Odluku o ribolovnim mogućnostima za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini

NN 64/2017 (5.7.2017.), Odluku o ribolovnim mogućnostima za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1474

Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 8. i 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13., 14/14. i152/14.) i na temelju članka 2. stavka 4. Pravilnika o ulovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine« br. 62/17.), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA ZA RIBOLOV IGLUNA (Xiphias gladius) U 2017. GODINI

I.

Ovom Odlukom raspoređuje se kvota za ribolov igluna raspoređena Republici Hrvatskoj u 2017. godini, ukupne količine od 35 tona te se određuje:

– raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2017. godini

– individualne kvote za ulov igluna plutajućim parangalom po plovilima u 2017. godini

– individualne kvote za ulov igluna odmetom ili panulom po plovilima u 2017. godini.

II.

Ova Odluka primjenjuje se na sva plovila koja imaju upisano pravo obavljanja gospodarskog ribolova na moru plutajućim parangalom i odmetom ili panulom.

III.

Izlovna kvota za igluna u 2017. godini raspoređuje se na sljedeći način:

Gospodarski ribolov70% Državne kvote raspoređuje se na plovila koja obavljaju ribolov plutajućim parangalom
20% Državne kvote raspoređuje se na plovila koja obavljaju ribolov panulom ili odmetom
10% Državne kvote ostaje neraspoređeno te se koristi za prijavu slučajnog ulova
Negospodarski ribolov0%


IV.

Raspodjela individualne kvote po plovilu za ribolov plutajućim parangalom određena je na temelju članka 2. stavka 6. Pravilnika o ulovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine« broj 62/17.).

Raspodjela individualne kvote po plovilu za ribolov odmetom ili panulom određena je na temelju članka 2. stavka 7. Pravilnika o ulovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine« broj 62/17.).

V.

Popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu za ulov igluna u 2017. godini s plutajućim parangalom i udio Državne kvote:

Redni brojCFR plovilaRegistarska oznaka/Ime plovilaDRŽAVNA KVOTA ZA 2017. (kg)DRŽAVNA KVOTA ZA 2017. (%)
1.HRV000000380MAJKA
MARIJA
753,72,53%
2.HRV00000048420-CT1947,49,20%
3.HRV000000905155-CT888,03,29%
4.HRV0000010028-TP708,42,28%
5.HRV000001028156-CT856,23,11%
6.HRV00000118212-KŽ798,02,78%
7.HRV000001347KRALJICA MIRA357,00,32%
8.HRV000001354563-VD4627,524,18%
9.HRV000016903733-DB1391,66,10%
10.HRV00000148156-TG729,52,40%
11.HRV000001554743-VD341,70,23%
12.HRV000002089MOJA IMOTA808,02,84%
13.HRV000002120212-TI350,40,28%
14.HRV00000247112-CT638,01,89%
15.HRV000003123144-KŽ326,10,15%
16.HRV00001519021-KŽ1293,85,55%
17.HRV0000158371586-BG1608,17,31%
18.HRV000015892172-CT753,42,53%
19.HRV0000160031103-ŠB554,91,42%
20.HRV000016154999-VD426,70,71%
21.HRV000016207182-KŽ1958,39,26%
22.HRV000016231576-DB2383,511,64%


VI.

Popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu za ulov igluna u 2017. godini sa odmetom i panulom i udio Državne kvote:

Redni brojCFR plovilaRegistarska oznaka/Ime plovilaDRŽAVNA KVOTA ZA 2017. (kg)DRŽAVNA KVOTA ZA 2017. (%)
1.HRV0000000469-TT75,71,08%
2.HRV000000157876-ŠB60,50,86%
3.HRV000000265675-VD405,75,80%
4.HRV000001347KRALJICA MIRA188,52,69%
5.HRV000001354563-VD229,13,27%
6.HRV000001609700-VD457,06,53%
7.HRV000001900151-MU191,52,74%
8.HRV000002089MOJA IMOTA488,96,98%
9.HRV000002120212-TI213,13,04%
10.HRV000003570755-VD558,07,97%
11.HRV00000360990-TI308,04,40%
12.HRV000012834123-RV259,23,70%
13.HRV000016180941-ST203,22,90%
14.HRV0000158661442-PU146,12,09%
15.HRV00001587945-SR211,83,03%
16.HRV0000168151417-ŠB814,811,64%
17.HRV0000160522-HV423,96,06%
18.HRV00001610399-MU538,37,69%
19.HRV000016109LIMINI85,21,22%
20.HRV0000161491463-BG433,76,20%
21.HRV000016155194-RG159,62,28%
22.HRV000016207182-KŽ69,30,99%
23.HRV000016231576-DB478,96,84%


VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/17-01/407

Urbroj: 525-13/1282-17-1

Zagreb, 30. lipnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.