Odluka o porezima Grada Vrbovca

NN 64/2017 (5.7.2017.), Odluka o porezima Grada Vrbovca

Grad Vrbovec

1485

Na temelju članka 42., a u svezi s člankom 67. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i članka 35. stavak 1. alineja 36. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 32-II/13 – pročišćeni tekst) te prethodne Suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 1/17) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na svojoj 2. sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA GRADA VRBOVCA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koje uvodi Grad Vrbovec, visina stope poreza i nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Grad Vrbovec uvodi sljedeće gradske poreze:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor

4. Porez na korištenje javnih površina

5. Porez na nekretnine

III. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12%.

IV. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

V. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 5.

Porez na kuće za odmor se plaća godišnje, i to:

– 8,00 kuna po četvornom metru korisne površine

– 15,00 kuna po četvornom metru korisne površine na područjima koja su opremljena najmanje pristupnom cestom koja čini sastavni dio komunalne infrastrukture

VI. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 6.

Javnom površinom u smislu ove Odluke smatraju se ulice, trgovi, parkovi i slične površine.

Članak 7.

Porez na korištenje javnih površina obračunava se i plaća po stopi od 20% na iznos ugovorene naknade koja se plaća na korištenje javnih površina.

Članak 8.

Porez na korištenje javnih površina obveznik je dužan platiti u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

VII. NADLEŽNO TIJELO ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA

Članak 9.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe gradskih poreza (porez na potrošnju, porez na kuće za odmor) prenose se u cijelosti na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Članak 10.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Odredbe članka 5. u dijelu poreza na kuće za odmor ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 12.

Sva pitanja vezana uz promet na nekretnine utvrdit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Vrbovca sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

Članak 13.

Na sve što nije uređeno ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim porezima.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o gradskim porezima (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 6/94, 5/99 i 24/01) i Odluka o prirezu poreza na dohodak (»Narodne novine« broj 24/02).

Članak 15.

Ova Odluka objaviti će se u »Narodnim novinama« i »Glasniku Zagrebačke županije«.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u službenom glasniku, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je ova Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/01

Urbroj: 238/32-01/01-17-1

Vrbovec, 21. lipnja 2017.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Vijeća
Dejan Jaić, dr. med. vet., v. r.