Odluka o gradskim porezima Grada Belog Manastira

NN 65/2017 (7.7.2017.), Odluka o gradskim porezima Grada Belog Manastira

Grad Beli Manastir

1538

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), članka 20. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/16), te članka 49. stavak 1. točka 5. i članka 106. stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira (»Službeni glasnik Grada Belog Manastira«, broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA GRADA BELOG MANASTIRA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Belom Manastiru, obveznici plaćanja poreza, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Članak 2.

Grad Beli Manastir dužan je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Grada Belog Manastira sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/16), Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj: 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj: 10/17).

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Grada Belog Manastira.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 6.

Porez na potrošnju se plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Grada Belog Manastira

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a koji se nalaze području Grada Belog Manastira.

Članak 8.

Osnovica za porez na potrošnju iz članka 6. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 10.

Porez na potrošnju iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Obračunati porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića obveznik poreza plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Grada Belog Manastira.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti.

Kućom za odmor iz stavka 1. ovog članka smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se niti na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice te na odmarališta u vlasništvu Grada Belog Manastira koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina starosti.

Članak 14.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom Upravnom odjelu Grada Belog Manastira dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza kuće za odmor.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Grada Belog Manastira.

Obveznik poreza na korištenje javnih površina iz prethodnog stavka ovog članka je svaka pravna i fizička osoba koja koristi javnu površinu za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera.

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira nadležan je za izdavanje odobrenja i rješenja za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera na javne površine u Gradu Belom Manastiru.

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina plaća se unaprijed za tekuću godinu u roku 15 dana od dana dostave rješenja kojim je porez na korištenje javne površine utvrđen, i to za korištenje javne površine u svrhu postavljanja montažne garaže i za kioske.

Porez na korištenje javnih površina u svrhu korištenja istih za potrebe cirkusa, zabavnih radnji, šatora za ugostiteljske usluge, promet roba, za pokretne ugostiteljske radnje i ambulantnu prodaju, za postavljanje ljetnih vrtova ispred ugostiteljskih i drugih radnji te za pokretne naprave – stolice i klupe za prodaju voća i povrća, proizvoda kućne radinosti i obrtničkih radnji, automate za piće, sladoled i cigarete, plaća se u roku 8 dana po isteku vremena za koje je nadležno upravno tijelo izdalo odobrenje za postavljanje predmetne naprave.

Članak 17.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznice poreza iz članka 15. ove Odluke, i to:

a) za kioskeI zona Beli
Manastir
II zona prigradska naselja
– ugostiteljska djelatnost20,00 kn/m215,00 kn/m2
mjesečno
– trgovačka djelatnost20,00 kn/m215,00 kn/m2
mjesečno
– ostale djelatnosti20,00 kn/m215,00 kn/m2
mjesečno
b) pokretne naprave
– ugostiteljska djelatnost10,00 kn10,00 kn dnevno
– plodine1,00 kn1,00 kn dnevno
– ostale djelatnosti10,00 kn10,00 kn dnevno
c) postavljenje ljetnih terasa16,00 kn/m28,00 kn/m2
mjesečno
d) zabavni sadržaji0,50 kn/m20,50 kn/m2 dnevno
e) za organizaciju kulturnih, sportskih, gospodarskih i drugih manifestacija5,00 kn/m23,00 kn/m2 dnevno
f) odlaganje i držanje građevinskog materijala

do 10 m2

za svaki dalji m2

10,00 kn mjesečno

1,00 kn mjesečno.


Obveznici poreza iz stavka 1. ovog članka dužni su nadležnom Upravnom odjelu Grada dostaviti podatke o mjestu postavljanja pokretne naprave, kao i o svim promjenama pri postavljanju istih, u roku od 15 dana od nastanka promjena u postavljanju pokretne naprave.

Članak 18.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, sportsku, prosvjetno-edukativnu djelatnost i zdravstvene usluge te ostale manifestacije koje su u interesu promocije Grada Belog Manastira.

Članak 19.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju mjesečno odnosno dnevno pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na korištenje javnih površina iz članka 15. ove Odluke.

VI. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 20.

Posebnom odlukom Gradskog vijeća sukladno odredbama članka 67. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/16), uredit će se način uvođenja i naplaćivanja poreza na nekretnine.

Odluka o porezu na nekretnine će se donijeti do 30. studenoga 2017. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

VII. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 21.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 1. točka 3. i 4. ove Odluke (porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina) obavlja Grad Beli Manastir putem nadležnog upravnog odjela.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Poreznu uprava.

Porezna uprava prirez porezu na dohodak utvrđuje i naplaćuje po službenoj dužnosti, a za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu 5% od ukupno naplaćenih poreznih prihoda.

Članak 22.

Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Gradu Belom Manastiru dostavljati izvješća o utvrđenom i naplaćenom prirezu poreza na dohodak.

Članak 23.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 25.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16) i ovoj Odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. dovršit će se po odredbama Zakona o lokalnim porezima i Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira.

Članak 26.

Odredbe članka 11., 12., 13. i 14. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Belog Manastira (»Narodne novine«, broj: 39/02, 151/05, 141/06, 33/12 i 153/14).

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a objavit će se i u »Službenom glasniku Grada Belog Manastira«.

Klasa: 410-01/17-01/01
Urbroj: 2100/01-01-01-17-1
Beli Manastir, 29. lipnja 2017.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Igor Franjić, v. r.