Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 66/2017 (10.7.2017.), Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1552

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 9. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Osnovna lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova) koja, u skladu s člankom 20. stavkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju sadrži popis lijekova koji se osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) u cijelosti osiguravaju u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Ovom Odlukom utvrđuje se i Osnovna lista magistralnih pripravaka.

Članak 2.

Lijekovi utvrđeni Osnovnom listom lijekova primjenjuju se u okviru zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koja se provodi u djelatnosti na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda.

Osnovna lista lijekova sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-
-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, oznake, nezaštićeno ime lijeka (INN), definiranu dnevnu dozu (DDD) i jedinicu mjere, cijenu lijeka u kunama za definiranu dnevnu dozu (bez i sa PDV-om), način primjene lijeka, naziv nositelja odobrenja, naziv proizvođača, zaštićeno ime lijeka, oblik, jačinu i količinu prema pakiranju lijeka, cijenu u kunama za jedinicu oblika lijeka (bez i sa PDV-om), cijenu u kunama za originalno pakiranje lijeka (bez i sa PDV-om) te oznaku »R« i »RS«.

Oznaka uz nezaštićeno ime lijeka označava medicinske indikacije osnovom kojih osigurana osoba zavoda ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Osnovne liste lijekova na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja te pravila njihove primjene prilikom korištenja zdravstvene zaštite na svim razinama zdravstvene djelatnosti.

Oznaka uz »R« i »RS« označava smjernicu propisivanja lijeka osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Osnovne liste lijekova na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja te pravila njihovog propisivanja na recept.

Osnovna lista lijekova sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Osnovna lista magistralnih pripravaka sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, naziv pripravka, cijenu u kunama za originalno pakiranje lijeka (bez i sa PDV-om), te oznaku »R« ili »RS«.

Osnovna lista magistralnih pripravaka sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 63/16., 68/16. – ispravak, 90/16., 12/17., 21/17. – ispravak, 27/17., 39/17. i 53/17.).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/17-01/141

Urbroj: 338-01-01-17-01

Zagreb, 29. lipnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., v. r.

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijeka – INNDDD i jed. mj.Cijena u kn za DDDCijena u kn za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pak. lijekaCijena u kn za jed. oblik lijekaCijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)Cijena u kn za orig. pakiranje lijekaCijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
A01AA01 151natrij-fluorid1,1 mgO
A01AB12 451DSheksetidinO
A01AD11 261DSpolivinil-pirolidon + natrij-hijalurat + gliciretinična kiselinaNA101LHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Birex PharmaceuticalsGelclairgel oralni konc., vreć. 3x15 ml21,3722,4464,1067,31
A01AD11 262DSpolivinil-pirolidon + natrij-hijalurat + gliciretinična kiselinaNA101LHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Birex PharmaceuticalsGelclairgel oralni konc., vreć. 21x15 ml19,5520,53410,55431,08
A01AD11 263polivinil-pirolidon + natrij-hijalurat + gliciretinična kiselinaNA101LHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Birex PharmaceuticalsGelclairgel oralni konc., boč. 1x180 ml226,65237,98226,65237,98RSRA01
A02BA02 051DSranitidin0,3 gP
A02BA02 101ranitidin0,3 g2,032,13OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Peptorantbl. 20x150 mg1,021,0720,3321,35R
A02BA02 111ranitidin0,3 g2,032,13OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ranixtbl. film obl. 20x150 mg1,021,0720,3321,35R
A02BA02 113ranitidin0,3 g2,032,14OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ranixtbl. film obl. 30x150 mg1,021,0730,5032,03R
A02BA02 114ranitidin0,3 g1,821,91OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ranixtbl. film obl. 30x300 mg1,821,9154,6057,33R
A02BA02 115ranitidin0,3 g2,032,13OSandoz d.o.o.Sandoz-LekRanitaltbl. film obl. 20x150 mg1,021,0720,3321,35R
A02BA02 116ranitidin0,3 g1,811,90OSandoz d.o.o.Sandoz-LekRanitaltbl. film obl. 30x300 mg1,811,9054,2056,91R
A02BA02 117ranitidin0,3 g2,032,14OSandoz d.o.o.Sandoz-LekRanitaltbl. film obl. 30x150 mg1,021,0730,5032,03R
A02BA02 118ranitidin0,3 g2,032,13OFarmal d.d.Farmal d.d.Rantintbl. film obl. 20x150 mg1,021,0720,3321,35R
A02BA02 119ranitidin0,3 g1,821,91OFarmal d.d.Farmal d.d.Rantintbl. film obl. 30x300 mg1,821,9154,6057,33R
A02BA03 131famotidin40 mg1,982,08OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ulfamidtbl. 20x20 mg0,991,0419,8020,79R
A02BA03 132famotidin40 mg2,362,48OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ulfamidtbl. 10x40 mg2,082,1820,8021,84R
A02BA03 141famotidin40 mg1,982,08OAlkaloid d.o.o.AlkaloidFamosantbl. 20x20 mg0,991,0419,8020,79R
A02BA03 142famotidin40 mg2,362,48OAlkaloid d.o.o.AlkaloidFamosantbl. 10x40 mg2,082,1820,8021,84R
A02BC01 036DSomeprazolNA20120 mg11,9412,54PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultoppraš. za otop. za inf., lio boč. 1x40 mg23,8825,0723,8825,07
A02BC01 101omeprazol20 mg1,501,58OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Ulzolcaps. 14x20 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC01 111omeprazol20 mg1,011,06OBelupo d.d.BelupoTarget pluscaps. 14x20 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC01 112omeprazol20 mg1,011,06OBelupo d.d.BelupoTarget pluscaps. 28x20 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC01 116omeprazol20 mg1,051,10OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ortaloxcaps. 28x10 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC01 118omeprazol20 mg1,011,06OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ortaloxcaps. 28x20 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC01 131omeprazol20 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 14x20 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC01 132omeprazol20 mg1,501,57OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultop Scaps. 28x10 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC01 133omeprazol20 mg1,001,05OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 14x40 mg1,861,9526,0427,34RRA02
A02BC01 134omeprazol20 mg0,870,91OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 28x40 mg1,731,8248,5350,96RRA02
A02BC01 135omeprazol20 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 28x20 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC01 142omeprazol20 mg1,501,58OFarmal d.d.Farmal d.d.Omezolcaps. žel. otp. 28x20 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 011DSpantoprazolNA20140 mg18,0418,94PBelupo d.d.BelupoZoltexpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x40 mg18,0418,9418,0418,94
A02BC02 021DSpantoprazolNA20140 mg24,7425,98PSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipanpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x40 mg24,7425,9824,7425,98
A02BC02 022DSpantoprazolNA20140 mg16,2417,05PSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipanpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 10x40 mg16,2417,05162,36170,48
A02BC02 030DSpantoprazolNA20140 mg27,4928,86PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nolpazapraš. za otop. za inj., boč. 1x40 mg27,4928,8627,4928,86
A02BC02 101pantoprazol40 mg1,051,10OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 102pantoprazol40 mg0,981,03OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 103pantoprazol40 mg1,151,20OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 14x40 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC02 104pantoprazol40 mg1,011,06OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 111pantoprazol40 mg1,501,58OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 112pantoprazol40 mg2,252,36OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 113pantoprazol40 mg1,501,58OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 14x40 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC02 114pantoprazol40 mg1,491,56OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 115pantoprazol40 mg2,222,33OFarmal d.d.Farmal d.d.Apazoltbl. film žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 116pantoprazol40 mg2,262,37OFarmal d.d.Farmal d.d.Apazoltbl. film žel. otp. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 118pantoprazol40 mg1,221,28OFarmal d.d.Farmal d.d.Apazoltbl. film žel. otp. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 121pantoprazol40 mg1,051,10OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 122pantoprazol40 mg0,981,03OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 123pantoprazol40 mg1,151,20OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 14x40 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC02 124pantoprazol40 mg1,011,06OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 126pantoprazol40 mg1,051,10OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 127pantoprazol40 mg0,981,03OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 128pantoprazol40 mg1,011,06OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 129pantoprazol40 mg1,011,06OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 56x40 mg1,011,0656,6259,45RRA02
A02BC02 131pantoprazol40 mg1,051,10OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 132pantoprazol40 mg0,981,03OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 133pantoprazol40 mg1,201,26OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 30x20 mg0,520,5515,6816,46RRA02
A02BC02 134pantoprazol40 mg1,241,30OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 60x20 mg0,490,5229,5231,00RRA02
A02BC02 135pantoprazol40 mg1,151,20OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 14x40 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC02 136pantoprazol40 mg1,011,06OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 137pantoprazol40 mg1,051,10OAlkaloid d.o.o.West Pharma, Atlantic PharmaPantoprazol Alkaloidtbl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 138pantoprazol40 mg0,981,03OAlkaloid d.o.o.West Pharma, Atlantic PharmaPantoprazol Alkaloidtbl. žel. otp. 28x40 mg0,981,0327,4428,81RRA02
A02BC02 141pantoprazol40 mg1,101,16OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 142pantoprazol40 mg2,262,37OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 144pantoprazol40 mg0,981,03OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 28x40 mg0,981,0327,4428,81RRA02
A02BC02 146pantoprazol40 mg1,051,10OGENERA d.d.Genera d.d.Pantoprazol Generatbl. žel. otp. 28x20 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC02 147pantoprazol40 mg0,981,03OGENERA d.d.Genera d.d.Pantoprazol Generatbl. žel. otp. 56x20 mg0,490,5227,5528,93RRA02
A02BC02 148pantoprazol40 mg1,151,20OGENERA d.d.Genera d.d.Pantoprazol Generatbl. žel. otp. 14x40 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC02 149pantoprazol40 mg1,011,06OGENERA d.d.Genera d.d.Pantoprazol Generatbl. žel. otp. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 162pantoprazol40 mg1,011,06OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 28x40 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC02 171pantoprazol40 mg1,201,26OSTADA d.o.o.STADAPeptixtbl. žel. otp. 30x20 mg0,520,5515,6816,46RRA02
A02BC02 172pantoprazol40 mg1,231,30OSTADA d.o.o.STADAPeptixtbl. žel. otp. 60x20 mg0,490,5229,5231,00RRA02
A02BC02 173pantoprazol40 mg1,161,22OSTADA d.o.o.STADAPeptixtbl. žel. otp. 15x40 mg1,011,0615,1715,93RRA02
A02BC02 174pantoprazol40 mg1,061,12OSTADA d.o.o.STADAPeptixtbl. žel. otp. 30x40 mg1,011,0630,3331,85RRA02
A02BC02 181pantoprazol40 mg0,940,99OFarmal d.d.mibe GmbHApazol Atbl. žel. otp. 28x20 mg0,470,4913,1713,83RRA02
A02BC02 182pantoprazol40 mg0,890,93OFarmal d.d.mibe GmbHApazol Atbl. žel. otp. 56x20 mg0,440,4724,8026,04RRA02
A02BC02 183pantoprazol40 mg0,910,96OFarmal d.d.mibe GmbHApazol Atbl. žel. otp. 28x40 mg0,910,9625,4826,75RRA02
A02BC03 104lanzoprazol30 mg1,501,58OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Lansoprazol Plivacaps. žel. otp. tvrde 28x30mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC03 111lanzoprazol30 mg1,051,10OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Laronacaps. žel. otp. tvrde 28x15 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC03 112lanzoprazol30 mg1,011,06OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Laronacaps. žel. otp. tvrde 28x30 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC03 131lanzoprazol30 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lanzulcaps. 14x30 mg1,011,0614,1614,87RRA02
A02BC03 132lanzoprazol30 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lanzul Scaps. 28x15 mg0,520,5514,6315,36RRA02
A02BC03 133lanzoprazol30 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lanzulcaps. 28x30 mg1,011,0628,3129,73RRA02
A02BC05 021DSesomeprazolNA20130 mg19,4020,37PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasEsomeprazol Sandozpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x40 mg25,8627,1525,8627,15
A02BC05 061DSesomeprazolNA20130 mg23,9225,12PAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaNexiumboč. 10x40 mg31,9033,49318,97334,92
A02BC05 112esomeprazol30 mg1,922,02OBelupo d.d.BelupoEsproltbl. žel. otp. 30x20 mg0,700,7320,9021,95RRA02
A02BC05 113esomeprazol30 mg1,942,03OBelupo d.d.BelupoEsproltbl. žel. otp. 15x20 mg0,700,7310,4510,97RRA02
A02BC05 114esomeprazol30 mg1,641,72OBelupo d.d.BelupoEsproltbl. žel. otp. 15x40 mg1,351,4220,2221,23RRA02
A02BC05 115esomeprazol30 mg1,641,72OBelupo d.d.BelupoEsproltbl. žel. otp. 30x40 mg1,351,4240,4442,46RRA02
A02BC05 131esomeprazol30 mg1,942,03OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 14x20 mg0,700,739,7510,24RRA02
A02BC05 132esomeprazol30 mg1,881,97OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 28x20 mg0,700,7319,5120,49RRA02
A02BC05 133esomeprazol30 mg1,221,28OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 14x40 mg1,351,4218,8719,81RRA02
A02BC05 134esomeprazol30 mg1,591,67OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 28x40 mg1,351,4237,7539,64RRA02
A02BC05 147esomeprazol30 mg1,041,10OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Esomeprazol PharmaStbl. žel. otp. 28x20 mg0,700,7319,4920,46RRA02
A02BC05 149esomeprazol30 mg0,670,71OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Esomeprazol PharmaStbl. žel. otp. 28x40 mg1,351,4137,7339,62RRA02
A02BC05 163esomeprazol30 mg1,501,58OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaNexiumtbl. 28x20 mg0,700,7319,5120,49RRA02
A02BX05 131bizmut oksid0,48 g4,044,24OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ulcamedtbl. film obl. 56x120 mg1,011,0656,5659,39RRA16
A03BA01 051PRatropin1,5 mgP
A03BB01 051DShioscin-butilbromid60 mgP
A03BB01 551hioscin-butilbromid60 mgRR
A03BB01 563DShioscin-butilbromid60 mgO
A03FA01 051PRmetoklopramid30 mgP
A03FA01 111metoklopramid30 mg1,351,42OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Metoprantbl. 40x10 mg0,450,4718,0118,91R
A03FA01 142metoklopramid30 mg1,351,42OAlkaloid d.o.o.AlkaloidReglantbl. 40x10 mg0,450,4718,0118,91R
A03FA01 241metoklopramid30 mg2,482,60OAlkaloid d.o.o.AlkaloidReglanotop. oral. 120 ml (5mg/5ml)9,9210,429,9210,42R
A04AA01 003DSondansetronNA40116 mg125,52131,80PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Setrononamp. 5x2 ml (2mg/ml)31,3832,95156,90164,75
A04AA01 004DSondansetronNA40116 mg92,6597,28PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Setrononamp. 5x4 ml (2mg/ml)46,3348,64231,63243,21
A04AA01 021DSondansetronNA40116 mg85,8290,11PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasOndantorotop. za inj. ili konc. za otop. za inf. boč. stakl. 5x2 ml (2 mg/ml)21,4622,53107,28112,64
A04AA01 022DSondansetronNA40116 mg80,8984,93PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasOndantorotop. za inj. ili konc. za otop. za inf., boč. stakl. 5x4 ml (2 mg/ml)40,4542,47202,23212,34
A04AA01 067DSondansetronNA40116 mg105,43110,70PNovartis Hrvatska d.o.o.GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.Zofranamp. 5x2 ml (2mg/ml)26,3627,68131,79138,38
A04AA01 068DSondansetronNA40116 mg92,6597,28PNovartis Hrvatska d.o.o.GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.Zofranamp. 5x4 ml (2mg/ml)46,3348,64231,63243,21
A04AA01 071DSondansetronNA40116 mg95,36100,13PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios AlmiroOndanzetron Kabiotop. za inj., boč. stakl. 5x2 ml (2 mg/ml)23,8425,03119,20125,16
A04AA01 072DSondansetronNA40116 mg89,8894,37PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios AlmiroOndanzetron Kabiotop. za inj., boč. stakl. 5x4 ml (2 mg/ml)44,9447,19224,70235,94
A04AA01 122DSondansetronNA40116 mg19,8020,79OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasOndantortbl. film obl. 10x8 mg9,9010,4099,00103,95
A04AA01 161DSondansetronNA40116 mg46,9549,30ONovartis Hrvatska d.o.o.Glaxo Wellcome S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.AZofrantbl. 10x4 mg11,7412,32117,38123,25
A04AA01 162DSondansetronNA40116 mg40,2342,24ONovartis Hrvatska d.o.o.Glaxo Wellcome S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.AZofrantbl. 10x8 mg20,1221,13201,15211,21
A04AA02 001DSgranisetronNA4013 mg74,8178,55PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oGraftorkonc. za otop. za inj. ili inf., amp. 5x1 mg/1 ml24,9426,19124,68130,91
A04AA02 002DSgranisetronNA4013 mg39,4741,44PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oGraftorkonc. za otop. za inj. ili inf., amp. 5x3 mg/3 ml39,4741,44197,35207,22
A04AA02 021DSgranisetronNA4012 mg34,3836,10OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasGranisetron Sandoztbl. film obl. 10x1 mg17,1918,05171,90180,50
A04AA02 061DSgranisetronNA4013 mg67,3370,69PB. Braun Adria d.o.o.Hameln Pharmaceuticals GmbHGranisetron B. Braunkonc. za otop. za inj. ili inf., amp. 5x1 mg/ml22,4423,56112,21117,82
A04AA02 062DSgranisetronNA4013 mg35,5237,30PB. Braun Adria d.o.o.Hameln Pharmaceuticals GmbHGranisetron B. Braunkonc. za otop. za inj. ili inf., amp. 5x3 mg/3 ml35,5237,30177,60186,48
A04AA02 072DSgranisetronNA4013 mg118,74124,68PRoche d.o.o.RocheKytrilkonc. otop. za inf., amp. 5x1mg/ml39,5841,56197,90207,80
A04AA02 073DSgranisetronNA4013 mg62,6565,78PRoche d.o.o.RocheKytrilkonc. otop. za inf., amp. 5x3mg/3ml62,6565,78313,26328,92
A04AA02 084DSgranisetronNA4013 mg83,1287,28PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGranisetron Kabikonc. otop. za inj. ili inf., amp. 5x1 mg/ml27,7129,10138,53145,46
A04AA02 085DSgranisetronNA4013 mg43,8646,05PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGranisetron Kabikonc. otop. za inj. ili inf., amp. 5x3 mg/3 ml43,8646,05219,28230,24
A04AA02 171DSgranisetronNA4012 mg49,1151,57ORoche d.o.o.RocheKytriltbl. 10x1 mg24,5625,79245,57257,85
A04AA05 001DSpalonosetronNA4020,25 mg363,64381,82PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Palonozetron Plivaotop. za inj. boč. 1x250 mcg/5 ml363,64381,82363,64381,82
A04AA05 021DSpalonosetronNA4020,25 mg265,10278,36PSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbH, Haupt Pharma Wolfratshausen GmbHPalonozetron Sandozotop. za inj., boč. stakl. 1x250 mcg/5 ml265,10278,36265,10278,36
A04AA05 041DSpalonosetronNA4020,25 mg294,55309,28PAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LtdPalonosetron Accordotop. za inj. boč. stakl. 1x250 mcg/5 ml294,55309,28294,55309,28
A04AA05 061DSpalonosetronNA4020,25 mg459,73482,72PHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Birex PharmaceuticalsAloxiotop. za inj. boč., 1x250 mcg/5 ml459,73482,72459,73482,72
A04AA05 071DSpalonosetronNA4020,25 mg327,28343,64PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Ferantotop. za inj., amp. 1x250 mcg/5 ml327,28343,64327,28343,64
A04AA05 072DSpalonosetronNA4020,25 mg327,28343,64PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Ferantotop. za inj., amp. 5x250 mcg/5 ml327,28343,641.636,401.718,22
A04AA55 131DSnetupitant + palonozetronNA403Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Akynzeocaps. tvrda 1x(300 mg + 0,5 mg)563,89592,08563,89592,08
A04AD12 161DSaprepitantNA40295 mg309,87325,36OMerck Sharp & Dohme Ltd.Merck Sharp & DohmeEmendcaps. tvrda 1x125 mg + 2x80 mg407,72428,11407,72428,11
A04AD12 162DSaprepitantNA40295 mg92,9697,61OMerck Sharp & Dohme Ltd.Merck Sharp & DohmeEmendcaps. tvrda 5x125 mg122,32128,44611,60642,18
A05AA02 161ursodeoksikolna kiselina0,75 g6,456,77OWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaUrsofalkcaps. 100x250 mg2,152,26215,17225,93RSRA03
A06AD11 361laktulozama6016,7 g0,570,60OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDuphalac sirupboč. plast. s čaš. mjern. plast. 1x500 ml (66,7 g/100 ml)28,3329,7528,3329,75Rpa01
A06AD11 365laktuloza6,7 g0,580,61OMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHLactulose-MIP sirupboč. plast. 1x500 ml (65 g/100 ml)28,3329,7528,3329,75RRA12
A07AA12 161DSfidaksomicinNA7000,4 g1.113,491.169,17OAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Pharma Europe B.V.Dificlirtbl. film obl. 20x200 mg556,75584,5811.134,9311.691,68
A07BA01 111DSaktivni (medicinski) ugljen5 g26,5727,90OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Carbomedtbl. 30x150 mg0,800,8423,9125,11
A07BA01 312DSaktivni (medicinski) ugljen5 g12,8313,47OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Carbomedgranule 1x50 g (19,25 g u 50 g)49,4051,8749,4051,87
A07CA01 351natrij-klorid + kalij-klorid + natrij-citratOR
A07EC01 131sulfasalazin2 g2,642,77OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Sulfasalazin Krka ENtbl. žel. otp. 50x500 mg0,660,6932,9434,59R
A07EC01 182sulfasalazin2 g2,642,77OPfizer Croatia d.o.o.KemwellSalazopyrintbl. 100x500 mg0,660,6965,8769,16R
A09AA02 172enzimi gušterače (visoko dozirani)OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 10.000caps. 1x100 kom.0,760,8075,9379,73RSRA15
A09AA02 173enzimi gušterače (visoko dozirani)OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 25.000caps. 1x100 kom.2,022,12202,00212,10RSRA15
A09AA02 174enzimi gušterače (visoko dozirani)OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 40.000caps. 1x50 kom.3,643,82182,00191,10RSRA15
A09AA02 182enzimi gušterače (visoko dozirani)OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGPangrol 10 000caps. tvrde žel. otp. 1x100 kom0,530,5653,1555,81RSRA15
A09AA02 183enzimi gušterače (visoko dozirani)OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGPangrol 25 000caps. tvrde žel. otp. 1x100 kom1,411,48141,40148,47RSRA15
A10AB01 061inzulin40 i.j.4,454,67PEli Lilly Hrvatska d.o.o.Lilly FranceHumulin Rotop. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml), susp.33,3435,01166,70175,04R
A10AB01 072inzulin40 i.j.3,513,68PNovo Nordisk A/SNovo NordiskActrapid HMotop. za inj., boč. 1x10 ml (100 i.j./ml)87,6492,0287,6492,02R
A10AB04 083inzulin lispro40 i.j.5,896,18PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalogotop. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml)44,2046,41221,00232,05RRA06
A10AB04 084inzulin lispro40 i.j.6,737,06PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalogotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 IU/ml)50,4652,98252,30264,92RRA06
A10AB04 085inzulin lispro40 i.j.6,596,92PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalogotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (200 IU/ml)98,79103,73493,95518,65RRA06
A10AB05 071inzulin aspart40 i.j.6,837,17PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoRapidotop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 i.j./ml)51,2553,81256,23269,04RRA06
A10AB05 072inzulin aspart40 i.j.5,896,18PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoRapidotop. za inj., uložak stakl. Penfil 5x3 ml (100 i.j./ml)44,2046,41221,00232,05RRA06
A10AB06 061inzulin glulizin40 i.j.6,086,38PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHApidraotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 i.j./ml)45,5847,85227,88239,27RRA06
A10AC01 066inzulin40 i.j.4,454,67PEli Lilly Hrvatska d.o.o.Lilly FranceHumulin Nsusp. za inj. uložak 5x3 ml (100 IU/ml)33,3435,01166,70175,04R
A10AC01 077inzulin human40 i.j.4,955,20PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis Deutchland GmbHInsuman Basalsusp. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 IU/ml)37,1138,97185,57194,85R
A10AD01 083inzulin40 i.j.4,454,67PEli Lilly Hrvatska d.o.o.Lilly FranceHumulin M3susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml)33,3435,01166,70175,04R
A10AD04 081inzulin lispro40 i.j.5,896,18PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 25susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml)44,2046,41221,00232,05RRA07
A10AD04 083inzulin lispro40 i.j.5,896,18PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 50susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml)44,2046,41221,00232,05RRA07
A10AD04 085inzulin lispro40 i.j.6,717,05PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 25susp. za inj., brizg, napunj. KwikPen 5x3 ml (100 IU/ml)50,3452,85251,68264,26RRA07
A10AD04 086inzulin lispro40 i.j.6,717,05PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 50susp. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 IU/ml)50,3452,85251,68264,26RRA07
A10AD05 073inzulin aspart40 i.j.6,867,21PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoMix 30susp. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 i.j./ml)51,4954,06257,43270,30RRA07
A10AD05 075inzulin aspart40 i.j.6,666,99PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoMix 50susp. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 i.j./ml)49,9552,45249,75262,24RRA07
A10AE04 061inzulin glargin40 i.j.9,309,77PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHLantusotop. za inj., uložak stakl. 5x3 ml (100 i.j./ml)69,7473,23348,70366,14RRA08
A10AE04 062inzulin glargin40 i.j.9,309,77PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHLantusotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 U/ml)69,7473,23348,70366,14RRA08
A10AE04 071inzulin glargin40 i.j.9,309,76PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis Deutschland GmbHToujeootop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x1,5 ml (300 U/ml)104,61109,84313,83329,52RRA08
A10AE04 081inzulin glargin40 i.j.7,908,30PEli Lilly Regional Operations GmbHLilly France S.A.S.Abasaglarotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 10x3 ml (100 U/ml)59,2862,24592,79622,43RRA08
A10AE04 082inzulin glargin40 i.j.7,908,30PEli Lilly Regional Operations GmbHLilly France S.A.S.Abasaglarotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)59,2862,24296,39311,21RRA08
A10AE05 071inzulin detemir40 i.j.9,9510,44PNovo Nordisk A/SNovo NordiskLevemirotop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 i.j./ml)74,6078,33373,00391,65RRA08
A10BA02 101metformin2 g0,750,79OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 80x850 mg0,320,3325,3426,61R
A10BA02 102metformin2 g0,750,79OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 80x1000 mg0,340,3526,8328,17R
A10BA02 103metformin2 g0,930,98OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 30x850 mg0,320,339,509,98R
A10BA02 104metformin2 g0,940,99OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 30x1000 mg0,370,3911,1011,66R
A10BA02 111metformin2 g0,710,75OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 100x500 mg0,180,1917,7218,61R
A10BA02 112metformin2 g0,710,75OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 30x850 mg0,300,329,009,45R
A10BA02 113metformin2 g0,740,78OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 30x1000 mg0,370,3911,1011,66R
A10BA02 114metformin2 g0,720,76OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 120x850 mg0,300,3236,5038,33R
A10BA02 115metformin2 g0,670,70OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 120x1000 mg0,340,3540,2542,26R
A10BA02 121metformin2 g0,720,76OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 30x500 mg0,180,195,405,67R
A10BA02 122metformin2 g0,720,76OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 120x500 mg0,180,1921,2622,32R
A10BA02 123metformin2 g0,710,74OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 30x850 mg0,300,329,009,45R
A10BA02 124metformin2 g0,660,69OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 120x850 mg0,280,3033,7535,44R
A10BA02 125metformin2 g0,670,70OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 120x1000 mg0,340,3540,2542,26R
A10BA02 173metformin2 g0,750,78OMedis Adria d.o.o.WeifaAglurabtbl. film obl. 100x500 mg0,180,1917,7218,61R
A10BA02 174metformin2 g0,750,78OMedis Adria d.o.o.WeifaAglurabtbl. film obl. 100x850 mg0,320,3331,6833,26R
A10BA02 175metformin2 g0,750,79OMedis Adria d.o.o.WeifaAglurabtbl. film obl. 60x1000 mg0,340,3520,1221,13R
A10BA02 181metformin2 g0,750,78OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor 500tbl. film obl. 120x500 mg0,180,1921,2622,32R
A10BA02 182metformin2 g0,750,79OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor 850tbl. film obl. 120x850 mg0,320,3338,0139,91R
A10BA02 183metformin2 g0,750,79OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor 1000tbl. film obl. 120x1000 mg0,340,3540,2542,26R
A10BB01 161glibenklamid-mikrokrist.7 mg1,061,11OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HGlibenclamid Genericontbl. 30x3,5 mg0,530,5615,7516,54R
A10BB01 162glibenklamid-mikrokrist.7 mg1,061,11OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HGlibenclamid Genericontbl. 120x3,5 mg0,480,5057,4660,33R
A10BB09 102gliklazid60 mg0,620,65OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Merckle GmbHDiglical MRtbl. s prilag. osl. 30x60 mg0,620,6518,4519,37R
A10BB09 111gliklazid60 mg0,760,80OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prod. oslob. 60x30 mg0,380,4022,9124,06R
A10BB09 131gliklazid60 mg0,760,80OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Glicladatbl. s prilag. osl. 60x30 mg0,380,4022,9124,06R
A10BB09 132gliklazid60 mg0,760,80OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHGlicladatbl. s prilag. oslob. 30x60 mg0,680,7220,5021,53R
A10BB09 133gliklazid60 mg0,690,72OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHGlicladatbl. s prilag. oslob. 60x60 mg0,680,7241,0043,05R
A10BB09 134gliklazid60 mg0,500,52OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Glicladatbl. s prilag. osl. 30x90 mg0,740,7822,2823,39R
A10BB09 182gliklazid60 mg0,690,72OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma GmbHGliclazid Genericontbl. s prod. oslob. 60x30 mg0,340,3620,6221,65R
A10BB09 183gliklazid60 mg0,620,65OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma GmbHGliclazid Genericontbl. s prod. oslob. 120x30 mg0,310,3237,1238,98R
A10BB12 111glimepirid2 mg0,620,65OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Betaglidtbl. 30x2 mg0,620,6518,7019,64R
A10BB12 112glimepirid2 mg0,650,69OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Betaglidtbl. 30x3 mg0,850,8925,5026,78R
A10BB12 116glimepirid2 mg0,850,89OBelupo d.d.BelupoDiapiridtbl. 30x1 mg0,420,4512,7213,36R
A10BB12 117glimepirid2 mg0,620,65OBelupo d.d.BelupoDiapiridtbl. 30x2 mg0,620,6518,6019,53R
A10BB12 118glimepirid2 mg0,570,60OBelupo d.d.BelupoDiapiridtbl. 30x3 mg0,850,8925,5026,78R
A10BB12 121glimepirid2 mg0,610,64OSalvus d.o.o.Sandoz-LekDibiglimtbl. 30x2 mg0,610,6418,4019,32R
A10BB12 122glimepirid2 mg0,560,59OSalvus d.o.o.Sandoz-LekDibiglimtbl. 30x3 mg0,840,8825,2526,51R
A10BB12 125glimepirid2 mg0,760,79OBosnalijek d.o.o.JGL d.d.Melpamidtbl. 30x1 mg0,380,4011,3411,91R
A10BB12 126glimepirid2 mg0,550,58OBosnalijek d.o.o.JGL d.d.Melpamidtbl. 30x2 mg0,550,5816,4717,29R
A10BB12 127glimepirid2 mg0,500,53OBosnalijek d.o.o.JGL d.d.Melpamidtbl. 30x3 mg0,760,7922,6823,81R
A10BB12 131glimepirid2 mg0,850,89OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 30x1 mg0,420,4512,7213,36R
A10BB12 132glimepirid2 mg0,870,91OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 60x1 mg0,380,4022,9124,06R
A10BB12 133glimepirid2 mg0,610,64OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 30x2 mg0,610,6418,4019,32R
A10BB12 134glimepirid2 mg0,620,65OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 60x2 mg0,620,6537,1038,96R
A10BB12 135glimepirid2 mg0,560,59OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 30x3 mg0,840,8825,2526,51R
A10BB12 136glimepirid2 mg0,570,60OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 60x3 mg0,850,8951,0053,55R
A10BB12 137glimepirid2 mg0,460,48OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 30x4 mg0,920,9727,7029,09R
A10BB12 138glimepirid2 mg0,450,47OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Meglimidtbl. 60x4 mg0,900,9554,0056,70R
A10BB12 145glimepirid2 mg0,610,64OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 30x2 mg0,610,6418,4019,32R
A10BB12 146glimepirid2 mg0,620,65OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 60x2 mg0,620,6537,1038,96R
A10BB12 147glimepirid2 mg0,560,59OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 30x3 mg0,840,8825,2526,51R
A10BB12 148glimepirid2 mg0,560,59OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 60x3 mg0,850,8950,8353,37R
A10BB12 161glimepirid2 mg0,620,65Osanofi – aventis Croatia d.o.o.Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi Winthrop ToursAmaryltbl. 30x2 mg0,620,6518,7019,64R
A10BB12 162glimepirid2 mg0,570,60Osanofi – aventis Croatia d.o.o.Sanofi-Aventis GmbHSanofi-Aventis S.p.A.Sanofi Winthrop ToursAmaryltbl. 30x3 mg0,850,8925,5026,78R
A10BD02 171metformin + glibenklamid2 tbl.0,000,00OMERCK d.o.o.MerckGlucovancetbl. film obl. 30x(500 mg + 5 mg)0,630,6618,7519,69R
A10BD02 172metformin + glibenklamid2 tbl.1,241,30OMERCK d.o.o.MerckGlucovancetbl. film obl. 30x(500 mg + 2,5 mg)0,620,6518,4519,37R
A10BD05 161pioglitazon + metforminOTakeda Pharma A/STakedaCompetacttbl. film obl. 56x(15 mg + 850 mg)2,502,62139,86146,85RRA09
A10BD06 162pioglitazon + glimepiridOTakeda Pharma A/STakedaTandemacttbl. 28x(30 mg + 2 mg)5,495,77153,75161,44RRA09
A10BD09 161alogliptin + pioglitazonOTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Incresynctbl. film obl. 28x(25 mg + 30 mg)9,6210,10269,45282,92Rpa18
A10BG03 101pioglitazon30 mg5,625,90OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Pioglitazon Pliva tbl. 15 mgtbl. 30x15 mg2,812,9584,3088,52RRA09
A10BG03 102pioglitazon30 mg3,663,84OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Pioglitazon Pliva tbl. 30 mgtbl. 30x30 mg3,663,84109,70115,19RRA09
A10BG03 181pioglitazon30 mg4,875,11OTakeda Pharma A/STakedaActostbl. 28x15 mg2,442,5668,1871,59RRA09
A10BG03 182pioglitazon30 mg3,663,84OTakeda Pharma A/STakedaActostbl. 28x30 mg3,663,84102,48107,60RRA09
A10BX02 103repaglinid4 mg0,971,02OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Reodontbl. 90x2 mg0,480,5043,5045,68RRA10
A10BX02 111repaglinid4 mg0,971,02OBelupo d.d.BelupoReglinidtbl. 90x0,5 mg0,120,1310,8811,42RRA10
A10BX02 112repaglinid4 mg0,971,02OBelupo d.d.BelupoReglinidtbl. 90x1 mg0,240,2521,7522,84RRA10
A10BX02 113repaglinid4 mg0,971,02OBelupo d.d.BelupoReglinidtbl. 90x2 mg0,480,5043,5045,68RRA10
A10BX02 127repaglinid4 mg0,971,02OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Repaglinid PharmaStbl. 90x2 mg0,480,5043,5045,68RRA10
A10BX04 061eksenatid15 mcg31,1832,74PAstraZeneca ABLilly PharmaByettaotop. za inj., brzig. napunj. 1x1,2 ml, 5 mcg/20 mcl (0,25 mg/ml)623,58654,76623,58654,76RSRA11
A10BX04 062eksenatid15 mcg15,7616,55PAstraZeneca ABLilly PharmaByettaotop. za inj., brizg. napunj. 1x2,4 ml, 10 mcg/40 mcl, (0,25 mg/ml)630,47661,99630,47661,99RSRA11
A10BX07 061liraglutid1.2 mg21,2922,36PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SVictozaotop. za inj., brizg. napunj. 2x3 ml (6 mg/ml)319,37335,34638,74670,68RSRA11
A10BX10 061liksisenatid20 mcg177,49186,37Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutchland GmbHLyxumiaotop. za inj., brizg. napunj. 1x3 ml (10 mcg/doza)266,24279,55266,24279,55RSRA11
A10BX10 062liksisenatid20 mcg88,7593,18Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutchland GmbHLyxumiaotop. za inj., brizg. napunj. 2x3 ml (20 mcg/doza)266,24279,55532,48559,10RSRA11
A11CC02 251dihidrotahisterol1 mgOR
A11CC04 051DSkalcitriol1 mcgP
A11CC05 201kolekalciferol20 mcgOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivit D3boč. 1x10 ml (4.000 i.j./ml)16,7317,5716,7317,57R
A11CC05 261kolekalciferol20 mcg0,00OFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiOleovit D3oralne kapi, boč. 1x12,5 ml (14400 i.j./ml)52,7055,3452,7055,34R
A11CC05 271kolekalciferol20 mcg0,210,22OPROXIMUM d.o.o.Fidifarm d.o.o.D-VITALoralna otop., amp. 4x0,625 mg/ml (25000 i.j./ml)6,596,9226,3527,67RSRA14
A11EA01 051DSvitamini B kompleksaP
A11HA03 052DStokoferolNA9010,2 gP
A12AA02 051PRkalcij-glukobionatP
A12AA04 131kalcij-karbonat3 g2,782,92OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kalcijev karbonattbl. 50x1 g0,930,9746,3348,65R
A12BA01 111kalij-klorid3 g4,564,79OBelupo d.d.BelupoKalijev klorid Belupotbl. za oral. otop. 30x500 mg0,760,8022,8123,95R
A12BA01 112kalij-klorid3 g4,564,79OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kalijev klorid Jadrantbl. 30x500 mg0,760,8022,8123,95R
A12BA02 321kalijev citratOJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kalijev citrat JGLpraš. za oral. otop., vreć. 15x1 (20,5 mg/ml)1,401,4721,0022,05R
A12BA30 161kalij-citrat + kalij-hidrogenkarbonatODESMA d.o.o.Nordmark Arzneimittel GmbHKalinortbl. šum. 15x1 tbl. (2,17 g + 2 g/tbl.)2,002,1030,0031,50R
A16AA01 051KLlevokarnitinNA9022 gP
A16AA01 151KLlevokarnitinNA9022 gO
A16AB02 062KLimiglucerazaNA903300 j.8.238,438.650,35PGenzyme Europe B.V.GenzymeCerezymepraš. za konc. za otop. za inf., stakl. boč. 1x400 j.10.984,5711.533,8010.984,5711.533,80
A16AB03 062KLagalzidaza alfaNA9041 mg3.536,193.713,00PShire Human Genetic Therapies ABShire HGTReplagalkonc. za inf., boč. 1x3,5 mg/3,5 ml12.376,6512.995,4812.376,6512.995,48
A16AB04 061KLagalzidaza betaNA9045 mg3.501,843.676,93PGenzyme Europe B.V.GenzymeFabrazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x35 mg24.512,8625.738,5024.512,8625.738,50
A16AB04 062KLagalzidaza betaNA9045 mg3.630,963.812,51PGenzyme Europe B.V.GenzymeFabrazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 mg3.630,963.812,513.630,963.812,51
A16AB05 061KLlaronidazaNA9061 T j.9.946,2210.443,53PGenzyme Europe B.V.GenzymeAldurazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 j./5 ml (100j./ml)4.973,115.221,774.973,115.221,77
A16AB07 061KLalglukozidaza alfaNA9070,1 g7.658,568.041,49PGenzyme Europe B.V.GenzymeMyozymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x50 mg3.829,284.020,743.829,284.020,74
A16AB08 061KLgalsulfazaNA908PBioMarin Europe Ltd.CatalentNaglazymekonc. otop. za inf., boč. 1x5 mg/5 ml10.701,5311.236,6110.701,5311.236,61
A16AB09 071KLidursulfaza NA909PShire Human Genetic Therapies ABShire HGTElapraseboč. stakl. 1x6 mg/3 ml (2 mg/ml)20.405,5121.425,7920.405,5121.425,79
A16AB10 061KLvelagluceraza alfaNA903300 U8.238,438.650,35PShire Pharmaceuticals Ireland LimitedShire HGTVprivpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x400 U/20 ml (nakon rekonstitucije 100 U/1ml)10.984,5711.533,8010.984,5711.533,80
A16AX04 151KLnitizinonNA90520 mgO
A16AX10 161KLeliglustatNA910OGenzyme Europe B.V.Genzyme Ireland Ltd.Cerdelgacaps. tvrda 56x84 mg2.745,942.883,24153.772,64161.461,27
B01AA03 162varfarin7,5 mg0,750,79OMedis Adria d.o.o.OrionMartefarintbl. 100x3 mg0,300,3229,6631,14R
B01AB01 011DSheparin10 T i.j.11,6812,26PBelupo d.d.BelupoHeparin Belupootop. za inj., lio amp. 10x25.000 i.j./5 ml29,2030,66292,00306,60
B01AB01 061DSheparinnatrij10 T i.j.8,188,58PPanpharmaRotexmedica GmbH ArzneimittelwerkHeparin Panpharmaotop. za inj. ili inf., 5.000 i.j./ml (10x5 ml)20,4421,46204,40214,62
B01AB02 061DSantitrombin IIINB1012.1 T i.j.3.969,004.167,45PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHKyberninlio boč. 1x500 i.j./10ml945,00992,25945,00992,25
B01AB02 071DSantitrombin IIINB1012.1 T i.j.3.969,004.167,45PJana Pharm d.o.o.OctapharmaATenativlio boč. 1x500 i.j./10ml945,00992,25945,00992,25
B01AB02 081DSantitrombin IIINB1012.1 T i.j.3.969,004.167,45PAgmar d.o.o.BaxterAnithrombin III Immuno 500 i.j.lio. praš. i otap. inj. ili inf. 1x500 i.j./10 ml945,00992,25945,00992,25
B01AB04 071DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.10,7711,31PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminštrc. 10x2.500 i.j./0,2ml10,7711,31107,69113,07
B01AB04 072DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.9,9810,48PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminštrc. 10x5.000 i.j./0,2ml19,9520,95199,53209,51
B01AB04 073DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.8,338,75PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminštrc. 10x7.500 i.j./0,3ml25,0026,25249,97262,47
B01AB04 074DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.7,768,15PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminamp. 10x10.000 i.j./1 ml31,0332,58310,25325,76
B01AB05 085DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.1,361,43Psanofi – aventis Croatia d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x20 mg/0,2 ml13,5914,27135,90142,70
B01AB05 086DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.1,241,30Psanofi – aventis Croatia d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x40 mg/0,4 ml24,7325,97247,30259,67
B01AB05 087DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.1,091,15Psanofi – aventis Croatia d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x60 mg/0,6 ml32,7734,41327,70344,09
B01AB05 088DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.9,6710,15Psanofi – aventis Croatia d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x80 mg/0,8 ml38,6940,62386,91406,26
B01AB05 089DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.7,928,32Psanofi – aventis Croatia d.o.o.Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x100 mg/1 ml39,5941,57395,91415,71
B01AB06 021DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.11,5012,08PAspen Pharma Trading LimitedGlaxo Wellcome ProductionFraxiparineštrc. 10x2850 i.j. anti Xa/0,3 ml11,5012,08115,00120,75
B01AB06 022DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.9,199,65PAspen Pharma Trading LimitedGlaxo Wellcome ProductionFraxiparineštrc. 10x5.700 i.j. anti Xa/0,6 ml18,3819,30183,81193,00
B01AB06 023DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.9,399,86PAspen Pharma Trading LimitedGlaxo Wellcome ProductionFraxiparineštrc. 10x7.600 i.j. anti Xa/0,8 ml25,0426,29250,35262,87
B01AB06 024DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.9,499,96PAspen Pharma Trading LimitedGlaxo Wellcome ProductionFraxiparineštrc. 10x3.800 i.j. anti Xa/0,4 ml12,6513,28126,49132,81
B01AC04 102klopidogrel75 mg2,302,42OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oAngiclodtbl. film obl. 30x75 mg2,302,4269,0072,45RSRB01
B01AC04 111klopidogrel75 mg2,302,42OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Pigreltbl. film obl. 28x75 mg2,302,4264,4067,62RSRB01
B01AC04 115klopidogrel75 mg2,302,42OBelupo d.d.BelupoKlopidextbl. film obl. 30x75 mg2,302,4269,0072,45RSRB01
B01AC04 125klopidogrel75 mg2,302,42OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKogreltbl. film obl. 30x75 mg2,302,4269,0072,45RSRB01
B01AC04 126klopidogrel75 mg1,992,09OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKogreltbl. film obl. 60x75 mg1,992,09119,20125,16RSRB01
B01AC04 131klopidogrel75 mg2,302,42OKrka, Tovarna zdravil d.d.KRKA-FARMA d.o.o.Zyllttbl. film obl. 28x75 mg2,302,4264,4067,62RSRB01
B01AC04 132klopidogrel75 mg1,992,09OKrka, Tovarna zdravil d.d.KRKA-FARMA d.o.o.Zyllttbl. film obl. 56x75 mg1,992,09111,25116,81RSRB01
B01AC04 135klopidogrel75 mg2,302,42OGENERA d.d.Genera d.d.Klopidogrel Generatbl. film obl. 28x75 mg2,302,4264,4067,62RSRB01
B01AC04 145klopidogrel75 mg2,282,39OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Klopidogrel PharmaStbl. film obl. 28x75 mg2,282,3963,8066,99RSRB01
B01AC04 163DSklopidogrelNB10375 mg3,423,59OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop IndustriePlavixtbl. film obl. 30x300 mg13,6814,36410,40430,92
B01AC06 151DSacetilsalicilna kiselina100 mgO
B01AC07 051DSdipiridamolNB1040,2 gP
B01AC11 062KSiloprostNB1050,15 mg1.486,801.561,14IBayer Pharma AGBerlimed S.A.Ventavisotop. za atomizator, amp. stakl. 90x2 ml (10 mcg/ml)198,24208,1517.841,6018.733,68
B01AC16 061DSeptifibatidNB106PGlaxo Group LimitedGlaxo Operations UK Ltd., Schering-Plough Labo N.V.Integrilinboč. 1x10 ml (2 mg/ml)136,58143,41136,58143,41
B01AC16 062DSeptifibatidNB106PGlaxo Group LimitedGlaxo Operations UK Ltd., Schering-Plough Labo N.V.Integrilinboč. 1x100 ml (0,75 mg/ml)420,24441,25420,24441,25
B01AC16 071DSeptifibatidNB106PAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LtdEptifibatid Accordotop. za inj., boč. stakl. 1x10 ml (2 mg/ml)95,61100,3995,61100,39
B01AC16 072DSeptifibatidNB106PAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LtdEptifibatid Accordotop. za inj., boč. stakl. 1x100 ml (0,75 mg/ml)301,05316,10301,05316,10
B01AC24 961tikagrelor0,18 g16,3417,15OAstraZeneca ABAstraZenecaBriliquetbl. film obl. 56x90 mg8,178,58457,40480,27RS RB02
B01AD01 082DSstreptokinaza1,5 M i.j.622,72653,86PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHStreptaseboč. 1x750.000 i.j.311,36326,93311,36326,93
B01AD01 083DSstreptokinaza1,5 M i.j.942,86990,00PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHStreptaseboč. 1x1.500.000 i.j.942,86990,00942,86990,00
B01AD02 061DSalteplazaNB1070,1 g6.210,306.520,82PBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimActilyselio boč. 1x50 mg3.105,153.260,413.105,153.260,41
B01AE07 162DSdabigatran eteksilat NB1080,22 g24,6725,90OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 30x75 mg8,418,83252,30264,92
B01AE07 164DSdabigatran eteksilat NB1080,22 g16,8217,66OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 30x110 mg8,418,83252,30264,92
B01AF01 161DSrivaroksaban 21NB10810 mg16,8217,66OBayer Pharma AGBayer Schering Pharma AGXareltotbl. film obl. 10x10 mg16,8217,66168,20176,61
B01AF01 162DSrivaroksaban 21NB10810 mg16,7717,61OBayer Pharma AGBayer Schering Pharma AGXareltotbl. film obl. 30x10 mg16,7717,61503,00528,15
B01AF02 161DSapiksabanNB1085 mg15,1415,89OBristol-Myers Squibb/Pfizer EEIGBristol-Myers Squibb S.r.l.Eliquistbl. film obl. 20x2,5 mg7,577,95151,38158,95
B01AX05 061DSfondaparinuksNB1092,5 mg32,5334,16PAspen Pharma Trading LimitedGlaxo Wellcome ProductionArixtraotop. za inj., štrc. napunj. 10x2,5 mg/0,5 ml32,5334,16325,33341,60
B02AA01 052DSaminokapronska kiselina16 gP
B02AA02 051DStraneksamična kiselinaNB2012 gP
B02AA02 151DStraneksamična kiselinaNB2012 gO
B02AB01 051DSaprotinin NB202500 T i.j.P
B02BA01 062PRfitomenadion20 mg7,768,15PRoche d.o.o.RocheKonakionamp. 5x10 mg/ml3,884,0719,4020,37
B02BA01 151fitomenadion20 mgOR
B02BB01 051DSfibrinogen (humani)5 gP
B02BC30 962DSljudski fibrinogen, ljudski trombinLTakeda Austria GmbHTakedaTachoSil1 matrica tkivnog ljepila 9,5 cm x 4,8 cm1.866,181.959,491.866,181.959,49
B02BC30 963DSljudski fibrinogen, ljudski trombinLTakeda Austria GmbHTakedaTachoSil1 matrica tkivnog ljepila 3,0 cm x 2,5 cm355,62373,40355,62373,40
B02BC30 964DSljudski fibrinogen, ljudski trombinLTakeda Austria GmbHTakeda Austria GmbHTachoSil2 matrice tkivnog ljepila od 4,8 x 4,8 cm1.270,441.333,962.540,882.667,92
B02BC30 965DSljudski fibrinogen, ljudski trombinLTakeda Austria GmbHTakeda Austria GmbHTachoSil1 prethodno zarolana matrica tkivnog ljepila od 4,8 x 4,8 cm1.589,311.668,781.589,311.668,78
B02BD01 071DSljudski protrombinski kompleksNB203350 i.j.1.568,001.646,40PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctaplex 500 IUpraš. i otap. za otop. za inf. boč. stakl. boč. s praš., boč. stakl. 1x500 i.j., s 20 ml otap. i 1 set za prijenos (igla za filtraciju i dvostrana igla)2.240,002.352,002.240,002.352,00
B02BD02 031DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205500 i.j.2.379,182.498,14PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.189,591.249,071.189,591.249,07
B02BD02 033DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205500 i.j.2.335,252.452,01PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.4.670,494.904,014.670,494.904,01
B02BD02 034DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205500 i.j.2.307,922.423,32PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.500 i.j.6.923,777.269,966.923,777.269,96
B02BD02 035DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205500 i.j.2.335,252.452,01PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.9.340,989.808,039.340,989.808,03
B02BD02 036DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205500 i.j.2.307,922.423,32PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3.000 i.j.13.847,5414.539,9213.847,5414.539,92
B02BD02 061DSčimbenik VIIINB204500 i.j.1.284,881.349,12PJasika d.o.o.Kedrion S.p.A.Emoclotpraš. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 i.j. (50 IU/ml)1.284,881.349,121.284,881.349,12
B02BD02 062DSčimbenik VIIINB204500 i.j.1.186,751.246,09PJasika d.o.o.Kedrion S.p.A.Emoclotpraš. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1000 i.j. (100 IU/ml)2.373,502.492,182.373,502.492,18
B02BD02 071DSčimbenik VIIINB204500 i.j.1.318,601.384,53PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanatelio. boč. 250 i.j.659,30692,27659,30692,27
B02BD02 072DSčimbenik VIIINB204500 i.j.1.427,651.499,03PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanatelio. boč. 500 i.j.1.427,651.499,031.427,651.499,03
B02BD02 073DSčimbenik VIIINB204500 i.j.1.318,621.384,55PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanatelio. boč. 1.000 i.j.2.637,232.769,092.637,232.769,09
B02BD02 078DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205500 i.j.2.698,302.833,22PBaxter AGBaxterAdvatepraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.349,151.416,611.349,151.416,61
B02BD02 079DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205500 i.j.2.555,522.683,30PBaxter AGBaxterAdvatepraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.555,522.683,302.555,522.683,30
B02BD02 080DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205500 i.j.2.648,492.780,91PBaxter AGBaxterAdvatepraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.5.296,975.561,825.296,975.561,82
B02BD02 081DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205500 i.j.2.581,332.710,40PBayer Pharma AGBayer HealthCare Manufacturing S.r.l.Kogenate Bayer 500 i.jpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 500 i.j. + štrc. napunj. s 2,5 ml vode za inj. + Bio-Set2.581,332.710,402.581,332.710,40
B02BD02 082DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205500 i.j.2.428,482.549,90PPfizer Ltd.Wyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.214,241.274,951.214,241.274,95
B02BD02 083DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205500 i.j.2.299,972.414,97PPfizer Ltd.Wyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.299,972.414,972.299,972.414,97
B02BD02 084DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205500 i.j.2.383,642.502,82PPfizer Ltd.Wyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.4.767,275.005,634.767,275.005,63
B02BD02 085DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205500 i.j.2.383,642.502,82PPfizer Ltd.Wyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.9.534,5410.011,279.534,5410.011,27
B02BD02 086DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205500 i.j.2.379,182.498,14POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.1.189,591.249,071.189,591.249,07
B02BD02 087DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205500 i.j.2.253,282.365,94POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.2.253,282.365,942.253,282.365,94
B02BD02 088DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205500 i.j.2.335,252.452,01POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.4.670,494.904,014.670,494.904,01
B02BD02 089DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205500 i.j.2.335,252.452,01POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.9.340,989.808,039.340,989.808,03
B02BD02 090DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205500 i.j.2.569,142.697,60PBayer Pharma AGBayer HealthCare Manufacturing S.r.l.Kogenate Bayer 1000 i.jpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1000 i.j. + boč. s otap. 2,5 ml + Bio-Set5.138,285.395,195.138,285.395,19
B02BD03 061DSaktivirani koncentrat čimbenika protrombinskog kompleksaNB204350 i.j.2.240,002.352,00PBaxalta Innovations GmbHBaxter AGFeiba 25 U/mlpraš. i otap. za otop. za inf., boč. 25 U/ml (500 U/20 ml)3.200,003.360,003.200,003.360,00
B02BD04 063DSčimbenik IX NB204350 i.j.980,901.029,95PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanine Fpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j. + 5 ml otap. + set1.401,291.471,351.401,291.471,35
B02BD04 064DSčimbenik IX NB204350 i.j.841,73883,82PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanine Fpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j. + 10 ml otap. + set2.404,932.525,182.404,932.525,18
B02BD04 072DSčimbenik IX NB204350 i.j.933,92980,62PAgmar d.o.o.BaxterImmunine 600 IUpraš. i otap. za otop. za inj. ili inf., boč. 600 IU/5 ml1.601,001.681,051.601,001.681,05
B02BD04 073DSčimbenik IX NB204350 i.j.729,17765,63PAgmar d.o.o.BaxterImmunine 1200 IUpraš. i otap. za otop. za inj. ili inf., boč. 1x1200 IU/10 ml2.500,002.625,002.500,002.625,00
B02BD06 071DSkonc. čimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikomNB2047.2 T i.j.22.334,4023.451,12PAgmar d.o.o.BaxterImmunate 500 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 500 IU /5 ml1.551,001.628,551.551,001.628,55
B02BD06 075KLkoagulacijski faktor VIII, ljudski, von Willebrandov faktor, ljudskiNB2067.2 T i.j15.276,7416.040,58PJana Pharm d.o.o.OctapharmaWilate 500, 500 IU FVIII i 500 IU vWFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x500 IU i 500 IU2.121,772.227,862.121,772.227,86
B02BD06 076DSkonc. čimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikomNB2047.2 T i.j.22.334,4023.451,12PAgmar d.o.o.BaxterImmunate 500 IU FVIII/375 IU vWFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x500 IU FVIII/375 IU vWF1.551,001.628,551.551,001.628,55
B02BD07 051DSčimbenik ugrušavanja krvi XIIINB2043.5 T i.j.P
B02BD08 084DSaktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB2046 T i.j.569,34597,81PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x1 mg (50 KIU)4.744,544.981,774.744,544.981,77
B02BD08 088DSaktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB2046 T i.j.569,34597,81PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x2 mg (100 KIU)9.489,089.963,539.489,089.963,53
B02BD08 089DSaktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB2046 T i.j.569,34597,81PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x5 mg (250 KIU)23.722,7024.908,8423.722,7024.908,84
B02BD09 061DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205450 i.j.1.604,141.684,35PPfizer Ltd.Wyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.891,19935,75891,19935,75
B02BD09 062DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205450 i.j.1.604,141.684,35PPfizer Ltd.Wyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.1.782,381.871,501.782,381.871,50
B02BD09 063DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205450 i.j.1.604,141.684,35PPfizer Ltd.Wyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.3.564,763.743,003.564,763.743,00
B02BD09 064DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205450 i.j.1.604,141.684,35PPfizer Ltd.Wyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.7.129,527.486,007.129,527.486,00
B02BX04 061KLromiplostimNB50430 mcg494,28519,00PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V., Amgen Technology IrelandNplatepraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 mcg4.119,024.324,974.119,024.324,97
B02BX04 062KLromiplostimNB50430 mcg507,06532,41PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V., Amgen Technology IrelandNplatepraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 mcg8.451,028.873,578.451,028.873,57
B02BX04 063KLromiplostimNB50430 mcg494,28519,00PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V., Amgen Technology IrelandNplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mcg4.119,024.324,974.119,024.324,97
B02BX04 064KLromiplostimNB50430 mcg507,06532,41PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V., Amgen Technology IrelandNplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x500 mcg8.451,028.873,578.451,028.873,57
B02BX05 161KLeltrombopagNB50450 mg484,83509,07ONovartis Europharm LimitedGlaxo Operations UK Ltd.Revoladetbl. film obl. 28x25 mg242,41254,536.787,567.126,94
B02BX05 162KLeltrombopagNB50450 mg484,83509,07ONovartis Europharm LimitedGlaxo Operations UK Ltd.Revoladetbl. film obl. 28x50 mg484,83509,0713.575,1314.253,89
B03AA02 141željezo II -fumarat0,2 g0,490,51OAlkaloid d.o.o.AlkaloidHeferolcaps. 30x350 mg0,860,9025,8227,11R
B03AC01 021DSželjezo karboksimaltozaPVifor France S.A.Vifor France S.A.Ferinjectotop. za inj. ili inf. , boč. 1x10 ml (50 mg/ml)745,21782,47745,21782,47
B03AC02 051DSželjezo III-oksid saharat100 mg44,3646,58P1x100 mg44,3646,58
B03AC05 051POželjezo III-sorbitol glukonska kiselinaP
B03AC06 061DSželjezov (III) izomaltozid 1000PPharmacosmos A/SPharmacosmos A/SMonoferotop. za inj./inf., amp./boč. 5x1 ml (100 mg/ml)149,04156,49745,21782,47
B03AC06 062DSželjezov (III) izomaltozid 1000PPharmacosmos A/SPharmacosmos A/SMonoferotop. za inj./inf., amp./boč. 5x5 ml (100 mg/ml)745,21782,473.726,053.912,35
B03BA01 051PRcijanokobalamin20 mcgP
B03BB01 112folatna kiselina10 mg2,122,23OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Folacintbl. 30x5 mg1,061,1131,8033,39R
B03XA01 001DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.37,8539,74Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j./0,5 ml75,6979,47454,16476,87
B03XA01 002DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.37,8239,71Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 6x3.000 i.j./0,5 ml113,46119,13680,74714,78
B03XA01 003DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.37,5139,39Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj. štrc. napunj. 6x4.000 i.j./0,5 ml150,05157,55900,28945,29
B03XA01 004DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.34,9936,74Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 6x10.000 i.j./ml349,89367,382.099,362.204,33
B03XA01 005DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.38,0539,95Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 1x20.000 i.j./ml760,92798,97760,92798,97
B03XA01 021DSPOepoetin alfaNB3011 T i.j.34,0635,76PSandoz GmbHSandozBinocritotop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j/ml68,1271,53408,74429,18
B03XA01 022DSPOepoetin alfaNB3011 T i.j.34,0435,74PSandoz GmbHSandozBinocritotop. za inj., štrc. napunj. 6x3.000 i.j/0,3 ml102,11107,22612,67643,30
B03XA01 023DSPOepoetin alfaNB3011 T i.j.33,7635,45PSandoz GmbHSandozBinocritotop. za inj., štrc. napunj. 6x4.000 i.j/0,4 ml135,04141,79810,25850,76
B03XA01 075DSPOepoetin betaNB3011 T i.j.42,0544,15PRoche Registration LimitedRocheNeoRecormonšprica 6x2.000 i.j/0,3 ml84,1088,31504,62529,85
B03XA01 077DSPOepoetin betaNB3011 T i.j.41,6843,76PRoche Registration LimitedRocheNeoRecormonšprica 6x4.000 i.j/0,3 ml166,72175,061.000,311.050,33
B03XA01 078DSPOepoetin betaNB3011 T i.j.41,0143,06PRoche Registration LimitedRocheNeoRecormonšprica 6x10.000 i.j/0,6 ml410,12430,632.460,732.583,77
B03XA01 081DSPOeritropoetin zetaNB3011 T i.j.37,8539,74PHospira UK LimitedSTADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.Retacritotop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j/0,6 ml75,6979,47454,16476,87
B03XA01 082DSPOeritropoetin zetaNB3011 T i.j.37,5139,39PHospira UK LimitedSTADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.Retacritotop. za inj., štrc. napunj. 6x4.000 i.j/0,4 ml150,05157,55900,28945,29
B03XA01 083DSPOeritropoetin zetaNB3011 T i.j.33,4935,16PHospira UK LimitedSTADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.Retacritotop. za inj., štrc. napunj. 6x10.000 i.j/ml334,89351,642.009,362.109,83
B03XA02 061DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg52,9855,63PAmgen Europe B.V.AMGAranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x10 mcg/0,4 ml (25 mcg/ml)117,73123,62117,73123,62
B03XA02 062DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,6554,23PAmgen Europe B.V.AMGAranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x30 mcg/0,3ml (100 mcg/ml)344,30361,52344,30361,52
B03XA02 063DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,56PAmgen Europe B.V.AMGAranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x20 mcg/0,5 ml (40 mcg/ml)230,93242,48230,93242,48
B03XA02 064DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,56PAmgen Europe B.V.AMGAranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x40 mcg/0,4 ml (100 mcg/ml)461,84484,93461,84484,93
B03XA02 065DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,56PAmgen Europe B.V.AMGAranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x50 mcg/0,5 ml (100 mcg/ml)577,30606,17577,30606,17
B03XA02 066DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,56PAmgen Europe B.V.AMGAranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x60 mcg/0,3 ml (200 mcg/ml)692,76727,40692,76727,40
B03XA02 067DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg51,9654,56PAmgen Europe B.V.AMGAranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x80 mcg/0,4 ml (200 mcg/ml)923,68969,86923,68969,86
B03XA03 061DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg50,3852,90PRoche Registration LimitedRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x30 mcg/0,3 ml377,85396,74377,85396,74
B03XA03 062DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg50,3852,90PRoche Registration LimitedRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x50 mcg/0,3 ml629,75661,24629,75661,24
B03XA03 063DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg50,3852,90PRoche Registration LimitedRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x75 mcg/0,3 ml944,63991,86944,63991,86
B03XA03 064DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg50,3852,90PRoche Registration LimitedRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x100 mcg/0,3ml1.259,501.322,481.259,501.322,48
B03XA03 065DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg50,3852,90PRoche Registration LimitedRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x120 mcg/0,3ml1.511,401.586,971.511,401.586,97
B03XA03 066DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg50,3852,90PRoche Registration LimitedRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x150 mcg/0,3ml1.889,251.983,711.889,251.983,71
B03XA03 067DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg50,3852,90PRoche Registration LimitedRocheMirceraotop. za inj. štrc. napunj. 1x200 mcg/0,3ml2.519,002.644,952.519,002.644,95
B03XA03 068DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg50,3852,90PRoche Registration LimitedRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mcg/0,3ml3.148,753.306,193.148,753.306,19
B05AA01 011DSljudski albumin 5%NB501PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodAlbumin (ljudski 5%)boca 1x250 ml258,00270,90258,00270,90
B05AA01 012DSljudski albumin 20%NB502PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodAlbumin (ljudski 20%)boč. 1x50 ml200,77210,81200,77210,81
B05AA01 013DSljudski albumin 20%NB502PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodAlbumin (ljudski 20%)boč. 1x100 ml408,59429,02408,59429,02
B05AA01 061DSljudski albumin 5%NB501PJana Pharm d.o.o.OctapharmaAlbunorm 5%otop. za inf., boč. stakl. 1x100 ml123,50129,68123,50129,68
B05AA01 064DSljudski albumin 20%NB502PJana Pharm d.o.o.OctapharmaAlbunorm 20%otop. za inf., boč. stakl. 1x100 ml408,59429,02408,59429,02
B05AA01 065DSljudski albumin 5%NB501PJana Pharm d.o.o.Octapharma Pharmazeutika Octapharma S.A.S., Octapharma AB, Octapharma Produktionsgesellschaft, Octapharma GmbHAlbunorm 5%otop. za inf., boca stakl. 1x250 ml258,00270,90258,00270,90
B05AA01 066DSljudski albumin 20%NB502PJana Pharm d.o.o.OctapharmaAlbunorm 20%otop. za inf., boca stakl. 1x50 ml200,77210,81200,77210,81
B05AA01 075DSljudski albumin 20%NB502PJasika d.o.o.Kedrion S.p.A.Human albumin Kedrionotop. za inf., stakl. boč. 1x50 ml (200 g/l)200,77210,81200,77210,81
B05AA01 076DSljudski albumin 20%NB502PJasika d.o.o.Kedrion S.p.A.Human albumin Kedrionotop. za inf., stakl. boč. 1x100 ml (200 g/l)408,59429,02408,59429,02
B05AA01 081DSljudski albumin 20%NB502PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHHumani albumin 20%boč. 1x50 ml200,77210,81200,77210,81
B05AA01 083DSljudski albumin 20%NB502PAgmar d.o.o.BaxterFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x50 ml/kutija200,77210,81200,77210,81
B05AA01 084DSljudski albumin 20%NB502PAgmar d.o.o.BaxterFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 12x50 ml/kutija, 2 kutije200,77210,814.818,485.059,40
B05AA01 085DSljudski albumin 20%NB502PAgmar d.o.o.BaxterFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x50 ml/kutija, 24 kutije200,77210,814.818,485.059,40
B05AA01 086DSljudski albumin 20%NB502PAgmar d.o.o.BaxterFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x100 ml/kutija408,59429,02408,59429,02
B05AA01 087DSljudski albumin 20%NB502PAgmar d.o.o.BaxterFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 6x100 ml/kutija, 2 kutije408,59429,024.903,085.148,23
B05AA01 088DSljudski albumin 20%NB502PAgmar d.o.o.BaxterFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x100 ml/kutija, 12 kutija408,59429,024.903,085.148,23
B05AA02 061DSproteini ljudske plazmeNV701POCTAPHARMA (IP) LimitedOctapharma Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H., Octapharma ABoctaplasLGotop. za inf., vreć. 1x200 ml (45-70 mg/ml)704,57739,80704,57739,80
B05AA05 002PRdekstran 40PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Soludeks 40otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)42,6544,78426,50447,83
B05AA06 051DSželatinaP
B05AA07 063DShidroksietil škrobPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiVoluven 6%boca 10x500 ml49,4151,88494,10518,81
B05AA07 064DShidroksietil škrobPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiVoluven 6%vreć. plast. 20x500 ml49,4151,88988,201.037,61
B05AA07 071DShidroksietil škrob (poli-O-hidroksietil škrob)PB. Braun Adria d.o.o.B. BraunTetraspanotop. za inf., boca plast. polietil. 10x500 ml (60 mg/ml)44,4746,69444,69466,92
B05AA07 072DShidroksietil škrob (poli-O-hidroksietil škrob)PB. Braun Adria d.o.o.B. BraunTetraspanotop. za inf., vreć. plast. polietil. 20x500 ml (60 mg/ml)44,4746,69889,38933,85
B05AA07 073DShidroksietil škrob (poli-O-hidroksietil škrob)PB. Braun Adria d.o.o.B. BraunTetraspanotop. za inf., boca plast. polietil. 10x500 ml (100 mg/ml)47,0349,38470,25493,76
B05AA07 081DShidroksietil škrob (poli-o-2-hidroksietil škrob)PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiVolulyte 6%otop. za inf., vreć. poliolef. 20x500 ml40,0242,02800,44840,46
B05BA01 081DSinfuzije aminokiselina (N (2)-L-alanin-L-glutamin)PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiDipeptivenboč. 10x100 ml233,94245,642.339,362.456,33
B05BA02 065DSotopine masti i masnih kiselinaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSMOFlipid 20% emulzija za infuzijuboca stakl. 10x100 ml35,2437,00352,40370,02
B05BA02 066DSotopine masti i masnih kiselinaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSMOFlipid 20% emulzija za infuzijuboca stakl. 10x500 ml93,7798,46937,70984,59
B05BA02 089DSotopine masti i masnih kiselinaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSMOFlipid 20% emulzija za infuzijuvreć. plast. (Excel) 10x100 ml35,2437,00352,40370,02
B05BA02 090DSotopine masti i masnih kiselinaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSMOFlipid 20% emulzija za infuzijuvreć. plast. (Excel) 12x500 ml93,7798,461.125,241.181,50
B05BA03 008POglukozaPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza 5% HZTMotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml)6,857,1968,5071,93
B05BA03 010POglukozaPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza 10% HZTMotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)8,869,3088,6093,03
B05BA03 012DSglukozaPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza 10% HZTMotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (100 mg/ml)7,597,9775,9079,70
B05BA03 021POglukozaPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza 5%otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml)6,857,1968,5071,93
B05BA03 022PRglukozaPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza 5%otop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (50 mg/ml)6,206,5162,0065,10
B05BA03 023DSglukozaPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza 5%otop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (50 mg/ml)5,866,15117,20123,06
B05BA03 024POglukozaPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza 10%otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)8,869,3088,6093,03
B05BA03 026DSglukozaPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza 10%otop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (100 mg/ml)6,476,79129,40135,87
B05BA03 061DSglukozaPAgmar d.o.o.BaxterGlukoza 5% Viaflovreć. plast. 50x100 ml6,536,86326,50342,83
B05BA03 062PRglukozaPAgmar d.o.o.BaxterGlukoza 5% Viaflovreć. plast. 30x250 ml6,937,28207,90218,30
B05BA03 063POglukozaPAgmar d.o.o.BaxterGlukoza 5% Viaflovreć. plast. 20x500 ml7,658,03153,00160,65
B05BA03 064DSglukozaPAgmar d.o.o.BaxterGlukoza 5% Viaflovreć. plast. 10x1000 ml14,5415,27145,35152,62
B05BA03 065DSglukozaPAgmar d.o.o.BaxterGlukoza 5% Viaflovreć. plast. 50x50 ml5,896,18294,50309,23
B05BA03 071DSglukozaPB. Braun Adria d.o.o.B. BraunGlukoza 5% B.Braunotop. za inf., boca polietil. 10x100 ml5,886,1758,7761,71
B05BA03 072PRglukozaPB. Braun Adria d.o.o.B. BraunGlukoza 5% B.Braunotop. za inf., boca polietil. 10x250 ml6,246,5562,3765,49
B05BA03 073POglukozaPB. Braun Adria d.o.o.B. BraunGlukoza 5% B.Braunotop. za inf., boca polietil. 10x500 ml6,897,2368,8572,29
B05BA03 074DSglukozaPB. Braun Adria d.o.o.B. BraunGlukoza 5% B.Braunotop. za inf., boca polietil. 10x1000 ml11,9212,51119,17125,13
B05BA03 075POglukozaPB. Braun Adria d.o.o.B. BraunGlukoza 10% B.Braunotop. za inf., boca polietil. 10x500 ml8,899,3388,9093,35
B05BA03 076DSglukozaPB. Braun Adria d.o.o.B. BraunGlukoza 10% B.Braunotop. za inf., boca polietil. 10x1000 ml12,3312,95123,28129,44
B05BA03 077DSglukozaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., boca plast. 40x100 ml5,295,55211,60222,18
B05BA03 078POglukozaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 10%otop. za inf., boca plast. 10x500 ml8,008,4080,0084,00
B05BA03 079PRglukozaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., boca plast. 20x250 ml5,625,90112,32117,94
B05BA03 080POglukozaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., boca plast. 10x500 ml6,206,5161,9765,07
B05BA03 081DSglukozaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 60x50 ml5,305,57318,06333,96
B05BA03 082DSglukozaPAgmar d.o.o.Bieffe Medital S.A.Glukoza 10% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml, (100 mg/ml)6,606,93198,00207,90
B05BA03 083DSglukozaPAgmar d.o.o.Bieffe Medital S.A.Glukoza 10% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 36x250 ml, (100 mg/ml)6,606,93237,60249,48
B05BA03 084POglukozaPAgmar d.o.o.Bieffe Medital S.A.Glukoza 10%Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml (100 mg/ml)7,207,56144,00151,20
B05BA03 085POglukozaPAgmar d.o.o.Bieffe Medital S.A.Glukoza 10% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 24x500 ml (100 mg/ml)7,207,56172,80181,44
B05BA03 086DSglukozaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 50x100 ml5,886,17293,85308,54
B05BA03 087PRglukozaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml6,246,55187,11196,47
B05BA03 088POglukozaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml6,897,23137,70144,59
B05BA03 089DSglukozaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza 5% Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml13,0813,74130,82137,36
B05BA10 031DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzijaPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Specijal B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x625 ml111,78117,37558,90586,85
B05BA10 032DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzijaPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Specijal B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml193,14202,80965,701.013,99
B05BA10 033DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzijaPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Specijal B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml263,65276,831.318,251.384,16
B05BA10 034DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzijaPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Specijal B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x2500 ml321,22337,281.606,081.686,38
B05BA10 035DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- kloridPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid peri B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml158,21166,12791,05830,60
B05BA10 036DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- kloridPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid peri B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml179,79188,78898,95943,90
B05BA10 037DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- kloridPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid peri B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x2500 ml215,35226,121.076,751.130,59
B05BA10 038DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- kloridPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid specijal B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml223,58234,761.117,901.173,80
B05BA10 039DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- kloridPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid specijal B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml233,97245,671.169,851.228,34
B05BA10 040DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- kloridPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid specijal B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x2500 ml280,44294,461.402,201.472,31
B05BA10 041DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- kloridPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid plus B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml151,08158,63755,40793,17
B05BA10 042DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- kloridPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid plus B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml253,92266,621.269,601.333,08
B05BA10 043DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- kloridPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Lipid plus B. Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x2500 ml304,28319,491.521,401.597,47
B05BA10 044DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-kloridPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Plus B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml165,64173,92828,20869,61
B05BA10 045DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-kloridPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Plus B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml226,17237,481.130,851.187,39
B05BA10 046DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-kloridPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGNuTRIflex Omega Plus B.Braunemulzija za infuziju, vreć. 5x2500 ml290,00304,501.450,001.522,50
B05BA10 061DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- kloridPAgmar d.o.o.BaxterOliClinomel N4-550Evreć. plast. 6x1000 ml161,16169,21966,931.015,28
B05BA10 062DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-kloridPAgmar d.o.o.BaxterOliClinomel N4-550Evreć. plast. 4x2000 ml219,43230,40877,70921,59
B05BA10 064DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- kloridPAgmar d.o.o.BaxterOliClinomel N7-1000Evreć. plast. 6x1000 ml169,27177,731.015,621.066,40
B05BA10 065DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- kloridPAgmar d.o.o.BaxterOliClinomel N7-1000Evreć. plast. 4x2000 ml253,52266,201.014,091.064,79
B05BA10 066DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- kloridPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabivenvreć. plast. 4x1026 ml167,84176,23671,37704,94
B05BA10 067DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- kloridPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabivenvreć. plast. 4x1540 ml185,78195,07743,11780,27
B05BA10 068DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- kloridPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabiven Peripheralvreć. plast. 4x1440 ml184,07193,27736,28773,09
B05BA10 069DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-kloridPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabiven Peripheralvreć. plast. 4x1920 ml194,88204,62779,52818,50
B05BA10 075DSinfuzije aminokiselinaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiAminoven Infant 10%boč. 10x250 ml55,5558,33555,50583,28
B05BA10 076DSinfuzije aminokiselinaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiAminosteril N hepa 8%boca 1x500 ml69,7673,2569,7673,25
B05BA10 078DSinfuzije aminokiselinaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiAminoven 10%boca 1x500 ml56,3559,1756,3559,17
B05BA10 081DSinfuzije aminokiselinaPB. Braun Adria d.o.o.B. BraunAminoplasmal B. Braun 5% Eotop. za inf., boca 10x500 ml35,1736,93351,70369,29
B05BA10 082DSinfuzije aminokiselinaPB. Braun Adria d.o.o.B. BraunAminoplasmal B. Braun 10% Eotop. za inf., boca 10x500 ml48,1150,51481,05505,10
B05BA10 084DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-kloridPAgmar d.o.o.BaxterPeriolimel N4Evreć. plast. 6x1000 ml285,00299,251.710,001.795,50
B05BA10 085DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-kloridPAgmar d.o.o.BaxterPeriolimel N4Evreć. plast. 4x2000 ml367,31385,681.469,241.542,70
B05BA10 086DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- kloridPAgmar d.o.o.BaxterOlimel N7Evreć. plast. 4x2000 ml380,00399,001.520,001.596,00
B05BA10 087DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- kloridPAgmar d.o.o.BaxterOlimel N9Evreć. plast. 6x1000 ml330,52347,051.983,142.082,30
B05BA10 088DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- kloridPAgmar d.o.o.BaxterOlimel N9Evreć. plast. 4x2000 ml411,70432,291.646,801.729,14
B05BA10 091DSinfuzije aminokiselinaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNephrotect 10%boč. 10x500 ml110,85116,391.108,501.163,93
B05BA10 092DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzijaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven Peripheralemulzija za infuziju, vreć. 4x1206 ml211,35221,92845,40887,67
B05BA10 093DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzijaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven Peripheralemulzija za infuziju, vreć. 4x1448 ml227,39238,76909,56955,04
B05BA10 094DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzijaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven Peripheralemulzija za infuziju, vreć. 4x1904 ml247,76260,15991,041.040,59
B05BA10 095DSemulzija lipida + aminokiselina + glukozaPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven bez elektrolitaemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x986 ml184,64193,87738,56775,49
B05BA10 096DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-kloridPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x986 ml184,64193,87738,56775,49
B05BA10 097DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-kloridPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x1477 ml232,80244,44931,20977,76
B05BA10 098DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-kloridPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x1970 ml290,97305,521.163,881.222,07
B05BA10 099DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-kloridPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 3x2463 ml338,16355,071.014,481.065,20
B05BB01 014POnatrij-kloridPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid 9 mg/ml (0,9%) HZTMotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (9 mg/ml)7,607,9876,0079,80
B05BB01 018PRnatrij-kloridPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid 9 mg/ml (0,9%) HZTMotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (9 mg/ml)6,606,9366,0069,30
B05BB01 029POnatrij-kloridPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid 9 mg/ml (0,9%) HZTMotop. za inf., boca polietil. 20x500 ml (9 mg/ml)7,628,00152,40160,02
B05BB01 031DSnatrij-kloridPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrii chloridi infundibileotop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (9 mg/ml)6,406,72128,00134,40
B05BB01 032DSnatrij-kloridPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrij -klorid 10%otop. za inf. 10%, boč. stakl. 40x50 ml (100 mg/ml)7,087,43283,20297,36
B05BB01 033DSnatrij-kloridPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid 9 mg/ml (0,9 %) HZTMotop. za inf. 0,9%, vreć. PP 12x1000 ml12,4013,02148,80156,24
B05BB01 034DSnatrij-kloridPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid 9 mg/ml (0,9 %) HZTMotop. za inf. 0,9%, vreć. PP 6x2000 ml24,8026,04148,80156,24
B05BB01 041DSnatrij-kloridPAgmar d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 50x100 ml6,436,75321,50337,58
B05BB01 042PRnatrij-kloridPAgmar d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 30x250 ml6,656,98199,50209,48
B05BB01 043POnatrij-kloridPAgmar d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 20x500 ml7,658,03153,00160,65
B05BB01 044DSnatrij-kloridPAgmar d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 10x1000 ml13,7814,47137,80144,69
B05BB01 045DSnatrij-kloridPAgmar d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 50x50 ml5,806,09290,00304,50
B05BB01 051DSnatrij-kloridPamp. 10%, 1x10 ml
B05BB01 061DSnatrij-kloridPAgmar d.o.o.BaxterNatrij-klorid 0,9% Viaflootop. za inf. 0,9 %, vreć. plast. 50x100 ml6,436,75321,50337,58
B05BB01 062PRnatrij-kloridPAgmar d.o.o.BaxterNatrij-klorid 0,9% Viaflootop. za inf. 0,9 %, vreć. plast. 30x250 ml6,656,98199,50209,48
B05BB01 063POnatrij-kloridPAgmar d.o.o.BaxterNatrij-klorid 0,9% Viaflootop. za inf. 0,9 %, vreć. plast. 20x500 ml7,658,03153,00160,65
B05BB01 064DSnatrij-kloridPAgmar d.o.o.BaxterNatrij-klorid 0,9% Viaflootop. za inf. 0,9 %, vreć. plast. 10x1000 ml13,7814,47137,80144,69
B05BB01 067DSnatrij-kloridPAgmar d.o.o.BaxterNatrij-klorid 0,9% Viaflootop. za inf. 0,9 %, vreć. plast. 50x50 ml5,806,09290,00304,50
B05BB01 071DSnatrij-kloridPB. Braun Adria d.o.o.B. BraunNatrijev klorid 0,9% B.Braunotop. za inf. 0,9%, boca plast. 1x100 ml, a twin cap zatvaračem6,436,756,436,75
B05BB01 072PRnatrij-kloridPB. Braun Adria d.o.o.B. BraunNatrijev klorid 0,9% B.Braunotop. za inf. 0,9%, boca plast. 1x250 ml, a twin cap zatvaračem6,656,986,656,98
B05BB01 073POnatrij-kloridPB. Braun Adria d.o.o.B.BraunNatrijev klorid 0,9% B.Braunotop. za inf. 0,9%, boca plast. 1x500 ml, a twin cap zatvaračem7,658,037,658,03
B05BB01 074DSnatrij-kloridPB. Braun Adria d.o.o.B.BraunNatrijev klorid 0,9% B.Braunotop. za inf. 0,9%, boca plast. 1x1000 ml, a twin cap zatvaračem13,7814,4713,7814,47
B05BB01 078DSnatrij-kloridPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 50x100 ml (9 mg/ml)5,796,08289,35303,82
B05BB01 079PRnatrij-kloridPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml (9 mg/ml)5,996,28179,55188,53
B05BB01 081DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselinaPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., vreć. plast. 20x250 ml8,058,45161,00169,05
B05BB01 082DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselinaPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml10,1910,70203,80213,99
B05BB01 083DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselinaPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml12,5413,17125,41131,68
B05BB01 084DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselinaPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., PE boca s TWIN CAP zatvaračem 10x250 ml8,058,4580,5084,53
B05BB01 085DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselinaPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., PE boca s TWIN CAP zatvaračem 10x500 ml10,1910,70101,90107,00
B05BB01 086DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselinaPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., PE boca s TWIN CAP zatvaračem 10x1000 ml12,5413,17125,41131,68
B05BB01 087DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat trihidratPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiIonolyteotop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml9,179,63183,42192,59
B05BB01 088DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat trihidratPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiIonolyteotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml11,2911,85112,87118,51
B05BB01 091DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat-trihidrat + natrij-glukonatPAgmar d.o.o.BaxterPlasma-Lyte 148 Viaflootop. za inf., vreć. 20x500 ml11,3311,90226,60237,93
B05BB01 092DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat-trihidrat + natrij-glukonatPAgmar d.o.o.BaxterPlasma-Lyte 148 Viaflootop. za inf., vreć. 10x1000 ml13,9414,64139,40146,37
B05BB01 093POnatrij-kloridPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml (9 mg/ml)6,897,23137,70144,59
B05BB01 094DSnatrij-kloridPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 60x50 ml (9 mg/ml)5,225,48313,20328,86
B05BB01 095DSnatrij-kloridPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 40x100 ml (9 mg/ml)5,796,08231,48243,05
B05BB01 096PRnatrij-kloridPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 20x250 ml (9 mg/ml)5,996,29119,70125,69
B05BB01 097POnatrij-kloridPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 10x500 ml (9 mg/ml)6,897,2368,8572,29
B05BB01 098DSnatrij-kloridPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid 9 mg/ml Fresenius Kabiotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml (9 mg/ml)11,1611,72111,60117,18
B05BB02 021DSglukoza + natrij-kloridPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukosalina Iotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml + 9 mg/ml)8,769,2087,6091,98
B05BB02 022DSglukoza + natrij-kloridPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukosalina Iotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (50 mg/ml + 9 mg/ml)7,748,1377,4081,27
B05BB02 024DSglukoza + natrij-kloridPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukosalina IIIotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (25 mg/ml + 4,5 mg/ml)9,209,6692,0096,60
B05BB02 061DSglukoza + natrij-kloridPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid 9 mg/ml + glukoza 50 mg/ml B. Braunotop. za inf., boca plast. 10x500 ml (50 mg/ml + 9 mg/ml)7,888,2778,8082,74
B05BB02 062DSglukoza + natrij-kloridPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid 9 mg/ml + glukoza 50 mg/ml B. Braunotop. za inf., boca plast. 10x1000 ml (50 mg/ml + 9 mg/ml)13,7514,44137,50144,38
B05BC01 006DSmanitol + natrij-klorid + natrij-acetatPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Manit 10% + elektroliti HZTMotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml + 2,6 mg/ml + 2,7 mg/ml)12,5613,19125,63131,91
B05BC01 007DSmanitolPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Manit 20% HZTMotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (200 mg/ml)11,4312,00114,33120,05
B05CX10 961DSotopine za ispiranje mokraćnog mjehuraLFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiPurisole SMvreć. plast. 1x3000 ml55,7958,5855,7958,58
B05CX10 963DSotopina za ispiranje kod endoskopskih pretraga i operativnih zahvataLB. Braun Adria d.o.o.B.BraunSorbitol/Manitol 3% B. Braunecobag/ecobag Click 4x3.000 ml50,2152,72200,84210,88
B05CX10 964DSotopina za ispiranjeLAgmar d.o.o.Baxter S.A.Manitol i sorbitolotop. za ispir., vreć. Clear-Flex 4x3.000 ml45,1847,44180,72189,76
B05XA01 027DSkalij-kloridPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Kalij klorid 7,4%konc. otop. za inf., boč. stakl. 40x50 ml (74,5 mg/ml)8,619,04344,40361,62
B05XA01 061DSkalij-kloridPB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGKalijev klorid 74,5 mg/ml B. Braunkonc. za otop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml15,4916,26309,80325,29
B05XA02 052DSnatrij-hidrogenkarbonatP
B05XA05 051DSmagnezij-sulfatP
B05XA07 017DSkalcij-kloridPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Kalcij kloridkonc. za otop. za inf., boč. stakl. 40x30 ml (100 mg/ml)8,028,42320,80336,84
B05XA30 001DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-kloridPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Ringer HZTMotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (8,6 mg/ml + 0,34 mg/ml + 0,30 mg/ml)7,628,0076,2080,01
B05XA30 002DSnatrij-klorid + natrij-acetat + natrij-laktat + kalcij-klorid + kalij-klorid + magnezij kloridPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Infusolotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (5,723 mg/ml + 5,305 mg/ml + 0,56 mg/ml + 0,294 mg/ml + 0,372 mg/ml + 0,305 mg/ml))8,659,0886,5090,83
B05XA30 011DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-kloridPHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Ringerova otopinaotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (8,6 mg/ml + 0,33 mg/ml + 0,30 mg/ml)7,628,0076,2080,01
B05XA30 061DSnatrij-klorid + kalij- klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktatPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiRingerov laktat Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 10x500 ml6,106,4161,0064,05
B05XA30 065DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-kloridPAgmar d.o.o.BaxterRingerova otopina Viaflovreć. plast. 20x500 ml7,658,03153,00160,65
B05XA30 066DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-kloridPAgmar d.o.o.BaxterRingerova otopina Viaflovreć. plast. 10x1000 ml11,8512,44118,50124,43
B05XA30 075DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-kloridPB. Braun Adria d.o.o.B.BraunRingerova otopina B.Braun, otopina za infuzijuboca polietil. sa twin cap zatvaračem 10x500 ml7,658,0376,5080,33
B05XA30 076DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-kloridPB. Braun Adria d.o.o.B.BraunRingerova otopina B.Braun, otopina za infuzijuboca polietil. sa twin cap zatvaračem 10x1000 ml11,8512,44118,50124,43
B05XA30 077DSnatrij-klorid + kalij-klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktatPB. Braun Adria d.o.o.B.BraunSlož. otop. natrijevog laktata (Hartmanova otopina)otop. za inf., boca plast. 10x500 ml6,787,1267,8471,23
B05XA30 078DSnatrij-klorid + kalij-klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktatPB. Braun Adria d.o.o.B.BraunSlož. otop. natrijevog laktata (Hartmanova otopina) otopina za infuzijuboca plast. 10x1.000 ml9,479,9494,7299,46
B05XA30 091DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-kloridPFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiRinger Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 10x500 ml6,897,2368,8572,29
B06AC02 061DSikatibantNB50530 mg11.845,7812.438,07PShire Orphan Therapies GmbHShireFirazyrštrc. napunj. 1x30 mg11.845,7812.438,0711.845,7812.438,07
B06AC04 061DSkonestat alfaNB5053,5 TU9,8710,37PPharming Group N.V.Pharming Technologies B.V.Ruconestpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2100 U5.922,896.219,035.922,896.219,03
C01AA08 051PRmetildigoksin0,2 mgP
C01AA08 101metildigoksin0,2 mg0,820,86OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Lanitoptbl. 50x0,1 mg0,410,4320,5021,53R
C01BB01 051PRlidokain3 gP
C01BC03 073PRpropafenon0,3 g33,8135,50PMylan Hrvatska d.o.o.Famar Health Care Services Madrid S.A.U.Rytmonormamp. 5x70 mg/20 ml7,898,2839,4441,41
C01BC03 142propafenon0,3 g0,991,04OAlkaloid d.o.o.AlkaloidPropafenon Alkaloidtbl. 50x150 mg0,490,5124,7025,94R
C01BD01 022DSamjodaron0,2 g11,8312,42Psanofi – aventis Croatia d.o.o.Sanofi Winthrop AmbaresCordaroneamp. 6x150 mg/3 ml8,879,3153,2055,86
C01BD01 112amjodaron0,2 g1,221,28OBelupo d.d.BelupoAmiodaron Belupotbl. 60x200 mg1,221,2873,2076,86R
C01BD01 121amjodaron0,2 g1,221,28Osanofi – aventis Croatia d.o.o.Sanofi Winthrop AmbaresCordaronetbl. 60x200 mg1,221,2873,2076,86R
C01BD01 133amjodaron0,2 g1,221,28OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Amiokordintbl. 60x200 mg1,221,2873,2076,86R
C01CA01 052DSetiladrianolNC10150 mgP
C01CA01 151DSetiladrianolNC10150 mgO
C01CA03 051PRnoradrenalin (norepinefrin)6 mgP
C01CA04 061DSdopamin0,5 g175,36184,13PMedicuspharma d.o.o.Wuelfing PharmaDopamin Admedaamp. 5x50 mg/5 ml17,5418,4287,6892,06
C01CA07 051DSdobutamin0,5 gP
C01CA24 051PRadrenalin (epinefrin)0,5 mgP
C01CA24 071adrenalin (epinefrin)0,5 mg130,07136,57PMEDICAL INTERTRADE d.o.o.Meda Pharma GmbHEpiPen Jrotop. za inj., autoinjektor 1x1 mg/2 ml (doza 0,15 mg/0,3 ml)260,14273,15260,14273,15RSRC09
C01CA24 072adrenalin (epinefrin)0,5 mg65,0468,29PMEDICAL INTERTRADE d.o.o.Meda Pharma GmbHEpiPenotop. za inj., autoinjektor 1x2 mg/2 ml (doza 0,3 mg/0,3 ml)260,14273,15260,14273,15RSRC09
C01CX08 061DSlevosimendanNC10211 mg5.090,145.344,65PMedis Adria d.o.o.OrionSimdaxkonc. otop. za inf., boč. stak. 1x5ml (2,5mg/1ml)5.784,256.073,465.784,256.073,46
C01DA02 764gliceriltrinitrat2,5 mg1,151,21OMedis Adria d.o.o.G. Pohl-BoskampNitrolingualrasprš. oral. boč. 1x12,2 ml (0,4 mg/doza, 200 doza)36,7338,5736,7338,57R
C01DA08 101izosorbid-dinitrat20 mg0,680,71SLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tinidiltbl. sublingv. 40x5 mg0,170,186,857,19R
C01DA14 111izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,66OMylan Hrvatska d.o.o.Temmler PharmaOlicard 40caps. retard 50x40 mg0,630,6631,6933,27R
C01DA14 112izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,66OMylan Hrvatska d.o.o.Temmler PharmaOlicard 60caps. retard 50x60 mg0,951,0047,4549,82R
C01DA14 113izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,66OFarmal d.d.Farmal d.d.Cardox retardtbl. retard 50x40 mg0,630,6631,6933,27R
C01DA14 114izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,66OFarmal d.d.Farmal d.d.Cardox retardtbl. retard 50x60 mg0,951,0047,4549,82R
C01DA14 115izosorbid mononitrat40 mg0,630,66OBelupo d.d.BelupoIsocard 40 mgtbl. s prod. oslob. 50x40 mg0,630,6631,6933,27R
C01DA14 116izosorbid mononitrat40 mg0,630,66OBelupo d.d.BelupoIsocard 60 mgtbl. s prod. osl. 50x60 mg0,951,0047,4549,82R
C01DA14 121izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,66OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.ISMN Jadran 20tbl. 60x20 mg0,320,3419,0119,96R
C01DA14 122izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,66OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.ISMN Jadran 40tbl. 60x40 mg0,630,6638,0339,93R
C01DA14 161izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,66OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HISMN Genericontbl. 60x20 mg0,320,3319,0119,96R
C01DA14 162izosorbid-5-mononitrat40 mg0,630,66OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HISMN Genericontbl. 60x40 mg0,630,6638,0339,93R
C01EA01 061DSalprostadilNC1030,5 mg304,28319,49PPfizer Croatia d.o.o.PfizerProstin VRamp. 5x1 ml (0,5 mg/ml)304,28319,491.521,391.597,46
C01EB15 145trimetazidin40 mg0,480,50OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trimetazidin PharmaStbl. s prilag. oslob. 60x35 mg0,420,4425,2326,49RSpc01
C02AB01 151l-metildopa1gOR
C02AC05 112moksonidin0,3 mg1,401,47OBelupo d.d.Belupo d.d.Moksonidin Belupotbl. film obl. 28x0,2 mg0,940,9826,2027,51Rpc03
C02AC05 113moksonidin0,3 mg1,241,30OBelupo d.d.Belupo d.d.Moksonidin Belupotbl. film obl. 28x0,4 mg1,651,7346,2048,51RRC07
C02AC05 121moksonidin0,3 mg1,401,47OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasMoxavivtbl. film obl. 28x0,2 mg0,940,9826,2027,51Rpc03
C02AC05 122moksonidin0,3 mg1,241,30OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasMoxavivtbl. film obl. 28x0,4 mg1,651,7346,2048,51RRC07
C02AC05 162moksonidin0,3 mg1,251,32OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASPhysiotenstbl. film obl. 28x0,4 mg1,671,7646,8549,19RRC07
C02AC05 163moksonidin0,3 mg1,401,47OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASCynttbl. film obl. 28x0,2 mg0,940,9826,2027,51RRC07
C02AC05 164moksonidin0,3 mg1,241,30OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASCynttbl. film obl. 28x0,4 mg1,651,7346,2048,51RRC07
C02CA04 111doksazosin4 mg1,501,58OBelupo d.d.BelupoDoxatbl. 20x2 mg0,750,7915,0015,75R
C02CA04 112doksazosin4 mg1,501,58OBelupo d.d.BelupoDoxatbl. 20x4 mg1,501,5830,0031,50R
C02CA04 123doksazosin4 mg2,012,11OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Doxazintbl. 30x2 mg0,750,7922,5023,63R
C02CA04 124doksazosin4 mg2,002,10OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Doxazintbl. 30x4 mg1,501,5845,0047,25R
C02CA04 131doksazosin4 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 20x2 mg0,750,7915,0015,75R
C02CA04 132doksazosin4 mg1,671,75OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 30x2 mg0,750,7922,5023,63R
C02CA04 133doksazosin4 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 90x2 mg0,750,7967,4770,84R
C02CA04 134doksazosin4 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 20x4 mg1,501,5830,0031,50R
C02CA04 135doksazosin4 mg1,721,81OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 30x4 mg1,501,5845,0047,25R
C02CA04 136doksazosin4 mg1,501,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 90x4 mg1,501,58134,95141,70R
C02CA04 137doksazosin4 mg1,761,85OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamiren XLtbl. s prilag. osl. 30x4 mg1,761,8552,8055,44R
C02CA04 138doksazosin4 mg1,751,84OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamiren XLtbl. s prilag. osl. 60x4 mg1,751,84105,20110,46R
C02CA06 064PRurapidil50 mg33,5635,24PTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaEbrantilamp. 5x50 mg/10 ml33,5635,23167,78176,17
C02CA06 065PRurapidil50 mg46,1848,49PTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaEbrantilamp. 5x25 mg/5 ml23,0924,24115,45121,22
C02DA01 051DSdiazoksid0,3gP
C02DC01 151DSminoksidilNC99120 mgORSRC91
C02DD01 051DSnitroprusid-natrij50 mgP
C02KX01 131KLbosentanNC2010,25 g458,23481,14OMakpharm d.o.o.Pharmascience International Limited, Kern Pharma S.L.Bosentan Makpharmtbl. film obl. 56x62,5 mg114,56120,296.415,206.735,96
C02KX01 132KLbosentanNC2010,25 g272,57286,19OMakpharm d.o.o.Pharmascience International Limited, Kern Pharma S.L.Bosentan Makpharmtbl. film obl. 56x125 mg136,28143,107.631,828.013,41
C02KX01 141KLbosentanNC2010,25 g509,14534,60OCipla(EU) limitedCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVBosentan Ciplatbl. film obl. 56x62,5 mg127,29133,657.128,007.484,40
C02KX01 142KLbosentanNC2010,25 g302,85317,99OCipla(EU) limitedCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVBosentan Ciplatbl. film obl. 56x125 mg151,43159,008.479,808.903,79
C02KX01 163KLbosentanNC2010,25 g628,59660,02OMarklas Nederland B.V.Haupt Pharma Wülfing GmbHStayveertbl. film obl. 56x62,5 mg157,15165,018.800,309.240,32
C02KX01 164KLbosentanNC2010,25 g373,92392,62OMarklas Nederland B.V.Haupt Pharma Wülfing GmbHStayveertbl. film obl. 56x125 mg186,96196,3110.469,8210.993,31
C02KX01 171KLbosentanNC2010,25 g565,71594,00OALPHA-MEDICAL d.o.o.APL Swift Services Ltd., Milpharm LimitedBosentan Alpha-Medicaltbl. film obl. 56x62,5 mg141,43148,507.920,008.316,00
C02KX01 172KLbosentanNC2010,25 g336,50353,33OALPHA-MEDICAL d.o.o.APL Swift Services Ltd., Milpharm LimitedBosentan Alpha-Medicaltbl. film obl. 56x125 mg168,25176,669.422,009.893,10
C02KX02 061KLambrisentanNC2017,5 mg858,08900,98OGlaxo Group LimitedAspen Bad OldesloeVolibris 5 mgtbl. film obl. 30x5 mg572,05600,6517.161,5718.019,65
C02KX02 062KLambrisentanNC2017,5 mg429,04450,49OGlaxo Group LimitedAspen Bad OldesloeVolibris 10 mgtbl. film obl. 30x10 mg572,05600,6517.161,5718.019,65
C03BA04 101klortalidon25 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Hygrotontbl. 20x25 mg0,480,509,6010,08R
C03BA11 101indapamid2,5 mg1,261,32OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Indapamid SR Plivadrag. 30x1,5 mg0,680,7120,4121,43R
C03BA11 111indapamid2,5 mg1,131,19OBelupo d.d.BelupoIndamid SRdrag. 30x1,5 mg0,680,7120,4121,43R
C03BA11 131indapamid2,5 mg1,131,19OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rawel SRtbl. film obl. 30x1,5 mg0,680,7120,4121,43R
C03BA11 132indapamid2,5 mg1,131,19OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rawel SRtbl. film obl. 60x1,5 mg0,680,7140,8242,86R
C03BA11 145indapamid2,5 mg1,011,06OFarmal d.d.Farmal d.d.Dipam retardtbl. s prod. oslob. 30x1,5 mg0,600,6318,1219,03R
C03BA11 146indapamid2,5 mg1,131,19OFarmal d.d.Farmal d.d.Dipam retardtbl. s prod. oslob. 60x1,5 mg0,680,7140,8242,86R
C03BA11 147indapamid2,5 mg0,910,95OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Tond SRtbl. s prod. oslob. 30x1,5 mg0,540,5716,3117,13R
C03BA11 172indapamid2,5 mg1,261,32OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmTertensif SRtbl. 30x1,5 mg0,680,7120,4121,43R
C03CA01 014PRfurosemid40 mg5,375,64PBelupo d.d.BelupoFursemidamp. 5x20 mg/2 ml2,692,8213,4314,10
C03CA01 022PRfurosemidPSandoz d.o.o.Sandoz-LekEdemid forteamp. 5x250 mg/10 ml7,728,1138,6240,55
C03CA01 023PRfurosemid40 mg4,094,29PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasEdemidotop. za inj., amp. 5x40 mg/4 ml4,094,2920,4321,45
C03CA01 112furosemid40 mgOBelupo d.d.BelupoFursemid fortetbl. 20x500 mg2,802,9455,9858,78R
C03CA01 122furosemid40 mgOSandoz d.o.o.Sandoz-LekEdemid fortetbl. 30x500 mg2,802,9483,9788,17R
C03CA01 171furosemid40 mg0,440,46Osanofi – aventis Croatia d.o.o.Sanofi Winthrop IndustrieLasixtbl. 20x40 mg0,440,468,809,24R
C04AB01 051DSfentolamin1 mgP
C05BA01 403DSheparinLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Heparin Pliva gelgel 30 g (250 i.j./g)28,0629,4628,0629,46
C05BA01 404DSheparinLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Heparin kremakrema 30g (250 i.j./g)28,0629,4628,0629,46
C05BA01 411DSheparinLJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Hepan gel 50.000gel 1x50 g (500 i.j./g)29,5030,9829,5030,98
C05BA01 421DSheparinLJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Hepan krema 50.000krema 1x50 g (500 i.j./g)29,5030,9829,5030,98
C07AA05 121propranolol0,16 g1,671,75OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPropranolol Sandoztbl. 50x40 mg0,420,4420,8921,93R
C07AB02 163metoprolol150 mg1,261,32OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaBetaloc ZOKtbl. s prod. oslob. 28x100 mg0,840,8823,4324,60R
C07AB03 101atenolol75 mg0,650,68OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atenololtbl. 30x50 mg0,430,4512,9513,60R
C07AB03 112atenolol75 mg0,650,68OBelupo d.d.BelupoOrmidoltbl. 30x50 mg0,430,4512,9513,60R
C07AB03 113atenolol75 mg0,650,68OBelupo d.d.BelupoOrmidoltbl. 28x100 mg0,860,9124,1625,37R
C07AB07 101bisoprolol10 mg1,922,02OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobistbl. 20x1,25 mg0,220,234,404,62R
C07AB07 102bisoprolol10 mg1,681,76OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobistbl. 30x2,5 mg0,420,4412,5913,22R
C07AB07 103bisoprolol10 mg1,161,22OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobistbl. 30x5 mg0,460,4813,8014,49R
C07AB07 111bisoprolol10 mg1,041,09OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 112bisoprolol10 mg0,670,70OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 30x10 mg0,540,5716,2017,01R
C07AB07 114bisoprolol10 mg1,151,21OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 60x5 mg0,460,4827,6028,98R
C07AB07 115bisoprolol10 mg0,920,97OFarmal d.d.Farmal d.d.Biproltbl. 30x5 mg0,460,4813,8014,49R
C07AB07 116bisoprolol10 mg0,600,63OFarmal d.d.Farmal d.d.Biproltbl. 30x10 mg0,600,6318,0018,90R
C07AB07 117bisoprolol10 mg1,681,76OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 118bisoprolol10 mg2,082,18OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 60x2,5 mg0,420,4425,1826,44R
C07AB07 119bisoprolol10 mg1,681,76OFarmal d.d.Farmal d.d.Biproltbl. 30x2,5 mg0,420,4412,5913,22R
C07AB07 121bisoprolol10 mg0,920,97OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByoltbl. film obl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 122bisoprolol10 mg0,600,63OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByoltbl. film obl. 30x10 mg0,540,5716,2017,01R
C07AB07 125bisoprolol10 mg1,681,76OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Cortbl. film obl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 126bisoprolol10 mg2,082,18OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Cortbl. film obl. 50x2,5 mg0,420,4420,9822,03R
C07AB07 127bisoprolol10 mg1,761,85OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Cortbl. film obl. 30x1,25 mg0,220,236,606,93R
C07AB07 128bisoprolol10 mg1,151,21OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByoltbl. film obl. 60x5 mg0,460,4827,6028,98R
C07AB07 136bisoprolol10 mg1,511,59OAlkaloid d.o.o.AlkaloidTyreztbl. film obl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 137bisoprolol10 mg0,830,87OAlkaloid d.o.o.AlkaloidTyreztbl. film obl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 138bisoprolol10 mg0,540,57OAlkaloid d.o.o.AlkaloidTyreztbl. film obl. 30x10 mg0,540,5716,2017,01R
C07AB07 141bisoprolol10 mg2,082,18OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 20x1,25 mg0,220,234,404,62R
C07AB07 142bisoprolol10 mg2,082,18OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 30x2,5 mg0,420,4412,5913,22R
C07AB07 143bisoprolol10 mg1,161,22OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 30x3,75 mg0,440,4613,0513,70R
C07AB07 144bisoprolol10 mg0,920,97OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 30x5 mg0,460,4813,8014,49R
C07AB07 163bisoprolol10 mg0,930,97OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. 30x10 mg0,930,9727,8029,19R
C07AB07 172bisoprolol10 mg1,681,76OSTADA d.o.o.STADATensectbl. 30x2,5 mg0,420,4412,5913,22R
C07AB07 173bisoprolol10 mg0,920,97OSTADA d.o.o.STADATensectbl. film obl. 30x5 mg0,460,4813,8014,49R
C07AB07 174bisoprolol10 mg0,600,63OSTADA d.o.o.STADATensectbl. film obl. 30x10 mg0,600,6318,0018,90R
C07AB07 181bisoprolol10 mg1,511,59OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 30x2,5 mg0,380,4011,3311,90R
C07AB07 182bisoprolol10 mg0,830,87OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 30x5 mg0,410,4312,4213,04R
C07AB07 183bisoprolol10 mg0,540,57OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 30x10 mg0,540,5716,2017,01R
C07AB07 184bisoprolol10 mg1,361,43OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 60x2,5 mg0,340,3620,3921,41R
C07AB07 185bisoprolol10 mg0,750,78OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 60x5 mg0,370,3922,3623,48R
C07AB07 186bisoprolol10 mg0,490,51OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 60x10 mg0,490,5129,1630,62R
C07AB12 101nebivolol5 mg1,161,22OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Nebivolol Plivatbl. 28x5 mg0,930,9826,0427,34R
C07AB12 111nebivolol5 mg0,900,94OBelupo d.d.BelupoNibeltbl. 14x5 mg0,900,9412,5513,18R
C07AB12 112nebivolol5 mg0,940,99OBelupo d.d.BelupoNibeltbl. 28x5 mg0,930,9826,0427,34R
C07AB12 121nebivolol5 mg0,930,98OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasNebyoltbl. 30x5 mg0,930,9827,9029,30R
C07AB12 122nebivolol5 mg0,840,88OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasNebyoltbl. 60x5 mg0,840,8850,5453,07R
C07AB12 171nebivolol5 mg0,930,98OPharmaSwiss Česka republika s.r.oPharmaSwiss d.o.o.Vibololtbl. 28x5 mg0,930,9826,0427,34R
C07AG02 101karvedilol37,5 mg1,791,88OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x25 mg0,940,9826,2027,51R
C07AG02 102karvedilol37,5 mg2,132,24OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x12,5mg0,620,6517,4618,33R
C07AG02 103karvedilol37,5 mg4,564,79OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x6,25 mg0,580,6016,1116,92R
C07AG02 104karvedilol37,5 mg3,603,78OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x3,125 mg0,300,328,408,82R
C07AG02 114karvedilol37,5 mg4,885,12OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x3,125 mg0,300,329,009,45R
C07AG02 115karvedilol37,5 mg4,224,43OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x6,25 mg0,580,6017,2618,12R
C07AG02 116karvedilol37,5 mg2,132,24OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x12,5 mg0,620,6518,7119,65R
C07AG02 117karvedilol37,5 mg1,671,75OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x25 mg0,940,9828,0729,47R
C07AG02 123karvedilol37,5 mg4,564,79OFarmal d.d.Farmal d.d.Cadiltbl. 28x6,25 mg0,580,6016,1116,92R
C07AG02 131karvedilol37,5 mg3,603,78OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x3,125 mg0,300,328,408,82R
C07AG02 132karvedilol37,5 mg3,453,62OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x6,25 mg0,580,6016,1116,92R
C07AG02 133karvedilol37,5 mg1,871,96OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x12,5 mg0,620,6517,4618,33R
C07AG02 134karvedilol37,5 mg1,401,47OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x25 mg0,940,9826,2027,51R
C07AG02 161karvedilol37,5 mg3,483,65ORoche d.o.o.RocheDilatrendtbl. 28x6,25 mg0,580,6116,1116,92R
C07AG02 162karvedilol37,5 mg1,891,98ORoche d.o.o.RocheDilatrendtbl. 28x12,5 mg0,620,6517,4618,33R
C07AG02 163karvedilol37,5 mg1,411,48ORoche d.o.o.RocheDilatrendtbl. 28x25 mg0,940,9826,2027,51R
C07BB07 101bisoprolol + hidroklorotiazidOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobis Plustbl. film obl. 30x(2,5 mg + 6,25 mg)0,420,4412,5913,22R
C07BB07 102bisoprolol + hidroklorotiazidOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobis Plustbl. film obl. 30x(5 mg + 6,25 mg)0,460,4813,8014,49R
C07BB07 121bisoprolol + hidroklorotiazidOSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol HLtbl. film obl. 30x(5 mg + 12,5 mg)0,460,4813,8014,49R
C07BB07 122bisoprolol + hidroklorotiazidOSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol HLtbl. film obl. 50x(5 mg + 12,5 mg)0,460,4823,0024,15R
C07BB07 124bisoprolol + hidroklorotiazid0,840,88OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Htbl. film obl. 50x(10 mg + 25 mg)0,840,8842,0044,10R
C08CA01 101amlodipin5 mg0,490,51OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Vilpintbl. 30x5 mg0,490,5114,6315,36R
C08CA01 102amlodipin5 mg0,290,30OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Vilpintbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 111amlodipin5 mg0,580,61OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 30x5 mg0,490,5114,6315,36R
C08CA01 112amlodipin5 mg0,340,36OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 113amlodipin5 mg0,460,48OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 60x5 mg0,360,3821,6022,68R
C08CA01 114amlodipin5 mg0,460,48OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 90x5 mg0,360,3832,4034,02R
C08CA01 115amlodipin5 mg0,330,35OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 60x10 mg0,540,5732,4034,02R
C08CA01 116amlodipin5 mg0,340,36OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 90x10 mg0,540,5748,6051,03R
C08CA01 123amlodipin5 mg0,480,51OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 124amlodipin5 mg0,360,38OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 60x5 mg0,360,3821,6022,68R
C08CA01 125amlodipin5 mg0,450,47OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 90x5 mg0,360,3832,4034,02R
C08CA01 126amlodipin5 mg0,290,30OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 127amlodipin5 mg0,270,28OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 60x10 mg0,540,5732,4034,02R
C08CA01 128amlodipin5 mg0,330,34OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 90x10 mg0,540,5748,6051,03R
C08CA01 131amlodipin5 mg0,490,51OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 30x5 mg0,490,5114,6315,36R
C08CA01 132amlodipin5 mg0,290,30OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 133amlodipin5 mg0,360,38OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 60x5 mg0,360,3821,6022,68R
C08CA01 134amlodipin5 mg0,270,28OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 60x10 mg0,540,5732,4034,02R
C08CA01 135amlodipin5 mg0,490,51OGENERA d.d.Genera d.d.Amlodipin Generatbl. 30x5 mg0,490,5114,6315,36R
C08CA01 136amlodipin5 mg0,360,38OGENERA d.d.Genera d.d.Amlodipin Generatbl. 60x5 mg0,360,3821,6022,68R
C08CA01 137amlodipin5 mg0,290,30OGENERA d.d.Genera d.d.Amlodipin Generatbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 138amlodipin5 mg0,270,28OGENERA d.d.Genera d.d.Amlodipin Generatbl. 60x10 mg0,540,5732,4034,02R
C08CA01 141amlodipin5 mg0,530,56OFarmal d.d.Farmal d.d.Lopintbl. 30x5 mg0,490,5114,6315,36R
C08CA01 142amlodipin5 mg0,380,40OFarmal d.d.Farmal d.d.Lopintbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 143amlodipin5 mg0,300,31OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 145amlodipin5 mg0,500,53OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 30x5 mg0,490,5114,6315,36R
C08CA01 146amlodipin5 mg0,460,48OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 60x5 mg0,360,3821,6022,68R
C08CA01 147amlodipin5 mg0,490,51OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCapreztbl. 30x5 mg0,490,5114,6315,36R
C08CA01 148amlodipin5 mg0,290,30OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCapreztbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 149amlodipin5 mg0,250,26OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 60x10 mg0,490,5229,4930,96R
C08CA01 161amlodipin5 mg0,480,51OJadran – Galenski Laboratorij d.d.CiplaAlmirintbl. 30x5 mg0,480,5114,5415,27R
C08CA01 162amlodipin5 mg0,290,30OJadran – Galenski Laboratorij d.d.CiplaAlmirintbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 171amlodipin5 mg0,760,80OPfizer Croatia d.o.o.Heinrich MackNorvasctbl. 30x5 mg0,490,5114,6315,36R
C08CA01 172amlodipin5 mg0,460,49OPfizer Croatia d.o.o.Heinrich MackNorvasctbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 175amlodipin5 mg0,500,53OSTADA d.o.o.HemofarmDoremistbl. 30x5 mg0,490,5114,6315,36R
C08CA01 176amlodipin5 mg0,300,31OSTADA d.o.o.HemofarmDoremistbl. 30x10 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA01 181amlodipin5 mg0,430,46OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 30x5 mg0,430,4613,0013,65R
C08CA01 182amlodipin5 mg0,250,27OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 30x10 mg0,510,5315,2516,01R
C08CA01 183amlodipin5 mg0,320,34OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 90x5 mg0,320,3429,1630,62R
C08CA01 184amlodipin5 mg0,240,26OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 90x10 mg0,490,5143,7445,93R
C08CA01 191amlodipin5 mg0,430,46OCipla Croatia d.o.o.Cipla (EU) LimitedAmlodipin Ciplatbl. 30x5 mg0,430,4613,0013,65R
C08CA01 192amlodipin5 mg0,250,27OCipla Croatia d.o.o.Cipla (EU) LimitedAmlodipin Ciplatbl. 30x10 mg0,510,5315,2516,01R
C08CA05 131nifedipin srednje dugodjelujući30 mg0,710,75OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Cordipin Rtbl. 30x20 mg0,470,4914,1114,82R
C08CA05 132nifedipin dugodjelujući30 mg0,760,80OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Cordipin XLtbl. 20x40 mg1,011,0620,2021,21R
C08CA06 041DSnimodipinNC80150 mg427,60448,98PBayer d.o.o.Bayer HealthCare AGNimotop Sboč. inf. 1x10 mg/50 ml85,5289,8085,5289,80
C08CA09 111lacidipin4 mg0,490,51OBelupo d.d.BelupoLacidipin Belupotbl. film obl. 28x4 mg0,490,5113,6514,33R
C08CA09 171lacidipin4 mg0,440,46ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratories BTTLacydynatbl. film obl. 28x4 mg0,440,4612,2912,90R
C08CA13 101lerkanidipin10 mg0,490,51OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oBrunoqtbl. film obl. 30x10 mg0,490,5114,6315,36R
C08CA13 102lerkanidipin10 mg0,360,38OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oBrunoqtbl. film obl. 60x10 mg0,360,3821,6022,68R
C08CA13 103lerkanidipin10 mg0,290,30OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oBrunoqtbl. film obl. 30x20 mg0,580,6017,2618,12R
C08CA13 111lerkanidipin10 mg0,490,51OBelupo d.d.BelupoPinoxtbl. film obl. 28x10 mg0,490,5113,6514,33R
C08CA13 112lerkanidipin10 mg0,360,38OBelupo d.d.BelupoPinoxtbl. film obl. 56x10 mg0,360,3820,1621,17R
C08DB01 141diltiazem0,24 g2,152,26OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAldizemtbl. 30x60 mg0,540,5616,1216,93R
C09AA02 131enalapril10 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enaptbl. 20x5 mg0,200,214,004,20R
C09AA02 132enalapril10 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enaptbl. 20x10 mg0,350,377,007,35R
C09AA02 133enalapril10 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enaptbl. 20x20 mg0,770,8115,4016,17R
C09AA03 101lizinopril10 mg0,380,40OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimontbl. 30x5 mg0,190,205,705,99R
C09AA03 102lizinopril10 mg0,290,30OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimontbl. 30x10 mg0,290,308,709,14R
C09AA03 103lizinopril10 mg0,350,37OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimontbl. 30x20 mg0,700,7421,0022,05R
C09AA03 104lizinopril10 mg0,400,42OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 30x5 mg0,200,216,006,30R
C09AA03 113lizinopril10 mg0,480,50OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x5 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA03 114lizinopril10 mg0,480,50OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x5 mg0,200,216,006,30R
C09AA03 115lizinopril10 mg0,350,37OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x10 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA03 116lizinopril10 mg0,440,46OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x20 mg0,770,8123,1024,26R
C09AA03 117lizinopril10 mg0,480,50OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 30x5 mg0,200,216,006,30R
C09AA03 118lizinopril10 mg0,340,35OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 30x10 mg0,340,3510,0510,55R
C09AA03 119lizinopril10 mg0,400,41OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 30x20 mg0,770,8123,1024,26R
C09AA03 120lizinopril10 mg0,480,50OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 60x5 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA03 124lizinopril10 mg0,350,37OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x10 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA03 125lizinopril10 mg0,400,42OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x20 mg0,770,8146,2048,51R
C09AA03 126lizinopril10 mg0,400,42OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 60x5 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA03 127lizinopril10 mg0,350,37OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 30x10 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA03 128lizinopril10 mg0,350,37OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 60x10 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA03 129lizinopril10 mg0,390,40OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 30x20 mg0,770,8123,1024,26R
C09AA03 130lizinopril10 mg0,390,40OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 60x20 mg0,770,8146,2048,51R
C09AA03 131lizinopril10 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 30x2,5 mg0,120,133,613,79R
C09AA03 132lizinopril10 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 60x2,5 mg0,120,137,217,57R
C09AA03 134lizinopril10 mg0,380,40OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 30x5 mg0,190,205,705,99R
C09AA03 135lizinopril10 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 60x5 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA03 137lizinopril10 mg0,290,30OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 30x10 mg0,290,308,709,14R
C09AA03 138lizinopril10 mg0,350,37OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 60x10 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA03 140lizinopril10 mg0,350,37OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 30x20 mg0,700,7421,0022,05R
C09AA03 141lizinopril10 mg0,400,42OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaventbl. 60x20 mg0,770,8146,2048,51R
C09AA03 143lizinopril10 mg0,290,30OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryltbl. 30x10 mg0,290,308,709,14R
C09AA03 144lizinopril10 mg0,350,37OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryltbl. 30x20 mg0,700,7421,0022,05R
C09AA03 165lizinopril10 mg0,350,37OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 60x10 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA03 166lizinopril10 mg0,400,42OFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Farmaltbl. 60x20 mg0,770,8146,2048,51R
C09AA03 171lizinopril10 mg0,480,50OSTADA d.o.o.STADAVitopriltbl. 60x5 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA03 172lizinopril10 mg0,350,37OSTADA d.o.o.STADAVitopriltbl. 60x10 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA03 173lizinopril10 mg0,400,42OSTADA d.o.o.STADAVitopriltbl. 60x20 mg0,770,8146,2048,51R
C09AA03 181lizinopril10 mg0,380,40OSTADA d.o.o.STADAVitopriltbl. 30x5 mg0,190,205,705,99R
C09AA03 182lizinopril10 mg0,290,30OSTADA d.o.o.STADAVitopriltbl. 30x10 mg0,290,308,709,14R
C09AA03 183lizinopril10 mg0,350,37OSTADA d.o.o.STADAVitopriltbl. 30x20mg0,700,7421,0022,05R
C09AA03 185lizinopril10 mg0,480,50OGENERA d.d.Genera d.d.Lizinopril Generatbl. 30x5 mg0,200,216,006,30R
C09AA03 186lizinopril10 mg0,480,50OGENERA d.d.Genera d.d.Lizinopril Generatbl. 60x5 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA03 187lizinopril10 mg0,290,30OGENERA d.d.Genera d.d.Lizinopril Generatbl. 30x10 mg0,290,308,709,14R
C09AA03 188lizinopril10 mg0,350,37OGENERA d.d.Genera d.d.Lizinopril Generatbl. 60x10 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA03 189lizinopril10 mg0,350,37OGENERA d.d.Genera d.d.Lizinopril Generatbl. 30x20 mg0,700,7421,0022,05R
C09AA03 190lizinopril10 mg0,400,42OGENERA d.d.Genera d.d.Lizinopril Generatbl. 60x20 mg0,770,8146,2048,51R
C09AA04 101perindopril4 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oArticeltbl. film obl. 30x2,5 mg0,300,329,029,47R
C09AA04 102perindopril4 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oArticeltbl. film obl. 30x5 mg0,600,6318,0418,94R
C09AA04 103perindopril4 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oArticeltbl. film obl. 30x10 mg1,201,2635,9137,71R
C09AA04 130perindopril4 mg0,480,51OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 30x2 mg0,240,257,227,58R
C09AA04 131perindopril4 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 30x4 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA04 132perindopril4 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 60x4 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA04 133perindopril4 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 30x8 mg0,770,8123,1024,26R
C09AA04 134perindopril4 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 60x8 mg0,770,8146,2048,51R
C09AA05 104ramipril2,5 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 30x2,5 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA05 105ramipril2,5 mg0,350,37OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 30x5 mg0,700,7421,0022,05R
C09AA05 106ramipril2,5 mg0,250,26OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 30x10 mg1,001,0530,0031,50R
C09AA05 107ramipril2,5 mg0,480,50OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 60x2,5 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA05 108ramipril2,5 mg0,310,32OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 60x5 mg0,610,6436,8038,64R
C09AA05 109ramipril2,5 mg0,280,29OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 60x10 mg1,111,1666,4069,72R
C09AA05 111ramipril2,5 mg0,480,50OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x1,25 mg0,200,215,605,88R
C09AA05 112ramipril2,5 mg0,350,37OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x2,5 mg0,350,379,8010,29R
C09AA05 113ramipril2,5 mg0,380,39OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x5 mg0,750,7921,0022,05R
C09AA05 114ramipril2,5 mg0,270,29OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x10 mg1,091,1430,5232,05R
C09AA05 115ramipril2,5 mg0,480,50OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 56x2,5 mg0,350,3719,6020,58R
C09AA05 116ramipril2,5 mg0,320,33OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 56x5 mg0,630,6735,4737,24R
C09AA05 117ramipril2,5 mg0,350,37OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocartbl. 28x2,5 mg0,350,379,8010,29R
C09AA05 118ramipril2,5 mg0,320,33OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocartbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 119ramipril2,5 mg0,270,29OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocartbl. 28x10 mg1,091,1430,5232,05R
C09AA05 121ramipril2,5 mg0,400,42OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x1,25 mg0,200,215,605,88R
C09AA05 122ramipril2,5 mg0,420,44OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x2,5 mg0,350,379,8010,29R
C09AA05 123ramipril2,5 mg0,470,49OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 50x2,5 mg0,350,3717,5018,38R
C09AA05 124ramipril2,5 mg0,320,33OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 125ramipril2,5 mg0,340,35OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 50x5 mg0,670,7033,5035,18R
C09AA05 126ramipril2,5 mg0,270,29OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x10 mg1,091,1430,5232,05R
C09AA05 127ramipril2,5 mg0,250,26OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 50x10 mg1,001,0550,0052,50R
C09AA05 131ramipril2,5 mg0,430,45OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x1,25 mg0,200,216,006,30R
C09AA05 132ramipril2,5 mg0,430,45OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x1,25 mg0,200,2112,0012,60R
C09AA05 133ramipril2,5 mg0,420,44OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x2,5 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA05 134ramipril2,5 mg0,470,49OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x2,5 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA05 135ramipril2,5 mg0,350,37OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x5 mg0,700,7421,0022,05R
C09AA05 136ramipril2,5 mg0,300,31OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x5 mg0,590,6235,4037,17R
C09AA05 137ramipril2,5 mg0,250,26OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x10 mg1,001,0530,0031,50R
C09AA05 138ramipril2,5 mg0,280,29OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x10 mg1,111,1666,4069,72R
C09AA05 141ramipril2,5 mg0,430,45OFarmal d.d.Farmal d.d.Ramipril Farmaltbl. 28x2,5 mg0,350,379,8010,29R
C09AA05 142ramipril2,5 mg0,320,33OFarmal d.d.Farmal d.d.Ramipril Farmaltbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 143ramipril2,5 mg0,270,29OFarmal d.d.Farmal d.d.Ramipril Farmaltbl. 28x10 mg1,091,1430,5232,05R
C09AA05 147ramipril2,5 mg0,320,33OGENERA d.d.Genera d.d.Ramipril Generatbl. 28x5 mg0,630,6617,7318,62R
C09AA05 148ramipril2,5 mg0,270,29OGENERA d.d.Genera d.d.Ramipril Generatbl. 28x10 mg1,091,1430,5232,05R
C09AA05 164ramipril2,5 mg0,270,29Osanofi – aventis Croatia d.o.o.Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x10 mg1,091,1430,5232,05R
C09AA05 172ramipril2,5 mg0,350,37OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 30x5 mg0,700,7421,0022,05R
C09AA05 173ramipril2,5 mg0,250,26OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 30x10 mg1,001,0529,9031,40R
C09AA05 174ramipril2,5 mg0,320,33OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 90x2,5 mg0,320,3328,3529,77R
C09AA05 175ramipril2,5 mg0,350,36OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 90x5 mg0,690,7362,3765,49R
C09AA05 176ramipril2,5 mg0,270,28OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 90x10 mg1,081,1397,04101,89R
C09AA08 133cilazapril2,5 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Cazaproltbl. film obl. 30x2,5 mg0,350,3710,5011,03R
C09AA08 134cilazapril2,5 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Cazaproltbl. film obl. 60x2,5 mg0,350,3721,0022,05R
C09AA08 135cilazapril2,5 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Cazaproltbl. film obl. 30x5 mg0,770,8123,1024,26R
C09AA08 136cilazapril2,5 mg0,480,50OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Cazaproltbl. film obl. 60x5 mg0,770,8146,2048,51R
C09BA01 131enalapril + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HLtbl. 20x(10 mg + 12,5 mg)0,670,7113,4714,14R
C09BA01 132enalapril + hidroklorotiazid0,600,63OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap Htbl. 20x(10 mg + 25 mg)0,600,6312,0012,60R
C09BA01 133enalapril + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HL 20tbl. 20x(20 mg + 12,5 mg)1,091,1521,8322,92R
C09BA01 134enalapril + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HL 20tbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)1,091,1532,7534,39R
C09BA01 135enalapril + hidroklorotiazid0,540,57OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HL 20tbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)1,081,1364,6067,83R
C09BA03 101lizinopril + hidroklorotiazidOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimon Plustbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 112lizinopril + hidroklorotiazidOBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 113lizinopril + hidroklorotiazidOBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9755,6058,38R
C09BA03 114lizinopril + hidroklorotiazidOBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,670,7120,2121,22R
C09BA03 115lizinopril + hidroklorotiazidOBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 60x(10 mg + 12,5 mg)0,670,7140,4242,44R
C09BA03 116lizinopril + hidroklorotiazidOBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 30x(20 mg + 25 mg)1,091,1532,7534,39R
C09BA03 117lizinopril + hidroklorotiazidOBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 60x(20 mg + 25 mg)1,091,1565,5068,78R
C09BA03 118lizinopril + hidroklorotiazidOGENERA d.d.Genera d.d.Lizinopril H Generatbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,640,6719,2020,16R
C09BA03 119lizinopril + hidroklorotiazidOGENERA d.d.Genera d.d.Lizinopril H Generatbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 120lizinopril + hidroklorotiazidOGENERA d.d.Genera d.d.Lizinopril H Generatbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9755,6058,38R
C09BA03 121lizinopril + hidroklorotiazidOJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 20x(10 mg + 12,5 mg)0,670,7113,4714,14R
C09BA03 122lizinopril + hidroklorotiazidOJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 20x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9718,5319,46R
C09BA03 123lizinopril + hidroklorotiazidOJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,670,7120,2121,22R
C09BA03 124lizinopril + hidroklorotiazidOJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 131lizinopril + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HLtbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,590,6217,7018,59R
C09BA03 132lizinopril + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HLtbl. 60x(10 mg + 12,5 mg)0,590,6235,4037,17R
C09BA03 134lizinopril + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HL 20tbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 135lizinopril + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HL 20tbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9755,6058,38R
C09BA03 137lizinopril + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HDtbl. 30x(20 mg + 25 mg)1,091,1532,7534,39R
C09BA03 138lizinopril + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Laaven HDtbl. 60x(20 mg + 25 mg)1,091,1565,5068,78R
C09BA03 141lizinopril + hidroklorotiazidOFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Htbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,640,6719,2020,16R
C09BA03 142lizinopril + hidroklorotiazidOFarmal d.d.Farmal d.d.Lizinopril Htbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 145lizinopril + hidroklorotiazidOAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryl Plustbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 146lizinopril + hidroklorotiazidOAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryl Plustbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9755,6058,38R
C09BA03 161lizinopril + hidroklorotiazidOMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmePrinzidetbl. 28x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9725,9527,25R
C09BA03 165lizinopril + hidroklorotiazidOSTADA d.o.o.STADAVitozidtbl. 30x(10 mg + 12,5 mg)0,590,6217,7018,59R
C09BA03 166lizinopril + hidroklorotiazidOSTADA d.o.o.STADAVitozidtbl. 60x(10 mg + 12,5 mg)0,590,6235,4037,17R
C09BA03 167lizinopril + hidroklorotiazidOSTADA d.o.o.STADAVitozidtbl. 30x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9727,8029,19R
C09BA03 168lizinopril + hidroklorotiazidOSTADA d.o.o.STADAVitozidtbl. 60x(20 mg + 12,5 mg)0,930,9755,6058,38R
C09BA04 102perindopril + indapamidOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oCo-Articeltbl. film obl. 30x(5 mg + 1,25 mg)0,830,8724,8126,05R
C09BA04 104perindopril + indapamidOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva UK Ltd., Merckle GmbHCo-Articeltbl. film obl. 30x(10 mg + 2,5 mg)1,912,0157,3960,26R
C09BA04 131perindopril + indapamidOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 60x(2 mg + 0,625 mg)0,340,3520,2221,23R
C09BA04 132perindopril + indapamidOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 30x(4 mg + 1,25 mg)0,670,7120,2121,22R
C09BA04 133perindopril + indapamidOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 60x(4 mg + 1,25 mg)0,670,7140,4242,44R
C09BA04 134perindopril + indapamidOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 30x(8 mg + 2,5 mg)1,091,1532,7534,39R
C09BA04 135perindopril + indapamidOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 60x(8 mg + 2,5 mg)1,091,1565,5068,78R
C09BA04 136perindopril + indapamidOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 30x(2 mg + 0,625 mg)0,340,3510,1110,62R
C09BA05 103ramipril + hidroklorotiazid0,670,71OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 30x(2,5 mg + 12,5 mg)0,670,7120,2021,21R
C09BA05 104ramipril + hidroklorotiazidOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 30x(5 mg + 25 mg)0,971,0229,0030,45R
C09BA05 105ramipril + hidroklorotiazid0,670,71OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 60x(2,5 mg + 12,5 mg)0,670,7140,4042,42R
C09BA05 106ramipril + hidroklorotiazid0,430,46OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 60x(5 mg + 25 mg)0,870,9152,0054,60R
C09BA05 111ramipril + hidroklorotiazidOBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 28x(2,5mg + 12,5 mg)0,670,7118,8619,80R
C09BA05 112ramipril + hidroklorotiazidOBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 28x(5 mg + 25 mg)1,091,1530,5732,10R
C09BA05 113ramipril + hidroklorotiazid0,670,71OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 56x(2,5 mg + 12,5 mg)0,670,7137,7139,60R
C09BA05 114ramipril + hidroklorotiazid0,430,45OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 56x(5 mg + 25 mg) mg0,870,9148,5350,96R
C09BA05 121ramipril + hidroklorotiazidOSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasPiramil HLtbl. 28x(2,5 mg + 12,5 mg)0,650,6818,2019,11R
C09BA05 123ramipril + hidroklorotiazidOSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasPiramil Htbl. 28x(5mg + 25 mg)1,091,1530,5732,10R
C09BA05 128ramipril + hidroklorotiazidOJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocar Plustbl. 28x(2,5mg + 12,5 mg)0,560,5915,6216,40R
C09BA05 129ramipril + hidroklorotiazidOJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocar Plustbl. 28x(5 mg + 25 mg)0,910,9525,4526,72R
C09BA05 131ramipril + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HLtbl. 30x(2,5 mg + 12,5 mg)0,650,6819,5020,48R
C09BA05 132ramipril + hidroklorotiazid0,670,71OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HLtbl. 60x(2,5 mg + 12,5 mg)0,670,7140,4042,42R
C09BA05 133ramipril + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HDtbl. 30x(5 mg + 25 mg)0,971,0229,0030,45R
C09BA05 134ramipril + hidroklorotiazid0,430,46OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HDtbl. 60x(5 mg + 25 mg)0,870,9152,0054,60R
C09BA05 141ramipril + hidroklorotiazidOFarmal d.d.Farmal d.d.Ramipril H Farmaltbl. 28x(2,5 mg + 12,5 mg)0,670,7118,8619,80R
C09BA05 142ramipril + hidroklorotiazidOFarmal d.d.Farmal d.d.Ramipril H Farmaltbl. 28x(5 mg + 25 mg)1,091,1530,5732,10R
C09BA05 171ramipril + hidroklorotiazidOGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 2,5 mg/12,5 mgtbl. 30x(2,5 mg + 12,5 mg)0,620,6518,6019,53R
C09BA05 172ramipril + hidroklorotiazidOGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 5 mg/25 mgtbl. 30x(5 mg + 25 mg)0,971,0229,0030,45R
C09BA05 173ramipril + hidroklorotiazidOGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 2,5 mg/12,5 mgtbl. 90x(2,5 mg + 12,5 mg)0,610,6454,5757,30R
C09BA05 174ramipril + hidroklorotiazidOGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 5 mg/25 mgtbl. 90x(5 mg + 25 mg)0,890,9380,1084,11R
C09BA08 131cilazapril + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Cazaproltbl. film obl. 30x(5 mg + 12,5 mg)1,091,1532,7534,39R
C09BA08 132cilazapril + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Cazaproltbl. film obl. 60x(5 mg + 12,5 mg)1,091,1565,5068,78R
C09BB04 101perindopril + amlodipinOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(5 mg + 5 mg)1,201,2635,9537,75R
C09BB04 102perindopril + amlodipinOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(5 mg + 10 mg)1,201,2635,9537,75R
C09BB04 103perindopril + amlodipinOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(10 mg + 5 mg)2,402,5271,8975,48R
C09BB04 104perindopril + amlodipinOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(10 mg + 10 mg)2,402,5271,8975,48R
C09BB04 131perindopril + amlodipinOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(4 mg + 5 mg)0,670,7120,2121,22R
C09BB04 132perindopril + amlodipinOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(4 mg + 10 mg)0,670,7120,2121,22R
C09BB04 133perindopril + amlodipinOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(8 mg + 5 mg)1,181,2435,3237,09R
C09BB04 134perindopril + amlodipinOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(8 mg + 10 mg)1,181,2435,3237,09R
C09BB05 162ramipril + felodipinOsanofi – aventis Croatia d.o.o.Sanofi-Aventis GmbH, Chinoin VeresegyhazTriapintbl. s prod. oslob. 28x(5 mg + 5 mg)2,432,5568,0471,44R
C09BB07 101ramipril + amlodipinOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)1,181,2435,3237,09R
C09BB07 102ramipril + amlodipinOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 60x(5 mg + 5 mg)1,061,1163,5866,76R
C09BB07 103ramipril + amlodipinOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)1,181,2435,3237,09R
C09BB07 104ramipril + amlodipinOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 60x(5 mg + 10 mg)1,061,1163,5866,76R
C09BB07 105ramipril + amlodipinOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,401,4741,9244,02R
C09BB07 106ramipril + amlodipinOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,401,4741,9244,02R
C09BB07 122ramipril + amlodipinOSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)1,181,2435,3237,09R
C09BB07 123ramipril + amlodipinOSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,401,4741,9244,02R
C09BB07 124ramipril + amlodipinOSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)1,181,2435,3237,09R
C09BB07 125ramipril + amlodipinOSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,401,4741,9244,02R
C09BB07 131ramipril + amlodipinOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHRameamcaps. tvrda 30x(5 mg + 5 mg)1,061,1131,7933,38R
C09BB07 132ramipril + amlodipinOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHRameamcaps. tvrda 30x(5 mg + 10 mg)1,061,1131,7933,38R
C09BB07 133ramipril + amlodipinOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHRameamcaps. tvrda 30x(10 mg + 5 mg)1,261,3237,7339,62R
C09BB07 134ramipril + amlodipinOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHRameamcaps. tvrda 30x(10 mg + 10 mg)1,261,3237,7339,62R
C09CA01 101losartan50 mg0,730,77OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Losartictbl. 28x50 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA01 121losartan50 mg0,730,77OFarmal d.d.Farmal d.d.Lotantbl. film obl. 28x50 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA01 125losartan50 mg0,550,58OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLotartbl. film obl. 30x50 mg0,550,5816,5017,33RRC02
C09CA01 126losartan50 mg0,660,69OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLotartbl. film obl. 30x100 mg1,321,3939,6041,58RRC02
C09CA01 131losartan50 mg0,550,58OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Loristatbl. 28 x 50 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA01 132losartan50 mg0,660,69OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Loristatbl. 28x100 mg1,321,3936,9638,81RRC02
C09CA01 135losartan50 mg0,550,58OGENERA d.d.Genera d.d.Losartan Generatbl. film obl. 28x50 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA01 141losartan50 mg0,550,58OSandoz d.o.o.Sandoz-LekLakeatbl. film obl. 30x50 mg0,550,5816,5017,33RRC02
C09CA03 111valsartan80 mg0,660,69OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 28x80 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA03 112valsartan80 mg0,810,85OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 28x160 mg1,321,3936,9638,81RRC02
C09CA03 113valsartan80 mg0,740,78OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 56x80 mg0,550,5830,8032,34RRC02
C09CA03 114valsartan80 mg0,700,74OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 56x160 mg1,321,3973,9277,62RRC02
C09CA03 121valsartan80 mg0,550,58OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnormtbl. film obl. 30x80 mg0,550,5816,5017,33RRC02
C09CA03 122valsartan80 mg0,680,72OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnormtbl. film obl. 30x160 mg1,321,3939,6041,58RRC02
C09CA03 123valsartan80 mg0,540,57OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnormtbl. film obl. 30x320 mg2,172,2865,2468,50RRC02
C09CA03 124valsartan80 mg0,530,56OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Desarttbl. film obl. 28x80 mg0,530,5614,8015,54RRC02
C09CA03 125valsartan80 mg0,660,69OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Desarttbl. film obl. 28x160 mg1,321,3936,9638,81RRC02
C09CA03 131valsartan80 mg0,820,86OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Valsacortbl. film obl. 28x40 mg0,410,4311,4812,05RRC02
C09CA03 132valsartan80 mg0,550,58OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Valsacortbl. film obl. 28x80 mg0,550,5815,4016,17RRC02
C09CA03 133valsartan80 mg0,680,72OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Valsacortbl. film obl. 28x160 mg1,321,3936,9638,81RRC02
C09CA03 134valsartan80 mg0,580,61OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacortbl. film obl. 28x320 mg2,332,4565,2468,50RRC02
C09CA03 135valsartan80 mg0,790,83OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacortbl. film obl. 56x320 mg2,332,45130,48137,00RRC02
C09CA03 148valsartan80 mg0,680,72OAlkaloid d.o.o.AlkaloidWalzeratbl. film obl. 30x160 mg1,321,3939,6041,58RRC02
C09CA06 122kandesartan8 mg0,660,69OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kandeprestbl. 28x16 mg1,321,3936,9638,81Rpc04
C09CA07 101telmisartan40 mg0,820,86OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Osantbl. 30x40 mg0,550,5816,5017,33RRC02
C09CA07 102telmisartan40 mg0,590,62OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Osantbl. 30x80 mg1,191,2535,6037,38RRC02
C09CA07 131telmisartan40 mg0,690,72OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka PolskaToluratbl. 30x40 mg0,550,5816,5017,33RRC02
C09CA07 132telmisartan40 mg0,590,62OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka PolskaToluratbl. 30x80 mg1,191,2535,6037,38RRC02
C09DA01 101losartan + hidroklorotiazidOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Losartic plustbl. 28x(50 mg + 12,5 mg)1,081,1330,2431,75RRC02
C09DA01 121losartan + hidroklorotiazidOFarmal d.d.Farmal d.d.Lotan Htbl. 28x(50 mg + 12,5 mg)1,081,1330,2431,75RRC02
C09DA01 131losartan + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lorista Htbl. film obl. 28x(50 mg + 12,5 mg)1,081,1330,2431,75RRC02
C09DA01 132losartan + hidroklorotiazid0,680,71OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lorista HDtbl. film obl. 30x(100 mg + 25 mg)1,361,4340,8042,84RRC02
C09DA01 133losartan + hidroklorotiazid0,730,76OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lorista HDtbl. film obl. 60x(100 mg + 25 mg)1,451,5387,2091,56RRC02
C09DA01 134losartan + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.KRKA d.d.Lorista Htbl. film obl. 28x(100 mg + 12,5 mg)1,371,4438,2740,18RRC02
C09DA01 135losartan + hidroklorotiazidOGENERA d.d.Genera d.d.Losartan H Generatbl. film obl. 28x(50 mg + 12,5 mg)1,081,1330,2431,75RRC02
C09DA01 162losartan + hidroklorotiazidOMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeFortzaartbl. 28x(100 mg + 25 mg)1,401,4739,2941,25RRC02
C09DA01 163losartan + hidroklorotiazidOMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeHyzaartbl. film obl. 28x(100 mg + 12,5 mg)1,391,4639,0140,96RRC02
C09DA03 111valsartan + hidroklorotiazidOBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 28x(80 mg + 12,5 mg)1,081,1330,2431,75RRC02
C09DA03 112valsartan + hidroklorotiazid0,981,03OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 28x(160 mg + 12,5 mg)1,962,0554,7957,53RRC02
C09DA03 113valsartan + hidroklorotiazidOBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 56x(80 mg + 12,5 mg)0,961,0153,7756,46RRC02
C09DA03 114valsartan + hidroklorotiazidOBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 56x(160 mg + 12,5 mg)1,922,02107,53112,91RRC02
C09DA03 121valsartan + hidroklorotiazidOSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(80 mg + 12,5 mg)0,951,0028,5029,93RRC02
C09DA03 122valsartan + hidroklorotiazidOSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(160 mg + 12,5 mg)2,092,2062,8065,94RRC02
C09DA03 123valsartan + hidroklorotiazidOSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(320 mg + 12,5 mg)2,722,8681,7085,79RRC02
C09DA03 124valsartan + hidroklorotiazidOSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(160 mg + 25 mg)1,942,0358,1061,01RRC02
C09DA03 125valsartan + hidroklorotiazidOSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(320 mg + 25 mg)2,863,0185,9090,20RRC02
C09DA03 131valsartan + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 28x(80 mg + 12,5 mg)0,951,0026,6027,93RRC02
C09DA03 132valsartan + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 56x(80 mg + 12,5 mg)0,961,0153,7756,46RRC02
C09DA03 133valsartan + hidroklorotiazid0,981,03OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 28x(160 mg + 12,5 mg)1,962,0554,7957,53RRC02
C09DA03 134valsartan + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 56x(160 mg + 12,5 mg)1,922,02107,53112,91RRC02
C09DA03 135valsartan + hidroklorotiazid0,890,93OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 28x(160 mg + 25 mg)1,771,8649,5652,04RRC02
C09DA03 136valsartan + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 56x(160 mg + 25 mg)1,922,02107,53112,91RRC02
C09DA03 137valsartan + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacombitbl. film obl. 28x(320 mg + 12,5 mg)2,722,8676,2580,06RRC02
C09DA03 138valsartan + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacombitbl. film obl. 56x(320 mg + 12,5 mg)2,722,86152,51160,14RRC02
C09DA03 139valsartan + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacombitbl. film obl. 28x(320 mg + 25 mg)2,863,0180,1784,18RRC02
C09DA03 140valsartan + hidroklorotiazidOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacombitbl. film obl. 56x(320 mg + 25 mg)2,863,01160,35168,37RRC02
C09DA03 162valsartan + hidroklorotiazid0,981,03ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaCo-Diovantbl. film obl. 28x(160 mg + 12,5 mg)1,962,0554,7957,53RRC02
C09DA03 163valsartan + hidroklorotiazid0,890,93ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaCo-Diovantbl. film obl. 28x(160 mg + 25 mg)1,771,8649,5652,04RRC02
C09DA03 164valsartan + hidroklorotiazidONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaCo-Diovantbl. film obl. 28x(320 mg + 12,5 mg)2,722,8676,2580,06RRC02
C09DA06 121kandesartan + hidroklorotiazidOJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kandepres Plustbl. 28x(16 mg + 12,5 mg)1,491,5741,8143,90Rpc04
C09DA07 101telmisartan + hidroklorotiazidOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oOsan Plustbl. 28x(80 mg + 12,5 mg)2,092,2058,6161,54RRC02
C09DA07 131telmisartan + hidroklorotiazidOKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 30x(40 mg + 12,5 mg)1,031,0830,9532,50RRC02
C09DA07 132telmisartan + hidroklorotiazidOKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 30x(80 mg + 12,5 mg)1,992,0959,6562,63RRC02
C09DA07 133telmisartan + hidroklorotiazidOKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 30x(80 mg + 25 mg)1,992,0959,6562,63RRC02
C09DA07 134telmisartan + hidroklorotiazidOKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 60x(40 mg + 12,5 mg)0,930,9755,7158,50RRC02
C09DA07 135telmisartan + hidroklorotiazidOKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 60x(80 mg + 12,5 mg)1,611,6996,60101,43RRC02
C09DA07 136telmisartan + hidroklorotiazidOKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 60x(80 mg + 25 mg)1,771,86106,20111,51RRC02
C09DB01 101amlodipin + valsartanOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Amlodipin/valsartan Plivatbl. film obl. 28x(5 mg + 80 mg)0,610,6417,1518,01Rpc04
C09DB01 102amlodipin + valsartanOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Amlodipin/valsartan Plivatbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg)1,071,1229,9231,42Rpc04
C09DB01 103amlodipin + valsartanOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Amlodipin/valsartan Plivatbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg)1,071,1229,9231,42Rpc04
C09DB01 121amlodipin + valsartanOSandoz d.o.o.Novartis Pharma GmbHAmlodipin/valsartan Sandoztbl. film obl. 28x(5 mg + 80 mg)0,610,6417,1518,01Rpc04
C09DB01 122amlodipin + valsartanOSandoz d.o.o.Novartis Pharma GmbHAmlodipin/valsartan Sandoztbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg)1,071,1229,9231,42Rpc04
C09DB01 123amlodipin + valsartanOSandoz d.o.o.Novartis Pharma GmbHAmlodipin/valsartan Sandoztbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg)1,071,1229,9231,42Rpc04
C10AA01 106simvastatin30 mg1,141,20OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLipterratbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 108simvastatin30 mg1,041,09OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLipterratbl. film obl. 28x20 mg0,690,7319,4020,37RRC03
C10AA01 109simvastatin30 mg1,041,09OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLipterratbl. film obl. 28x40 mg1,391,4638,9240,87RRC03
C10AA01 112simvastatin30 mg1,141,20OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Simvaxtbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 114simvastatin30 mg1,141,20OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Simvaxtbl. film obl. 28x20 mg0,760,8021,3022,37RRC03
C10AA01 116simvastatin30 mg1,041,09OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Simvaxtbl. film obl. 28x40 mg1,391,4638,9240,87RRC03
C10AA01 122simvastatin30 mg1,171,23OFarmal d.d.Farmal d.d.Astaxtbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 124simvastatin30 mg1,171,23OFarmal d.d.Farmal d.d.Astaxtbl. film obl. 28x20 mg0,760,8021,3022,37RRC03
C10AA01 125simvastatin30 mg1,041,09OFarmal d.d.Farmal d.d.Astaxtbl. film obl. 28x40 mg1,391,4638,9240,87RRC03
C10AA01 126simvastatin30 mg1,141,20OGENERA d.d.Genera d.d.Simvastatin Generatbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 127simvastatin30 mg1,021,07OGENERA d.d.Genera d.d.Simvastatin Generatbl. film obl. 28x20 mg0,680,7119,0019,95RRC03
C10AA01 128simvastatin30 mg1,041,09OGENERA d.d.Genera d.d.Simvastatin Generatbl. film obl. 28x40 mg1,391,4638,9240,87RRC03
C10AA01 131simvastatin30 mg1,171,23OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 20x10 mg0,380,407,607,98RRC03
C10AA01 132simvastatin30 mg1,141,20OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 133simvastatin30 mg1,131,19OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 20x20 mg0,750,7915,0615,81RRC03
C10AA01 134simvastatin30 mg1,141,20OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 28x20 mg0,760,8021,3022,37RRC03
C10AA01 135simvastatin30 mg1,041,09OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 28x40 mg1,391,4638,9240,87RRC03
C10AA01 136simvastatin30 mg1,171,23OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 60x10 mg0,380,4022,8023,94RRC03
C10AA01 137simvastatin30 mg1,131,19OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 60x20 mg0,750,7945,2047,46RRC03
C10AA01 138simvastatin30 mg0,780,82OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 60x40 mg1,051,1062,8065,94RRC03
C10AA01 141simvastatin30 mg1,421,49OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA01 142simvastatin30 mg1,421,49OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 28x20 mg0,690,7319,4020,37RRC03
C10AA01 143simvastatin30 mg1,041,09OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 28x40 mg1,391,4638,9240,87RRC03
C10AA01 144simvastatin30 mg1,341,40OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 56x20 mg0,750,7942,1944,30RRC03
C10AA01 146simvastatin30 mg1,141,20OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Simvastatin PharmaStbl. film obl. 28x20 mg0,760,8021,3022,37RRC03
C10AA01 148simvastatin30 mg1,041,09OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Simvastatin PharmaStbl. film obl. 28x40 mg1,391,4638,9240,87RRC03
C10AA01 164simvastatin30 mg1,041,09OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeLipextbl. 28x40 mg1,391,4638,9240,87RRC03
C10AA01 165simvastatin30 mg1,431,50OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeLipextbl. 28x20 mg0,760,8021,3022,37RRC03
C10AA01 166simvastatin30 mg1,141,20OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HSimvastatin Genericontbl. film obl. 30x20 mg0,760,8022,8223,96RRC03
C10AA01 167simvastatin30 mg0,950,99OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HSimvastatin Genericontbl. film obl. 30x40 mg1,261,3337,9039,80RRC03
C10AA01 181simvastatin30 mg1,141,20OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasSimvastatin Sandoztbl. film obl. 28x10 mg0,380,4010,6411,17RRC03
C10AA04 101fluvastatin60 mg1,281,34OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Flovellatbl. s prod. oslob. 30x80 mg1,691,7750,7053,24RRC03
C10AA04 141fluvastatin60 mg1,271,33OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasFluvascoltbl. s prod. oslob. 28x80 mg1,691,7747,3249,69RRC03
C10AA05 101atorvastatin20 mg1,101,15OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 102atorvastatin20 mg1,211,27OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 103atorvastatin20 mg1,151,21OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 104atorvastatin20 mg1,241,30OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 60x20 mg1,121,1867,2970,65RRC03
C10AA05 105atorvastatin20 mg0,961,01OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 106atorvastatin20 mg1,041,09OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 60x40 mg1,851,95111,15116,71RRC03
C10AA05 107atorvastatin20 mg0,930,98OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x80 mg2,642,7779,2683,22RRC03
C10AA05 111atorvastatin20 mg1,211,27OFarmal d.d.Farmal d.d.Liptintbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 112atorvastatin20 mg1,261,32OFarmal d.d.Farmal d.d.Liptintbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 113atorvastatin20 mg1,271,33OFarmal d.d.Farmal d.d.Liptintbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 114atorvastatin20 mg1,281,34OFarmal d.d.Farmal d.d.Liptintbl. film obl. 60x20 mg1,121,1867,2970,65RRC03
C10AA05 115atorvastatin20 mg1,031,09OFarmal d.d.Farmal d.d.Liptintbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 116atorvastatin20 mg1,101,15OFarmal d.d.Farmal d.d.Liptintbl. film obl. 60x40 mg1,851,95111,15116,71RRC03
C10AA05 121atorvastatin20 mg1,071,13OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 122atorvastatin20 mg1,151,21OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 123atorvastatin20 mg1,211,27OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 124atorvastatin20 mg1,241,30OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 60x20 mg1,121,1867,2970,65RRC03
C10AA05 125atorvastatin20 mg0,961,01OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 126atorvastatin20 mg1,041,09OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 60x40 mg1,851,95111,15116,71RRC03
C10AA05 127atorvastatin20 mg1,071,13OGENERA d.d.Genera d.d.Atorvastatin Generatbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 128atorvastatin20 mg1,211,27OGENERA d.d.Genera d.d.Atorvastatin Generatbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 129atorvastatin20 mg1,151,21OGENERA d.d.Genera d.d.Atorvastatin Generatbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 130atorvastatin20 mg1,241,30OGENERA d.d.Genera d.d.Atorvastatin Generatbl. film obl. 60x20 mg1,121,1867,2970,65RRC03
C10AA05 131atorvastatin20 mg1,071,13OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 132atorvastatin20 mg1,151,21OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.,KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 133atorvastatin20 mg0,961,01OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 134atorvastatin20 mg1,041,09OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 60x40 mg1,851,95111,15116,71RRC03
C10AA05 135atorvastatin20 mg0,780,82OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 90x40 mg1,561,64140,40147,42RRC03
C10AA05 136atorvastatin20 mg1,211,27OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 137atorvastatin20 mg1,241,30OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 60x20 mg1,121,1867,2970,65RRC03
C10AA05 138atorvastatin20 mg0,961,01OGENERA d.d.Genera d.d.Atorvastatin Generatbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 139atorvastatin20 mg0,940,98OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 30x80 mg2,642,7779,2683,22RRC03
C10AA05 140atorvastatin20 mg0,940,99OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 60x80 mg2,642,77158,53166,46RRC03
C10AA05 141atorvastatin20 mg1,411,48OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 142atorvastatin20 mg1,421,49OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 143atorvastatin20 mg1,421,49OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 144atorvastatin20 mg1,421,49OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 60x20 mg1,121,1867,2970,65RRC03
C10AA05 145atorvastatin20 mg1,151,21OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 146atorvastatin20 mg1,151,21OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 60x40 mg1,851,95111,15116,71RRC03
C10AA05 171atorvastatin20 mg1,431,50OPfizer Croatia d.o.o.Goedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 172atorvastatin20 mg1,431,50OPfizer Croatia d.o.o.Goedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 173atorvastatin20 mg1,281,35OPfizer Croatia d.o.o.Goedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 174atorvastatin20 mg0,940,98OPfizer Croatia d.o.o.Goedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x80 mg2,642,7779,2683,22RRC03
C10AA05 175atorvastatin20 mg1,131,18OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 176atorvastatin20 mg1,421,49OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 60x10 mg0,540,5632,1833,79RRC03
C10AA05 177atorvastatin20 mg1,181,24OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 178atorvastatin20 mg1,271,33OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 60x20 mg1,121,1867,2970,65RRC03
C10AA05 179atorvastatin20 mg0,920,97OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 30x40 mg1,841,9455,3058,07RRC03
C10AA05 180atorvastatin20 mg0,930,97OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 60x40 mg1,851,94111,11116,67RRC03
C10AA05 181atorvastatin20 mg1,071,13OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 28x10 mg0,540,5615,0215,77RRC03
C10AA05 182atorvastatin20 mg1,071,13OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 56x10 mg0,540,5630,0331,53RRC03
C10AA05 183atorvastatin20 mg1,121,18OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 28x20 mg1,121,1831,4032,97RRC03
C10AA05 184atorvastatin20 mg1,121,18OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 56x20 mg1,121,1862,8065,94RRC03
C10AA05 185atorvastatin20 mg0,930,97OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 28x40 mg1,851,9551,8754,46RRC03
C10AA05 191atorvastatin20 mg1,141,19OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 30x30 mg1,711,7951,1553,71RRC03
C10AA05 192atorvastatin20 mg1,141,19OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 60x30 mg1,711,79102,30107,42RRC03
C10AA05 193atorvastatin20 mg0,850,89OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 30x60 mg2,442,5673,2076,86RRC03
C10AA05 194atorvastatin20 mg0,850,89OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 60x60 mg2,442,56146,40153,72RRC03
C10AA05 195atorvastatin20 mg1,071,13OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x10 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA05 196atorvastatin20 mg1,151,21OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x20 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA05 197atorvastatin20 mg0,961,01OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x40 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA05 198atorvastatin20 mg0,930,98OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x80 mg2,642,7779,2683,22RRC03
C10AA07 105rosuvastatin10 mg1,031,08OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH; HBM Pharma s.r.o.; Teva Pharma B.V.; Teva Operations PolandEpritbl. film obl. 30x15 mg1,541,6246,1748,48RRC03
C10AA07 106rosuvastatin10 mg0,730,77OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH; HBM Pharma s.r.o.; Teva Pharma B.V.; Teva Operations PolandEpritbl. film obl. 30x30 mg2,202,3165,8869,17RRC03
C10AA07 107rosuvastatin10 mg1,111,17OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x5 mg0,540,5616,0916,89RRC03
C10AA07 108rosuvastatin10 mg1,121,18OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x10 mg1,121,1833,6435,32RRC03
C10AA07 109rosuvastatin10 mg0,930,97OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x20 mg1,851,9555,5858,36RRC03
C10AA07 110rosuvastatin10 mg0,660,69OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x40 mg2,642,7779,2683,22RRC03
C10AA07 112rosuvastatin10 mg1,121,18OBelupo d.d.BelupoRosixtbl. film obl. 28x10 mg1,121,1831,4032,97RRC03
C10AA07 113rosuvastatin10 mg0,930,97OBelupo d.d.BelupoRosixtbl. film obl. 28x20 mg1,851,9551,8754,46RRC03
C10AA07 114rosuvastatin10 mg0,660,69OBelupo d.d.BelupoRosixtbl. film obl. 28x40 mg2,642,7773,9877,68RRC03
C10AA07 121rosuvastatin10 mg1,151,21OSandoz d.o.o.Sandoz-LekCoupettbl. film obl. 28x10 mg1,121,1831,4032,97RRC03
C10AA07 122rosuvastatin10 mg0,951,00OSandoz d.o.o.Sandoz-LekCoupettbl. film obl. 28x20 mg1,851,9551,8754,46RRC03
C10AA07 123rosuvastatin10 mg0,680,71OSandoz d.o.o.Sandoz-LekCoupettbl. film obl. 28x40 mg2,642,7773,9877,68RRC03
C10AA07 131rosuvastatin10 mg1,111,17OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x5 mg0,540,5615,0215,77RRC03
C10AA07 132rosuvastatin10 mg1,121,18OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x10 mg1,121,1831,4032,97RRC03
C10AA07 133rosuvastatin10 mg0,930,97OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x20 mg1,851,9551,8754,46RRC03
C10AA07 134rosuvastatin10 mg0,660,69OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x40 mg2,642,7773,9877,68RRC03
C10AA07 135rosuvastatin10 mg1,151,21OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rosweratbl. film obl. 28x15 mg1,711,7947,7450,13RRC03
C10AA07 136rosuvastatin10 mg0,810,85OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rosweratbl. film obl. 28x30 mg2,442,5668,3271,74RRC03
C10AA07 141rosuvastatin10 mg0,830,88OGenericon Pharma d.o.o.Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Rosuvastatin Genericontbl. film obl. 30x20 mg1,671,7550,0252,52RRC03
C10AA07 142rosuvastatin10 mg1,011,06OGenericon Pharma d.o.o.Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Rosuvastatin Genericontbl. film obl. 30x10 mg1,011,0630,2831,79RRC03
C10AA07 143rosuvastatin10 mg0,590,62OGenericon Pharma d.o.o.Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Rosuvastatin Genericontbl. film obl. 30x40 mg2,382,5071,3374,90RRC03
C10AB05 101fenofibrat200 mg1,481,55OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp.z.o.o.Zigotrigtbl. film obl. 30x160 mg1,181,2435,4837,25RRC04
C10AB05 141fenofibrat200 mg1,471,54OAlkaloid d.o.o.AlkaloidZigliptbl. 30x145 mg1,061,1231,9333,53RRC04
C10AB05 171fenofibrat200 mg1,641,72OPharmaSwiss Česka republika s.r.oSMB Technology S.A.Fenolipcaps. 30x160 mg1,311,3839,4241,39RRC04
C10AB05 181fenofibrat200 mg1,311,38OMylan Hrvatska d.o.o.Recipharm FontaineLipidiltbl. film obl. 30x160 mg1,051,1031,5033,08RRC04
C10AC01 354kolestiramin14 gOR
C10AX06 101etilni esteri omega-3 kiselinaOPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Corprotectcaps. meka 30x1000 mg2,172,2865,0768,32RRC05
C10AX06 162etilni esteri omega-3 kiselinaOMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDualtiscaps. meka 28x1000 mg2,172,2860,7363,77RRC05
C10AX09 121ezetimib10 mg3,984,17OSandoz d.o.o.SandozElanixtbl. 28x10 mg3,984,17111,31116,88RSRC08
C10BX03 131amlodipin + atorvastatinOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 30x(5 mg + 10 mg)0,540,5616,0916,89RRC03
C10BX03 132amlodipin + atorvastatinOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 60x(5 mg + 10 mg)0,540,5632,1833,79RRC03
C10BX03 133amlodipin + atorvastatinOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 30x(10 mg + 10 mg)0,540,5616,0916,89RRC03
C10BX03 134amlodipin + atorvastatinOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 60x(10 mg + 10 mg)0,540,5632,1833,79RRC03
D01AC08 432DSketokonazolLJohnson & Johnson S.E.d.o.o.JanssenOronazol 2%šampon 2% 1x100 ml64,4967,7164,4967,71
D01BA02 111terbinafin0,25 g5,155,41OBelupo d.d.BelupoTerbinaxtbl. 14x250 mg5,155,4172,1075,71RRD01
D01BA02 112terbinafin0,25 g4,845,09OBelupo d.d.BelupoTerbinaxtbl. 42x250 mg4,845,09203,42213,59RRD01
D01BA02 121terbinafin0,25 g4,644,87OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Terbinafin JGLtbl. 14x250 mg4,644,8764,9868,23RRD01
D01BA02 162terbinafin0,25 g5,155,41ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaLamisiltbl. 14x250 mg5,155,4172,1075,71Rpd01
D04AB01 411DSlidokainLJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Dolokain gelgel 1x25 g (20 mg/1 g)37,5039,3837,5039,38
D05BA02 151DSmetoksalen (metoksipsoralen)ND99110 mgO
D05BB02 161acitretin35 mg10,2810,79OACTAVIS GROUP PTC ehfCenexiNeotigasoncaps. 30x10 mg2,943,0888,1092,51RSpd03
D05BB02 162acitretin35 mg9,029,47OACTAVIS GROUP PTC ehfCenexiNeotigasoncaps. 30x25 mg6,446,76193,20202,86RSpd03
D06AX01 461fusidatna kiselinaLMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH Arzneimittel, Farmal d.d.Fusicutankrema 15 g (20 mg/g)20,9522,0020,9522,00R
D06AX01 462fusidatna kiselinaLMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH Arzneimittel, Farmal d.d.Fusicutanmast 15 g (20 mg/g)22,2023,3122,2023,31R
D06AX02 451DSkloramfenikolL
D06AX09 402mupirocinLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Betrionmast 2%, 1x15 g29,0330,4829,0330,48R
D06AX09 411mupirocinLBelupo d.d.BelupoMirobactmast 2%, 1x15 g29,0330,4829,0330,48R
D06AX09 415mupirocinLJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Mupironmast 1x15 g (20 mg/1g)29,0330,4829,0330,48R
D06AX09 461mupirocinLGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Operations UK LimitedBactrobanmast 1x15 g (20 mg/g)26,1327,4426,1327,44R
D06AX30 721DSneomicin + bacitracinLSandoz d.o.o.Sandoz-LekBivacynboč. rasprš. 1x150 ml47,9150,3147,9150,31
D06BA01 422DSsulfadiazin-srebro0,350,37LSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasDermazinkrema 1%, 1x250 g88,3392,7588,3392,75
D07AB10 411alklometazonLBelupo d.d.BelupoAflodermmast 1x20 g (0,5 mg/g)21,6022,6821,6022,68R
D07AB10 413alklometazonLBelupo d.d.BelupoAflodermkrema 1x20 g (0,5 mg/g)21,6022,6821,6022,68R
D07AB10 414alklometazonLBelupo d.d.BelupoAflodermkrema 1x40 g (0,5 mg/g)41,8043,8941,8043,89R
D07AC01 412betametazonLBelupo d.d.BelupoBelodermmast 1x30 g (0,5 mg/g)17,7218,6117,7218,61R
D07AC01 414betametazonLBelupo d.d.BelupoBelodermkrema 1x30 g (0,5 mg/g)17,7218,6117,7218,61R
D07AC01 418betametazonLBelupo d.d.BelupoBeloderm losionboč. polietil. 1x50 ml (0,5 mg/1g)33,2134,8733,2134,87R
D07AC01 431betametazonLJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Betazonkrema 1x25 g (0,5 mg/g)14,7715,5114,7715,51R
D07AC01 432betametazonLJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Betazonmast 1x25 g (0,5 mg/g)14,7715,5114,7715,51R
D07CC01 401betametazon + gentamicinLBelupo d.d.BelupoBelogentmast 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9916,7915,9916,79R
D07CC01 402betametazon + gentamicinLBelupo d.d.BelupoBelogentkrema 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9916,7915,9916,79R
D07CC01 461betametazon + gentamicinLMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughDiprogentakrema 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9916,7915,9916,79R
D07CC01 462betametazon + gentamicinLMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughDiprogentamast 1x15 g (0,5 + 1 mg/g)15,9916,7915,9916,79R
D07XC01 411betametazon + salicilna kiselinaLBelupo d.d.BelupoBelosalicmast 1x30 g (0,5 mg/g + 30 mg/g)28,9630,4128,9630,41R
D07XC01 461betametazon + salicilna kiselinaLMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughDiprosalicmast 1x15 g (0,5 mg/g + 30 mg/g)14,4815,2014,4815,20R
D07XC01 462betametazon + salicilna kiselinaLMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughDiprosalicmast 1x30 g (0,5 mg/g + 30 mg/g)28,9630,4128,9630,41R
D07XC01 712betametazon + salicilna kiselinaLBelupo d.d.BelupoBelosaliclosion 1x100 ml (0,5 mg/g + 20 mg/g)87,7592,1487,7592,14R
D07XC01 761betametazon + salicilna kiselinaLMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSoderm plusotop. za kožu 1x50 ml (0,64 mg/g + 20 mg/g)39,4941,4639,4941,46R
D07XC01 762betametazon + salicilna kiselinaLMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSoderm plusotop. za kožu 1x100 ml (0,64 mg/g + 20 mg/g)78,9882,9378,9882,93R
D08AC02 901DSklorheksidinLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept pjenušavi 4,5%boca 1x500 ml56,8759,7156,8759,71
D08AC02 902DSklorheksidinLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept glukonat 5%boca 1x1000 ml61,8164,9061,8164,90
D08AC02 903DSklorheksidinLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept pjenušavi 4,5%boca 1x3.000 ml223,42234,59223,42234,59
D08AC02 905DSklorheksidinLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept blue 0,8%boca 1x200 ml18,4019,3218,4019,32
D08AC02 906DSklorheksidinLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept blue 0,8%boca 1x500 ml27,6028,9827,6028,98
D08AC02 907DSklorheksidinLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept blue 0,8%boca 1x3.000 ml110,40115,92110,40115,92
D08AC02 909DSklorheksidinLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept tinkt. 0,5%boca 1x1.000 ml29,9031,4029,9031,40
D08AC02 910DSklorheksidinLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept tinkt. 0,5%boca 1x3.000 ml82,8086,9482,8086,94
D08AG02 943povidon-jodLAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadineotop. 10%, 1x100 ml22,0523,1522,0523,15R
D08AG02 944DSpovidon-jodLAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadineotop. 10%, 1x1000 ml62,0465,1462,0465,14
D08AG02 946DSpovidon-jodLAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadineotop. 7,5%, 1x1000 ml59,9862,9859,9862,98
D08AJ57 961DSoktenidin + fenoksietanolLSchülke & Mayr GmbHSchulkeOctenisept otopinaboca plast. 1x1000 ml (0,1% + 2%)57,4060,2757,4060,27
D08AX08 963DSetanol + bifenilolLOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman pureboca 1x500 ml21,7422,8321,7422,83
D08AX08 964DSetanol + bifenilolLOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman pureboca 1x1000 ml39,5141,4939,5141,49
D08AX08 965DSetanol + bifenilolLOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman purekanister 1x5000 ml137,66144,54137,66144,54
D08AX53 961DSizopropanol + propanol + bifenilolLOktal Pharma d.o.o.SchulkeKodan forte bezbojniboca plast. 1x1000 ml (45% + 10% + 0,2%)32,3233,9432,3233,94
D08AX53 962DSizopropanol + propanol + bifenilolLOktal Pharma d.o.o.SchulkeKodan forte obojeniboca plast. 1x1000 ml (45% + 10% + 0,2%)39,9241,9239,9241,92
D08AX54 901DSizopropanol + butandiolLAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimManorapid rfuboč. 1x150 ml13,6014,2813,6014,28
D08AX54 902DSizopropanol + butandiolLAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimManorapid rfuboca 1x500 ml26,9928,3426,9928,34
D08AX54 903DSizopropanol + butandiolLAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimManorapid rfukanister 1x5 L179,50188,48179,50188,48
D08AX54 904DSizopropanol + butandiolLAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes obojeniboč. rasprš. 1x200 ml25,9027,2025,9027,20
D08AX54 905DSizopropanol + butandiolLAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes obojeniboca 1x1000 ml49,9052,4049,9052,40
D08AX54 906DSizopropanol + butandiolLAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes neobojeniboč. rasprš. 1x200 ml24,9026,1524,9026,15
D08AX54 907DSizopropanol + butandiolLAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes neobojeniboca 1x1000 ml39,9041,9039,9041,90
D08AX54 911DSizopropanol + etanolLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept lucidboca 1x200 ml18,1419,0518,1419,05
D08AX54 912DSizopropanol + etanolLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept lucidboca 1x500 ml24,2925,5024,2925,50
D08AX54 913DSizopropanol + etanolLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept lucidboca 1x3000 ml107,70113,09107,70113,09
G01AA01 651nistatin0,1 M i.j.VR
G02AB01 051PRmetilergometrin0,2 mgP
G02AB01 251metilergometrin0,2 mgOR
G02AB03 051PRergometrin0,2 mgP
G02AD02 061DSdinoprostonPPfizer Croatia d.o.o.Pharmacia & UpjohnProstin E2amp. 1x0,75 mg/0,75 ml103,25108,41103,25108,41
G02AD02 664DSdinoproston0,5 mg68,3171,73VPfizer Croatia d.o.o.PfizerProstin E2vag. gel 1x2 mg/3 g273,23286,89273,23286,89
G02AD02 665DSdinoproston0,5 mg127,99134,39VPfizer Croatia d.o.o.PfizerPrepidilgel 1x0,5 mg/3 g127,99134,39127,99134,39
G02AD04 066DSkarboprost2,5 mg1.104,801.160,04PPfizer Croatia d.o.o.PfizerProstin 15Mamp. 1x0,25 mg/ml110,48116,00110,48116,00
G02CA03 051DSfenoterolP
G02CX01 061DSatosibanNG201165 mg4.686,734.921,07PFerring Pharmaceuticals A/SFerringTractocileboč. 1x6,75 mg/0,9 ml (7,5 mg/ml)191,73201,32191,73201,32
G02CX01 062DSatosibanNG201165 mg2.681,802.815,89PFerring Pharmaceuticals A/SFerringTractocileboč. 1x37,5 mg/5 ml (7,5 mg /ml)609,50639,98609,50639,98
G03AC03 861POlevonorgestrelNG301VBayer d.o.o.Bayer Schering Pharma OyMirenasustav intrauter. 1x52 mg (20 mcg/24h)842,01884,11842,01884,11
G03BA03 052PRtestosteron18 mgP
G03BA03 071POtestosteronNG30218 mg13,3213,98PBayer d.o.o.Bayer Pharma AGNebidootop. za inj., boč.1x1000 mg/4 ml739,93776,93739,93776,93
G03BA03 151testosteron0,12 gOR
G03BA03 961testosteron50 mg10,8611,41TDBesins Healthcare S.A.Besins Manufacturing BelgiumAndrogel gelvreć. 30x50 mg/5 g10,8611,41325,90342,20RSRG01
G03CA03 051DSestradiol1 mgP
G03CA03 171estradiol2 mg0,961,01ONovo Nordisk A/SNovo NordiskEstrofemtbl. 1x28/2 mg0,961,0126,8828,22R
G03CA03 172estradiol2 mg2,112,22ONovo Nordisk A/SNovo NordiskEstrofemtbl. 1x28/1 mg1,051,1029,5030,98R
G03DA02 161medroksiprogesteron5 mg0,520,55OPfizer Croatia d.o.o.PfizerProveratbl. 24x5 mg0,520,5512,4213,04R
G03DA02 162medroksiprogesteron5 mg0,520,55OPfizer Croatia d.o.o.PfizerProveratbl. 30x10 mg1,041,0931,0532,60R
G03DA04 051DSprogesteron5 mgP
G03DA04 161progesteron0,3 g3,994,19OBesins Healthcare S.A.Cyndea Pharma S.L., Besins Manufacturing BelgiumUtrogestancaps. 30x100 mg1,331,4039,9041,90R
G03DA04 861progesteron90 mg20,2021,21VMERCK d.o.o.Central PharmaCrinonegel za rodnicu 8%, aplik. plast. napunj. 15x1 doza (90 mg/1,125g)20,2021,21303,03318,18R
G03DA04 871progesteron90 mg1,982,08VACTAVIS GROUP PTC ehfActavis UK LimitedCyclogestvag. 15x400 mg8,809,24132,00138,60R
G03GA01 051DSkoriogonadotropinNG303250 i.j.P
G03GA02 063DSmenotropin (FSH + LH)NG30475 i.j.152,10159,71PFerring GmbHFerringMenopurpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x1200 MIU2.433,672.555,352.433,672.555,35
G03GA05 001DSfolitropin alfaNG30475 i.j.165,35173,61PTeva Pharma B.V.Merckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.Ovaleapotop. za inj., pen-štrcaljka 1x300 IU (22 mcg)/0,5 ml661,39694,46661,39694,46
G03GA05 002DSfolitropin alfaNG30475 i.j.163,90172,10PTeva Pharma B.V.Merckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.Ovaleapotop. za inj., pen-štrcaljka 1x450 IU (33 mcg)/0,75 ml983,411.032,58983,411.032,58
G03GA05 003DSfolitropin alfaNG30475 i.j.169,98178,48PTeva Pharma B.V.Merckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.Ovaleapotop. za inj., pen-štrcaljka 1x900 IU (66 mcg)/1,5 ml2.039,782.141,772.039,782.141,77
G03GA05 071DSfolitropin alfaNG30475 i.j.185,55194,83PMerck Serono Europe Ltd.MerckGonal-famp. 1x75 i.j.185,55194,83185,55194,83
G03GA05 072DSfolitropin alfaNG30475 i.j.180,39189,41PMerck Serono Europe Ltd.MerckGonal-fotop. za inj., pen-štrcaljka 1x300 IU (22 mcg)/0,5 ml721,55757,63721,55757,63
G03GA05 073DSfolitropin alfaNG30475 i.j.178,90187,85PMerck Serono Europe Ltd.MerckGonal-fotop. za inj., pen-štrcaljka 1x450 IU (33 mcg)/0,75 ml1.073,401.127,071.073,401.127,07
G03GA05 074DSfolitropin alfaNG30475 i.j.186,08195,38PMerck Serono Europe Ltd.MerckGonal-fotop. za inj., pen-štrcaljka 1x900 IU (66 mcg)/1,5 ml2.232,942.344,592.232,942.344,59
G03GA05 081DSfolitropin alfaNG30475 i.j.157,72165,61PFINOX Biotech AGFinox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj.1x75 IU/0,125 ml157,72165,61157,72165,61
G03GA05 082DSfolitropin alfaNG30475 i.j.161,66169,74PFINOX Biotech AGFinox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x150 IU/0,25 ml323,31339,48323,31339,48
G03GA05 083DSfolitropin alfaNG30475 i.j.159,71167,70PFINOX Biotech AGFinox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x225 IU/0,375 ml479,14503,10479,14503,10
G03GA05 084DSfolitropin alfaNG30475 i.j.165,35173,61PFINOX Biotech AGFinox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x300 IU/0,50 ml661,39694,46661,39694,46
G03GA05 085DSfolitropin alfaNG30475 i.j.163,90172,10PFINOX Biotech AGFinox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brozg. napunj. 1x450 IU/0,75 ml983,411.032,58983,411.032,58
G03GA06 075DSfolitropin betaNG30475 i.j.184,02193,22PMerck Sharp & Dohme Ltd.N.V. OrganonPuregonotop. za inj., boč. 5x0,5 ml (50 IU/0,5 ml)122,68128,81613,42644,09
G03GA06 076DSfolitropin betaNG30475 i.j.183,94193,14PMerck Sharp & Dohme Ltd.N.V. OrganonPuregonotop. za inj. 1x300 IU/0,36 ml, uložak i 6 igala735,76772,55735,76772,55
G03GA06 077DSfolitropin betaNG30475 i.j.182,19191,30PMerck Sharp & Dohme Ltd.N.V. OrganonPuregonotop. za inj. u ulošku i 9 igala (1 uložak, 900 IU/1,08 ml)2.186,282.295,592.186,282.295,59
G03GA08 073DSkoriogonadotropinNG303250 mcg204,43214,65PMerck Serono Europe Ltd.SeronoOvitrelleotop. za inj., brizg. napunj. 1x250 mcg204,43214,65204,43214,65
G03GA09 061DSkorifolitropin alfaNG3040,15 mg4.804,925.045,17PMerck Sharp & Dohme Ltd.OrganonElonvaotop. za inj., štrc. napunj. 1x100 mcg/0,5 ml3.203,283.363,443.203,283.363,44
G03GA09 062DSkorifolitropin alfaNG3040,15 mg3.698,363.883,28PMerck Sharp & Dohme Ltd.OrganonElonvaotop. za inj., štrc. napunj. 1x150 mcg/0,5 ml3.698,363.883,283.698,363.883,28
G03GA30 061DSfolitropin alfa + lutropin alfaNG305PMerck Serono Europe Ltd.Merck Serono S.p.A.Pergoverispraš. i otap. za otop. za inj., 1 x (150 IU + 75 IU)583,20612,36583,20612,36
G03GB02 151klomifen9 mgOR
G03HA01 051DSciproteron-acetat0,1 gP
G03HA01 161ciproteron-acetat0,1 g7,517,89OBayer d.o.o.Delpharm Lille SAS., Schering GmbH und Co.Productions KGAndrocurtbl. 50x50 mg3,753,94187,65197,03R
G03HB01 141ciproteron-acetat + etinilestradiolOMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH Arzneimittel, Farmal d.d.Axira 35tbl. film obl. 63x(2 mg + 0,035 mg)1,061,1166,7170,05RSRG02
G03HB01 164ciproteron-acetat + etinilestradiolOBayer d.o.o.Bayer Schering Pharma AGDiane-35drag. 3x211,311,3882,7486,88RSRG02
G03XA01 151danazol0,6 gORSRG91
G03XC01 161raloksifen60 mg3,713,90ODAIICHI SANKYO EUROPE GmbHLilly S.A.Evistatbl. 28x60 mg3,713,90103,97109,17RSRG03
G04BD04 161oksibutinin15 mg3,003,15OMylan Hrvatska d.o.o.Recipharm FontaineDriptanetbl. 60x5 mg1,001,0559,8062,79RRG04
G04BD08 101solifenacin5 mg3,954,15OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Urotrimtbl. film obl. 30x5 mg3,553,73106,64111,97RRG04
G04BD08 102solifenacin5 mg2,903,05OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Urotrimtbl. film obl. 30x10 mg5,235,49156,77164,61RRG04
G04BD08 141solifenacin5 mg3,553,73OFarmal d.d.Farmal d.d.Solinetbl. film obl. 30x5 mg3,553,73106,64111,97RRG04
G04BD08 142solifenacin5 mg2,612,74OFarmal d.d.Farmal d.d.Solinetbl. film obl. 30x10 mg5,235,49156,77164,61RRG04
G04BD08 143solifenacin5 mg3,553,73OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.SoliPhartbl. film obl. 30x5 mg3,553,73106,54111,87RRG04
G04BD08 144solifenacin5 mg2,612,74OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.SoliPhartbl. film obl. 30x10 mg5,235,49156,77164,61RRG04
G04BD08 171solifenacin5 mg3,203,36OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Folinartbl. film obl. 30x5 mg3,203,3695,98100,78RRG04
G04BD09 022PRtrospijPSandoz d.o.o.Sandoz-LekSpasmexamp. 50x0,2 mg/5 ml2,712,85135,50142,28
G04BD10 171darifenacin hidrobromid7,5 mg3,553,73OMerus Labs Luxco S.ŕ.R.LNovartis PharmaEmselextbl. s prod. oslob. 28x7,5 mg3,553,7399,53104,51Rpg06
G04BD10 172darifenacin hidrobromid7,5 mg2,612,74OMerus Labs Luxco S.ŕ.R.LNovartis PharmaEmselextbl. s prod. oslob. 28x15 mg5,235,49146,32153,64RRG04
G04BD12 161mirabegron50 mg16,8517,69OAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Pharma Europe B.V.Betmigatbl. s prod. otpušt. 30x25 mg8,428,84252,70265,34RSRG07
G04BD12 162mirabegron50 mg8,428,84OAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Pharma Europe B.V.Betmigatbl. s prod. otpušt. 30x50 mg8,428,84252,70265,34RSRG07
G04BE03 101DSsildenafilNG40150 mg77,0680,91OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp. z o.o.Sildenafil Plivatbl. film obl. 90x20 mg30,8232,362.774,102.912,81
G04BE03 161DSsildenafilNG40150 mg108,36113,78OPfizer Ltd.PfizerRevatiotbl. film obl. 90x20 mg43,3445,513.900,904.095,95
G04BE03 171DSsildenafilNG40150 mg69,3572,82OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedGranpidamtbl. film obl. 90x20 mg27,7429,132.496,602.621,43
G04BE03 172DSsildenafilNG40150 mg62,4265,54OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedGranpidamtbl. film obl. 300x20 mg24,9726,217.489,807.864,29
G04CA02 103tamsulozin0,4 mg1,051,10OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Bazethamtbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg1,051,1031,4933,06RSRG05
G04CA02 111tamsulozin0,4 mg1,301,37OBelupo d.d.BelupoTamosincaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,271,3338,0039,90RSRG05
G04CA02 121tamsulozin0,4 mg1,591,67OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Modiarcaps. s prilag. oslob. 30x0,4 mg1,271,3338,0039,90RSRG05
G04CA02 122tamsulozin0,4 mg1,331,40OCipla Croatia d.o.o.CiplaUrimaxcaps. s prilag. oslob. 30x0,4 mg1,271,3338,0039,90RSRG05
G04CA02 131tamsulozin0,4 mg1,271,33OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Tanyzcaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,271,3338,0039,90RSRG05
G04CA02 132tamsulozin0,4 mg1,441,51OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Tanyzcaps. s prod. oslob. tvrda 60x0,4 mg1,271,3376,0079,80RSRG05
G04CA02 133tamsulozin0,4 mg0,940,99OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHTanyz ERAStbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg0,940,9928,3429,76RSRG05
G04CA02 134tamsulozin0,4 mg0,850,89OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHTanyz ERAStbl. s prod. oslob. 60x0,4 mg0,850,8951,0153,56RSRG05
G04CA02 145tamsulozin0,4 mg1,271,33OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Tamsulozin PharmaScaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,271,3338,0039,90RSRG05
G04CA02 146tamsulozin0,4 mg1,441,51OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Tamsulozin PharmaScaps. tvrda s prod. oslob. 60x0,4 mg1,271,3376,0079,80RSRG05
G04CA02 147tamsulozin0,4 mg0,770,80OAlkaloid-INT d.o.o.Synthon Hispania S.L.Tamalizcaps. s prilag. oslob., tvrda 30x0,4 mg0,770,8022,9524,10RSRG05
G04CA02 161tamsulozin0,4 mg1,591,67OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Omniccaps. s prod. otp. 30x0,4 mg1,271,3338,0039,90RSRG05
G04CA02 163tamsulozin0,4 mg1,271,33OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH; Synthon Hispania S.L.Flosincaps. s prilag. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,271,3338,0039,90RSRG05
G04CA02 164tamsulozin0,4 mg1,271,33OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH; Synthon Hispania S.L.Flosincaps. s prilag. oslob. tvrda 100x0,4 mg1,271,33126,67133,00RSRG05
G04CA02 172tamsulozin0,4 mg1,271,33OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HTamsu Genericoncaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg1,271,3338,0039,90RSRG05
G04CA02 181tamsulozin0,4 mg0,971,02OAlvogen d.o.o.Synthon BV, Synthon Hispania S.L.Tamsichcaps. s prilag. oslob. tvrda 30x0,4 mg0,971,0229,0230,47RSRG05
G04CA53 161solifenacin + tamsulozinOAstellas Pharma d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Vesomnitbl. s prilag. oslob. 30x(6 mg + 0,4 mg)9,119,57273,30286,97RSpg09
G04CB01 101finasterid5 mg1,401,47OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Mostrafintbl. film obl. 28x5 mg1,351,4237,8039,69RSRG06
G04CB01 131finasterid5 mg1,391,46OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Finprostbl. film obl. 28x5 mg1,351,4237,8039,69RSRG06
G04CB01 141finasterid5 mg1,351,42OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Finasterid PharmaStbl. film obl. 28x5 mg1,351,4237,8039,69RSRG06
G04CB01 161finasterid5 mg1,561,64OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeProscartbl. film obl. 28x5 mg1,351,4237,8039,69RSRG06
G04CB01 171finasterid5 mg1,561,64OCipla Croatia d.o.o.CiplaFincartbl. film obl. 28x5 mg1,351,4237,8039,69RSRG06
G04CB01 181finasterid5 mg1,131,19OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma GmbHFinasterid Genericontbl. film obl. 30x5 mg1,131,1934,0235,72RSRG06
H01AA02 051KLtetrakozaktid (tetracosactrin)0,25 mgP
H01AB01 061KLtirotropin alfaNH1010,9 mg2.716,482.852,30PGenzyme Europe B.V.GenzymeThyrogenpraš. za otop. za inj., boč. 2x0,9 mg2.716,482.852,305.432,955.704,60
H01AC01 021DSsomatropinNH1022 i.j.74,3778,09PSandoz GmbHSandozOmnitropeuložak stakl. 1x5 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)557,78585,67557,78585,67
H01AC01 022DSsomatropinNH1022 i.j.74,3778,09PSandoz GmbHSandozOmnitropeuložak stakl. 1x10 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)1.115,551.171,331.115,551.171,33
H01AC01 023DSsomatropinNH1022 i.j.74,3778,09PSandoz GmbHSandozOmnitropeuložak stakl. 1x15 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)1.673,331.757,001.673,331.757,00
H01AC01 062DSsomatropinNH1022 i.j.82,6386,76PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. 5x5,3 mg/ml (5x16 i.j.)661,07694,123.305,353.470,62
H01AC01 065DSsomatropinNH1022 i.j.74,3778,09PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. 5x12 mg/ml (5x36 i.j.)1.338,661.405,596.693,307.027,97
H01AC01 066DSsomatropinNH1022 i.j.82,6386,76PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. u višedoznoj napunj. brizg. GoQuick 5x5,3 mg/ml (5x16 i.j.)661,07694,123.305,353.470,62
H01AC01 067DSsomatropinNH1022 i.j.74,3778,09PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. u višedoznoj napunj. brizg. GoQuick 5x12 mg/ml (5x36 i.j.)1.338,661.405,596.693,307.027,97
H01AC01 083DSsomatropinNH1032 i.j.132,78139,41PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNorditropin SimpleXxuložak stakl. 1x5 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)995,821.045,61995,821.045,61
H01AC01 084DSsomatropinNH1032 i.j.144,58151,81PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNorditropin SimpleXxuložak stakl. 1x10 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)2.168,742.277,182.168,742.277,18
H01AC01 085DSsomatropinNH1032 i.j.130,13136,64PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNorditropin SimpleXxuložak stakl. 1x15 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)2.927,943.074,342.927,943.074,34
H01BA02 052PRdezmopresin4 mcgP
H01BA02 163dezmopresin0,4 mg29,3330,80OFerring GmbHFerringMinirin Meltliofilizat oral. 30x60 mcg4,404,62132,04138,64RSRH01
H01BA02 164dezmopresin0,4 mg29,3330,80OFerring GmbHFerringMinirin Meltliofilizat oral. 30x120 mcg8,809,24264,08277,28RSRH01
H01BA02 761dezmopresin25 mcg9,9110,40NFerring GmbHFerringMinirinrasprš. za nos 1x5 ml (0,1 mg/ml, 50 doza)198,17208,08198,17208,08RSRH02
H01BB02 062PRoksitocin15 i.j.8,919,36PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaSyntocinonamp. 100x5 i.j./ ml.2,973,12296,59311,42
H01BB02 763PRoksitocin15 i.j.2,512,64NNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaSyntocinonrasprš. 1x5 ml (40 i.j./ml)33,5035,1833,5035,18
H01CA01 751gonadorelinNRSRH91
H01CB02 065DSoktreotidNH1040,7 mg272,51286,14PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaSandostatinamp. 5x0,10 mg38,9340,88194,65204,38
H01CB02 066DSoktreotidNH1040,7 mg240,86252,91PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaSandostatinamp. 5x0,50 mg172,05180,65860,23903,24
H01CB02 068DSoktreotidNH1050,7 mg259,77272,75PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaSandostatin Larboč. 1x20 mg7.421,897.792,987.421,897.792,98
H01CB02 069DSoktreotidNH1050,7 mg203,38213,55PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaSandostatin Larboč. 1x30 mg8.745,289.182,548.745,289.182,54
H01CC01 061DSganireliks0.25 mg256,68269,51PMerck Sharp & Dohme Ltd.OrganonOrgalutranotop. za inj., štrc. napunj. 1x0,25 mg/0,5 ml256,68269,51256,68269,51
H01CC02 071DScetroreliks0,25 mg261,64274,72PMerck Serono Europe Ltd.BaxterCetrotidepraš. i otap. za otop. za inj. boč. 1x0,25 mg + napunj. štrc.261,64274,72261,64274,72
H02AA02 151fludrokortizon0,1 mgOR
H02AB02 021PRdeksametazon1,5 mg1,301,37PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasDeksametazon Sandozotop. za inj., amp. 10x4 mg/ml3,473,6434,6536,38
H02AB02 032PRdeksametazon1,5 mg1,751,84PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Dexamethasonamp. 25x4 mg/ml4,684,91116,92122,77
H02AB02 131deksametazon1,5 mg4,444,66OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Dexamethasontbl. 10x0,5 mg1,481,5514,8015,54R
H02AB02 132deksametazon1,5 mg1,601,68OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHDeksametazon Krkatbl. 20x4 mg4,264,4785,1389,39R
H02AB02 133deksametazon1,5 mg1,091,14OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHDeksametazon Krkatbl. 20x20 mg14,5015,23290,00304,50RSRL91
H02AB04 064POmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg5,505,77PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x40 mg/ml10,9911,5410,9911,54
H02AB04 065DSmetilprednizolon-acetat20 mg4,494,71PPfizer Croatia d.o.o.PfizerDepo Medrolamp. 1x40 mg/ml8,979,428,979,42
H02AB04 066PRmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg3,513,69PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x125 mg/2 ml21,9523,0521,9523,05
H02AB04 067DSmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg2,772,91PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x500 mg/8 ml69,3472,8169,3472,81
H02AB04 068DSmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg2,522,65PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x250 mg31,5533,1331,5533,13
H02AB04 069DSmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg2,032,13PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x1.000 mg/16 ml101,62106,70101,62106,70
H02AB04 161metilprednizolon-acetat7,5 mg0,660,69OPfizer Croatia d.o.o.PfizerMedroltbl. 50x16 mg1,411,4870,5074,03R
H02AB07 172prednizon10 mg0,620,65OMERCK d.o.o.MerckDecortintbl. 10x20 mg1,241,3012,4013,02R
H02AB07 174prednizon10 mg0,580,61OMERCK d.o.o.MerckDecortintbl. 50x20 mg1,161,2258,0060,90R
H02AB07 551DSprednizonR
H02AB09 083PRhidrokortizon30 mg2,252,36PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Cortefamp. 1x100 mg /2 ml7,507,887,507,88
H02AB09 182hidrokortizon30 mg1,681,76OPfizer Croatia d.o.o.Pharmacia & UpjohnCorteftbl. 100x10 mg0,560,5956,0058,80R
H03AA01 051DSlevotiroksin0,15 mgP
H03AA01 172levotiroksin0,15 mg0,290,30OBerlin Chemie AGBerlin-Chemie AGLetrox 100tbl. 100x100 mcg0,190,2018,5719,50R
H03AA01 173levotiroksin0,15 mg0,230,24OBerlin Chemie AGBerlin-Chemie AGLetrox 150tbl. 100x150 mcg0,230,2423,3824,55R
H03AA02 051DSliotironin60 mcgP
H03BA02 141propiltiouracil0,1 g2,802,94OAlkaloid d.o.o.AlkaloidPropiltiouracil Alkaloidtbl. 20x50 mg1,401,4728,0029,40R
H03BA02 142propiltiouracil0,1 g2,802,94OAlkaloid d.o.o.AlkaloidPropiltiouracil Alkaloidtbl. 60x50 mg1,401,4784,0088,20R
H03BB02 051DStiamazolP
H03BB02 111tiamazol10 mg1,101,16OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Athyrazoltbl. 30x10 mg1,101,1633,0034,65R
H04AA01 061PRglukagon1 mg108,00113,40PNovo Nordisk A/SNovo NordiskGlucaGen Hypokitlio boč. 1x1 mg + štrcaljka108,00113,40108,00113,40R
H05AA02 011DS/RLteriparatid20 mcg71,3074,86PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Pharma B.V.Teriparatid Plivaotop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)2.138,982.245,932.138,982.245,93RSRM04
H05AA02 071DS/RLteriparatid20 mcg81,8985,99PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceForsteootop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)2.456,802.579,642.456,802.579,64RSRM04
H05BX01 161DSsinakalcetNH50260 mg80,1284,13OAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Mimparatbl. film obl. 28x30 mg40,0642,061.121,681.177,76
H05BX01 162DSsinakalcetNH50260 mg78,0781,97OAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Mimparatbl. film obl. 28x60 mg78,0781,972.185,872.295,16
H05BX01 171DSsinakalcetNH50260 mg56,0858,89OAccord Healthcare LtdGE Pharmaceuticals Ltd., S.C. Polisano Pharmaceuticals S.R.L.Sinakalcet Accordtbl. film obl. 28x30 mg28,0429,44785,18824,44
H05BX01 172DSsinakalcetNH50260 mg56,0858,89OAccord Healthcare LtdGE Pharmaceuticals Ltd., S.C. Polisano Pharmaceuticals S.R.L.Sinakalcet Accordtbl. film obl. 28x60 mg56,0858,891.570,351.648,87
H05BX02 071DSparikalcitolNH5032 mcg50,5753,09PAbbVie d.o.o.AbbVie S.r.l.Zemplaramp. 5x5 mcg/ml126,41132,73632,07663,67
H05BX02 161parikalcitol2 mcg41,1843,24OAbbVie d.o.o.Aesica Queenborough LimitedZemplarcaps. meke 28x1 mcg20,5921,62576,52605,35RSRH05
H05BX02 162parikalcitol2 mcg43,0445,19OAbbVie d.o.o.Aesica Queenborough LimitedZemplarcaps. meke 28x2 mcg43,0445,191.205,121.265,38RSRH05
J01AA02 101doksiciklin0,1 g1,001,05OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Hiramicincaps. 5x100 mg1,001,055,005,25R
J01AA02 111doksiciklin0,1 g1,171,23OBelupo d.d.BelupoDoksiciklin Belupocaps. 6x100 mg1,001,056,006,30R
J01AA02 112doksiciklin0,1 g1,101,16OBelupo d.d.BelupoDoksiciklin Belupocaps. 25x100 mg1,001,0525,0026,25R
J01AA12 061DStigeciklinNJ1010,1 g703,82739,01PPfizer Ltd.WyethTygacilpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x50 mg (10 mg/ml)351,91369,513.519,123.695,08
J01BA01 052DSkloramfenikolNJ1013 gP
J01BA01 151kloramfenikolNJ1013 gO
J01CA01 051PRampicilin2 gP500 mg
J01CA01 052DSampicilin2 gP1 g
J01CA04 113amoksicilin1 g2,672,80OBelupo d.d.BelupoAmoksicilincaps. 12x375 mg1,001,0512,0012,60RRJ01
J01CA04 115amoksicilin1 g1,171,23OBelupo d.d.BelupoAmoksicilin Belupotbl. film obl. 16x500 mg0,570,609,129,58RRJ01
J01CA04 117amoksicilin1 g1,171,23OBelupo d.d.BelupoAmoksicilin Belupotbl. film obl. 16x1000 mg1,171,2318,6719,60RRJ01
J01CA04 121amoksicilin1 g1,171,23OSandoz d.o.o.Sandoz-LekOspamox bidtbl. za oral. susp. 16x1 g1,171,2318,6719,60RRJ01
J01CA04 141amoksicilin1g1,141,20OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAlmacincaps. 16x500 mg0,570,609,129,58RRJ01
J01CA04 145amoksicilin1 g1,141,20OSandoz d.o.o.SandozAmoksicilin Sandoztbl. za oral. susp. 16x500 mg0,570,609,129,58RRJ01
J01CA04 311amoksicilin1 g1,691,77OBelupo d.d.BelupoAmoksicilin Beluposirup 1x100 ml (250 mg/5 ml)8,458,878,458,87RRJ01
J01CA04 342amoksicilin1g1,691,77OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAlmacinpraš. za oral susp. 100 ml (250 mg/5 ml)8,458,878,458,87RRJ01
J01CE01 051PObenzilpenicilin3,6 gP
J01CE02 115fenoksimetilpenicilin2 g5,906,20OBelupo d.d.Belupo d.d.Silapen Ktbl. film obl. 30x1.000.000 i.j.1,771,8653,1055,76RRJ02
J01CE02 116fenoksimetilpenicilin2 g5,515,79OBelupo d.d.Belupo d.d.Silapen Ktbl. film obl. 30x1.500.000 i.j.2,482,6074,4078,12RRJ02
J01CE02 117fenoksimetilpenicilin2 g5,155,40OSandoz d.o.o.SandozOspen Ktbl. film obl. 30x1.000.000 i.j.1,541,6246,3148,63RRJ02
J01CE02 118fenoksimetilpenicilin2 g5,155,40OSandoz d.o.o.SandozOspen Ktbl. film obl. 30x1.500.000 i.j.2,322,4369,4772,94RRJ02
J01CE02 313fenoksimetilpenicilin2 g40,8942,93OBelupo d.d.BelupoSilapen Kpraš. za oral. otop. 1x100 ml (250 mg/5 ml)102,22107,33102,22107,33RRJ02
J01CE08 051PObenzatin benzilpenicilin3,6 gP
J01CE09 051POprokain benzilpenicilinP
J01CE10 351fenoksimetilpenicilin2 gOsirupRRJ02
J01CE30 051PObenzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin)P
J01CF05 061DSflukloksacilin2 g43,4545,62PAltamedics d.o.o.MITIM S.r.l.Flukloksacilin Altamedicspraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g21,7322,81217,25228,11
J01CF05 151flukloksacilin2 gORRJ03
J01CR01 051DSampicilin + sulbaktamNJ1012 gP
J01CR02 005POamoksicilin + klavulanska kiselina3 g150,10157,61PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocinboč. 5x(500 + 100 mg)25,0226,27125,08131,33
J01CR02 006PRamoksicilin + klavulanska kiselina3 g78,8282,76PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocinboč. 5x(1.000 + 200 mg)26,2727,59131,37137,94
J01CR02 061PRamoksicilin + klavulanska kiselina3 g37,6639,54PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Medoclavboč. 10x(1.000 mg + 200 mg)12,5513,18125,52131,80
J01CR02 075PRamoksicilin + klavulanska kiselina3 g41,8443,93PGlaxoSmithKline d.o.o.SmithKline Beecham PharmaceuticalsAugmentinboč. 10x (1.000 mg + 200 mg)13,9514,65139,47146,44
J01CR02 108amoksicilin + klavulanska kiselina1 g2,692,83OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocin bidtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)2,362,4833,0034,65RRJ04
J01CR02 111amoksicilin + klavulanska kiselina1 g3,203,35OFarmal d.d.Farmal d.d.Klavax bidtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)2,362,4833,0034,65RRJ04
J01CR02 115amoksicilin + klavulanska kiselina1 g3,643,82OBelupo d.d.BelupoKlavobel BIDtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)2,362,4833,0034,65RRJ04
J01CR02 122amoksicilin + klavulanska kiselina1 g2,062,16OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Claviustbl. film obl. 12x1 g (875 mg + 125 mg)1,801,8921,6022,68RRJ04
J01CR02 131amoksicilin + klavulanska kiselina1 g1,851,94OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHBetaklavtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)1,621,7022,6823,81RRJ04
J01CR02 141amoksicilin + klavulanska kiselina1 g2,652,79OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.KlavoPhartbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)2,322,4432,5034,13RRJ04
J01CR02 161amoksicilin + klavulanska kiselina1 gOMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Medoclavtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)2,002,1028,0029,40RRJ04
J01CR02 171amoksicilin + klavulanska kiselina1 g4,054,25OGlaxoSmithKline d.o.o.SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Glaxo Wellcome Production, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.AAugmentin BDtbl. film obl. 14x1 g (875 mg + 125 mg)2,362,4833,0034,65RRJ04
J01CR02 209amoksicilin + klavulanska kiselina1 g4,094,29OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocin bid sirupsusp. 70 ml (400 mg + 57 mg)/5 ml22,4523,5722,4523,57RRJ04
J01CR02 212amoksicilin + klavulanska kiselina1 g4,014,21OFarmal d.d.Farmal d.d.Klavax bid sirupsusp. 70 ml (400 mg + 57 mg)/5 ml22,4523,5722,4523,57RRJ04
J01CR02 231amoksicilin + klavulanska kiselina1 g3,613,79OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHBetaklavpraš. za oral. susp. 1x70 ml (400 mg + 57 mg/5 ml)20,2121,2220,2121,22RRJ04
J01CR02 273amoksicilin + klavulanska kiselina1 g4,094,29OGlaxoSmithKline d.o.o.SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Glaxo Wellcome Production, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.AAugmentinsusp. 70 ml(400 mg + 57 mg)/5 ml22,4523,5722,4523,57RRJ04
J01CR05 001DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g227,56238,94PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Acipirinpraš. za inj. ili inf. 10x4,5 g65,0268,27650,17682,68
J01CR05 041DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g227,56238,94PSandoz d.o.o.SandozPipertazotop. za inj. ili inf., boč. 10x4,5 g65,0268,27650,17682,68
J01CR05 062DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g251,71264,30PPfizer Croatia d.o.o.WyethTazocinpraš. za inj. ili inf. 12x4,5 g71,9275,52863,00906,15
J01CR05 074DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g240,40252,42PFresenius Kabi d.o.o.Laboratorio Farmaceutico, Labesfal-Laboratorios AlmiroPiperacilin/Tazobactam Fresenius Kabipraš. za otop. za inf., boč. 10x(2,0 g + 0,25 g)/50 ml34,3436,06343,43360,60
J01CR05 075DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g220,50231,53PFresenius Kabi d.o.o.Laboratorio Farmaceutico, Labesfal-Laboratorios AlmiroPiperacilin/Tazobactam Fresenius Kabipraš. za otop. za inf., boč. 10x(4,0 g + 0,5 g)/50 ml63,0066,15629,95661,45
J01CR05 081DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g198,43208,35PAltamedics d.o.o.PanpharmaTazoproxpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x(4,0 g + 0,5 g)56,7059,53566,95595,30
J01DB01 103cefaleksin2 g5,846,13OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Operations Poland Sp. z o.o., Farmalyse B.V., Merckle GmbHCefalintbl. film obl. 16x1 g2,923,0746,7249,06RRJ05
J01DB01 111cefaleksin2 g5,265,52OBelupo d.d.BelupoCefaleksin Belupocaps. 16x500 mg1,311,3820,9622,01RRJ05
J01DB01 142cefaleksin2 g5,245,50OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefalexin Alkaloidcaps. 16x500 mg1,311,3820,9622,01RRJ05
J01DB01 313cefaleksin2 g6,396,71OBelupo d.d.BelupoCefaleksin Belupopraš. za oral. susp. 1x100 ml (250 mg/5 ml)15,9816,7815,9816,78RRJ05
J01DB01 343cefaleksin2 g6,396,71OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefalexin Alkaloidpraš. za oral. susp. 1x100 ml (250 mg/5 ml)15,9816,7815,9816,78RRJ05
J01DB04 021PRcefazolin3 g24,1225,33PSandoz d.o.o.SandozCefazolin Sandozpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g/15 ml8,048,4480,4084,42
J01DB04 061PRcefazolin3 g25,4726,74PMedochemie Ltd.Medochemie LtdZepilenpraš. za otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x1 g/10 ml7,648,0276,4080,22
J01DB04 071PRcefazolin3 g29,7831,27PPanpharmaPanpharma Fougeres, BiopharmaAltazolinpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g9,9310,4299,26104,22
J01DB04 081PRcefazolin3 g24,1125,32PALPHA-MEDICAL d.o.o.PJSC SIC Borshchahivskiy CPPCefazolin-BCPPpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x1 g/10 ml8,048,4440,1942,20
J01DB04 091PRcefazolin3 g20,6321,66PAGOMED PHARMA d.d.Facta Farmaceutici S.p.A.Cefazolin Agomedpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x1 g6,887,2268,7672,20
J01DC02 042DScefuroksimNJ1023 g53,8856,57PAlkaloid d.o.o.AlkaloidFurexapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x750 mg13,4714,1467,3570,72
J01DC02 043DScefuroksimNJ1023 g32,1633,77PAlkaloid d.o.o.AlkaloidFurexapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x1,5 g16,0816,8880,4084,42
J01DC02 061DScefuroksim NJ1023 g26,0027,30PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Axetinepraš. za otop. za inj. ili inf. boč. 10x750 mg6,506,8365,0068,25
J01DC02 062DScefuroksim NJ1023 g20,0021,00PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Axetinepraš. za otop. za inj. ili inf. boč. 10x1,5 g10,0010,50100,00105,00
J01DC02 071DScefuroksim NJ1023 g48,4950,91PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios Almiro, S.A.Cefuroxime Kabipraš. za otop. za inj., boč. stakl. 10x750 mg12,1212,73121,23127,29
J01DC02 072DScefuroksimNJ1023 g28,9430,39PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios Almiro, S.A.Cefuroxime Kabipraš. za otop. za inj., boč. stakl. 10x1500 mg14,4715,19144,72151,96
J01DC02 073DScefuroksimNJ1023 g28,9430,39PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios Almiro, S.A.Cefuroxime Kabipraš. za otop. za inf., stakl. boč. 10x1500 mg14,4715,20144,72151,96
J01DC02 081DScefuroksim NJ1023 g43,6445,82PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbHCefuroxim-MIPpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 10x750 mg10,9111,46109,11114,57
J01DC02 082DScefuroksimNJ1023 g26,0527,35PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbHCefuroxim-MIPpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1500 mg13,0313,68130,25136,76
J01DC02 083DScefuroksim NJ1023 g23,4024,57PACTAVIS GROUP PTC ehfBalkanpharma-Razgrad ADCefuroxime Actavispraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x750 mg5,856,1429,2530,71
J01DC02 084DScefuroksimNJ1023 g18,0018,90PACTAVIS GROUP PTC ehfBalkanpharma-Razgrad ADCefuroxime Actavispraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 5x1500 mg9,009,4545,0047,25
J01DC02 091DScefuroksim NJ1023 g21,0622,11PAGOMED PHARMA d.d.Facta Farmaceutici S.p.A.Cefuroksim Agomedpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x750 mg5,275,5352,6555,28
J01DC02 092DScefuroksim NJ1023 g16,2017,01PAGOMED PHARMA d.d.Facta Farmaceutici S.p.A.Cefuroksim Agomedpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x1500 mg8,108,5181,0085,05
J01DC02 111cefuroksimNJ1020,5 g3,613,79OFarmal d.d.Farmal d.d.Efoxtbl. film obl. 10x500 mg3,303,4733,0034,65RRJ06
J01DC02 112cefuroksimNJ1020,5 g4,664,90OFarmal d.d.Farmal d.d.Efoxtbl. film obl. 10x250 mg2,322,4423,2024,36RRJ06
J01DC02 113cefuroksimNJ1020,5 g4,184,38OBelupo d.d.Belupo d.d.Beloximtbl. film obl. 10x250 mg2,092,1920,8821,92RRJ06
J01DC02 114cefuroksimNJ1020,5 g2,973,12OBelupo d.d.Belupo d.d.Beloximtbl. film obl. 10x500 mg2,973,1229,7031,19RRJ06
J01DC02 122cefuroksimNJ1020,5 g4,644,87OSandoz d.o.o.SandozXorimaxtbl. film obl. 10x250 mg2,322,4423,2024,36RRJ06
J01DC02 123cefuroksimNJ1020,5 g3,303,47OSandoz d.o.o.SandozXorimaxtbl. film obl. 10x500 mg3,303,4733,0034,65RRJ06
J01DC02 124cefuroksimNJ1020,5 g4,684,91OSandoz d.o.o.SandozXorimaxtbl. film obl. 16x500 mg3,303,4752,8055,44RRJ06
J01DC02 125cefuroksimNJ1020,5 g4,644,87OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Cefuroksim JGLtbl. film obl. 10x250 mg2,322,4423,2024,36RRJ06
J01DC02 126cefuroksimNJ1020,5 g4,224,43OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Cefuroksim JGLtbl. film obl. 10x500 mg3,303,4733,0034,65RRJ06
J01DC02 141cefuroksimNJ1020,5 g2,943,09OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Cefuroksim PharmaStbl. 10x500 mg2,943,0929,4030,87RRJ06
J01DC02 143cefuroksimNJ1020,5 g3,763,95OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Furoceftbl. film obl. 14x250 mg1,881,9726,3227,64RRJ06
J01DC02 144cefuroksimNJ1020,5 g2,672,80OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Furoceftbl. film obl. 14x500 mg2,672,8037,3839,25RRJ06
J01DC02 162cefuroksimNJ1020,5 g4,664,89OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo OperationsZinnattbl. film obl. 10x250 mg2,322,4423,2024,36RRJ06
J01DC02 163cefuroksimNJ1020,5 g4,214,42OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo OperationsZinnattbl. film obl. 10x500 mg3,303,4733,0034,65RRJ06
J01DC02 262cefuroksimNJ1020,5 g12,4013,02OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome OperationsZinnatsuspenzija 1x100 ml (125 mg/5 ml)62,0065,1062,0065,10RRJ06
J01DD01 051DScefotaksimNJ1014 gP
J01DD02 041DSceftazidimNJ1014 g153,97161,67PAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefazpraš. za otop. za inj., boč. 5x500 mg/10 ml19,2520,2196,23101,04
J01DD02 042DSceftazidimNJ1014 g138,02144,92PAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefazpraš. za otop. za inj., boč. 5x1000 mg/10 ml34,5136,23172,53181,16
J01DD02 071DSceftazidimNJ1014 g154,00161,70PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios Almiro S.ACeftazidim Kabipraš. za otop. za inj., boč. 1x500 mg/10 ml19,2520,2119,2520,21
J01DD02 072DSceftazidimNJ1014 g153,98161,67PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios Almiro S.ACeftazidim Kabipraš. za otop. za inj., boč. 10x500 mg/10 ml19,2520,21192,47202,09
J01DD02 073DSceftazidimNJ1014 g172,88181,52PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios Almiro S.ACeftazidim Kabipraš. za otop. za inj., boč. 1x1000 mg/10 ml43,2245,3843,2245,38
J01DD02 074DSceftazidimNJ1014 g164,43172,65PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios Almiro S.ACeftazidim Kabipraš. za otop. za inj., boč. 10x1000 mg/10 ml41,1143,16411,07431,62
J01DD04 022DSceftriaksonNJ1012 g39,9441,94PSandoz d.o.o.SandozLendacinboč. 10x1 g19,9720,97199,70209,69
J01DD04 023DSceftriaksonNJ1012 g42,0044,10PSandoz d.o.o.SandozLendacinboč. 5x2 g42,0044,10210,00220,50
J01DD04 065DSceftriakson NJ1012 g39,9241,92PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal, Laboratorios Almiro, S.A.Ceftriaxone Kabipraš. za otop. za inj., boč 10x1 g19,9620,96199,60209,58
J01DD04 066DSceftriaksonNJ1012 g54,0056,70PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal, Laboratorios Almiro, S.A.Ceftriaxone Kabipraš. za otop. za inj., boč 10x2 g54,0056,70540,00567,00
J01DD04 071DSceftriaksonNJ1012 g17,0017,85PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Medaxonepraš. za otop. za inj. ili inf. boč. 10x1 g8,508,9385,0089,25
J01DD04 075DSceftriaksonNJ1012 g35,9337,73PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHCeftriaxon MIPpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g17,9618,86179,64188,62
J01DD04 076DSceftriaksonNJ1012 g37,8039,69PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHCeftriaxon MIPpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x2 g37,8039,69378,00396,90
J01DD04 077DSceftriaksonNJ1012 g34,0235,72PPanpharmaPanpharmaAltaxonpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 5x2 g34,0235,72170,10178,61
J01DD04 081DSceftriaksonNJ1012 g54,0056,70PMaxPharma d.o.o.GalenikaLongacephpraš. za otop. za inj. boč. 10x1 g27,0028,35270,00283,50
J01DD04 082DSceftriaksonNJ1012 g29,0930,54PPanpharmaPanpharma, BiopharmaAltaxonpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g14,5415,27145,44152,71
J01DD04 083DSceftriaksonNJ1012 g15,3016,07PAGOMED PHARMA d.d.Facta Farmaceutici S.p.A.Ceftriakson Agomedpraš. za otop. za inj. boč. 10x1 g7,658,0376,5080,33
J01DD04 084DSceftriaksonNJ1012 g30,6232,15PAGOMED PHARMA d.d.Facta Farmaceutici S.p.A.Ceftriakson Agomedpraš. za otop. za inf., boč. 5x2 g30,6232,15153,09160,74
J01DD08 101cefiksim0,4 g3,723,91OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oCefexintbl. film obl. 10x400 mg3,713,9037,1038,96RRJ07
J01DD08 111cefiksim0,4 g3,723,91OBelupo d.d.BelupoCefiksim Belupotbl. film obl. 10x400 mg3,713,9037,1038,96RRJ07
J01DD08 123cefiksim0,4 g3,713,90OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Cefiksim Jadrantbl. film obl. 10x400 mg3,713,9037,1038,96RRJ07
J01DD08 141cefiksim0,4 g4,594,82OCLINRES FARMACIJA d.o.o.Medika d.d.Cefixim CLNtbl. film obl. 10x400 mg3,713,9037,1038,96RRJ07
J01DD08 142cefiksim0,4 g4,584,81OCLINRES FARMACIJA d.o.o.Medika d.d.Cefixim CLNtbl. film obl. 5x400 mg3,713,9018,5519,48RRJ07
J01DD08 201cefiksim0,4 g9,049,49OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Cefexinpraš. za oral. susp. 1x100 ml (100 mg/5 ml)45,2047,4645,2047,46RRJ07
J01DD08 222cefiksim0,4 g9,049,49OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Cefiksim Jadranpraš. za oral. susp. 1x100 ml (100 mg/5 ml)45,2047,4645,2047,46RRJ07
J01DD08 241cefiksim0,4 g12,4013,02OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefixim Alkaloidpraš. za oral. susp. 1x60 ml (100 mg/5 ml)37,2039,0637,2039,06RRJ07
J01DD08 242cefiksim0,4 g12,4013,02OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefixim Alkaloidpraš. za oral. susp. 1x100 ml (100 mg/5 ml)62,0065,1062,0065,10RRJ07
J01DD12 071DScefoperazonNJ1014 g133,92140,62PPfizer Croatia d.o.o.PfizerCefobidboč. 1x1 g33,4835,1533,4835,15
J01DD13 221cefpodoksim0,4 g7,818,20OSandoz d.o.o.SandozTrefpodpraš. za oral. susp. 1x100 ml (40 mg/5 ml)15,6216,4015,6216,40RRJ08
J01DD13 241cefpodoksim0,4 g11,1611,72OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexocefpraš. za oral. susp. 1x100 ml (40 mg/5 ml)22,3223,4422,3223,44RRJ08
J01DE01 071DScefepimNJ1012 g72,9276,57PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal – Laboratorios Almiro S.A.Cefepime Kabipraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1 g36,4638,28364,59382,82
J01DE01 072DScefepimNJ1012 g76,9780,82PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal – Laboratorios Almiro S.A.Cefepime Kabipraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x2 g76,9780,82769,68808,16
J01DH02 011DSmeropenemNJ1012 g166,39174,71PBelupo d.d.BelupoMeropenem Belupopraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x500 mg/20 ml41,6043,68415,97436,77
J01DH02 012DSmeropenemNJ1012 g151,87159,46PBelupo d.d.BelupoMeropenem Belupopraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1000 mg/20 ml75,9379,73759,33797,30
J01DH02 065DSmeropenemNJ1012 g228,24239,65PHospira UK LimitedHospira UKMeropenem Hospirapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x500 mg57,0659,91570,60599,13
J01DH02 066DSmeropenemNJ1012 g208,32218,74PHospira UK LimitedHospira UKMeropenem Hospirapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1000 mg104,16109,371.041,601.093,68
J01DH02 081DSmeropenemNJ1012 g205,42215,69PFresenius Kabi d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A., Fresenius Kabi Deutschland, Labesfal-Laboratorios Almiro S.A.Meropenem Kabipraš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x500 mg/20 ml51,3553,92513,54539,22
J01DH02 082DSmeropenemNJ1012 g187,49196,86PFresenius Kabi d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A., Fresenius Kabi Deutschland, Labesfal-Laboratorios Almiro S.A.Meropenem Kabipraš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x1000 mg/20 ml93,7498,43937,44984,31
J01DH02 083DSmeropenemNJ1012 g184,88194,12PMedochemie Ltd.Medochemie LtdArchifarpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x500 mg/20 ml46,2248,53462,19485,30
J01DH02 084DSmeropenemNJ1012 g168,74177,18PMedochemie Ltd.Medochemie LtdArchifarpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1000 mg/30 ml84,3788,59843,70885,89
J01DH02 091DSmeropenemNJ1012 g134,77141,51PSandoz d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A.Meropenem Sandozpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x500 mg33,6935,38336,93353,78
J01DH02 092DSmeropenemNJ1012 g123,01129,16PSandoz d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A.Meropenem Sandozpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. 10x1000 mg61,5164,58615,06645,81
J01DH03 061DSertapenemNJ1011 g326,65342,98PMerck Sharp & Dohme Ltd.Merck Sharp & DohmeInvanzpraš. za konc.za otop. za inf., boč. stakl. 1x1g/20ml326,65342,98326,65342,98
J01DH51 061DSimipenem + cilastatinNJ1012 g243,16255,32PMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeTienampraš. za otop. za inf. boč. stakl. 10x(500 mg + 500 mg)60,7963,83607,90638,30
J01DH51 065DSimipenem + cilastatinNJ1012 g170,20178,71PACTAVIS GROUP PTC ehfFacta FarmaceuticiImipenem/Cilastatin Actavispraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x(500 mg + 500 mg)42,5544,6842,5544,68
J01DH51 066DSimipenem + cilastatinNJ1012 g153,18160,84PACTAVIS GROUP PTC ehfFacta FarmaceuticiImipenem/Cilastatin Actavispraš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x(500 mg + 500 mg)38,3040,22382,95402,10
J01DH51 068DSimipenem + cilastatinNJ1012 g137,86144,75PFresenius Kabi d.o.o.Facta FarmaceuticiImipenem/Cilastatin Kabipraš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x(500 mg + 500 mg)34,4736,19344,66361,89
J01DH51 071DSimipenem + cilastatinNJ1012 g124,00130,20PHospira UK LimitedHospira UKImipenem/Cilastatin Hospirapraš. za otop. za inf., boč. 5x(500 mg + 500 mg)31,0032,55155,00162,75
J01DH51 081DSimipenem + cilastatinNJ1012 g111,60117,18PAGOMED PHARMA d.d.Facta Farmaceutici S.p.A.Imipenem/Cilastatin Agomedpraš. za otop. za inf., boč. 10x(500 mg + 500 mg)27,9029,30279,00292,95
J01DI54 061DSceftolozan + tazobaktamNJ712PMerck Sharp & Dohme Ltd.Cubist Pharmaceuticals Italia s.r.l.Zerbaxapraš. za konc. za otop. za inf., boč. 10x1 g/0,5 g690,85725,406.908,537.253,96
J01EA01 151trimetoprim0,4 gOR
J01EE01 051DSsulfametoksazol + trimetoprimP
J01EE01 111sulfametoksazol + trimetoprimOBelupo d.d.BelupoSulotrimtbl. 20x120 mg0,280,295,615,89RRJ09
J01EE01 112sulfametoksazol + trimetoprimOBelupo d.d.BelupoSulotrimtbl. 20x480 mg0,540,5710,8211,36RRJ09
J01EE01 114sulfametoksazol + trimetoprimOBelupo d.d.BelupoSulotrim fortetbl. 20x960 mg0,971,0219,4620,43RRJ09
J01EE01 315sulfametoksazol + trimetoprimOBelupo d.d.BelupoSulotrimsirup 1x100 ml (200 mg + 40 mg/5 ml)11,0511,6011,0511,60RRJ09
J01FA01 051DSeritromicin1 gP
J01FA01 111eritromicin1 g7,327,69OBelupo d.d.BelupoEritromicincaps. 16x250 mg1,831,9229,2830,74RRJ10
J01FA09 112klaritromicin0,5 g4,614,84OBelupo d.d.BelupoMakcin SRtbl. 7x500 mg3,603,7825,1726,43RRJ11
J01FA09 114klaritromicin0,5 g3,603,78OBelupo d.d.BelupoMakcintbl. 14x500 mg3,603,7850,3452,86RRJ11
J01FA09 131klaritromicin0,5 g3,493,66OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Fromilidtbl. film obl. 14x250 mg1,741,8324,4125,63RRJ11
J01FA09 132klaritromicin0,5 g3,603,78OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Fromilidtbl. film obl. 14x500 mg3,603,7850,3452,86RRJ11
J01FA09 133klaritromicin0,5 g4,594,82OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Fromilid unotbl. s prod. otp. 7x500 mg3,603,7825,1726,43RRJ11
J01FA09 134klaritromicin0,5 g4,594,82OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Fromilid unotbl. s prod. otp. 14x500 mg3,603,7850,3452,86RRJ11
J01FA09 142klaritromicin0,5 g3,603,78OSandoz d.o.o.SandozLekoklartbl. 14x500 mg3,603,7850,3452,86RRJ11
J01FA09 143klaritromicin0,5 g4,594,82OSandoz d.o.o.SandozLekoklar XLtbl. film obl. 7x500 mg3,603,7825,1726,43RRJ11
J01FA09 144klaritromicin0,5 g4,594,82OSandoz d.o.o.SandozLekoklar XLtbl. film obl. 14x500 mg3,603,7850,3452,86RRJ11
J01FA09 335klaritromicin0,5 g8,228,63OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Fromilidsusp. oral. 60 ml (125 mg/5 ml)24,6525,8824,6525,88RRJ11
J01FA10 007DSazitromicinNJ1030,5 g103,69108,87PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedpraš. za inf. otop. boč. 5x500 mg103,69108,87518,44544,36
J01FA10 101azitromicin0,3 g13,2213,89OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedtbl. 6x125 mg5,515,7933,0634,71RRJ12
J01FA10 111azitromicin0,3 g2,963,11OBelupo d.d.BelupoAzitromicin Belupotbl. film obl. 6x250 mg2,472,5914,8215,56RRJ12
J01FA10 112azitromicin0,3 g2,852,99OBelupo d.d.BelupoAzitromicin Belupotbl. film obl. 3x500 mg4,754,9914,2514,96RRJ12
J01FA10 125azitromicin0,3 g2,812,95OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Makromicintbl. film obl. 3x500 mg4,684,9114,0414,74RRJ12
J01FA10 131azitromicin0,3 g2,852,99OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Azimedcaps. 6x250 mg2,382,4914,2514,96RRJ12
J01FA10 132azitromicin0,3 g2,682,81OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Azimedtbl. film obl. 3x500 mg4,464,6913,3914,06RRJ12
J01FA10 133azitromicin0,3 g2,702,84OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Azibiottbl. film obl. 3x500 mg4,504,7313,5014,18RRJ12
J01FA10 136azitromicin0,3 g6,256,56OGENERA d.d.Genera d.d.Azitromicin Generatbl. film obl. 6x250 mg2,502,6315,0015,75RRJ12
J01FA10 137azitromicin0,3 g4,004,20OGENERA d.d.Genera d.d.Azitromicin Generatbl. film obl. 3x500 mg5,005,2515,0015,75RRJ12
J01FA10 141azitromicin0,3 g2,852,99OSandoz d.o.o.SandozAzitromicin Sandoztbl. film obl. 6x250 mg2,382,4914,2514,96RRJ12
J01FA10 142azitromicin0,3 g2,692,83OSandoz d.o.o.SandozAzitromicin Sandoztbl. film obl. 3x500 mg4,494,7113,4714,14RRJ12
J01FA10 143azitromicin0,3 g2,682,81OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Azitromicin PharmaStbl. film obl. 3x500 mg4,464,6913,3914,06RRJ12
J01FA10 304azitromicin0,3 g11,3411,91OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedpraš. za oral. susp., 1x20 ml (100 mg/5 ml)15,1215,8815,1215,88RRJ12
J01FA10 306azitromicin0,3 g11,0311,58OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamed 1.200praš. za oral. susp., 1x30 ml (200 mg/5 ml)44,1046,3144,1046,31RRJ12
J01FA10 308azitromicin0,3 g11,3411,91OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamed fortepraš. za oral. susp., 1x15 ml (200 mg/5 ml)22,6823,8122,6823,81RRJ12
J01FA10 309azitromicin0,3 g11,1711,73OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamed 1.500praš. za oral. susp., 1x37,5 ml (200 mg/5 ml)55,8658,6555,8658,65RRJ12
J01FA10 343azitromicin0,3 g10,0710,57OSandoz d.o.o.SandozAzitromicin Sandoz fortepraš. za oral. susp., boč. 1x15 ml (200 mg/5 ml)20,1421,1520,1421,15RRJ12
J01FF01 022DSklindamicin1,8 g71,5875,16PSandoz d.o.o.Sandoz-LekKlimicinamp. 10x300 mg/2 ml11,9312,53119,28125,24
J01FF01 023DSklindamicin1,8 g46,9249,27PSandoz d.o.o.Sandoz-LekKlimicinamp. 10x600 mg/4 ml15,6416,42156,44164,26
J01FF01 063DSklindamicin1,8 g69,1272,58PPfizer Croatia d.o.o.PfizerDalacin Camp. 1x300 mg/2 ml11,5212,1011,5212,10
J01FF01 064DSklindamicin1,8 g45,5147,79PPfizer Croatia d.o.o.PfizerDalacin Camp. 1x600 mg/4 ml15,1715,9315,1715,93
J01FF01 065DSklindamicin1,8 g34,8136,55PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHClindamycin MIP/Klindamicin-MIPotop. za inj., amp. 5x900 mg/6 ml17,4118,2887,0391,38
J01FF01 071DSklindamicin1,8 g40,9643,01PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHClindamycin MIP/Klindamicin-MIPotop. za inj., amp. 5x600 mg/4 ml13,6514,3368,2771,68
J01FF01 121klindamicin1,2 g8,228,63OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKlimicincaps. 16x150 mg1,031,0816,4317,25R
J01FF01 122klindamicin1,2 g6,006,30OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKlimicincaps. 16x300 mg1,501,5824,0025,20R
J01FF01 162klindamicin1,2 g6,206,51OPfizer Croatia d.o.o.PfizerDalacin Ccaps. 16x300 mg1,551,6324,7525,99R
J01GA01 051DSstreptomicin1 gP
J01GB01 961DStobramicinNJ1040,3 g247,13259,48IChiesi Pharmaceuticals GmbHChiesiBramitobotop. za atomizator, spremnik jednodozni, 56x300 mg/4 ml247,13259,4813.839,1414.531,10
J01GB03 013POgentamicin0,24 g18,7019,64PBelupo d.d.BelupoGentamicin Belupoamp. 10x80 mg6,236,5462,3265,44
J01GB03 014POgentamicin0,24 g16,7417,58PBelupo d.d.BelupoGentamicin Belupoamp. 10x120 mg8,378,7983,7087,89
J01GB03 032POgentamicin0,24 g18,6919,62PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Garamycinamp. 10x80 mg6,236,5462,3265,44
J01GB03 033POgentamicin0,24 g16,7417,58PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Garamycinamp. 10x120 mg8,378,7983,7087,89
J01GB06 051DSamikacinNJ1011 gP
J01GB07 051DSnetilmicin0,35 gP
J01MA01 052DSofloksacin0,4 gP
J01MA01 151DSofloksacin0,4 gOR
J01MA02 002DSciprofloksacinNJ1050,5 g81,8185,90PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Cipromedotop. za inf., vreć. plast. 10x200 mg/100 ml32,7234,36327,24343,60
J01MA02 003DSciprofloksacinNJ1050,5 g73,6477,32PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Cipromedotop. za inf., vreć. plast. 10x400 mg/200 ml58,9161,86589,11618,57
J01MA02 011DSciprofloksacin NJ1050,5 g73,6377,31PBelupo d.d.BelupoCifloxotop. za inf., boč. 5x200 mg/100 ml29,4530,92147,26154,62
J01MA02 022DSciprofloksacinNJ1050,5 g112,23117,84PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasCiprofloksacin Lekotop. za inf., boč. stakl. 5x200 mg/100 ml44,8947,13224,46235,68
J01MA02 031DSciprofloksacinNJ105500 mg112,22117,83PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ciprinolboč. inf. 1x200 mg/100 ml44,8947,1344,8947,13
J01MA02 033DSciprofloksacinNJ1050,5 g112,23117,84PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ciprinolboč. inf. 5x10 ml (100 mg/10 ml)22,4523,57112,23117,84
J01MA02 034DSciprofloksacinNJ1050,5 g101,01106,06PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ciprinolboč. inf. 1x400 mg/200 ml80,8184,8580,8184,85
J01MA02 061DSciprofloksacinNJ1050,5 g112,23117,84PAlkaloid d.o.o.AlkaloidCiteralkonc. otop. za inf., amp. 5x10 ml (100 mg/10 ml)22,4523,57112,23117,84
J01MA02 066DSciprofloksacin NJ1050,5 g101,00106,05PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiCiprofloxacin Kabiotop. za inf., boč. 1x200 mg/100 ml40,4042,4240,4042,42
J01MA02 067DSciprofloksacin NJ1050,5 g90,9095,45PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiCiprofloxacin Kabiotop. za inf., boč. 10x200 mg/100 ml36,3638,18363,60381,78
J01MA02 068DSciprofloksacin NJ1050,5 g90,9195,46PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiCiprofloxacin Kabiotop. za inf., boč. 1x400 mg/200 ml72,7376,3772,7376,37
J01MA02 069DSciprofloksacin NJ1050,5 g81,8385,92PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiCiprofloxacin Kabiotop. za inf., boč. 10x400 mg/200 ml65,4668,73654,57687,30
J01MA02 101ciprofloksacin1 g8,448,86OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Cipromedtbl. 10x250 mg2,112,2221,1022,16RSRJ13
J01MA02 102ciprofloksacin1 g9,159,60OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Cipromedtbl. 10x500 mg4,574,8045,7348,02RSRJ13
J01MA02 111ciprofloksacin1 g8,448,86OBelupo d.d.BelupoCifloxtbl. film obl. 10x250 mg2,112,2221,1022,16RSRJ13
J01MA02 112ciprofloksacin1 g9,449,91OBelupo d.d.BelupoCifloxtbl. film obl. 10x500 mg4,634,8646,3048,61RSRJ13
J01MA02 116ciprofloksacin1 g9,209,66OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ciprofloksacin JGLtbl. film obl. 10x500 mg4,604,8346,0048,30RSRJ13
J01MA02 122ciprofloksacin1 g9,239,70OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasCiprofloksacin Sandoztbl. film obl. 10x500 mg4,624,8546,1748,48RSRJ13
J01MA02 131ciprofloksacin1 g8,448,86OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ciprinoltbl. 10x250 mg2,112,2221,1022,16RSRJ13
J01MA02 132ciprofloksacin1 g9,249,70OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ciprinoltbl. 10x500 mg4,624,8546,2048,51RSRJ13
J01MA02 161ciprofloksacin1 g8,448,86OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCiteraltbl. 10x250 mg2,112,2221,1022,16RSRJ13
J01MA02 162ciprofloksacin1 g9,159,60OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCiteraltbl. 10x500 mg4,574,8045,7348,02RSRJ13
J01MA03 051DSpefloksacin0,8 mgP
J01MA03 151DSpefloksacin0,8 mgO
J01MA06 111norfloksacin0,8 g3,103,26OBelupo d.d.BelupoNofloxtbl. film obl. 20x400 mg1,541,6230,8032,34RRJ14
J01MA06 134norfloksacin0,8 g3,083,23OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nolicintbl. 20x400 mg1,541,6230,8032,34RRJ14
J01MA06 161norfloksacin0,8 g3,083,23OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Trizolin UROtbl. film obl. 20x400 mg1,541,6130,7032,24RRJ14
J01MA12 021DSlevofloksacinNJ1050,5 g132,53139,16PSandoz d.o.o.Pharmaceutical Works Polpharma, S.A.Flexidotop. za inf., vreć. 1x100 ml (5 mg/ml)132,53139,16132,53139,16
J01MA12 031DSlevofloksacinNJ1050,5 g92,7797,41PKRKA-FARMA d.o.o.Pharmathen S.A., Krka d.d., Anfarm Hellas S.A.Levaloxotop. za inf., boč. 1x100 ml (5 mg/ml)92,7797,4192,7797,41
J01MA12 032DSlevofloksacinNJ1050,5 g92,7797,41PKRKA-FARMA d.o.o.Pharmathen S.A., Krka d.d., Anfarm Hellas S.A.Levaloxotop. za inf., boč. 5x100 ml (5 mg/ml)92,7797,41463,85487,04
J01MA12 122levofloksacin0,5 g7,758,13OSandoz d.o.o.Sandoz-LekFlexidtbl. film obl. 10x500 mg7,758,1377,4781,34RSRJ15
J01MA12 131levofloksacin0,5 g6,847,18OKRKA-FARMA d.o.o.Pharmathen S.A., Krka d.d.Levaloxtbl. film obl. 10x250 mg3,423,5934,2035,91RSRJ15
J01MA12 132levofloksacin0,5 g6,166,46OKRKA-FARMA d.o.o.Pharmathen S.A., Krka d.d.Levaloxtbl. film obl. 10x500 mg6,166,4661,5564,63RSRJ15
J01MA14 031DSmoksifloksacinNJ105400 mg109,40114,87PKRKA-FARMA d.o.o.Krka dd, TAD Pharma GmbHMoloxinotop. za inf., boca 1x400 mg/250 ml109,40114,87109,40114,87
J01MA14 043DSmoksifloksacinNJ105400 mg214,40225,12PBayer d.o.o.Bayer Schering Pharma AGAveloxotop. za inf. boca 1x400 mg/250 ml214,40225,12214,40225,12
J01MA14 044DSmoksifloksacinNJ105400 mg121,56127,64PPharmaS d.o.o.Pharmathen S.A.Moksifloksacin PharmaSotop. za inf., boč. 1x400 mg/250 ml121,56127,64121,56127,64
J01MA14 061DSmoksifloksacinNJ105400 mg150,08157,58PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiMoxifloxacin Kabiotop. za inf., boč. (KabiPac) 10x400 mg/250 ml150,08157,581.500,801.575,84
J01MA14 071DSmoksifloksacinNJ105400 mg135,07141,82PAlvogen IPCo S.ar.l.Pharmathen S.A.Moksifloksacin Alvogenotop. za inf., boč. 5x400 mg/250 ml135,07141,82675,35709,12
J01MA14 101moksifloksacin0,4 g5,595,87OPLIVA HRVATSKA d.o.o.PLIVA Hrvatska d.o.o.Plivamoxtbl. film obl. 5x400 mg5,595,8727,9529,35RSRJ16
J01MA14 102moksifloksacin0,4 g5,595,87OPLIVA HRVATSKA d.o.o.PLIVA Hrvatska d.o.o.Plivamoxtbl. film obl. 7x400 mg5,595,8739,1341,09RSRJ16
J01MA14 121moksifloksacin0,4 g5,595,87OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Moksacintbl. film obl. 5x400 mg5,595,8727,9529,35RSpj05
J01MA14 122moksifloksacin0,4 g5,595,87OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Moksacintbl. film obl. 7x400 mg5,595,8739,1341,09RSpj05
J01MA14 131moksifloksacin0,4 g5,265,52OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbH, KRKA-FARMA d.o.o.Moloxintbl. film obl. 5x400 mg5,265,5226,3027,62RSRJ16
J01MA14 132moksifloksacin0,4 g5,265,52OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbH, KRKA-FARMA d.o.o.Moloxintbl. film obl. 7x400 mg5,265,5236,8238,66RSRJ16
J01MA14 173moksifloksacin0,4 g4,775,01ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratories BTTRivomoxtbl. film obl. 5x400 mg4,775,0123,8525,04RSpj05
J01MA14 174moksifloksacin0,4 g4,865,10ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratories BTTRivomoxtbl. film obl. 7x400 mg4,865,1034,0235,72RSpj05
J01XA01 021DSvankomicinNJ1012 g178,20187,11PSandoz d.o.o.Sandoz-LekEdicinboč. 1x500 mg44,5546,7844,5546,78
J01XA01 022DSvankomicinNJ1012 g165,44173,71PSandoz d.o.o.Sandoz-LekEdicinboč. 1x1.000 mg82,7286,8682,7286,86
J01XA01 061DSvankomicinNJ1012 g124,74130,98PPharmaSwiss d.o.o.Hikma Italia S.p.A.Vankomicin PharmaSwisspraš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x500 mg31,1932,75311,85327,44
J01XA01 062DSvankomicinNJ1012 g115,81121,60PPharmaSwiss d.o.o.Hikma Italia S.p.A.Vankomicin PharmaSwisspraš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x1000 mg57,9060,80579,04607,99
J01XA01 071DSvankomicinNJ1012 g101,04106,09PFresenius Kabi d.o.o.Xellia Pharmaceuticals ApSVancomycin Kabipraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg25,2626,5225,2626,52
J01XA01 072DSvankomicinNJ1012 g93,8098,49PFresenius Kabi d.o.o.Xellia Pharmaceuticals ApSVancomycin Kabipraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1000 mg46,9049,2546,9049,25
J01XA01 151DSvankomicinNJ1012 gO
J01XA02 061DSteikoplaninNJ1010,4g270,40283,92Psanofi – aventis Croatia d.o.o.Gruppo LepetitTargocidboč. 1x200 mg + otap.135,20141,96135,20141,96
J01XA02 062DSteikoplaninNJ1010,4g254,50267,23Psanofi – aventis Croatia d.o.o.Gruppo LepetitTargocidboč. 1x400 mg + otap.254,50267,23254,50267,23
J01XB01 001DSkolistimetat-natrijNJ1043 MU234,71246,44ITeva B.V.Penn Pharmaceutical Services Ltd, Forest-Tosara LtdColobreathepraš. za inh., caps. tvrda 56x125 mg (1,662,500 IU) + inhalator Turbospin130,07136,577.283,767.647,95
J01XB01 051DSkolistin (polimiksin E)NJ1013 MUP
J01XD01 011DSmetronidazol1,5 g64,8068,04PBelupo d.d.BelupoMedazolboč. inf. 0,5% 100 ml21,6022,6821,6022,68
J01XD01 031DSmetronidazol1,5 g49,3551,82PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Efloranboč. inf. 0,5% 100 ml16,4517,2716,4517,27
J01XD01 065DSmetronidazol1.5 g40,5542,58PB. Braun Adria d.o.o.Braun Melsungen AG, Braun Medical S.A.Metronidazol B. Braunotop. za inf., boč. polietil 20x100 ml (5 mg/ml)13,5214,19270,33283,85
J01XD01 071DSmetronidazol1.5 g39,9941,99PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiMetronidazol Freseniusotop. za inf., boč. plast. (KabiPac) 10x100 ml (5 mg/ml)13,3314,00133,29139,95
J01XE01 111nitrofurantoin0,2 g4,925,17OBelupo d.d.BelupoNinurcaps. 30x50 mg1,231,2936,9038,75R
J01XX01 051DSfosfomicin8 gP
J01XX01 121fosfomicin3 g14,7115,45OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Labiana Pharmaceuticals, S.L.U., JGL d.d.Fosfomicin JGLgran. za oral. otop., vreć. 1x3 g14,7115,4514,7115,45R
J01XX01 141fosfomicin3 g21,0222,07OPharmaS d.o.o.Labiana Pharmaceuticals S.L.U.Urifosgran. za oral. otop., vreć. 1x3 g21,0222,0721,0222,07R
J01XX01 142fosfomicin3 g20,3921,40OPharmaS d.o.o.Labiana Pharmaceuticals S.L.U.Urifosgran. za oral. otop., vreć. 2x3 g20,3921,4040,7742,81R
J01XX01 143fosfomicin3 g30,3631,88OPharmaS d.o.o.Labiana Pharmaceuticals S.L.U.Urifosgran. za oral. otop., vreć. 1x2 g20,2421,2520,2421,25R
J01XX08 041DSlinezolidNJ1061,2 g302,04317,14PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Linezolid Krkaotop. za inf., vreć. 1x600 mg/300 ml151,02158,57151,02158,57
J01XX08 060DSlinezolidNJ1061,2 g414,32435,04PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiLinezolid Kabiotop. za inf., vreć. 10x600 mg/300 ml207,16217,522.071,622.175,20
J01XX08 061DSlinezolidNJ1061,2 g704,01739,21PPfizer Croatia d.o.o.Fresenius KabiZyvoxidotop. za inf., vreć. plast. 10x600 mg/300 ml352,00369,603.520,033.696,03
J01XX08 062DSlinezolidNJ1061,2 g460,36483,38PSandoz d.o.o.Synthon Hispania S.L., Synthon BVLinezolid Sandozotop. za inf., vreć. 1x600 mg/300 ml230,18241,69230,18241,69
J01XX08 063DSlinezolidNJ1061,2 g372,89391,54PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiLinezolid Kabiotop. za inf., boč. 10x600 mg/300 ml186,45195,771.864,461.957,68
J01XX08 071DSlinezolidNJ1061,2 g511,50537,08PAlvogen IPCo S.ar.l.Synthon Hispania S.L., Synthon BVPneumolidotop. za inf., vreć. 10x600 mg/300 ml255,75268,542.557,512.685,39
J01XX08 072DSlinezolidNJ1061,2 g511,50537,08PAlvogen IPCo S.ar.l.Synthon Hispania S.L., Synthon BVPneumolidotop. za inf., vreć. 1x600 mg/300 ml255,75268,54255,75268,54
J01XX08 081DSlinezolidNJ1061,2 g335,60352,38PACTAVIS GROUP PTC ehfPharmaten S.A., Pharmadox Healthcare Ltd.Linezolid Actavisotop. za inf., vreć. plast. 10x600 mg/300 ml167,80176,191.678,011.761,91
J01XX08 101DSlinezolidNJ1061,2 g458,43481,35OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Linezolid Plivatbl. film obl. 10x600 mg229,21240,672.292,142.406,75
J01XX08 121DSlinezolidNJ1061,2 g509,36534,83OSandoz d.o.o.SandozLynztbl. film obl. 10x600 mg254,68267,422.546,822.674,16
J01XX08 131DSlinezolidNJ1061,2 g412,58433,21OKRKA-FARMA d.o.o.Krka dd, TAD Pharma GmbHLinezolid Krkatbl. film obl. 10x600 mg206,29216,602.062,892.166,03
J01XX08 161DSlinezolidNJ1061,2 g598,21628,12OPfizer Croatia d.o.o.Pharmacia & UpjohnZyvoxidtbl. film obl. 10x600 mg299,11314,062.991,073.140,62
J01XX11 061DStedizolid fosfatNJ106Cubist (UK) LtdCubist Pharmaceuticals Italia S.r.l.Sivextropraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 6x200 mg1.217,871.278,767.307,207.672,56
J01XX11 161DStedizolid fosfatNJ106Cubist (UK) LtdCubist Pharmaceuticals Italia S.r.l.Sivextrotbl. film obl. 6x200 mg1.212,771.273,417.276,607.640,43
J02AA01 051DSamfotericin B35 mgP
J02AC01 011DSflukonazol0,2 g54,8457,58PJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Fluconaxboč. inf. 100 ml (2 mg/ml)54,8457,5854,8457,58
J02AC01 022DSflukonazol0,2 g54,8857,62PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasFlucessotop. za inf., boč. stakl. 1x200 ml (2 mg/ml)109,76115,25109,76115,25
J02AC01 064DSflukonazol0,2 g79,5583,53PPfizer Croatia d.o.o.PfizerDiflucanboč. inf. 100 ml (2 mg/ml)79,5583,5379,5583,53
J02AC01 066DSflukonazol0,2 g60,9864,03PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiFlukonazol Kabiotop. za inf., boč. 10x100 ml (2 mg/ml)60,9864,03609,79640,28
J02AC01 112flukonazol0,2 g25,1126,36OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Fluconaxcaps. 7x50 mg6,286,5943,9446,14R
J02AC01 113flukonazol0,2 g23,8725,06OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Fluconaxcaps. 7x100 mg6,787,1247,4449,81R
J02AC01 114flukonazol0,2 g22,8824,02OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Fluconaxcaps. 1x150 mg17,1618,0217,1618,02R
J02AC01 122flukonazol0,2 g23,9025,10OFarmal d.d.Farmal d.d.Funzolcaps. 7x100 mg6,787,1247,4449,81R
J02AC01 123flukonazol0,2 g22,8824,02OFarmal d.d.Farmal d.d.Funzolcaps. 1x150 mg17,1618,0217,1618,02R
J02AC01 161flukonazol0,2 g25,1626,42OPfizer Croatia d.o.o.PfizerDiflucancaps. 7x50 mg6,296,6044,0346,23R
J02AC01 162flukonazol0,2 g24,3925,61OPfizer Croatia d.o.o.PfizerDiflucancaps. 7x100 mg6,787,1247,4449,81R
J02AC01 163flukonazol0,2 g26,8328,17OPfizer Croatia d.o.o.PfizerDiflucancaps. 1x150 mg17,1618,0217,1618,02R
J02AC01 205flukonazol0,2 g49,9952,49OPfizer Croatia d.o.o.PfizerDiflucansirup 1x35 ml (50 mg/5 ml)87,4891,8587,4891,85R
J02AC02 101itrakonazol0,2 g10,0310,53OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Itrakonazol Plivacaps. tvrda 28x100 mg5,015,26140,37147,39R
J02AC02 131itrakonazol0,2 g13,0613,71OBelupo d.d.BelupoItrac 3caps. 4x100 mg6,536,8626,1227,43R
J02AC02 132itrakonazol0,2 g10,0310,53OBelupo d.d.BelupoItrac 3caps. 28x100 mg5,015,26140,37147,39R
J02AC02 142itrakonazol0,2 g10,0310,53OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Itrakonazol PharmaScaps. tvrda 28x100 mg5,015,26140,37147,39R
J02AC03 041DSvorikonazolNJ2010,4 g1.164,101.222,31PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Vorikonazol Plivapraš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg582,05611,15582,05611,15
J02AC03 061DSvorikonazolNJ2010,4 g1.439,681.511,66PPfizer Ltd.PfizerVfendpraš. za otop. za inf. boč. 1x200 mg/20 ml (10 mg/1ml)719,84755,83719,84755,83
J02AC03 062DSvorikonazolNJ2010,4 g1.293,441.358,11PSandoz d.o.o.Sandoz-LekVorikonazol Sandozpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x200 mg646,72679,06646,72679,06
J02AC03 071DSvorikonazolNJ2010,4 g1.047,701.100,09PAlvogen IPCo S.ar.l.Anfarm Hellas S.A., Pharmathen S.A., Pharmathen International S.A.Voramolpraš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg/20 ml (10 mg/ml)523,85550,04523,85550,04
J02AC03 081DSvorikonazolNJ2010,4 g942,94990,09PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi Deutschland GmbHVorikonazol Fresenius Kabipraš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg471,47495,04471,47495,04
J02AC03 101DSvorikonazolNJ2010,4 g362,71380,85OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Vorikonazol Plivatbl. film obl. 28x200 mg181,36190,425.077,975.331,87
J02AC03 121DSvorikonazolNJ2010,4 g351,79369,38OSandoz d.o.o.Sandoz-LekVornaltbl. film obl. 30x50 mg43,9746,171.319,211.385,17
J02AC03 122DSvorikonazolNJ2010,4 g326,44342,76OSandoz d.o.o.Sandoz-LekVornaltbl. film obl. 30x200 mg163,22171,384.896,615.141,44
J02AC03 131DSvorikonazolNJ2010,4 g264,40277,62OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LtdVorikonazol Accordtbl. film obl. 28x200 mg132,20138,813.701,633.886,71
J02AC03 141DSvorikonazolNJ2010,4 g316,58332,41OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Vorikonazol Medochemietbl. film obl. 28x50 mg39,5741,551.108,041.163,44
J02AC03 142DSvorikonazolNJ2010,4 g237,96249,86OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Vorikonazol Medochemietbl. film obl. 28x200 mg118,98124,933.331,473.498,04
J02AC03 161DSvorikonazolNJ2010,4 g394,27413,98OPfizer Ltd.PfizerVfendtbl. film obl. 28x50 mg49,2851,751.379,931.448,93
J02AC03 162DSvorikonazolNJ2010,4 g410,89431,44OPfizer Ltd.PfizerVfendtbl. film obl. 28x200 mg205,45215,725.752,516.040,14
J02AC03 171DSvorikonazolNJ2010,4 g293,78308,47OAlvogen IPCo S.ar.l.Pharmathen S.A., Pharmathen International S.A.Voramoltbl. film obl. 30x200 mg146,89154,234.406,704.627,04
J02AC03 361DSvorikonazolNJ2010,4 g518,16544,07OPfizer Ltd.PfizerVfendpraš. za oral. susp. 1x70 ml (40 mg/ml)3.627,123.808,483.627,123.808,48
J02AC03 902DSvorikonazolNJ2010,4 g1.164,101.222,31PPharmaS d.o.o.Anfarm Hellas S.A., Pharmathen S.A.Vorikonazol PharmaSpraš. za otop. za inf., boč. 1x200 mg582,05611,15582,05611,15
J02AC04 361KLposakonazolNJ2020,3 g323,12339,28OMerck Sharp & Dohme Ltd.Schering- PloughNoxafilsusp. oral., boč. stakl. 1x105 ml (40 mg/ml)4.523,724.749,914.523,724.749,91
J02AX01 051DSflucitozin10 gP
J02AX04 011DSkaspofunginNJ20150 mg2.024,452.125,67PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kaspofungin Plivapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg2.024,452.125,672.024,452.125,67
J02AX04 012DSkaspofunginNJ20150 mg2.515,352.641,12PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kaspofungin Plivapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x70 mg3.521,493.697,563.521,493.697,56
J02AX04 021DSkaspofunginNJ20150 mg2.249,392.361,86PSandoz d.o.o.Xellia Pharmaceuticals Ltd.Kaspofungin Sandozpraš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x50 mg2.249,392.361,862.249,392.361,86
J02AX04 041DSkaspofunginNJ20150 mg1.822,011.913,11PPharmaS d.o.o.Pharmadox Healthcare Ltd., Galenicum Health S.L.Kaspofungin PharmaSpraš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x50 mg1.822,011.913,111.822,011.913,11
J02AX04 061DSkaspofunginNJ20150 mg2.781,582.920,66PMerck Sharp & Dohme Ltd.Merck Sharp & DohmeCancidaspraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg2.781,582.920,662.781,582.920,66
J02AX04 062DSkaspofunginNJ20150 mg2.515,352.641,12PMerck Sharp & Dohme Ltd.Merck Sharp & DohmeCancidaspraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x70 mg3.521,493.697,563.521,493.697,56
J02AX04 071DSkaspofunginNJ20150 mg1.639,811.721,80PAlvogen Malta Operations (ROW) Ltd.Pharmaten S.A.; Pharmadox Healthcare LtdDalvocanspraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg1.639,811.721,801.639,811.721,80
J02AX04 072DSkaspofunginNJ20150 mg2.363,692.481,88PAlvogen Malta Operations (ROW) Ltd.Pharmaten S.A.; Pharmadox Healthcare LtdDalvocanspraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x70 mg3.309,173.474,633.309,173.474,63
J02AX05 061DSmikafunginNJ2010,1 g3.609,683.790,16PAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Ireland Co. LtdMycaminepraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg1.804,841.895,081.804,841.895,08
J02AX05 062DSmikafunginNJ2010,1 g2.852,532.995,16PAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Ireland Co. LtdMycaminepraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg2.852,532.995,162.852,532.995,16
J02AX06 061DSanidulafunginNJ2010,1 g2.853,252.995,91PPfizer Ltd.PfizerEcaltapraš. i otap. za konc. za otop. za inf., boč. 1×100 mg/30 ml2.853,252.995,912.853,252.995,91
J04AA01 151DSaminosalicilna kiselina (PAS)NJ40112 gO
J04AB01 151DScikloserinNJ4010,75 gO
J04AB02 051DSrifampicin0,6 gP
J04AB02 101rifampicin0,6 g5,635,91OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Rimactancaps. 16x300 mg2,822,9645,0547,30R
J04AB02 102rifampicin0,6 g5,635,91OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Rimactancaps. 100x300 mg2,822,96281,55295,63R
J04AB04 151DSrifabutinNJ4010,15 gO
J04AC51 052DSizoniazid + piridoksinP
J04AC51 151izoniazid + piridoksinOR
J04AD01 151DSprotionamidNJ4010,75 gO
J04AK01 131pirazinamid1,5 g5,535,81OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Pyrazinamidtbl. 100x500 mg1,841,94184,33193,55R
J04AK02 051DSetambutol1,2 gP
J04AK02 151etambutol1,2 gOR
J05AB01 032DSaciklovir4 g882,05926,15PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Virolexboč. inf. 5x250 mg55,1357,89275,64289,42
J05AB01 113aciklovir4 g37,7039,59OBelupo d.d.BelupoHerpleximtbl. film obl. 35x400 mg3,773,96131,95138,55R
J05AB01 131aciklovir4 g57,3460,21OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Virolextbl. film obl. 20x200 mg2,873,0157,3460,21R
J05AB04 101DSribavirin1 g57,6560,53OTeva B.V.Teva Pharmaceutical Works Private Limited CompanyRibavirin Teva Pharma B.V.tbl. film obl. 84x200 mg11,5312,11968,441.016,86
J05AB04 102DSribavirin1 g57,6460,53OTeva B.V.Teva Pharmaceutical Works Private Limited CompanyRibavirin Teva Pharma B.V.tbl. film obl. 168x200 mg11,5312,111.936,872.033,71
J05AB04 161DSribavirin1 g77,5781,45OMerck Sharp & Dohme Ltd.Schering- PloughRebetolcaps. tvrda 168x200 mg15,5116,292.606,242.736,55
J05AB04 171DSribavirin1 g87,5091,88ORoche d.o.o.RocheCopegustbl. film obl. 42x200 mg17,5018,38735,00771,75
J05AB04 181DSribavirin1 g64,0567,25OGenerics [UK] LimitedPenn Pharmaceutical Services Ltd., McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard LaboratoriesRibavirin Mylancaps. tvrda 56x200 mg12,8113,45717,36753,23
J05AB04 182DSribavirin1 g64,0567,25OGenerics [UK] LimitedPenn Pharmaceutical Services Ltd., McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard LaboratoriesRibavirin Mylancaps. tvrda 84x200 mg12,8113,451.076,041.129,84
J05AB04 183DSribavirin1 g64,0567,25OGenerics [UK] LimitedPenn Pharmaceutical Services Ltd., McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard LaboratoriesRibavirin Mylancaps. tvrda 112x200 mg12,8113,451.434,721.506,46
J05AB04 184DSribavirin1 g64,0567,25OGenerics [UK] LimitedPenn Pharmaceutical Services Ltd., McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard LaboratoriesRibavirin Mylancaps. tvrda 140x200 mg12,8113,451.793,401.883,07
J05AB04 185DSribavirin1 g64,0567,25OGenerics [UK] LimitedPenn Pharmaceutical Services Ltd., McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard LaboratoriesRibavirin Mylancaps. tvrda 168x200 mg12,8113,452.152,082.259,68
J05AB06 071KLganciklovir0,5 g225,94237,24PRoche d.o.o.RocheCymeveneboč. 1x500 mg/10 ml225,94237,24225,94237,24
J05AB14 101valganciklovir0,9 g187,89197,29OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Valganciklovir Plivatbl. film obl. 60x450 mg93,9598,645.636,845.918,68RRJ51
J05AB14 131valganciklovir0,9 g135,81142,60OCipla(EU) limitedCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVValganciklovir Ciplatbl. film obl. 60x450 mg67,9171,304.074,364.278,08RRJ51
J05AB14 161valganciklovir0,9 g150,90158,45OAurobindo Pharma LimitedMilpharm Limited, APL Swift Services Ltd., ARROW Génériques SASValcovirtbl. film obl. 60x450 mg75,4579,224.527,074.753,42RRJ51
J05AB14 171valganciklovir0,9 g188,06197,46ORoche d.o.o.RocheValcytetbl. film obl. 60x450 mg94,0398,735.641,845.923,93RRJ51
J05AB14 181valganciklovir0,9 g167,67176,05OAlvogen IPCo S.ar.l.Pharmadox Healthcare Ltd., SC Labormed – Pharma SAAlvanocyttbl. film obl. 60x450 mg83,8388,035.030,085.281,58RRJ51
J05AB14 182valganciklovir0,9 g150,90158,45OSTADA d.o.o.Stada Arzneimittel AG, Pharmadox Healthcare Ltd, Centrafarm Services BVValganciklovir Stadatbl. film obl. 60x450 mg75,4579,224.527,074.753,42RRJ51
J05AE03 151DSritonavirNJ5011,2 gO
J05AE03 251DSritonavirNJ5011,2 gO
J05AE10 121DSdarunavirNJ5011,2 g100,70105,74OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d., Salutas Pharma GmbHDarunavir Sandoztbl. film obl. 30x800 mg67,1470,492.014,052.114,75
J05AE10 162DSdarunavirNJ5011,2 g152,56160,18OJanssen-Cilag International N.V.JanssenPrezistatbl. film obl. 30x800 mg101,70106,793.051,103.203,66
J05AE10 163DSdarunavirNJ5011,2 g154,99162,74OJanssen-Cilag International N.V.JanssenPrezistatbl. film obl. 60x600 mg77,5081,374.649,804.882,29
J05AE10 171DSdarunavirNJ5011,2 g111,89117,49OMylan S.A.SMylan Hungary Kft; McDermott Laboratories Limited T/A Gerard LaboratoriesDarunavir Mylantbl. film obl. 30x800 mg74,5978,322.237,832.349,72
J05AE14 161DSsimeprevirNJ711OJanssen-Cilag International N.V.JanssenOlysiocaps. tvrda 28x150 mg1.998,332.098,2555.953,2558.750,91
J05AF01 051KLzidovudinNJ5010,6 gP
J05AF01 262DSzidovudinNJ5010,6 g32,4734,09OGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoWellcome Operations, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Retrovirsirup 1x200 ml (50 mg/5 ml)108,23113,64108,23113,64
J05AF05 161DSlamivudinNJ5010,3 g19,2020,16OViiV Healthcare UK LimitedGlaxoWellcomeEpivirtbl. 60x150 mg9,6010,08576,00604,80
J05AF05 163DSlamivudinNJ5030,3 g45,0447,29OGlaxo Group LimitedGlaxoWellcome Operations UK Limited, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Zeffixtbl. 28x100 mg14,4815,20405,35425,62
J05AF05 262DSlamivudinNJ5010,3 g22,6723,80OViiV Healthcare UK LimitedGlaxoWellcomeEpivirotop. za oral. primj. 240 ml (10 mg/1 ml)181,33190,40181,33190,40
J05AF06 161DSabakavirNJ5010,6 g55,8758,66OViiV Healthcare UK LimitedGlaxo Operations UK Ltd., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Ziagentbl. film obl. 60x300 mg27,9329,331.676,001.759,80
J05AF07 101DStenofovirNJ5040,245 g47,1949,55OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Pharmaceutical Works, Teva UK Ltd., Pharmachemie B.V., Teva Operations, Merckle GmbH, Teva Pharma B.V.Tenofovirdizoproksil Plivatbl. film obl. 30x245 mg47,1949,551.415,601.486,38
J05AF07 131DStenofovirNJ5040,245 g34,4036,12OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbH, Pharmadox Healthcare Ltd.Tenofovirdizoproksil Sandoztbl. film obl. 30x245 mg34,4036,121.031,981.083,58
J05AF07 161DStenofovirNJ5040,245 g65,3068,57OGilead Sciences International LimitedNycomed, GileadVireadtbl. film obl. 30x245 mg65,3068,571.959,002.056,95
J05AF07 171DStenofovirNJ5040,245 g42,4744,59OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Tenofovirdizoproksil Alpha-Medicaltbl. film obl. 30x245 mg42,4744,591.274,031.337,73
J05AF07 181DStenofovirNJ5040,245 g38,2240,13OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited, Mylan Hungary KftTenofovirdizoproksil Mylantbl. film obl. 30x245 mg38,2240,131.146,641.203,97
J05AF11 161DStelbivudinNJ5050,6 g102,84107,98ONovartis Europharm LimitedNovartis Pharma Stein AGSebivotbl. film obl. 28x600 mg102,84107,982.879,433.023,40
J05AG01 161DSnevirapinNJ5010,4 g23,8024,99OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmadox Healthcare Ltd.Nevirantbl. 60x200 mg11,9012,50714,00749,70
J05AG01 171DSnevirapinNJ5010,4 g25,9227,22OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimViramunetbl. 60x200 mg12,9613,61777,60816,48
J05AG03 101DSefavirenzNJ5010,6 g37,8739,77OTeva B.V.Teva Pharmaceutical Works Private Limited CompanyEfavirenz Tevatbl. film obl. 30x600 mg37,8739,771.136,201.193,01
J05AG03 171DSefavirenzNJ5010,6 g37,8739,77OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmadox Healthcare Ltd.Efavirenz Alpha-Medicaltbl. film obl. 30x600 mg37,8739,771.136,201.193,01
J05AH01 771DSzanamivirNJ50620 mg23,6424,82IGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome ProductionRelenzapraš. za inhal. 20x5 mg (5 rotadisk blist. po 4 doze + diskhaler)5,916,21118,15124,06
J05AH02 161DSoseltamivirNJ5060,15 g28,9230,36ORoche Registration LimitedRocheTamiflucaps. 10x75 mg14,4615,18144,58151,81
J05AH02 163DSoseltamivirNJ5060,15 g36,1837,99ORoche Registration LimitedRocheTamiflucaps. 10x30 mg7,247,6072,3675,98
J05AH02 164DSoseltamivirNJ5060,15 g33,1734,83ORoche Registration LimitedRocheTamiflucaps. 10x45 mg9,9510,4599,50104,48
J05AH02 362DSoseltamivirNJ5060,15 g34,7536,49ORoche Registration LimitedRocheTamiflupraš. za oral. susp. 1x30 g/52 ml (12 mg/ml)144,58151,81144,58151,81
J05AR01 101DSlamivudin + zidovudinNJ5012 tbl.0,270,28OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oLamoniantbl. film obl. 60x(150 mg + 300 mg)19,9120,911.194,601.254,33
J05AR01 161DSlamivudin + zidovudinNJ5012 tbl.0,270,28OViiV Healthcare UK LimitedGlaxoWellcome Operations, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Combivirtbl. 60x(150 mg + 300 mg)19,9120,911.194,601.254,33
J05AR01 171DSlamivudin + zidovudinNJ5010,270,28OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmadox Healthcare Ltd.Lamivudin/Zidovudin Alpha Medicaltbl. film obl. 60x(150 mg + 300 mg)19,9120,911.194,601.254,33
J05AR02 001DSabakavir + lamivudinNJ501OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Pharma B.V., Merckle GmbHAbakavir/lamivudin Plivatbl. film obl. 30x(600 mg + 300 mg)60,6663,691.819,661.910,64
J05AR02 121DSabakavir + lamivudinNJ501OSandoz d.o.o.Lupin (Europe) LtdAbakavir/lamivudin Sandoztbl. film obl. 30x(600 mg + 300 mg)54,5957,321.637,691.719,57
J05AR02 161DSabakavir + lamivudinNJ501OViiV Healthcare UK LimitedGlaxo OperationsKivexatbl. film obl. 30x(600 mg + 300 mg)86,6590,982.599,512.729,49
J05AR02 171DSabakavir + lamivudinNJ501OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Abakavir/Lamivudin Alpha-Medicaltbl. film obl. 30x(600 mg + 300 mg)49,1351,591.473,921.547,62
J05AR03 101DSemtricitabin + tenofovir NJ501OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp. z o.o.Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Plivatbl. film obl. 30x(200 mg + 245 mg)80,9585,002.428,532.549,96
J05AR03 121DSemtricitabin + tenofovir NJ501OKrka, Tovarna zdravil d.d.Krka d.d.Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krkatbl. film obl. 30x(200 mg + 245 mg)59,0161,961.770,391.858,91
J05AR03 122DSemtricitabin + tenofovir NJ501OSandoz d.o.o.Pharmadox Healthcare Ltd.Emtricitabin/Tenofovirdizoproksil Sandoztbl. film obl. 30x(200 mg + 245 mg)53,1155,771.593,351.673,02
J05AR03 161DSemtricitabin + tenofovir NJ501109,39114,86OGilead Sciences International LimitedGileadTruvadatbl. film obl. 30x(200 mg + 245 mg)109,39114,863.281,603.445,68
J05AR03 171DSemtricitabin + tenofovir NJ501OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Alpha-Medicaltbl. film obl. 30x(200 mg + 245 mg)65,5768,851.967,102.065,46
J05AR03 181DSemtricitabin + tenofovir NJ501OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited, Medis International a.s.Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Mylantbl. film obl. 30x(200 mg + 245 mg)72,8676,502.185,682.294,96
J05AR08 161KLemtricitabin + rilpivirin + tenofovir dizoproksilNJ507OGilead Sciences International LimitedGilead Sciences LimitedEvipleratbl. film obl. 30x(200 mg + 25 mg + 245 mg)166,93175,285.007,905.258,30
J05AR10 183DSlopinavir + ritonavirNJ501OAbbVie LtdAesica Queenborough Limited, AbbVie GmbH, Fournier Laboratories Ireland Ltd.Kaletratbl. film obl. 120x(200 mg + 50 mg)23,1424,302.776,802.915,64
J05AR10 284DSlopinavir + ritonavirNJ501OAbbVie LtdAesica Queenborough Limited, AbbVie GmbH, Fournier Laboratories Ireland Ltd.Kaletraotop. boč. plast. 5x60 ml + 5 štrc. 5 ml495,20519,962.476,002.599,80
J05AR13 161KLdolutegravir + abakavir + lamivudinNJ501OViiV Healthcare UK LimitedGlaxo Wellcome S.A.Triumeqtbl. film obl. 30x(50 mg + 600 mg + 300 mg)206,61216,946.198,306.508,22
J05AR14 161DSdarunavir + kobicistatNJ501Janssen-Cilag International N.V.Janssen – Cilag SpARezolstatbl. film obl. 30x(800 mg + 150 mg)114,98120,733.449,323.621,79
J05AR18 161DSelvitegravir + kobicistat + emtricitabin + tenofovir alafenamid NJ509OGilead Sciences International LimitedGileadGenvoyatbl. film obl. 30x(150 mg + 150 mg + 200 mg + 10 mg)239,88251,887.196,457.556,27
J05AR19 161DSemtricitabin + rilpivirin + tenofovir alafenamidNJ507OGilead Sciences International LimitedGilead Sciences Ireland UCOdefseytbl. film obl. 30x(200 mg + 25 mg + 25 mg)227,71239,106.831,307.172,87
J05AX08 161DSraltegravirNJ501800 mg140,89147,94OMerck Sharp & Dohme Ltd.Merck Sharp & DohmeIsentresstbl. film obl. 60x400 mg70,4573,974.226,804.438,14
J05AX09 161KLmaravirokNJ7090,6 g358,00375,90OViiV Healthcare UK LimitedPfizer Manufacturing Deutschland GmbHCelsentritbl. film obl. 60x150 mg89,5093,985.370,005.638,50
J05AX09 162KLmaravirokNJ7090,6 g179,00187,95OViiV Healthcare UK LimitedPfizer Manufacturing Deutschland GmbHCelsentritbl. film obl. 60x300 mg89,5093,985.370,005.638,50
J05AX12 161DSdolutegravirNJ50150 mg144,60151,83OViiV Healthcare UK LimitedGlaxo Wellcome S.A.Tivicaytbl. film obl. 30x50 mg144,60151,834.338,104.555,01
J05AX15 161DSsofosbuvirNJ7110,4 g3.861,334.054,40OGilead Sciences International LimitedGilead Sciences Ireland UCSovalditbl film obl. 28x400 mg3.861,334.054,40108.117,33113.523,20
J05AX16 161DSdasabuvirNJ711500 mg298,77313,71OAbbVie LtdAbbVie Deutschland GmbH & Co. KGExvieratbl. film obl. 56x250 mg149,38156,858.365,478.783,74
J05AX66 161DSledipasvir + sofosbuvirNJ711OGilead Sciences International LimitedGilead Sciences Ltd.Harvonitbl. film obl. 28x(90 mg + 400 mg)4.379,554.598,52122.627,31128.758,68
J05AX66 162DSledipasvir + sofosbuvirNJ711OGilead Sciences International LimitedGilead Sciences Ltd.Harvonitbl. film obl. 28x(90 mg + 400 mg)4.379,554.598,52122.627,31128.758,68
J05AX66 163DSledipasvir + sofosbuvirNJ711OGilead Sciences International LimitedGilead Sciences Ltd.Harvonitbl. film obl. 28x(90 mg + 400 mg)4.379,554.598,52122.627,31128.758,68
J05AX67 161DSombitasvir + paritaprevir + ritonavirNJ711OAbbVie LtdAbbVie Deutschland GmbH & Co. KGViekiraxtbl. film obl. 56x(12,5 mg + 75 mg + 50 mg)1.701,641.786,7295.291,65100.056,23
J05AX68 161DSelbasvir + grazoprevirNJ711OMerck Sharp & Dohme Ltd.Schering-Plough Labo N.V.Zepatiertbl. film obl. 28x(50 mg + 100 mg)3.667,013.850,36102.676,14107.809,95
J05AX69 161DSsofosbuvir + velpatasvirNJ7114.806,465.046,78OGilead Sciences International LimitedGilead Sciences Ireland UCEpclusatbl film obl. 28x(400 mg + 100 mg)4.806,465.046,78134.580,88141.309,92
J06AA01 011DSimunoglobulin-antitoksin protiv difterijePImunološki zavod d.d.Imunološki zavodDifterija antitoksin (konjski)boč. 1x10.000 i.j.109,63115,11109,63115,11
J06AA03 013POimunoglobulin-antitoksin protiv otrova zmija (purificiran i koncentriran)PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodAntitoksin protiv otrova europskih zmija (konjski)boč. 1x10 ml750,00787,50750,00787,50
J06AA04 051DSimunoglobulin-antitoksin botulinumP
J06AA05 052DSimunoglobulin-antitoksin protiv plinske gangreneP
J06AA07 053PRimunoglobulin-antitoksin protiv otrova pauka (crna udovica)P
J06BA01 061DSimunoglobulin, ljudskiNJ708PJana Pharm d.o.o.Octapharma ABGammanormotop. za inj., boč. 1x10 ml (165 mg/ml)587,98617,38587,98617,38
J06BA01 062DSimunoglobulin, ljudskiNJ708PJana Pharm d.o.o.Octapharma ABGammanormotop. za inj., boč. 1x20 ml (165 mg/ml)1.162,611.220,741.162,611.220,74
J06BA02 016DSimunoglobulin za intraven. primjenu 7 SNJ601PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodImunoglobulin (ljudski)boč. 1x2,5 g/50 ml634,01665,71634,01665,71
J06BA02 017DSimunoglobulin za intraven. primjenu 7 SNJ601PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodImunoglobulin (ljudski)boč. 1x5 g/100 ml1.200,121.260,131.200,121.260,13
J06BA02 018DSimunoglobulin za intraven. primjenu7 SNJ601PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodImunoglobulin (ljudski)boč. 1x500 mg/10 ml102,79107,93102,79107,93
J06BA02 051DSimunoglobulin za intraven. primjenu 5 SNJ602P
J06BA02 060DSimunoglobulin za intraven. primjenu 7 SNJ601PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctagamboč. 1x10 g/200 ml3.365,103.533,363.365,103.533,36
J06BA02 061DSimunoglobulin za intraven. primjenu 7 SNJ601PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctagamboč. 1x2,5 g/50 ml915,19960,95915,19960,95
J06BA02 062DSimunoglobulin za intraven. primjenu 7 SNJ601PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctagamboč. 1x5 g/100 ml1.824,561.915,791.824,561.915,79
J06BA02 065DSimunoglobulin za intraven. primjenu 7 SNJ601PJasika d.o.o.Kedrion S.p.A.Ig Venaotop. za inf., boč. stakl. 1x20 ml (50 g/l)373,45392,12373,45392,12
J06BA02 066DSimunoglobulin za intraven. primjenu 7 S NJ601PJasika d.o.o.Kedrion S.p.A.Ig Venaotop. za inf., boč. stakl. 1x50 ml (50 g/l)907,61952,99907,61952,99
J06BA02 067DSimunoglobulin za intraven. primjenu 7 S NJ601PJasika d.o.o.Kedrion S.p.A.Ig Venaotop. za inf., boč. stakl. 1x100 ml (50 g/l)1.793,321.882,991.793,321.882,99
J06BA02 068DSimunoglobulin za intraven. primjenu 7 S NJ601PJasika d.o.o.Kedrion S.p.A.Ig Venaotop. za inf., boč. stakl. 1x200 ml (50 g/l)3.560,073.738,073.560,073.738,07
J06BA02 076DSimunoglobulin za intraven. primjenu 7 S NJ601PBaxter AGBaxterKiovigotop. za inf., boč. 1x25 ml (100 mg/ml)922,31968,43922,31968,43
J06BA02 077DSimunoglobulin za intraven. primjenu 7 S NJ60138,4140,33PBaxter AGBaxterKiovigotop. za inf., boč. 1x50 ml (100 mg/ml)1.920,602.016,631.920,602.016,63
J06BA02 078DSimunoglobulin za intraven. primjenu 7 S NJ601PBaxter AGBaxterKiovigotop. za inf., boč. 1x100 ml (100 mg/ml)3.616,713.797,553.616,713.797,55
J06BA02 081DSimunoglobulin za intraven. primjenu 7 S NJ601POCTAPHARMA (IP) LimitedOctapharmaPanzygaotop. za inf., boč. 1x25 ml (100 mg/ml)830,08871,58830,08871,58
J06BA02 082DSimunoglobulin za intraven. primjenu 7 S NJ601POCTAPHARMA (IP) LimitedOctapharmaPanzygaotop. za inf., boca 1x50 ml (100 mg/ml)1.920,602.016,631.920,602.016,63
J06BA02 083DSimunoglobulin za intraven. primjenu 7 S NJ601POCTAPHARMA (IP) LimitedOctapharmaPanzygaotop. za inf., boca 1x100 ml (100 mg/ml)3.225,043.386,293.225,043.386,29
J06BA02 084DSimunoglobulin za intraven. primjenu 7 S NJ601POCTAPHARMA (IP) LimitedOctapharmaPanzygaotop. za inf., boca 1x200 ml (100 mg/ml)6.450,086.772,586.450,086.772,58
J06BA02 085DSimunoglobulin za intraven. primjenu 7 S NJ601POCTAPHARMA (IP) LimitedOctapharmaPanzygaotop. za inf., boca 1x300 ml (100 mg/ml)9.675,1210.158,889.675,1210.158,88
J06BB01 081DSimunoglobulin anti-D-(Rho) (ljudski)NJ603PJana Pharm d.o.o.OctapharmaRhesonativotop. za inj. amp. 1x2 ml (625 IU/125 mcg/ml)275,48289,25275,48289,25
J06BB01 082DSimunoglobulin anti-D-(Rho) (ljudski)NJ603PJana Pharm d.o.o.OctapharmaRhesonativotop. za inj. amp. 1x1 ml (625 IU/125 mcg/ml)137,74144,63137,74144,63
J06BB02 018POimunoglobulin antitetanus – TIG (ljudski)PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodImunoglobulin protiv tetanusaamp. 1x250 i.j.67,9671,3667,9671,36
J06BB02 051POimunoglobulin antitetanus – TIG (ljudski)NJ707P
J06BB02 054DSimunoglobulin antitetanus hiperimuni (5000i.j.)P
J06BB03 051DSimunoglobulin Varicella/zosterNJ604P
J06BB04 019DSimunoglobulin anti-HBs (ljudski)PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodImunoglobulin protiv hepatitisa B (ljudski)amp. 1x250 i.j.350,00367,50350,00367,50
J06BB04 051DSimunoglobulin anti-HBs (ljudski)NJ707P
J06BB04 061KLimunoglobulin protiv hepatitisa B (ljudski)NJ606PJasika d.o.o.Kedrion S.p.A.Venbigpraš. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 i.j.1.482,001.556,101.482,001.556,10
J06BB04 062KLimunoglobulin protiv hepatitisa B (ljudski)NJ606PJasika d.o.o.Kedrion S.p.A.Venbigpraš. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x2500 i.j.7.410,007.780,507.410,007.780,50
J06BB05 020PRimunoglobulin protiv bjesnoće (ljudski)PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodImunoglobulin protiv bjesnoće (ljudski)boč. 1x500 i.j./5 ml759,84797,83759,84797,83
J06BB05 051PRimunoglobulin protiv bjesnoće (ljudski)NJ707P
J06BB09 051KLhiperimuni anti-citomegalo virus (ljudski)P
J06BB12 051DSimunoglobulin protiv krpeljnog meningoencefalitisa (ljudski)P
J06BB16 051DSpalivizumabNJ605P
J06BB16 083DSpalivizumabNJ605PAbbVie LtdAbbVie S.r.l.Synagisotop. za inj., boč. stakl. 1x0,5 ml (100 mg/mL)3.931,874.128,463.931,874.128,46
J06BB16 084DSpalivizumabNJ605PAbbVie LtdAbbVie S.r.l.Synagisotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (100 mg/mL)6.461,596.784,676.461,596.784,67
J07AG01 051PRcjepivo protiv Haemophilusa influenzae tipa BNJ701P
J07AG51 051PRcjepivo protiv Haemophilus influenzae tipBNJ701P
J07AH04 051cjepivo protiv meningokokne bolesti, tetravalentno (A, C, W-135, Y)NJ707P
J07AH08 051cjepivo protiv meningokokne bolesti, tetravalentno (A, C, W-135, Y)NJ707P
J07AJ51 051PRcjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa NJ707P
J07AJ52 015PRcjepivo protiv difterije-tetanusa-pertusisa (parapertusisa) (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodCjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa i parapertusisa, adsorbiranoamp. 1x1 doza16,8017,6416,8017,64
J07AJ52 016PRcjepivo protiv difterije-tetanusa-pertusisa (parapertusisa) (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodCjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa i parapertusisa, adsorbiranopak. 10x1 doza (0,5 ml)11,9612,56119,59125,57
J07AJ52 017PRcjepivo protiv difterije-tetanusa-pertusisa (parapertusisa) (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodCjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa i parapertusisa, adsorbiranoboč. 1x10 doza (5 ml)45,9848,2845,9848,28
J07AJ52 018PRcjepivo protiv difterije-tetanusa-pertusisa (parapertusisa) (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodCjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa i parapertusisa, adsorbiranoboč. 1x20 doza (10 ml)69,3472,8169,3472,81
J07AJ52 051PRcjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa NJ707P
J07AL01 051PRcjepivo protiv pneumokokne bolestiNJ703P
J07AL02 051PRcjepivo protiv pneumokokne bolestiNJ702P
J07AL02 062PRcjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, 13-valentno, adsorbiranoNJ702PPfizer Ltd.John Wyeth & Brother Ltd.Prevenar 13štrc. napunj. 1x1 doza (0,5 ml), susp.358,79376,73358,79376,73
J07AL02 071PRcjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbiranoNJ702PGlaxoSmithKline Biologicals S.A.GlaxoSmithKline Biologicals S.A.Synflorixštrc. napunj. 1x0,5 ml, susp.339,57356,55339,57356,55
J07AL02 072PRcjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbiranoNJ702PGlaxoSmithKline Biologicals S.A.GlaxoSmithKline Biologicals S.A.Synflorixštrc. napunj. 10x0,5 ml, susp.339,57356,553.395,673.565,45
J07AM01 013POtetanus anatoksin (ANA-TE)PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodCjepivo protiv tetanusa, adsorbiranoboč. 1x10 doza (5 ml)25,7026,9925,7026,99
J07AM01 014POtetanus anatoksin (ANA-TE)PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodCjepivo protiv tetanusa, adsorbiranopak. 10x0,5 ml8,689,1186,8391,17
J07AM01 051POtetanus anatoksin NJ707P
J07AM51 015PRcjepivo protiv difterije-tetanusa pro adultis (ANA-DI-TE pro adultis)PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodCjepivo protiv difterije i tetanusa, za djecu iznad 7 godina i odrasle, adsorbiranopak. 10x0,5 ml8,008,4080,0084,00
J07AM51 016PRcjepivo protiv difterije-tetanusa pro adultis (ANA-DI-TE pro adultis)PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodCjepivo protiv difterije i tetanusa, za djecu iznad 7 godina i odrasle, adsorbiranoboč. 1x10 doza (5 ml)54,2656,9754,2656,97
J07AM51 017PRcjepivo protiv difterije-tetanusa (ANA-DI-TE)PImunološki zavod d.d.Imunološki zavodCjepivo protiv difterije i tetanusa, adsorbiranoboč. 1x10 doza (5 ml)34,2635,9734,2635,97
J07AM51 051PRcjepivo protiv difterije i tetanusa NJ707P
J07AN01 011PRcjepivo (BCG) protiv tuberkuloze, živo atenuiranoPImunološki zavod d.d.Imunološki zavodCjepivo protiv tuberkuloze BCG, lio. za intrader. primjenupak. lio.boč. + otap., 10x1 ml (0,1 ml/doza)30,4832,00304,81320,05
J07AN01 051PRBCG-cjepivo protiv tuberkuloze-živo, atenuiranoNJ707P
J07AR01 051PRcjepivo protiv trbušnog tifusaP
J07BB01 051PRcjepivo protiv gripeNJ705P
J07BB02 051PRcjepivo protiv gripeNJ705P
J07BB03 051PRcjepivo protiv gripeNJ705P
J07BC01 051DScjepivo protiv hepatitisa BNJ707P
J07BC01 072DScjepivo protiv hepatitisa BPGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoSmithKline BiologicalsEngerix -B dosis adultaboč. 25x20 mcg/ml58,5661,491.463,961.537,16
J07BC01 073DScjepivo protiv hepatitisa BPGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoSmithKline BiologicalsEngerix- B dosis pediatricaboč. 25x10 mcg/0,5 ml38,3040,22957,521.005,40
J07BC01 074DScjepivo protiv hepatitisa BPGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoSmithKline BiologicalsEngerix -B dosis adultaboč. 1x20 mcg/ml + štrcaljka78,8782,8178,8782,81
J07BC01 075DScjepivo protiv hepatitisa BPGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoSmithKline BiologicalsEngerix -B dosis pediatricaboč. 1x10 mcg/0,5ml + štrcaljka48,0050,4048,0050,40
J07BC01 081DScjepivo protiv hepatitisa B (rDNA)PMSD VACCINSMerck Sharp & DohmeHBVAXPROsusp. za inj., štrc. napunj. 10x5 mcg/0,5 ml43,2045,36432,0