Odluka o općinskim porezima Općine Dubrava

NN 65/2017 (7.7.2017.), Odluka o općinskim porezima Općine Dubrava

Općina Dubrava

1540

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16) i članka 18. Statuta Općine Dubrava (»Glasnik Zagrebačke županije« broj: 20/09, 6/10 i 9/13), i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća općine Dubrava (»Glasnik Zagrebačke županije« broj: 20/09 i 9/13), Općinsko vijeće Općine Dubrava na 1. sjednici održanoj 26. lipnja 2017. g. donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE DUBRAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Dubrava, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

Članak 2.

U Općini Dubrava uvode se sljedeći porezi:

1. Prirez porezu na dohodak,

2. Porez na potrošnju,

3. Porez na kuće za odmor,

4. Porez na korištenje javnih površina.

Porezi iz prethodnog stavka prihod su proračuna Općine Dubrava.

II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Dubrava sukladno Zakonu o lokalnim porezima, (»Narodne novine« 115/16), Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine« 115/16) i Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine« 1/17).

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6%.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Poslove vezane uz utvrđivanje i naplatu prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Dubrava.

Obveznik poreza na potrošnju je svaka fizička i pravna osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskom objektu, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 8.

Porez na potrošnju iskazuje se na propisanim obrascima i prema rokovima koje utvrdi Ministarstvo financija.

Obračunati porez na potrošnju obveznik poreza plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Dubrava.

Članak 10.

Visina poreza na kuće za odmor utvrđuje se u iznosu:

– građevine koje nemaju električnu energiju i tvrdi pristupni put (makadam ili asfalt) – 5,00 kn po m² korisne površine kuće za odmor, godišnje,

– građevine koje imaju električnu energiju ili tvrdi pristupni put (makadam ili asfalt) – 8,00 kn po m² korisne površine kuće za odmor, godišnje,

– građevine koje imaju električnu energiju i tvrdi pristupni put (makadam ili asfalt) – 10,00 kn po m² korisne površine kuće za odmor, godišnje.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor, nadležnom upravnom odjelu Općine Dubrava dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se kuća nalazi i korisnu površinu.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su platiti porez u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Oslobođeni su plaćanja poreza vlasnici koji kuće ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda ili su trošne do te mjere da predstavljaju opasnost za korištenje.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 11.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Dubrava za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera po stopi od 20%.

Pod javnom površinom smatra se zelena površina, pješačka zona, park, dječje igralište, javno prometne površine i zemljišta u vlasništvu Općine Dubrava.

Članak 12.

Obveznik poreza na korištenje javnih površina je pravna i fizička osoba koja koristi javne površine na području Općine Dubrava.

Članak 13.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se kada se javne površine koriste za humanitarne, kulturne, sportske, prosvjetno-
-edukativne i zdravstvene djelatnosti te manifestacije koje su u interesu promocije Općine Dubrava.

VI. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 14.

Općinsko vijeće Općine Dubrava donijet će sukladno Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16), posebnu Odluku kojom će se urediti sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine. Odluka će se donijeti do 30. studenoga 2017. godine.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Općina Dubrava poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom, u cijelosti prenosi na Ministarstvo financija, Poreznu upravu, osim poreza na nekretnine i poreza na korištenje javnih površina koje će obavljati Jedinstveni upravni odjel Općine Dubrava.

Ministarstvu financija, Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je Općini Dubrava dostavljati izvješća o utvrđenim obvezama i naplatama poreza.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje te kaznene i prekršajne odredbe primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona, Zakona o lokalnim porezima, Zakona o općem upravnom postupku i drugih mjerodavnih važećih propisa i akata.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Dubrava (»Glasnik Zagrebačke županije« broj: 2/02 i 22/02) i Odluka o prirezu poreza na dohodak »Narodne novine« br. 108/02 146/10).

Članak 17.

Odredbe članaka 9. i 10. ove odluke koje se odnose na porez na kuće za odmor prestaju važiti 1. siječnja 2018.

Članak 18.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku Zagrebačke županije«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Ova će odluka biti objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/2
Urbroj: 2117/02-01-17-1
Dubrava, 26. lipnja 2017.

Predsjednica
Kristina Gazec, v. r.