Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica

NN 65/2017 (7.7.2017.), Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica

Grad Varaždinske Toplice

1545

Na temelju odredaba članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/2016) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 7/13, 26/13, 38/13) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 7/13. i 26/13.), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj 30. lipnja 2017. godine, donosi

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA
GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Gradu Varaždinskim Toplicama, porezni obveznici tj. obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja predmetnih poreza u skladu s odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/2016).

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

II. GRADSKI POREZI

Članak 2.

Gradski porezi Grada Varaždinske Toplice su:

1) prirez porezu na dohodak

2) porez na potrošnju

3) porez na kuće za odmor

4) porez na korištenje javnih površina

5) porez na nekretnine.

Utvrđuje se da je, sukladno odredbi čl. 20. st. 2. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/2016), Grad Varaždinske Toplice dužan uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

III. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na: porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i/ili porez na dohodak od drugog dohotka u skladu s odredbama zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuje porez na dohodak.

Obveznici plaćanja prireza porezu na dohodak su fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak kako su oni određeni zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje porez na dohodak, a koje imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Varaždinske Toplice.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak jest porez na dohodak kako je on određen mjerodavnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

Članak 6.

Prirez porezu na dohodak jest prihod proračuna Grada Varaždinskih Toplica.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava, sukadno odredbi čl. 41. st. 2. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/2016).

IV. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na području Grada Varaždinskih Toplica.

Obveznici plaćanja poreza na potrošnju su pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Grada Varaždinskih Toplica.

Članak 8.

Osnovica poreza na potrošnju jest prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz članka 8. ove Odluke.

Članak 10.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju jest od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 1. ovog članka porezni obveznik iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Obrazac PP-MI-PO jest javno objavljen te čini obvezni prilog Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/2016).

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju, porezni je obveznik dužan platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prehodni mjesec.

Članak 11.

Porez na potrošnju jest prihod proračuna Grada Varaždinskih Toplica.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava, sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica.

V. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Varaždinskih Toplica.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja službe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor plaća se po četvornom metru korisne površine površine kuće za odmor.

Korisnom površinom kuće za odmor smatraju se samo stambene površine koje služe za stanovanje dok se sve druge površine koje ne služe stanovanju (skloništa, stubišta, balkoni, nepokrivene terase, garaže) ne smatraju korisnom površinom pri utvrđivanju poreza na kuće za odmor.

Ukoliko se kuća za odmor nalazi u izgradnji (nedovršena kuća za odmor ili stan), porez se plaća samo za onaj dio korisne površine koji se može koristiti.

Ukoliko se građevina koristi dijelom kao gospodarski objekt u smislu članka 12. stavka 2. ove Odluke, a dijelom kao kuća za odmor, porez se plaća samo na onaj dio korisne površine koji se koristi kao kuća za odmor.

Članak 14.

Visina poreza na kuće za odmor utvrđuje se prema opremljenosti komunalnom infrastrukturom u zoni u kojoj se predmetna kuća za odmor nalazi, i to po sljedećim stopama:

a) 12,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor do kojih je izgrađena sva komunalna infrastruktura (struja, voda, plin i asfalt)

b) 8,00 kuna po četvornom metru korisne površne kuće za odmor do kojih je djelomično izgrađena komunalna infrastruktura (struja ili plin)

c) 5,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor do kojih, osim pristupnog puta, nema izgrađene komunalne infrastrukture.

Članak 15.

Porez na kuće za odmor jest prihod proračuna Grada Varaždinskih Toplica.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava, sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica.

Obveznik plaćanja poreza na kuće za odmor dužan je poreznom tijelu navedenom u stavku 2. ovog članka, dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

VI. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.

Javnim površinama čije korištenje, u smislu ove Odluke, podliježe oporezivanju, smatraju se sve površine koje su, kao javne površine definirane mjerodavnim zakonskim i podzakonskim aktima te općim aktom Grada Varaždinskih Toplica, a kojim se uređuje komunalni red.

Članak 17.

Porez na korištenje javnih površina plaća se na po metru četvornom površine koja se koristi, po danu korištenja javne površine, i to u sljedećim iznosima:

a)     prodajni stolovi, klupe, štandovi, kolica za prodaju raznih proizvoda, ledenice, ambulantne, ugostiteljske i druge prikolice, peći i naprave za pečenje plodina i slično10,00 kn/m2 po danu
b)     šatori u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, zabavni parkovi, luna parkovi, cirkusi, pozornice i slično2,00 kn/m2 po danu
c)     ljetne terase uključujući stolove, stolice, suncobrane i sjenila, pokretne ograde i druge naprave koje se postavljaju kao otvorene terase2,00 kn/m2 po danu
d)     javne površine ispred trgovina koje se koriste za izlaganje i prodaju robe1,00 kn/m2 po danu
e)     reklamne ploče i konstrukcije, obavijesne ploče i dr.1,00 kn/m2 po danu
f)     kiosci, montažni objekti koji služe u prodajne, ugostiteljske i druge aktivnosti na temelju kojih se ostvaruje odgovarajući prihod1,50 kn/m2 po danu.


Članak 18.

U dane održavanja manifestacija na području Grada Varaždinskih Toplica, porez na korištenje javnih površina za prodajne stolove i klupe plaća se 25,00 kn/m2 na dan, s time da korisna površina ne može biti manja od 4 m2.

Članak 19.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina, na temelju prethodnog odobrenja gradonačelnice, mogu se osloboditi pravne i fizičke osobe koje javnu površinu koriste u svrhu kulturno – umjetničkih, sportskih, prosvjetno – edukativnih, humanitarnih aktivnosti; za vrijeme kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija u organizaciji Grada Varaždinskih Toplica, gradskih ustanova, Turističke zajednice Grada Varaždinskih Toplica, udruga civilnog društva s područja Grada Varaždinskih Toplica; za javne skupove u organizaciji političkih stranaka i udruga civilnog društva te u ostale svrhe koje su od javnog interesa za gospodarski, turistički, društveni razvoj Grada Varaždinskih Toplica.

Članak 20.

Porez na korištenje javnih površina jest prihod proračuna Grada Varaždinskih Toplica.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava, sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

VII. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 21.

Pravna pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine bit će uređena posebnom odlukom Gradskog vijeća, sukladno mjerodavnim odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/2016).

VIII. POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 22.

Na pravna pitanja utvrđivanja, naplate, povrata poreza, prava na pravni lijek i postupka u povodu korištenja pravnog lijeka, prekršajnu i kaznenu odgovornost u primjeni ove Odluke kao i na druga pitanja vezana uz poreze koji su predmet ove Odluke odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju lokalni porezi i porez na dohodak, a podredno, zakona kojim se uređuje opći porezni postupak te prekršajnog zakona.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Postupci utvrđivanja i naplate poreza na kuće za odmor započeti po Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/16) i ovoj Odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018., dovršit će se prema odredbama citiranog Zakona i ove Odluke.

Članak 24.

Odredbe članaka 12. do 15. prestaju važiti 1. siječnja 2018.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti sljedeće odluke: Odluka o prirezu porezu na dohodak (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj: 20/2005), Odluka o porezu na potrošnju (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj: 17/2001), Odluka o porezu na kuće za odmor (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj: 26/2009), Odluka o porezu na korištenje javnih površina (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj: 26/2009).

Članak 26.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i Službenom vjesniku Varaždinske županije, a stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak (čl. 3. – 6.) koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem će biti izvršena objava u »Narodnim novinama«.

Klasa: 415-01/17-01/5
Urbroj: 2186/026-01-17-4
Varaždinske Toplice, 30. lipnja 2017.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Franjo Prstec, v. r.