Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima

NN 64/2017 (5.7.2017.), Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima

Ministarstvo poljoprivrede

1470

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 58. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O MLIJEKU I MLIJEČNIM PROIZVODIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se dodatni zahtjevi za mlijeko i mliječne proizvode namijenjene konzumaciji, a odnose se na definicije i prodajne oznake u odnosu na one propisane Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013).

Članak 2.

Smatra se da proizvodi koji su zakonito proizvedeni i/ili stavljeni na tržište u drugoj državi članici Europske unije ili koji su zakonito proizvedeni u državi koja pripada Europskom udruženju slobodne trgovine, koja je ujedno strana Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, a koji su proizvedeni u skladu s nacionalnim zakonodavstvom koje osigurava jednaku razinu zaštite javnog interesa, ispunjavaju zahtjeve utvrđene ovim Pravilnikom te se mogu staviti na tržište, osim ako je postupak proveden u skladu s Uredbom (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage Odluke br. 3052/95/EZ (SL L 218, 13. 8. 2008.).

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na sireve i proizvode od sireva, ugušćeno (kondenzirano) mlijeko, mlijeko u prahu te kazeine i kazeinate koji su uređeni posebnim propisima.

Članak 4.

(1) Definicije i pojmovi korišteni u o ovome Pravilniku imaju jednako značenje kao i pojmovi korišteni u Prilogu VII. Dijelu III. i Dijelu IV. Uredbe (EU) br. 1308/2013, Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) i Pravilniku o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (»Narodne novine«, broj 80/07 i 34/11).

(2) Za potrebe ovoga Pravilnika dodatno se koriste sljedeće definicije:

1) konzumno mlijeko – proizvodi kako je navedeno u Prilogu VII., Dijelu IV. točki I. podtočki b. Uredbe (EU) br. 1308/2013

2) rekonstituirano mlijeko je proizvod proizveden od mlijeka u prahu ili ugušćenog (kondenziranog) mlijeka u postupku miješanja s vodom, u količini koja je potrebna da se ponovo uspostavi postotak vode u odnosu na suhu tvar koji odgovara prirodnom sadržaju mlijeka

3) miješano mlijeko – tekući mliječni proizvod dobiven u postupku miješanja konzumnog mlijeka i rekonstituiranog mlijeka

4) ekstra punomasno mlijeko je konzumno standardizirano punomasno mlijeko u skladu s Prilogom VII. Dijelom IV. Točkom III. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 čiji je sadržaj mliječne masti jednak ili prelazi 4,00% a najviše do 9,99%

5) točka ledišta je temperatura izražena u stupnjevima Celzijevim pri kojoj dolazi do promjene agregatnog stanja iz tekućeg u kruto.

Članak 5.

(1) Proizvod iz članka 4. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika mora biti jasno označen nazivom »rekonstituirano mlijeko«.

(2) Proizvod iz članka 4. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika mora biti jasno označen nazivom »miješano mlijeko«.

(3) Mlijeko iz članka 4. stavka 2. točke 4. ovoga Pravilnika mora biti jasno označeno nazivom »ekstra punomasno mlijeko«.

(4) Nazivi proizvoda iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka moraju biti u jednakom vidnom polju, lako razumljivi i uočljivi, lako vidljivi, pisani jednakim fontom slova, jasno čitljivi i neizbrisivi i ne smiju na bilo koji način biti prikriveni ili isprekidani drugim tekstom ili slikovnim prikazom.

(5) Na pakovini proizvoda iz članka 4. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika potrebno je jasno navesti postotni udio konzumnog mlijeka i rekonstituiranog mlijeka u takvom proizvodu.

Članak 6.

Ostali proizvodi koji nisu definirani u Prilogu VII., Dijelu III. i Dijelu IV. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i člankom 5. stavcima 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika moraju biti označeni opisnim nazivom koji će biti razumljiv potrošaču kako je propisano člankom 17. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22. 11. 2011.) i Prilogom VII., Dijelom III. stavkom 2. točkom b. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Članak 7.

(1) Prilikom stavljanja na tržište konzumnog mlijeka proizvedenog od sirovog mlijeka otkupljenog od poljoprivrednika na području Republike Hrvatske, točka ledišta ne smije biti viša od 2% od točke ledišta sirovog mlijeka koja iznosi -0,517 °C.

(2) Prilikom stavljanja na tržište Republike Hrvatske konzumno mlijeko koje je proizvedeno u nekoj od drugih država članica ili trećih zemalja mora biti u skladu s Prilogom VII. Dijelom IV. točkom III. podtočkom 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Članak 8.

Proizvodi koji ne udovoljavaju odredbama iz članka 5. stavaka 1., 2., 3. i 5. ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište do iskorištenja zaliha, a najkasnije do 30. rujna 2017. godine.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/19

Urbroj: 525-07/1183-17-8

Zagreb, 28. lipnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.