Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode

NN 65/2017 (7.7.2017.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

1537

Na temelju članka 41. stavka 2. i članka 42. stavka 4. Zakona o izvršavanju Državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (»Narodne novine«, broj 119/16), ministar zaštite okoliša i energetike, uz suglasnost ministra financija (klasa: 011-01/17-05/120, urbroj: 513-05-02-15-2) od 22. svibnja 2017., donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila i način korištenja donacija za koje namjena nije utvrđena i vlastitih prihoda javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode (u daljnjem tekstu: Ustanove).

(2) U smislu ovoga Pravilnika:

– zajedničke funkcije su podrška nacionalnim parkovima i parkovima prirode u pravnim poslovima, javnoj nabavi, promociji i marketingu, pripremi i provedbi projekata, edukaciji i razvoju informacijskog sustava zaštite prirode

– prioritetne aktivnosti javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode su različite aktivnosti koje je nužno provesti u svrhu zaštite i očuvanja područja kojima upravljaju ili u svrhu unaprjeđenja poslovanja javnih ustanova.

Članak 2.

Vlastiti prihodi na koje se odnose odredbe ovoga Pravilnika nastaju obavljanjem poslova u sljedećim djelatnostima:

– naplata ulaznica i vinjeta

– prodaja suvenira, vodiča, monografija, knjiga, CD-ova

– iznajmljivanja štandova ili davanja u zakup zemljišta, prostora ili opreme koji nisu prijeko potrebni za nesmetano obavljanje njihove osnovne djelatnosti sukladno načelu dobroga financijskog upravljanja, a prema posebnim propisima i

– druge slične djelatnosti koje Ustanove obavljaju na tržištu i od kojih Ustanove, u skladu sa Zakonom o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ostvaruju vlastite prihode.

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na sredstva iz državnoga proračuna koja se doznačuju Ustanovama sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode.

II. RASPOLAGANJE DONACIJAMA I VLASTITIM PRIHODIMA

Članak 4.

Donacije za koje namjena nije utvrđena mogu se, nakon podmirenja rashoda poslovanja Ustanove u vezi s obavljanjem njezine djelatnosti, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, koristiti i za:

– isplatu naknada za rad vanjskim suradnicima temeljem ugovora o djelu i drugih srodnih ugovora sukladno propisu kojim se uređuju obvezni odnosi

– troškove plaća radi zapošljavanja novih zaposlenika na poslovima Ustanove zaključivanjem ugovora o radu na određeno vrijeme sukladno propisima koji reguliraju radne odnose

– unaprjeđenje djelatnosti Ustanove i

– za ostale rashode poslovanja Ustanove.

Članak 5.

Prihodi ostvareni od naplate ulaznica i vinjeta koriste se na sljedeći način:

– tri posto ostvarenih prihoda uplaćuje se u državni proračun na izdvojeni izvor sredstava pod nazivom Zajednička sredstva parkova Hrvatske

– 97% ostvarenih prihoda ostaje Ustanovi za rashode osnovne djelatnosti Ustanove.

Članak 6.

(1) Ustanove su dužne prihode iz članka 5. podstavka 1. ovoga Pravilnika, uplaćivati u državni proračun na sljedeći način:

– prihode koje ostvare u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja Ustanove moraju uplatiti do 10. srpnja tekuće godine

– prihode koje ostvare u razdoblju od 1. srpnja do 30. rujna Ustanove moraju uplatiti do 10. listopada tekuće godine

– prihode koje ostvare u razdoblju od 1. listopada do 30. studenog Ustanove moraju uplatiti do 10. prosinca tekuće godine

– prihode koje ostvare u razdoblju od 1. prosinca do 31. prosinca prethodne godine Ustanove moraju uplatiti do 10. veljače iduće godine.

(2) Ako je datum iz stavka 1. ovoga članka neradan dan, Ustanova je dužna sredstva iz članka 5. podstavka 1. ovoga Pravilnika uplatiti u državni proračun prvi sljedeći radni dan.

(3) Sredstva iz članka 5. podstavka 1. ovoga Pravilnika uplaćuju se izravno na račun Državnog proračuna IBAN HR1210010051863000160 s modelom HR65 i pozivom na broj 7285-132-RKP Ustanove.

Članak 7.

(1) Sredstva koja se uplate u državni proračun na temelju ovoga Pravilnika koristit će se za:

– podmirivanje rashoda za zajedničke funkcije i

– financiranje prioritetnih aktivnosti javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode.

(2) Ministar nadležan za zaštitu prirode odlukom imenuje Povjerenstvo koje ima predsjednika i šest članova. Predsjednik Povjerenstva je pomoćnik ministra nadležan za zaštitu prirode, a članovi su po jedan predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu koji obavljaju poslove vezane za zaštićena područja te četiri predstavnika iz javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

(3) Ministar nadležan za zaštitu prirode, na prijedlog Povjerenstva, odlukom utvrđuje u kolikom će se apsolutnom ili postotnom iznosu, sredstva koja su uplaćena u državni proračun na temelju ovoga Pravilnika, koristiti za namjene utvrđene u stavku 1. ovoga članka.

(4) Ministar nadležan za zaštitu prirode, na prijedlog Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka, donosi odluku o dodjeli sredstava za provedbu aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka koji će se financirati iz raspoloživih sredstava koja su u državni proračun uplaćena na temelju ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Stručne i administrativne poslove vezane uz korištenje sredstava koja se u državni proračun uplate na temelju ovoga Pravilnika obavljat će Uprava za zaštitu prirode Ministarstva u suradnji s vanjskim stručnjacima.

Članak 9.

Upravno vijeće Ustanove obvezno je, u skladu sa statutom Ustanove, donijeti akt kojim će utvrditi način korištenja vlastitih prihoda koji se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika ne uplaćuju u državni proračun.

Članak 10.

Ustanove koje ostvaruju donacije i vlastite prihode dužne su ih evidentirati sukladno propisima kojima je uređeno proračunsko računovodstvo.

III. NADZOR I IZVJEŠĆIVANJE

Članak 11.

Nadzor nad ostvarivanjem i korištenjem donacija i vlastitih prihoda sukladno odredbama ovoga Pravilnika provodi Ministarstvo.

Članak 12.

Ustanove koje primjenjuju odredbe ovog Pravilnika obvezne su na zahtjev Ministarstva dostaviti izvješće o ostvarenju i korištenju donacija i vlastitih prihoda za određeno razdoblje, sukladno ovom Pravilniku.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Sredstava koja će u državni proračun biti uplaćena na temelju ovoga Pravilnika počet će se koristiti najkasnije u 2018. godini.

Članak 14.

Ustanove su dužne sukladno odredbama ovoga Pravilnika u državni proračun uplaćivati dio prihoda od naplate ulaznica i vinjeta koje su ostvarile počevši od 1. siječnja 2017.

Članka 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/17-06/02

Urbroj: 517-07-2-1-17-3

Zagreb, 29. lipanja 2017.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.