Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova

NN 64/2017 (5.7.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1473

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. i 2., članka 19. stavka 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU MREŽAMA STAJAĆICAMA, KLOPKASTIM, UDIČARSKIM I PROBODNIM RIBOLOVNIM ALATIMA TE POSEBNIM NAČINIMA RIBOLOVA

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova (»Narodne novine« br. 84/15, 94/15, 107/15 i 62/17) u članku 7. stavku 2. podstavku 2. brišu se riječi:

»na udaljenosti većoj od 1 Nm od obale kopna ili otoka«.

Članak 2.

(1) U članku 8. stavku 1. u tablici u stupcu »Ribolovne zone/podzone«, u retku 1. iza slova: »K« dodaje se zarez i slovo: »B«.

(2) U stupcu »Ribolovne zone/podzone« u retku 8. briše se: »B,«.

Članak 3.

U članku 18. stavku 3. podstavku 3. brojka: »500«, zamjenjuje se brojkom: »600«.

Članak 4.

Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/34

Urbroj: 525-13/1282-17-13

Zagreb, 3. srpnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.