Pravilnik o dopunama Pravilnika o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja

NN 64/2017 (5.7.2017.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1472

Na temelju članka 40. stavka 4. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09 i 55/11) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJESTIMA ULASKA ZA POŠILJKE BILJA, BILJNIH PROIZVODA I DRUGIH NADZIRANIH PREDMETA KOJI PODLIJEŽU FITOSANITARNOM PREGLEDU PRI UNOŠENJU IZ TREĆIH ZEMALJA

Članak 1.

U Pravilniku o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja (»Narodne novine«, br. 90/13 i 140/13) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba članka 11. stavka 1. Provedbene odluke Komisije (EU) 2016/715 оd 11. svibnja 2016. o utvrđivanju mjera u pogledu određenih plodova podrijetlom iz određenih trećih zemalja radi sprečavanja unošenja u Uniju štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i njegova širenja unutar Unije (SL L 125, 13. 5. 2016.) kako je izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/801 оd 8. svibnja 2017. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2016/715 o utvrđivanju mjera u pogledu određenih plodova podrijetlom iz određenih trećih zemalja radi sprečavanja unošenja u Uniju štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i njegova širenja unutar Unije (SL L 120, 11. 5. 2017.)«.

Članak 2.

Iza članka 2.a dodaje se članak 2.b koji glasi:

»Članak 2.b

Kao mjesto ulaska za pošiljke plodova agruma rodova Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf. i njihovih križanaca, isključujući plodove vrsta Citrus aurantium L. i Citrus latifolia Tanaka, koji su namijenjeni isključivo za industrijsku preradu u sok, a potječu iz Brazila, Južnoafričke Republike ili Urugvaja, određuje se pomorski granični prijelaz Rijeka.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/38

Urbroj: 525-09/0022-17-6

Zagreb, 24. svibnja 2017.

Ministar poljoprivrede

Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.