaprjeđenju izračuna ekonomskih računa šumarstva i ekonomskih računa poljoprivrede; primjena nove metodologije u izračunu ekonomskih računa poljoprivrede – ESA 2010 pri kompilaciji podataka, izvješćivanju i transmisiji podataka u Eurostat

– daljnji nastavak rada na poboljšanju statistike poljoprivrednih cijena i indeksa cijena posebno u području diseminacije podataka (izrada serije podataka od 2005. za upis u PC axis bazu podataka), izračun nove ponderacijske sheme s baznom 2015. godinom

– nastavak rada na projektu »Sustav prikupljanja podataka za zemljišne cijene i rente u skladu sa zajedničkom ciljanom metodologijom« koji je financiran iz EU-ove darovnice za 2015. godinu, a odnosi se na unaprjeđenje prikupljanja i obrade podataka za zemljišne cijene i rente u skladu s metodologijom EU-a, na temelju uspostave, odnosno poboljšanja suradnje s posjednicima administrativnih izvora podataka te izradom nove aplikacije za prikupljanje i obradu podataka.

V. STATISTIKE ZA VIŠE PODRUČJA

– daljnja unaprjeđenja statistike okoliša u skladu s Eurostatovim zahtjevima

– rad na daljnjoj uspostavi novih računa okoliša i provedba istraživanja Investicije u zaštitu okoliša i izdaci za dobra i usluge u okolišu (IDU-OK)

– daljnji nastavak rada na modernizaciji načina prikupljanja podataka u području statistike okoliša

– daljnji rad na razvoju Prostornoga statističkog registra Državnog zavoda za statistiku

– rad na razvoju Geografskoga informacijskog sustava u skladu s Eurostatovim preporukama te nastavak rada na projektu »Povezivanje statistika i geospacijalnih informacija u zemljama članicama EU-a«. Ovaj put je Državni zavod za statistiku povezao podatke Administrativnoga poslovnog registra, sjedišta poslovnih subjekata s kućnim adresama na mreži ćelija veličine 1 četvornog kilometra tako da se pomoću šifara djelatnosti može vidjeti u kojem području djelatnosti prema NKD-u 2007. posluju poslovni subjekti. Stoga će se, nastavno na već postavljene poveznice, raditi na prezentaciji podataka poslovnih subjekata i na nižim razinama NKD-a 2007. te prema pravno-ustrojbenim oblicima

– nastavak rada na projektu »Subnacionalne statistike za statističke regije razine 3 i gradove« u kojem sudjeluje pet gradova: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Slavonski Brod. Podaci se prikupljaju na tri razine (grad, šira urbana zona, mjesni odbori)

– kontinuirani rad na publiciranju regionalnih podataka i podataka na mreži ćelija veličine 1 četvornog kilometra uz upotrebu GEOSTAT portala koji se nalazi na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku

– kontinuirano unaprjeđenje prikupljanja, obrade, interpretacije i objave statističkih i drugih pokazatelja istraživanja, razvoja i inovacija u skladu s relevantnim nacionalnim i međunarodnim standardima.

VI. PODRŠKA STATISTIČKOM OUTPUTU

– nastavak daljnjeg razvoja i primjene klasifikacijskih standarda službene statistike

– daljnji rad na održavanju KLASUS-a – aplikacije za upravljanje, primjenu i pregled statističkih klasifikacija, uključujući njezino redovito ažuriranje i dopunjavanje u skladu s promjenama klasifikacijskih standarda

– dosljedna i kontinuirana primjena načela statističke povjerljivosti kao jednoga od temeljnih načela vezanih za razvoj, proizvodnju i diseminaciju nacionalne i europske statistike radi jačanja i održavanja povjerenja izvještajnih jedinica u sustav službene statistike.

Poglavlje I.
DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE

Tema 1.01 Stanovništvo

1.01-I-1


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStatistika rođenih (DEM-1)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataPodaci o živorođenoj i mrtvorođenoj djeci prema mjestu rođenja, spolu, datumu rođenja, redu rođenja, mjestu porođaja, dijete je rođeno u braku, izvan braka ili je nađeno. Podaci o majci i ocu prema starosti, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu, mjestu stanovanja i državi rođenja majke
Izvještajne jediniceMatični uredi, Ministarstvo uprave
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: preuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva uprave
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.01 Vitalna statistika, popis stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultata

Prethodni rezultati: sedam tjedana nakon isteka mjeseca

Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o državnim maticama (NN, br. 96/93. i 76/13.)

Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (NN, br. 3/00.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o europskoj demografskoj statistici Tekst značajan za EGP (SL L 330, 10. 12. 2013.)

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 205/2014 od 4. ožujka 2014. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj demografskoj statistici, u pogledu raščlanjivanja podataka, rokova i revizija podataka (SL L 65, 5. 3. 2014.)

Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United Nations, New York, 2014 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 3, Ujedinjeni narodi, New York, 2014.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.01-I-2


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStatistika umrlih (DEM-2)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataPodaci o umrlim osobama prema mjestu smrti, spolu, datumu smrti, starosti, bračnom stanju, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu, mjestu stanovanja, državi rođenja umrle osobe, uzroku smrti, karakteristikama nasilne smrti te podaci o majci umrlog dojenčeta
Izvještajne jediniceMatični uredi, Ministarstvo uprave
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: preuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva uprave
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.01 Vitalna statistika, popis stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultata

Prethodni rezultati: sedam tjedana nakon isteka mjeseca

Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o državnim maticama (NN, br. 96/93. i 76/13.)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14. i 70/16.)

Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (NN, br. 3/00.)

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (NN, br. 46/11., 6/13. i 63/14.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o europskoj demografskoj statistici Tekst značajan za EGP (SL L 330, 10. 12. 2013.)

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 205/2014 od 4. ožujka 2014. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) br. 1260/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj demografskoj statistici, u pogledu raščlanjivanja podataka, rokova i revizija podataka (SL L 65, 5. 3. 2014.)

Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United Nations, New York, 2014 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 3, Ujedinjeni narodi, New York, 2014.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)

ICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, World Health Organization, 2009 (Međunarodna statistička klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

Službene dopune za MKB-10, SZO, Brasilia, October 2012

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)
1.01-I-3


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStatistika sklopljenih brakova (DEM-3)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataPodaci o sklopljenim brakovima prema mjestu sklapanja braka, datumu sklapanja braka i obliku sklapanja braka. Podaci o ženiku i nevjesti prema starosti, prijašnjemu bračnom stanju, braku po redu, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, mjestu stanovanja prije stupanja u brak, narodnosti, vjeri, državljanstvu i državi rođenja
Izvještajne jediniceMatični uredi, Ministarstvo uprave
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: preuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva uprave
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.01 Vitalna statistika, popis stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultata

Prethodni rezultati: sedam tjedana nakon isteka mjeseca

Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Obiteljski zakon (NN, br. 103/15.)

Zakon o državnim maticama (NN, br. 96/93. i 76/13.)

Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (NN, br. 3/00.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United Nations, New York, 2014 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 3, Ujedinjeni narodi, New York, 2014.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.01-I-4


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStatistika razvedenih brakova (RB-1)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataPodaci o razvedenim brakovima prema načinu prestanka braka (razvodom ili poništenjem), datumu pravomoćnosti presude, datumu sklapanja braka, mjestu zajedničkog stanovanja, broju živorođene djece u ovom braku, broju uzdržavane djece, komu su na čuvanje i odgoj povjerena uzdržavana djeca rođena u ovom braku. Podaci o mužu i ženi prema starosti, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, vjeri, državljanstvu
Izvještajne jediniceOpćinski sudovi nadležni za razvod braka
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: Statistički izvještaj o razvedenom braku (obrazac RB-1)
Rokovi prikupljanja podataka3. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.01 Vitalna statistika, popis stanovništva i projekcije
Rokovi objavljivanja rezultata

Prethodni rezultati: sedam tjedana nakon isteka mjeseca

Prva objava konačnih rezultata: 30. lipnja za proteklu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Obiteljski zakon (NN, br. 103/15.)

Zakon o sudovima (NN, br. 28/13., 33/15., 82/15. i 82/16.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, United Nations, New York, 2014 (Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 3, Ujedinjeni narodi, New York 2014.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991 (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F, br. 35, Svezak I., Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994, ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994., ISBN 92-826-7125-9)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)
1.01-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStatistika unutarnje migracije stanovništva
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o osobama koje su se preselile unutar granica Republike Hrvatske prema mjestu prijave/odjave, datumu prijave/odjave, spolu, starosti, državljanstvu
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo unutarnjih poslova
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva unutarnjih poslova
Rokovi za prijenos podataka

15. listopada za šest mjeseci tekuće godine

15. travnja za proteklu godinu

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaZbirka podataka o prebivalištu i boravištu u skladu s odredbama Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.)
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.02 Migracije i azil
Rokovi objavljivanja rezultataSrpanj za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.)

Zakon o strancima (NN, br. 130/11. i 74/13.)

Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (NN, br. 27/13.)

Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (NN, br. 52/12., 81/13. i 38/15.)

Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (NN, br. 126/12., 81/13., 38/15. i 85/15.)

Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (NN, br. 120/12., 81/13. i 38/15.)

Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (NN, br. 81/13. i 129/13.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 311/76 o izradi statistike o stranim radnicima Tekst značajan za EGP (SL L 199, 31. 7. 2007.)
Ostali međunarodni standardi

Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1, Statistical Papers, Series M, No. 58, Rev. 1, UN, New York, 1998 (Preporuke za statistiku međunarodne migracije, revizija 1, Statistički dokumenti, Ujedinjeni narodi, New York, 1998.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)


1.01-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStatistika vanjske migracije stanovništva
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o doseljenim osobama iz inozemstva i odseljenim osobama u inozemstvo prema mjestu prijave/odjave, datumu prijave/odjave, spolu, starosti, državljanstvu, državi rođenja, državi iz koje dolaze odnosno državi u koju odlaze
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo unutarnjih poslova
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka u elektroničkom obliku iz Ministarstva unutarnjih poslova
Rokovi za prijenos podataka

15. listopada za šest mjeseci tekuće godine

15. travnja za proteklu godinu

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Zbirka podataka o prebivalištu i boravištu u skladu s odredbama Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.)

Zbirka podataka o strancima u skladu s odredbama Zakona o strancima (NN, br. 130/11. i 74/13.)

Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.01.02 Migracije i azil
Rokovi objavljivanja rezultata30. lipnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o strancima (NN, br. 130/11. i 74/13.)

Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN, br. 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 4/94. i 130/11.)

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15.)

Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (NN, br. 52/12., 81/13. i 38/15.)

Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (NN, br. 126/12., 81/13., 38/15. i 85/15.)

Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (NN, br. 120/12., 81/13. i 38/15.)

Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (NN, br. 81/13. i 129/13.)

Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite (NN, br. 85/16.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 311/76 o izradi statistike o stranim radnicima Tekst značajan za EGP (SL L 199, 31. 7. 2007.)

Uredba Komisije (EU) br. 351/2010 od 23. travnja 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti, u pogledu definiranja kategorija skupina vezanih za državu rođenja, prethodnu i buduću uobičajenu državu stanovanja i državljanstvo (SL L 104, 24. 4. 2010.)

Uredba Komisije (EU) br. 216/2010 od 15. ožujka 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migraciji i međunarodnoj zaštiti, u pogledu definiranja kategorija razloga za izdavanje boravišnih dozvola Tekst značajan za EGP (SL L 66, 16. 3. 2010.)

Ostali međunarodni standardi

Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1, Statistical Papers, Series M, No. 58, Rev. 1, UN, New York, 1998 (Preporuke za statistiku međunarodne migracije, revizija 1, Statistički dokumenti, Ujedinjeni narodi, New York, 1998.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)


Tema 1.02 Tržište rada

1.02-I-1


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaAnketa o radnoj snazi (ARS)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataDemografske i obrazovne karakteristike članova kućanstva prema spolu, karakteristike glavnoga i dodatnog posla i posla koji je osoba obavljala u prošlosti, položaj u zaposlenju, sati rada, radno vrijeme, djelatnost, zanimanje, karakteristike nezaposlenih osoba, neaktivne osobe; Ad hoc modul za 2017. − Samozapošljavanje
Izvještajne jedinicePrivatna kućanstva
Načini prikupljanja podatakaAnketiranje svih članova privatnoga kućanstva (CAPI i CATI metoda)
Rokovi prikupljanja podatakaSedam dana nakon provedbe ankete na terenu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.02.01 Zaposlenost i nezaposlenost
Rokovi objavljivanja rezultataSrpanj za prvo, listopad za drugo tromjesečje tekuće godine, siječanj za treće i travanj za četvrto tromjesečje protekle godine prema Programu publiciranja
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

NUTS 2 razina (regije)

Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 577/98 od 9. ožujka 1998. o organizaciji Ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici (SL L 77, 14. 3. 1998.)

Uredba Komisije (EZ) br. 377/2008 od 25. travnja 2008.o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o provedbi ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici u pogledu šifriranja koje od 2009. treba koristiti za prijenos podataka, korištenju poduzorka za prikupljanje podataka o strukturnim varijablama i definiciji referentnih tromjesečja (SL L 114, 26. 4. 2008.)

Uredba Komisije (EU) br. 318/2013 od 8. travnja 2013. o donošenju programa ad hoc modula za razdoblje od 2016. do 2018. za Anketu o radnoj snazi na uzorku predviđenu Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98 (SL L 99, 9. 4. 2013.)

Uredba (EU) br. 545/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici Tekst značajan za EGP (SL L 163, 19. 5. 2014.)

Ostali međunarodni standardiInternational Standard Classification of Education − ISCED-2011, UNESCO (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja − ISCED-2011., UNESCO)1.02-I-2


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaAnketa o trošku rada (ATR)
Periodičnost istraživanjaČetverogodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataZaposleni koji su primili plaću, izvršeni sati rada, plaćeni sati rada, visina i struktura troška rada (plaće i nadnice, socijalni doprinosi, troškovi obrazovanja, ostali troškovi, minus subvencije)
Izvještajne jedinicePravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrane metodom uzorka
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. lipnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, elektronički oblik
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.02.02 Zarade i trošak rada
Rokovi objavljivanja rezultata18 mjeseci od referentnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o radu (NN, br. 93/14.) i Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavaca

Zakon o doprinosima (NN, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14.)

Zakon o porezu na dohodak (NN, br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 120/13., 125/13., 143/13., 83/14., 143/14. i 136/15.)

Pravilnik o porezu na dohodak (NN, br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. – ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13., 157/14. i 137/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka 1999. o strukturnoj statistici zarada i troškovima rada (SL L 63, 12. 3. 1999.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1726/1999 od 27. srpnja 1999. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 530/1999 o strukturnoj statistici zarada i troškovima rada u pogledu definiranja i prijenosa informacija o troškovima rada (SL L 203, 3. 8. 1999.)

Uredba Komisije broj 1737/2005 od 21. listopada 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1726/1999 u pogledu definiranja i prijenosa informacija o troškovima rada Tekst značajan za EGP (SL L 279, 22. 10. 2005.)

Ostali međunarodni standardi
1.02-I-3


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIstraživanje o slobodnim radnim mjestima (SRM)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataPodaci o popunjenim i slobodnim radnim mjestima po zanimanjima i djelatnostima
Izvještajne jedinicePravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Načini prikupljanja podataka

Preuzimanje podataka s obrasca JOPPD za popunjena radna mjesta

Preuzimanje podataka od HZZ-a za slobodna radna mjesta

Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.02.01 Zaposlenost i nezaposlenost
Rokovi objavljivanja rezultata70 dana od referentnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o radu (NN, br. 93/14.) i Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavca

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 453/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o tromjesečnim statističkim podacima o slobodnim radnim mjestima u Zajednici (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1062/2008 od 28. listopada 2008. o provedbi Uredbe (EZ) br. 453/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o tromjesečnim statističkim podacima o slobodnim radnim mjestima u Zajednici, u vezi s postupcima za desezoniranje i izvješćima o kvaliteti (SL L 285, 29. 10. 2008.)

Uredba Komisije (EZ) br. 19/2009 od 13. siječnja 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 453/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o tromjesečnim statističkim podacima o slobodnim radnim mjestima u Zajednici, u vezi s definicijom slobodnog radnog mjesta,

referentnim datumima za prikupljanje podataka, specifikacijama prijenosa podataka i studijama izvedivosti (SL L 9, 14. 1. 2009.)

Ostali međunarodni standardi1.02-N-I-1


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnje istraživanje o zaposlenima i plaći (RAD-1G)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataBroj zaposlenih u pravnim osobama prema spolu, djelatnostima, obliku vlasništva pravne osobe, prema vrsti radnog odnosa, prema vrsti radnog vremena, satima rada, starosti, stupnju stručnog obrazovanja; distribucija zaposlenih prema visini isplaćene neto plaće i plaće prema stupnju stručne spreme potrebne za rad na radnome mjestu te bruto i neto plaće prema spolu
Izvještajne jedinicePravne osobe svih oblika vlasništva i njezini dijelovi, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda, sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka30. lipnja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 1.02.02 Zarade i trošak rada

Modul 1.02.N.1 Zaposleni prema administrativnim izvorima – mjesečno i godišnje istraživanje

Modul 1.02.N.3 Plaće (mjesečno i godišnje istraživanje)

Rokovi objavljivanja rezultataOžujak za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o radu (NN, br. 93/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (NN, br. 32/15.)

Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavaca

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi
1.02-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaMjesečno istraživanje o zaposlenima i plaći (RAD-1)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataBroj zaposlenih ukupno i prema spolu, isplaćene neto i bruto plaće, broj zaposlenih koji su primili isplate, broj plaćenih i izvršenih sati rada
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija – Porezna uprava
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka od Porezne uprave s JOPPD obrasca
Rokovi za prijenos podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaIzvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD)
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 1.02.02 Zarade i trošak rada

Modul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika

Modul 1.02.N.1 Zaposleni prema administrativnim izvorima – mjesečno i godišnje istraživanje

Modul 1.02.N.3 Plaće (mjesečno i godišnje istraživanje)

Rokovi objavljivanja rezultata28. u mjesecu za protekli mjesec
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o radu (NN, br. 93/14.)

Zakon o porezu na dohodak (NN, br. 115/16.)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (NN, br. 32/15.) i Kolektivni ugovori između zaposlenika i poslodavaca

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 450/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. veljače 2003. o indeksu troškova rada Tekst značajan za EGP (SL L 69, 13. 3. 2003.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1216/2003 od 7. srpnja 2003. o provedbi Uredbe (EZ) br. 450/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o indeksu troškova rada Tekst značajan za EGP (SL L 169, 8. 7. 2003.)

Uredba Komisije (EZ) br. br. 224/2007 od 1. ožujka 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1216/2003 o gospodarskim djelatnostima obuhvaćenim indeksom troškova rada Tekst značajan za EGP (SL L 64, 2. 3. 2007.)

Ostali međunarodni standardi


1.02-N-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaMjesečno istraživanje o zaposlenima u obrtu i u djelatnostima slobodnih profesija
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataBroj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama prema spolu i po djelatnostima Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2007.) do razine područja djelatnosti
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz sekundarnih izvora, prijave i odjave (matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja)
Rokovi za prijenos podatakaSredina mjeseca za protekli mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMatične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Dostava podataka elektroničkom poštom
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeNacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.02.N.1 Zaposleni prema administrativnim izvorima – mjesečno i godišnje istraživanje
Rokovi objavljivanja rezultataVeljača za X. – XII. protekle godine; svibanj za I. – III.; kolovoz za IV. – VI.; studeni za VII. – IX.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN, br. 157/13., 151/14., 33/15. i 93/15.) – (definicije za zaposlene osiguranike vlasnike ili zaposlenike koji obavljaju djelatnost obrta i djelatnost slobodne profesije)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi
Tema 1.03 Obrazovanje

1.03-I-1


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj za dječje vrtiće i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja za pedagošku godinu (DV-PO)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataDječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe ranoga i predškolskoga odgoja prema vrsti, osnivaču, jeziku na kojem se izvodi program ranog i predškolskog odgoja; djeca prema spolu i godinama života, prema vremenu dnevnog boravka, djeca strani državljani; djeca u jaslicama, djeca s teškoćama u razvoju, odgojne skupine, prehrana, zaposlenost roditelja, predškola, zaposleni prema spolu, stručnosti, stupnju obrazovanja, vrsti i ekvivalentu pune zaposlenosti, odgojitelji i učitelji prema dobnim skupinama, broj djece koja nisu primljena u vrtić
Izvještajne jediniceDječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac Dječji vrtići i druge pravne osobe – DV-PO); neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podatakaStudeni za tekuću pedagošku godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)On-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Statistika obrazovanja
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj za tekuću pedagošku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97., 107/07. i 94/13.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)
1.03-I-2


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj osnovnih škola − kraj školske godine − početak školske godine (Š-O)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultata

Osnovne škole; škole i razredni odjeli s nastavom na jezicima nacionalnih manjina prema statusu, razredni odjeli, nastavni jezik; učenici prema smjenama, učenici prema spolu, uspjehu i razredu, stranim jezicima koje uče, godini rođenja, ponavljači, učenici u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi; učenici strani državljani; integrirani učenici; prehrana u školi, učitelji prema spolu, dobnim skupinama, razini obrazovanja na kojoj predaju, vrsti i ekvivalentu pune zaposlenosti; nastavnici koji predaju strane jezike, stručni suradnici prema spolu

Škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju prema statusu, vrsti smetnje, razredni odjeli prema vrsti; učenici prema spolu, uspjehu i razredu, stranim jezicima koje uče, godini rođenja, ponavljači, učenici strani državljani; prehrana u školi; učitelji prema spolu, dobnim skupinama i razini obrazovanja na kojoj predaju, vrsti zaposlenosti; nastavnici koji predaju strane jezike, stručni suradnici prema spolu, vrsti i ekvivalentu pune zaposlenosti.

Umjetničke osnovne škole prema statusu; učenici prema spolu, godini rođenja, odsjecima, uspjehu, privatni učenici; učenici strani državljani; nastavnici prema spolu, dobnim skupinama i vrsti zaposlenosti

Škole za odrasle, kraj školske godine, prema statusu, razredni odjeli; polaznici prema spolu i razredima, uspjehu i dobnim skupinama; nastavnici prema spolu, dobnim skupinama i vrsti zaposlenosti

Izvještajne jediniceOsnovne škole i ustanove ovlaštene za obrazovanje odraslih
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac Godišnji izvještaj za osnovne škole – Š-O/KP): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a za redovne osnovne škole i osnovne škole koje imaju nastavu na jezicima nacionalnih manjina. Za škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju, umjetničke osnovne škole i osnovne škole za odrasle obrasci se šalju mailom
Rokovi prikupljanja podatakaListopad za kraj protekle i početak tekuće školske godine
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)On-line pristup, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Statistika obrazovanja
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za kraj protekle i početak tekuće školske godine
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.)

Zakon o obrazovanju odraslih (NN, br. 17/07., 107/07. i 24/10.)

Zakon o umjetničkom školovanju (NN, br. 130/11.)

Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN, br. 54/97., 5/98., 109/09. i 139/10.)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/15.)

Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju (NN, br. 53/93.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-I-3


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanja

Godišnji izvještaj srednjih škola − kraj školske godine − početak školske godine

(Š-S)

Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultata

Gimnazije, strukovne škole, umjetničke škole, škole za mladež s teškoćama u razvoju prema statusu, nastavnom jeziku nacionalnih manjina, razredni odjeli, učenici prema vrsti škola i programima obrazovanja, spolu, godini obrazovanja i godini rođenja, ponavljači, učenici prema uspjehu i završavanju škole, stranom jeziku koji uče, učenici strani državljani, učenici s teškoćama u razvoju prema vrsti smetnje, nastavnici i stručni suradnici prema spolu, dobnim skupinama, vrsti zaposlenosti/angažiranosti i ekvivalentu pune zaposlenosti/angažiranosti

Škole za odrasle prema statusu, vrsti škole, polaznici prema programima obrazovanja, spolu, uspjehu, godinama života i stranom jeziku koji uče, nastavnici prema spolu, dobnim skupinama, vrsti zaposlenosti/angažiranosti i ekvivalentu pune zaposlenosti/angažiranosti

Izvještajne jediniceSrednje škole i ustanove ovlaštene za obrazovanje odraslih
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac Godišnji izvještaj za srednje škole − Š-S/KP): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a za redovne srednje škole i srednje škole koje imaju nastavu na jezicima nacionalnih manjina. Za srednje škole za obrazovanje odraslih i umjetničke srednje škole obrasci se šalju mailom
Rokovi prikupljanja podatakaListopad za kraj protekle i početak tekuće školske godine
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)On-line pristup, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Statistika obrazovanja
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za kraj protekle i početak tekuće školske godine
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.)

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN, br. 30/09., 24/10. i 22/13.)

Zakon o obrazovanju odraslih (NN, br. 17/07., 107/07. i 24/10.)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-I-4


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj učeničkih i studentskih domova za školsku/akademsku godinu (ŠD)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataVrsta i mjesto doma; učenici/studenti koji nisu primljeni zbog popunjenosti kapaciteta, učenici/studenti prema spolu, plaćanju boravka u domu, prema školi koju pohađaju; zaposleni/angažirani prema spolu, stručnosti i vrsti zaposlenosti/angažiranosti
Izvještajne jediniceUčenički i studentski domovi
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podatakaTravanj za tekuću školsku/akademsku godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Statistika obrazovanja
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za tekuću školsku/akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi1.03-I-5


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj o strukturi visokih učilišta (ŠV-21)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataVrsta, naziv i mjesto visokog učilišta, vrsta studija, naziv studijskog programa, trajanje studija, način studiranja
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaProsinac za tekuću akademsku godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Statistika obrazovanja
Rokovi objavljivanja rezultataObjavljuju se kao rezultati istraživanja iz visokog obrazovanja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiInternational Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011(Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)1.03-I-6


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStudenti upisani na stručni i sveučilišni studij (ŠV-20)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataVrsta, naziv i mjesto visokog učilišta, vrsta studijskog programa, postignuti ECTS bodovi, studenti prema spolu, godini rođenja, prebivalištu, državljanstvu, narodnosti, postignutom obrazovanju (vrsta prethodno završene škole/studija, godini završetka i naziv države), godini studija, načinu studiranja, ponavljanju godine, godina prvog upisa u prvi semestar), najviša završena škola roditelja, zanimanje i položaj u zanimanju roditelja/studenta, stipendija
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem koji ispunjava svaki upisani student; preuzimanje podataka u elektroničkom obliku od visokih učilišta
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak za tekuću akademsku godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Statistika obrazovanja
Rokovi objavljivanja rezultataKolovoz za tekuću akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Nacionalna standardna klasifikacija obrazovanja – NSKO (NN, br. 105/01.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12. i 32/13.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011(Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-I-7


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStudenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij (ŠV-50)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataVrsta, naziv i mjesto visokog učilišta, vrsta studijskog programa, odjel, smjer, studenti prema spolu, godini rođenja, prebivalištu, državljanstvu, narodnosti, načinu studiranja, državi završene srednje škole, godini prvog upisa na visoko učilište, ako je student diplomirao/završio studij još na nekome visokom učilištu, naziv visokog učilišta, godina, država i koji studijski program; ako je student završio neki studijski program ili stručno usavršavanje, uključujući i stručnu praksu, izvan Republike Hrvatske, naziv programa i država
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem koji ispunjava svaki student koji je diplomirao/završio studij
Rokovi prikupljanja podatakaSiječanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Statistika obrazovanja
Rokovi objavljivanja rezultataSrpanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011(Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)


1.03-I-8


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStudenti upisani na poslijediplomski specijalistički studij (ŠV-30)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataNaziv i mjesto visokog učilišta/znanstvene ustanove, obrazovna skupina i polje znanosti studija, studenti prema spolu, godini rođenja, prebivalištu, državljanstvu i narodnosti, prethodno završen studij: vrsta studija, završeni diplomski studij (godina i država), godina koju upisuje, djelatnost poslovnog subjekta u kojem je osoba zaposlena, izvor sredstava za troškove studija
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem koji ispunjava svaki upisani student
Rokovi prikupljanja podatakaListopad za proteklu akademsku godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Statistika obrazovanja
Rokovi objavljivanja rezultataSiječanj za proteklu akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12. i 32/13.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011(Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-I-9


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaSveučilišni specijalisti (ŠV-80)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataNaziv i mjesto visokog učilišta/znanstvene ustanove na kojoj je postignut akademski naziv, specijalisti prema spolu, godini rođenja, prebivalištu, državljanstvu, narodnosti, državi završene srednje škole, završenome diplomskom studiju (godina i država), godina upisa na studij, obrazovna skupina i polje znanosti specijalističkog rada, djelatnosti poslovnog subjekta u kojem je osoba zaposlena, izvor sredstava za troškove studija; ako je osoba završila neki studijski program ili stručno usavršavanje, uključujući i stručnu praksu izvan Republike Hrvatske, naziv programa i država
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem koji ispunjava svaki specijalist
Rokovi prikupljanja podatakaSiječanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Statistika obrazovanja
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardiZakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12. i 32/13.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011(Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-I-10


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaDoktori znanosti (ŠV-70)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataNaziv i mjesto visokog učilišta/znanstvene ustanove na kojoj je postignut akademski stupanj, doktori prema spolu, godini rođenja, prebivalištu, državljanstvu, narodnosti, državi završene srednje škole, završenom diplomskom i magistarskom studiju (godina i država), obrazovna skupina i polje znanosti magistarskoga i doktorskog rada, djelatnost poslovnog subjekta u kojem je osoba zaposlena; izvor sredstava za troškove doktorskog studija/stjecanja doktorata; ako je osoba završila neki studijski program ili stručno usavršavanje, uključujući stručnu praksu izvan Republike Hrvatske, naziv programa i država
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem koji ispunjava svaki doktor znanosti
Rokovi prikupljanja podatakaSiječanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Statistika obrazovanja
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12. i 32/13.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011(Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-I-11


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 11
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj o nastavnom osoblju visokih učilišta (ŠV-60)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataNaziv i mjesto visokog učilišta, nastavnici i suradnici u nastavi prema zvanju, akademskom nazivu i stupnju, spolu, dobnim skupinama, vrsti zaposlenosti/angažiranosti i ekvivalentu pune zaposlenosti/angažiranosti, nastavnici koji predaju i studenti koji uče strane jezike za prethodnu akademsku godinu
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaStudeni za tekuću akademsku godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Statistika obrazovanja
Rokovi objavljivanja rezultataOžujak za tekuću akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiInternational Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011 (Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)1.03-I-12


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 12
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStudenti upisani na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij (ŠV-40)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataNaziv i mjesto visokog učilišta/znanstvene ustanove, godina studija, obrazovna skupina i polje znanosti doktorskog studija, studenti prema spolu, godini rođenja, prebivalištu, državljanstvu, narodnosti te prethodno završenome studiju (godina završetka i država), godini upisa u studij, djelatnost poslovnog subjekta u kojem je osoba zaposlena, izvor sredstava za troškove studija/postupka stjecanja doktorata znanosti
Izvještajne jediniceVisoka učilišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem koji ispunjava svaki student
Rokovi prikupljanja podatakaListopad za proteklu akademsku godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.03.01 Statistika obrazovanja
Rokovi objavljivanja rezultataSiječanj za proteklu akademsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12. i 32/13.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011(Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

ISO 3166-1: 1997 – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes (ISO 3166-1: 1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1: Šifre država)1.03-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaUpitnik UOE-a (UNESCO/OECD/Eurostat) iz područja obrazovanja
Kratak opis sadržaja aktivnostiGodišnje ispunjavanje upitnika u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i nastavak rada na prilagodbi drugih istraživanja iz područja obrazovanja potrebama ovoga opširnog upitnika
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godinePrikupljanje podataka iz objavljenih rezultata Državnog zavoda za statistiku, priprema i dostava seta tablica u Eurostat
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97., 107/07. i 94/13.)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.)

Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN, br.130/11.)

Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN, br. 54/97., 5/98., 109/09. i 139/10.)

Zakon o obrazovanju odraslih (NN, br. 17/07., 107/07. i 24/10.)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.)

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN, br. 30/09.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/15.)

Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju (NN, br. 53/93.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EU) br. 912/2013 od 23. rujna 2013.o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pogledu statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja

Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju Tekst značajan za EGP (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Ostali međunarodni standardi

International Standard Classification of Education – ISCED-2011, UNESCO, Document 35C/19, 2011(Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO, dokument 35C/19, 2011.)

UOE Data Collection on Education Systems, Volume 1, Manual, Concepts, definitions and classifications; UNESCO, OECD, Eurostat; Montreal, Paris, Luxembourg (Prikupljanje podataka o obrazovnim sustavima UOE-a, Svezak 1, Priručnik, Koncepti, definicije i klasifikacije; UNESCO, OECD, Eurostat; Montreal, Pariz, Luxembourg)

UOE Data Collection on Education Systems, Volume 2, UOE tables and instructions for their completion and submission; UNESCO,OECD, Eurostat; Montreal, Paris, Luxembourg (Prikupljanje podataka o obrazovnim sustavima UOE-a, Svezak 2, tablice UOE-a i upute za njihovo ispunjavanje i dostavu; UNESCO, OECD, Eurostat; Montreal, Pariz, Luxembourg)Tema 1.04 Kultura

1.04-I-1


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj umjetničkog stvaralaštva i reproduktivnog izvođenja (KU)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultata

Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje

Kazališta, predstave, gostovanja, izvedena djela, posjetitelji, zaposleni prema spolu i stručnosti, osobe angažirane na temelju ugovora

Orkestri, ansambli, zborovi, koncerti, gostovanja, posjetitelji, zaposleni prema spolu, stručnosti i vrsti radnog vremena, osobe angažirane na temelju ugovora

Profesionalni ansambl narodnih plesova i pjesama, priredbe, gostovanja, posjetitelji, zaposleni prema spolu, stručnosti i vrsti radnog vremena

Izvještajne jediniceKazališta, orkestri, ansambli, zborovi, profesionalni ansambli narodnih pjesama i plesova
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem, sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podatakaListopad za proteklu sezonu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Statistika kulture
Rokovi objavljivanja rezultataProsinac za proteklu sezonu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o kazalištima (NN, br. 71/06., 121/13. i 26/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi
1.04-I-2


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj televizije (TV-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataTelevizijski centri prema osnovnim tehničkim obilježjima, televizijski program prema vrsti, televizijski pretplatnici, prijenosi, proizvedeni televizijski filmovi i zaposleni/angažirani prema spolu, stručnosti i vrsti zaposlenosti/angažiranosti
Izvještajne jediniceOrganizacije/ustanove za televiziju
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Statistika kulture
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN, br. 137/10., 76/12. i 78/16.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.04-I-3


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj radija (RADIO-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataRadiopostaje prema osnovnim tehničkim obilježjima, radioprogram prema vrsti, radiopretplatnici, zaposleni/angažirani prema spolu, stručnosti i vrsti zaposlenosti/angažiranosti
Izvještajne jediniceRadijske postaje i druge ustanove koje u svom sastavu imaju radiopostaje
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Statistika kulture
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN, br. 137/10., 76/12. i 78/16.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.04-I-4


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj kinematografa (KINO-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataVrsta kinematografa, kapacitet, prikazani filmovi, predstave, gledatelji, prihod od prodanih ulaznica, alternativni sadržaj, zaposleni prema spolu, stručnosti, stupnju obrazovanja, vrsti zaposlenosti i volonteri
Izvještajne jediniceKinematografi
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Statistika kulture
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 76/07. i 90/11.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.04-I-5


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj o proizvodnji filmova (KINO-2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataProizvedeni filmovi, filmovi u koprodukciji, domaći filmovi, filmovi prema nazivu, vrsti i duljini (dugometražni, kratkometražni)
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti za proizvodnju filmova
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Statistika kulture
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 76/07. i 90/11.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)


1.04-I-6


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj o uvozu i izvozu filmova (KINO-4)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataUvezeni i izvezeni filmovi, filmovi prema duljini i vrsti, zemlja podrijetla uvezenih filmova
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti za promet filmova
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Statistika kulture
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 76/07. i 90/11.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.04-I-7


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj o prometu dugometražnih filmova (KINO-5)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataFilmovi prema zemlji podrijetla i vrsti, broj komercijalnih kopija
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti za promet filmova
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Statistika kulture
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 76/07. i 90/11.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.04-I-8


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj o komercijalnoj eksploataciji audiovizualnih djela (NKL-5/1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataNaziv djela, zemlja podrijetla, područje, obrada djela, izvorni jezik, broj prodanih kopija, oblik eksploatacije
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti registrirani za stavljanje u promet i komercijalnu eksploataciju audiovizualnog djela
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem
Rokovi prikupljanja podatakaSvibanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Statistika kulture
Rokovi objavljivanja rezultataOžujak 2018.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 76/07. i 90/11.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.04-I-9


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj o zvučnim snimkama (NKL-5/2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataIzdavači, vrsta snimke, sadržaj, naklada
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti za izdavanje zvučnih snimki
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem, administrativni izvor podataka
Rokovi prikupljanja podatakaSvibanj za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Statistika kulture
Rokovi objavljivanja rezultataOžujak 2018.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN, br. 76/07. i 90/11.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiEurostat manual of Business Statistics (EMBS) »Structural Statistics« Methodological Manual of Audiovisual Business Statistics, Eurostat 2000 (Priručnik Eurostata o poslovnim statistikama (EMBS) »Strukturne statistike«, Metodološki priručnik o audiovizualnim poslovnim statistikama, Eurostat, 2000.)1.04-I-10


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIzvještaj knjižnica (KNJ-1)
Periodičnost istraživanjaTrogodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataKnjižnice prema vrsti i statusu, čitaonice, dječji odjeli, bibliobusi, obrađeni fond i prinove knjižne građe, korisnici prema spolu, međuknjižnične posudbe, zgrade, rashodi, zaposleni prema spolu, stručnosti, vrsti zaposlenosti i ekvivalentu pune zaposlenosti
Izvještajne jediniceKnjižnice, osnovne i srednje škole, visoka učilišta, poduzeća/ustanove
Načini prikupljanja podatakaIzvještajni način obrascem, sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak za proteklu kalendarsku godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.04.01 Statistika kulture
Rokovi objavljivanja rezultataStudeni za proteklu kalendarsku godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o knjižnicama (NN, br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 80/07., 8/13. i 55/16.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

HRN ISO 2789:2007. Informacije i dokumentacija – Međunarodna knjižnična statistika (ISO 2789:2006)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiTema 1.05 Zdravstvo i sigurnost

1.05-I-1


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaIstraživanje o ljudskim resursima u zdravstvu
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis sadržaja rezultata

1. Iz Registra zdravstvenih djelatnika i Registra zdravstvenih ustanova podaci o mreži zdravstvenih ustanova i djelatnika u zdravstvu Republike Hrvatske prema spolu (3-00-60);

2. Istraživanje o resursima ljekarni. Podaci o ljekarnama i djelatnicima zaposlenima u ljekarnama prema spolu (3-00-60)

3. Broj licenciranih doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije, primalja i medicinskih sestara/tehničara na 31. prosinca prethodne godine

4. Broj doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije, primalja i medicinskih sestara koji su završili školovanje

5. Broj medicinskih sestara u domovima za starije i nemoćne osobe i domovima za psihički bolesne osobe (prema razini obrazovanja)

Izvještajne jediniceZdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstveni radnici privatne prakse podatke o djelatnicima dostavljaju bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om; Ministarstvo zdravstva dostavlja rješenja o početku rada zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstvenih radnika privatne prakse; Sve ljekarne i djelatnici zaposleni u ljekarnama bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om; Hrvatska liječnička komora; Hrvatska komora dentalne medicine; Hrvatska ljekarnička komora; Hrvatska komora primalja; Hrvatska komora medicinskih sestara; Ministarstvo znanosti i obrazovanja; Ministarstvo za demografiju, obitelji, mlade i socijalnu politiku, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Načini prikupljanja podatakaNa temelju izvješća koje sve izvještajne jedinice dostavljaju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u pisanome i (ili) elektroničkom obliku
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 31. siječnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)

Podaci o zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima za obavljanje zdravstvene djelatnosti te jedinicama privatne prakse papirnato rješenje Ministarstva zdravstva o početku rada

Podaci o zaposlenim djelatnicima: elektronički medij i papirnati obrazac

Podaci o diplomiranim i licenciranim djelatnicima: elektronički medij

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.01. Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. travnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardiPravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/7, 16. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

Definitions for common variables related to Healt Employment and Education from OECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Data Collection on Non-Monetary Healt Care Statistics

Definitions for Eurostat additional variables related to Health Employment and Physical Resources from OECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Data Collection on Non-Monetary Health Care Statistics


1.05-I-2


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaIstraživanje o materijalnim resursima u zdravstvu
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis sadržaja rezultata

Podaci o skupoj opremi: podaci o mreži zdravstvenih ustanova i skupoj medicinskoj opremi u zdravstvu Republike Hrvatske

Domovi za starije i nemoćne te za psihički bolesne odrasle osobe: broj kreveta u domovima za starije i nemoćne te psihički bolesne odrasle osobe prema vrsti (jedinica za pojačanu njegu, stambeni dio) i županiji na 31. prosinca prethodne godine

Medicinski postupci i operacijske dvorane: naziv ustanove, OIB ustanove, broj medicinskih postupaka provedenih u prethodnoj godini prema Eurostatovu popisu, broj provedenih CT, MR i PET pregleda u prethodnoj godini − posebno za postupke provedene stacionarno, u dnevnoj bolnici i ambulantno te prema onome tko plaća postupak (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ostali), broj operacijskih dvorana na dan 31. prosinca prethodne godine

Podaci o mreži zdravstvenih ustanova i medicinskim uređajima − opremi u zdravstvu Republike Hrvatske

Broj zdravstvenih ustanova prema vrsti na 31. prosinca prethodne godine

Broj medicinskih uređaja u zdravstvenim ustanovama u prethodnoj godini prema Eurostatovu popisu

Izvještajne jediniceSve zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici privatne prakse te trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti neovisno o vlasništvu i ugovoru s obveznim zdravstvenim osiguranjem; Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za postupke koje plaća
Načini prikupljanja podatakaNa temelju izvješća koje izvještajne jedinice na propisanom obrascu ili u elektroničkom obliku, prema zadanom slogu, dostavljaju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo
Rokovi prikupljanja podataka31. siječnja za proteklu godinu te 30. rujna za proteklu godinu za dio istraživanja o broju kreveta u domovima za starije i nemoćne te domovima za psihički bolesne odrasle osobe
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)

Podaci o zdravstvenim ustanovama: papirnati obrazac

Podaci o domovima za stare i nemoćne te psihički bolesne odrasle osobe: elektronički medij

Podaci o medicinskim postupcima i operacijskim dvoranama: elektronički medij

Podaci o medicinskim uređajima – opremi: elektronički medij

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.01 Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. travnja za proteklu godinu, osim za dio istraživanja o broju kreveta u domovima za starije i nemoćne te domovima za psihički bolesne odrasle osobe za koje je rok 30. rujna za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 16. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

Međunarodna klasifikacija medicinske opreme; − GMDN (Global medical device nomenclature); Eurostat

Global medical device nomenclature (GMDN), Eurostat (Međunarodna klasifikacija medicinske opreme, Eurostat)

Definitions for common variables related to Physical and Tecnical Resources fromOECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Data Collection on Non-Monetary Healt Care Statistics

Definitions for common variables related to Health Care Activities from OECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Data Collection on Non-Monetary Health Care Statistics1.05-I-3


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaSustav zdravstvenih računa – Izvješće i anketa o strukturi izdataka za zdravstvene usluge
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataNaziv izvještajne jedinice, OIB izvještajne jedinice, izdaci izvještajne jedinice prema kategorijama vrste usluge, pružatelja i financijera, izvora financiranja te troškova resursa zdravstvene zaštite iz klasifikacije System of Health Accounts (SHA)
Izvještajne jediniceMinistarstvo zdravstva, Ministarstvo obrane, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo financija, županije i Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (posebno izvješće za izdatke u okviru obveznog osiguranja, a posebno za izdatke u sklopu dopunskog osiguranja), osiguravajuća društva koja su imala izdatke za zdravstveno osiguranje, zaklade koje su imale izdatke za zdravstvene usluge u protekloj godini prema klasifikaciji System of Health Accounts (SHA)
Načini prikupljanja podataka

Na temelju izvješća i ankete sve izvještajne jedinice dostavljaju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo na obrascu u elektroničkom obliku.

Državni zavod za statistiku dostavlja odgovarajuće podatke iz Ankete o potrošnji kućanstava u elektroničkom obliku

Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 30. lipnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 1.05.01 Javno zdravstvo

Modul 1.06.01 Istraživanje o potrošnji kućanstava

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: šest mjeseci nakon uspostave cjelokupne baze zaprimljenih podataka
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 31. 12. 2008.)

Uredba Komisije (EU) 2015/359 od 4. ožujka 2015. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistika o troškovima i financiranju zdravstvene zaštite (SL L 62, 6. 3. 2015.)

Ostali međunarodni standardiA System of Health Accounts (SHA) 2011 – OECD, WHO, Eurostat (Sustav zdravstvenih računa 2011 OECD, Svjetska zdravstvena organizacija, Eurostat)1.05-I-4


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaIstraživanje o radu, organizaciji te utvrđenim bolestima i stanjima u stacionarnim zdravstvenim ustanovama i ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti (bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

1. Praćenje i organizacija rada bolnica (3-21-60)

Podaci o: stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi – lokaliteti, odjeli, zaposlenici, postelje, dani liječenja i kretanje hospitaliziranih bolesnika prema spolu; dnevnim bolnicama, jednodnevnoj kirurgiji, bolničkim hemodijalizama

2. Statistika hospitaliziranih (temeljem prijave hospitalizacije (JZ-BSO)

Podaci o: osobama koje su hospitalizirane zbog liječenja, rehabilitacije, poroda ili pobačaja u stacionarnim ustanovama zdravstva – bolnicama, stacionarima i izvanbolničkim rodilištima domova zdravlja – odnosno koje su zaprimljene u dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju ili na bolničku hemodijalizu: vrsta prijave (redovita prijava, dnevna bolnica)

3. Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om

Podaci o: zdravstvenoj ustanovi i privatnoj ordinaciji, timu, djelatnosti odnosno specijalnosti, broju pregleda po dobnim skupinama i spolu, broju utvrđenih bolesti i stanja po dobnim skupinama i spolu

4. Statistika pobačaja

Podaci o: zdravstvenoj ustanovi, podaci o pacijentici, podaci o platitelju usluge, podaci o boravku u ustanovi, anamnestički podaci i status, vrsta sadašnjeg pobačaja, način izvođenja pobačaja, komplikacije i ishod, trudnoća nastala umjetnom oplodnjom, probir na malformacije, razlog namjernog pobačaja.

5. Statistika poroda i perinatalnih smrti

Podaci o porodima: podaci o zdravstvenoj ustanovi, opći podaci o rodilji, naselje prebivališta, država, podaci o boravku rodilje u ustanovi – glavna dijagnoza pri otpustu iz ustanove s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10, prijašnji pobačaji i porodi, antenatalni pregledi; podaci o porodu – završetak poroda, datum poroda; podaci o novorođenčetu/novorođenčadi – ukupan broj novorođenčadi u ovom porodu, broj novorođenčadi u višeplodnim porodima i redni broj novorođenčeta, spol, otpust prema ishodu (živorođenje, mrtvorođenje, smrt novorođenčeta)

Podaci o perinatalnim smrtima: podaci o zdravstvenoj ustanovi, opći podaci o rodilji, naselje prebivališta, država; podaci o uzroku smrti djeteta – uzrok mrtvorođenja s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10, uzrok novorođenačke smrti u dobi 0 – 6 navršenih dana života s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10
Izvještajne jediniceSve stacionarne zdravstvene ustanove te specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om
Načini prikupljanja podataka

1. Praćenje i organizacija rada bolnica

Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju godišnja izvješća u elektroničkom obliku, u obliku tablica navedenim u Uputama, u zavode za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave koji ih nakon obrade i kontrole dostavljaju u Hrvatski zavod za javno zdravstvo

2. Statistika liječenih bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama

Sve stacionarne zdravstvene ustanove bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om dostavljaju individualne podatke o osobama koje su hospitalizirane zbog liječenja, rehabilitacije, poroda ili pobačaja u stacionarnim zdravstvenim ustanovama – bolnicama, stacionarima i izvanbolničkim rodilištima domova zdravlja – odnosno koje su zaprimljene u dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju odnosno bolničku hemodijalizu prema vrsti prijave (redovita prijava, dnevna bolnica), ustanova (šifra HZZO-a, OIB ustanove), odjel šifra djelatnosti (odjela s kojeg je bolesnik otpušten), ime i prezime, spol, datum rođenja, OIB (osobni identifikacijski broj pacijenta), MBO (matični broj osigurane osobe), zamjenski identifikator, broj zamjenskog identifikatora, platitelj, adresa prebivališta, šifra naselja prebivališta, šifra države, radni status, šifra zanimanja, šifra djelatnosti, datum primitka i otpusta iz ustanove, glavna dijagnoza pri otpustu iz ustanove s peteroznakovnom šifrom prema MKB-10, dodatne dijagnoze pri otpustu iz ustanove s peteroznakovnom šifrom prema MKB-10, vanjski uzrok ozljede za glavnu i za dodatne dijagnoze, osnovni uzrok smrti u slučaju smrtnog ishoda, vanjski uzrok ozljede u slučaju smrtnog ishoda, način otpusta, broj povijesti bolesti, šifre postupaka tijekom hospitalizacije, šifra liječnika otpusne djelatnosti. Podaci se dostavljaju u sustav kojim pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Dostava podataka definirana je u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća

3. Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om.

Zbirna izvješća dostavljaju zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse te zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave te HZZO u Hrvatski zavod za javno zdravstvo o osobama koje su koristile zdravstvenu zaštitu

4. Statistika pobačaja (Prijava pobačaja: JZ-POB)

Zdravstvene ustanove i zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave dostavljaju individualne podatke o svim pacijenticama kod kojih je izvršen pobačaj, uključujući pobačaje koji su učinjeni ambulantno, bez hospitalizacije žene u sustav kojim pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Dostava podataka definirana je u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća

5. Statistika poroda (Prijava poroda: JZ-POR) i perinatalnih smrti (JZ-PER)

Individualne podatke o porodima zdravstvene ustanove trebaju dostavljati u elektroničkom obliku prema zadanom slogu objavljenom u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća. Podaci o porodima: podaci o zdravstvenoj ustanovi – naziv, adresa, OIB ustanove, opći podaci o rodilji – datum rođenja, OIB, MBOO (matični broj osigurane osobe), naselje prebivališta, država, podaci o boravku rodilje u ustanovi – glavna dijagnoza pri otpustu iz ustanove s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10, prijašnji pobačaji i porodi,antenatalni pregledi; podaci o porodu – završetak poroda, datum poroda; podaci o novorođenčetu/novorođenčadi – ukupan broj novorođenčadi u ovom porodu, broj novorođenčadi u višeplodnim porodima i redni broj novorođenčeta, spol, otpust prema ishodu (živorođenje, mrtvorođenje, smrt novorođenčeta). Podaci se dostavljaju u sustav kojim pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Osim individualnih podataka o porodima, zdravstvene ustanove dužne su svakog mjeseca dostavljati u Hrvatski zavod za javno zdravstvo agregirane izvještaje o rođenima i perinatalno umrlima prema porodnoj težini i trajanju trudnoće radi kontrole obuhvata i kvalitete podataka. Individualne podatke o perinatalnim smrtima (obrasce i kopiju patohistološkog nalaza ploda i posteljice) zdravstvene ustanove trebaju dostavljati u zavode za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Podaci o perinatalnim smrtima: podaci o zdravstvenoj ustanovi – naziv, adresa, OIB ustanove, opći podaci o rodilji – datum rođenja, OIB, MBOO (matični broj osigurane osobe), naselje prebivališta, država; podaci o uzroku smrti djeteta – uzrok mrtvorođenja s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10, uzrok novorođenačke smrti u dobi 0 – 6 navršenih dana života s četveroznakovnom šifrom prema MKB-10

Rokovi prikupljanja podataka

1. Praćenje i organizacija rada bolnica

Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju godišnja izvješća u zavode za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave do 15. siječnja za prethodnu godinu. Zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave dostavljaju podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo do 31. siječnja

2. Statistika hospitaliziranih bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama

Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju podatke prema zadanom slogu, navedenome u posljednjim, objavljenim Uputama za protekli mjesec u roku od 30 dana od završetka mjeseca na koji se podaci odnose, a zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave u roku od 30 dana podatke kontroliraju i nadopunjuju

3. Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om

Najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 31. siječnja. Zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave dostavljaju podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo do 31. ožujka

4. Statistika pobačaja

Najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec

5. Statistika poroda i perinatalnih smrti

Najkasniji datum dostave podataka o porodima za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec

Za perinatalne smrti tromjesečno: podaci za razdoblje siječanj – ožujak do 1. lipnja, podaci za razdoblje travanj – lipanj do 1. rujna, podaci za razdoblje srpanj – rujan do 1. prosinca te podaci za razdoblje listopad – prosinac do 1. ožujka

Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)

1. Praćenje i organizacija rada bolnica: elektronički medij

2. Statistika hospitaliziranih bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama: elektronički oblik

3. Statistika o radu i o utvrđenim bolestima, stanjima u ordinacijama specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om: papirnati obrazac ili elektronički medij

4. Statistika pobačaja: elektronički oblik

5. Statistika poroda i perinatalnih smrti: elektronički oblik, a za Individualne podatke o perinatalnim smrtima u prijelaznom razdoblju u papirnatom obliku

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.01 Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultataZa sve dijelove istraživanja rok za prve rezultate: 30. travnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima prema šifrarniku koji objavljuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 16. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardiICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)
1.05-I-5


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaJavnozdravstvena statistika o umrlima (UT-IV-28)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataPodaci o umrlim osobama prema mjestu smrti, spolu, datumu smrti, starosti, bračnom stanju, najvišoj završenoj školi, aktivnosti, narodnosti, državljanstvu, mjestu stanovanja, uzroku smrti, karakteristikama nasilne smrti, nazivu bolničke ustanove, porodnoj težini i gastacijskoj dobi umrle novorođenčadi te podaci o majci umrlog dojenčeta
Izvještajne jediniceMatični uredi, Ministarstvo uprave, mrtvozornici, sudski vještaci – specijalisti sudske medicine
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda: Potvrda o smrti i Statistički izvještaj o smrti (DEM-2), sudjeluju Državni zavod za statistiku, zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave, bolničke ustanove i zavodi za sudsku medicinu
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Potvrda o smrti – u papirnatom obliku, a Statistički izvještaj o smrti – u elektroničkome mediju
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.01. Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultata30. rujna za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o državnim maticama (NN, br. 96/93. i 76/13.)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 150/08., 71/10., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14. i 70/16.)

Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (NN, br. 3/00.)

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (NN, br. 46/11., 6/13. i 63/14.)

Pravilnik o obrascu potvrde smrti (NN, br. 46/11.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 16. 12. 2008.)

Uredba (EZ) br. 328/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu u pogledu statističkih podataka o uzrocima smrti (SL L 90/22, 5. 4. 2011.)

Ostali međunarodni standardi

Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 2, UN, New York, 2001.(Načela i preporuke za sustav vitalnih statistika, revizija 2, Ujedinjeni narodi, New York, 2001.)

Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Studies and Methods, Series F No. 35, Volume I, UN, New York, 1991. (Priručnik za sustave vitalnih statistika, Studije i metode, Serija F br. 35, Svezak I, Ujedinjeni narodi, New York, 1991.)

Definitions and Methods of Collecting Demographic Statistics in the European Community Countries, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994 ISBN 92-826-7125-9 (Definicije i metode prikupljanja podataka demografske statistike u zemljama Europske zajednice, Eurostat, ECSC-EEC-EAEC, Luxembourg, 1994. ISBN 92-826-7125-9)

ISO 3166-1:1997-Codes for the representation of names of countries and their subdivisions-Part 1:Country codes (ISO 3166-1:1997 – Šifre s imenima država i njihova podjela – Dio 1:Šifre država)

ICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

Službene dopune za MBK-10, SZO, Brasilia, October 2012.1.05-I-6


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaStatistika o ozljedama na radu (OR)
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis sadržaja rezultataBroj ozlijeđenih osoba po županijama, prema grani djelatnosti, spolu i ishodu
Izvještajne jediniceZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava – inspekcija rada
Načini prikupljanja podatakaZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse dostavljaju individualne podatke o osobama ozlijeđenima na radu u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a ovaj dalje u Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Nakon kodiranja Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu dostavlja podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Podaci o smrtno stradalima prikupljaju se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo dostavom podataka iz Inspekcije rada Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i javnozdravstvene baze umrlih osoba Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Podatke o danima bolovanja za svaki pojedini slučaj Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec, a za dane bolovanja do 31. svibnja za prethodnu godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)

Elektronični medij, on-line pristup

Papirnati obrazac – za smrtno stradale

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.02 Zdravstvo i sigurnost na poslu
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. lipnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 16. 12. 2008.)

Uredba Komisije (EZ) br. 349/2011 od 11. travnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radu, glede statističkih podataka o nesrećama na radu Tekst značajan za EGP (SL L 97, 12. 4. 2011.)

Ostali međunarodni standardi
1.05-I-7


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaStatistika profesionalnih bolesti/Izvješće o profesionalnim bolestima (3-36-86, PB)
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis sadržaja rezultataPodaci o osobi oboljeloj od profesionalne bolesti, spol, duljina ekspozicije agensu, grana djelatnosti, dijagnoza prema listi profesionalnih bolesti, po granama djelatnosti
Izvještajne jediniceZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse medicine rada, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Načini prikupljanja podatakaZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse dostavljaju individualne podatke o osobama oboljelima od profesionalne bolesti u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a oni prosljeđuju dalje u Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu na potvrdu. Potvrđenu prijavu profesionalne bolesti nakon kodiranja Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Podatke o danima bolovanja za svaki pojedini slučaj Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: kontinuirano, a za dane bolovanja do 31. svibnja za prethodnu godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.02 Zdravstvo i sigurnost na poslu
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. lipnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataŽupanije
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o listi profesionalnih bolesti (NN, br. 162/98. i 107/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 16. 12. 2008.)

Uredba Komisije (EZ) br. 349/2011 od 11. travnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radu glede statističkih podataka o nesrećama na radu Tekst značajan za EGP (SL L 97, 12. 4. 2011.)

Ostali međunarodni standardiICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)


1.05-N-I-1


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaIstraživanje o radu, utvrđenim bolestima i stanjima u zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini (bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s HZZO-om) (N-01-01 do N-01-05, N-01-07, N-01-11 do N-01-17, N-01-25 do N-01-27 N-01-18 do N-01-24, N-01-06)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultata

1. Iz opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite školske djece i studenata, žena, dentalne zdravstvene zaštite, medicine rada, hitne medicine, transfuzije, patronaže, kućne njege, higijensko-epidemiološke djelatnosti, djelatnosti zaštite mentalnog zdravlja te javnog zdravstva: izvještaj o radu navedenih djelatnosti (posjeti, pregledi, upućivanje, broj intervencija uključujući: provođenje programa preventivnih i specifičnih mjera zdravstvene zaštite školske djece i studenata te provođenje preventivnih pregleda/panela ostalih osiguranih osoba, ostaloj preventivnoj zdravstvenoj zaštiti itd.)

2. Iz opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite školske djece i studenata, žena, dentalne zdravstvene zaštite, medicine rada, hitne medicine, transfuzije, patronaže, kućne njege: izvještaj o broju utvrđenih bolesti i stanja

Izvještajne jediniceZdravstvene ustanove – privatne ordinacije, timovi, djelatnosti odnosno specijalnosti, osobe koje su se koristile zdravstvenom zaštitom; zdravstveni radnici privatne prakse; Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Načini prikupljanja podatakaZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse, zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave te Hrvatski zavod za hitnu medicinu prikupljaju podatke i dostavljaju zbirna izvješća u Hrvatski zavod za javno zdravstvo i putem Centralnoga informacijskog sustava zdravstva Republike Hrvatske (CEZIH). Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu dostavljaju zbirna izvješća u Hrvatski zavod za javno zdravstvo o osobama u skrbi i osobama koje su se koristile zdravstvenom zaštitom
Rokovi prikupljanja podataka

Najkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 31. siječnja za zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike privatne prakse, 28. veljače za zavode za javno zdravstvo

jedinica područne (regionalne) samouprave, 15. travnja za Hrvatski zavod za hitnu medicinu i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Djelatnost medicine rada – papir za individualna izvješća, elektronički medij – za zavode za javno zdravstvo
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.01 Javno zdravstvo
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. travnja za prethodnu godinu
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske (NN, br. 82/10.)

Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama u području zdravstva za primarnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (NN, br. 4/95.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 16. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardiICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.05-N-I-2


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaIstraživanja s područja zarazne epidemiologije
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis sadržaja rezultata

Zarazne bolesti

Podaci o prijavama oboljelih i umrlih od zaraznih bolesti koje se obavezno prijavljuju u RH prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Listi zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za RH: po spolu, dobi, mjesecu oboljenja, epidemiološkom području prijave zarazne bolesti. Podaci se prikupljaju u Registru zaraznih bolesti

Dodatni epidemiološki podaci o oboljelima od tuberkuloze prikupljaju se u Registru tuberkuloze

Dodatni epidemiološki podaci o oboljelima od HIV/AIDS-a prikupljaju se u Registru HIV/AIDS-a. Uz Registar prikupljaju se i zbirna izvješća o osobama testiranima na HIV i HIV seropozitivnim osobama: podaci o ukupnom broju testiranih na HIV i postotak HIV pozitivnih rezultata prema skupinama i indikacijama (testiranja uzoraka dobrovoljnih davatelja krvi, prema drugim indikacijama i testirani u centrima za dobrovoljno testiranje na HIV)

Dodatni epidemiološki podaci o oboljelima od legionarske bolesti prikupljaju se u Registru oboljelih od legionarske bolesti

Registar trbušnog tifusa služi za otkrivanje kliconoša

Podaci o broju oboljelih i umrlih od malarije: o vrsti uzročnika, mjestu zaražavanja, uzimanju lijekova, protuepidemijskim mjerama i dr.

Podaci o osobama koje je ugrizla bijesna ili na bjesnoću sumnjiva životinja i antirabična zaštita ljudi: u standardnom obrascu zbirno se izvješćuje o broju pregledanih osoba potencijalno izloženih bjesnoći, o broju zaštićenih cjepivom i imunoglobulinom, prema kategoriji izloženosti, prema mjestu na tijelu koje je bilo izloženo te prema vrsti životinje koja je bila razlog primjene imunološke zaštite

Tjedna zbirna izvješća za gripu omogućuju praćenje aktivnosti gripe: podaci o broju oboljelih i umrlih od gripe, prema dobi

Podaci o prijavama obrađenih epidemija: podaci o broju oboljelih i umrlih u epidemijama prema vrsti zarazne bolesti koja je dovela do epidemije

Cijepljenje

Podaci o izvršenim obveznim imunizacijama protiv zaraznih bolesti: po broju cijepljenih osoba, po dobi, vrsti izvršenih imunizacija

Registar nuspojava od cijepljenja omogućuje izradu izvješća o broju i vrsti nuspojave na određeno cijepljenje, vrsti cjepiva, datumu nastanka nuspojave i dr.

Izvještajne jedinice

Prijave zaraznih bolesti i cijepljenje: svi zdravstveni radnici i sve zdravstvene ustanove koje utvrde zaraznu bolest, izvrše obveznu imunizaciju protiv zaraznih bolesti, odnosno primijete nuspojavu nakon cijepljenja

Podatke o osobama testiranima na HIV i HIV seropozitivnim osobama šalju laboratoriji, jedinice za transfuzijsku djelatnost općih i drugih bolnica (KBC), Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, zavodi za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«

Podatke o osobama koje je ugrizla bijesna ili na bjesnoću sumnjiva životinja i o antirabičnoj zaštiti ljudi šalju antirabične stanice zavoda za javno zdravstvo

Podatke o obrađenim epidemijama šalju epidemiološke službe županijskih zavoda za javno zdravstvo

Načini prikupljanja podataka

Individualne prijave zaraznih bolesti dostavljaju zdravstveni radnici koji utvrde zaraznu bolest u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti putem nadležnih epidemioloških ispostava županijskih zavoda za javno zdravstvo Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

Dodatne epidemiološke podatke o oboljelima od HIV/AIDS-a dostavlja Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«

Zbirne podatke o osobama testiranim na HIV i rezultati testiranja za prethodnu godinu dostavljaju se Službi za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na upitniku koji šalje HZJZ

Podaci o oboljelima od malarije dostavljaju se Službi za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na propisanom obrascu (NN, br. 23/94., obrazac br. 3) nakon postavljanja dijagnoze i prikupljanja potrebnih epidemioloških podataka: kontinuirano

Podatke o osobama koje je ugrizla bijesna ili na bjesnoću sumnjiva životinja i antirabičnoj zaštiti ljudi šalju antirabične stanice zavoda za javno zdravstvo Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo jedanput godišnje

Zbirna tjedna izvješća o gripi dostavljaju se Službi za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo odmah po isteku izvještajnog tjedna

Izvješća o izvršenim obveznim imunizacijama protiv zaraznih bolesti dostavljaju zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Pravilnikom o načinu provođenja obvezne imunizacije, kemoprofilakse i seroprofilakse

Podatke o nuspojavama na cijepljenje dostavljaju zdravstveni radnici koji primijete nuspojavu, odmah nakon postavljanja dijagnoze, na propisanom obrascu NN UT-III/6-114 Službi za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Rokovi prikupljanja podataka

1. Prijavljeni slučajevi i epidemije zaraznih bolesti: kontinuirano

2. Izvršene obvezne imunizacije protiv zaraznih bolesti: 31. ožujka za proteklu godinu

3. Osobe testirane na HIV (virus humane imunodeficijencije) i HIV seropozitivne osobe: 31. ožujka za proteklu godinu

4. Osobe koje je ugrizla bijesna ili na bjesnoću sumnjiva životinja i antirabična zaštita ljudi: 31. ožujka za proteklu godinu

5. Nuspojave cijepljenja: kontinuirano

6. Oboljenja/smrti od malarije: kontinuirano

7. Zbirna tjedna izvješća o gripi: kontinuirano

Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)

Izvješća o provedbi cijepljenja i o nuspojavama cijepljenja: papir i elektronička pošta

Izvješća o broju i rezultatima testiranja na HIV: papir i elektronička pošta

Izvješća o broju i rezultatima testiranja na HIV: papir i elektronička pošta

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.1 Epidemiološka istraživanja
Rokovi objavljivanja rezultata

1. Prijavljeni slučajevi i epidemije zaraznih bolesti: Individualna prijava zaraznih bolesti (3-20-60), Prijava/odjava epidemije (3-20-61) do 30.rujna; Sedmodnevno zbirno izvješće: (3-20-66 B) početkom tjedna za protekli tjedan; Mjesečno zbirno izvješće: (3-20-60 B) do 15. u mjesecu za protekli mjesec; Godišnje zbirno izvješće: do 30. rujna za prethodnu godinu

2. Izvršene obvezne imunizacije protiv zaraznih bolesti: 30. lipnja za prethodnu godinu

3. Osobe testirane na HIV (virus humane imunodeficijencije) i HIV seropozitivne osobe: 30. travnja za prethodnu godinu

4. Osobe koje je ugrizla bijesna ili na bjesnoću sumnjiva životinja i antirabična zaštita ljudi: 30. rujna za prethodnu godinu

5. Nuspojave cijepljenja: 31. srpnja za prethodnu godinu

6. Oboljenja/smrti od malarije: 30. rujna za prethodnu godinu

7. Zbirna tjedna izvješća o gripi: 30. rujna za prethodnu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Naselja

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN, br. 79/07., 113/08. i 43/09.)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 82/13., 22/14., 154/14. i 70/16.)

Pravilnik o načinu provođenja/imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te osobama koje se podvrgavaju toj obvezi (NN, br. 103/13.)

Trogodišnji program obveznog cijepljenja u Hrvatskoj u 2016. – 2018. godini protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, zaušnjaka, rubeole, tuberkuloze, hepatitisa B i bolesti izazvanih s haemophilus infl. tipa b koji donosi ministar nadležan za zdravstvo

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Program obveznih cijepljenja u Republici Hrvatskoj koji donosi ministar nadležan za zdravstvo a na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN, br. 79/07., 113/08. i 43/09.)

Definicije zaraznih bolesti koje se prijavljuju, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, na temelju uloge HZJZ-a kao koordinatora mreže epidemiloškog informacijskog sustava, a na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 16. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

ICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

EPI-Expanded program of immunization, WHO, 1974. (Prošireni program imunizacije, Svjetska zdravstvena organizacija, 1974.)

Definitions of vaccation side effects, WHO (Definicije nuspojava cijepljenja, SZO)

Definitions of malaria by location and infection conditions, WHO (Definicije malarije s obzirom na mjesto i uvjete zaražavanja, SZO)

Definitions of infectious diseases reported to the European Commission, WHO (Definicije zaraznih bolesti koje se prijavljuju Europskoj komisiji, SZO)
1.05-N-I-3


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaIstraživanja s područja nezarazne epidemiologije
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultata

1. Statistika ozljeda: praćenje pokazatelja morbiditeta i mortaliteta o ozljedama uključujući vanjski uzrok

2. Statistika bolesti srca i krvnih žila: praćenje pokazatelja morbiditeta i mortaliteta o bolestima srca i krvnih žila

3. Praćenje izvršenja nacionalnih programa ranog otkrivanja određenih javnozdravstvenih prioriteta (nekih tumora te kroničnih zaraznih i nezaraznih bolesti): praćenje izvršenja nacionalnih zdravstvenih programa pomoću programskih rješenja; praćenje izvršenja u provedbi programa ranog otkrivanja ambliopije/slabovidnosti

4. Statistika o radu službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika: Podaci o uslugama liječnika, psihijatara, psihologa, defektologa, socijalnih radnika i medicinskih sestara/tehničara; broj osoba u skrbi, broj dolazaka korisnika usluga, broj opijatskih ovisnika na supstitucijskoj terapiji, broj ovisnika na supstituciji Subutexom

5. Istraživanje rizičnih čimbenika za nastanak kroničnih nezaraznih bolesti: među parametrima praćenja prate se svi indikatori vezani za zdravstvene rizike za nastanak kroničnih nezaraznih bolesti: epidemiološko-demografski pokazatelji, navike, krvni tlak, ITM, GUK, pušenje (pušenje/pušač, bivši, nepušač, puši/cigarete, cigare, lula, količina cigareta/broj, pušački staž u godinama, broj godina nepušenja) i četiri indikatora za konzumaciju alkohola (konzumacija u posljednjih godinu dana/DA, NE; učestalost konzumacije/strukturirano, najčešće korišteno alkoholno piće/strukturirano, tjedna količina alkoholnog pića (strukturirano)

Izvještajne jediniceSve stacionarne zdravstvene ustanove te specijalističko-konzilijarne djelatnosti bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om; HZZO; Matični uredi, Ministarstvo uprave, zdravstvene ustanove za perinatalnu smrt; oftalmološke ordinacije; timovi na razini primarne zdravstvene zaštite; svi timovi za mentalno zdravlje zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave; zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse:obiteljski liječnici, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Načini prikupljanja podataka

1. Statistika ozljeda: podaci o osobama koje su bile bolnički liječene zbog ozljeda, iz godišnje baze bolnički liječenih pacijenata te mortalitetne baze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

2. Statistika bolesti srca i krvnih žila: Podaci o osobama koje su bile bolnički liječene zbog bolesti srca i krvnih žila iz godišnje baze bolnički liječenih pacijenata te mortalitetne baze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

3. Praćenje izvršenja nacionalnih programa ranog otkrivanja određenih javnozdravstvenih prioriteta: podaci o pozvanim osobama i rezultati programa ranog otkrivanja raka; podaci o pozvanim osobama i rezultati programa ranog otkrivanja ambliopije/slabovidnosti

4. Statistika o radu službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika: timovi za mentalno zdravlje zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave dostavljaju zbirna izvješća u Hrvatski zavod za javno zdravstvo

5. Zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse dostavljaju individualne podatke o osobama kod kojih je napravljen preventivni pregled u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje putem CEZIH-a, a u okviru panela preventive: hipertenzija, KOPB, astma, dijabetes, opći preventivni panel te ITM panel. HZZO podatke dostavlja u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Izvješće o navikama i rizicima vezanim za nastanak kroničnih nezaraznih bolesti objavljuje se u Statističkom ljetopisu HZJZ-a na godišnjoj razini

Rokovi prikupljanja podatakaU skladu s rokovima navedenim za istraživanja Statistika liječenih bolesnika u službi za stacionarno liječenje i Javnozdravstvena statistika o umrlima; u skladu s ciklusima provedbe programa ranog otkrivanja raka; za programe ranog otkrivanja ambliopije/slabovidnosti: do 30. svibnja za prethodnu godinu; za dio istraživanja o radu timova za mentalno zdravlje: 30. travnja za prethodnu godinu; za prikupljanje individualnih podatke o osobama kod kojih je napravljen preventivni pregled: kontinuirano
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)

1. Statistika ozljeda: iz godišnje baze bolnički liječenih pacijenata te mortalitetne baze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo: elektronički medij

2. Statistika bolesti srca i krvnih žila: iz godišnje baze bolnički liječenih pacijenata te mortalitetne baze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo: elektronički medij

3. Praćenje izvršenja nacionalnih programa ranog otkrivanja određenih javnozdravstvenih prioriteta: podaci o pozvanim osobama i rezultati programa ranog otkrivanja raka: on-line sa svih radilišta; podaci o pozvanim osobama i rezultati programa ranog otkrivanja ambliopije/slabovidnosti u papirnatom obliku

4. Statistika o radu službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika: elektronički medij

5. Zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse dostavljaju individualne podatke o osobama kod kojih je napravljen preventivni pregled u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje putem Centralnoga informacijskog sustava zdravstva Republike Hrvatske (CEZIH)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.1 Epidemiološka istraživanja
Rokovi objavljivanja rezultata30. rujna za prethodnu godinu; za dio istraživanja o zdravstvenom stanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u skladu s potpisanim ugovorom s Ministarstvom hrvatskih branitelja; za programe ranog otkrivanja raka šest mjeseci nakon završetka ciklusa pozivanja za taj ciklus (prijevremeno godišnje služi za praćenje provedbe programa)
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima prema šifrarniku koji objavljuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 16. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardiICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.05-N-I-4


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaMikrobiološka istraživanja
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis sadržaja rezultata

1. Rad mikrobiološkoga i parazitološkog laboratorija: broj i vrsta kliničkih materijala obrađenih u mikrobiološkim laboratorijima u Republici Hrvatskoj. Izravna mikrobiološka dijagnostika: broj i vrsta kliničkih materijala bolesnika (izvanbolnički i bolnički uzorci) kod infekcija probavnoga, dišnoga, spolno-mokraćnoga, središnjega živčanog sustava i sepse u kojima se tražio dokaz mikroorganizama (bakterija, virusa, gljiva, protista) i višestaničnih parazita te dr. materijala (analiza sterilnosti); neizravna mikrobiološka dijagnostika: dokaz infektivne bolesti pomoću testova za detekciju specifičnih protutijela;

2. Rad laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze: vrste i broj kliničkih materijala obrađenih na tuberkulozu u Republici Hrvatskoj; rezultati mikroskopije, kultivacije i testa osjetljivosti M. tuberculosis na antituberkulotike (atl); bakteriološki potvrđeni bolesnici; bolesnici s rezistentnom tuberkulozom; bolesnici s izvanplućnom tuberkulozom; netuberkulozne mikobakterije izolirane u laboratoriju; laboratorijska oboljenja od tuberkuloze;

3. Rezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: laboratorijski podaci o izoliranim mikroorganizmima i rezultati ispitivanja njihove osjetljivosti na antimikrobna sredstva

Izvještajne jediniceMikrobiološki i parazitološki laboratoriji; laboratoriji za dijagnostiku tuberkuloze; mikrobiološki laboratoriji uključeni u Odbor za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike pri AMZH-u
Načini prikupljanja podataka

1. Rad mikrobiološkoga i parazitološkog laboratorija: službe za mikrobiologiju zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave te bolnica dostavljaju podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo;

2. Rad laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze: TBC laboratoriji dostavljaju podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo;

3. Rezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: pomoću predviđenog formulara

Rokovi prikupljanja podataka

1. Rad mikrobiološkoga i parazitološkog laboratorija: 15. siječnja za proteklu godinu

2. Rad laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze: 30. travnja za proteklu godinu

3. Rezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: 31. siječnja za prethodnu godinu

Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Rezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: pomoću predviđenog formulara
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.1 Epidemiološka istraživanja
Rokovi objavljivanja rezultata

1. Rad mikrobiološkoga i parazitološkog laboratorija: 30. travnja za prethodnu godinu

2. Rad laboratorija za dijagnostiku tuberkuloze: 30. lipnja za prethodnu godinu

3. Rezistencija mikroorganizama na antimikrobna sredstva: 30. rujna za prethodnu godinu

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 31. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

A mannual of methods and procedures International Union Against Tuberculosis and Lung Disease: Tuberculosis Programs, Review, Planning, Technical Support (Priručnik metoda i postupaka – Međunarodna unija za borbu protiv tuberkuloze i plućnih bolesti: Programi za tuberkulozu, pregled, planiranje i tehnička potpora)

International Union Against Tuberculosis and Lung Disease: Reference Laboratory and the National Laboratory Network, Minimum Requirements, Role and Operation in a Low – Income Country (Međunarodna unija za borbu protiv tuberkuloze i plućnih bolesti: referentni laboratorij i nacionalna mreža laboratorija; minimalni zahtjevi, uloga i funkcioniranje u zemljama s niskim bruto nacionalnim dohotkom)

ICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)
1.05-N-I-5


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaIstraživanja s područja zdravstvene ekologije
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultata

1. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe: podaci o datumu analize, vrsti hrane, vrsti predmeta opće uporabe, nazivu poduzeća ili imenu i prezimenu vlasnika hrane odnosno predmeta opće uporabe čiji se uzorci analiziraju u skladu sa Zakonom o hrani, vrste obavljenih analiza i rezultati analize;

2. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju: podaci o uzorcima i analizama zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju piće, mineralnih, izvorskih i stolnih voda provedenima u laboratorijima zdravstvenih i drugih ustanova u odnosu na pojedine fizikalno-kemijske, mikrobiološke i kemijske parametre zdravstvene ispravnosti u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN, 56/13. i 64/15.)

Izvještajne jediniceZavodi za javno zdravstvo i druge institucije ovlaštene za analize hrane i predmeta opće uporabe
Načini prikupljanja podatakaZavodi za javno zdravstvo i druge institucije ovlaštene za analize hrane i predmeta opće uporabe dostavljaju podatke u elektroničkom obliku u Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 31. ožujka
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički oblik
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.1 Epidemiološka istraživanja
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. travnja
Razina objavljivanja rezultataŽupanije
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN, br. 56/13. i 64/15.)

Zakon o hrani (NN, br. 81/13., 14/14. i 30/15.)

Zakon o predmetima opće uporabe (NN, br. 39/13. i 47/14.)

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju (NN, br. 125/13. i 141/13.)

Hrvatske norme: HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO 15189

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 31. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardi


1.05-N-I-6


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaStatistika o raku s Registrom za rak
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataPodaci o osobi oboljeloj ili umrloj od maligne neoplazme iz: prijave hospitalizacije zbog maligne bolesti (ONKO-tip) iz stacionarnih ustanova zdravstva, prijave maligne neoplazme iz primarne zdravstvene zaštite uključujući privatnu praksu, kopije patohistološkog nalaza i obdukcija iz patoanatomske jedinice bolnice te obrasca Potvrde o smrti uz sudjelovanje Državnog zavoda za statistiku
Izvještajne jediniceStacionarne ustanove zdravstva, primarna zdravstvena zašita, patohistološke jedinice
Načini prikupljanja podatakaZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse dostavljaju individualne podatke u sustav kojim pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Dostava podataka definirana je u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća Podaci o osobi oboljeloj od maligne neoplazme koji se vode u Registru za rak: OIB (osobni identifikacijski broj), MB, matični broj osigurane osobe, ime i prezime, datum rođenja, spol, dob, mjesto rođenja, prebivalište, branitelj (da, ne), bračno stanje, radni status, zanimanje – posao koji obavlja ili je obavljao prije umirovljenja, djelatnost, je li prije otkriven neki drugi primarni malignom, datum utvrđivanja sadašnjeg malignoma, dijagnostika i šifra anatomske lokalizacije maligne neoplazme, histološki tip i klinički stadij, terapija, je li maligna neoplazma registrirana u vezi sa skriningom Nacionalnog programa i podaci o smrti
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički oblik
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.2 Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultata30. prosinca za prethodne godine
Razina objavljivanja rezultataŽupanije
Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 31. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardiICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.05-N-I-7


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaStatistika osoba s invaliditetom s Hrvatskim registrom o osobama s invaliditetom
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataIme i prezime; spol; datum rođenja i ostatak JMBG-a odnosno od 2009. porezni broj kao jedinstveni identifikator osobe; prebivalište – mjesto/grad, ulica, kućni broj, općina, poštanski broj; boravište – mjesto/grad, ulica, kućni broj, općina, poštanski broj; obrazovanje; zvanje; zaposlenje; bračno stanje; životna dob kada je uočen invaliditet; uzrok koji je doveo do invaliditeta; vrijeme nastanka invaliditeta; dijagnoze i šifre bolesti i srodnih zdravstvenih problema prema reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema (MKB-10) te prema Klasifikaciji uzroka invaliditeta (KUI) i Klasifikaciji funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja (MKF); pravna osnova i invalidsko svojstvo; potreba za pomagalom; potreba za liječenjem; potreba za rehabilitacijom i ostale potrebe
Izvještajne jediniceLiječnik primarne zdravstvene zaštite, liječnik specijalist školske medicine i liječnik specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koji je pregledao i/ili liječio osobu s invaliditetom, nadležni centar za socijalnu skrb, Ministarstvo zdravstva, uredi državne uprave u županijama i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zdravstva u suradnji sa uredima državne uprave u županijama, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Potvrda o smrti uz sudjelovanje Državnog zavoda za statistiku (podaci o svim umrlima) i Odjel za SKZ i bolničku zdravstvenu zaštitu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Načini prikupljanja podatakaPrema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN, br. 64/01.), podatke za Registar osoba s invaliditetom dostavljaju: liječnik primarne zdravstvene zaštite, liječnik specijalist školske medicine i liječnik specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koji je pregledao i/ili liječio osobu s invaliditetom, nadležni centar za socijalnu skrb, Ministarstvo zdravstva, uredi državne uprave u županijama i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zdravstva u suradnji sa uredima državne uprave u županijama, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Potvrda o smrti uz sudjelovanje Državnog zavoda za statistiku (podaci o svim umrlima) i Odjel za SKZ i bolničku zdravstvenu zaštitu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
Rokovi prikupljanja podatakaPrema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN, br. 64/01.)
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papirnati oblik/elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.2 Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultata30. travnja za prethodnu godinu
Razina objavljivanja rezultataŽupanije
Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 31. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

ICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), WHO, 2001.

(Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (MKF), Zagreb, 2010)1.05-N-I-8


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaStatistika o psihozama i izvršenim samoubojstvima s Registrom za psihoze i Registrom izvršenih samoubojstava
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Zdravstveno-statistički pokazatelji za shizofreniju i shizoafektivne poremećaje: podaci o oboljelim osobama liječenim u stacionarnim zdravstvenim ustanovama na temelju prijave hospitalizacije zbog mentalnog poremećaja (JZ-PSH)

Zdravstveno-statističko pokazatelji za izvršena samoubojstva: podatci o osobama koje su izvršile samoubojstvo iz Potvrde o smrti

Izvještajne jediniceStacionarne zdravstvene ustanove bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om, jedinice sudske medicine, mrtvozornici, matični uredi
Načini prikupljanja podataka

Stacionarne zdravstvene ustanove dostavljaju individualne podatke u sustav kojim pristupaju zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba čija je zadaća kontrola obuhvata i kvalitete podataka. Dostava podataka definirana je u Uputama za ispunjavanje individualnih zdravstveno-statističkih izvješća. Podaci o osobi oboljeloj od shizofrenije ili shizoafektivnog poremećaja koji se vode u Registru za psihoze: ime i prezime, rođeno prezime, spol, OIB, MBO, datum rođenja, mjesto rođenja, prebivalište, bračno stanje, obrazovanje, radni status, zanimanje, djelatnost, podatci o hospitalizaciji: zdravstvena ustanova, datum prijema i datum otpusta (redovita prijava, dnevna bolnica), popis 31. prosinca, glavna psihijatrijska dijagnoza, druga psihijatrijska dijagnoza, somatska dijagnoza, u slučaju smrti dijagnoza smrti (osnovni uzrok, vanjski uzrok), način otpusta, poslovna sposobnost, odnos prema sudu

U dostavljanju individualnih podataka o osobi koja je izvršila samoubojstvo (Potvrda o smrti) sudjeluje Državni zavod za statistiku. Podaci koji se vode u Registru izvršenih samoubojstava: ime i prezime, rođeno prezime, spol, OIB, datum rođenja, mjesto rođenja, prebivalište, datum smrti, osnovni i vanjski uzrok smrti

Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec za stacionarne zdravstvene ustanove; 20. u mjesecu za protekli mjesec za matične urede
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, elektronički oblik
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.2 Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultata30. rujna za prethodne godine
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 31. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardiICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.05-N-I-9


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaPrijava osoba sa šećernom bolešću s CroDiab registrom osoba sa šećernom bolešću
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataBIS (Basic information sheet) podaci o osobi oboljeloj od šećerne bolesti i opći podaci: MBG, OIB (osobni identifikacijski broj), spol, datum rođenja, tip šećerne bolesti i godina oboljenja, početak uzimanja peroralne i inzulinske terapije, trudnoća i ishod trudnoće, faktori rizika – pušenje i alkohol, samokontrola, edukacija, mjerenja i laboratorijski nalazi – TT, TV, ITM, krvni tlak, glikemija natašte, glikemija postprandijalno, HbA1c, kreatinin, albuminurija, proteinurija, ukupni kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, trigliceridi, komplikacije – sljepoća, IM, angioplastika, CVI, terminalna faza bubrežne bolesti, amputacija noge iznad gležnja, amputacija noge ispod gležnja, simptomi – posturalna hipotenzija, anginozni bolovi, periferna neuropatija, kludikacije, pregled očiju – fotokoagulacija, katarakta, retinopatija, makulopatija i stopala – puls, osjetljivost na iglu i vibraciju, ulkus, angioplastika, premosnica, kvaliteta života – hiperglikemije, hipoglikemije, bolovanje, hospitalizacija, terapija osnovne bolesti, razlog dodatnog liječenja
Izvještajne jediniceStacionarne ustanove zdravstva, primarna zdravstvena zaštita
Načini prikupljanja podatakaZdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse koje unutar svojih djelatnosti imaju i zaštitu i liječenje osoba sa šećernom bolešću dostavljaju individualne podatke za sve osobe sa šećernom bolešću Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Podaci o osobi oboljeloj od šećerne bolesti i opći podaci: MBG, OIB (osobni identifikacijski broj), spol, datum rođenja, tip šećerne bolesti i godina oboljenja, početak uzimanja peroralne i inzulinske terapije, trudnoća i ishod trudnoće, faktori rizika – pušenje i alkohol, samokontrola, edukacija, mjerenja i laboratorijski nalazi – TT, TV, ITM, krvni tlak, glikemija natašte, glikemija postprandijalno, HbA1c, kreatinin, albuminurija, proteinurija, ukupni kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, trigliceridi, komplikacije – sljepoća, IM, angioplastika, CVI, terminalna faza bubrežne bolesti, amputacija noge iznad gležnja, amputacija noge ispod gležnja, simptomi – posturalna hipotenzija, anginozni bolovi, periferna neuropatija, kludikacije, pregled očiju – fotokoagulacija, katarakta, retinopatija, makulopatija i stopala – puls, osjetljivost na iglu i vibraciju, ulkus, angioplastika, premosnica, kvaliteta života – hiperglikemije, hipoglikemije, bolovanje, hospitalizacija, terapija osnovne bolesti, razlog dodatnog liječenja. Podaci se dostavljaju u obliku CroDiab NET ili odgovarajućih baza podataka direktnim prijavljivanjem putem interneta (interaktivni BIS obrazac) ili poštom (BIS obrazac)
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. siječnja za prethodnu godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Podaci se dostavljaju u obliku CroDiab NET ili odgovarajućih baza podataka direktnim prijavljivanjem putem interneta (interaktivni BIS obrazac) ili poštom (BIS obrazac)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.2 Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultata30. travnja za prethodnu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiPravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 16. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

ICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), WHO, 2001. (Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (MKF), Zagreb, 2010.)


1.05-N-I-10


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaRegistar zdravstvenih potreba starijih osoba
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis sadržaja rezultataIndividualna zdravstvena obilježja, zdravstveni status (vodeća i prateće dijagnoze), negativno zdravstveno ponašanje, funkcionalna sposobnost (pokretnost i samostalnost), potrošnja lijekova, dijagnostički i terapeutski postupci te rizični čimbenici bolesnog starenja uz evaluaciju primijenjenih mjera gerontoloških centara i ostali gerontološki javnozdravstveni pokazatelji prema spolu i dobi na temelju Evidencijskih lista PZP-a br. 1. i 4. gerijatrijskog osiguranika te praćenje i evaluacija kategorijskog postupnika Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege pomoću sestrinske gerijatrijske dokumentacije u domovima za starije osobe; primjena nutritivne procjene gerijatrijskog bolesnika pomoću web servisa NRS 2002 (debljina i pothranjenost) panel CEZIH / GeroS za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških i gerijatrijskih osiguranika neodvojivo povezan s CEZIH-om u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije
Izvještajne jediniceŽupanijski/regionalni centri za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo po županijama Hrvatske, gerontološki centri i domovi za starije u lokalnoj zajednici
Načini prikupljanja podatakaPodaci se dostavljaju u Referentni Centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, elektronički medij i on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N. 2 Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultata15. svibnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Vlada Republike Hrvatske, 2012.;

Mreža javne zdravstvene službe (NN, br. 101/12., 31/13. i 113/15.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva na području zdravstvene zaštite gerijatrijskih bolesnika, (NN, br. 82/02.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 31. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardiICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.05-N-I-11


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 11
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaRegistar bolesnika s reumatoidnim artritisom (RA), Registar bolesnika s ankilozantnim spondilitisom (AS), Registar bolesnika s psorijatičnim artritisom (PsA), Registar bolesnika koji se liječe biološkim lijekovima (CROBIT – CROatiaBIološkaTerapija)
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis sadržaja rezultataOpći i demografski podaci o bolesniku, OIB, podaci o bolesti i liječenju, funkcionalni i radni status, komplikacije bolesti i liječenja
Izvještajne jediniceSvi reumatološki odjeli i ambulante u Hrvatskoj, a u kojima rade licencirani reumatolozi
Načini prikupljanja podatakaPomoću mrežnog sučelja u svakodnevnom radu
Rokovi prikupljanja podataka
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Pomoću mrežnog sučelja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.2 Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultata30. travnja za prethodnu godinu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 16.12.2008.)
Ostali međunarodni standardiICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.05-N-I-12


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 12
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaRegistar liječenih ovisnika o psihoaktivnim drogama
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataPodaci o uživaocima psihoaktivnih droga, spol, dob, JMBG, OIB (osobni identifikacijski broj), zanimanje, liječenje, sociodemografski podaci, zloporaba, rizično ponašanje, početni ishod liječenja, obiteljski podaci, sudski problemi, protekli tijek bolesti, zdravstveni problemi, etiologija, uzrok smrti za umrle (prema Potvrdi o smrti) – Odjela za mortalitetnu statistiku
Izvještajne jediniceSve zdravstvene ustanove te zdravstveni radnici privatne prakse, stacionarni odjeli i dnevne bolnice, službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, nevladine udruge, terapijske zajednice, Uprava za zatvorski sustav
Načini prikupljanja podatakaSve zdravstvene ustanove te zdravstveni radnici privatne prakse, službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, nevladine udruge, terapijske zajednice te Uprava za zatvorski sustav dostavljaju individualne podatke u Hrvatski zavod za javno zdravstvo; Odsjek za praćenje ovisnosti s Registrom liječenih ovisnika
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum dostave podataka za izvještajne jedinice: 15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papirnati obrazac ili elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.3 Zdravstvena statistika
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. lipnja za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataŽupanije
Relevantni nacionalni standardiPravilnik o registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 16. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardiICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)1.05-N-I-13


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 13
Nositelj službene statistikeHrvatski zavod za javno zdravstvo
Naziv statističkog istraživanjaIstraživanje o osobama oboljelima od virusnih hepatitisa s Registrom virusnih hepatitisa
Periodičnost istraživanjaKontinuirano
Kratak opis sadržaja rezultataPodaci o oboljelima od virusnih hepatitisa, dijagnostici, liječenju i njegovim ishodima (OIB, spol, dob, šifra zdravstvene ustanove, šifra dijagnoze, datum obolijevanja, trajanje infekcije, faktor rizika, šifra bolesti ishoda, prisutnost markera virusnih hepatitisa, viremija, genotip HCV, stadij fibroze, ALT, komorbiditeti, dosadašnje liječenje, datum početka liječenja, datum završetka liječenja, šifra lijeka, nuspojave, ishod liječenja – SVR)
Izvještajne jediniceJedinica za transfuzijsku djelatnost općih i drugih bolnica (KBC), Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, zavodi za javno zdravstvo, Imunološki zavod, Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, odjeli za zarazne bolesti općih i kliničkih bolnica, odjeli za gastroenterologiju općih i kliničkih bolnica, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Načini prikupljanja podatakaJedinica za transfuzijsku djelatnost općih i drugih bolnica (KBC), Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, zavodi za javno zdravstvo, Imunološki zavod, Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, odjeli za zarazne bolesti općih i kliničkih bolnica, odjeli za gastroenterologiju općih i kliničkih bolnica i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje putem integriranog ITK sustava unose podatke o osobama oboljelim od virusnih hepatitisa, njihovu liječenju i ishodima u bazu podataka na jedinstvenoj platformi javno-zdravstvenih registara Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
Rokovi prikupljanja podatakaNajkasniji datum obuhvata podataka za izvještajne jedinice: 30. siječnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Pomoću integriranog ITK sustava unose podatke o osobama oboljelim od virusnih hepatitisa, njihovu liječenju i ishodima u bazu podataka na jedinstvenoj platformi javno-zdravstvenih registara Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.05.N.2 Ostali državni javnozdravstveni registri
Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 30. veljače za proteklu godinu
Razina objavljivanja rezultataŽupanije
Relevantni nacionalni standardi

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Definicije zaraznih bolesti koje se prijavljuju, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, na temelju uloge HZJZ-a kao koordinatora mreže epidemiloškog informacijskog sustava, a na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354/70, 16. 12. 2008.)
Ostali međunarodni standardiICD-10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, 2008 Edition, WHO 2009. (Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, MKB-10, Deseta revizija, Svezak 1., Drugo izdanje, 2012., Svjetska zdravstvena organizacija, 2009.)Tema 1.06 Raspodjela dohotka i životni uvjeti

1.06-I-1


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaAnketa o dohotku stanovništva (ADS)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataPodaci o dohotku, različitim monetarnim i nemonetarnim primanjima kućanstava i članova kućanstava, demografskim obilježjima, ekonomskoj aktivnosti i obrazovnom statusu članova kućanstava, brizi o vlastitom zdravlju i o djeci, financijskim i materijalnim uvjetima u kućanstvima te o ostalim aspektima životnih uvjeta
Izvještajne jedinicePrivatna kućanstva
Načini prikupljanja podatakaPrikupljanje podataka osobnim anketiranjem izvještajnih jedinica CAPI metodom (Computer Assisted Personal Interview)
Rokovi prikupljanja podatakaOd početka ožujka do kraja lipnja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.06.02 Dohodak, socijalna uključenost i životni uvjeti
Rokovi objavljivanja rezultataListopad za podatke prikupljene u prethodnoj godini
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Nacionalna standardna klasifikacija obrazovanja – NSKO (NN, br. 105/01.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2003.o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) (SL L 165/1, 3. 7. 2003.)

Uredba Komisije (EZ) br. 28/2004 od 5. siječnja 2004.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu detaljnog sadržaja privremenih i završnih izvješća o kvaliteti (SL L 5/42, 9. 1. 2004.)

Uredba Komisije (EZ) br. 676/2006 od 2. svibnja 2006.o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1980/2003 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu definicija i ažuriranih definicija (SL L 118/3, 3. 5. 2006.)

Uredba (EZ) br. 1553/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005.o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1177/2003 o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) (SL L 255/6, 30. 9. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1980/2003 od 21. listopada 2003.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u vezi s definicijama i ažuriranim definicijama (SL L 298/1, 17. 11. 2003.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1981/2003 od 21. listopada 2003.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu aspekata terenskog rada i postupaka imputacije (SL L 298/23, 17. 11. 2003.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1982/2003 od 21. listopada 2003.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu pravila uzorkovanja i slijeđenja (SL L 298/29, 17. 11. 2003.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1983/2003 od 7. studenoga 2003.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa osnovnih ciljnih varijabli (SL L 298/34, 17. 11. 2003.)

Uredba Komisije (EU) 2015/2256 od 4. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1983/2003 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa osnovnih ciljnih varijabli (SL L 321, 5. 12. 2015.)

Uredba Komisije (EU) 2015/245 od 16. veljače 2015.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa za 2016. godinu ciljnih sekundarnih varijabli koje se odnose na pristup uslugama (SL L 41/11, 17. 2. 2015.)

Ostali međunarodni standardi

Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja (ISCO 08)

Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja – ISCED-2011, UNESCO

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni

Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)
1.06-I-2


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaAnketa o potrošnji kućanstava (APK)
Periodičnost istraživanjaDvogodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataPodaci o visini i strukturi izdataka za osobnu potrošnju kućanstava prema namjeni i prema socioekonomskim obilježjima kućanstava. Podaci o uvjetima stanovanja kućanstava i opremljenosti trajnim dobrima
Izvještajne jedinicePrivatna kućanstva
Načini prikupljanja podatakaPrikupljanje podataka osobnim anketiranjem izvještajnih jedinica (kombinacija CAPI i PAPI metode)
Rokovi prikupljanja podatakaOd siječnja 2017. do prosinca 2017.
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.06.01 Istraživanje o potrošnji kućanstava
Rokovi objavljivanja rezultataStudeni 2018.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10. (NN, br. 147/10. i 14/11.)

Nacionalna standardna klasifikacija obrazovanja – NSKO (NN, br. 105/01.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiTema 1.07 Socijalna zaštita

1.07-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaEuropski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS-ov modul za neto davanja u okviru socijalne zaštite – ograničeni pristup)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataIdentifikacija opsega i strukture utjecaja fiskalnih mjera na učinak naknada socijalne zaštite koje su obuhvaćene Središnjim sustavom ESSPROS
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Središnji registar osiguranika, ministarstva i druga državna tijela, drugi subjekti koji raspolažu administrativnim podacima o socijalnoj zaštiti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi za prijenos podatakaSiječanj tekuće godine za pretprošlu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESSPROS-ova klasifikacija programa socijalne zaštite, ESSPROS-ova klasifikacija primitaka, izdataka i naknada socijalne zaštite
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.07.01 Statistika socijalne zaštite
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj tekuće godine za podatke iz pretprošle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN, br. 80/08., 94/09., 121/10., 25/12., 118/12., 12/13. – pročišćeni tekst i 153/13.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN, br. 157/13., 151/14., 33/15. i 93/15.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 80/13. i 137/13.)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 85/06., 150/08. i 71/10.)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13. i 152/14.)

Zakon o doplatku za djecu (NN, br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/11., 112/12. i 82/15.)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, br. 157/13., 152/14., 99/15. i 52/16.)

Zakon o udomiteljstvu (NN, br. 90/11. i 78/12.)

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 19/14. i 93/15.)

Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN, br. 49/99., 63/00., 103/03., 177/04., 140/05., 71/07., 124/10., 114/11. i 51/13.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 106/99., 63/00., 140/05., 107/07. i 114/11.)

Zakon o doprinosima (NN, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14.)

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 33/13., 148/13. i 92/14.)

Zakon o porezu na dohodak (NN, br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 120/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 125/13., 148/13., 83/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/14., 136/15. i 115/16.)

Pravilnik o porezu na dohodak (NN, br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13., 157/14. i 137/15.)

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 19/99., 19/01., 20/01. – pročišćeni tekst, 10/04., 18/05., 2/06., 18/06., 7/09., 16/09., 25/09., 10/10., 4/13., 24/13. i 2/15.)

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 26/14. i 19/15.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. travnja 2007. o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) (SL L 113, 30. 4. 2007.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1322/2007 od 12. studenoga 2007. o provedbi Uredbe (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u odnosu na odgovarajuće formate za slanje, rezultata koji se šalju te kriterija za mjerenje kvalitete u odnosu na osnovni sustav ESSPROS-a i modul korisnika mirovina (SL L 294, 13. 11. 2007.)

Uredba Komisije (EZ) br. 10/2008 od 8. siječnja 2008. o provedbi Uredbe (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u vezi s definicijama, detaljnim klasifikacijama i pravilima za diseminaciju za središnji sustav ESSPROS-a i modul za korisnike mirovina (SL L 5, 9. 1. 2008.)

Uredba Komisije (EU) br. 110/2011 od 8. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 485/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (Esspros) u odnosu na odgovarajuće formate za slanje podataka, rezultatima koje treba poslati i kriterijima za mjerenje kvalitete za Essprosov modul za neto davanja u okviru socijalne zaštite (SL L 34, 9. 2. 2011.)

Uredba Komisije (EZ) br. 263/2011 od 17. ožujka 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 485/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u odnosu na početak cjelovitog prikupljanja podataka za ESSPROS-ov modul za neto davanja u okviru socijalne zaštite (SL L 71, 18. 3. 2011.)

Ostali međunarodni standardi

1.07-N-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaEuropski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (Središnji sustav i Modul o korisnicima mirovina)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o primicima i izdacima socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj, udjelu pojedinih funkcija socijalne zaštite, korisnicima mirovina itd.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Središnji registar osiguranika, ministarstva i druga državna tijela, drugi subjekti koji raspolažu administrativnim podacima o socijalnoj zaštiti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi za prijenos podatakaSiječanj tekuće godine za pretprošlu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESSPROS-ova klasifikacija programa socijalne zaštite, ESSPROS-ova klasifikacija primitaka, izdataka i naknada socijalne zaštite
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.07.01 Statistika socijalne zaštite
Rokovi objavljivanja rezultataSvibanj tekuće godine za podatke iz pretprošle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN, br. 80/08., 94/09., 121/10., 25/12., 118/12., 12/13. – pročišćeni tekst i 153/13.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN, br. 157/13., 151/14., 33/15. i 93/15.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 80/13. i 137/13.)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 85/06., 150/08. i 71/10.)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13. i 152/14.)

Zakon o doplatku za djecu (NN, br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/11., 112/12. i 82/15.)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, br. 157/13., 152/14., 99/15. i 52/16.)

Zakon o udomiteljstvu (NN, br. 90/11. i 78/12.)

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 19/14. i 93/15.)

Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN, br. 49/99., 63/00., 103/03., 177/04., 140/05., 71/07., 124/10., 114/11. i 51/13.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 106/99., 63/00., 140/05., 107/07. i 114/11.)

Zakon o doprinosima (NN, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14.)

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 33/13., 148/13. i 92/14.)

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 19/99., 19/01., 20/01. – pročišćeni tekst, 10/04., 18/05., 2/06., 18/06., 7/09., 16/09., 25/09., 10/10., 4/13., 24/13. i 2/15.)

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 26/14. i 19/15.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. travnja 2007. o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) (SL L 113, 30. 4. 2007.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1322/2007 od 12. studenoga 2007. o provedbi Uredbe (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u odnosu na odgovarajuće formate za slanje, rezultata koji se šalju te kriterija za mjerenje kvalitete u odnosu na osnovni sustav ESSPROS-a i modul korisnika mirovina (SL L 294, 13. 11. 2007.)

Uredba Komisije (EZ) br. 10/2008 od 8. siječnja 2008. o provedbi Uredbe (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u vezi s definicijama, detaljnim klasifikacijama i pravilima za diseminaciju za središnji sustav ESSPROS-a i modul za korisnike mirovina (SL L 5, 9. 1. 2008.)

Ostali međunarodni standardi1.07-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaEuropski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS-ov modul za neto davanja u okviru socijalne zaštite – prošireni pristup)
Kratak opis sadržaja aktivnostiIdentifikacija opsega i strukture utjecaja fiskalnih i drugih mjera na učinak sustava socijalne zaštite
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineUsklađivanje s razvojem Eurostatove metodologije, identifikacija fiskalnih i drugih mjera od utjecaja na učinak sustava socijalne zaštite
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN, br. 80/08., 94/09., 121/10., 25/12., 118/12., 12/13. – pročišćeni tekst i 153/13.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN, br. 157/13., 151/14., 33/15. i 93/15.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 80/13. i 137/13.)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 85/06., 150/08. i 71/10.)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13. i 152/14.)

Zakon o doplatku za djecu (NN, br. 94/01., 138/06., 107/07. i 37/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/11., 112/12. i 82/15.)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, br. 157/13., 152/14., 99/15. i 52/16.)

Zakon o udomiteljstvu (NN, br. 90/11. i 78/12.)

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 19/14. i 93/15.)

Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN, br. 49/99., 63/00., 103/03., 177/04., 140/05., 71/07., 124/10., 114/11. i 51/13.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 106/99., 63/00., 140/05., 107/07. i 114/11.)

Zakon o doprinosima (NN, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14.)

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 33/13., 148/13. i 92/14.)

Zakon o porezu na dohodak (NN, br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 120/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 125/13., 148/13., 83/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/14., 136/15. i 115/16.)

Pravilnik o porezu na dohodak (NN, br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13., 157/14. i 137/15.)

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 19/99., 19/01., 20/01. – pročišćeni tekst, 10/04., 18/05., 2/06., 18/06., 7/09., 16/09., 25/09., 10/10., 4/13., 24/13. i 2/15.)

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 26/14. i 19/15.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. travnja 2007. o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) (SL L 113, 30. 4. 2007.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1322/2007 od 12. studenoga 2007. o provedbi Uredbe (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u odnosu na odgovarajuće formate za slanje, rezultata koji se šalju te kriterija za mjerenje kvalitete u odnosu na osnovni sustav ESSPROS-a i modul korisnika mirovina (SL L 294, 13. 11. 2007.)

Uredba Komisije (EZ) br. 10/2008 od 8. siječnja 2008. o provedbi Uredbe (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u vezi s definicijama, detaljnim klasifikacijama i pravilima za diseminaciju za središnji sustav ESSPROS-a i modul za korisnike mirovina (SL L 5, 9. 1. 2008.)

Uredba Komisije (EU) br. 110/2011 od 8. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 485/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (Esspros) u odnosu na odgovarajuće formate za slanje podataka, rezultatima koje treba poslati i kriterijima za mjerenje kvalitete za Essprosov modul za neto davanja u okviru socijalne zaštite (SL L 34, 9. 2. 2011.)

Uredba Komisije (EZ) br. 263/2011 od 17. ožujka 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 485/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u odnosu na početak cjelovitog prikupljanja podataka za ESSPROS-ov modul za neto davanja u okviru socijalne zaštite (SL L 71, 18. 3. 2011.)

Ostali međunarodni standardi1.07-N-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaTestiranje inputa za unaprjeđenje i uspostavu sustava N-1 ESSPROS statistike
Kratak opis sadržaja aktivnostiTestiranje mogućnosti primjene istraživanja na podacima koji se odnose na razdoblje N-1 i analiza kvalitete statističkih rezultata
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineTestiranje mogućnosti prikupljanja i obrade sveobuhvatnih podataka ESSPROS statistike koji se odnose na kalendarsku godinu koja prethodi godini obrade podataka.
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN, br. 80/08., 94/09., 121/10., 25/12., 118/12., 12/13. – pročišćeni tekst i 153/13.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN, br. 157/13., 151/14., 33/15. i 93/15.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 80/13. i 137/13.)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 85/06., 150/08. i 71/10.)

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13. i 152/14.)

Zakon o doplatku za djecu (NN, br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/11., 112/12. i 82/15.)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, br. 157/13., 152/14., 99/15. i 52/16.)

Zakon o udomiteljstvu (NN, br. 90/11. i 78/12.)

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 19/14. i 93/15.)

Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN, br. 49/99., 63/00., 103/03., 177/04., 140/05., 71/07., 124/10., 114/11. i 51/13.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14.)

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 106/99., 63/00., 140/05., 107/07. i 114/11.)

Zakon o doprinosima (NN, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14.)

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 33/13., 148/13. i 92/14.)

Zakon o porezu na dohodak (NN, br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 120/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 125/13., 148/13., 83/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/14., 136/15. i 115/16.)

Pravilnik o porezu na dohodak (NN, br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13., 157/14. i 137/15.)

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 19/99., 19/01., 20/01. – pročišćeni tekst, 10/04., 18/05., 2/06., 18/06., 7/09., 16/09., 25/09., 10/10., 4/13., 24/13. i 2/15.)

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 26/14. i 19/15.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. travnja 2007. o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) (SL L 113, 30. 4. 2007.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1322/2007 od 12. studenoga 2007. o provedbi Uredbe (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u odnosu na odgovarajuće formate za slanje, rezultata koji se šalju te kriterija za mjerenje kvalitete u odnosu na osnovni sustav ESSPROS-a i modul korisnika mirovina (SL L 294, 13. 11. 2007.)

Uredba Komisije (EZ) br. 10/2008 od 8. siječnja 2008. o provedbi Uredbe (EZ) br. 458/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u vezi s definicijama, detaljnim klasifikacijama i pravilima za diseminaciju za središnji sustav ESSPROS-a i modul za korisnike mirovina (SL L 5, 9. 1. 2008.)

Uredba Komisije (EU) br. 110/2011 od 8. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 485/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (Esspros) u odnosu na odgovarajuće formate za slanje podataka, rezultatima koje treba poslati i kriterijima za mjerenje kvalitete za Essprosov modul za neto davanja u okviru socijalne zaštite (SL L 34, 9. 2. 2011.)

Uredba Komisije (EZ) br. 263/2011 od 17. ožujka 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 485/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u odnosu na početak cjelovitog prikupljanja podataka za ESSPROS-ov modul za neto davanja u okviru socijalne zaštite (SL L 71, 18. 3. 2011.)

Ostali međunarodni standardiTema 1.10 Statistika kriminala i kaznenog pravosuđa

1.10-N-I-1


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStatistički izvještaj za punoljetnu osobu protiv koje je postupak po kaznenoj prijavi i prethodni postupak završen (SK-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataPravljena punoljetna osoba – podaci o počinitelju (spol i starost), kaznenom djelu, istražnom zatvoru, podnositelju kaznene prijave, vrsti i razlozima odluke te trajanju postupka
Izvještajne jediniceDržavna odvjetništva
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)On-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.N.1 Kriminalitet (počinitelji kaznenih djela)
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. – ispravak)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12. i 148/13.)

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 713, konačna verzija, od 18. siječnja 2012.: Statistički akcijski plan 2011. – 2015. za mjerenje kriminala unutar Europske unije1.10-N-I-2


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStatistički izvještaj za optuženu punoljetnu osobu protiv koje je kazneni postupak pravomoćno završen (SK-2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataOptužena i osuđena punoljetna osoba – demografski podaci o počinitelju (spol, starost, zanimanje, državljanstvo, školska sprema). Podaci o sudioništvu, istražnom zatvoru, kaznenom djelu, pokušaju, stjecaju, vrsti i razlogu odluke, izrečenim kaznama i drugim mjerama i trajanju postupka
Izvještajne jediniceŽupanijski i općinski sudovi u prvostupanjskome kaznenom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)On-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.N.1 Kriminalitet (počinitelji kaznenih djela)
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. – ispravak)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12. i 148/13.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 7131.10-N-I-3


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStatistički izvještaj za maloljetnu osobu prema kojoj je postupak po kaznenoj prijavi i pripremni postupak završen (SK-3)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataPrijavljena maloljetna osoba – demografski podaci o počinitelju (spol, starost, državljanstvo, školska sprema). Podaci o sudioništvu, istražnom zatvoru, kaznenom djelu, pokušaju, stjecaju, postupku, vrsti odluke, obiteljskim prilikama i trajanju postupka
Izvještajne jediniceDržavna odvjetništva nadležna za maloljetnike
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.N.1 Kriminalitet (počinitelji kaznenih djela)
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o sudovima za mladež (NN, br. 84/11., 143/12., 148/13. i 56/15.)

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. – ispravak)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12. i 148/13.)

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 7131.10-N-I-4


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStatistički izvještaj za maloljetnu osobu prema kojoj je kazneni postupak pred vijećem pravomoćno završen (SK-4)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataOptužena i osuđena maloljetna osoba – demografski podaci o počinitelju (spol, starost, državljanstvo, školska sprema). Podaci o sudioništvu i istražnom zatvoru, kaznenom djelu, pokušaju, stjecaju, postupku, vrsti odluke, kaznama i drugim mjerama, obiteljskim prilikama i trajanju postupka
Izvještajne jediniceSudovi nadležni za maloljetnike u prvostupanjskome kaznenom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.N.1 Kriminalitet (počinitelji kaznenih djela)
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o sudovima za mladež (NN, br. 84/11., 143/12., 148/13. i 56/15.)

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. – ispravak)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12. i 148/13.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 713
1.10-N-I-5


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStatistički izvještaj za okrivljenu punoljetnu osobu protiv koje je prekršajni postupak pravomoćno završen (SPK-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataOkrivljena punoljetna osoba – demografski podaci o počinitelju prekršaja (spol, starost, državljanstvo). Podaci o ranijem kažnjavanju, vrsti prekršaja, postupka, stjecaju, vrsti odluke, vrsti sankcija i trajanju postupka
Izvještajne jedinicePrekršajni sudovi i upravna tijela u prvostupanjskome prekršajnom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.N.2 Počinitelji prekršaja
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Prekršajni zakon (NN, br. 107/07., 39/13., 157/13. i 110/15.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 713
1.10-N-I-6


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStatistički izvještaj za okrivljenu maloljetnu osobu prema kojoj je prekršajni postupak pravomoćno završen (SPK-2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataOkrivljena maloljetna osoba – demografski podaci o počinitelju prekršaja (spol, starost, državljanstvo). Podaci o ranijem kažnjavanju, vrsti prekršaja, postupka, stjecaju, vrsti odluke, vrsti sankcija i trajanju postupka
Izvještajne jedinicePrekršajni sudovi i upravna tijela u prvostupanjskome prekršajnom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec.
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.N.2 Počinitelji prekršaja
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Prekršajni zakon (NN, br. 107/07., 39/13., 157/13. i 110/15.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 713
1.10-N-I-7


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStatistički izvještaj za pravnu i odgovornu osobu protiv koje je prekršajni postupak pravomoćno završen (SPK-3)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataOkrivljena pravna i odgovorna osoba – podaci o spolu za odgovornu osobu, vrsti prekršaja i postupka, stjecaju, vrsti odluke, podnositelju optužnog prijedloga, vrstama sankcija i trajanju postupka
Izvještajne jedinicePrekršajni sudovi i upravna tijela u prvostupanjskome prekršajnom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.N.2 Počinitelji prekršaja
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Prekršajni zakon (NN, br. 107/07., 39/13., 157/13. i 110/15.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 713
1.10-N-I-8


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStatistički izvještaj za pravnu osobu prema kojoj je postupak po kaznenoj prijavi i prethodni postupak završen (SP-1)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataPrijavljena pravna osoba – podaci o kaznenom djelu, podnositelju kaznene prijave, vrsti i razlozima odluke te trajanju postupka
Izvještajne jediniceDržavna odvjetništva
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.N.1 Kriminalitet (počinitelji kaznenih djela)
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN, br. 151/03., 110/07., 45/11. i 143/12.)

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. – ispravak)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12. i 148/13.)

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 713
1.10-N-I-9


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStatistički izvještaj za pravnu osobu prema kojoj je kazneni postupak pravomoćno završen (SP-2)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataOptužena pravna osoba i pravna osoba proglašena odgovornom – podaci o kaznenom djelu, stjecaju, vrsti i razlozima odluke, izrečenim kaznama i drugim mjerama i trajanju postupka
Izvještajne jediniceŽupanijski i općinski sudovi u prvostupanjskome kaznenom postupku
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 1.10.N.1 Kriminalitet (počinitelji kaznenih djela)
Rokovi objavljivanja rezultataTravanj za podatke iz protekle godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN, br. 151/03., 110/07., 45/11. i 143/12.)

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. – ispravak)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12. i 148/13.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 713
1.10-N-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaMeđunarodni klasifikacijski sustav delikata
Kratak opis sadržaja aktivnostiAnaliza Međunarodnog klasifikacijskog sustava delikata, prikupljanje detaljnih podataka od nacionalnih izvještajnih jedinica i analiza pojedinačnih stavki
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineTestirati prikupljanje podataka statistike kriminala od izvještajnih jedinica u skladu sa sadržajem, strukturom i definicijama Međunarodnoga klasifikacijskog sustava delikata
Relevantni nacionalni standardi

Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. – ispravak)

Zakon o kaznenom postupku (NN, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12. i 148/13.)

Zakon o sudovima za mladež (NN, br. 84/11., 143/12., 148/13. i 56/15.)

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN, br. 151/03., 110/07., 45/11. i 143/12.)

Prekršajni zakon (NN, br. 107/07., 39/13., 157/13. i 110/15.)

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN, br. 128/14.)

Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN, br. 128/14.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiKomunikacija Komisije COM (2011) 713


Poglavlje II.
MAKROEKONOMSKE STATISTIKE

Tema 2.01 Godišnji ekonomski računi

2.01-I-1


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba (INV-P)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultata

Prema djelatnosti i sjedištu investitora:

Izvori financiranja/stjecanja investicija u dugotrajnu imovinu, investicije u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu, prodaja (dezinvesticije) dugotrajne imovine, prema kategorijama aktive

Prema namjeni ulaganja i području:

Investicije u dugotrajnu imovinu prema djelatnosti namjene investicija i lokaciji

Izvještajne jedinicePravne osobe – namjerni uzorak
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – elektronički ili papirnati obrazac, sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podatakaOžujak – lipanj tekuće godine, za proteklu godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički ili papirnati obrazac
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.01.02 Nacionalni računi: agregati
Rokovi objavljivanja rezultataStudeni 2017.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 134/15.)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN, br. 124/14., 115/15. i 87/16.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP (SL L 174, 26. 6. 2013.)
Ostali međunarodni standardiSustav nacionalnih računa 2008 – SNA 2008, UN2.01-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaMetodologija i obračun vrijednosti dugotrajne imovine Hrvatske
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci dugotrajne imovine: bruto i neto vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine netržišnih proizvođača, vrijednost stambenog fonda i vrijednost zemljišta ispod stambenih zgrada, obračun vrijednosti softvera za vlastiti račun i drugi pokazatelji
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo financija

Fina

Načini prikupljanja podataka

Preuzimanje podataka iz sljedećih izvora:

Državni zavod za statistiku – Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba (INV-P)

Ministarstvo unutarnjih poslova – set podataka Registra cestovnih motornih vozila i odjavljenih vozila (samo vozila u vlasništvu pravnih subjekata) iz Kataloga potraživanja statističkih podataka iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova

Ministarstvo financija – setovi podataka baze poreza na dobit, baze poreza na dohodak i baze poreza na promet nekretnina (kupoprodaja) iz Kataloga međusobnih potraživanja statističkih podataka iz evidencija Porezne uprave i Državnog zavoda za statistiku

Fina – Godišnji financijski izvještaji poduzetnika

Rokovi za prijenos podatakaRokovi preuzimanja ovise o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Baze podataka:

Baza podataka bruto investicija u dugotrajnu imovinu prema vrsti dugotrajne imovine i djelatnosti investitora u povijesnim cijenama DZS-a

Baza podataka stambenog fonda DZS-a

Registar cestovnih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova

Registra poreznih obveznika poreza na dobit i dohodak Ministarstva financija

Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani pravilnicima i Odlukom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja. Struktura i sadržaj propisani su Katalogom potraživanja statističkih podataka iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.01.01 Europski sustav računa

Modul 2.01.06 Regionalni računi

Rokovi objavljivanja rezultataPrvi privremeni rezultati – 11 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja, konačni rezultati – 19 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96 od 25.lipnja 1996. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa (SL L 300, 5. 11. 2002.)

Odluka Komisije od 17. prosinca 2002. o dodatnom objašnjenju Priloga A Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 koji se odnosi na načela za mjerenje cijena i obujma u nacionalnim računima; uredba (EZ) br. 1267/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16.lipnja 2003. koja izmjenjuje i dopunjuje Uredbu Vijeća (EZ) br. 2223/96 s obzirom na rok slanja glavnih agregata nacionalnih računa, na odstupanja u slanju glavnih agregata nacionalnih računa i na slanje podataka o zaposlenju u obliku odrađenih radnih sati

Uredba (EZ) br. 1392/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13.studenoga 2007. o izmjenama i dopunama Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u vezi s prijenosom podataka nacionalnih računa (SL L 394, 10. 12. 2007.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1722/2005 od 20.listopada 2005. o načelima za procjenu usluga stanovanja u smislu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka u tržišnim cijenama (SL L 306M, 15. 11. 2008 i SL L 276, 21. 10. 2005.)

Ostali međunarodni standardiSustav nacionalnih računa 2008 – SNA 2008, UN
2.01-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIzrada godišnjih nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataIzračun nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima. Izračun obuhvaća račun proizvodnje, račun primarne raspodjele dohotka, račun sekundarne raspodjele dohotka, račun uporabe dohotka i kapitalni račun po institucionalnim sektorima. Rezultat izračuna jesu izravnavajuće stavke koje su mjere ekonomskog uspjeha kao što su dodana vrijednost, poslovni višak, raspoloživi dohodak, štednja i neto uzajmljivanje/neto pozajmljivanje
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaFina, Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja klirinška depozitarna agencija
Načini prikupljanja podataka

Preuzimanja podataka iz sljedećih izvora:

Fina – Godišnji financijski izvještaji poduzetnika

Hrvatska narodna banka – Platna bilanca

Ministarstvo financija – Godišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika, Godišnji financijski izvještaji neprofitnih institucija

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – kompletna godišnja izvješća o mirovinskim fondovima i osiguravajućim društvima

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Središnja klirinška depozitarna agencija – godišnji podaci o isplaćenim dividendama

Rokovi za prijenos podatakaŠest mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja od Fine, odnosno ovisno o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka kod drugih posjednika administrativnih izvora
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Registar godišnjih financijskih izvještaja Ministarstva financija,

Hrvatske narodne banke,

Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga,

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

Središnje klirinške depozitarne agencije

Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani su pravilnicima i Odlukom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.01.02 Nacionalni računi: agregati

Modul 2.04.02 Statistika državnih financija – podaci

Rokovi objavljivanja rezultataPrvi privremeni rezultati – devet mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 134/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 39/08., 37/09. i 139/10.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 38/08., 12/09. i 130/10.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 148/10.)

Svi domaći standardi koji se odnose na Sustav nacionalnih računa i na sva istraživanja iz kojih će se uzimati podaci za sastavljanje tekućih računa po institucionalnim sektorima

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Uredba (EZ) br. 1392/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u vezi s transmisijom podataka nacionalnih računa Tekst značajan za EGP, (SL L 324, 10. 12. 2007.)

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 od 15. srpnja 2003. o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u) Tekst značajan za EGP, (SL L 181, 19. 7. 2003.)

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 400/2009 od 23. travnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji, (SL L 126, 21. 5. 2009.)

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010 od 10. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu prilagodbi nakon revizije statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revizija 2 i statističke klasifikacije proizvoda prema djelatnosti (KPD) u nacionalnim računima, (SL L 210, 11. 8. 2010.)

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 195/1, 2. 7. 2014.)

Ostali međunarodni standardi2.01-II-3


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaRegionalne bruto investicije u dugotrajnu imovinu
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci regionalnih bruto investicija u dugotrajnu imovinu prema lokaciji objekta i djelatnosti
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Državni zavod za statistiku

Fina

Ministarstvo financija

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz statističkog istraživanja Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba (INV-P) i podataka Godišnjih financijskih izvještaja
Rokovi za prijenos podatakaRokovi preuzimanja polaznih podataka za obračun ovise o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaBaze podataka: Bruto investicije prema lokaciji objekta i djelatnosti, Registar godišnjih financijskih izvještaja Finine i baze godišnjih financijskih izvještaja iz neposredne nadležnosti Ministarstva financija
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj baze istraživanja/obrasca INV-P, struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.01.01 Europski sustav nacionalnih računa

Modul 2.01.02 Nacionalni računi: agregati

Modul 2.01.06 Regionalni računi

Rokovi objavljivanja rezultata24 mjeseca nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

NUTS 2 razina (regije)

Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. – NKPJS 2012. (NN, br. 96/12. i 102/12.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP (SL L 174, 26. 6. 2013.)
Ostali međunarodni standardi

Priručnik regionalni računi 2013, Eurostat

Sustav nacionalnih računa 2008 – SNA 2008, UN2.01-II-4


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaObračun godišnjeg BDP-a
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultata

Godišnji bruto domaći proizvod (BDP):

Prema proizvodnoj metodi u tekućim i stalnim cijenama: bruto vrijednost proizvodnje, intermedijarna potrošnja, dodana vrijednost, agregati raščlanjeni po djelatnostima

Prema rashodnoj metodi u tekućim i stalnim cijenama: izdaci za konačnu potrošnju kućanstava, države i neprofitnih ustanova koja služe kućanstvima (NPUSK), bruto investicije u fiksni kapital, promjena zaliha, izvoz i uvoz roba i usluga

Prema dohodovnoj metodi u tekućim cijenama: sredstva zaposlenih, porezi i subvencije na proizvodnju i uvoz te bruto poslovni višak i mješoviti dohodak

Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Fina

Ministarstvo financija

Hrvatska narodna banka

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Državni zavod za statistiku

Načini prikupljanja podataka

Preuzimanja podataka iz sljedećih izvora:

Fina – Godišnji financijski izvještaji poduzetnika, Godišnji financijski izvještaji financijskih institucija

Ministarstvo financija – podaci o poslovanju obrtnika, Godišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija

Hrvatska narodna banka – podaci potrebni za obračun financijskih institucija i Platna bilanca

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – podaci o zaposlenima

Državni zavod za statistiku – podaci granskih statistika

Rokovi za prijenos podatakaRokovi preuzimanja ovise o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Baze podataka:

Registar godišnjih financijskih izvještaja Fine

Baza podataka o poslovanju obrtnika i financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnike te neprofitnih organizacija Ministarstva financija

Platna bilanca Hrvatske narodne banke

Podaci o zaposlenima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikePravilnici i odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, Priručnik za sastavljanje platne bilance, Priručnik o statistici javnih financija, Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.02.01 Tromjesečni nacionalni računi

Modul 2.01.03 Godišnji sektorski računi

Modul 2.01.06 Regionalni računi

Rokovi objavljivanja rezultata21 mjesec nakon izvještajnog razdoblja ili u izvanrednim rokovima ako je riječ o reviziji cijele serije podataka
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 134/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupka provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 39/08., 37/09. i 139/10.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 38/08., 12/09. i 130/10.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 148/10.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96 od 25. lipnja 1996. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (ESA95) (SL L 310, 30. 11. 1996.)

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 od 15. srpnja 2003. o usklađivanju obračuna bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u) (SL L 181, 19. 7. 2003.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 448/98 od 16. veljače 1998. o dopuni i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2223/96 s obzirom na alociranje Usluga financijskog posredovanja indirektno mjerenih (UFPIM) unutar Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA) (SL L 58, 27. 2. 1998.)

Odluka Komisije br. 98/715/EC od 30. studenoga 1998. o objašnjenju Priloga A Uredbi Vijeća (EZ) br. 2223/96 o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici u pogledu načela za mjerenje cijena i obujma (SL L 340, 16. 12. 1998.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1889/2002 od 23. listopada 2002. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 448/98 o dopuni i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2223/96 s obzirom na alociranje Usluga financijskog posredovanja indirektno mjerenih (UFPIM) unutar Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA) (SL L 286, 24. 10. 2002.)

Odluka Komisije br. 2002/990/EZ od 17. prosinca 2002. o dodatnom pojašnjenju Priloga A Uredbi Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu načela za mjerenje cijena i obujma u nacionalnim računima, SL L 347, 20. 12. 2002.)

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br.

549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 195/1, 2. 7. 2014.)

Ostali međunarodni standardi2.01-II-5


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaRegionalni bruto domaći proizvod
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataProcjena regionalnog BDP-a za 2015. na razini prostornih jedinica za statistiku 2. razine i županija prema NKD-u 2007. izvršit će se u skladu s metodologijom koju preporučuje Eurostat. Procjena će se temeljiti na raspoloživim administrativnim i ostalim izvorima podataka te godišnjem obračunu BDP-a za Republiku Hrvatsku
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Fina

Ministarstvo financija

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Državni zavod za statistiku

Načini prikupljanja podataka

Preuzimanja podataka iz sljedećih izvora:

Fina – Godišnji financijski izvještaji poduzetnika, Godišnji financijski izvještaji financijskih institucija

Ministarstvo financija – podaci o poslovanju obrtnika, Godišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – podaci o zaposlenima

Državni zavod za statistiku – podaci granskih statistika

Rokovi za prijenos podatakaRokovi preuzimanja ovise o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Baze podataka:

Registar godišnjih financijskih izvještaja Fina

Baza podataka o poslovanju obrtnika i financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnike te neprofitnih organizacija Ministarstva financija

Podaci o zaposlenima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Različiti pokazatelji granskih statistika DZS-a

Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikePravilnici i odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, Priručnik za sastavljanje platne bilance, Priručnik o statistici javnih financija, Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.01.02 Nacionalni računi: agregati
Rokovi objavljivanja rezultata24 mjeseca nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

NUTS 2 razina (regije)

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 134/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 39/08., 37/09. i 139/10.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 38/08., 12/09. i 130/10.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 148/10.)

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. – NKPJS 2012 (NN, br. 96/12.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 448/98 od 16. veljače 1998. o dopuni i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2223/96 s obzirom na alociranje Usluga financijskog posredovanja indirektno mjerenih (UFPIM) unutar Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA) (SL 58, 27. 2. 1998.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1889/2002 od 23. listopada 2002. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 448/98, o dopuni i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2223/96 s obzirom na alociranje Usluga financijskog posredovanja indirektno mjerenih (UFPIM) unutar Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA 95), (SL 286, 24. 10. 2002.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999 (SL L 210, 31. 7. 2006.)

Uredba (EZ) br. 1392/2007 Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o izmjenama i dopunama Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u vezi s prijenosom podataka nacionalnih računa (SL L 324, 10. 12. 2007.)

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010 od 10. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu prilagodbi nakon revizije statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 2 i statističke Klasifikacije proizvoda prema djelatnosti (KPD) u nacionalnim računima (SL L 210, 11. 8. 2010.)

2014/403/EU: Provedbena odluke komisije od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 195, 2. 7. 2014.)

Ostali međunarodni standardi2.01-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaTablice ponude i uporabe i input/output tablice
Kratak opis sadržaja aktivnostiIzrada tablica ponude i uporabe i simetrične input-output tablice za 2014.
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineUpotreba podataka dobivenih simetričnom input-output tablicom u svrhu probne izrade satelitskog računa turizma radi definiranja postupka izrade, odnosno definiranje postupka projekcija bruto domaćeg proizvoda, kao i njegovih kategorija
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnima) koji se odnose na Sustav nacionalnih računa, ali i svi domaći standardi koji se odnose na poslovne registre i mikrostatistike

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Europska komisija: Eurostatov priručnik za input/output tablice – Kompilacija i analiza, Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96 od 25. lipnja 1996. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (SL L 310, 30. 11. 1996.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 448/98 od 16. veljače 1998., kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 2223/96 s obzirom na raspodjeljivanje financijskih usluga indirektno mjerenih (UFPIM) u sklopu Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA) (SL L 58, 27. 2. 1998.)

Odluka Komisije br. 98/715/EZ od 13. studenoga 1998., kojom se objašnjava Dodatak A Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u zajednici u vezi s načelima za mjerenje cijena i obujma (SL L 340, 16. 12. 1998.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1889/2002 od 23. listopada 2002., o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 448/98 kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96 s obzirom na raspodjeljivanje usluga financijskog posredovanja indirektno mjerenih (UFPIM) u sklopu Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA), (SL L 286, 24. 10. 2002.)

Odluka Komisije br. 2002/990/EZ od 17. prosinca 2002., kojom se pojašnjava Dodatak A Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 s obzirom na načela za mjerenje cijena i obujma u nacionalnim računima (SL L 347, 20. 12. 2002.)

Uredba (EZ) br . 1392/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96 s obzirom na transmisiju podataka nacionalnih računa (SL L 324, 10. prosinca 2007.)

Uredba (EZ) br. 400/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96 o Europskom sustavu nacionalnih računa i regionalnih računa u Zajednici s obzirom na to da su ovlasti provođenja prenesene na Komisiju (SL L 126, 21. 5. 2009., str. 11)

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010 od 10. kolovoza 2010. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96 s obzirom na prilagodbe do kojih dolazi u nacionalnim računima nakon revizije statističke klasifikacije djelatnosti NACE Rev. 2 i statističke Klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) u nacionalnim računima (SL L 210, 11. 8. 2010.)

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnosi na europski sustav nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 195, 2. 7. 2014.)

Ostali međunarodni standardiEUROSTAT Priručnik tablice ponude i uporabe i input-output tablice


Tema 2.02 Tromjesečni računi

2.02-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaPrva procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda za 2017.
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultata

Prva procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) po kategorijama izdataka i područjima djelatnosti:

Priopćenje za javnost o realnim stopama rasta tromjesečnog BDP-a prema originalnim podacima i realne stope rasta BDP-a prema sezonski prilagođenim podacima

Statistika u nizu – Excel datoteke

Podaci su dostupni u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine te u stalnim cijenama referentne godine (2010. = 100). Realne stope rasta izvode se iz serije bazičnih ulančanih indeksa, pri čemu je 2010. referentna godina (2010. = 100). Za ulančano povezivanje primijenjena je metoda vezivanja na prosječne cijene prethodne godine

Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo financija

Hrvatska narodna banka

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Načini prikupljanja podataka

Preuzimanje podataka iz sljedećih izvora:

Objavljeni preliminarni podaci kratkoročnih poslovnih statistika – Državni zavod za statistiku

Mjesečni i tromjesečni indeksi cijena – Državni zavod za statistiku

Preliminarni tromjesečni podaci statistike javnih financija, tromjesečni podaci o obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost – Ministarstvo financija

Preliminarni tromjesečni podaci platne bilance – Hrvatska narodna banka

Tromjesečni statistički izvještaji, financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika te neprofitnih organizacija – Ministarstvo financija

Mjesečni i tromjesečni indeksi cijena – Eurostat

Rokovi za prijenos podatakaT + 45 dana nakon završetka predmetnog tromjesečja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Baze podataka:

Statistika javnih financija, podaci o obvezi PDV-a Porezne uprave – Ministarstvo financija

Platna bilanca – Hrvatska narodna banka

Tromjesečni podaci o osiguranim osobama – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Kratkoročni indikatori i cijene – Državni zavod za statistiku

Mjesečni i tromjesečni indeksi cijena – Eurostat

Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikePriručnik za sastavljanje platne bilance, Priručnik o statistici javnih financija, Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2007., Struktura i sadržaj tromjesečnih statističkih izvješća proračunskih korisnika te neprofitnih organizacija propisani relevantnim pravilnicima i odlukama
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.02.01 Tromjesečni nacionalni računi

Modul 5.01.01 Europokazatelji/PEEI

Rokovi objavljivanja rezultata

1. Priopćenje za javnost – realne stope rasta (t + 60 dana)

2. Excel datoteke u Statistika u nizu (t + 63 dana)

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiSvi domaći (usklađeni s odgovarajućim međunarodnim) standardi koji se odnose na Sustav nacionalnih računa, ali i svi domaći standardi koji se odnose na kratkoročne pokazatelje poslovnih statistika
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Odluka Komisije br. 98/715/EC od 30. studenoga 1998. o pojašnjenju Priloga A Uredbi Vijeća (EZ) br. 2223/96 o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici u pogledu načela za mjerenje cijena i obujma (SL L 340, 16. 12. 1998.)

Odluka Komisije br. 2002/990/EZ od 17. prosinca 2002. o dodatnom pojašnjenju Priloga A Uredbi Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu načela za mjerenje cijena i obujma u nacionalnim računima (SL L 347, 20. 12. 2002.)

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 195, 2. 7. 2014.)
Ostali međunarodni standardiPriručnik o tromjesečnim nacionalnim računima, Eurostat, 2013.
2.02-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIzrada tromjesečnih nefinancijskih računa za sektor države i sektor inozemstva
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataIzračun nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima. Izračun obuhvaća račun proizvodnje, račun primarne raspodjele dohotka, račun sekundarne raspodjele dohotka, račun uporabe dohotka i kapitalni račun po sektorima države i inozemstva. Rezultat izračuna jesu izravnavajuće stavke koje predstavljaju mjere ekonomskog uspjeha kao što su dodana vrijednost, poslovni višak, raspoloživi dohodak, štednja i neto uzajmljivanje/neto pozajmljivanje
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Ministarstvo financija

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Hrvatska narodna banka

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Načini prikupljanja podataka

Ministarstvo financija – tromjesečni financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja – godišnja izvješća o poslovanju

Hrvatska narodna banka – platna bilanca

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – izvješća o poslovanju HZZO-a

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Rokovi za prijenos podatakaTromjesečno, odnosno ovisno o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka ili završetku izrade pojedinih izvješća i publikacija
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaBaza tromjesečnih financijskih izvještaja proračunskih korisnika Ministarstva financija, Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, HNB-a, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj tromjesečnih financijskih izvješća propisani su pravilnicima i Odlukom o strukturi i sadržaju tromjesečnih financijskih izvješća
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.01.02 Nacionalni računi: agregati

Modul 2.04.02 Statistika državnih financija – Podaci

Rokovi objavljivanja rezultataOvi podaci još se ne objavljuju no planira se njihova objava tri mjeseca nakon isteka izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 134/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 39/08., 37/09. i 139/10.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 38/08., 12/09. i 130/10.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Uredba (EZ) br. 1221/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o tromjesečnim nefinancijskim računima ukupne države (SL L 179, 9. 7. 2002.)

Uredba Komisije (EZ) br. 264/2000 od 3. veljače 2000. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu kratkoročne statistike javnih financija (SL L 29, 4. 2. 2000.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1500/2000 od 10. srpnja 2000. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 s obzirom na izdatke i prihode ukupne države (SL L 172, 12. 7. 2000.)

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 195, 2. 7. 2014.)

Ostali međunarodni standardiTema 2.03 Monetarne i financijske statistike

2.03-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističkog istraživanjaMonetarni i financijski pokazatelji
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o kamatnim stopama, tečajevima, monetarnim agregatima, euro krivuljama prinosa, bilančnim informacijama i sl. Redovito se učitavaju Eurostatove internetske stranice i koriste se za izradu različitih Eurostatovih statističkih publikacija. U skladu s odredbama Kompendija statističkih zahtjeva Eurostata za 2014. godinu obveznik izvještavanja Eurostata jest ECB. HNB će dostavljati ECB-u predmetne podatke u skladu s izvještajnim zahtjevima ECB-a, čime će ujedno biti ispunjen Eurostatov izvještajni zahtjev
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka
Načini prikupljanja podatakaIzravno prikupljanje podataka od monetarnih i financijskih institucija
Rokovi za prijenos podatakaU skladu s izvještajnim zahtjevima ECB-a na području monetarne i financijske statistike
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.03.03 Monetarni i financijski pokazatelji
Rokovi objavljivanja rezultataU skladu s izvještajnim zahtjevima ECB-a na području monetarne i financijske statistike
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Odluka o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (NN, br. 35/10., 95/10., 146/10., 68/11., 37/12., 121/13., 41A/14., 127/14., 67/15., 119/15. i 54/16.)

Uputa za statističko i bonitetno izvješćivanje (NN, br. 35/10., 95/10., 146/10., 68/11., 37/12., 121/13., 41A/14., 127/14., 67/15., 119/15. i 54/16.)

Uputa za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća (NN, br. 35/10., 95/10., 146/10., 68/11., 37/12., 121/13., 41A/14., 127/14., 67/15., 119/15. i 54/16.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiIzvještajni zahtjevi ECB-a prema središnjim bankama članicama ESCB-a (popis na http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1005/1021/html/index/en.html)2.03-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 2
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističkog istraživanjaFinancijski računi − Podaci
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o financijskim stanjima i transakcija po pojedinim financijskim instrumentima između sektora ekonomije
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka i ostali nositelji službene statistike
Načini prikupljanja podatakaAdministrativni izvori podataka i izvještajni obrasci Hrvatske narodne banke i drugih nositelja službene statistike, statistički registri Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESA 2010
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.03.02 Financijski računi – Podaci

Modul 2.03.03 Monetarni i financijski pokazatelji

Modul 2.04.02 Statistika državnih financija – Podaci

Rokovi objavljivanja rezultataT + 9 mjeseci (godišnji podaci), t + 90 dana (tromjesečni podaci)
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnima) koji se odnose na sustav nacionalnih računa, poslovnih registara i mikrostatistika

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 724/2014 od 26. lipnja 2014. o standardu za razmjenu za dostavu podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 192, 1. 7. 2014.)

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 195, 2. 7. 2014.)

Ostali međunarodni standardiPriručnici i drugi zakonski okviri EU-a (Priručnik o izvorima i metodama za sastavljanje financijskih računa, Priručnik o izvorima i metodama za tromjesečne financijske račune opće države, Priručnik o državnom deficitu i dugu 2016.)2.03-N-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističkog istraživanjaTromjesečni financijski računi svih sektora za ESB − Podaci
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o financijskim stanjima i transakcija po pojedinim financijskim instrumentima između sektora ekonomije
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka i ostali nositelji službene statistike
Načini prikupljanja podatakaAdministrativni izvori podataka i izvještajni obrasci Hrvatske narodne banke i drugih nositelja službene statistike, statistički registri Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESA 2010
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.03.02 Financijski računi – Podaci
Rokovi objavljivanja rezultataT + 100 dana
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnima) koji se odnose na sustav nacionalnih računa, poslovnih registara i mikrostatistika

Pravna osnova Europske unije

2014/3/EU: Smjernica Europske središnje banke od 25. srpnja 2013. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih računa (ESB/2013/24) (SL L 2, 7. 1. 2014.), Smjernica (EU) 2016/66 Europske središnje banke od 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2013/24 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih računa (ESB/2015/40) (SL L 14, 21. 1. 2016.)

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 724/2014, 2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije

Ostali međunarodni standardiPriručnici i drugi zakonski okviri EU-a (Priručnik o izvorima i metodama za sastavljanje financijskih računa, Priručnik o izvorima i metodama za tromjesečne financijske račune opće države, Priručnik o državnom deficitu i dugu 2016.)2.03-N-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističkog istraživanjaIzrada eksperimentalnih pokazatelja kretanja plaća obuhvaćenih režimom kolektivnih ugovora
Kratak opis sadržaja aktivnostiNa temelju promjena u obuhvatu kolektivnih ugovora i promjena jediničnih cijena sata rada (ponderirano s brojem zaposlenih koje obuhvaćaju pojedini kolektivni ugovori) potrebno je izračunati ukupni pokazatelj kretanja plaća obuhvaćenih režimom kolektivnih ugovora na razini Republike Hrvatske
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godinePotrebno je utvrditi polaznu metodološku osnovu za procjenu ukupnog pokazatelja kretanja plaća obuhvaćenih režimom kolektivnih ugovora na razini Republike Hrvatske
Relevantni nacionalni standardi
Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiPreporuke i radni materijali ESB-a2.03-N-III-2


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 2
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističkog istraživanjaPrikupljanje i izrada eksperimentalnih strukturnih pokazatelja stanovanja
Kratak opis sadržaja aktivnostiNa temelju svih dostupnih podataka iz statističkih i administrativnih baza podataka izraditi izvještajni set podataka o strukturnim pokazateljima stanovanja za Republiku Hrvatsku
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineOsigurati potpun obuhvat izvještajnih varijabli i konzistentne vremenske serije na godišnjoj razini te ih dostaviti u ESB
Relevantni nacionalni standardi
Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiPreporuke i radni materijali ESB-a2.03-N-III-3


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 3
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističkog istraživanjaIzrada eksperimentalnih pokazatelja promjena cijena poslovnih nekretnina
Kratak opis sadržaja aktivnostiNa temelju svih dostupnih podataka iz statističkih i administrativnih baza podataka te alternativnih izvora podataka izraditi izvještajni set podataka o promjenama cijena poslovnih nekretnina za Republiku Hrvatsku
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineIdentificirati i osigurati adekvatne izvore podataka
Relevantni nacionalni standardi
Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiPreporuke i radni materijali ESB-a


2.03-N-III-4


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 4
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističkog istraživanjaIzrada eksperimentalnih pokazatelja poslovne demografije – povijesne serije do 2011. godine
Kratak opis sadržaja aktivnostiNa temelju svih dostupnih podataka iz statističkih i administrativnih baza podataka te alternativnih izvora podataka izraditi izvještajni set podataka o promjenama u demografiji poslovnih subjekata za Republiku Hrvatsku
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineIdentificirati adekvatne izvore podataka za provođenje istraživanja
Relevantni nacionalni standardi
Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiPreporuke i radni materijali ESB-a2.03-N-III-5


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 5
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističkog istraživanjaIzrada ankete o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća
Kratak opis sadržaja aktivnostiNa temelju svih dostupnih podataka iz statističkih i administrativnih baza podataka te alternativnih izvora podataka kreirati uzorak za provođenje istraživanja o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća te provesti istraživanje na uzorku poduzeća
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineDaljnji rad na unaprjeđenju metodologije istraživanja
Relevantni nacionalni standardi
Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiSurvey on the access to finance of SMEs in the euro area-SAFE (Istraživanje ECB-a o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća u europodručju)2.03-N-III-6


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 6
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističkog istraživanjaIzrada ankete o financijama i potrošnji kućanstava
Kratak opis sadržaja aktivnostiNa temelju svih dostupnih podataka iz statističkih i administrativnih baza podataka te alternativnih izvora podataka kreirati uzorak za provođenje istraživanja o financijama i potrošnji kućanstava, kreirati anketni upitnik te provesti istraživanje na uzorku kućanstava
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineProvesti istraživanje i obraditi rezultate tako da se oni mogu uključiti u tzv. treći val istoimenog istraživanja na razini EU-a u organizaciji ESB-a
Relevantni nacionalni standardi
Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiHousehold Finance and Consumption Survey – HFCS (Istraživanje ESB-a o financijama i potrošnji kućanstva u državama europodručja)Tema 2.04 Statistika javnih financija

2.04-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStatistika javnih financija – Podaci
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataIzrada nefinancijskih računa ukupne države (TO200), izračun finalne potrošnje ukupne države prema funkcionalnoj klasifikaciji (COFOG) (T1100) te izrada tablice poreznih prihoda i doprinosa ukupne države (T0900)
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Fina

Ministarstvo financija

Hrvatska narodna banka

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Središnje klirinško depozitarno društvo

Načini prikupljanja podataka

Fina – godišnji financijski izvještaji poduzetnika

Ministarstvo financija – godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija

Ministarstvo financija – godišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika

Hrvatska narodna banka – bilanca plaćanja

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – godišnji podaci o investicijskim fondovima i mirovinskim društvima

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – izvješća o poslovanju HZZO-a

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Središnje klirinško depozitarno društvo – godišnji podaci o isplaćenim dividendama

Rokovi za prijenos podatakaPrijenos podataka od Fine jest šest mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja, a za ostale podatke ovisno o završetku obrada pojedinih istraživanja koja se koriste kao izvor podataka ili nakon završetka izrade pojedinih izvješća i publikacija
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaBaze godišnjih financijskih izvještaja primljene od Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnjega klirinškoga depozitarnog društva
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani su pravilnicima i Odlukom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.02.02 Tromjesečni sektorski računi

Modul 2.04.02 Statistika državnih financija – Podaci

Rokovi objavljivanja rezultataDeset mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 134/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 39/08., 37/09. i 139/10.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 38/08., 12/09. i 130/10.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 148/10.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Uredba Komisije (EZ) br. 264/2000 od 3. veljače 2000. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u vezi s kratkoročnom statistikom o javnim financijama (SL L 29, 4. 2. 2000.)

Uredba (EZ) br. 2516/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. studenoga 2000. kojom se modificiraju zajednička načela Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (ESA) 95 u vezi s porezima i socijalnim doprinosima te mijenja i dopunjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96 od 25. lipnja 1996. (SL L 290, 17. 11. 2000.)

Uredba Komisije (EZ) broj 995/2001 od 22. svibnja 2001. koja primjenjuje Uredbu (EZ) broj 2516/2000 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni zajedničkih načela Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (ESA 95) vezanih za poreze i doprinose (SL L 139, 23. 5. 2001.)

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 2558/2001 od 3. prosinca 2001. kojom se dopunjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96 u vezi s reklasifikacijom nagodbi prema dogovorima o zamjeni i prema dogovorima o terminskom tečaju (SL L 344, 28. 12. 2001.)

Uredba Komisije (EZ) br. 113/2002 od 23. siječnja 2002. kojom se mijenja Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96 s obzirom na revidiranu klasifikaciju troškova prema namjeni (SL L 336, 12. 12. 2002.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1889/2002 od 23. listopada 2002. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 448/98 kojom se upotpunjava i mijenja Uredba (EZ) br. 2223/96 u smislu raspodjele usluga financijskog posredovanja indirektno mjerenih (UFPIM) unutar Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA) (SL L 286, 24. 10. 2002.)

Uredba (EZ) br. 400/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009 o izmjenama i dopunama Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u vezi s provedbom nadležnosti povjerenih Komisiji (SL L 126, 21. 5. 2009.)

Ostali međunarodni standardi

Priručnik o državnom deficitu i dugu – primjena ESA 2010. – 2016. izdanje

Priručnik o izvorima i metodama obračuna COFOG statistika – rashodi opće države prema funkcijskoj klasifikaciji (COFOG) – 2011 izdanje)

Priručnik o tromjesečnim nefinancijskim računima opće države – 2011. izdanje

Eurostatova odluka o proračunskom manjku i dugu opće države »Statističko evidentiranje neuravnoteženih prijenosa mirovinskih obveza prema ESA 2010»

Eurostatove upute: Tretiranje odredbi prodaje državne imovine u Nacionalnim računima (ESA 2010)

Eurostatove upute: Sektorska klasifikacija središnjih dioničkih društava u Nacionalnim računima prema ESA 2010


2.04-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStatistika javnog deficita i duga
Periodičnost istraživanjaDva puta godišnje
Kratak opis rezultataIzvješće o prekomjernom deficitu i dugu
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Ministarstvo financija

Fina

Hrvatska narodna banka

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka (baza podataka proračunskih korisnika, PR RAS, BIL sve razine) u elektroničkom obliku iz Ministarstva financija
Rokovi za prijenos podatakaŠest mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja (samo za Finu)
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaRegistar godišnjih financijskih izvještaja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani Pravilnicima i Odlukom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.04.02 Statistika državnih financija – Podaci

Modul 2.02.02 Tromjesečni sektorski računi

Rokovi objavljivanja rezultataPolugodišnje: travanj/listopad
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 134/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 39/08., 37/09. i 139/10.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 38/08., 12/09. i 130/10.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 148/10.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96 od 25. lipnja 1996. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (SL L 310, 30. 11. 1996.)

Uredba Komisije (EZ) br. 264/2000 od 3. veljače 2000. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu kratkoročne statistike javnih financija (SL L 29, 4. 2. 2000.)

Uredba (EZ) br. 2516/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. studenoga 2000. o izmjeni zajedničkih načela Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (ESA) 95 u pogledu poreza i socijalnih doprinosa i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 (SL L 290, 17. 11. 2000.)

Uredba Komisije (EZ) br. 995/2001 od 22. svibnja 2001. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2516/2000 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni zajedničkih načela Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (ESA 95) u pogledu poreza i socijalnih davanja (SL L 139, 23. 5. 2001.)

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 2558/2001 od 3. prosinca 2001. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu reklasifikacije nagodbi na temelju swapova i na temelju sporazuma o terminskom tečaju Tekst značajan za EGP (SL L 344, 28. 12. 2001.)

Uredba Komisije (EZ) br. 113/2002 od 23. siječnja 2002. u pogledu revidirane klasifikacije izdataka prema namjeni Tekst značajan za EGP (SL L 21, 24. 1. 2002.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1889/2002 od 23. listopada 2002. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 448/98 o dopuni i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2223/96 s obzirom na alociranje usluga financijskog posredovanja indirektno mjerenih (UFPIM) unutar Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA) Tekst značajan za EGP (SL L 286, 24. 10. 2002.)

Uredba(EZ) br. 1392/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u vezi s transmisijom podataka nacionalnih računa Tekst značajan za EGP (SL L 324, 10. 12. 2007.)

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 400/2009 od 23. travnja 2009 o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br 2223/96 o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (SL L 126, 21. 5. 2009.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 479/2009 od 25. svibnja 2009. o primjeni Protokola o postupku u slučaju prekomjernog deficita priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice (kodificirana verzija) (SL L 145, 10. 6. 2009.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 679/2010 od 26. srpnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 479/2009 o kvaliteti statističkih podataka u kontekstu postupka u slučaju prekomjernog deficita (SL L 198, 30. 7. 2010.)

Ostali međunarodni standardi2.04-II-3


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 3
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističkog istraživanjaStatistika javnih financija – Tromjesečni podaci o financijskim računima i dugu opće države
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataTromjesečna statistika financijskih računa za sektor opće države, Tromjesečno izvješćivanje o dugu prema kriteriju iz Maastrichta
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Hrvatska narodna banka

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo financija

Načini prikupljanja podatakaAdministrativni izvori podataka i izvještajni obrasci Hrvatske narodne banke i drugih nositelja službene statistike, statistički registri Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeESA 2010
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 2.03.02 Financijski računi – Podaci

Modul 2.03.03 Monetarni i financijski pokazatelji

Modul 2.04.02 Statistika državnih financija – Podaci

Rokovi objavljivanja rezultataT + 3 mjeseca
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnima) koji se odnose na sustav nacionalnih računa, poslovnih registara i mikrostatistika

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 724/2014 od 26. lipnja 2014. o standardu za razmjenu za dostavu podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 192, 1. 7. 2014.)

2014/403/EU: Provedbena odluka Komisije od 26. lipnja 2014. o odobravanju državama članicama odstupanja povezanog s dostavom statistike u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 195/1, 2. 7. 2014.)

Ostali međunarodni standardiPriručnici i drugi zakonski okviri EU-a (Priručnik o izvorima i metodama za sastavljanje financijskih računa, Priručnik o izvorima i metodama za tromjesečne financijske račune opće države, Priručnik o državnom deficitu i dugu 2016.)2.04-II-4


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 4
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija, Državni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaObjava i dostava podataka u vezi s proračunskim okvirom
Periodičnost istraživanjaMjesečno, tromjesečno, godišnje
Kratak opis rezultataPodaci po novčanom tijeku najmanje o ukupnom rezultatu, ukupnim prihodima i ukupnim rashodima (mjesečno za podsektore središnje države i socijalnih fondova, tromjesečno za podsektor lokalne države) i vezna tablica tih podataka prema standardu ESA – objava na jedinstvenoj mrežnoj stranici; praćenje podataka na godišnjoj razini o potencijalnim obvezama države (državna jamstva, nenaplativi zajmovi), o obvezama iz djelovanja javnih poduzeća i o udjelu države u kapitalu poduzeća, kao i dodatno podataka o javno-privatnim partnerstvima koje zahtijeva Eurostat, na način koji je utvrdio Eurostat i DG ECFIN
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Ministarstvo financija

Državni zavod za statistiku

Načini prikupljanja podatakaZa mjesečne objave – podaci informatičkog sustava Državne riznice, operativni izvještaji izvanproračunskih korisnika te dijela javnih poduzeća i neprofitnih organizacija statistički razvrstanih u sektor države, za tromjesečne objave – financijski izvještaji o poslovanju proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika, kao i financijski izvještaji neprofitnih organizacija i operativni izvještaji dijela javnih poduzeća
Rokovi za prijenos podatakaZa mjesečne operativne izvještaje dostava podataka Ministarstvu financija: do 25. u mjesecu za prethodni mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaPodaci u vezi s proračunskim okvirom
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)On-line pristup na mrežnim stranicama Ministarstva financija i Državnog zavoda za statistiku
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeSektorski obuhvat izvještaja, kao i definicije za kategorije podataka koji se objavljuju godišnje propisani su metodologijom ESA 2010, definicije kategorija ukupnog rezultata, ukupnih prihoda i ukupnih rashoda za podatke koji se objavljuju mjesečno i tromjesečno primjenjuju se prema nacionalnim računovodstvenim sustavima za pojedine skupine izvještajnih jedinica
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.4 Podaci prema Direktivi Vijeća EU 2011/85 o zahtjevima prema proračunskim okvirima zemalja članica
Rokovi objavljivanja rezultataZa mjesečne podatke, nacionalno – kraj idućeg mjeseca, za tromjesečne podatke, nacionalno – kraj idućeg tromjesečja. Za godišnje podatke: državna jamstva i nenaplativi zajmovi za prethodne četiri godine nacionalna objava: do 31. listopada, dostava Eurostatu: do 31. prosinca, Eurostatova objava: do 31. siječnja; obveze javnih poduzeća za prošlu, odnosno za pretprošlu godinu – nacionalna objava i dostava Eurostatu: do 31. prosinca, objava Eurostata do 31. siječnja; javno-privatna partnerstva (vanbilančne evidencije) za prethodne četiri godine – nacionalna objava do 31. listopada, dostava Eurostatu: do 31. prosinca, Eurostatova objava: do 31. siječnja; učešće države u kapitalu poduzeća za prethodnu godinu – nacionalna objava: do 31. prosinca
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi
Pravna osnova Europske unijeUredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP (SL L 174, 26. 6. 2013.)
Ostali međunarodni standardiKonačno izvješće Radne grupe o implikacijama Direktive Vijeća 2011/85 o prikupljanju i objavi fiskalnih podataka, Eurostat, Direktorat D: Statistika državnih financija, Jedinica D-1: Statistika državnih financija – metodologija, prikupljanje podataka i objava, ožujak 2013.2.04-N-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 1
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataSadržaj istraživanja obuhvaća podatke o financijskom stanju, imovini, obvezama i izvorima sredstava, o ostvarenim financijskim rezultatima (prihodima i rashodima, primicima i izdacima te konačnome financijskom rezultatu)
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaProračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici podnose izvještaje u elektroničkom obliku uz ispis referentne stranice, u Financijsku agenciju (Fina), koja ih unosi u bazu podataka za račun Ministarstva financija
Rokovi za prijenos podataka

Za nekonsolidirane izvještaje: 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu za proračunske korisnike državnog proračuna i za proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; 15. veljače za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i za izvanproračunske korisnike; 28. veljače za državni proračun

Za konsolidirane izvještaje: 28. veljače tekuće godine za proteklu godinu za razdjele državnog proračuna i za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Baza podataka koju isporučuje Fina na elektroničkome mediju (CD)
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.1 Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se osim dijela podataka za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva financija
Razina objavljivanja rezultata
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08., 136/12. i 15/15.)

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 12/13. – pročišćeni tekst)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, br. 3/15., 93/15. i 135/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiRačunovodstveni standardi za javni sektor (IPSAS)2.04-N-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 2
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističkog istraživanjaTromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni financijski izvještaji o poslovanju proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika I. – III., I. – VI. i I. – IX. 2017.
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataSadržaj istraživanja obuhvaća podatke o ostvarenim financijskim rezultatima, prihodima i rashodima, primicima i izdacima te o stanju obveza i novčanih sredstava
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaProračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici podnose izvještaje u elektroničkom obliku uz ispis referentne stranice, u Financijsku agenciju (Fina) koja ih unosi u bazu podataka za račun Ministarstva financija
Rokovi za prijenos podataka

Za nekonsolidirane izvještaje: 10 dana po isteku tromjesečja/polugodišta/

devetomjesečnog razdoblja za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te za proračunske korisnike, 20 dana za državni proračun i za izvanproračunske korisnike

Za konsolidirane izvještaje razdjela državnog proračuna te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: 20 dana po isteku polugodišta

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaTromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni financijski izvještaji o poslovanju proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika I. – III., I. – VI. i I. – IX. 2017.
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Baza podataka koju isporučuje Fina na elektroničkome mediju (CD)
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.1 Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se
Razina objavljivanja rezultata
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08., 136/12. i 15/15.)

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 12/13. – pročišćeni tekst)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, br. 3/15., 93/15. i 135/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiRačunovodstveni standardi za javni sektor (IPSAS)2.04-N-II-3


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 3
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističkog istraživanjaIzvještaj o vlastitim prihodima i primicima državnoga, županijskih i gradskih/općinskih proračuna (P-1) i Izvještaj o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe (P-2)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataNaplata vlastitih prihoda i primitaka državnoga, županijskih i gradskih/općinskih proračuna (P-1) te uplata i raspored prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe (P-2)
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaFinancijska agencija (Fina) obuhvaća podatke o prihodima pri obavljanju platnog prometa te ih unosi u bazu podataka za račun Ministarstva financija
Rokovi za prijenos podatakaMjesečno
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaIzvještaj o vlastitim prihodima i primicima državnoga, županijskih i gradskih/općinskih proračuna (P-1) i Izvještaj o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe (P-2)
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Skup izvještaja koji isporučuje Fina u elektroničkom obliku
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.2 Izvještaji o vlastitim prihodima i primicima državnoga, županijskih i gradskih/općinskih proračuna te o uplati i rasporedu zajedničkih prihoda proračuna, određenih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te prihoda za druge javne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se
Razina objavljivanja rezultata
Relevantni nacionalni standardiNaredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini
Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi2.04-N-II-4


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 4
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističkog istraživanjaTromjesečni i devetomjesečni financijski izvještaj u 2017. neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo (S-PR-RAS-NPF)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno i devetomjesečno razdoblje
Kratak opis rezultataZa tekuće razdoblje i odgovarajuće razdoblje protekle godine: određeni podaci o prihodima, rashodima, ulaganjima, plaćama, zaposlenicima itd.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaNeprofitne organizacije podnose izvještaje u Finu, u papirnatome obliku ili elektroničkom obliku uz ispis referentne stranice
Rokovi za prijenos podataka20 dana od isteka izvještajnog razdoblja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaTromjesečni i devetomjesečni financijski izvještaj u 2017. neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo (S-PR-RAS-NPF)
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Baza podataka koju isporučuje Fina na elektroničkome mediju (CD)
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.3 Financijski izvještaji neprofitnih organizacija
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se
Razina objavljivanja rezultata
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14.)

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 12/13. – pročišćeni tekst)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN, br. 31/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi2.04-N-II-5


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 5
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističkog istraživanjaPolugodišnji financijski izvještaj u 2017. neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo (PR-RAS-NPF)
Periodičnost istraživanjaPolugodišnje
Kratak opis rezultataZa tekuće razdoblje i odgovarajuće razdoblje protekle godine: određeni podaci o prihodima, rashodima, ulaganjima, plaćama, zaposlenicima itd.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaNeprofitne organizacije podnose izvještaje u Fini u papirnatom obliku ili elektronički uz ispis referentne stranice
Rokovi za prijenos podataka30 dana od isteka izvještajnog razdoblja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaPolugodišnji financijski izvještaj u 2017. neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo (PR-RAS-NPF)
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Baza podataka koju isporučuje Fina na elektroničkome mediju (CD)
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.3 Financijski izvještaji neprofitnih organizacija
Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuju se
Razina objavljivanja rezultata
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14.)

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 12/13. – pročišćeni tekst)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN, br. 31/15.)

Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi2.04-N-II-6


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 6
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji financijski izvještaj za 2016. neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo (BIL-NPF i PR-RAS-NPF)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o financijskom stanju (imovini, obvezama i izvorima financiranja), ostvarenim financijskim rezultatima (prihodima i rashodima, višku odnosno manjku prihoda), ulaganjima, zaposlenicima itd.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaNeprofitne organizacije podnose izvještaje u Fini u papirnatom obliku ili elektronički uz ispis referentne stranice
Rokovi za prijenos podataka60 dana po isteku godine
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaj za 2016. neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo (BIL-NPF i PR-RAS-NPF)
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Baza podataka koju isporučuje Fina na elektroničkome mediju (CD), objava u sklopu Registra neprofitnih organizacija na internetskoj stranici Ministarstva financija
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.3 Financijski izvještaji neprofitnih organizacija
Rokovi objavljivanja rezultata15. travnja
Razina objavljivanja rezultata
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14.)

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 12/13. – pročišćeni tekst)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN, br. 31/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi2.04-N-II-7


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 7
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji financijski izvještaj za 2016. neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo (G-PR-IZ-NPF)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o primicima i izdacima, višku/manjku primitaka, stanju novčanih sredstava, dijelu obveza i potraživanja te zaposlenicima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija
Načini prikupljanja podatakaNeprofitne organizacije podnose izvještaje u Fini u papirnatom obliku ili elektronički uz ispis referentne stranice
Rokovi za prijenos podataka60 dana po isteku godine
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaGodišnji financijski izvještaj za 2016. neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo (G-PR-IZ-NPF)
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Baza podataka koju isporučuje Fina na elektroničkome mediju (CD), objava u sklopu Registra neprofitnih organizacija na internetskoj stranici Ministarstva financija
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka propisani su relevantnim nacionalnim standardima
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.04.N.3. Financijski izvještaji neprofitnih organizacija
Rokovi objavljivanja rezultata15. travnja
Razina objavljivanja rezultata
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14.)

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 12/13. – pročišćeni tekst)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN, br. 31/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiTema 2.05 Određivanje vlastitih sredstava

2.05-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaOdređivanje vlastitih sredstava iz BND-a
Kratak opis sadržaja aktivnostiSvrha je osigurati analizu usporedivosti, pouzdanosti i obuhvatnosti BND-a zemalja članica radi određivanja vlastitih sredstava EU-a prema Uredbi Vijeća br. 1287/2003. Dostava opisa izvora i metoda primijenjenih pri kompilaciji bruto nacionalnog dohotka i bruto nacionalnog proizvoda, čiji se podaci redovito šalju u Eurostat. Verifikacija opisa Eurostatovih i DG Budgetovih izvora i metoda
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineIzračunati ponderiranu stopu PDV-a po stopama PDV-a godine n-1 na temelju osnovica PDV-a iz n-3
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD 2002. (NN, br. 128/03.)

Svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnima) koji se odnose na Sustav nacionalnih računa, ali i svi domaći standardi koji se odnose na poslovne registre i mikrostatistike Sustava nacionalnih računa prema ESA 95

Pravna osnova Europske unije

Odluka Komisije br. 94/168/EZ, Euratom od 22. veljače 1994, o mjerama koje treba poduzeti za provedu Direktive Vijeća 89/130/EEZ-a, Euratom o usklađivanju kompilacije bruto nacionalnog proizvoda po tržišnim cijenama (SL L 77, 19. 3. 1994.)

Odluka Komisije br. 98/501/EZ-a, u smislu određenih specifičnih transakcija identificiranih unutar rada na protokolu o postupku u slučaju prevelikog manjka, radi primjene članka 1. Direktive Vijeća 89/130/EEZ, Euratom o usklađivanju kompilacije BNP (bruto nacionalnog proizvoda) po tržišnim cijenama, (SL L 225, 12. 8. 1998.)

98/527/EZ, Euratom: Odluka Komisije od 24. srpnja 1998. o tretmanu prijevare pri plaćanju PDV-a u nacionalnim evidencijama (odstupanja između teoretskih primitaka PDV-a i stvarnih primitaka PDV-a) (SL L 234, 21. 8. 1998.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1287/2003 od 15. lipnja 2003. o usklađivanju obračuna bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (BND Uredba), (SL L 181, 19. 7. 2003.)

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 608/2014 od 26. svibnja 2014. o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije (SL L 168, 7. 6. 2014.)

Odluka Vijeća br. 2000/597/EZ, Euratom od 29 . rujna 2000. o sustavu vlastitih sredstava Zajednica (SL L 253, 7. 10. 2000.)

Uredba Komisije (EZ-a, Euratoma) br. 116/2005 od 26. siječnja 2005., o postupku vraćanja PDV-a osobama koje nisu porezni obveznici, i poreznim obveznicima za njihove djelatnosti koje su izuzete od oporezivanja, u smislu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (SL L 24, 27. 1. 2005.)

Uredba Komisije (EZ-a) br. 1722/2005 od 20. listopada 2005. o načelima za procjenu usluga stanovanja u smislu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (SL L 276, 21. 10. 2005.)

Ostali međunarodni standardiPriručnik za izračun osnovice vlastitih sredstava države od PDV-a
2.05-III-2


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 2
Nositelj službene statistikeMinistarstvo financija, Državni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIzvješće o osnovici za vlastita sredstva od poreza na dodanu vrijednost
Kratak opis sadržaja aktivnostiTijekom 2017. izradit će se Izvješće o osnovici za vlastita sredstva od poreza na dodanu vrijednost za 2016. godinu
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineIzrada Izvješća o osnovici za vlastita sredstva od poreza na dodanu vrijednost
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2008. – KPD 2008. (NN, br. 108/08.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015.(NN, br. 157/14.)

Svi domaći standardi (usklađeni s odgovarajućim međunarodnima) koji se odnose na Sustav nacionalnih računa, ali i svi domaći standardi koji se odnose na poslovne registre i mikrostatistike

Odluka o određivanju državnih tijela koja će osiguravati ispravno funkcioniranje sustava vlastitih sredstava Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN, br. 12/13.)

Sustav nacionalnih računa prema ESA-i 95, odnosno prema ESA-i 2010

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1553/89 od 29. svibnja 1989. o konačnom jedinstvenom režimu ubiranja vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost (SL L 155, 7. 6. 1989.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 807/2003 od 14. travnja 2003. o prilagodbi odredbi u vezi odbora koji pomažu Komisiji u izvršavanju njezinih provedbenih ovlasti utvrđenih u instrumentima Vijeća donesenim u skladu s postupkom savjetovanja (jednoglasnost), Odluci 1999/468/EZ (SL L 122, 6. 5. 2003.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96 od 25. lipnja 1996. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (ESA-i 95) (SL L 310, 30. 11. 1996.)

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 1342/2015 od 22. travnja 2015. o izmjeni metodologije za klasifikaciju proizvoda po djelatnostima navedene u Prilogu A Uredbi (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP (SL L 207, 4. 8. 2015.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 448/98 od 16. veljače 1998. o dopuni i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2223/96 s obzirom na alociranje Usluga financijskog posredovanja indirektno mjerenih (UFPIM) unutar Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA) (SL L 58, 27. 2. 1998.)

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 608/2014 od 26. svibnja 2014. o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije (SL L 168, 7. 6. 2014.)

Uredba (EZ) br. 2516/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. studenoga 2000. o izmjeni zajedničkih načela Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (ESA 95) u pogledu poreza i socijalnih doprinosa i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 (SL L 290, 17. 11. 2000.)

Uredba Komisije (EZ) br. 113/2002 od 23. siječnja 2002. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu revidirane klasifikacije izdataka prema namjeni Tekst značajan za EGP (SL L 21, 24. 1. 2002.)

Uredba (EZ) br. 359/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2002. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu korištenja ESA 95 u određivanju uplata država članica u vlastita sredstva od PDV-a (SL L 58, 28. 2. 2002.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1889/2002 od 23. listopada 2002. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 448/98 o dopuni i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2223/96 s obzirom na alociranje usluga financijskog posredovanja indirektno mjerenih (UFPIM) unutar Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA). Tekst značajan za EGP (SL L 286, 24. 10. 2002.)

Odluka Vijeća (EZ, Euratom) br. 436/2007 od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23. 6. 2007.)

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 400/2009 od 23. travnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (SL L 126, 21. 5. 2009.)

Odluka Vijeća od 16. ožujka 2010. o alociranju usluga financijskog posredovanja indirektno mjerenih (UFPIM-a), radi utvrđivanja bruto nacionalnog dohotka (BND-a), koji se koristi za proračun Europske unije i njezina vlastita sredstva (2010/196/EU, Euratom) (SL L 87, 7. 4. 2010.)

Uredba Komisije (EU) br. 715/2010 od 10. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu prilagodbi nakon revizije statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revizija 2 i statističke Klasifikacije proizvoda prema djelatnosti (KPD) u nacionalnim računima (SL L 210, 11. 8. 2010.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1500/2000 od 10. srpnja 2000. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 s obzirom na izdatke i prihode ukupne države (SL L 172, 12. 7. 2000.)

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (preinaka) (SL L 77, 23. 3. 2011.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1042/2013 od 7. listopada 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 o mjestu isporuke usluga (SL L 284, 26. 10. 2013.)

Ostali međunarodni standardiTema 2.06 Cijene

2.06-I-1


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaHarmonizirani indeks potrošačkih cijena
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataHarmonizirani indeks potrošačkih cijena (Harmonized Index of Consumer Prices – HICP) odražava promjene u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavlja, koristi se njima ili ih plaća referentno stanovništvo radi potrošnje (uključujući potrošnju nerezidentnog stanovništva i institucionalnih kućanstava) te kao takav predstavlja skupinu europskih indeksa potrošačkih cijena izračunanih prema harmoniziranom pristupu i posebnoj skupini definicija koje omogućuju usporedivu mjeru inflacije u eurozoni, Europskoj uniji, Europskome ekonomskom području te za zemlje kandidate
Izvještajne jedinice
Načini prikupljanja podatakaPodaci o cijenama prikupljaju se na temelju reprezentativne košarice dobara i usluga. Većina cijena prikuplja se lokalno (sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike) na unaprijed definiranom uzorku prodajnih mjesta na devet geografskih lokacija, a centralno se prikupljaju nacionalno homogene cijene
Rokovi prikupljanja podataka28. u mjesecu za tekući mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)On-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.06.01 Indeks potrošačkih cijena/Harmonizirani indeks potrošačkih cijena
Rokovi objavljivanja rezultata15. u mjesecu za protekli mjesec
Razina objavljivanja rezultata
Relevantni nacionalni standardi
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 2016/792 od 11. svibnja 2016. o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i indeksa cijena stambenih objekata i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 (SL L 135, 24. 5. 2016.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1749/96 od 9. rujna 1996. o inicijalnim provedbenim mjerama za Uredbu Vijeća (EZ) br. 2494/95 u vezi s harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (SL L 229, 10. 9. 1996.)

Uredba Komisije (EZ) br. 2214/96 od 20. studenoga 1996. u vezi s transmisijom i diseminacijom podindeksa harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (SL L 296, 21. 11. 1996.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1687/98 od 20. srpnja 1998. koja dopunjuje Uredbu Komisije (EZ) br. 1749/96 u vezi s obuhvatom dobara i usluga harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (SL L 214, 31. 7. 1998.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1688/98 od 20. srpnja 1998. kojom se dopunjuje Uredba Komisije (EZ) br. 1749/96 u vezi s geografskim obuhvatom i obuhvatom stanovništva harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (SL L 214, 31. 7. 1998.)

Uredba Komisije (EZ) br. 2646/98 od 9. prosinca 1998. kojom se određuju detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 u vezi s minimalnim standardima za tretman tarifa u harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena (SL L 335, 10. 12. 1998.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1617/1999 od 23. srpnja 1999. kojom se određuju detaljna pravila provedbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 u vezi s minimalnim standardima za tretman osiguranja u harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 2214/96 (SL L 192, 24. 7. 1999.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1749/1999 od 23. srpnja 1999. kojom se dopunjuje Uredba (EZ) br. 2214/96 u vezi s podindeksima harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (SL L 214, 13. 8. 1999.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 2166/1999 od 8. listopada 1999. kojom se određuju detaljna pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 2494/95 u vezi s minimalnim standardima za tretman proizvoda u zdravstvu, obrazovanju i socijalnoj skrbi u harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena (SL L 266, 14. 10. 1999.)

Uredba Komisije (EZ) br. 2601/2000 od 17. studenoga 2000. kojom se određuju detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 u vezi s vremenom unosa potrošačkih cijena u harmonizirani indeks potrošačkih cijena (SL L 300, 29. 11. 2000.)

Uredba Komisije (EZ) br. 2602/2000 od 17. studenoga 2000. kojom se određuju detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 u vezi s minimalnim standardima za tretman sniženja cijena u harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena (SL L 300, 29. 11. 2000.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1920/2001 od 28. rujna 2001. kojom se određuju detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 u vezi s minimalnim standardima za tretman naplaćivanja usluga proporcionalno transakcijskim vrijednostima u harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena kojom se dopunjuje Uredba (EZ) br. 2214/96 (SL L 261, 29. 9. 2001.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1921/2001 od 28. rujna 2001. kojom se određuju detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 u vezi s minimalnim standardima za reviziju harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (SL L 261, 29. 9. 2001.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1708/2005 od 19. listopada 2005. kojom se određuju pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 o zajedničkom referentnom razdoblju za indekse za harmonizirani indeks potrošačkih cijena i koja dopunjuje Uredbu (EZ) br. 2214/96. (SL L 274, 20. 10. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 701/2006 od 25. travnja 2006. kojom se određuju detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 o vremenskom obuhvatu prikupljanja cijena za harmonizirani indeks potrošačkih cijena (SL L 122, 9. 5. 2006.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1334/2007 od 14. studenoga 2007. kojom se dopunjuje Uredba (EZ) br. 1749/96 o inicijalnim provedbenim mjerama za Uredbu Vijeća (EZ) br. 2494/95 u vezi harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (SL L 296, 15. 11. 2007.)

Uredba Komisije (EZ) br. 330/2009 od 22. travnja 2009. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 u vezi s minimalnim standardima za tretman sezonskih proizvoda za harmonizirani indeks potrošačkih cijena (SL L 103, 23. 4. 2009.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1114/2010 od 1. prosinca 2010. kojom se određuju detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 u vezi s minimalnim standardima za kvalitetu pondera HICP-a i opoziva Uredbe Komisije (EZ) br. 2454/97 (SL L 316, 2. 12. 2010.)

Ostali međunarodni standardi
2.06-I-2


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaHarmonizirani indeks potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataHarmonizirani indeks potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama jest harmonizirani indeks potrošačkih cijena gdje se stope poreza na proizvode zadržavaju konstantnima u tekućem razdoblju u odnosu na referentno razdoblje tj. kroz vrijeme
Izvještajne jedinice
Načini prikupljanja podatakaPodaci o maloprodajnim cijenama prikupljaju se na temelju reprezentativne košarice dobara i usluga. Većina cijena prikuplja se lokalno (sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike) na unaprijed definiranom uzorku prodajnih mjesta na devet geografskih lokacija, a centralno se prikupljaju cijene državnih monopola i nacionalno homogene cijene
Rokovi prikupljanja podataka28. u mjesecu za tekući mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)On-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.06.01 Indeks potrošačkih cijena/Harmonizirani indeks potrošačkih cijena
Rokovi objavljivanja rezultata15. u mjesecu za protekli mjesec
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi
Pravna osnova Europske unijeUredba Komisije (EU) br. 119/2013 od 11. veljače 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2214/96 o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena (HICP): prijenos i diseminacija podindeksa HICP-a, u vezi s utvrđivanjem harmoniziranih indeksa potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama (SL L 41, 12. 2. 2013.)
Ostali međunarodni standardi2.06-I-3


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaHarmonizirani indeks potrošačkih cijena po administrativnim cijenama
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataHarmoniziranim indeksom potrošačkih cijena po administrativnim cijenama prati se kretanje administrativnih cijena (potpuno i djelomično administrativne cijene)
Izvještajne jedinice
Načini prikupljanja podataka
Rokovi prikupljanja podatakaGodišnje ažuriranje podataka o potpuno i djelomično administrativnim cijenama na temelju kojih Eurostat mjesečno izračunava Harmonizirani indeks potrošačkih cijena po administrativnim cijenama
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.06.01. Indeks potrošačkih cijena/Harmonizirani indeks potrošačkih cijena
Rokovi objavljivanja rezultataObjava rezultata na Eurostatovoj mrežnoj stranici
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi
Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiKlasifikacija osobne potrošnje prema namjeni – COICOP, UN2.06-N-I-1


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeks potrošačkih cijena
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataIndeks potrošačkih cijena odražava promjene u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavlja, koristi se njima ili ih plaća referentno stanovništvo (privatna kućanstva) radi potrošnje, a osnovna namjena indeksa jest mjerenje inflacije
Izvještajne jedinice
Načini prikupljanja podatakaPodaci o maloprodajnim cijenama prikupljaju se na temelju reprezentativne košarice dobara i usluga. Većina cijena prikuplja se lokalno (sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike) na unaprijed definiranom uzorku prodajnih mjesta na devet geografskih lokacija, a centralno se prikupljaju cijene državnih monopola i nacionalno homogene cijene
Rokovi prikupljanja podataka28. u mjesecu za tekući mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)On-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.06.01 Indeks potrošačkih cijena/Harmonizirani indeks potrošačkih cijena
Rokovi objavljivanja rezultata15. u mjesecu za protekli mjesec
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi
Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiPriručnik o indeksima potrošačkih cijena: teorija i praksa, ILO, IMF, OECD, Eurostat, UN, The World Bank (2004)


2.06-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeks cijena stambenih nekretnina
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataIndeksom cijena stambenih nekretnina prati se kretanje tržišnih cijena stambenih nekretnina koje su kupila kućanstva, neovisno o prethodnom vlasniku ili konačnoj uporabi, a prema zadanom konceptu bazira se na transakcijskim cijenama
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaPorezna uprava
Načini prikupljanja podatakaBaza poreza na promet nekretnina (kupoprodaja) iz Kataloga međusobnih potraživanja statističkih podataka iz evidencija Porezne uprave i Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaTromjesečno
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaObrazac prijave prometa nekretnina
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij (dokumenti u Excelu)
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.06.01 Indeks potrošačkih cijena/Harmonizirani indeks potrošačkih cijena
Rokovi objavljivanja rezultata14 tjedana nakon isteka izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi
Pravna osnova Europske unijeUredba Komisije (EU) br. 93/2013 od 1. veljače 2013. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena u vezi s utvrđivanjem indeksa cijena stambenih objekata u vlasništvu stanara (SL L 33, 2. 2. 2013.)
Ostali međunarodni standardiPriručnik o indeksima cijena stambenih nekretnina, EUROSTAT, 20132.06-N-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaEuropski program usporedbe (European Comparison Programme, ECP/PPP project)
Kratak opis sadržaja aktivnosti

Europski program usporedbe temelji se na izračunu posebnog instrumenta, pariteta kupovne moći (PKM), koji se zatim primjenjuje za konverziju različitih nacionalnih valuta. Paritet kupovne moći (PKM) jesu odnosi općih indeksa cijena među državama koji služe za korekciju službenih tečajeva. Organizacija tog programa pod pokroviteljstvom je Eurostata i OECD-a. Kontinuirani rad na programu čine sljedeće faze

a) izrada predistraživanja za definirana područja potrošnih artikala i usluga

b) prikupljanje, unos i kontrola cijena za potrošna dobra i usluge, investicijsku opremu, građevinske projekte te bolničke usluge

c) detaljna kontrola prikupljenih cijena u okviru tablica Quranta nakon izračunavanja koeficijenata varijacije, PPP-a i Indeksa komparativne razine cijena za zemlje sudionice u okviru projekta PPP

d) Upitnik o mjesečnim harmoniziranim indeksima za potrebe izračuna vremenskog faktora prilagodbe kako bi se dobile godišnje prosječne cijene i kako bi se ekstrapolirali pariteti glavnih grupa za godinu u kojoj se ne provodi određeno istraživanje

e) izračun BDP-a prema detaljnim kategorijama potrošnje (transmisijska tablica 24), ispunjavanje upitnika za stambenu rentu, obračun sredstava zaposlenih za definirana zanimanja prema klasifikaciji ISCO, ispunjavanje upitnika za neodbitni dio PDV-a za područje investicijske opreme i građevinarstva, ispunjavanje upitnika za napojnice (dio sive ekonomije), ispunjavanje Metadata upitnika za područje zdravstva (HZZO); dopuna istraživanju o cijenama bolničkih usluga kako bi se dodatno objasnilo funkcioniranje Hrvatskoga zdravstvenog sustava, ispunjavanje upitnika o cijenama hotelskog smještaja (za četiri regije RH) u ljetnome i zimskom periodu za potrebe izračuna prostornog faktora prilagodbe

f) pisanje metodologije o izvorima i metodama primijenjenima u sklopu PPP projekta prema Eurostatovim smjernicama

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineProizvesti sve setove podataka pomoću istraživanja koja je definirao Eurostat s krajnjim ciljem izračuna BDP-a prema paritetu kupovne moći
Relevantni nacionalni standardiSvi nacionalni standardi i klasifikacije (usklađeni s odgovarajućim međunarodnim standardima) koji se odnose na sustav nacionalnih računa
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1445/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. o uspostavi zajedničkih pravila za pružanje osnovnih informacija o paritetima kupovne moći te za njihov izračun i diseminaciju (SL L 336, 20. 12. 2007.)

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Ostali međunarodni standardiMetodologija pariteta kupovne moći, izdanje 2012, Eurostat, OECDTema 2.07 Statistika robne razmjene

2.07-I-1


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIntrastat Robna razmjena između zemalja članica EU-a
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataNaturalni i vrijednosni podaci o robnoj razmjeni između zemalja članica EU-a (Intrastat) prema različitim obilježjima (po zemljama namjene/otpreme, po proizvodima Kombinirane nomenklature, po proizvodima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK, Rev. 4), prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007. te prema karakteristikama poduzeća)
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene sa zemljama članicama EU-a prelazi vrijednost praga uključivanja određenoga za 2017.
Načini prikupljanja podatakaElektronički .xml obrazac Intrastat putem G2B servisa Ministarstva financija – Carinske uprave
Rokovi prikupljanja podatakaRok prikupljanja podataka od izvještajnih jedinica: 15. u mjesecu za protekli mjesec, ako je 15. dan neradni dan, rok je posljednji radni dan prije 15., a za dostavu iz Ministarstva financija – Carinske uprave u DZS 22. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.07.04 Statistika robne razmjene, proizvodnja podataka
Rokovi objavljivanja rezultata

40 dana od kraja izvještajnog razdoblja (agregirani podaci) i 70 dana od kraja izvještajnog razdoblja (detaljni podaci)

Rezultati godišnje obrade prema karakteristikama poduzeća objavljuju se 18 mjeseci nakon izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst)

Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.)

Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13. i 30/14.)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 80/07., 8/13. i 55/16.)

Metodologija za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 102/07., 123/08. i 90/13.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica i o stavljanju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3330/91 izvan snage (SL L 102, 7. 4. 2004.)

Uredba (EZ) br. 222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 638/2004 o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica (SL L 87, 31. 3. 2009.)

Uredba (EU) br. 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 638/2004 o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera, priopćavanjem informacija od strane carinske uprave, razmjenom povjerljivih podataka između država članica i definicijom statističke vrijednosti (SL L 189, 27. 6. 2014.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1982/2004 od 18. studenoga 2004. o provedbi Uredbe (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica i o stavljanju Uredbi Komisije (EZ) br. 1901/2000 i (EEZ) br. 3590/92 izvan snage (SL L 343, 19. 11. 2004.)

Uredba Komisije (EU) br. 1093/2013 od 4. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1982/2004 o pojednostavljenju sustava Intrastat i prikupljanju podataka u sustavu Intrastat (SL L 294, 6. 11. 2013.)

Uredba Komisije(EZ) br. 1915/2005 od 24. studenoga 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1982/2004 u pogledu pojednostavljenog unosa količina i podataka o posebnom kretanju robe (SL L 307, 25. 11. 2005.)

Uredba Komisije (EU) br. 91/2010 od 2. veljače 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1982/2004 o provedbi Uredbe (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica, u pogledu popisa robe izuzete iz statistike, dostavljanja informacija od strane porezne uprave i ocjene kakvoće (SL L 31, 3. 2. 2010.)

Uredba Komisije (EU) br. 96/2010 od 4. veljače 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1982/2004 o provedbi Uredbe (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica, u pogledu praga pojednostavljenja, trgovine po obilježjima poduzeća, posebne robe i kretanja robe te vrste transakcijskih šifri (SL L 34, 5. 2. 2010.)

Uredba Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja Tekst značajan za EGP (SL L 328, 28. 11. 2012.)

Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7. 9. 1987.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1821 od 6. listopada 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 294, 28. 10. 2016.)

Ostali međunarodni standardi

Harmonised Commodity Description and Coding System (HS) (Harmonizirani sustav nazivlja i označavanja robe (HS))

Standard International Trade Classification – SITC, Rev. 4 (Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija, revizija 4.)

International Merchandise Trade Statistics, concepts and definitions M 52, Rev. 3, UN, 2011 (Međunarodna statistika robne razmjene, koncepti i definicije M 52, revizija 3., UN, 2011.)

Guidelines for the implementation of the Intrastat and Extrastat legislation, 2014 (Smjernice za provedbu Intrastat i Extrastat zakonodavstva, 2014)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)
2.07-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaExtrastat Robna razmjena sa zemljama nečlanicama EU-a
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis rezultataNaturalni i vrijednosni podaci o robnoj razmjeni sa zemljama nečlanicama EU-a (Extrastat) prema različitim obilježjima (po zemljama namjene/podrijetla, po proizvodima Kombinirane nomenklature, po proizvodima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK, Rev. 4), prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007., prema karakteristikama poduzeća i prema valuti računa)
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaMinistarstvo financija – Carinska uprava
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje baze podataka svih Jedinstvenih carinskih deklaracija od Ministarstva financija – Carinske uprave
Rokovi za prijenos podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaJedinstvene carinske deklaracije (JCD)
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura sloga Jedinstvene carinske deklaracije u skladu sa zahtjevom Državnog zavoda za statistiku
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.07.04 Statistika robne razmjene, proizvodnja podataka
Rokovi objavljivanja rezultata

40 dana od kraja izvještajnog razdoblja (agregirani podaci) i 70 dana od kraja izvještajnog razdoblja (detaljni podaci).

Rezultati godišnje obrade prema karakteristikama poduzeća objavljuju se 18 mjeseci nakon izvještajne godine, a prema valuti računa šalju se Eurostatu u roku od tri mjeseca nakon izvještajne godine 2016.

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.)

Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 77/13.)

Pravilnik o EORI broju (NN, br. 64/13. i 89/13.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 80/07., 8/13. i 55/16.)

Metodologija za statističku primjenu nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 102/07., 123/08. i 90/13.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1172/95 Tekst značajan za EGP (SL L 152, 16. 6. 2009.)

Uredba (EU) 2016/1724 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 471/2009 o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera Tekst značajan za EGP (SL L 266, 30. 9. 2016.)

Uredba Komisije (EU) br. 92/2010 od 2. veljače 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom s državama nečlanicama, u pogledu razmjene podataka između carinskih tijela i državnih tijela za statistiku, sastavljanja statistike i procjene kakvoće Tekst značajan za EGP (SL L 31, 3. 2. 2010.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1253 od 29. srpnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 92/2010 u pogledu razmjene podataka između carinskih tijela i nacionalnih statističkih tijela i izrade statistike Tekst značajan za EGP (SL L 205, 30. 7. 2016.)

Uredba Komisije (EU) br. 113/2010 od 9. veljače 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom s državama nečlanicama, u pogledu pokrivenosti trgovine, definicije podataka, sastavljanja statistike trgovine po karakteristikama poduzeća i valuti računa, te posebne robe ili kretanja Tekst značajan za EGP (SL L 37, 10. 2. 2010.)

Uredba Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja Tekst značajan za EGP (SL L 328, 28. 11. 2012.)

Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7. 9. 1987.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1821 od 6. listopada 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 294, 28. 10. 2016.)

Ostali međunarodni standardi

Harmonised Commodity Description and Coding System (HS) (Harmonizirani sustav nazivlja i označavanja robe (HS))

Standard International Trade Classification – SITC, Rev. 4 (Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija, revizija 4.)

International Merchandise Trade Statistics, concepts and definitions M 52, Rev. 3, UN, 2011 (Međunarodna statistika robne razmjene, koncepti i definicije M 52, revizija 3., UN, 2011.)

Smjernice za provedbu Intrastat i Extrastat zakonodavstva, 2014

ISO 4217 Codes for the representation of currencies and funds (ISO 4217 šifre za valute i fondove)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)2.07-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaProjekt statistika robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom
Kratak opis sadržaja aktivnosti

Kontinuirano unaprjeđivanje i usklađivanje sa standardima EU-a u području statistike robne razmjene s inozemstvom te unaprjeđenje kvalitete podataka pri tom vodeći računa o smanjenju opterećenja izvještajnih jedinica za Intrastat

Provođenje projekta EU-a, čiji su ciljevi pojednostavnjenje Intrastata i smanjenje opterećenja za izvještajne jedinice. Za tu svrhu provođenje potrebnih aktivnosti vezanih za prikupljanje novih varijabli kod otpreme (PDV broj kupca/primatelja robe i zemlja podrijetla robe) u suradnji s Ministarstvom financija, Carinskom upravom, te unaprjeđenje aplikacije za prikupljanje i obradu Intrastatovih podataka. Provođenja projekta EU-a radi dobivanja detaljnih podataka potrebnih za analizu novoosnovanih poduzeća.

Provođenje aktivnosti na unaprjeđenju obrade i diseminacije te kvalitete podataka statistike robne razmjene RH s inozemstvom

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine

Modernizacija obrade i diseminacije podataka statistike robne razmjene s inozemstvom.

Unaprjeđenje kvalitete podataka

Razvoj i kontinuirano unaprjeđivanje koji se propisuju Uredbama EU-a vezanima za područje Trgovine robama (obuhvaćajući područje Extrastata i Intrastata) te njihovim izmjenama i dopunama

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.)

Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13. i 30/14.)

Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 77/13.)

Pravilnik o EORI broju (NN, br. 64/13. i 89/13.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 80/07., 8/13. i 55/16.)

Metodologija za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 102/07., 123/08. i 90/13.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1172/95 Tekst značajan za EGP

(SL L 152, 16. 6. 2009.)

Uredba (EU) 2016/1724 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 471/2009 o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera Tekst značajan za EGP (SL L 266, 30. 9. 2016.)

Uredba Komisije (EU) br. 92/2010 od 2. veljače 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom s državama nečlanicama, u pogledu razmjene podataka između carinskih tijela i državnih tijela za statistiku, sastavljanja statistike i procjene kakvoće Tekst značajan za EGP (SL L 31, 3. 2. 2010.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1253 оd 29. srpnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 92/2010 u pogledu razmjene podataka između carinskih tijela i nacionalnih statističkih tijela i izrade statistike Tekst značajan za EGP (SL L 205, 30. 7. 2016.)

Uredba Komisije (EU) br. 113/2010 od 9. veljače 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom s državama nečlanicama, u pogledu pokrivenosti trgovine, definicije podataka, sastavljanja statistike trgovine po karakteristikama poduzeća i valuti računa, te posebne robe ili kretanja Tekst značajan za EGP (SL L 37, 10. 2. 2010.)

Uredba (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica i o stavljanju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3330/91 izvan snage (SL L 102, 7. 4. 2004.)

Uredba (EZ) br. 222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 638/2004 o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica (SL L 87, 31. 3. 2009.)

Uredba (EU) br. 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 638/2004 o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera, priopćavanjem informacija od strane carinske uprave, razmjenom povjerljivih podataka između država članica i definicijom statističke vrijednosti (SL L 189, 27. 6. 2014.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1982/2004 od 18. studenoga 2004. o provedbi Uredbe (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica i o stavljanju Uredbi Komisije (EZ) br. 1901/2000 i (EEZ) br. 3590/92 izvan snage (SL L 343, 19. 11. 2004.)

Uredba Komisije (EU) br. 1093/2013 od 4. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1982/2004 o pojednostavljenju sustava Intrastat i prikupljanju podataka u sustavu Intrastat (SL L 294, 6. 11. 2013.)

Uredba Komisije(EZ) br. 1915/2005 od 24. studenoga 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1982/2004 u pogledu pojednostavljenog unosa količina i podataka o posebnom kretanju robe (SL L 307, 25. 11. 2005.)

Uredba Komisije (EU) br. 91/2010 od 2. veljače 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1982/2004 o provedbi Uredbe (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica, u pogledu popisa robe izuzete iz statistike, dostavljanja informacija od strane porezne uprave i ocjene kakvoće

(SL L 31, 3. 2. 2010.)

Uredba Komisije (EU) br. 96/2010 od 4. veljače 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1982/2004 o provedbi Uredbe (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica, u pogledu praga pojednostavljenja, trgovine po obilježjima poduzeća, posebne robe i kretanja robe te vrste transakcijskih šifri (SL L 34, 5. 2. 2010.)

Uredba Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja Tekst značajan za EGP (SL L 328, 28. 11. 2012.)

Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7. 9. 1987.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1821 od 6. listopada 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 294, 28. 10. 2016.)

Ostali međunarodni standardi

Smjernice za provedbu Intrastat i Extrastat zakonodavstva, 2014.

Harmonizirani sustav nazivlja i označavanja robe (HS)

Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija, revizija 4.

Međunarodna statistika robne razmjene, koncepti i definicije M 52, revizija 3., UN, 2011.

ISO 4217 šifre za valute i fondove

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)Tema 2.08 Međunarodna razmjena usluga i bilanca plaćanja

2.08-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 1
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističkog istraživanjaTromjesečna platna bilanca
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o transakcijama rezidenata Republike Hrvatske s nerezidentima
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka i ostali nositelji službene statistike
Načini prikupljanja podatakaAdministrativni izvori podataka i izvještajni obrasci Hrvatske narodne banke i drugih nositelja službene statistike, izvješća o robnoj razmjeni s inozemstvom i statistički registri Državnog zavoda za statistiku
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o izvoru podataka
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.08.02 Tromjesečna platna bilanca
Rokovi objavljivanja rezultataKalendar objavljivanja statističkih podataka u skladu sa zahtjevima Posebnog standarda statističkog izvješćivanja MMF-a
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (NN, br. 103/12., 10/14. i 45/15.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja, 6. izdanje, MMF, 2009 (»Balance of Payments and International Investment Position Manual«, 6th edition, IMF, Washington, 2009)

BOP Vademecum (Eurostat)
2.08-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 2
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističkog istraživanjaIstraživanje o inozemnim izravnim i portfeljnim ulaganjima
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis rezultataPrikaz podataka o inozemnim izravnim ulaganjima prema komponentama ulaganja (vlasnička ulaganja, zadržana dobit, dužnički instrumenti), zemljama ulagača/ulaganja i djelatnostima rezidenata te podataka o portfeljnim ulaganjima (ulaganja u vlasnički kapital koja se ne mogu klasificirati kao izravna ulaganja i ulaganja u dužničke vrijednosne papire)
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka
Načini prikupljanja podatakaIzravno prikupljanje podataka (na populaciji i na uzorku)
Rokovi za prijenos podatakaOvisno o obrascu: 30 dana po isteku izvještajnog mjeseca/30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja/deset radnih dana po isteku izvještajnog mjeseca
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 2.08.03 Inozemna izravna ulaganja
Rokovi objavljivanja rezultataKalendar objavljivanja statističkih podataka u skladu sa zahtjevima Posebnog standarda statističkog izvješćivanja MMF-a
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Države

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (NN, br. 103/12., 10/14. i 45/15.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi

»Balance of Payments and International Investment Position Manual«, 6th edition, IMF, Washington, 2009 (Priručnik za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja, 6. izdanje, MMF, 2009)

»OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment«, 4th edition, OECD, Paris, 2008 (OECD referentna definicija inozemnih izravnih ulaganja, 4. izdanje, OECD, 2008),

BOP Vademecum (Eurostat)


Poglavlje III.
POSLOVNE STATISTIKE

Tema 3.01 Godišnje poslovne statistike

3.01-I-1


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaPRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM/G) za 2016.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataUkupna godišnja industrijska proizvodnja (za vlastiti račun i prema ugovoru s naručiteljem), interna potrošnja u izvještajnoj godini u količinama te prodaja industrijskih proizvoda u količinama i vrijednosno – ukupno i od toga za izvoz, sve prema Nomenklaturi industrijskih proizvoda – NIP 2016. – koja se temelji na PRODCOM Listi 2016. za područja djelatnosti B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007.
Izvještajne jediniceIndustrijska poduzeća i obrtnici za LU (lokalne jedinice), a neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za PRODCOM istraživanje industrije za 2016.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrasci e_IND-21/PRODCOM/G i e_IND-21/PRODCOM/G/30.1 za brodogradnju): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a; za mala poduzeća kombinacija s administrativnim i drugim sekundarnim izvorima
Rokovi prikupljanja podatakaRok prikupljanja: 15. ožujka do 15. svibnja 2017. za proteklu godinu – otvoren pristup internetskoj aplikaciji za izvještajne jedinice
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)On-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.01.03 PRODCOM – godišnje statistike o industrijskoj proizvodnji

Modul 3.03.01 Strukturne statistike energije

Modul 2.01.04 Tablice ponude i uporabe i input/output tablice

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: listopad 2017.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 134/15.)

Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji, dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2016., dostupna na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Nomenklatura teritorijalnih jedinica za statistiku (NN, br. 35/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. o uspostavljanju istraživanja Europske zajednice o industrijskoj proizvodnji i PRODCOM (SL L 374, 31. 12. 1991.)

Uredba Komisije (EU) br. 912/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. o uspostavljanju istraživanja Europske zajednice o industrijskoj proizvodnji (SL L 163, 30. 4. 2004.)

Uredba Komisije (EU) br. 1711/2015 od 17. rujna 2015. o utvrđivanju »Popisa Prodcom« industrijskih proizvoda za 2015. predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91 (SL L 254, 30. 9. 2015.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavljanju statističke Klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i opozivu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1101/2014 od 16. listopada 2014. o izmjenama i dopunama Aneksa i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifama i statističkoj nomenklaturi te o Zajedničkim carinskim tarifama – CN 2015 (SL L 393, 30. 12. 2006.)


3.01-N-I-1


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj o građevinskim radovima (GRAĐ-12)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataProsječan broj radnika i odrađeni sati rada na gradilištima, vrijednost izvršenih radova (ukupno, s vlastitim radnicima i s podizvođačima), utrošena električna energija i goriva te vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima prema vrsti građevina, radova i lokaciji građevine
Izvještajne jedinicePravne osobe i njihovi dijelovi koji obavljaju građevinsku djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a ili klasični način putem papirnatog obrasca (obrazac GRAĐ-12); sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka5. ožujka za proteklu godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)On-line pristup i papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.01.N.1 Građevinarstvo (područje F)
Rokovi objavljivanja rezultataListopad 2017.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Zakon o gradnji (NN, br. 153/13.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14. 11. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region (No. 43, ISBN 92-1-116584-9) – Program statistike stanovanja i izgradnje zgrada na području UN/ECE

Classification of Types of Constructions – CC, Eurostat, final version/97 (Klasifikacija vrsta građevina – CC, Eurostat, konačna verzija/97.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.01-N-I-2


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj o srušenoj zgradi sa stanovima i prenamjeni stambenog prostora (GRAĐ-71)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataLokacija zgrade, broj i površina stanova prema broju soba, instalacije i pomoćne prostorije u stanovima, razlozi rušenja
Izvještajne jediniceNadležna upravna tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija te Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja – Uprava za inspekcijske poslove
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (papirnati obrazac GRAĐ-71), sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podatakaTri tjedna po isteku izvještajne godine
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.01.N.1 – Građevinarstvo (područje F)
Rokovi objavljivanja rezultataLipanj 2017.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o gradnji (NN, br. 153/13.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi

Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region (No. 43, ISBN 92-1-116584-9) – Program statistike stanovanja i izgradnje zgrada na području UN/ECE

Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing, UNECE/Eurostat, UN, New York and Geneva, 2006 (Preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2010. godine, UNECE/Eurostat, Ujedinjeni narodi, New York i Ženeva, 2006.)

Classification of Types of Constructions – CC, Eurostat, final version/97 (Klasifikacija vrsta građevina – CC, Eurostat, konačna verzija/97.)3.01-N-I-3


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (GRAĐ-10)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataBroj i površina završenih zgrada prema namjeni; broj i površina završenih stanova
Izvještajne jediniceNadležna upravna tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija
Načini prikupljanja podatakaPopis zgrada i stanova završenih u izvještajnoj godini (papirnati obrazac GRAĐ-10), sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka31. siječnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.01.N.1 Građevinarstvo (područje F)
Rokovi objavljivanja rezultataListopad 2017.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o gradnji (NN, br. 153/13.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi

Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region (No. 43, ISBN 92-1-116584-9) – Program statistike stanovanja i izgradnje zgrada na području UN/ECE

Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing, UNECE/Eurostat, UN, New York and Geneva, 2006 (Preporuke Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2010. godine, UNECE/Eurostat, Ujedinjeni narodi, New York i Ženeva, 2006.)

Classification of Types of Constructions – CC, Eurostat, final version/97 (Klasifikacija vrsta građevina – CC, Eurostat, konačna verzija/97.)3.01-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStrukturne poslovne statistike poduzeća (SPSPod)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStrukturni pokazatelji o poslovanju poduzeća: ukupan promet, promet prema djelatnostima, vrijednost proizvodnje, dodana vrijednost, ukupne nabave, promjene zaliha, plaće i troškovi osoblja, troškovi energije, troškovi zaštite okoliša, investicije, zaposlenost, promet po djelatnostima i drugi pokazatelji
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaFina
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz Statističkoga poslovnog registra i administrativnih izvora, Financijske agencije (Godišnji financijski izvještaji poduzetnika) i ostalih administrativnih izvora, te korištenje podacima iz statističkih istraživanja (INV-P, INV-OK)
Rokovi za prijenos podatakaSvibanj za proteklu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaRegistar godišnjih financijskih izvještaja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani su pravilnicima i odlukama o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.01.01 Proizvodnja strukturnih poslovnih statistika

Modul 3.01.02 Razvoj strukturnih poslovnih statistika

Modul 5.04.01 Regionalni indikatori – Poslovne statistike na regionalnoj razini

Rokovi objavljivanja rezultataPrvi privremeni rezultati – 11 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja, konačni rezultati – 19 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 134/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 96/15.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 1/16.)

Pravilnik o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 1/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008.o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka) Tekst značajan za EGP (SL L 97, 9. 4. 2008.)

Uredba Komisije (EU) br. 446/2014 od 2. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama i uredbi Komisije (EZ) br. 251/2009 i (EU) br. 275/2010 u pogledu serija podataka koji se prikupljaju i mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika Tekst značajan za EGP (SL L 132, 3. 5. 2014.)

Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009 od 11. ožujka 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu definicija obilježja, tehničkog formata za slanje podataka, zahtjeva dvostrukoga slanja podataka za NACE Rev.1.1. i NACE Rev.2. i dopuštenih odstupanja za strukturne poslovne statistike (SL L 86, 31. 3. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 439/2014 od 29. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 250/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama u pogledu definicija obilježja i tehničkog formata za slanje podataka (SL L 128, 30. 4. 2014.);

Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009 od 11. ožujka 2009. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu serija podataka koji se prikupljaju za potrebe strukturne poslovne statistike te potrebnih prilagodbi nakon revizije statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) (SL L 86, 31. 3. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 446/2014 od 2. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama i uredbi Komisije (EZ) br. 251/2009 i (EU) br. 275/2010 u pogledu serija podataka koji se prikupljaju i mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika (SL L 132, 3. 5. 2014.) te Uredbom Komisije (EU) br. 2112/2015 od 23. studenoga 2015. o izmjeni aneksa I Uredbe Komisije (EZ) br. 251/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama u pogledu prilagodbe serija podataka nakon revizije klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) (SL L 306, 24. 11. 2015.)

Uredba Komisije (EU) br. 275/2010 od 30. ožujka 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika (SL L 86, 1. 4. 2010.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 446/2014 od 2. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama i uredbi Komisije (EZ) br. 251/2009 i (EU) br. 275/2010 u pogledu serija podataka koji se prikupljaju i mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika (SL L 132, 3. 5. 2014.)

Ostali međunarodni standardi

Eurostatov priručnik za izradu strukturnih poslovnih statistika

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnih sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)3.01-II-2


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStrukturne poslovne statistike financijskih institucija (SPSFin)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataStrukturni pokazatelji o poslovanju financijskih institucija (središnje banke i kreditne institucije, osiguranja i autonomni mirovinski fondovi): promet, vrijednost proizvodnje, dodana vrijednost, ukupne nabave, plaće i troškovi osoblja, zaposlenost i drugi pokazatelji
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka (HNB) i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz Statističkoga poslovnog registra i administrativnih izvora, HNB-a (za središnju banku i kreditne institucije) i HANFA-e (za osiguranja i autonomne mirovinske fondove)
Rokovi za prijenos podataka

HNB (SPS tablica 1D) – do 15. listopada za proteklu godinu

HANFA (SPS tablica 1G) – 14 mjeseci nakon izvještajne godine

Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj transmisijskih SPS tablica 1D i 1G
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.01.01 Proizvodnja strukturnih poslovnih statistika

Modul 3.01.02 Razvoj strukturnih poslovnih statistika

Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuje se na nacionalnoj razini, dostava Eurostatu – 18 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 134/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 96/15.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 1/16.)

Pravilnik o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 1/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka) (SL L 97, 9. 4. 2008.)

Uredba Komisije (EU) br. 446/2014 od 2. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama i uredbi Komisije (EZ) br. 251/2009 i (EU) br. 275/2010 u pogledu serija podataka koji se prikupljaju i mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika Tekst značajan za EGP (SL L 132, 3. 5. 2014.)

Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009 od 11. ožujka 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu definicija obilježja, tehničkog formata za slanje podataka, zahtjeva dvostrukoga slanja podataka za NACE Rev.1.1. i NACE Rev.2. i dopuštenih odstupanja za strukturne poslovne statistike (SL L 86, 31. 3. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 439/2014 od 29. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 250/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama u pogledu definicija obilježja i tehničkog formata za slanje podataka (SL L 128, 30. 4. 2014.)

Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009 od 11. ožujka 2009. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu serija podataka koji se prikupljaju za potrebe strukturne poslovne statistike te potrebnih prilagodbi nakon revizije statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) (SL L 86, 31. 3. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 446/2014 od 2. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama i uredbi Komisije (EZ) br. 251/2009 i (EU) br. 275/2010 u pogledu serija podataka koji se prikupljaju i mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika (SL L 132, 3. 5. 2014.) te Uredbom Komisije (EU) br. 2112/2015 od 23. studenoga 2015. o izmjeni aneksa I Uredbe Komisije (EZ) br. 251/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama u pogledu prilagodbe serija podataka nakon revizije klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) (SL L 306, 24. 11. 2015.)

Uredba Komisije (EU) br. 275/2010 od 30. ožujka 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika (SL L 86, 1. 4. 2010.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 446/2014 od 2. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama i uredbi Komisije (EZ) br. 251/2009 i (EU) br. 275/2010 u pogledu serija podataka koji se prikupljaju i mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika (SL L 132, 3. 5. 2014.)
Ostali međunarodni standardi

Eurostatov priručnik za izradu strukturnih poslovnih statistika

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnih sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)
3.01-II-3


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaPoslovne usluge (SPS-PU)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataDetaljna raščlamba prometa za odabrane dijelove uslužnog sektora prema vrstama proizvoda i usluga i prema rezidentnosti kupaca
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Fina

Ministarstvo financija – Porezna uprava

Državni zavod za statistiku

Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz administrativnih izvora (Fina – Godišnji financijski izvještaji poduzetnika; Porezna uprava – podaci o obvezi PDV-a) te korištenje podacima iz statističkih istraživanja (SPSPod, SPPI)
Rokovi za prijenos podatakaSvibanj za proteklu godinu
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja

Registar godišnjih financijskih izvještaja

Podaci o obvezi PDV-a Porezne uprave – Ministarstvo financija

Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja propisani su pravilnicima i odlukama o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.01.01 Proizvodnja strukturnih poslovnih statistika

Modul 3.01.02 Razvoj strukturnih poslovnih statistika

Rokovi objavljivanja rezultataNe objavljuje se na nacionalnoj razini, dostava Eurostatu – 18 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultata
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 134/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 96/15.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 1/16.)

Pravilnik o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 1/16.)

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka) (SL L 97, 9. 4. 2008.)

Uredba Komisije (EU) br. 446/2014 od 2. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama i uredbi Komisije (EZ) br. 251/2009 i (EU) br. 275/2010 u pogledu serija podataka koji se prikupljaju i mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika (SL L 132, 3. 5. 2014.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009 od 11. ožujka 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu definicija obilježja, tehničkog formata za slanje podataka, zahtjeva dvostrukoga slanja podataka za NACE Rev.1.1 i NACE Rev.2. i dopuštenih odstupanja za strukturne poslovne statistike (SL L 86, 31. 3. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 439/2014 od 29. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 250/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama u pogledu definicija obilježja i tehničkog formata za slanje podataka (SL L 128, 30. 4. 2014.)

Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009 od 11. ožujka 2009. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu serija podataka koji se prikupljaju za potrebe strukturne poslovne statistike te potrebnih prilagodbi nakon revizije statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) (SL L 86, 31. 3. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 446/2014 od 2. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama i uredbi Komisije (EZ) br. 251/2009 i (EU) br. 275/2010 u pogledu serija podataka koji se prikupljaju i mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika (SL L 132, 3. 5. 2014.) te Uredbom Komisije (EU) br. 2112/2015 od 23. studenoga 2015. o izmjeni aneksa I Uredbe Komisije (EZ) br. 251/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama u pogledu prilagodbe serija podataka nakon revizije klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) (SL L 306, 24. 11. 2015.)

Uredba Komisije (EU) br. 275/2010 od 30. ožujka 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika (SL L 86, 1. 4. 2010.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 446/2014 od 2. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama i uredbi Komisije (EZ) br. 251/2009 i (EU) br. 275/2010 u pogledu serija podataka koji se prikupljaju i mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika (SL L 132, 3. 5. 2014.)

Ostali međunarodni standardi

Eurostatov priručnik za izradu statistika poslovnih usluga

Eurostatov priručnik za izradu strukturnih poslovnih statistika

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnih sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)3.01-II-4


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 4
Nositelj službene statistikeHrvatska narodna banka
Naziv statističkog istraživanjaInozemne FATS statistike
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPrikaz skupa godišnjih pokazatelja o poslovanju i strukturi inozemnih podružnica domaćih poduzeća koja posluju u inozemstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o statistici Zajednice u vezi sa strukturom i aktivnostima stranih povezanih poduzeća u dijelu koji se odnosi na inozemne FATS statistike
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka
Načini prikupljanja podatakaIzravno prikupljanje podataka na populaciji i uzorku
Rokovi za prijenos podataka16 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.01.04 Statistika inozemnih podružnica (FATS)
Rokovi objavljivanja rezultataPrvi privremeni rezultati: 20 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/08. i 54/13.)

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (NN, br. 103/12., 10/14. i 45/15.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o statistici Zajednice u vezi sa strukturom i aktivnostima stranih povezanih poduzeća (SL L 171, 29. 6. 2007.)
Ostali međunarodni standardi

Eurostatov priručnik s preporukama za FATS za 2011. godinu

BOP Vademecum (Eurostat)3.01-II-5


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaDomaća poduzeća pod inozemnom kontrolom (iFATS)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPokazatelji o poslovanju i strukturi domaćih poduzeća pod inozemnom kontrolom, njihovu prometu, vrijednosti proizvodnje, dodanoj vrijednosti prema troškovima čimbenika, ukupnoj kupnji robe i usluga, kupnji robe i usluga radi preprodaje u nepromijenjenom stanju, troškovima osoblja, bruto ulaganjima u materijalnu imovinu te broju zaposlenih osoba; sve po skupovima podataka koji su propisani Eurostatovom metodologijom godišnjih pokazatelja o poslovanju i strukturi
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaHrvatska narodna banka
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz statističkog istraživanja Strukturno-poslovne statistike poduzeća (SPSPod) i Hrvatske narodne banke (adresar poduzeća pod stranom kontrolom)
Rokovi za prijenos podataka16 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaAdresar poduzeća pod stranom kontrolom
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj Adresara poduzeća pod stranom kontrolom u skladu sa zahtjevom Državnog zavoda za statistiku
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.01.04 Statistika stranih podružnica (FATS)
Rokovi objavljivanja rezultataPrvi privremeni rezultati: 20 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 134/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o statistici Zajednice o strukturi i djelovanju stranih podružnica (SL L 171, 29. 6. 2007.)
Ostali međunarodni standardi

Eurostatov priručnik s preporukama za FATS za 2015.

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba Komisije (EZ-a) br. 364/2008 od 23. travnja 2008. kojom se provodi Uredba

(EZ-a) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tehničkog formata za prijenos podataka statistika tuzemnih podružnica te dopuštenih odstupanja država članica (SL L 112, 24. 4. 2008.)3.01-II-6


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStatistika poslovne demografije poduzeća
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataPodaci o demografskim promjenama poduzeća – nastanak, prestanak, preživljavanje i druge promjene
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaDržavni zavod za statistiku
Načini prikupljanja podatakaAnaliza podataka Statističkoga poslovnog registra
Rokovi za prijenos podatakaLipanj za podatke prethodne godine
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaStatistički poslovni registar
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistikeStruktura i sadržaj podataka definirani propisima EU-a
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.06.01 Poslovni registri i statističke jedinice

Modul 3.01.01 Proizvodnja strukturnih poslovnih statistika

Modul 3.01.02 Razvoj strukturnih poslovnih statistika

Rokovi objavljivanja rezultata

Prvi privremeni podaci – 11 mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja

Konačni podaci – 19 mjeseci nakon isteka izvještajnog razdoblja

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 177/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o uspostavi zajedničkog okvira za poslovne registre u statističke svrhe i opozivu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2186/93

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka) (SL L 97, 9. 4. 2008.)

Uredba Komisije (EU) br. 446/2014 od 2. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama i uredbi Komisije (EZ) br. 251/2009 i (EU) br. 275/2010 u pogledu serija podataka koji se prikupljaju i mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika Tekst značajan za EGP (SL L 132, 3. 5. 2014.)

Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009 od 11. ožujka 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu definicija obilježja, tehničkog formata za slanje podataka, zahtjeva dvostrukoga slanja podataka za NACE Rev.1.1. i NACE Rev. 2. i dopuštenih odstupanja za strukturne poslovne statistike (SL L 86, 31. 3. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 439/2014 od 29. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 250/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama u pogledu definicija obilježja i tehničkog formata za slanje podataka (SL L 128, 30. 4. 2014.)

Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009 od 11. ožujka 2009. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu serija podataka koji se prikupljaju za potrebe strukturne poslovne statistike te potrebnih prilagodbi nakon revizije statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) (SL L 86, 31. 3. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 446/2014 od 2. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama i uredbi Komisije (EZ) br. 251/2009 i (EU) br. 275/2010 u pogledu serija podataka koji se prikupljaju i mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika (SL L 132, 3. 5. 2014.)

Uredba Komisije (EU) br. 275/2010 od 30. ožujka 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika (SL L 86, 1. 4. 2010.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 446/2014 od 2. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama i uredbi Komisije (EZ) br. 251/2009 i (EU) br. 275/2010 u pogledu serija podataka koji se prikupljaju i mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika (SL L 132, 3. 5. 2014.)

Ostali međunarodni standardi

Eurostat-OECD Manual on Business Demography Statistics 2007(Eurostat-OECD Priručnik za proizvodnju statistike poslovne demografije 2007.)

Business Register Recommendations Manual, Eurostat, 2010 (Priručnik s preporukama za poslovne registre, Eurostat, 2010.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)3.01-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaRazvoj strukturnih poslovnih statistika prema smjernicama EU-a
Kratak opis sadržaja aktivnosti

Razvoj integralnog sustava strukturnih poslovnih statistika prema relevantnim propisima EU-a:

1) razvoj i unaprjeđenje tehnološke i metodološke podloge za kompilaciju strukturnih poslovnih statistika poduzeća (Aneksi 1 – 4 Propisa o strukturnim poslovnim statistikama) iz administrativnih i statističkih izvora; a) usklađivanje statističke metodologije sa promjenama u strukturi i sadržaju Godišnjih financijskih izvještaja; b) redizajn produkcijske aplikacije; c) analiza kvalitete rezultata;

2) definiranje i razvoj tehnološke i metodološke podloge za kompilaciju statistika Poslovnih usluga te proširenje obuhvata istraživanja (Aneks 8 Propisa o strukturnim poslovnim statistikama); a) analiza mogućih administrativnih i statističkih izvora za proširenje obuhvata; b) razvoj modela i procedura za kompilaciju podataka; c) provedba pilot istraživanja;

3) definiranje i razvoj zajedničke tehnološke i metodološke podloge za kompilaciju strukturno-poslovnih statistika Poslovne demografije (Aneks 9 Propisa o strukturnim poslovnim statistikama); a) analiza relevantne metodologije; b) razvoj modela i informatičkih procedura za kompilaciju podataka; c) analiza kvalitete rezultata

4) implementacija statističke jedinice »poduzeće« u domenu strukturnih-poslovnih statistika poduzeća prema Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama; a) analiza relevantne metodologije i operativnih pravila; b) razvoj modela i procedura za profiliranje i kompilaciju osnovnih strukturnih pokazatelja poslovanja; c) analiza kvalitete rezultata

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineRedizajnirana produkcijska aplikacija za kompilaciju strukturnih poslovnih statistika poduzeća, unaprjeđena kvaliteta rezultata i povećan stupanj usklađenosti strukturnih-poslovnih statistika
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 134/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 96/15.)

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (NN, br. 1/16.)

Pravilnik o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (NN, br. 1/16.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka) (SL L 97, 9. 4. 2008.)

Uredba Komisije (EU) br. 446/2014 od 2. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama i uredbi Komisije (EZ) br. 251/2009 i (EU) br. 275/2010 u pogledu serija podataka koji se prikupljaju i mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika Tekst značajan za EGP(SL L 132, 3. 5. 2014.)

Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009 od 11. ožujka 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu definicija obilježja, tehničkog formata za slanje podataka, zahtjeva dvostrukoga slanja podataka za NACE Rev.1.1 i NACE Rev. 2. i dopuštenih odstupanja za strukturne poslovne statistike (SL L 86, 31. 3. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 439/2014 od 29. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 250/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama u pogledu definicija obilježja i tehničkog formata za slanje podataka (SL L 128, 30. 4. 2014.)

Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009 od 11. ožujka 2009. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu serija podataka koji se prikupljaju za potrebe strukturne poslovne statistike te potrebnih prilagodbi nakon revizije statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) (SL L 86, 31. 3. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 446/2014 od 2. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama i uredbi Komisije (EZ) br. 251/2009 i (EU) br. 275/2010 u pogledu serija podataka koji se prikupljaju i mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika (SL L 132, 3. 5. 2014.) te Uredbom Komisije (EU) br. 2112/2015 od 23. studenoga 2015. o izmjeni aneksa I Uredbe Komisije (EZ) br. 251/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama u pogledu prilagodbe serija podataka nakon revizije klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) (SL L 306, 24. 11. 2015.)

Uredba Komisije (EU) br. 275/2010 od 30. ožujka 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika (SL L 86, 1. 4. 2010.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 446/2014 od 2. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama i uredbi Komisije (EZ) br. 251/2009 i (EU) br. 275/2010 u pogledu serija podataka koji se prikupljaju i mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika (SL L 132, 3. 5. 2014.)
Ostali međunarodni standardi

Eurostatov priručnik za izradu strukturnih poslovnih statistika

Eurostatov priručnik za izradu statistika poslovnih usluga

Eurostat-OECD Priručnik za proizvodnju statistike poslovne demografije

Priručnik s preporukama za poslovne registre, Eurostat, 2003

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnih sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)3.01-III-2


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaPRODCOM istraživanje industrije za 2016. prema Eurostatovim smjernicama
Kratak opis sadržaja aktivnosti

1) izrada novih statističkih standarda za PRODCOM istraživanje radi usklađivanja statističkih standarda radi stupanja na snagu nove Uredbe Komisije o primjeni revidirane verzije CPA ver.2.1 (=KPD 2015) koja čini strukturu PRODCOM Liste za 2016. i sljedećih godina do donošenja nove verzije CPA (= KPD).

2) izrada nove verzije NIP-a 2017. na temelju verzije PRODCOM Liste 2017.

3) izrada relevantnih traka veza PRODCOM 2017. – NIP 2017., NIP 2017. – NIP 2016. te NIP 2017. – NIPUM 2009. te postavljanje na server

4) razvoj PC softvera za korištenje administrativnih podataka i sekundarnih izvora za procjenu/imputaciju PRODCOM podataka za mala poduzeća radi rasterećenja odgovaratelja

5) usklađivanje metodologije PRODCOM istraživanja prema zahtjevima FRIBS paketa za PRODCOM

6) selektiranje KET proizvoda i izrada tablica

7) rad na Darovnici za unaprjeđenje PRODCOM statistika Eurostata

8) aktivno sudjelovanje u Eurostatovim PRODCOM radnim sastancima, Task-Force za PRODCOM, radionicama, konferencijama; raspoloživost resursa preduvjet je realizacije ovih projektnih zadataka

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine

Izrada revidiranih statističkih standarda za PRODCOM istraživanje industrije radi ažuriranja metodologije istraživanja u skladu sa zaključcima FRIBS paketa za PRODCOM EU-a i izrada nove verziju Nomenklature industrijskih proizvoda − NIP 2017. i odgovarajućih korespondentnih tablica veza. Izrada nove strategije prikupljanja PRODCOM podataka radi povećanog korištenja administrativnih podataka i drugih sekundarnih izvora, radi rasterećenja malih poduzeća

Izvršavanje projektnih zadataka Eurostatove darovnice za unaprjeđenje PRODCOM statistika

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 134/15.)

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Statistički standardi za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji, dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2016., dostupna na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Nomenklatura teritorijalnih jedinica za statistiku (NN, br. 96/12. i 102/12.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. o uspostavljanju istraživanja Europske zajednice o industrijskoj proizvodnji i PRODCOM (SL L 374, 31. 12. 1991.)

Uredba Komisije (EU) br. 912/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. o uspostavljanju istraživanja Europske zajednice o industrijskoj proizvodnji (SL L 163, 30. 4. 2004.)

Uredba Komisije (EU) br. 1711/2015 od 17. rujna 2015. o utvrđivanju »Popisa Prodcom« industrijskih proizvoda za 2015. predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91 (SL L 254, 30. 9. 2015.)
Ostali međunarodni standardi

Uredba (EZ) br. 1209/2014 od 29. listopada 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 451/2008. Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 336, 22. 11. 2014.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1754/2015 od 30. listopada 2015. o izmjenama Priloga I. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi – CN 2016 (SL L 285, 30. 10. 2015.)

Uredba (EZ) br. 1209/2014 od 29. listopada 2014. o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) i opozivu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 336, 22. 11. 2014.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1101/2014 od 16. listopada 2014. o izmjenama i dopunama Aneksa i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifama i statističkoj nomenklaturi te o Zajedničkim carinskim tarifama – CN 2015 (SL L 393, 30. 12. 2006.)Tema 3.02 Kratkoročne poslovne statistike

3.02-I-1


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaMjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) u 2017.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataKoličine: a) ukupnog broja zaposlenih osoba u industriji i na razini industrijskih skupina djelatnosti NKD-a 2007. (JVD-i) i ukupno za neindustriju, b) ukupne industrijske proizvodnje u naturalnom obliku, c) zaliha na kraju izvještajnog mjeseca, prema Nomenklaturi industrijskih proizvoda za mjesečno istraživanje industrije – NIPUM 2009., za područja djelatnosti industrije B, C i D (osim skupine 35.3) prema NKD-u 2007.
Izvještajne jediniceIndustrijska poduzeća i obrtnici za lokalne jedinice (LU) i neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za mjesečno istraživanje industrije IND-1/KPS/M za 2017.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac e_IND-1/KPS/M): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podatakaOd 1. do 14. u mjesecu za protekli mjesec (osim za siječanj 2017.) – otvoren pristup internetskoj aplikaciji za izvještajne jedinice
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)On-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika

Modul 3.01.03 PRODCOM − godišnje statistike o industrijskoj proizvodnji

Modul 5.01.01 Europokazatelji/PEEI

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: a) – c) 29. u mjesecu za protekli mjesec (osim za siječanj 2017.)
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) uključujući Nomenklaturu industrijskih proizvoda – NIPUM 2009. (NN, br. 11/09.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2008. (NN, 108/08.)

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2015., dostupna na internetskim stranicama DZS-a

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba Europskog parlamenta i vijeća (EZ) br. 1158/2005 od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba Komisije (EZ) br. 656/2007 od 14. lipnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 586/2001 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u vezi s definicijom Glavnih industrijskih grupacija (MIGS), (SL L 155, 15. 6. 2007.)

Uredba Komisije (EZ) br. 472/2008 od 29. svibnja 2008. za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim poslovnim statistikama u pogledu primjene prve bazne godine na NACE Rev.2 i za dostavu vremenskih serija prije 2009. na NACE Rev.2, razina detalja, oblik, prvo izvještajno razdoblje (SL L 140, 30. 5. 2008.)

Uredba Komisije (EZ) br. 329/2009 od 22. travnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu ažuriranja popisa varijabli, učestalosti izrade statistika i razina raščlanjenosti i agregacije koje se primjenjuju na varijable (SL L 103, 23. 4. 2009.)

Ostali međunarodni standardi

Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europske zajednice, Luxembourg, 2006.

Međunarodne preporuke za indeks industrijske proizvodnje, UN, New York, siječanj 2009.

Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, siječanj 2009.

ESS smjernice za desezoniranje, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2009.

Komunikacija Komisije prema Europskom parlamentu i vijeću o statistikama Eurozone »Prema poboljšanim metodologijama za statistike Eurozone i za indikatore«, Europska komisija, 2002. – PEEI – Glavni europski ekonomski indikatori, COM(2002)661 konačno, Brussels, 2002.

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavljanju statističke Klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i opozivu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. o uspostavljanju istraživanja Europske zajednice o industrijskoj proizvodnji i PRODCOM (SL L 374, 31. 12. 1991.)

Uredba Komisije (EU) br. 842/2014 od 4. srpnja 2014. o utvrđivanju »Popisa Prodcom« industrijskih proizvoda za 2014. predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91 (SL L 236, 18. 8. 2014.)
3.02-I-2


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaMjesečno istraživanje o prometu industrije (IND-2/KPS/M) u 2017.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataa) vrijednost prometa u industriji na razini industrijskih skupina djelatnosti NKD-a 2007. i ukupno za neindustriju s raščlambom na promet ostvaren od prodaje: a1) na domaćem tržištu i a2) na stranom tržištu s daljnjom raščlambom: u eurozoni/izvan eurozone, za područja djelatnosti industrije B i C prema NKD-u 2007.
Izvještajne jediniceIndustrijska poduzeća i obrtnici za lokalne jedinice (LU) i neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za mjesečno istraživanje industrije IND-2/KPS/M za 2016.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac e_IND-2/KPS/M): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a za izabran skup poduzeća; ostala poduzeća kompilacija iz administrativnih izvora
Rokovi prikupljanja podataka20. do 30. u mjesecu za protekli mjesec (osim za siječanj 2017.) – otvoren pristup internetskoj aplikaciji za izabrane izvještajne jedinice; kompilacija iz administrativnih izvora (PDV) 45 dana nakon izvještajnog razdoblja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)On-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika

Modul 3.01.03 PRODCOM − godišnje statistike o industrijskoj proizvodnji

Modul 5.01.01 Europokazatelji/PEEI

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 27. – 30. u sljedećemu mjesecu
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.)

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) (NN, br. 11/09.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba Europskog parlamenta i vijeća (EZ) br. 1158/2005 od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba Komisije (EZ) br. 656/2007 od 14. lipnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 586/2001 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u vezi s definicijom Glavnih industrijskih grupacija (MIGS), (SL L 155, 15. 6. 2007.)

Uredba Komisije (EZ) br. 472/2008 od 29. svibnja 2008. za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim poslovnim statistikama u pogledu primjene prve bazne godine na NACE Rev.2 i za dostavu vremenskih serija prije 2009. na NACE Rev.2, razina detalja, oblik, prvo izvještajno razdoblje (SL L 140, 30. 5. 2008.)

Uredba Komisije (EZ) br. 329/2009 od 22. travnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu ažuriranja popisa varijabli, učestalosti izrade statistika i razina raščlanjenosti i agregacije koje se primjenjuju na varijable (SL L 103, 23. 4. 2009.)

Ostali međunarodni standardi

Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europske zajednice, Luxembourg, 2006.

Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, siječanj 2009.

ESS smjernice za desezoniranje, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2009.

Komunikacija Komisije prema Europskom parlamentu i vijeću o statistikama Eurozone »Prema poboljšanim metodologijama za statistike Eurozone i za indikatore«, Europska komisija, 2002. – PEEI – Glavni europski ekonomski indikatori, COM(2002)661 konačno, Brussels, 2002.

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)3.02-I-3


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaMjesečno istraživanje o cijenama industrijskih proizvođača (IND-3/KPS/M) u 2017.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataCijene industrijskih proizvođača sa stanjem na dan 15. u tekućemu mjesecu: a) stvarne prodajne cijene u prošlome, b) tekućemu mjesecu, c) obje prodajne cijene pod a) i b) iskazane posebno za domaće tržište (tablica 1) i posebno za strano tržište – prodaja u inozemstvo (tablica 2), te za d) poznatoga kupca/naručitelja, iskazuju se i e) razlozi promjene cijena prema modalitetima promjene i/ili opisno. Cijene se bilježe vrijednosno u kunama i lipama, prema specifikaciji izabranih artikala iz grupe proizvoda definiranih Nomenklaturom industrijskih proizvoda – NIP 2015. – iz područja djelatnosti B, C, D i E (samo odjeljak 36) NKD-a 2007., i to specificirano za poznatoga kupca/naručitelja. Prodajne cijene industrijskih proizvoda cijene su po kojima proizvođači prodaju svoje proizvode na domaćemu i stranom tržištu u najvećim količinama (franko utovareno u vagon/kamion u mjestu proizvođača). U prodajnu cijenu uključuju se subvencije ili regres koji dobije proizvođač, a isključuju se rabat i popusti koje proizvođač daje kupcu, posebni porezi na promet i PDV
Izvještajne jediniceIzabrana industrijska poduzeća i obrtnici za lokalne jedinice (LU) i neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za Mjesečno istraživanje o cijenama industrijskih proizvođača – IND-3/KPS/M za 2017.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrazac e_IND-3/KPS/M): neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka16. do 26. u tekućem mjesecu (osim za siječanj 2017.) − otvoren pristup internetskoj aplikaciji za izvještajne jedinice
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)On-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika

Modul 3.01.03 PRODCOM − godišnje statistike o industrijskoj proizvodnji

Modul 5.01.01 Europokazatelji/PEEI

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 8. u mjesecu za protekli mjesec – indeksi proizvođačkih cijena industrije; 13. u mjesecu za protekli mjesec – indeksi proizvođačkih cijena građevnog materijala (osim za siječanj 2017).
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o cijenama prodaje industrijskih proizvoda (IND-3/KPS/M) dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2008. (NN, br. 108/08.)

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2015., dostupna na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba Europskog parlamenta i vijeća (EZ) br. 1158/2005 od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba Komisije (EZ) br. 656/2007 od 14. lipnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 586/2001 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u vezi s definicijom Glavnih industrijskih grupacija (MIGS), (SL L 155, 15. 6. 2007.)

Uredba Komisije (EZ) br. 472/2008 od 29. svibnja 2008. za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim poslovnim statistikama u pogledu primjene prve bazne godine na NACE Rev.2 i za dostavu vremenskih serija prije 2009. na NACE Rev.2, razina detalja, oblik, prvo izvještajno razdoblje (SL L 140, 30. 5. 2008.)

Uredba Komisije (EZ) br. 329/2009 od 22. travnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu ažuriranja popisa varijabli, učestalosti izrade statistika i razina raščlanjenosti i agregacije koje se primjenjuju na varijable (SL L 103, 23. 4. 2009.)

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za indekse proizvođačkih cijena industrije, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2012.

Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europske zajednice, Luxembourg, 2006.

Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, siječanj 2009.

Komunikacija Komisije prema Europskom parlamentu i vijeću o statistikama Eurozone »Prema poboljšanim metodologijama za statistike Eurozone i za indikatore«, Europska komisija, 2002. – PEEI – Glavni europski ekonomski indikatori, COM(2002)661 konačno, Brussels, 2002.

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavljanju statističke Klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i opozivu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. o uspostavljanju istraživanja Europske zajednice o industrijskoj proizvodnji i PRODCOM (SL L 374, 31. 12. 1991.) Uredba Komisije (EU) br. 842/2014 od 4. srpnja 2014. o utvrđivanju »Popisa Prodcom« industrijskih proizvoda za 2014. predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91 (SL L 236, 18. 8. 2014.)3.02-I-4


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaMjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/M)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataBroj radnika i odrađeni sati rada na gradilištu; vrijednost narudžaba
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju građevinsku djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a ili klasični način putem papirnatog obrasca (obrazac GRAĐ-21/M), sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka20 dana nakon isteka mjeseca
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)On-line pristup i papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika

Modul 3.02.N.1 Građevinarstvo (područje F)

Rokovi objavljivanja rezultataSedam tjedana nakon isteka mjeseca
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Zakon o gradnji (NN, br. 153/13.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Methodology of short-term business statistics, Eurostat, 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, 2006.)

Classification of Types of Constructions – CC, Eurostat, final version/97 (Klasifikacija vrsta građevina – CC, Eurostat, konačna verzija/97.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-5


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaMjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (GRAĐ-44a)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataBroj i vrsta građevina, investitor građevine, broj i površina zgrada i stanova, stanovi prema broju soba
Izvještajne jediniceNadležna upravna tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija te Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (papirnati obrazac GRAĐ-44a), sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka5. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika

Modul 3.02.N.1 Građevinarstvo (područje F)

Rokovi objavljivanja rezultata40 dana nakon isteka mjeseca
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o gradnji (NN, br. 153/13.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)
Ostali međunarodni standardi

Methodology of short-term business statistics, Eurostat, 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, 2006.)

Classification of Types of Constructions – CC, Eurostat, final version/97 (Klasifikacija vrsta građevina – CC, Eurostat, konačna verzija/97.)3.02-I-6


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaTromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/3M)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataBroj radnika i odrađeni sati rada na gradilištu; vrijednost narudžaba; vrijednost izvršenih radova po vrstama građevina i vrstama radova
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju građevinsku djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a ili klasični način putem papirnatog obrasca (obrazac GRAĐ-21/3M), sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka20 dana nakon isteka tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)On-line pristup i papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika

Modul 3.02.N.1 Građevinarstvo (područje F)

Rokovi objavljivanja rezultataDeset tjedana nakon isteka tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Zakon o gradnji (NN, br. 153/13.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Methodology of short-term business statistics, Eurostat, 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, 2006.)

Classification of Types of Constructions – CC, Eurostat, final version/97 (Klasifikacija vrsta građevina – CC, Eurostat, konačna verzija/97.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-7


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaTromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova (GRAĐ-41)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataCijene novih stanova po 1 m2 stambene površine, struktura cijene stana (građevinsko zemljište, troškovi gradnje te ostali troškovi)
Izvještajne jedinicePravne osobe razvrstane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. – u razred 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada i u razrede 41.10 Organizacija izvedbe projekata za zgrade i 71.11 Arhitektonske djelatnosti te druge pravne osobe koje prodaju nove stanove
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (papirnati obrazac GRAĐ-41), sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podatakaDva tjedna nakon isteka tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika

Modul 3.02.N.1 Građevinarstvo (područje F)

Rokovi objavljivanja rezultata

Rujan 2017. za I. polugodište 2017.

Ožujak 2018. za II. polugodište 2017. (podaci se prikupljaju tromjesečno, ali se objavljuju dva puta na godinu)

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravilnik o Registru prostornih jedinica (NN, br. 37/08.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region (Program statistike stanovanja i izgradnje zgrada na području UN/ECE)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-8


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaMjesečni izvještaj trgovine na malo (TRG-1)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataPromet od trgovine na malo i od ostalih djelatnosti izvještajne jedinice u izvještajnom mjesecu i u prosincu prethodne godine, vrijednost zaliha u djelatnosti trgovine na malo; broj prodavaonica u prethodnoj godini; trgovačke struke
Izvještajne jedinicePravne osobe, obrtnici i slobodne profesije
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a i klasični način putem papirnatog obrasca, sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike
Rokovi prikupljanja podataka10. u mjesecu za protekli mjesec (za papirnate obrasce); 20. u mjesecu za protekli mjesec (za web obrasce)
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, elektronički medij, on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01. Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata

Prvi rezultati: mjesec dana nakon isteka izvještajnog mjeseca

Detaljni podaci: 45 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardiMethodology for short term business statistics, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, Luxembourg 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, Luxembourg, 2006.).

Recommendations for Publishing of STS data, Eurostat, 2009 (Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, 2009.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni

Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-9


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaMjesečni izvještaj distributivne trgovine i ostalih usluga (USL-M)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Promet ostvaren u promatranom razdoblju (mjesecu) i u istom razdoblju prethodne godine prema djelatnosti poslovnog subjekta. Ukupan promet obuhvaća promet od svih djelatnosti poslovnog subjekta uključujući sekundarne djelatnosti ako ih poslovni subjekt obavlja

Obuhvaćaju se svi poslovni subjekti kojima je pretežna djelatnost neka od sljedećih djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla (G 45), Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (G 46), Kopneni prijevoz i cjevovodni transport (H 49), Vodeni prijevoz (H 50), Zračni prijevoz (H 51), Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu (H 52), Poštanske i kurirske djelatnosti (H 53), Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (I 55 i 56), Izdavačke djelatnosti (J 58), Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (J 59), Emitiranje programa (J 60), Elektroničke komunikacije (J 61), Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (J 62), Informacijske uslužne djelatnosti (J 63), Poslovanje nekretninama (L 68), Pravne i računovodstvene djelatnosti (M 69), Savjetovanje u vezi s upravljanjem (M 702), Arhitektonske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza (M 71), Promidžba i istraživanje tržišta (M 73), Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (M 74), Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) (N 77), Djelatnosti zapošljavanja (N 78), Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (N 79), Zaštitne i istražne djelatnosti (N 80), Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (N 81), Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti (N 82)

Izvještajne jedinicePravne osobe, obrtnici i slobodne profesije
Načini prikupljanja podataka

Kombinacija klasične izvještajne metode i administrativnih izvora podataka (PDV datoteka Porezne uprave Ministarstva financija RH). Obuhvaćeni su svi srednje veliki i veliki poslovni subjekti, a mali poslovni subjekti biraju se uzorkom iz administrativnog izvora;

sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike

Rokovi prikupljanja podataka20 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca (za srednje velike i velike poslovne subjekte); 45 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca za male poslovne subjekte
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata60 dana nakon isteka izvještajnog mjeseca
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Methodology for short term business statistics, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, Luxembourg 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, Luxembourg, 2006.)

Recommendations for Publishing of STS data, Eurostat, 2009 (Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, 2009.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)


3.02-I-10


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeksi cijena redovitoga zračnoga putničkog prijevoza pri pružateljima usluga (SPPI-ZR)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Cijene outputa redovitoga zračnoga putničkog prijevoza za izabrane reprezentativne letove u domaćemu i međunarodnom prometu

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o prihodu (prometu) po skupinama usluga radi određivanja pondera (težine)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost zračnoga putničkog prijevoza
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podatakaSvaki treći ponedjeljak u mjesecu za tekući mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku zadnjeg mjeseca izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-11


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 11
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeksi cijena elektroničkih komunikacijskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-TEL)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataKoličine i vrijednosti po pojedinim skupinama elektroničkih komunikacijskih usluga
Izvještajne jediniceHAKOM
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka31. svibnja (I. tromjesečje), 31. kolovoza (II. tromjesečje), 30. studenoga (III. tromjesečje) i 28. veljače (IV. tromjesečje)
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)
Ostali međunarodni standardi

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-12


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 12
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeksi cijena univerzalnih poštanskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-POŠT/U)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne univerzalne poštanske pošiljke u domaćemu i međunarodnome poštanskom prometu

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o količinama i vrijednostima po pojedinim skupinama poštanskih usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceHP
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda; internet
Rokovi prikupljanja podatakaSvaki treći ponedjeljak u mjesecu za tekući mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku zadnjeg mjeseca izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-13


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 13
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeksi cijena usluga skladištenja robe pri pružateljima usluga (SPPI-SKL)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne skladišne usluge u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o prometu bez PDV-a po pojedinim skupinama skladišnih usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost skladištenja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luksemburg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-14


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 14
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeksi cijena usluga prekrcaja tereta pri pružateljima usluga (SPPI-PREK)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge prekrcaja tereta u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o prometu bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga prekrcaja radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji pružaju djelatnost prekrcaja tereta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)


3.02-I-15


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 15
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeksi cijena zaštitnih i istražnih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-ZAŠT)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne zaštitne i istražne usluge u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o prometu bez PDV-a po pojedinim skupinama zaštitnih i istražnih usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jedinicePoslovni subjekti koji obavljaju zaštitne i istražne djelatnosti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a i klasični način putem papirnatog obrasca
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, elektronički medij, on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-16


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 16
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeksi cijena usluga zapošljavanja pri pružateljima usluga (SPPI-ZP)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge zapošljavanja u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o prometu bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga zapošljavanja radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti zapošljavanja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a i klasični način putem papirnatog obrasca
Rokovi prikupljanja podataka40 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij, on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)
Ostali međunarodni standardi

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-17


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 17
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeksi cijena usluga pomorskoga putničkog prijevoza pri pružateljima usluga (SPPI-POM/P)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne linije u pomorskom prijevozu putnika

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o prometu bez PDV-a po pojedinim plovidbenim linijama pomorskog prijevoza putnika radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost pomorskog prijevoza putnika
Načini prikupljanja podatakaInternet; izvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog mjeseca
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-18


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 18
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeksi cijena usluga pomorskog prijevoza tereta pri pružateljima usluga (SPPI-POM/T)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge pomorskog prijevoza tereta u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o prometu bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga pomorskog prijevoza tereta radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost pomorskog prijevoza tereta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka40 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni

Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-19


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 19
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeksi cijena cestovnog prijevoza robe pri pružateljima usluga (SPPI-CES)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge cestovnog prijevoza tereta u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o prometu bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga cestovnog prijevoza tereta radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost cestovnog prijevoza tereta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvještavanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a i klasični način putem papirnatog obrasca
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku promatranog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)


3.02-I-20


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 20
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeksi cijena usluga čišćenja pri pružateljima usluga (SPPI-ČIŠĆ)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge čišćenja u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o prometu bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga čišćenja radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti čišćenja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a i klasični način putem papirnatog obrasca
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-21


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 21
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeksi cijena usluga revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja pri pružateljima usluga (SPPI-KNJ)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o prometu bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a i klasični način putem papirnatog obrasca
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-22


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 22
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeksi cijena pravnih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-PR)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne pravne usluge (odvjetničke i bilježničke usluge) u izvještajnom tromjesečju. Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o prometu bez PDV-a po pojedinim skupinama pravnih usluga radi određivanja pondera (težina)

Jedanput u pet godina prikupljaju se podaci o reprezentativnim pravnim uslugama za praćenje cijena

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju pravne (odvjetničke i bilježničke) djelatnosti
Načini prikupljanja podatakaPodaci o strukturi prometa prikupljaju se izvještajnom metodom. Izvor podataka o cijenama reprezentativnih usluga jesu odvjetničke i javnobilježničke tarife
Rokovi prikupljanja podataka

31. ožujka za podatke o strukturi prometa u prethodnoj godini i reprezentativnim uslugama

60 dana po isteku izvještajnog tromjesečja za podatke o cijenama iz odvjetničkih i javnobilježničkih tarifa

Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku referentnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultata
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-23


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 23
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeksi cijena računalnih i informacijskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-IT)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne računalne i informacijske usluge u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o prometu bez PDV-a po pojedinim skupinama računalnih i informacijskih usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju računalne i informacijske djelatnosti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a i klasični način putem papirnatog obrasca
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, elektronički medij, on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. − NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-24


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 24
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeksi cijena arhitektonskih i inženjerskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-ARH/INŽ)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataCijene outputa za izabrane reprezentativne arhitektonske i inženjerske usluge u predizvještajnom i izvještajnom tromjesečju. Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o prometu bez PDV-a po pojedinim skupinama arhitektonskih i inženjerskih usluga radi određivanja pondera (težina)
Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju arhitektonske i inženjerske djelatnosti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a i klasični način putem papirnatog obrasca
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, elektronički medij, on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-25


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 25
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeksi cijena usluga promidžbe i oglašavanja pri pružateljima usluga (SPPI-OGL)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge promidžbe i oglašavanja u predizvještajnome i izvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o prometu bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga u djelatnostima promidžbe i oglašavanja radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti promidžbe i oglašavanja
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a i klasični način putem papirnatog obrasca
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, elektronički medij, on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. − NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-26


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 26
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeksi cijena usluga istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja pri pružateljima usluga (SPPI-ISTR)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja u predizvještajnome i izvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o prometu bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga u djelatnostima istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju promidžbene djelatnosti i istraživanje tržišta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a i klasični način putem papirnatog obrasca
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij, on-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja, objavljuju se u agregiranom obliku
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. − NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba Komisije br. 1508/2006/EC od 28. rujna 2006. kojom se primjenjuje, mijenja i nadopunjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim poslovnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti kompiliranja podataka

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-27


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 27
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeksi cijena usluga putničkih agencija, organizacija putovanja te ostalih rezervacijskih usluga pri pružateljima usluga (SPPI-PUT)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge putničkih agencija, organizacija putovanja te ostalih rezervacijskih usluga u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o prometu bez PDV-a po pojedinim skupinama

usluga putničkih agencija, organizacije putovanja te ostalih rezervacijskih usluga radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju usluge putničkih agencija, organizacije putovanja te ostalih rezervacijskih usluga
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda − neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)On-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardiUredba Komisije br. 1508/2006/EC od 28. rujna 2006. kojom se primjenjuje, mijenja i nadopunjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim poslovnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti kompiliranja podataka

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni

Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-I-28


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 28
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaIndeksi cijena usluga izdavačkih djelatnosti pri pružateljima usluga (SPPI-IZD)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Cijene outputa za izabrane reprezentativne usluge izdavačkih djelatnosti u izvještajnome i predizvještajnom tromjesečju

Jedanput na godinu prikupljaju se podaci o prometu bez PDV-a po pojedinim skupinama usluga izdavačkih djelatnosti radi određivanja pondera (težina)

Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji obavljaju izdavačke djelatnosti
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda – neposredno izvješćivanje putem internetske aplikacije na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podataka30 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)On-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.02.01 Proizvodnja i razvoj kratkoročnih poslovnih statistika
Rokovi objavljivanja rezultata90 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. − NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Uredba Komisije br. 1508/2006/EC od 28. rujna 2006. kojom se primjenjuje, mijenja i nadopunjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim poslovnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti kompiliranja podataka

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga pri pružateljima usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)3.02-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaRazvoj i koordinacija kratkoročnih poslovnih statistika (KPS) prema Eurostatovim smjernicama
Kratak opis sadržaja aktivnosti1) Koordinacija diseminacije raspoloživoga i novog skupa kratkoročnih poslovnih pokazatelja (KPP) prema propisima EU-a te njihova tehnička priprema u skladu s Eurostatovim zahtjevima; 2) nastavak moderniziranja metoda prikupljanja podataka uvođenjem elektroničkog prikupljanja podataka internetskom aplikacijom za što veći broj KPP istraživanja i/ili 3) kompiliranje administrativnih podataka umjesto prikupljanja podataka istraživanjem; 2) i 3) u skladu s programom MEETS EU-a; 4) integracija on-line prikupljanja podataka za STS u okviru strukturnih fondova EU-a; 5) izgradnja internetske baze podataka za kratkoročne poslovne pokazatelja DZS-a u okviru Prijelaznog instrumenta EU-; 6) razvoj automatiziranih alata za
diseminaciju KPP-a u Eurostat u skladu s GESMES/TS formatiranjem via eDAMIS; 7) izrada i kontinuirano ažuriranje nacionalnog seta KPP metapodataka u skladu s EU-ovim formatima ESQRS i ESMS ispunjenim na Metada Heandleru; 8) unaprjeđenje softvera i poboljšanje metodologija za postojeće STS pokazatelje, 9) kontinuirana korespondencija s Eurostatom i aktivno praćenje zahtjeva iz novih regulativa EU-a i inicijativa poput ESSnet i FRIBS, sudjelovanje u radu Eurostatovih radnih skupina, Task Force-a FRIBS za STS i radionica za STS uključujući studijske posjete u države članice radi sagledavanja prakse primjene, konferencije i sl. 10) izrada koncepta publikacije za raspoloživi set KPP-PEEIs i 11) osiguranje potrebnih resursa (organizacijskih, IT i ljudskih) za izradu internetskih aplikacija i za provedbu novih KPS istraživanja prema EU-ovim propisima i preporukama i uz potporu tekućih EU-ovih programa pomoći (Darovnica i prijelaznog instrumenta), preduvjeti su realizacije poslova na ovom projektu
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineIzrada nove verzije Nomenklature industrijskih proizvoda (NIP) za prikupljanje indeksa industrijske proizvodnje u skladu s novom verzijom KPD 2015.; izrada novih STS pokazatelja posebno u području ostalih usluga (SPPI); izrada novih internetskih aplikacija (CAWI) za prikupljanje podataka STS u području ostalih usluga; unaprjeđenje aplikacije za korištenje administrativnih izvora podataka umjesto istraživanja za STS pokazatelje prometa industrije; ažuriranje izvještaja o kvalitetu (metapodataka) za sve raspoložive STS pokazatelje (njih 20) na Metada Heandleru (Eurostatovoj platformi) i izvještaja o kvaliteti u bazi kvalitete DZS-a; unaprjeđenje softvera za automatski izračun pokazatelja kvalitete; izgradnja internetske baze podataka za KPP (STS) u okviru projekata financiranih sredstvima EU-a; kontinuirana koordinacija i korespondencija s Eurostatom na harmonizaciji nacionalnog seta KPP (STS) sa zahtjevima i inicijativama Eurostata poput FRIBS paketa za STS, ESSnet, ESS.VIP Validation projekta i drugih, davanje mišljenja i pozicija na nacrte propisa iz područja KPP (STS) i sudjelovanje u TASK-Force, radionicama i radnim sastancima Eurostata i drugih međunarodnih organizacija koji su posvećeni ovoj domeni; osiguranje potrebnih resursa (IT i ljudskih) preduvjet je realizacije poslova na ovom projektu
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2008. (NN, br. 108/08.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Nacionalna klasifikacija vrsta građevina – NKVG, Metodološke upute br. 41/02.

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) uključujući Nomenklaturu industrijskih proizvoda – NIPUM 2009. (NN, br. 11/09.)

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2016., dostupna na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba Europskog parlamenta i vijeća (EZ) br. 1158/2005 od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Uredba Komisije (EZ) br. 656/2007 od 14. lipnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 586/2001 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u vezi s definicijom Glavnih industrijskih grupacija (MIGS), (SL L 155, 15. 6. 2007.)

Uredba Komisije (EZ) br. 472/2008 od 29. svibnja 2008. za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim poslovnim statistikama u pogledu primjene prve bazne godine na NACE Rev.2 i za dostavu vremenskih serija prije 2009. na NACE Rev.2, razina detalja, oblik, prvo izvještajno razdoblje (SL L 140, 30. 5. 2008.)

Uredba Komisije (EZ) br. 329/2009 od 22. travnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu ažuriranja popisa varijabli, učestalosti izrade statistika i razina raščlanjenosti i agregacije koje se primjenjuju na varijable (SL L 103, 23. 4. 2009.)

Ostali međunarodni standardi

Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Eurostat, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europske zajednice, Luxembourg, 2006.

ESS smjernice za desezoniranje, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2009.

Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, siječanj 2009.

Komunikacija Komisije prema Europskom parlamentu i Vijeću o statistikama eurozone »Prema poboljšanim metodologijama za statistike eurozone i za indikatore«, Europska komisija, 2002. – PEEI – Glavni europski ekonomski indikatori, COM(2002)661 konačno, Brussels, 2002.

Metodološke smjernice za razvoj indekse proizvođačkih cijena usluga, Eurostat, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europske zajednice, Luxembourg, 2006.

Međunarodne preporuke za indeks industrijske proizvodnje, UN, New York, siječanj 2009.

Priručnik za indekse proizvođačkih cijena industrije, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2012.

Smjernice za kompilaciju mjesečnog indeksa proizvodnje građevinarstva, Eurostat, Metodologija i radni materijali, ISSN 1977-0375, Europske zajednice, Luxembourg, 2011.

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavljanju statističke Klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i opozivu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 145, 4. 6. 2008.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (SL L 76, 30. 3. 1993.)

Uredba (EZ) br. 1209/2014 od 29. listopada 2014. o izmijeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 336, 22. 11. 2014.)

3.02-III-2


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaRazvoj statistike uslužnih djelatnosti
Kratak opis sadržaja aktivnostiRazvoj i unaprjeđenje metodologije za praćenje indikatora prometa u uslužnim djelatnostima. To su sljedeće djelatnosti odjeljaka/skupina NKD-a 2007.: G 45, G 46, G 47, H 49, H 50, H 51, H 52, H 53, I 55, I 56, J 58, J 59, J 60, J 61, J 62, J 63, L 68, M 69, M 702, M 71, M 73, M 74, N 77, N 78, N 79, N 80, N 81 i N 82. Razvoj obuhvaća: proučavanje Eurostatovih propisa i iskustava drugih zemalja; proučavanje, analizu, kontrolu i obrade administrativnih izvora podataka (Fina, PDV datoteka itd.) te usporedbu rezultata s postojećim statističkim istraživanjima; provođenje pilot-istraživanja za nove djelatnosti, revidiranje projektnih zahtjeva za automatsku obradu podataka, analizu mogućnosti uvođenja novih indeksa prometa za neobuhvaćene djelatnosti, pripremu aplikacija i ostalih alata za mjesečno prikupljanje i obradu podataka o prometu uslužnih djelatnosti, analizu mogućnosti izračuna indeksa realnog prometa za odjeljke G45 i G 46, analizu mogućnosti izračuna novog indikatora o proizvodnji uslužnog sektora (ISP − Index of Services Production), ostale pripremne poslove na uvođenju FRIBS-a
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineUnaprijediti metodologiju tromjesečnog praćenja prometa uslužnih djelatnosti u skladu s Eurostatovim preporukama te pripremiti metodološke i tehničke osnove za novo mjesečno istraživanje o prometu uslužnih djelatnosti
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Methodology for short term business statistics, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, Luxembourg 2006 (Metodologija za kratkoročne poslovne statistike, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, Luxembourg, 2006.).

Recommendations for Publishing of STS data, Eurostat, 2009 (Preporuke za objavljivanje STS podataka, Eurostat, 2009.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)


3.02-III-3


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaRazvoj indeksa cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga
Kratak opis sadržaja aktivnostiRazvoj i unaprjeđenje metodologije za prikupljanje podataka i izračun indeksa cijena uslužnih djelatnosti pri pružateljima usluga za sljedeće djelatnosti NKD-a 2007.: zračni prijevoz, poštanske usluge, elektroničke komunikacijske usluge, pomorski i priobalni prijevoz putnika, pomorski i priobalni prijevoz tereta, prekrcaj tereta, skladištenje, cestovni prijevoz robe, usluge zapošljavanja, zaštitne i istražne djelatnosti, usluge čišćenja, pravne djelatnosti, računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti, savjetovanje u vezi s upravljanjem, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, promidžba i istraživanje tržišta, računalno programiranje i savjetovanje u vezi s računalima, informacijske uslužne djelatnosti, izdavačke djelatnosti, djelatnosti putničkih agencija. Aktivnost obuhvaća: analizu uslužnih djelatnosti unutar gospodarstva, istraživački rad na terenu (posjećivanje profesionalnih udruženja i komora te izvještajnih jedinica), definiranje obuhvata, metoda i jedinica promatranja; definiranje okvira za uzorak i dizajn uzorka; izradu adresara izvještajnih jedinica; dizajn upitnika i izradu uputa; pripremu aplikacija za prikupljanje podataka i pripremu programa za obradu podataka. Radi procjene metodologije i kvalitete izvora podataka za nove indekse provode se pilot-istraživanja i probni izračun indeksa cijena za odabrane djelatnosti
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineUnaprijediti metodologiju za postojeće i razvijati metodologiju za nove indekse cijena outputa uslužnih djelatnosti
Relevantni nacionalni standardiOdluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 od 19. svibnja 1998. o kratkoročnim statistikama (SL L 162, 5. 6. 1998.)

Uredba (EZ) br. 1158/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (SL L 191, 22. 7. 2005.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1503/2006 od 28. rujna 2006. o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u pogledu definicija varijabli, popisa varijabli i učestalosti sastavljanja podataka (SL L 281, 12. 10. 2006.)

Ostali međunarodni standardi

Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Theme: Industry, Trade and Services, ISSN 1725-0099, European Commission, OECD, Eurostat, Luxembourg 2005 (Metodologija za razvoj indeksa cijena usluga, Tema: Industrija, trgovina i usluge, ISSN 1725-0099, Europska komisija, OECD, Luxembourg, 2005.)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)Tema 3.03 Energija

3.03-I-1


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaMjesečno istraživanje o elektranama (ERG-1/EL) za 2017.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataPodaci o proizvodnji električne energije na pragu elektrane, potrošnji energenata u termoelektranama i toplanama te potrošnji električne energije u reverzibilnim hidroelektranama
Izvještajne jediniceProizvođači električne energije
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-1/EL), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih probno elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta) uz klasičnu izvještajnu metodu
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.02 Kratkoročne statistike energije

Modul 3.03.01 Strukturne statistike energije

Modul 3.03.04 Posebne akcije kao podrška novoj energetskoj politici Zajednice

Modul 5.02.01 Europa 2020 indikatori

Rokovi objavljivanja rezultata50 dana nakon završetka promatranog mjeseca, objavljivanje u priopćenju Kratkoročni pokazatelji energetske statistike
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za Mjesečno istraživanje o elektranama, dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14. 11. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode
3.03-I-2


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaMjesečno istraživanje o naftnim rafinerijama (ERG-1/N) za 2017.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataKoličine: a) proizvodnja naftnih rafinerija iz posebnih sirovina, b) potrošnja i zalihe reprodukcijskih materijala koji ulaze u proces transformiranja, c) potrošnja i zalihe energenata za ostale potrebe u rafinerijama i d) bruto domaće isporuke rafinerija
Izvještajne jediniceNaftne rafinerije konstituirane kao pravne osobe ili poduzeća koja u svom sastavu imaju naftne rafinerije
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-1/N), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih probno elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta) uz klasičnu izvještajnu metodu
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.02 Kratkoročne statistike energije

Modul 3.03.01 Strukturne statistike energije

Modul 3.03.04 Posebne akcije kao podrška novoj energetskoj politici Zajednice

Modul 5.02.01 Europa 2020 indikatori

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 50 dana nakon završetka promatranog mjeseca, objavljivanje u Priopćenju »Kratkoročni pokazatelji energetske statistike»
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14. 11. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode3.03-I-3


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaMjesečno istraživanje o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N) za 2017.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataKoličine: a) uvoz nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina, b) izvoz nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina te bunkeri brodova međunarodne plovidbe, c) zalihe nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina hrvatskih rezidenata osim kod rafinerija i velikih javnih potrošača i d) zalihe nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina drugih država i njihovih rezidenata na području RH
Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave uvozom, izvozom nafte, naftnih derivata i tekućeg plina ili njihovim skladištenjem prema ovim standardima
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-2/N), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih probno elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta) uz klasičnu izvještajnu metodu
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.02 Kratkoročne statistike energije

Modul 3.03.01 Strukturne statistike energije

Modul 3.03.04 Posebne akcije kao podrška novoj energetskoj politici Zajednice

Modul 5.02.01 Europa 2020 indikatori

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 50 dana nakon završetka promatranog mjeseca, objavljivanje u Priopćenju »Kratkoročni pokazatelji energetske statistike«
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14. 11. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode3.03-I-4


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaMjesečno istraživanje o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P) u 2017.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataKoličine: a) uvoz prirodnog plina, b) izvoz prirodnog plina, c) zalihe prirodnog plina, d) isporuke za domaću potrošnju prirodnog plina, e) vlastita potrošnja prirodnog plina, f) gubici prirodnog plina u sustavu proizvođača i distributera prirodnog plina
Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave uvozom, izvozom, isporukama i skladištenjem prirodnog plina prema ovim standardima
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-1/P), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih probno elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta) uz klasičnu izvještajnu metodu
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.02 Kratkoročne statistike energije

Modul 3.03.01 Strukturne statistike energije

Modul 3.03.04 Posebne akcije kao podrška novoj energetskoj politici Zajednice

Modul 5.02.01 Europa 2020 indikatori

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 50 dana nakon završetka promatranog mjeseca, objavljivanje u Priopćenju »Kratkoročni pokazatelji energetske statistike«
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14. 11. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode3.03-I-5


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaMjesečno istraživanje o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U) u 2017.
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataKoličine: a) uvoz ugljena i koksa prema ogrjevnoj moći, b) izvoz ugljena i koksa prema ogrjevnoj moći, c) potrošnja i zalihe ugljena i koksa, d) domaće isporuke ugljena i koksa
Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave uvozom, izvozom i potrošnjom ugljena i koksa ili njihovim skladištenjem prema propisanim standardima
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-1/U), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih probno elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta) uz klasičnu izvještajnu metodu
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.02. Kratkoročne statistike energije

Modul 3.03.01. Strukturne statistike energije

Modul 3.03.04. Posebne akcije kao podrška novoj energetskoj politici Zajednice

Modul 5.02.01. Europa 2020 indikatori

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: 50 dana nakon završetka promatranog mjeseca, objavljivanje u Priopćenju »Kratkoročni pokazatelji energetske statistike«
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14. 11. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode3.03-I-6


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaPolugodišnje istraživanje o cijenama električne energije (ERG-3/E) u 2017.
Periodičnost istraživanjaPolugodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataCijene električne energije: a) prema vrsti kućanstva, b) prema vrsti industrijskih potrošača
Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave opskrbom i distribucijom električne energije
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-3/E), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih probno elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta) uz klasičnu izvještajnu metodu
Rokovi prikupljanja podataka31. siječnja i 31. kolovoza 2017.
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.03 Cijene energenata

Modul 3.03.01 Strukturne statistike energije

Modul 3.03.02 Kratkoročne statistike energije

Modul 3.03.04 Posebne akcije kao podrška novoj energetskoj politici Zajednice

Rokovi objavljivanja rezultataObjavljivanje u godišnjemu Statističkom izvješću o energiji potkraj 2017. za drugo polugodište prethodne godine i prvo polugodište tekuće godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiMetodološke osnove za prikupljanje podataka o cijenama plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima (NN, br. 77/13.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14. 11. 2008.)

Uredba (EU) 2016/1952 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije te stavljanju izvan snage Direktive 2008/92/EZ (SL L 311, 17. 11 2016.)

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Prijedlog metodologije za prikupljanje podataka o cijenama plina i električne struje, verzija 2007., Eurostat3.03-I-7


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaPolugodišnje istraživanje o cijenama plina distribuiranoga plinovodima (ERG-3/P) u 2017.
Periodičnost istraživanjaPolugodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataCijene plina: a) prema vrsti kućanstva, b) prema vrsti industrijskih potrošača
Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave opskrbom i distribucijom plina plinovodima
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-3/P), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih probno elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta) uz klasičnu izvještajnu metodu
Rokovi prikupljanja podataka31. siječnja i 31. kolovoza 2017.
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.03 Cijene energenata

Modul 3.03.01 Strukturne statistike energije

Modul 3.03.02 Kratkoročne statistike energije

Modul 3.03.04 Posebne akcije kao podrška novoj energetskoj politici Zajednice

Rokovi objavljivanja rezultataObjavljivanje u godišnjemu Statističkom izvješću o energiji potkraj 2017. za drugo polugodište prethodne godine i prvo polugodište tekuće godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiMetodološke osnove za prikupljanje podataka o cijenama plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima (NN, br. 77/13.)
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14. 11. 2008.)

Uredba (EU) 2016/1952 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije te stavljanju izvan snage Direktive 2008/92/EZ (SL L 311, 17. 11. 2016.)

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Prijedlog metodologije za prikupljanje podataka o cijenama plina i električne struje, verzija 2007., Eurostat3.03-I-8


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnje istraživanje o proizvodnji bioplina i biomase te proizvodnji električne energije i topline iz bioplina i biomase (ERG-1OB) za 2016.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultata

Količine: a) proizvodnja bioplina i biomase, b) izvoz bioplina i biomase, c) zalihe bioplina i biomase, d) isporuke za domaću potrošnju bioplina i biomase, e) vlastita potrošnja bioplina i biomase, f) proizvodnja električne energije i topline iz bioplina i biomase

Prihod: a) od proizvodnje bioplina i biomase, b) od proizvodnje električne energije iz bioplina i biomase

Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave proizvodnjom bioplina i biomase te proizvodnjom električne energije i topline iz bioplina i biomase
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-1OB), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih probno elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta) uz klasičnu izvještajnu metodu
Rokovi prikupljanja podataka31. svibnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.02 Kratkoročne statistike energije

Modul 3.03.01 Strukturne statistike energije

Modul 3.03.04 Posebne akcije kao podrška novoj energetskoj politici Zajednice

Modul 5.02.01 Europa 2020 indikatori

Rokovi objavljivanja rezultataObjavljivanje u godišnjemu Statističkom izvješću o energiji potkraj 2017.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Godišnjeg istraživanja o proizvodnji bioplina i biomase te proizvodnji električne energije i topline iz bioplina i biomase (ERG-1OB), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14. 11. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode


3.03-I-9


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnje istraživanje o proizvodnji peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena (ERG-2OB) za 2016.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultata

Količine: a) proizvodnja peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena (ERG-2OB), b) izvoz peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena, c) zalihe peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena, d) isporuke za domaću potrošnju peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena, e) vlastita potrošnja peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena.

Prihod: a) od proizvodnje peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena

Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave proizvodnjom peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-2OB), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih probno elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta) uz klasičnu izvještajnu metodu
Rokovi prikupljanja podataka31. svibnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.02 Kratkoročne statistike energije

Modul 3.03.01 Strukturne statistike energije

Modul 3.03.04 Posebne akcije kao podrška novoj energetskoj politici Zajednice

Modul 5.02.01 Europa 2020 indikatori

Rokovi objavljivanja rezultataObjavljivanje u godišnjemu Statističkom izvješću o energiji potkraj 2017.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Godišnjeg istraživanja o proizvodnji bioplina i biomase te proizvodnji električne energije i topline iz bioplina i biomase (ERG-2OB), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14. 11. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode3.03-I-10


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnje istraživanje o proizvodnji i tržištu biogoriva (ERG-3OB) za 2016.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultata

Količine: a) proizvodnja biogoriva, b) izvoz biogoriva, c) zalihe biogoriva, d) isporuke za domaću potrošnju biogoriva, e) vlastita potrošnja biogoriva

Prihod: a) od proizvodnje biogoriva

Izvještajne jedinicePoduzeća ili dijelovi poduzeća koji se bave proizvodnjom biogoriva
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (obrazac ERG-3OB), DZS izravno distribuira obrasce izvještajnim jedinicama i prikuplja ih probno elektroničkim obrascima (internet, elektronička pošta) uz klasičnu izvještajnu metodu
Rokovi prikupljanja podataka31. svibnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij, papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.02 Kratkoročne statistike energije

Modul 3.03.01 Strukturne statistike energije

Modul 3.03.04 Posebne akcije kao podrška novoj energetskoj politici Zajednice

Modul 5.02.01 Europa 2020 indikatori

Rokovi objavljivanja rezultataObjavljivanje u godišnjemu Statističkom izvješću o energiji potkraj 2017.
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiStatistički standardi za ispunjavanje Godišnjeg istraživanja o proizvodnji bioplina i biomase te proizvodnji električne energije i topline iz bioplina i biomase (ERG-3OB), dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr
Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14. 11. 2008.)
Ostali međunarodni standardi3.03-I-11


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 11
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO/G) za 2016.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataa) ukupno nabavljene i utrošene količine i zalihe i/ili vrijednosti utrošenih sirovina i materijala te njihovih zaliha za industrijsku proizvodnju na razini Nomenklature osnovnih sirovina i materijala industrije – NRMI 2016., b) nabavljene i utrošene količine i/ili vrijednosti energenata u industriji prema vrsti energenta uključujući njihove zalihe
Izvještajne jediniceIndustrijska poduzeća i obrtnici za LU (lokalne jedinice), a neindustrijska poduzeća i obrtnici za industrijske lokalne JVD-e (dijelove) prema adresaru za IND-21/REPRO/G istraživanje industrije za 2016.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda (internetski obrasci e_IND-21/REPRO/G), neposredno izvještavanje – internetskom aplikacijom na internetskim stranicama DZS-a
Rokovi prikupljanja podatakaRok prikupljanja: od 15. travnja do 30. lipnja 2017. za proteklu godinu – otvoren pristup internetskoj aplikaciji za izvještajne jedinice
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)On-line pristup
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.03.01 Strukturne statistike energije

Modul 2.01.04 Tablice ponude i uporabe i input/output tablice

Modul 3.01.03 PRODCOM − godišnje statistike o industrijskoj proizvodnji

Rokovi objavljivanja rezultataRok za prve rezultate: studeni 2017.
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Statistički standardi za Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO/G) uključujući NRMI 2016., dostupni na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2016., dostupna na internetskim stranicama DZS-a: www.dzs.hr

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2015. (NN, br. 157/14.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14. 11. 2008.)

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Uredba (EZ) br. 1209/2014 od 29. listopada 2014. o izmijeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 336, 22. 11. 2014.)

Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode

Metodološke osnove za I/O tables, internetske stranice CIRCA-e, Eurostat

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavljanju statističke Klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i opozivu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 145, 4. 6. 2008.)


3.03-II-1


II. Statističko istraživanje na temelju administrativnih izvoraBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaRačuni fizičkog toka energije za 2015.
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis rezultataProizvodnja, uvoz, izvoz i potrošnja energije rezidenata Republike Hrvatske prema sektorima potrošnje i djelatnostima NKD-a 2007. za 2015.
Posjednik administrativnih izvora podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaEnergetska bilanca RH i poduzeća koja distribuiraju energente distributivnim mrežama; električnu energiju, prirodni plin i toplinu
Načini prikupljanja podatakaPreuzimanje podataka iz statističkih istraživanja i iz administrativnih izvora (Energetska bilanca RH i godišnji podaci po obračunskim mjernim mjestima o distribuiranim količinama energenta, distributivnim mrežama: električne energije, prirodnog plina i topline)
Rokovi za prijenos podataka16 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Naziv skupa ili niza administrativnih podataka ili podataka dobivenih metodom promatranja i praćenjaProizvodnja, uvoz, izvoz i potrošnja energije, rezidenata Republike Hrvatske
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Elektronički medij
Klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike

Nacionalna klasifikacija djelatnosti − NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14. 11. 2008.)

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 5.02 Europa 2020 strategija i održivi razvoj
Rokovi objavljivanja rezultataPrvi privremeni rezultati: 17 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Zakon o računovodstvu (NN, br. 78/15. i 134/15.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14. 11. 2008.)

Uredba (EK) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša (SL L 192, 22. 7. 2011.)

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP (SL L 174, 26. 6. 2013.)

Ostali međunarodni standardiUredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)
3.03-III-1


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaEnergetske statistike Republike Hrvatske
Kratak opis sadržaja aktivnosti

1) Provedba Ankete o finalnoj potrošnji energije u sektoru poljoprivrede u sklopu programa Prijelaznog instrumenta.

2) Revizija i izrada statističkih standarda zbog promjena u Eurostatovim metodologijama u 2016.

3) Rad na Eurostatovoj darovnici 2016.; modul »Računi fizičkog toka energije« u okviru projekta Računa okoliša u Europskome statističkom sustavu (ESS)

Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godine

1) Priprema podloga za provedbu Ankete o finalnoj potrošnji energije u sektoru poljoprivrede,

2) Izrada revidiranih statističkih standarda za 2017.

3) Izrada računa fizičkog toka energije za 2014. i 2015.

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2008. (NN, br. 108/08.)

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) uključujući Nomenklaturu industrijskih proizvoda – NIPUM 2009. (NN, br. 11/09.)

Statistički standardi za Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO) uključujući NRMI 2004. (NN, br. 63/05.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14. 11. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode

Potrošnja energije u kućanstvima – Serija C, Eurostat

Energy Consumption in Households – Serie C, Eurostat (Potrošnja energije u kućanstvima – Serija C, Eurostat)3.03-III-2


III. Razvoj i infrastrukturne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanjaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaEnergetska bilanca Republike Hrvatske za 2016.
Kratak opis sadržaja aktivnostiSastavljanje Energetske bilance Republike Hrvatske za 2016. odnosno sastavljanje pet zajedničkih godišnjih upitnika za Eurostat, Statistički ured UN-a, IEA/OECD i Eurostatovog upitnika o učešću obnovljive energije u ukupnoj potrošnji energije. U Energetskoj bilanci prate se svi oblici primarne, transformirane i potrošene energije, zatim uvoz, izvoz, zalihe, gubitci i potrošnja energije
Ciljevi koje treba ostvariti tijekom godineSastaviti Energetsku bilancu Republike Hrvatske za 2016. odnosno pet zajedničkih godišnjih upitnika za Eurostat, Statistički ured UN-a, IEA/OECD i Eurostatova upitnika o udjelu obnovljive energije u ukupnoj potrošnji energije
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2008. (NN, br. 108/08.)

Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) uključujući Nomenklaturu industrijskih proizvoda – NIPUM 2009. (NN, br. 11/09.)

Statistički standardi za Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO) uključujući NRMI 2004. (NN, br. 63/05.)

Pravna osnova Europske unijeUredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14. 11. 2008.)
Ostali međunarodni standardi

Priručnik za statistike energije, Eurostat/IEA/OECD, 2004.

Načela i metode za energetske bilance, Eurostat-Serija E: Metode

Potrošnja energije u kućanstvima – Serija C, Eurostat

Energy Consumption in Households – Serie C, Eurostat (Potrošnja energije u kućanstvima – Serija C, Eurostat)Tema 3.04 Transport

3.04-I-1


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaTromjesečni izvještaj o željezničkom prijevozu (PŽ/T-11)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataPrijevoz putnika i putnički kilometri u unutarnjemu i međunarodnom prijevozu te tranzitu, prijevoz robe i tonski kilometri u unutarnjemu i međunarodnom prijevozu te tranzitu, prijevoz opasnih tereta
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti koji se bave željezničkim prijevozom putnika ili robe
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.04 Željeznički prijevoz
Rokovi objavljivanja rezultata

Privremeni rezultati za željeznički prijevoz putnika : 45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Konačni rezultati za željeznički prijevoz putnika: 140 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Konačni rezultati za željeznički prijevoz robe: 45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o željeznici (NN, br. 94/13. i 148/13.)

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o statistici željezničkog prijevoza (SL L 14, 21. 1. 2003.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1192/2003 od 3. srpnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici željezničkog prijevoza (SL L 167, 4. 7. 2003.)

Uredba Komisije (EZ) br. 332/2007 od 27. ožujka 2007. o tehničkim rješenjima za dostavu statističkih podataka o željezničkom prometu (SL L 88, 29. 3. 2007.)

Uredba (EU) 2016/2032 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 o statistici željezničkog prijevoza, u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama (SL L 317, 23. 11. 2016.)

Ostali međunarodni standardi

Eurostat, Guidelines for the implementation of Regulation (EC) No 91/2003 – Version 7 (January 2013), Reference Manual for Competent National Authorities of rail transport

statistics (Priručnik za implementaciju Uredbe (EZ) 91/2003, Priručnik za statistiku željezničkog prijevoza, Eurostat)
3.04-I-2


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaTromjesečni izvještaj o cestovnome linijskom prijevozu putnika (PA/M-11)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataBroj i kapacitet prijevoznih sredstava, broj i duljina linija, prijeđeni kilometri, prijevoz putnika u unutarnjemu i međunarodnom linijskom prijevozu – broj putnika i putnički kilometri, nabava i utrošak goriva, zaposleni
Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji se bave cestovnim linijskim prijevozom putnika
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu po završetku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.01 Sustav informacija o statistikama transporta, indikatori i dobrovoljno prikupljanje podataka
Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/UNECE/ITF Zajednički upitnik, internetski upitnik3.04-I-3


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaStatističko istraživanje o cestovnom prijevozu robe (PA/T-11)
Periodičnost istraživanjaTjedno
Kratak opis sadržaja rezultataObilježja izabranog vozila, auto-dani izabranog vozila, zemlja i mjesto polazišta/odredišta, prijeđena udaljenost, težina prevezene robe, vrsta prometa (unutarnji, otišlo u strane zemlje, došlo iz stranih zemalja, tranzit, prijevoz u inozemstvu), vrsta robe, način pakiranja, svrha prijevoza (javni ili za vlastite potrebe), prijevoz opasne robe, putovanja do četiri stajanja izvršena u promatranom tjednu, putovanja s pet i više stajanja za isporuku ili prikupljanje robe, ukupna težina prikupljene robe, ukupna težina isporučene robe, broj stajanja za isporuku robe, broj stajanja za prikupljanje robe
Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji posjeduju cestovna teretna i priključna vozila nosivosti 3,5 tona i više
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podatakaJedan tjedan po završetku tjedna promatranja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.03 Cestovni prijevoz robe

Modul 5.04.01 Regionalni indikatori – Statistika transporta na regionalnoj razini

Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.), (NN, br. 90/12.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EU) br. 70/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2012. o statističkim izvješćima u vezi s cestovnim prijevozom robe (preinačena) (SL L 32, 3. 2. 2012.)

Uredba Komisije (EZ) br. 2163/2001 od 7. studenoga 2001. o tehničkim postupcima prijenosa statističkih podataka u vezi s cestovnim prijevozom tereta (SL L 291, 8. 11. 2001.)

Uredba Komisije (EZ) br. 6/2003 od 30. prosinca 2002. o širenju statističkih podataka o cestovnom prijevozu tereta (SL L 1, 4. 1. 2003.)

Uredba Komisije (EZ) br. 642/2004 od 6. travnja 2004. o uvjetima točnosti za podatke prikupljene u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1172/98 o statističkim izvješćima u vezi s cestovnim prijevozom tereta (SL L 102, 7. 4. 2004.)

Uredba Komisije (EZ) br. 833/2007 od 16. srpnja 2007. o završetku prijelaznog razdoblja predviđenog Uredbom Vijeća (EZ) br. 1172/98 o statističkim izvješćima u vezi s cestovnim prijevozom roba (SL L 185, 17. 7. 2007.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1304/2007 od 7. studenoga 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 95/64/EZ, Uredbe Vijeća (EZ) br. 1172/98, Uredbe (EZ) br. 91/2003 i Uredbe (EZ) br. 1365/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na uspostavu NST 2007 kao jedinstvene klasifikacije prevezenih roba određenim načinom prijevoza (SL L 290, 8. 11. 2007.)

Uredba Komisije (EU) br. 202/2010 od 10. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 6/2003 o širenju statističkih podataka o cestovnom prijevozu robe (SL L 61, 11. 3. 2010.)

Uredba Komisije (EU) br. 520/2010 od 16. lipnja 2010. o izmjeni Uredbe br. (EZ) 831/2002 o pristupu povjerljivim podacima u znanstvene svrhe u pogledu raspoloživih istraživanja i izvora statističkih podataka (SL L 151, 17. 6. 2010.)

Ostali međunarodni standardi

Eurostat, Road freight transport methodology – 2011 edition (Metodologija za cestovni prijevoz robe, izdanje 2011. Eurostat)

Eurostat, Methodologies used in surveys of road freight transport in member states and candidate countries – 2011 edition (Metodologija koja se koristi u istraživanjima o cestovnom prijevozu robe u zemljama članicama i zemljama kandidatima, izdanje 2011. Eurostat)

Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L 393, 30. 12. 2006.)

Uredba Komisije (EZ) br. 105/2007 od 1. veljače 2007. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 39, 10. 2. 2007.)

Uredba Komisije (EU) br. 1046/2012 od 8. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS), u pogledu prosljeđivanja vremenskih okvira za novu regionalnu raspodjelu (SL L 310, 9. 11. 2012.)3.04-I-4


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaTromjesečni izvještaj o gradskom prijevozu (PG/T-11)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataBroj i kapacitet prijevoznih sredstava prema vrstama sredstava (autobusi i tramvaji), linije, prijeđeni kilometri prijevoznih sredstava, prijevoz putnika (u autobusima i tramvajima), utrošak pogonskoga goriva, zaposleni
Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji se bave gradskim prijevozom putnika
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.01 Sustav informacija o statistikama transporta, indikatori i dobrovoljno prikupljanje podataka
Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/UNECE/ITF Zajednički upitnik, internetski upitnik3.04-I-5


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaTromjesečni izvještaj o cjevovodnom transportu (PC/T-11)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataKoličina transportirane nafte u unutarnjemu i međunarodnom transportu i tranzitu, tone i tonski kilometri, količina transportiranog plina u unutarnjemu i međunarodnom transportu i u tranzitu u kubičnim metrima – kilometrima, utrošak energije, zaposleni, duljina cjevovoda, transportni kapacitet cjevovoda, sredstva utrošena za ulaganja i održavanje cjevovoda (naftovoda i plinovoda)
Izvještajne jedinicePravne osobe koje se bave cjevovodnim transportom (nafte i plina)
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.01 Sustav informacija o statistikama transporta, indikatori i dobrovoljno prikupljanje podataka
Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/UNECE/ITF Zajednički upitnik, internetski upitnik3.04-I-6


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaPrijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i prijava o odlasku plovila iz luke unutarnjih voda (PR/M-21a i PR/M-21b)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataPromet plovila, nosivost plovila, zastava plovila, promet prema zemljama utovara i istovara robe, težina prevezene robe, vrsta robe, vrsta opasne robe, vrsta tereta, prijeđeni kilometri i ostvareni tonski kilometri
Izvještajne jediniceLučke kapetanije luka unutarnjih voda
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka10. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Sustav informacija o statistikama transporta, indikatori i dobrovoljno prikupljanje podataka

Modul 3.04.05 Pomorski promet i prijevoz na unutarnjim vodnim putovima

Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku tromjesečja.

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardi

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.), (NN, br. 90/12.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 1365/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 80/1119/EEZ (SL L 264, 25. 9. 2006.)

Uredba Komisije (EZ) br. 425/2007 od 19. travnja 2007. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1365/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima (SL L 103, 20. 4. 2007.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1304/2007 od 7. studenoga 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 95/64/EZ, Uredbe Vijeća (EZ) br. 1172/98, Uredbe (EZ) br. 91/2003 i Uredbe (EZ) br. 1365/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na uspostavu NST 2007 kao jedinstvene klasifikacije prevezenih roba određenim načinom prijevoza (SL L 290, 8. 11. 2007.)

Uredba (EU) 2016/1954 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera (SL L 311, 17. 11. 2016.)

Ostali međunarodni standardiEurostat, Reference Manual on Inland Waterways Transport Statistics – Version 8 (Priručnik za statistiku prijevoza na unutarnjim vodnim putovima, verzija 8, Eurostat)3.04-I-7


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 7
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaMjesečni izvještaj o prometu u zračnim lukama (PZ/M-21)
Periodičnost istraživanjaMjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataPromet zrakoplova, putnika i tereta prema prijevoznicima, prema vrsti prometa, promet zrakoplova, putnika i tereta prema polazištu/odredištu te promet prema zračnim lukama partnerima, putnici u transferu
Izvještajne jediniceZračne luke otvorene za javni prijevoz putnika i tereta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka10. u mjesecu za protekli mjesec
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.06 Zračni promet

Modul 5.04.01 Regionalni indikatori, Statistika transporta na regionalnoj razini

Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog mjeseca

Detaljni rezultati osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Gradovi i općine

Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 437/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. veljače 2003. o statističkim podacima u odnosu na prijevoz putnika, tereta i pošte u zračnom prometu

(SL L 66, 11. 3. 2003.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1358/2003 od 31. srpnja 2003. o provedbi Uredbe (EZ) br. 437/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima u odnosu na prijevoz putnika, tereta i pošte u zračnom prometu i o izmjeni njezinih priloga I. i II. (Tekst značajan za EGP) (SL L 194, 1. 8. 2003.)

Uredba Komisije (EZ) br. 546/2005 od 8. travnja 2005. o prilagodbi Uredbe (EZ) br. 437/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na dodjelu šifri država izvjestiteljica i o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1358/2003 u odnosu na ažuriranje popisa zračnih luka Zajednice (Tekst značajan za EGP) (SL L 91, 9. 4. 2005. i SL L 338M, 17. 12. 2008.)

Uredba Komisije (EZ) br. 158/2007 od 16. veljače 2007. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1358/2003 u odnosu na popis zračnih luka Zajednice (Tekst značajan za EGP) (SL L 49, 17. 2. 2007. i SL L 56M, 29. 2. 2008.)

Ostali međunarodni standardiEurostat, Reference Manual on Air Transport Statistics, Version 12 (Priručnik za statistiku zračnog prijevoza, verzija 12, Eurostat)3.04-I-8


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 8
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj o željezničkom prijevozu (PŽ/G-11)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataŽeljeznička infrastruktura (ukupna duljina željezničkih pruga i duljina pruga prema značaju (M − za međunarodni promet, R − za regionalni promet, L − za lokalni promet), duljina jednokolosiječnih i dvokolosiječnih pruga, ukupna duljina elektrificiranih pruga, željeznički kolodvori i druga službena mjesta), željeznička prijevozna sredstva (stanje putničkih i teretnih vagona po razredima, sjedalima i kapacitetima), prijevoz putnika i putnički kilometri po vrstama prijevoza, međunarodni prijevoz putnika po zemljama ukrcaja/iskrcaja i prema regijama (NUTS 2), prijevoz robe i tonski kilometri po vrstama prijevoza i po vrstama robe, međunarodni prijevoz robe po zemljama utovara/istovara i prema regijama (NUTS 2), prijevoz robe u intermodalnim prijevoznim jedinicama, broj intermodalnih prijevoznih jedinica, rad prijevoznih sredstava, nabava i utrošak goriva, nesreće, sredstva utrošena za investicije i održavanje željezničke infrastrukture i željezničkih vozila, zaposleni
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti koji se bave željezničkim prijevozom putnika ili robe, upravitelj željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. travnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir, elektronički medij
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01 Sustav informacija o statistikama transporta, indikatori i dobrovoljno prikupljanje podataka

Modul 3.04.04 Željeznički prijevoz

Modul 5.04.01 Regionalni indikatori, Statistika transporta na regionalnoj razini

Rokovi objavljivanja rezultataOsam mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o željeznici (NN, br. 94/13. i 148/13.)

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (NN, br. 3/14.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.), (NN, br. 90/12.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije

Uredba (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o statistici željezničkog prijevoza (SL L 14, 21. 1. 2003.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1192/2003 od 3. srpnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici željezničkog prijevoza (SL L 167, 4. 7. 2003.)

Uredba Komisije (EZ) br. 332/2007 od 27. ožujka 2007. o tehničkim rješenjima za dostavu statističkih podataka o željezničkom prometu (SL L 88, 29. 3. 2007.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1304/2007 od 7. studenoga 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 95/64/EZ, Uredbe Vijeća (EZ) br. 1172/98, Uredbe (EZ) br. 91/2003 i Uredbe (EZ) br. 1365/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na uspostavu NST 2007 kao jedinstvene klasifikacije prevezenih roba određenim načinom prijevoza (SL L 290, 8. 11. 2007.)

Uredba (EU) 2016/2032 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 o statistici željezničkog prijevoza, u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama (SL L 317, 23. 11. 2016.)

Ostali međunarodni standardi

Partnersko sudjelovanje, Eurostat/UNECE/ITF Zajednički upitnik, internetski upitnik

Partnersko sudjelovanje, Eurostat Regionalni upitnik, internetski upitnik

Eurostat, Guidelines for the implementation of Regulation (EC) No 91/2003 – Version 7 (January 2013), Reference Manual for Competent National Authorities of rail transport statistics (Priručnik za implementaciju Uredbe (EZ) 91/2003, Priručnik za statistiku željezničkog prijevoza, Eurostat)

Uredba Komisije (EZ) br. 105/2007 od 1. veljače 2007. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 39, 10. 2. 2007.)3.04-I-9


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 9
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj o prijevozu na unutarnjim vodnim putovima (PR/G-11)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataBroj plovila po vrstama, snazi motora i nosivosti, nabava i utrošak goriva, sredstva utrošena za ulaganja i održavanje plovnog parka, zaposleni
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti koji se bave prijevozom robe na unutarnjim vodnim putovima
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. travnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.01 Sustav informacija o statistikama transporta, indikatori i dobrovoljno prikupljanje podataka
Rokovi objavljivanja rezultataOsam mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/UNECE/ITF Zajednički upitnik, internetski upitnik3.04-I-10


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 10
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj o plovnom parku na unutarnjim vodnim putovima (PR/G-12)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataNovoregistrirana plovila i odregistrirana plovila na unutarnjim vodnim putovima
Izvještajne jediniceLučke kapetanije luka unutarnjih voda
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. travnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.01 Sustav informacija o statistikama transporta, indikatori i dobrovoljno prikupljanje podataka
Rokovi objavljivanja rezultataOsam mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardiPartnersko sudjelovanje, Eurostat/UNECE/ITF Zajednički upitnik, internetski upitnik3.04-I-11


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 11
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj o cestama i mostovima (PA/G-41)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataDuljina javne razvrstane cestovne mreže prema vrsti kolnika i skupinama razvrstanih cesta (autoceste, državne, županijske i lokalne), broj i duljina mostova, sredstva utrošena za ulaganja i održavanje cestovne infrastrukture
Izvještajne jediniceHrvatske ceste d. o. o.
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. ožujka za proteklu godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u Programu

Modul 3.04.01. Sustav informacija o statistikama transporta, indikatori i dobrovoljno prikupljanje podataka

Modul 5.04.01 Regionalni indikatori, Statistika transporta na regionalnoj razini

Rokovi objavljivanja rezultataŠest mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultata

Republika Hrvatska

Županije

Relevantni nacionalni standardi

Zakon o cestama (NN, br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.) (NN, br. 90/12.)

Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN, br. 66/13., 13/14., 94/14. i 66/15.)

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi

Partnersko sudjelovanje, Eurostat/UNECE/ITF Zajednički upitnik, internetski upitnik

Partnersko sudjelovanje, Eurostat Regionalni upitnik, internetski upitnik3.04-N-I-1


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 1
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaTromjesečni izvještaj o pomorskome i obalnom prijevozu (PP/T-11)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataBroj i kapacitet prijevoznih sredstava, prijeđene milje prijevoznih sredstava, prijevoz putnika u unutarnjemu i međunarodnom prijevozu, broj putnika i putničke milje, prijevoz robe u unutarnjemu i međunarodnom prijevozu – tone i tonske milje, nabava i utrošak goriva i maziva, zaposleni
Izvještajne jediniceIzabrani poslovni subjekti koji se bave pomorskim i obalnim prijevozom
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.N.1 Istraživanja iz područja transporta za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati; osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi3.04-N-I-2


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 2
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaTromjesečni izvještaj o zračnom prijevozu (PZ/T-11)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultataBroj i kapacitet zrakoplova ukupno, prijeđeni kilometri, broj letova i sati letenja, prijevoz putnika, putnički kilometri, prijevoz robe i pošte – tone i tonski kilometri, unutarnji i međunarodni prijevoz, redoviti i izvanredni
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti koji se bave zračnim prijevozom
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka20. u mjesecu po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.N.1 Istraživanja iz područja transporta za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultata45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi3.04-N-I-3


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 3
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaTromjesečni izvještaj o prekrcaju (PR/T-11P)
Periodičnost istraživanjaTromjesečno
Kratak opis sadržaja rezultata

Prekrcaj u morskim lukama, u lukama unutarnjih voda (pristaništima), na željezničkim kolodvorima i ostalim mjestima

Broj i kapacitet prekrcajnih sredstava, prekrcane tone prema vrsti manipulacije, prekrcaj robe u kontejnerima i broj prekrcanih kontejnera u jedinicama TEU, brodske manipulacije, nabava i utrošak goriva, zaposleni

Izvještajne jedinicePoslovni subjekti koje se bave prekrcajem tereta
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka15. u mjesecu po isteku izvještajnog tromjesečja
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.N.1 Istraživanja iz područja transporta za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultata

45 dana po isteku izvještajnog tromjesečja

Detaljni rezultati; osam mjeseci po isteku izvještajne godine

Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.)

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi3.04-N-I-4


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 4
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj o zračnom prijevozu (PZ/G-11)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataBroj zrakoplova po vrstama i kapacitetima, broj i duljina linija domaćih i međunarodnih, nabava i utrošak goriva, sredstva utrošena za ulaganje i održavanje zrakoplova, zaposleni
Izvještajne jedinicePoslovni subjekti koje se bave zračnim prijevozom
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. travnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.N.1 Istraživanja iz područja transporta za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataOsam mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardi

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

Pojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod

Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi


3.04-N-I-5


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 5
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj o trgovačkoj mornarici (PP/G-31)
Periodičnost istraživanjaGodišnje
Kratak opis sadržaja rezultataRegistrirana flota pomorskog prometa, brodovi ispod 100 GT, ribarski brodovi i tehnički plovni objekti, brodovi za neprivredne svrhe, povećanje odnosno smanjenje brodova u lučkoj kapetaniji
Izvještajne jediniceLučke kapetanije
Načini prikupljanja podatakaIzvještajna metoda
Rokovi prikupljanja podataka30. travnja za proteklu godinu
Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup)Papir
Veza s rezultatima ili aktivnostima u ProgramuModul 3.04.N.1 Istraživanja iz područja transporta za nacionalne potrebe
Rokovi objavljivanja rezultataOsam mjeseci po isteku izvještajne godine
Razina objavljivanja rezultataRepublika Hrvatska
Relevantni nacionalni standardiPojmovnik za statistiku prometa, IV. izdanje, Eurostat/UNECE/ITF, prijevod
Pravna osnova Europske unije
Ostali međunarodni standardi3.04-N-I-6


I. Statističko istraživanje/prikupljanje podatakaBroj 6
Nositelj službene statistikeDržavni zavod za statistiku
Naziv statističkog istraživanjaGodišnji izvještaj o zračnim lukama (PZ/G-21)
Periodičnost istraživanjaGodišnje