Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 66/2017 (10.7.2017.), Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1553

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 9. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Dopunska lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dopunska lista lijekova) koja, u skladu s člankom 20. stavkom 4. i 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) sadrži popis lijekova s višom razinom cijene u odnosu na cijene lijekova utvrđene Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Ovom Odlukom utvrđuje se i Dopunska lista magistralnih pripravaka.

Članak 2.

Lijekovi utvrđeni Dopunskom listom lijekova iz članka 1. ove Odluke primjenjuju se u okviru zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koja se provodi u djelatnostima na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda.

Dopunska lista lijekova sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, oznake, nezaštićeno ime lijeka (INN), definiranu dnevnu dozu (DDD) i jedinicu mjere, cijenu lijeka u kunama (bez i sa PDV-om) za definiranu dnevnu dozu, način primjene lijeka, naziv nositelja odobrenja, naziv proizvođača, zaštićeno ime lijeka, oblik, jačinu i količinu prema pakiranju lijeka, cijenu u kunama za jedinicu oblika lijeka (bez i sa PDV-om), cijenu u kunama za originalno pakiranje (bez i sa PDV-om), oznaku »R« i »RS«, iznos cijene u kunama za jedinicu oblika koju plaća Zavod (bez i sa PDV-om), iznos cijene u kunama za originalno pakiranje koju plaća Zavod (bez i sa PDV-om), iznos sudjelovanja u cijeni lijeka u kunama za jedinicu oblika lijeka (bez i sa PDV-om) i iznos sudjelovanja u cijeni lijeka u kunama za originalno pakiranje (bez i sa PDV-om).

Oznaka uz nezaštićeno ime lijeka označava medicinske indikacije osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Dopunske liste lijekova na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja te pravila njihove primjene prilikom korištenja zdravstvene zaštite na svim razinama zdravstvene djelatnosti.

Oznaka uz »R« i »RS« označava smjernicu propisivanja lijeka osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Dopunske liste lijekova na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja te pravila njihovog propisivanja na recept.

Dopunska lista lijekova sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Dopunska lista magistralnih pripravaka sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, naziv pripravka, cijenu u kunama za originalno pakiranje lijeka (bez i sa PDV-om) te oznaku »R« ili »RS«.

Dopunska lista lijekova magistralnih pripravaka sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 63/16., 68/16. – ispravak, 83/16. – ispravak, 90/16., 12/17., 19/17. – ispravak, 27/17. i 53/17.).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/17-01/142

Urbroj: 338-01-01-17-01

Zagreb, 29. lipnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., v. r.

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijeka – INNDDD i jed. mj.Cijena u kn za DDDCijena u kn za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pak. lijekaCijena u kn za jed. oblik lijekaCijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)Cijena u kn za orig. pakiranje lijekaCijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)R/RSIznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća ZavodIznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod (s PDV-om)Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća ZavodIznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod (s PDV-om)Iznos doplate u kn za jed. oblikIznos doplate u kn za jed. oblik (s PDV-om)Iznos doplate u kn za orig. pak.Iznos doplate u kn za orig. pak. (s PDV-om)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
A01AB09 211
mikonazol


LBelupo d.d.BelupoRojazolgel oral. 2%, 1x40 g27,6729,0527,6729,05R20,7521,7920,7521,796,927,276,927,27
A01AB09 231
mikonazol


LKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Daktaringel oral. 2%, 1x40 g27,6729,0527,6729,05R20,7521,7920,7521,796,927,276,927,27
A02BC01 121
omeprazol20 mg1,992,09OSandoz d.o.o.Sandoz-LekOrtanolcaps. 14x20 mg1,992,0927,8129,20Rpa111,011,0614,1614,870,981,0213,6514,33
A02BC01 122
omeprazol20 mg1,421,49OSandoz d.o.o.Sandoz-LekOrtanolcaps. 28x20 mg1,421,4939,8541,84Rpa111,011,0628,3129,730,410,4311,5412,12
A02BC02 117
pantoprazol40 mg2,222,33OFarmal d.d.Farmal d.d.Apazoltbl. žel. otp. 14x40 mg2,222,3331,0432,59Rpa111,011,0614,1614,871,211,2716,8817,72
A02BC02 143
pantoprazol40 mg1,211,27OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 14x40 mg1,211,2716,9017,75Rpa111,011,0614,1614,870,200,212,742,88
A02BC02 161
pantoprazol40 mg2,522,65OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 14x40 mg2,522,6535,3137,08Rpa111,011,0614,1614,871,511,5921,1522,21
A02BC02 164
pantoprazol40 mg1,501,58OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 28x20 mg0,750,7921,0422,09Rpa110,520,5514,6315,360,230,246,416,73
A02BC02 165
pantoprazol40 mg1,501,58OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 56x20 mg0,750,7942,0844,18Rpa110,490,5227,5528,930,260,2714,5315,26
A02BC04 122
rabeprazol20 mg2,382,50OSandoz d.o.o.Sandoz-LekArestbl. žel. otp. 28x10 mg1,191,2533,2634,92Rpa110,520,5514,6315,360,670,7018,6319,56
A02BC04 124
rabeprazol20 mg1,801,89OSandoz d.o.o.Sandoz-LekArestbl. žel. otp. 28x20 mg1,801,8950,4052,92Rpa111,011,0628,3129,730,790,8322,0923,19
A02BC05 164
esomeprazol30 mg1,181,24OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaNexiumtbl. 14x40 mg2,372,4833,1334,79RRA021,351,4218,8719,811,021,0714,2614,97
A03AA04 111
mebeverin0,3 g2,782,92OBelupo d.d.BelupoRudakoldrag. 50x135 mg1,251,3162,6065,73R0,940,9946,9549,300,310,3315,6516,43
A03AA04 161
mebeverin0,3 g2,512,64OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASColospacaps. retard 60x200 mg1,671,75100,08105,08R1,251,3175,0678,810,420,4425,0226,27
A03AB06 161
otilonijev bromid


OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, AMMLSSpasmomentbl. film obl. 30x40 mg1,551,6246,4048,72R0,760,8022,8023,940,790,8323,6024,78
A03AX04 161
pinaverij bromid0,15 g2,542,67OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASDiceteltbl. film obl. 30x100 mg1,691,7850,8053,34R1,131,1833,7835,470,570,6017,0217,87
A06AD11 312
laktuloza6,7 g0,780,82OBelupo d.d.BelupoPortalaksirup 1x500 ml (66,7 g/100 ml)39,0140,9639,0140,96RRA1228,3329,7528,3329,7510,6811,2110,6811,21
A06AD65 361
makrogol


ONorgine B.V.Norgine LimitedMovipreppraš. za oral. otop.82,4986,6182,4986,61RS17,2118,0717,2118,0765,2868,5465,2868,54
A06AX05 161
prukaloprid2 mg23,2224,38OShire Pharmaceuticals Ireland LimitedSanico N.V., Janssen Cilag S.P.A.Resolortbl. film obl. 28x1 mg11,6112,19325,08341,33RSpa171,131,1931,6133,1910,4811,01293,47308,14
A06AX05 162
prukaloprid2 mg17,8518,74OShire Pharmaceuticals Ireland LimitedSanico N.V., Janssen Cilag S.P.A.Resolortbl. film obl. 28x2 mg17,8518,74499,66524,64RSpa172,262,3763,2266,3815,5916,37436,44458,26
A07DA03 131
loperamid10 mg7,878,26OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Seldiarcaps. 20x2 mg1,571,6531,4733,04R0,610,6512,2912,900,961,0119,1820,14
A07EA06 171
budesonid9 mg18,7319,67OWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaBudosancaps. 100x3 mg6,246,56624,33655,55RSpa025,685,97568,26596,670,560,5956,0758,87
A07EA06 172
budesonid9 mg21,5722,65OFerring GmbHCosmo S.p.A.Cortiment MMXtbl. s prod. oslob. 30x9 mg21,5722,65647,00679,35RSpa2517,0517,90511,43537,004,524,74135,57142,35
A07EA06 571
budesonid


RWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaBudosanpjena za rektum, limenka 1x14 doza (14 aplik. + 14 vreć. za hig. odlag.)34,9436,69489,21513,67RSpa2433,0534,70462,70485,841,891,9926,5127,84
A07EC02 161
mesalazin1,5 g6,727,06OFerring GmbHFerringPentasatbl. s prod. oslob. 100x500 mg2,242,35224,10235,31RSpa032,022,12201,69211,770,220,2322,4123,53
A07EC02 162
mesalazin1,5 g7,477,84OFerring GmbHFerringPentasagran. s prod. oslob., 60x2000 mg (60 vrećica)9,9610,46597,62627,50RSpa038,048,44482,40506,521,922,02115,22120,98
A07EC02 163
mesalazin1,5 g6,727,06OFerring GmbHFerringPentasatbl. s prod. oslob. 60x1000 mg4,484,70268,80282,24RSpa034,024,22241,20253,260,460,4827,6028,98
A07EC02 171
mesalazin1,5 g6,426,74OWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalktbl. 100x250 mg1,071,12107,02112,37RSpa030,961,0196,32101,140,110,1210,7011,24
A07EC02 172
mesalazin1,5 g6,226,53OWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalktbl. 100x500 mg2,072,18207,33217,70RSpa031,871,97187,49196,860,200,2119,8420,83
A07EC02 173
mesalazin1,5 g8,518,93OWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalkgran. žel. otp. s prod. oslob., 100x500 mg (100 vrećica)2,842,98283,62297,80RSpa032,012,11201,00211,050,830,8782,6286,75
A07EC02 174
mesalazin1,5 g7,577,95OWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalkgran. žel. otp. s prod. oslob., 100x1000 mg (100 vrećica)5,055,30504,62529,85RSpa034,024,22402,00422,101,031,08102,62107,75
A07EC02 562
mesalazin1,5 g13,1613,82RFerring GmbHFerringPentasasupp. 28x1 g8,779,21245,58257,86RSpa267,898,28221,02232,070,880,9224,5625,79
A07EC02 564
mesalazin1,5 g11,8412,43RWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalksupp. 30x1 g7,898,29236,81248,65RSpa267,107,46213,13223,790,790,8323,6824,86
A07EC02 571
mesalazin1,5 g20,8321,87RWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalksupp. 30x250 mg3,473,64104,13109,34RSpa033,123,2893,7298,410,350,3710,4110,93
A07EC02 572
mesalazin1,5 g13,4414,11RWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalksupp. 30x500 mg4,484,70134,37141,09RSpa034,034,23120,93126,980,450,4713,4414,11
A07EC02 573
mesalazin1,5 g11,5012,08RWürth d.o.o.Dr. Falk PharmaSalofalkklizme 7x4 g/60 ml30,6632,19214,61225,34RSpa0327,5928,97193,15202,813,073,2221,4622,53
A07EC02 574
mesalazin1,5 g31,3032,87RFerring GmbHFerring-Lečiva a.s.Pentasasusp. za rektum 7x100 ml (1g/100 ml)20,8721,91146,07153,37RSpa2718,7819,72131,46138,032,092,1914,6115,34
A07XA04 161
racekadotril


OAbbott Laboratories d.o.o.Abbott/Laboratoires, Sophartex/FerrerHidrasecgran. za oral. susp., vreć. 16x10 mg3,263,4352,2154,82Rpa141,631,7126,1127,421,631,7126,1027,41
A07XA04 162
racekadotril


OAbbott Laboratories d.o.o.Laboratoires Sophartex/Ferrer/Delpharm ReimsHidrasecgran. za oral. susp., vreć. 16x30 mg3,193,3550,9953,54Rpa220,820,8613,0513,702,372,4937,9439,84
A08AB01 171
orlistat0,36 g13,5614,24ORoche Registration LimitedRocheXenicalcaps. 42x120 mg4,524,75189,75199,24RSpa040,450,4718,9819,934,074,27170,77179,31
A09AA02 172
enzimi gušterače (visoko dozirani)


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 10.000caps. 1x100 kom.0,760,8075,9379,73RSpa050,570,6056,9559,800,190,2018,9819,93
A09AA02 173
enzimi gušterače (visoko dozirani)


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 25.000caps. 1x100 kom.2,022,12202,00212,10RSpa051,521,60151,50159,080,510,5450,5053,03
A09AA02 174
enzimi gušterače (visoko dozirani)


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 40.000caps. 1x50 kom.3,643,82182,00191,10RSpa052,732,87136,50143,330,910,9645,5047,78
A09AA02 182
enzimi gušterače (visoko dozirani)


OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGPangrol 10 000caps. tvrde žel. otp. 1x100 kom0,530,5653,1555,81RSpa050,400,4239,8641,850,130,1413,2913,95
A09AA02 183
enzimi gušterače (visoko dozirani)


OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGPangrol 25 000caps. tvrde žel. otp. 1x100 kom1,411,48141,40148,47RSpa051,061,11106,05111,350,350,3735,3537,12
A10AD05 074
inzulin aspart40 i.j.6,006,30PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoMix 30uložak stakl. Penfil 5x3 ml (100 i.j./ml)45,0047,25225,00236,25Rpa1244,2046,41221,00232,050,800,844,004,20
A10AE04 961
inzulin glargin40 i.j.9,309,76PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHLantusotop. za inj., uložak stakl. 5x3 ml (100 i.j./ml)69,7473,23348,70366,14Rpa2051,6054,18258,00270,9018,1419,0590,7095,24
A10AE04 962
inzulin glargin40 i.j.9,309,77PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHLantusotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 U/ml)69,7473,23348,70366,14Rpa2051,6054,18258,00270,9018,1419,0590,7095,24
A10AE04 971
inzulin glargin40 i.j.9,309,76PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis Deutschland GmbHToujeootop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x1,5 ml (300 U/ml)104,61109,84313,83329,52Rpa2077,4081,27232,20243,8127,2128,5781,6385,71
A10AE04 981
inzulin glargin40 i.j.7,908,30PEli Lilly Regional Operations GmbHLilly France S.A.S.Abasaglarotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 10x3 ml (100 U/ml)59,2862,24592,79622,43Rpa2043,8646,05438,60460,5315,4216,19154,19161,90
A10AE04 982
inzulin glargin40 i.j.7,908,30PEli Lilly Regional Operations GmbHLilly France S.A.S.Abasaglarotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)59,2862,24296,39311,21Rpa2043,8646,05219,30230,2715,4216,1977,0980,94
A10AE05 971
inzulin detemir40 i.j.9,9510,44PNovo Nordisk A/SNovo NordiskLevemirotop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 i.j./ml)74,6078,33373,00391,65Rpa2056,4659,28282,30296,4218,1419,0590,7095,24
A10AE06 061
degludek inzulin40 i.j.13,2013,86PNovo Nordisk A/SNovo NordiskTresibaotop. za inj., brizg. napunj. FlexTouch 5x3 ml (100 i.j./ml)99,00103,95495,00519,75Rpa2369,7473,23348,70366,1429,2630,72146,30153,62
A10BA02 105
metformin2 g1,972,07OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformin ERtbl. s prod. oslob. 100x500 mg0,490,5249,2251,68R0,180,1917,7218,610,320,3331,5033,08
A10BA02 161
metformin2 g0,930,98OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 30x850 mg0,400,4211,9012,50R0,320,339,509,980,080,082,402,52
A10BA02 162
metformin2 g0,880,92OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 100x500 mg0,220,2321,8822,97R0,180,1917,7218,610,040,044,164,37
A10BA02 163
metformin2 g0,940,99OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 30x1000 mg0,470,4914,1014,81R0,370,3911,1011,660,100,113,003,15
A10BA02 164
metformin2 g0,800,84OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 100x850 mg0,340,3633,8035,49R0,320,3331,6833,260,020,022,122,23
A10BA02 165
metformin2 g0,750,79OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 120x1000 mg0,370,3944,7246,96R0,340,3540,2542,260,040,044,474,69
A10BA02 168
metformin2 g2,402,52OMERCK d.o.o.MerckGlucophage XRtbl. s prod. oslob. 30x750 mg0,900,9527,0028,35R0,270,288,108,510,630,6618,9019,85
A10BA02 169
metformin2 g2,192,30OMERCK d.o.o.MerckGlucophage XRtbl. s prod. oslob. 30x1000 mg1,101,1532,8534,49R0,360,3810,8011,340,740,7722,0523,15
A10BA02 170
metformin2 g2,562,69OMERCK d.o.o.MerckGlucophage XRtbl. s prod. oslob. 30x500 mg0,640,6719,2020,16R0,160,174,865,100,480,5014,3415,06
A10BB08 171
glikvidon60 mg0,961,01OBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimGlurenormtbl. 60x30 mg0,480,5028,7330,17R0,380,4022,9124,060,100,105,826,11
A10BB09 171
gliklazid60 mg1,361,42OServier Pharma d.o.o.LLS, SIIDiaprel MRtbl. s prilag. osl. 30x60 mg1,361,4240,7042,74R0,680,7220,5021,530,670,7120,2021,21
A10BD07 162
sitagliptin + metformin


OMerck Sharp & Dohme Ltd.Frosst IbericaJanumettbl. film obl. 56x(50 mg + 1000 mg)4,574,80255,91268,71Rpa063,223,38180,31189,331,351,4275,6079,38
A10BD08 161
vildagliptin + metformin


ONovartis Europharm LimitedNovartis Pharma Stein AGEucreastbl. film obl. 60x(50 mg + 1000 mg)3,553,72212,80223,44Rpa062,332,45139,90146,901,221,2872,9076,55
A10BD10 161
saksagliptin + metformin


OAstraZeneca ABBristol-Myers Squibb S.r.l.Komboglyzetbl. film obl. 60x(2,5 mg + 1000 mg)4,374,59262,44275,56Rpa063,223,38193,19202,851,151,2169,2572,71
A10BD11 171
linagliptin + metformin


OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimJentaduetotbl. film obl. 60x(2,5 mg + 850 mg)4,374,59262,44275,56Rpa063,223,38193,19202,851,151,2169,2572,71
A10BD11 172
linagliptin + metformin


OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimJentaduetotbl. film obl. 60x(2,5 mg + 1000 mg)4,374,59262,44275,56Rpa063,223,38193,19202,851,151,2169,2572,71
A10BD13 161
alogliptin + metformin


OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipdomettbl. film obl. 56x(12,5 mg + 850 mg)4,144,35231,99243,59Rpa063,283,44183,71192,900,860,9148,2850,69
A10BD13 162
alogliptin + metformin


OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipdomettbl. film obl. 56x(12,5 mg + 1000 mg)4,174,38233,50245,18Rpa063,283,44183,71192,900,890,9349,7952,28
A10BD15 161
dapagliflozin + metformin


OAstraZeneca ABBristol Myers Squibb S.r.l.Xigduotbl. film obl. 56x(5 mg + 1000 mg)4,594,82257,00269,85Rpa162,903,04162,28170,391,691,7894,7299,46
A10BD20 161
empagliflozin + metformin


OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(5 mg + 850 mg)4,624,85277,00290,85Rpa162,612,74156,48164,302,012,11120,52126,55
A10BD20 162
empagliflozin + metformin


OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(5 mg + 1000 mg)4,624,85277,00290,85Rpa162,612,74156,48164,302,012,11120,52126,55
A10BD20 163
empagliflozin + metformin


OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(12,5 mg + 850 mg)4,624,85277,00290,85Rpa162,612,74156,48164,302,012,11120,52126,55
A10BD20 164
empagliflozin + metformin


OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(12,5 mg + 1000 mg)4,624,85277,00290,85Rpa162,612,74156,48164,302,012,11120,52126,55
A10BD21 161
saksagliptin + dapagliflozin


OAstraZeneca ABAstraZeneca ABQterntbl. film obl. 28x(5 mg + 10 mg)15,2315,99426,39447,71Rpa289,399,86262,90276,055,846,13163,49171,66
A10BF01 141
akarboza0,3 g3,964,16OBayer d.o.o.Bayer Schering Pharma AGGlucobaytbl. 30x50 mg0,660,6919,8020,79R0,170,185,245,500,490,5114,5615,29
A10BF01 142
akarboza0,3 g2,632,76OBayer d.o.o.Bayer Schering Pharma AGGlucobaytbl. 30x100 mg0,880,9226,3027,62R0,350,3710,4811,000,530,5515,8216,61
A10BH01 161
sitagliptin0,1 g9,169,62OMerck Sharp & Dohme Ltd.Merck Sharp & DohmeJanuviatbl. film obl. 28x100 mg9,169,62256,49269,31Rpa076,446,76180,31189,332,722,8676,1879,99
A10BH01 162
sitagliptin0,1 g27,7629,15OMerck Sharp & Dohme Ltd.Merck Sharp & DohmeJanuviatbl. film obl. 28x25 mg6,947,29194,32204,04Rpa075,225,48146,05153,351,721,8148,2750,68
A10BH01 163
sitagliptin0,1 g14,2114,92OMerck Sharp & Dohme Ltd.Merck Sharp & DohmeJanuviatbl. film obl. 28x50 mg7,107,46198,89208,83Rpa075,225,48146,05153,351,891,9852,8455,48
A10BH02 161
vildagliptin0,1 g7,057,40ONovartis Europharm LimitedNovartis Pharma Stein AGGalvustbl. 60x50 mg3,523,70211,45222,02Rpa072,332,45139,90146,901,191,2571,5575,13
A10BH03 162
saksagliptin5 mg9,5410,02OAstraZeneca ABBristol-Myers SquibbOnglyzatbl. film obl. 30x5 mg8,759,19262,44275,56Rpa196,446,76193,19202,852,312,4269,2572,71
A10BH04 161
alogliptin


OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipidiatbl. film obl. 28x12,5 mg6,466,78180,79189,83Rpa065,806,09162,28170,390,660,6918,5119,44
A10BH04 162
alogliptin


OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipidiatbl. film obl. 28x25 mg7,738,11216,37227,19Rpa065,806,09162,28170,391,932,0354,0956,79
A10BH05 171
linagliptin


OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimTrajentatbl. film obl. 30x5 mg8,599,02257,58270,46Rpa076,446,76193,19202,852,152,2564,3967,61
A10BX02 101
repaglinid4 mg1,811,90OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Reodontbl. 90x0,5 mg0,230,2420,4021,42Rpa090,120,1310,8811,420,110,119,5210,00
A10BX02 102
repaglinid4 mg1,401,47OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Reodontbl. 90x1 mg0,350,3731,4333,00Rpa090,240,2521,7522,840,110,119,6810,16
A10BX02 125
repaglinid4 mg1,811,90OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Repaglinid PharmaStbl. 90x0,5 mg0,230,2420,4021,42Rpa090,120,1310,8811,420,110,119,5210,00
A10BX02 126
repaglinid4 mg1,391,46OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Repaglinid PharmaStbl. 90x1 mg0,350,3731,3432,91Rpa090,240,2521,7522,840,110,119,5910,07
A10BX02 171
repaglinid4 mg6,086,38ONovo Nordisk A/SNovo NordiskNovonormtbl. 90x0,5 mg0,760,8068,4071,82Rpa090,120,1310,8811,420,640,6757,5260,40
A10BX02 172
repaglinid4 mg3,133,29ONovo Nordisk A/SNovo NordiskNovonormtbl. 90x1 mg0,780,8270,5074,03Rpa090,240,2521,7522,840,540,5748,7551,19
A10BX02 173
repaglinid4 mg1,741,83ONovo Nordisk A/SNovo NordiskNovonormtbl. 90x2 mg0,870,9178,3082,22Rpa090,480,5143,5045,680,390,4134,8036,54
A10BX04 064
eksenatid0.2861,281,35PAstraZeneca ABAstraZeneca UK Limited, Swords Laboratories T/A Lawrence LaboratoriesBydureonpraš. i otap. za susp. za inj. s prod. oslob., brizg. napunj. 4x2 mg170,88179,42683,50717,68RSpa15133,12139,78532,48559,1037,7639,64151,02158,57
A10BX09 161
dapagliflozin10 mg9,169,62OAstraZeneca ABBristol-Myers Squibb S.r.l.Forxigatbl. film obl. 28x10 mg9,169,62256,52269,35Rpa165,806,09162,28170,393,373,5394,2498,95
A10BX12 161
empagliflozin


OBoehringer Ingelheim International GmbHBoerhinger IngelheimJardiancetbl. film obl. 30x10 mg9,239,70277,00290,85Rpa165,225,48156,48164,304,024,22120,52126,55
A10BX12 162
empagliflozin


OBoehringer Ingelheim International GmbHBoerhinger IngelheimJardiancetbl. film obl. 30x25 mg9,239,70277,00290,85Rpa165,225,48156,48164,304,024,22120,52126,55
A11CC03 101
alfakalcidol1 mcg4,314,52OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oAlpha D3caps. meka 30x0,25 mcg1,081,1332,3033,92Rpa210,080,092,482,600,991,0429,8231,31
A11CC03 103
alfakalcidol1 mcg2,502,62OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oAlpha D3caps. meka 30x1 mcg2,502,6274,9078,65Rpa210,330,359,9010,402,172,2865,0068,25
A11CC04 161
kalcitriol1 mcg4,484,70ORoche d.o.o.RocheRocaltrolcaps. 100x0,25 mcg1,121,18112,26117,87RSpa100,840,8884,1988,400,280,2928,0729,47
A11CC04 162
kalcitriol1 mcg4,204,41ORoche d.o.o.RocheRocaltrolcaps. 100x0,50 mcg2,102,21210,00220,50RSpa101,281,34127,80134,190,820,8682,2086,31
B01AC04 161
klopidogrel75 mg3,093,25OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop Ambares,Sanofi Winthrop Quetigny, Sanofi-Synthelabo LtdPlavixtbl. film obl. 28x75 mg3,093,2586,5790,90RSRB012,302,4264,4067,620,790,8322,1723,28
B01AC05 134
tiklopidin0,5 g4,995,24OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Tagrentbl. 30x250 mg2,502,6274,8878,62RSpb021,701,7951,1053,660,790,8323,7824,97
B01AC24 161
tikagrelor0,18 g16,3417,16OAstraZeneca ABAstraZenecaBriliquetbl. film obl. 56x90 mg8,178,58457,40480,27RS pb042,352,46131,41137,985,826,11325,99342,29
B01AC30 161
klopidogrel + acetilsalicilna kiselina


OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop IndustrieDuoPlavintbl. film obl. 28x(75 mg + 100 mg)4,314,52120,59126,62RSpb052,302,4264,4067,622,012,1156,1959,00
B01AE07 165
dabigatran eteksilat0,22 g16,6517,49OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 60x110 mg8,338,74499,60524,58RSpb074,164,37249,80262,294,164,37249,80262,29
B01AE07 166
dabigatran eteksilat0,22 g12,2112,82OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 60x150 mg8,338,74499,60524,58RSpb074,164,37249,80262,294,164,37249,80262,29
B01AF01 163
rivaroksaban10 mg10,7711,31OBayer Pharma AGBayerXareltofilm obl. tbl. 28x15 mg16,1516,96452,20474,81RSpb078,088,48226,10237,418,088,48226,10237,41
B01AF01 164
rivaroksaban10 mg11,1611,71OBayer Pharma AGBayerXareltofilm obl.tbl. 42x15 mg16,7317,57702,80737,94RSpb078,378,79351,40368,978,378,79351,40368,97
B01AF01 165
rivaroksaban10 mg8,398,81OBayer Pharma AGBayerXareltofilm obl.tbl. 28x20 mg16,7917,63470,03493,53RSpb078,398,81235,02246,778,398,81235,01246,76
B01AF02 162
apiksaban5 mg15,1415,89OBristol-Myers Squibb/Pfizer EEIGBristol-Myers Squibb S.r.l.Eliquistbl. film obl. 60x2,5 mg7,577,95454,14476,85RSpb073,783,97227,07238,423,783,97227,07238,42
B01AF02 163
apiksaban5 mg7,577,95OBristol-Myers Squibb/Pfizer EEIGBristol-Myers Squibb S.r.l.Eliquistbl. film obl. 60x5 mg7,577,95454,14476,85RSpb073,783,97227,07238,423,783,97227,07238,42
B03AB05 121
željezo III-hidroksi polimaltozat90 mg1,181,24OSandoz d.o.o.Sandoz-LekFerrumtbl. 30x100 mg1,321,3839,4541,42R0,750,7922,4523,570,570,6017,0017,85
B03AB05 222
željezo III-hidroksi polimaltozat90 mg2,062,16OSandoz d.o.o.Sandoz-LekFerrumboč. 1x100 ml (50 mg/5 ml)22,8624,0022,8624,00R19,7520,7419,7520,743,113,273,113,27
B03AB09 241
željezo III- proteinsukcinilat


OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLegoferotop. oral. 150 ml (40mg/15ml)19,6020,5819,6020,58R7,908,307,908,3011,7012,2911,7012,29
C01BC03 171
propafenon0,3 g1,441,51OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Famar LyonRytmonormtbl. 50x150 mg0,720,7636,1037,91R0,490,5224,7025,940,230,2411,4011,97
C01BC03 172
propafenon0,3 g1,391,46OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Famar LyonRytmonormtbl. 50x300 mg1,391,4669,4472,91R1,101,1654,8257,560,290,3014,6215,35
C01BD07 161
dronedaron0,8 g17,3518,22Osanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd.Multaqtbl. film obl. 60x400 mg8,689,11520,60546,63RSpc090,610,6436,6038,438,078,47484,00508,20
C01EB15 171
trimetazidin40 mg0,890,94OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmPreductal MRtbl. s prilag. otp. 60x35 mg0,780,8246,8049,14RSpc010,420,4425,3326,600,360,3821,4722,54
C01EB17 171
ivabradin10 mg10,1610,67OLes Laboratoires ServierLLS, SII, AnpharmCorlentortbl. film obl. 56x5 mg5,085,33284,48298,70RSpc020,770,8143,3145,484,314,52241,17253,23
C01EB17 172
ivabradin10 mg6,787,12OLes Laboratoires ServierLLS, SII, AnpharmCorlentortbl. film obl. 56x7,5 mg5,095,34284,85299,09RSpc021,161,2264,9668,213,934,12219,89230,88
C01EB18 161
ranolazin1,5 g24,7325,97OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Brecon Pharmaceuticals Ltd., Fine Foods NTM SpA, Menarini – Von Heyden GmbH, Berlin-Chemie AGRanexatbl. s prod. oslob. 60x375 mg6,186,49370,98389,53RSpc010,390,4123,1024,265,806,09347,88365,27
C01EB18 162
ranolazin1,5 g18,5519,48OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Brecon Pharmaceuticals Ltd., Fine Foods NTM SpA, Menarini – Von Heyden GmbH, Berlin-Chemie AGRanexatbl. s prod. oslob. 60x500 mg6,186,49370,98389,53RSpc010,390,4123,1024,265,806,09347,88365,27
C01EB18 163
ranolazin1,5 g12,3712,99OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Brecon Pharmaceuticals Ltd., Fine Foods NTM SpA, Menarini – Von Heyden GmbH, Berlin-Chemie AGRanexatbl. s prod. oslob. 60x750 mg6,186,49370,98389,53RSpc010,390,4123,1024,265,806,09347,88365,27
C02AC05 161
moksonidin0,3 mg1,591,66OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASPhysiotenstbl. film obl. 28x0,2 mg1,061,1129,5931,07Rpc030,961,0126,9928,340,090,102,602,73
C02AC05 165
moksonidin0,3 mg1,881,97OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASMoksonidin Mylantbl. film obl. 30x0,2 mg1,251,3237,6039,48Rpc030,961,0128,9230,370,290,308,689,11
C02AC05 166
moksonidin0,3 mg1,571,65OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASMoksonidin Mylantbl. film obl. 30x0,4 mg2,102,2062,9066,05Rpc031,671,7650,2052,710,420,4412,7013,34
C02CA04 101
doksazosin4 mg2,012,11OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tonocardintbl. 20x2 mg1,001,0520,0721,07R0,750,7915,0015,750,250,275,075,32
C02CA04 102
doksazosin4 mg1,721,80OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tonocardintbl. 20x4 mg1,721,8034,3336,05R1,501,5830,0031,500,220,234,334,55
C02CA06 161
urapidil0,12 g4,124,33OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaEbrantil retardcaps. 50x30 mg1,031,0851,5054,08R0,620,6531,0032,550,410,4320,5021,53
C02CA06 162
urapidil0,12 g3,223,38OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaEbrantil retardcaps. 50x60 mg1,611,6980,4184,43R1,241,3062,0065,100,370,3918,4119,33
C02CA06 163
urapidil0,12 g2,752,89OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaEbrantil retardcaps. 50x90 mg2,062,17103,20108,36R1,861,9593,0097,650,200,2110,2010,71
C03CA01 116
furosemid40 mg0,560,59OBelupo d.d.BelupoFursemidtbl. 20x40 mg0,560,5911,2011,76R0,440,468,809,240,120,132,402,52
C03CA04 103
torasemid15 mg1,371,44OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diuvertbl. 20x5 mg0,460,489,169,62R0,170,183,403,570,290,305,766,05
C03CA04 104
torasemid15 mg1,131,19OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diuvertbl. 20x10 mg0,750,7915,0815,83R0,340,366,807,140,410,438,288,69
C03CA04 111
torasemid15 mg1,481,55OBelupo d.d.BelupoTomidtbl. 30x5 mg0,490,5114,7615,50R0,170,185,105,360,320,349,6610,14
C03CA04 112
torasemid15 mg1,201,26OBelupo d.d.BelupoTomidtbl. 30x10 mg0,800,8423,9125,11R0,340,3610,2010,710,460,4813,7114,40
C03DA01 161
spironolakton75 mg1,411,48OPHOENIX Farmacija d.o.o.Kern PhAldactonetbl. obl. 20x50 mg0,940,9918,7219,66R0,700,7414,0014,700,240,254,724,96
C03DA01 162
spironolakton75 mg1,161,22OPHOENIX Farmacija d.o.o.Kern PhAldactonecaps. 20x100 mg1,541,6230,8932,43R1,401,4728,0029,400,140,152,893,03
C03DA04 101
eplerenon50 mg9,179,63OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diurontbl. film obl. 30x25 mg4,594,82137,60144,48R0,510,5315,2516,014,084,28122,35128,47
C03DA04 102
eplerenon50 mg5,295,56OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diurontbl. film obl. 30x50 mg5,295,56158,84166,78R0,710,7421,2422,304,594,82137,60144,48
C03DA04 171
eplerenon50 mg9,179,63OPfizer Croatia d.o.o.PfizerInspratbl. film obl. 30x25 mg4,594,82137,60144,48R0,530,5515,7516,544,064,26121,85127,94
C03DA04 172
eplerenon50 mg5,335,59OPfizer Croatia d.o.o.PfizerInspratbl. film obl. 30x50 mg5,335,59159,84167,83R0,720,7621,7422,834,604,83138,10145,01
C07AA07 171
sotalol0,16 g1,731,81OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbHDarob mitetbl. 50x80 mg0,860,9143,1645,32RSRC010,580,6129,0030,450,280,3014,1614,87
C07AB02 161
metoprolol150 mg4,684,91OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaBetaloc ZOKtbl. s prod. oslob. 14x25 mg0,780,8210,9211,47R0,240,253,313,480,540,577,617,99
C07AB02 162
metoprolol150 mg1,711,80OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaBetaloc ZOKtbl. s prod. oslob. 28x50 mg0,570,6015,9616,76R0,470,5013,2513,910,100,102,712,85
C07AB03 114
atenolol75 mg1,201,26OBelupo d.d.BelupoOrmidoltbl. 30x25 mg0,400,4212,0012,60R0,220,236,476,790,180,195,535,81
C07AB07 160
bisoprolol10 mg1,151,21OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. film obl. 60x5 mg0,580,6134,5836,31R0,460,4827,6028,980,120,126,987,33
C07AB07 161
bisoprolol10 mg1,301,37OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. 30x5 mg0,650,6819,4420,41R0,460,4813,8014,490,190,205,645,92
C07AB07 162
bisoprolol10 mg1,451,52OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. 50x5 mg0,720,7636,1737,98R0,460,4823,0024,150,260,2813,1713,83
C07AB07 164
bisoprolol10 mg3,824,01OMERCK d.o.o.MerckConcor CORtbl. 20x1,25 mg0,480,509,5510,03R0,220,234,404,620,260,275,155,41
C07AB07 165
bisoprolol10 mg2,322,44OMERCK d.o.o.MerckConcor CORtbl. 30x2,5 mg0,580,6017,2718,13R0,420,4412,5913,220,160,164,684,91
C07AB07 171
bisoprolol10 mg1,841,93OSTADA d.o.o.STADATensectbl. 30x1,25 mg0,230,246,907,25R0,220,236,606,930,010,010,300,32
C07AB12 161
nebivolol5 mg0,940,99OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGNebilettbl. 28x5 mg0,940,9926,3227,64R0,930,9826,0427,340,010,010,280,29
C07BB07 161
bisoprolol + hidroklorotiazid
4,244,45OMERCK d.o.o.MerckLodoztbl. film obl. 30x(2,5 mg + 6,25 mg)1,061,1131,8033,39R0,420,4412,5913,220,640,6719,2120,17
C07BB07 162
bisoprolol + hidroklorotiazid
2,232,34OMERCK d.o.o.MerckLodoztbl. film obl. 30x(5 mg + 6,25 mg)1,111,1733,4035,07R0,460,4813,8014,490,650,6919,6020,58
C07BB07 163
bisoprolol + hidroklorotiazid
1,181,24OMERCK d.o.o.MerckLodoztbl. film obl. 30x(10 mg + 6,25 mg)1,181,2435,4037,17R0,800,8424,1025,310,380,4011,3011,87
C07BB12 161
nebivolol + hidroklorotiazid


OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, Menarini - Von Heyden GmbHNebilet Plustbl. film obl. 28x(5 mg + 12,5 mg)1,431,5040,1042,11R0,930,9826,0427,340,500,5314,0614,76
C07BB12 162
nebivolol + hidroklorotiazid


OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, Menarini - Von Heyden GmbHNebilet Plustbl. film obl. 28x(5 mg + 25 mg)1,371,4438,4640,38R0,930,9826,0427,340,440,4712,4213,04
C07FB07 161
bisoprolol + amlodipin


OMERCK d.o.o.MerckConcor AMtbl. 30x(5 mg + 5 mg)1,441,5143,1045,26R1,121,1833,4735,140,320,349,6310,11
C07FB07 162
bisoprolol + amlodipin


OMERCK d.o.o.MerckConcor AMtbl. 30x(5 mg + 10 mg)1,821,9154,6057,33R1,121,1733,4735,140,700,7421,1322,19
C07FB07 163
bisoprolol + amlodipin


OMERCK d.o.o.MerckConcor AMtbl. 30x(10 mg + 5 mg)1,821,9154,6057,33R1,251,3137,5239,400,570,6017,0817,93
C07FB07 164
bisoprolol + amlodipin


OMERCK d.o.o.MerckConcor AMtbl. 30x(10 mg + 10 mg)2,102,2062,9966,14R1,251,3137,5239,400,850,8925,4726,74
C08CA02 161
felodipin5 mg1,011,06OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaPlendiltbl. s prod. oslob. 28x5 mg0,860,9024,0025,20R0,490,5113,6514,330,370,3910,3510,87
C08CA02 162
felodipin5 mg0,510,54OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaPlendiltbl. s prod. oslob. 28x10 mg0,930,9826,0027,30R0,580,6016,1116,920,350,379,8910,38
C08CA09 101
lacidipin4 mg0,910,96OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Monopintbl. film obl. 30x4 mg0,910,9527,2728,63R0,490,5114,6315,360,420,4412,6413,27
C08CA09 112
lacidipin4 mg0,910,96OBelupo d.d.BelupoLacidipin Belupotbl. film obl. 28x6 mg1,371,4438,4240,34R0,630,6617,5118,390,750,7820,9121,96
C08CA09 161
lacidipin4 mg1,311,38OGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoWellcome S.A.Lacipiltbl. 28x6 mg1,962,0654,8857,62R0,700,7319,4620,431,271,3335,4237,19
C08CA09 162
lacidipin4 mg1,521,60OGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoWellcome S.A. GlaxoSmith Kline Pharmaceuticals SALacipiltbl. 28x4 mg1,521,6042,6444,77R0,490,5113,6514,331,041,0928,9930,44
C08CA09 172
lacidipin4 mg0,820,86ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratories BTTLacydynatbl. film obl. 28x6 mg1,231,2934,5236,25R0,560,5915,7616,550,670,7018,7619,70
C08CA13 141
lerkanidipin10 mg0,820,86OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Lerkanidipin PharmaStbl. film obl. 28x10 mg0,820,8622,9624,11R0,490,5113,6514,330,330,359,319,78
C08CA13 142
lerkanidipin10 mg0,720,76OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Lerkanidipin PharmaStbl. film obl. 56x10 mg0,720,7640,2942,30R0,360,3820,1621,170,360,3820,1321,14
C08CA13 171
lerkanidipin10 mg1,171,23OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, RecordatiLercaniltbl. film obl. 28x10 mg1,171,2332,6734,30R0,490,5113,6514,330,680,7119,0219,97
C08CA13 172
lerkanidipin10 mg0,800,84OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, RecordatiLercaniltbl. film obl. 60x10 mg0,800,8447,9750,37R0,360,3821,6022,680,440,4626,3727,69
C08CA13 173
lerkanidipin10 mg0,500,53OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, RecordatiLercaniltbl. film obl. 60x20 mg1,001,0560,0063,00R0,540,5732,4034,020,460,4827,6028,98
C08DA01 101
verapamil0,24 g4,034,23OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Isoptintbl. 30x40 mg0,670,7120,1621,17R0,360,3810,9011,450,310,329,269,72
C08DA01 102
verapamil0,24 g1,821,91OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Isoptintbl. 50x80 mg0,610,6430,2931,80R0,530,5626,5027,830,080,083,793,98
C08DA01 103
verapamil0,24 g4,034,23OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Isoptintbl. 20x120 mg2,022,1240,3142,33R0,790,8315,8016,591,231,2924,5125,74
C08DA01 105
verapamil0,24 g1,751,84OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGIsoptin RRtbl. s prod. oslob. 30x240 mg1,751,8452,6055,23R1,531,6146,0048,300,220,236,606,93
C08DA51 161
verapamil + trandolapril


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGTarkatbl. s prilag. osl. 28x(180 mg + 2 mg)2,983,1383,4487,61R2,712,8575,9479,740,270,287,507,88
C08DA51 162
verapamil + trandolapril


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGTarkatbl. s prilag. osl. 28x(240 mg + 4 mg)3,723,91104,28109,49R3,393,5694,9299,670,330,359,369,83
C08DB01 142
diltiazem0,24 g2,993,14OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAldizemtbl. 30x90 mg1,121,1833,6835,36R0,810,8524,1825,390,320,339,509,98
C08GA02 161
indapamid + amlodipin


OServier Pharma d.o.o.Les Laboratories Servier, Servier (Ireland) Industries Ltd., AnpharmNatrixamtbl. s prilag. oslob. 30x(1,5 mg + 5 mg)1,231,2936,8938,73R0,930,9828,0129,410,300,318,889,32
C08GA02 162
indapamid + amlodipin


OServier Pharma d.o.o.Les Laboratories Servier, Servier (Ireland) Industries Ltd., AnpharmNatrixamtbl. s prilag. oslob. 30x(1,5 mg + 10 mg)1,311,3839,3441,31R1,001,0530,0331,530,310,339,319,78
C09AA03 111
lizinopril10 mg1,081,13OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x2,5 mg0,270,288,058,45R0,120,133,613,790,150,164,444,66
C09AA03 112
lizinopril10 mg1,241,30OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x2,5 mg0,310,3218,5019,43R0,120,137,217,570,190,2011,2911,85
C09AA04 172
perindopril4 mg1,571,65OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmPrexanil Atbl. 30x5 mg1,962,0658,8061,74R0,600,6318,0418,941,361,4340,7642,80
C09AA04 173
perindopril4 mg0,890,93OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmPrexanil Atbl. 30x10 mg2,222,3366,7070,04R1,201,2635,9137,711,031,0830,7932,33
C09AA05 145
ramipril2,5 mg0,430,45OGENERA d.d.Genera d.d.Ramipril Generatbl. 28x1,25 mg0,220,236,036,33R0,200,215,605,880,020,020,430,45
C09AA05 146
ramipril2,5 mg0,480,50OGENERA d.d.Genera d.d.Ramipril Generatbl. 28x2,5 mg0,480,5113,4714,14R0,350,379,8010,290,130,143,673,85
C09AA05 161
ramipril2,5 mg0,440,46Osanofi - aventis Croatia d.o.o.Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x5 mg0,870,9124,3625,58R0,630,6617,7318,620,240,256,636,96
C09AA05 162
ramipril2,5 mg0,480,50Osanofi - aventis Croatia d.o.o.Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x2,5 mg0,480,5113,4714,14R0,350,379,8010,290,130,143,673,85
C09AA05 163
ramipril2,5 mg0,940,99Osanofi - aventis Croatia d.o.o.Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x1,25 mg0,470,4913,1613,82R0,200,215,605,880,270,287,567,94
C09AA05 171
ramipril2,5 mg0,430,45OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 30x2,5 mg0,430,4512,9013,55R0,350,3710,5011,030,080,082,402,52
C09AA08 131
cilazapril2,5 mg1,681,76OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Cazaproltbl. film obl. 30x1 mg0,670,7020,1021,11R0,190,205,776,060,480,5014,3315,05
C09AA08 132
cilazapril2,5 mg1,681,76OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Cazaproltbl. film obl. 60x1 mg0,670,7040,2042,21R0,190,2011,5412,120,480,5028,6630,09
C09AA09 115
fosinopril15 mg1,441,51OPharmaSwiss d.o.o.PharmaSwiss d.o.o.Monopriltbl. 28x10 mg0,961,0126,8828,22R0,320,348,989,430,640,6717,9018,80
C09AA09 116
fosinopril15 mg1,021,07OPharmaSwiss d.o.o.PharmaSwiss d.o.o.Monopriltbl. 28x20 mg1,361,4338,0839,98R0,640,6717,9618,860,720,7520,1221,13
C09AA10 123
trandolapril2 mg0,730,77OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Trandolapril JGLcaps. 28x2 mg0,730,7720,4121,43R0,430,4512,1212,730,300,318,298,70
C09AA10 125
trandolapril2 mg2,502,63OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trandolapril PharmaScaps. 56x0,5 mg0,630,6635,0536,80R0,120,136,737,070,510,5328,3229,74
C09AA10 126
trandolapril2 mg1,451,52OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trandolapril PharmaScaps. 28x2 mg1,451,5240,6042,63R0,350,379,8010,291,101,1630,8032,34
C09AA10 127
trandolapril2 mg0,690,72OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trandolapril PharmaScaps. 28x4 mg1,381,4538,5540,48R0,770,8121,5622,640,610,6416,9917,84
C09AA10 161
trandolapril2 mg1,401,47OMylan Hrvatska d.o.o.Famar Italia S.p.A.Goptencaps. 50x0,5 mg0,700,7435,0536,80R0,120,136,016,310,580,6129,0430,49
C09AA10 162
trandolapril2 mg0,560,59OMylan Hrvatska d.o.o.Famar Italia S.p.A.Goptencaps. 28x2 mg1,121,1731,2932,85R0,350,379,8010,290,770,8121,4922,56
C09AA10 163
trandolapril2 mg0,340,36OMylan Hrvatska d.o.o.Famar Italia S.p.A.Goptencaps. 28x4 mg1,381,4538,5540,48R0,770,8121,5622,640,610,6416,9917,84
C09AA15 161
zofenopril30 mg3,323,49OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Menarini-Von Heyden, A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Zofecardtbl. film obl. 28x7,5 mg0,830,8723,2524,41R0,120,133,373,540,710,7519,8820,87
C09AA15 162
zofenopril30 mg1,942,04OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Menarini-Von Heyden, A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Zofecardtbl. film obl. 28x30 mg1,942,0354,2556,96R0,350,379,8010,291,591,6744,4546,67
C09BA04 173
perindopril + indapamid


OServier Pharma d.o.o.LLS, SIIPrexanil Combi Atbl. film obl. 30x(5 mg + 1,25 mg)1,841,9355,2758,03R0,830,8724,8126,051,021,0730,4631,98
C09BA04 174
perindopril + indapamid


OServier Pharma d.o.o.Les Laboratories Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd.Prexanil Combi Atbl. film obl. 30x(10 mg + 2,5 mg)2,792,9383,7787,96R2,132,2363,7766,960,670,7020,0021,00
C09BA05 161
ramipril + hidroklorotiazid


Osanofi - aventis Croatia d.o.o.Aventis Pharma S.p.ATritazidetbl. 28x(2,5 mg + 12,5 mg)0,800,8422,4923,61R0,670,7118,8619,800,130,143,633,81
C09BA05 162
ramipril + hidroklorotiazid


Osanofi - aventis Croatia d.o.o.Aventis Pharma S.p.ATritazidetbl. 28x(5 mg + 25 mg)1,601,6844,8447,08R1,091,1530,5732,100,510,5414,2714,98
C09BA08 105
cilazapril + hidroklorotiazid


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Cilazil Plustbl. 30x(5mg + 12,5mg)1,982,0859,3062,27R1,091,1532,7534,390,890,9326,5527,88
C09BA09 121
fosinopril + hidroklorotiazid
1,041,09OPharmaSwiss d.o.o.PharmaSwiss d.o.o.Monopril plustbl. 28x(20 mg + 12,5 mg)1,381,4538,7340,67R0,900,9425,1626,420,480,5113,5714,25
C09BA15 161
zofenopril + hidroklorotiazid


OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Menarini-Von Heyden, A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Zofecard Plustbl. film obl. 28x(30 mg + 12,5 mg)2,132,2359,5262,50R0,670,7118,8619,801,451,5240,6642,69
C09BB04 161
perindopril + amlodipin


OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(5 mg + 5 mg)2,032,1360,7863,82R1,331,4039,9441,940,690,7320,8421,88
C09BB04 162
perindopril + amlodipin


OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(5 mg + 10 mg)2,002,1059,9462,94R1,331,4039,9441,940,670,7020,0021,00
C09BB04 163
perindopril + amlodipin
1,191,24OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(10 mg + 5 mg)2,963,1188,9093,35R2,662,8079,8883,870,300,329,029,47
C09BB04 164
perindopril + amlodipin
1,241,30OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(10 mg + 10 mg)3,093,2592,8097,44R2,662,8079,8883,870,430,4512,9213,57
C09BB05 161
ramipril + felodipin


Osanofi - aventis Croatia d.o.o.Sanofi-Aventis GmbH, Chinoin VeresegyhazTriapintbl. s prod. oslob. 28x(2,5 mg + 2,5 mg)1,321,3936,9238,77R1,221,2834,0235,720,100,112,903,05
C09BX01 161
perindopril + indapamid + amlodipin


OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(5 mg + 1,25 mg + 5 mg)1,821,9154,5057,23R1,181,2435,5037,280,630,6719,0019,95
C09BX01 162
perindopril + indapamid + amlodipin


OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(5 mg + 1,25 mg + 10 mg)1,901,9956,8659,70R1,261,3337,8639,750,630,6719,0019,95
C09BX01 163
perindopril + indapamid + amlodipin


OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(10 mg + 2,5 mg + 5 mg)2,993,1389,5694,04R2,352,4770,5674,090,630,6719,0019,95
C09BX01 164
perindopril + indapamid + amlodipin


OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(10 mg + 2,5 mg + 10 mg)3,063,2291,9396,53R2,432,5572,9376,580,630,6719,0019,95
C09BX02 161
bisoprolol + perindopril


OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Private Limited CompanyPrestiloltbl. film obl. 30x(5 mg + 5 mg)1,551,6246,4148,73R0,910,9627,4128,780,630,6719,0019,95
C09BX02 162
bisoprolol + perindopril


OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Private Limited CompanyPrestiloltbl. film obl. 30x(5 mg + 10 mg)2,082,1962,5065,63R1,451,5243,5045,680,630,6719,0019,95
C09CA01 161
losartan50 mg1,321,39OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeCozaartbl. film obl. 28x50 mg1,321,3937,0538,90Rpc040,550,5815,4016,170,770,8121,6522,73
C09CA01 162
losartan50 mg0,810,85OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeCozaartbl. film obl. 28x100 mg1,621,7045,2747,53Rpc041,321,3936,9638,810,300,318,318,73
C09CA02 161
eprosartan0,6 g3,303,46OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASTevetentbl. 28x600 mg3,303,4692,3196,93Rpc040,550,5815,4016,172,752,8876,9180,76
C09CA03 146
valsartan80 mg0,740,78OAlkaloid d.o.o.AlkaloidWalzeratbl. film obl. 30x80 mg0,740,7722,1423,25RRC020,550,5816,5017,330,190,205,645,92
C09CA03 161
valsartan80 mg1,251,31ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaDiovantbl. film obl. 28x80 mg1,251,3135,0036,75Rpc040,550,5815,4016,170,700,7419,6020,58
C09CA04 161
irbesartan0,15 g2,122,23OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop Ambares, Sanofi-Synthelabo Ltd, Sanofi Winthrop Tours, Chinoin VeresegyhazAproveltbl. film obl. 28x150 mg2,122,2359,3662,33Rpc040,550,5815,4016,171,571,6543,9646,16
C09CA04 162
irbesartan0,15 g1,521,59OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop Ambares, Sanofi-Synthelabo Ltd, Sanofi Winthrop Tours, Chinoin VeresegyhazAproveltbl. film obl. 28x300 mg3,033,1884,9389,18Rpc041,321,3936,9638,811,711,8047,9750,37
C09CA06 121
kandesartan8 mg1,051,10OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kandeprestbl. 28x8 mg1,051,1029,4030,87Rpc040,550,5815,4016,170,500,5314,0014,70
C09CA06 161
kandesartan8 mg1,051,10OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaAtacandtbl. 28x8 mg1,051,1029,4030,87Rpc040,550,5815,4016,170,500,5314,0014,70
C09CA07 182
telmisartan40 mg0,800,84OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMicardistbl. 28x80 mg1,601,6844,7146,95Rpc041,321,3936,9638,810,280,297,758,14
C09DA01 161
losartan + hidroklorotiazid
1,211,27OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeHyzaartbl. 28x(50 mg + 12,5 mg)1,211,2733,8835,57Rpc041,081,1330,2431,750,130,143,643,82
C09DA02 161
eprosartan + hidroklorotiazid
4,464,68OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASTeveten plustbl. film obl. 28x(600 mg + 12,5 mg)4,464,68124,74130,98Rpc041,081,1330,2431,753,383,5494,5099,23
C09DA03 161
valsartan + hidroklorotiazid
1,251,31ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaCo-Diovantbl. film obl. 28x(80 mg + 12,5 mg)1,251,3135,0036,75Rpc041,081,1330,2431,750,170,184,765,00
C09DA03 165
valsartan + hidroklorotiazid


ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaCo-Diovantbl. film obl. 28x(320 mg + 25 mg)3,884,07108,64114,07RRC022,863,0180,1784,181,021,0728,4729,89
C09DA04 161
irbesartan + hidroklorotiazid


OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop Ambares, Sanofi-Synthelabo Ltd, Sanofi Winthrop Tours, Chinoin VeresegyhazCoAproveltbl. film obl. 28x(150 mg + 12,5 mg)1,631,7145,6447,92Rpc041,081,1330,2431,750,550,5815,4016,17
C09DA04 162
irbesartan + hidroklorotiazid
0,740,78OSanofi Clir SNCSanofi Winthrop Ambares, Sanofi-Synthelabo Ltd, Sanofi Winthrop Tours, Chinoin VeresegyhazCoAproveltbl. film obl. 28x(300 mg + 12,5 mg)2,392,5167,0170,36Rpc041,481,5541,4443,510,910,9625,5726,85
C09DA07 182
telmisartan + hidroklorotiazid
1,051,10OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMicardis plustbl. 28x(80 mg + 12,5 mg)2,102,2158,8061,74Rpc042,092,2058,6161,540,010,010,190,20
C09DB01 131
amlodipin + valsartan


OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Mylan Hungary Kft.Amlodipin/Valsartan Mylantbl. film obl. 28x(5 mg + 80 mg)2,112,2259,1462,10Rpc040,610,6417,1518,011,501,5741,9944,09
C09DB01 132
amlodipin + valsartan


OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Mylan Hungary Kft.Amlodipin/Valsartan Mylantbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg)2,402,5267,2070,56Rpc041,191,2533,2434,901,211,2733,9635,66
C09DB01 133
amlodipin + valsartan


OMylan S.A.SMcDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Mylan Hungary Kft.Amlodipin/Valsartan Mylantbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg)2,232,3462,4665,58Rpc041,191,2533,2434,901,041,1029,2230,68
C09DB01 141
amlodipin + valsartan


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., Krka-farma d.o.o.Wamloxtbl. film obl. 30x(5 mg + 160 mg)1,701,7951,1353,69Rpc041,071,1232,1333,740,630,6719,0019,95
C09DB01 142
amlodipin + valsartan


OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., Krka-farma d.o.o.Wamloxtbl. film obl. 30x(10 mg + 160 mg)1,701,7951,1353,69Rpc041,071,1232,1333,740,630,6719,0019,95
C09DB01 171
amlodipin + valsartan
3,533,70ONovartis Europharm LimitedNovartis PharmaExforgetbl. film obl. 28x(5 mg + 80 mg)3,533,7098,70103,64Rpc041,081,1330,2431,752,452,5768,4671,88
C09DB01 172
amlodipin + valsartan
1,841,93ONovartis Europharm LimitedNovartis PharmaExforgetbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg)3,683,87103,13108,29Rpc042,092,2058,6161,541,591,6744,5246,75
C09DB01 173
amlodipin + valsartan
1,871,97ONovartis Europharm LimitedNovartis PharmaExforgetbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg)3,753,93104,91110,16Rpc042,092,2058,6161,541,651,7446,3048,62
C09DX01 161
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid


ONovartis Europharm LimitedNovartis Pharma Stein AGExforge HCTtbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg + 12,5 mg)3,003,1584,0088,20RRC022,092,2058,6161,540,910,9525,3926,66
C09DX01 162
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid


ONovartis Europharm LimitedNovartis Pharma Stein AGExforge HCTtbl. film obl. 28x(5 mg + 160 mg + 25 mg)3,003,1584,0088,20RRC022,092,2058,6161,540,910,9525,3926,66
C09DX01 163
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid


ONovartis Europharm LimitedNovartis Pharma Stein AGExforge HCTtbl. film obl. 28x(10 mg + 160 mg + 12,5 mg)3,153,3188,2092,61RRC022,092,2058,6161,541,061,1129,5931,07
C09DX04 161
sakubitril + valsartan


ONovartis Europharm LimitedNovartis Pharma GmbHEntrestotbl. film obl. 28x(24 mg + 26 mg)18,8219,76527,00553,35RSpc1116,9417,79474,30498,021,881,9852,7055,34
C09DX04 162
sakubitril + valsartan


ONovartis Europharm LimitedNovartis Pharma GmbHEntrestotbl. film obl. 56x(49 mg + 51 mg)18,8219,761.054,001.106,70RSpc1116,9417,79948,60996,031,881,98105,40110,67
C09DX04 163
sakubitril + valsartan


ONovartis Europharm LimitedNovartis Pharma GmbHEntrestotbl. film obl. 56x(97 mg + 103 mg)18,8219,761.054,001.106,70RSpc1116,9417,79948,60996,031,881,98105,40110,67
C10AA01 118
simvastatin30 mg1,431,50OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Simvastatin PharmaStbl. film obl. 28x10 mg0,480,5013,3013,97RRC030,380,4010,6411,170,100,102,662,79
C10AA04 162
fluvastatin60 mg1,761,85ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaLescol XL 80tbl. s prod. djel. 28x80 mg2,352,4665,7169,00Rpc051,691,7747,3249,690,660,6918,3919,31
C10AA07 163
rosuvastatin10 mg1,691,77OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaCrestorfilm obl.tbl. 28x40 mg6,757,08188,91198,36Rpc052,642,7773,9877,684,104,31114,93120,68
C10AB04 122
gemfibrozil1,2 g2,532,66OSandoz d.o.o.Sandoz-LekElmogantbl. 30x450 mg0,951,0028,5029,93Rpc060,620,6518,4819,400,330,3510,0210,52
C10AB05 161
fenofibrat200 mg2,232,34OMylan Hrvatska d.o.o.RecipharmTricortbl. film obl. 30x160 mg1,781,8753,4056,07Rpc061,311,3839,4241,390,470,4913,9814,68
C10AB05 162
fenofibrat200 mg2,112,21OMylan Hrvatska d.o.o.RecipharmTricortbl. film obl. 30x215 mg2,272,3867,9771,37Rpc061,771,8552,9755,620,500,5315,0015,75
C10AX06 161
etilni esteri omega-3 kiselina
2,492,61OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottOmacorcaps. 28x1000 mg2,492,6169,7273,21Rpc072,172,2860,7363,770,320,348,999,44
C10AX09 161
ezetimib10 mg8,098,50OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeEzetroltbl. 28x10 mg8,098,50226,61237,94RSpc105,685,96159,01166,962,412,5467,6070,98
C10BA02 161
ezetimib + simvastatin


OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeInegytbl. 28x(10 mg + 10 mg)7,888,27220,60231,63RSpc085,685,96159,01166,962,202,3161,5964,67
C10BA02 162
ezetimib + simvastatin


OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeInegytbl. 28x(10 mg + 20 mg)8,619,04241,05253,10RSpc085,685,96159,01166,962,933,0882,0486,14
C10BA02 163
ezetimib + simvastatin


OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeInegytbl. 28x(10 mg + 40 mg)10,0410,54281,22295,28RSpc085,685,96159,01166,964,364,58122,21128,32
C10BA04 161
fenofibrat + simvastatin


OMylan Products LimitedMylan LaboratoriesCholibtbl. film obl. 30x(145 mg + 20 mg)1,932,0357,9060,80RRC061,831,9254,7557,490,110,113,153,31
C10BA04 162
fenofibrat + simvastatin


OMylan Products LimitedMylan LaboratoriesCholibtbl. film obl. 30x(145 mg + 40 mg)2,762,9082,8086,94RRC062,482,6074,3278,040,280,308,488,90
C10BA05 161
ezetimib + atorvastatin


OMerck Sharp & Dohme Ltd.Merck Sharp & Dohme B.V.Atozettbl. film obl. 30x(10 mg + 10 mg)9,329,78279,52293,50RSpc084,064,27121,94128,045,255,52157,58165,46
C10BA05 162
ezetimib + atorvastatin


OMerck Sharp & Dohme Ltd.Merck Sharp & Dohme B.V.Atozettbl. film obl. 30x(10 mg + 20 mg)9,329,78279,52293,50RSpc084,594,82137,70144,594,734,96141,82148,91
C10BA05 163
ezetimib + atorvastatin


OMerck Sharp & Dohme Ltd.Merck Sharp & Dohme B.V.Atozettbl. film obl. 30x(10 mg + 40 mg)9,329,78279,52293,50RSpc085,255,51157,41165,284,074,27122,11128,22
C10BX03 161
amlodipin + atorvastatin


OPfizer Croatia d.o.o.PfizerCaduettbl. film obl. 30x(5 mg + 10 mg)1,431,5042,7544,89RRC030,560,5916,8217,660,860,9125,9327,23
C10BX03 162
amlodipin + atorvastatin


OPfizer Croatia d.o.o.PfizerCaduettbl. film obl. 30x(10 mg + 10 mg)1,431,5042,7544,89RRC030,560,5916,8217,660,860,9125,9327,23
C10BX11 161
atorvastatin + perindopril + amlodipinServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Public Limited CompanyLipertancetbl. film obl. 30x(20 mg + 5 mg + 5 mg)2,572,7077,2181,07RRC031,942,0458,2161,120,630,6719,0019,95
C10BX11 162
atorvastatin + perindopril + amlodipinServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Public Limited CompanyLipertancetbl. film obl. 30x(20 mg + 10 mg + 5 mg)3,113,2793,3097,97RRC032,482,6074,3078,020,630,6719,0019,95
C10BX11 163
atorvastatin + perindopril + amlodipinServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Public Limited CompanyLipertancetbl. film obl. 30x(20 mg + 10 mg + 10 mg)3,183,3495,32100,09RRC032,542,6776,3280,140,630,6719,0019,95
C10BX11 164
atorvastatin + perindopril + amlodipinServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Public Limited CompanyLipertancetbl. film obl. 30x(40 mg + 10 mg + 10 mg)3,844,03115,07120,82RRC033,203,3696,07100,870,630,6719,0019,95
D01AA01 402
nistatin


LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Nistatinmast 1x20 g (100.000 i.j./g)19,9020,9019,9020,90R12,3012,9212,3012,927,607,987,607,98
D01AC01 405
klotrimazol


LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klotrimazol Plivakrema 1x20 g (10 mg/g)17,1017,9617,1017,96R9,5510,039,5510,037,557,937,557,93
D01AC01 761
klotrimazol


LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolffCanifugotop. za kožu, sprej 1%, 1x30 ml (0,01 g/ml)29,0030,4529,0030,45R12,0012,6012,0012,6017,0017,8517,0017,85
D01AC02 411
mikonazol


LBelupo d.d.BelupoRojazolkrema 2%, 1x30 g18,4519,3718,4519,37R14,3215,0414,3215,044,134,344,134,34
D01AC02 431
mikonazol


LKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Daktarinkrema 2%, 1x30 g18,4519,3718,4519,37R14,3215,0414,3215,044,134,344,134,34
D01AE14 471
ciklopiroksolamin


LMibe Pharmaceuticals d.o.o.Farmal d.d., mibe GmbH ArzneimittelOxolamotop. za kožu, boč. 1x20 ml (10 mg/ml)21,2022,2621,2022,26R7,207,567,207,5614,0014,7014,0014,70
D01AE14 472
ciklopiroksolamin


LMibe Pharmaceuticals d.o.o.Farmal d.d., mibe GmbH ArzneimittelOxolamljekoviti lak za nokte, boč. 1x3 g (80 mg/g) + 10 pl. špatula70,3773,8970,3773,89R6,987,336,987,3363,3966,5663,3966,56
D01AE15 441
terbinafin


LMibe Pharmaceuticals d.o.o.Farmal d.d., mibe GmbH ArzneimittelAterekrema 15 g (10 mg/g)17,0017,8517,0017,85R8,619,048,619,048,398,818,398,81
D01AE15 461
terbinafin


LGlaxoSmithKline Consumer HealthCare (UKU) Trading LimitedNovartis Consumer HealthLamisilkrema 1%, 1x15 g17,0017,8517,0017,85R8,619,048,619,048,398,818,398,81
D01AE15 462
terbinafin
1,741,83LGlaxoSmithKline Consumer HealthCare (UKU) Trading LimitedNovartis Consumer HealthLamisil DermGelgel 1%, 1x15 g26,1527,4626,1527,46R8,619,048,619,0417,5418,4217,5418,42
D01AE16 421
amorolfin


LJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Fungilacljekoviti lak za nokte, boč. 1x2,5 ml (50 mg/ml) + 10 pl. špatula75,0078,7575,0078,75R7,758,147,758,1467,2570,6167,2570,61
D05AX52 441
kalcipotriol + betametazon


LLEO Pharma A/SLEO Pharma A/S, LEO Laboratories Ltd.Daivobetgel 30 g (50 mcg/g + 0,5 mg/g)134,80141,54134,80141,54R76,4480,2676,4480,2658,3661,2858,3661,28
D06BA01 421
sulfadiazin-srebro


LSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasDermazinkrema 1%, 1x50 g28,8030,2428,8030,24R15,2215,9815,2215,9813,5814,2613,5814,26
D06BB03 413
aciklovir


LBelupo d.d.BelupoHerpleximkrema 5%, 1x5 g33,1634,8233,1634,82R23,5324,7123,5324,719,6310,119,6310,11
D06BB03 414
aciklovir


LBelupo d.d.BelupoHerpleximkrema 5%, 1x10 g62,7465,8862,7465,88R47,0549,4047,0549,4015,6916,4715,6916,47
D06BB10 461
imikvimod


LMeda AB3M Health Care LimitedAldarakrema 5%, vreć. 12x250 mg30,1531,66361,84379,93Rpd057,607,9891,1795,7322,5623,68270,67284,20
D06BX01 411
metronidazol


LJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Rozametkrema 1%, 1x25 g27,8029,1927,8029,19Rpd0420,8521,8920,8521,896,957,306,957,30
D06BX01 461
metronidazol
0,920,97LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolfMetrosagel 0,75%, 1x25 g23,0024,1523,0024,15Rpd0420,8521,8920,8521,892,152,262,152,26
D06BX02 431
ingenol mebutat


LLEO Pharma A/SLEO Laboratories Ltd.Picatogel, 3x0,47 g (150 mcg/g)168,64177,07505,91531,21RSpd0681,0585,10243,14255,3087,5991,97262,77275,91
D07AC01 411
betametazon


LBelupo d.d.BelupoBelodermmast 1x15 g (0,5 mg/g)14,7715,5114,7715,51R8,869,308,869,305,916,215,916,21
D07AC01 413
betametazon


LBelupo d.d.BelupoBelodermkrema 1x15 g (0,5 mg/g)14,7715,5114,7715,51R8,869,308,869,305,916,215,916,21
D07AC01 416
betametazon


LBelupo d.d.BelupoBelodermkrema 1x100 g (0,5 mg/g)67,5770,9567,5770,95R59,0862,0359,0862,038,498,918,498,91
D07AC01 433
betametazon


LJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Betazonkrema 1x100 g (0,5 mg/g)67,5770,9567,5770,95R59,0862,0359,0862,038,498,918,498,91
D07AC13 464
mometazon
1,081,14LMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughElocomkrema 0,1%, 1x30 g32,5034,1332,5034,13R17,7218,6117,7218,6114,7815,5214,7815,52
D07AC13 465
mometazon
1,171,23LMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughElocommast 0,1%, 1x30 g35,1036,8635,1036,86R17,7218,6117,7218,6117,3818,2517,3818,25
D07AC13 471
mometazon


LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelMomecutankrema 1x30 g (1 mg/g)26,9928,3426,9928,34R12,4013,0212,4013,0214,5915,3214,5915,32
D07AC13 472
mometazon


LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelMomecutanmast 1x30 g (1 mg/g)25,2026,4625,2026,46R12,4013,0212,4013,0212,8013,4412,8013,44
D07AC13 763
mometazon


LMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughElocomlosion 0,1%, 1x20 ml24,5325,7624,5325,76R13,2813,9413,2813,9411,2511,8111,2511,81
D07AC13 766
mometazon


LMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughElocomlosion 0,1%, 1x30 ml33,2134,8733,2134,87R19,9320,9319,9320,9313,2813,9413,2813,94
D07AC13 771
mometazon


LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelMomecutanotop. za kožu 1x30 ml (1 mg/g)23,2524,4123,2524,41R13,9514,6513,9514,659,309,779,309,77
D07AC14 461
metilprednizolon aceponat


LBayer d.o.o.Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.Advantankrema, 1x15 g (1 mg/g)20,6021,6320,6021,63R7,978,377,978,3712,6313,2612,6313,26
D07AC14 462
metilprednizolon aceponat


LBayer d.o.o.Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.Advantanmast, 1x15 g (1 mg/g)20,6521,6820,6521,68R7,978,377,978,3712,6813,3112,6813,31
D07CA01 403
hidrokortizon + oksitetraciklin


LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Geokortonmast 1x20 g (10 mg/g + 30 mg/g)29,9031,4029,9031,40R21,3222,3921,3222,398,589,018,589,01
D07CC01 471
fusidatna kiselina + betametazon


LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelFusicutan Pluskrema 1x15 g (20 mg/g + 1 mg/g)37,5839,4637,5839,46R14,3915,1114,3915,1123,1924,3523,1924,35
D07XA02 761
estradiolbenzoat + prednizolon + salicilna kiselina


LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolffAlpicort Fotop. za kožu vlasišta, 1x100 ml (0,005 g + 0,2 g + 0,4 g)77,9081,8077,9081,80R35,0036,7535,0036,7542,9045,0542,9045,05
D07XA02 762
prednizolon + salicilna kiselina


LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolffAlpicortotop. za kožu vlasišta, 1x100 ml (0,2 g + 0,4 g)58,6861,6158,6861,61R49,0051,4549,0051,459,6810,169,6810,16
D07XC01 711
betametazon + salicilna kiselina


LBelupo d.d.BelupoBelosaliclosion 1x50 ml (0,5 mg/g + 20 mg/g)48,7551,1948,7551,19R43,8846,0743,8846,074,875,114,875,11
D07XC01 760
betametazon + salicilna kiselina


LMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughDiprosaliclosion 1x30 ml (0,5 mg/g + 20 mg/g)29,2530,7129,2530,71R26,3327,6526,3327,652,923,072,923,07
D07XC03 461
mometazon + salicilna kiselina
1,371,44LMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughMonsalicmast 1x45 g (1 mg + 50 mg)/1 g61,6564,7361,6564,73R43,4445,6143,4445,6118,2119,1218,2119,12
D08AG02 441
povidon-jod


LAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadinemast 1x20 g (100 mg/1g)28,6230,0528,6230,05R24,0925,2924,0925,294,534,764,534,76
D10AD03 411
adapalen


LBelupo d.d.BelupoSonakrema 0,1%, 1x30 g50,3552,8750,3552,87R25,1826,4425,1826,4425,1726,4325,1726,43
D10AD03 412
adapalen


LBelupo d.d.BelupoSonagel 0,1%, 1x30 g50,3552,8750,3552,87R25,1826,4425,1826,4425,1726,4325,1726,43
D10AE01 461
benzoil peroksid


LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellWolffDercome Cleartuba. plast., susp. 4%, 1x100 g57,7260,6157,7260,61R26,3727,6926,3727,6931,3532,9231,3532,92
D10AF51 461
klindamicin + benzoilperoksid


LGlaxoSmithKline d.o.o.Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Glaxo Operations UK Ltd.Duacgel 25 g (10 mg/g + 50 mg/g)108,35113,77108,35113,77R18,8919,8318,8919,8389,4693,9389,4693,93
D10AF51 462
klindamicin + benzoilperoksid


LGlaxoSmithKline d.o.o.Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Glaxo Operations UK Ltd.Duacgel 50 g (10 mg/g + 50 mg/g)184,50193,73184,50193,73R37,7739,6637,7739,66146,73154,07146,73154,07
D10AF51 463
klindamicin + benzoilperoksid


LGlaxoSmithKline d.o.o.Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Glaxo Operations UK Ltd.Duacgel 30 g (10 mg/g + 50 mg/g)139,00145,95139,00145,95R20,4021,4220,4021,42118,60124,53118,60124,53
D10BA01 161
izotretinoin30 mg7,177,53ORoche d.o.o.RocheRoaccutanecaps. 30x10 mg2,392,5171,6075,18RSpd031,791,8853,7056,390,600,6317,9018,80
D11AX15 461
pimekrolimus


LMEDICAL INTERTRADE d.o.o.Novartis Pharma Produktions GmbHElidelkrema 1x30 g (10 mg/g)210,30220,82210,30220,82R17,7218,6117,7218,61192,58202,21192,58202,21
G01AA10 661
klindamicin0,1 g

VPfizer Croatia d.o.o.Pharmacia & UpjohnDalacin Vvag. krema 2% 1x40 g62,0065,1062,0065,10R46,5048,8346,5048,8315,5016,2815,5016,28
G01AA51 602
nistatin + oksitetraciklin


VPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Geonistinvag. tbl. 6x(100 mg + 100.000 i.j.)5,255,5131,4933,06R3,063,2118,3719,292,192,3013,1213,78
G01AA51 631
neomicin + polimiksin B + nistatin


VLaboratorie INNOTECH INTERNATIONALInnothera ChouzyPolygynaxvag. caps, meka 12x(35000 IU + 35000 IU + 100 000 IU)3,593,7743,0845,23Rpg071,241,3014,8815,622,352,4728,2029,61
G01AA51 661
nifuratel + nistatin


VAngelini Pharma OesterriechDoppel Farmaceutici S.r.l.Macmiror Complexvag. caps, meka 12x(500 mg + 200 000 IU)5,685,9668,1071,51Rpg071,381,4516,5317,364,304,5151,5754,15
G01AA51 662
nifuratel + nistatin


VAngelini Pharma OesterriechDoppel Farmaceutici S.r.l.Macmiror Complexvag. krema 1x30 g (100 mg/g + 40 000 IU/g)61,4364,5061,4364,50Rpg0731,3932,9631,3932,9630,0431,5430,0431,54
G01AF01 611
metronidazol0,5 g1,661,74VBelupo d.d.BelupoMedazolvag. tbl. 10x500 mg1,661,7416,5917,42R1,001,0510,0010,500,660,696,596,92
G01AF01 661
metronidazol0,5 g8,008,40VDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellWolffArilin rapidvag. 2x1000 mg16,0016,8032,0033,60R3,803,987,597,9712,2112,8224,4125,63
G01AF02 604
klotrimazol0,1 g3,563,74VPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klotrimazol Plivavag. tbl. 3x200 mg7,137,4821,3822,45R3,793,9811,3811,953,333,5010,0010,50
G01AF02 662
klotrimazol


VDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolffVagisan Myko Kombivag. 1x500 mg + krema 20 g (10 mg/g)42,4444,5642,4444,56R16,7417,5816,7417,5825,7026,9925,7026,99
G01AF04 611
mikonazol0,1 g2,532,66VBelupo d.d.BelupoRojazolvag. tbl. 7x200 mg5,065,3135,4237,19R3,793,9826,5627,891,271,338,869,30
G01AF04 631
mikonazol0,1 g2,532,66VKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Gyno-Daktarinvag. tbl. 7x200 mg5,065,3135,4237,19R3,793,9826,5627,891,271,338,869,30
G01AX11 641
povidon-jod0,2 g2,502,62VAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadinevag. 14x200 mg2,502,6234,9436,69R1,241,3117,4218,291,251,3117,5218,40
G02AB03 123
ergometrin0,2 mg1,551,63OSandoz d.o.o.Sandoz-LekErgometrintbl. 20x0,20 mg1,551,6331,0032,55R1,141,2022,7923,930,410,438,218,62
G02CB01 121
bromokriptin5 mg2,702,84OSandoz d.o.o.Sandoz-LekBromergontbl. 30x2,5 mg1,351,4240,5042,53R0,951,0028,5629,990,400,4211,9412,54
G03AA07 141
etinilestradiol + levonorgestrel


OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH Arzneimittel, Farmal d.d.Adexatbl. film obl. 21x(0,03 mg + 0,15 mg)1,191,2525,0326,28R0,110,122,352,471,081,1322,6823,81
G03AA07 142
etinilestradiol + levonorgestrel


OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH Arzneimittel, Farmal d.d.Adexatbl. film obl. 63x(0,03 mg + 0,15 mg)1,191,2574,9778,72R0,110,126,937,281,081,1368,0471,44
G03AA07 161
etinilestradiol + levonorgestrel


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceutical Europe BVSeasoniquetbl. film obl. 84x0,03 mg/0,15 mg + 7x0,01 mg1,701,78154,56162,29R0,130,1311,4712,041,571,65143,09150,24
G03AA07 171
etinilestradiol + levonorgestrel


OHEATON k.s.Haupt Pharma Münster GmbHAlayatbl. obl. 21x(0,03 mg + 0,15 mg)1,071,1322,5323,66R0,100,112,122,230,971,0220,4121,43
G03AA10 101
gestoden + etinilestradiol


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Naeliatbl. film obl. 24x(0,06 mg + 0.015 mg) + 4xplacebo1,091,1426,1227,43R0,270,286,456,770,820,8619,6720,65
G03AA10 161
gestoden + etinilestradiol


OGedeon Richter Plc.Gedeon Richter Plc.Lindynette 20tbl. obl. 21x(75 mcg + 20 mcg)1,381,4529,0330,48R0,340,367,177,531,041,0921,8622,95
G03AA10 162
gestoden + etinilestradiol


OGedeon Richter Plc.Gedeon Richter Plc.Lindynette 30tbl. obl. 21x(75 mcg + 30 mcg)1,691,7735,4937,26R0,340,367,177,531,351,4228,3229,74
G03AA10 165
gestoden + etinilestradiol


OBayer d.o.o.Delpharm Lille S.A.S.Logesttbl. obl. 21x(0,075 mg gestoden + 0,02 mg etinilestradiol)1,431,5030,0331,53R0,340,367,177,531,091,1422,8624,00
G03AA12 101
etinilestradiol + drospirenon


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Softinetbl. film obl. 21x(0,03 mg + 3 mg)2,842,9959,7262,71R0,220,244,714,952,622,7555,0157,76
G03AA12 102
etinilestradiol + drospirenon


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Softinelle Ptbl. film obl. 24x(0,02 mg + 3 mg) + 4xplacebo2,492,6159,7262,71R0,200,214,714,952,292,4055,0157,76
G03AA12 121
etinilestradiol + drospirenon
3,153,31OSandoz d.o.o.Sandoz-Leon FarmaRosannetbl. film obl. 21x(0,03 mg + 3 mg)3,153,3166,2169,52R0,250,265,235,492,903,0560,9864,03
G03AA12 122
etinilestradiol + drospirenon
2,873,02OSandoz d.o.o.Sandoz-Leon FarmaRosanelletbl. film obl. 21x(0,02 mg + 3 mg) + 7xplacebo2,873,0260,3463,36R0,250,265,235,492,622,7655,1157,87
G03AA12 131
etinilestradiol + drospirenon


OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d., Laboratorios Leon Farma S.A.Adriennetbl. film obl. 72x(0,02 mg + 3 mg) + 12xplacebo2,242,35161,24169,30R0,180,1912,7213,362,062,17148,52155,95
G03AA12 166
etinilestradiol + drospirenon


OBayer d.o.o.Bayer Pharma AGYaztbl. film obl. 24x(0,02 mg + 3 mg) + 4xplacebo2,522,6560,5663,59R0,220,235,235,492,312,4255,3358,10
G03AA12 167
etinilestradiol + drospirenon


OBayer d.o.o.Bayer Pharma AGYasmintbl. film obl. 21x(0,03 mg + 3 mg)3,213,3767,3470,71R0,250,265,235,492,963,1162,1165,22
G03AA14 101
nomegestrolacetat + estradiol


OTeva B.V.Teva Operations PolandZoelytbl. film obl. 24x(2,5 mg + 1,5 mg) + 4xplacebo3,303,4679,0883,03R0,080,091,992,093,213,3777,0980,94
G03AA15 161
etinilestradiol + klormadinon


OGedeon Richter Plc.Grünenthal GmbH, Gedeon Richter Plc.Belaratbl. obl. 21x(0,03 mg + 2 mg)3,053,2064,0067,20R0,200,214,244,452,852,9959,7662,75
G03AA15 171
etinilestradiol + klormadinon


OMibe Pharmaceuticals d.o.o.Farmal d.d.Estaltbl. film obl. 21x(0,03 mg + 2 mg)2,132,2444,8047,04R0,140,152,973,121,992,0941,8343,92
G03AA15 172
etinilestradiol + klormadinon


OMibe Pharmaceuticals d.o.o.Farmal d.d.Estaltbl. film obl. 63x(0,03 mg + 2 mg)2,132,24134,40141,12R0,140,158,919,361,992,09125,49131,76
G03AA16 101
etinilestradiol + dienogest


OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Claxitbl. film obl. 21x(0,03 mg + 2 mg)2,362,4749,4651,93R0,110,112,212,322,252,3647,2549,61
G03AA16 201
etinilestradiol + dienogest


OMibe Pharmaceuticals d.o.o.Farmal d.d., mibe GmbH ArzneimittelDonellatbl. film obl. 21x(0,03 mg + 2 mg)1,651,7334,6236,35R0,070,081,551,631,571,6533,0734,72
G03AB04 172
noretisteron + etinilestradiol


OJohnson & Johnson S.E.d.o.o.Cilag AGTrinovumtbl. 3x210,560,5935,3037,07R0,370,3923,4424,610,190,2011,8612,45
G03AB08 161
estradiol + dienogest


OBayer d.o.o.Bayer Weimar GmbH, Bayer Pharma AGQlairatbl. film obl. 1x282,632,7673,7377,42R0,210,225,816,102,432,5567,9271,32
G03CA03 662
estradiol25 mcg0,450,47VDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellWolffLinoladiolkrema za rodnicu 25 g (0,01 g/100 g)44,5046,7344,5046,73R34,5036,2334,5036,2310,0010,5010,0010,50
G03CA03 673
estradiol25 mcg17,4918,37VNovo Nordisk A/SNovo NordiskVagifemvag. tbl. 18x10 mcg7,007,35125,94132,24R2,752,8849,4151,884,254,4676,5380,36
G03CA03 962
estradiol50 mcg7,367,73TDNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Pharma GmbHEstradotflaster transd. 8x25 mcg/24 h3,683,8629,4430,91R2,762,9022,0823,180,920,977,367,73
G03CA03 963
estradiol50 mcg6,626,95TDNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Pharma GmbHEstradotflaster transd. 8x50 mcg/24 h6,626,9552,9955,64R4,975,2239,7441,731,661,7413,2513,91
G03CA03 964
estradiol50 mcg5,966,26TDNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Pharma GmbHEstradotflaster transd. 8x100 mcg/24 h11,9212,5295,38100,15R8,949,3971,5375,112,983,1323,8525,04
G03DB01 161
didrogesteron10 mg2,242,35OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDuphastontbl. film obl. 42x10 mg2,242,3594,0898,78R1,621,7067,9471,340,620,6526,1427,45
G03DB01 162
didrogesteron10 mg2,242,35OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDuphastontbl. film obl. 20x10 mg2,242,3544,8047,04R1,621,7032,3533,970,620,6512,4513,07
G03DB08 161
dienogest2 mg9,5310,01OBayer d.o.o.Schering GmbH & Co. Produktions KGVisannetbl. 28x2 mg9,5310,01266,96280,31RSpg051,541,6243,0945,248,008,40223,87235,06
G03FA01 184
estradiol + noretisteron


ONovo Nordisk A/SNovo NordiskActivelletbl. 1x28 (1 mg + 0,5 mg)1,821,9151,0053,55R0,880,9224,6425,870,940,9926,3627,68
G03FA17 161
drospirenon + estradiol


OBayer d.o.o.Bayer Schering Pharma AGAngeliqtbl. film obl. 28x(2 mg + 1 mg)3,233,3990,3094,82R0,880,9224,6425,872,352,4765,6668,94
G03FB05 183
estradiol + noretisteron
3,974,17ONovo Nordisk Hrvatska d.o.o.Novo NordiskTrisequenstbl. 1x281,491,5641,7243,81R0,880,9224,6425,870,610,6417,0817,93
G03FB05 184
estradiol + noretisteron
2,893,04ONovo Nordisk A/SNovo NordiskNovofemtbl. film obl. 1x281,451,5240,5142,54R0,880,9224,6425,870,570,6015,8716,66
G03FB08 161
estradiol + didrogesteron


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottFemoston 2/10tbl. 1x281,451,5240,4742,49R0,880,9224,6425,870,570,6015,8316,62
G03FB08 162
estradiol + didrogesteron


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottFemoston 1/10tbl. 1x281,361,4338,1040,01R0,880,9224,6425,870,480,5013,4614,13
G03FB08 163
estradiol + didrogesteron
2,923,07OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottFemoston conti 1/5tbl. 1x281,461,5340,8842,92R0,880,9224,6425,870,580,6116,2417,05
G03FB08 164
estradiol + didrogesteron


OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottFemoston conti mini 0,5/2,5tbl. film obl. 1x281,461,5340,7542,79R0,790,8322,1823,290,660,7018,5719,50
G03XB02 161
ulipristal acetat5 mg35,0136,76OGedeon Richter Plc.Cenexi, Gedeon Richter Plc.Esmyatbl. 28x5 mg35,0136,76980,281.029,29RSpg0818,1719,08508,72534,1616,8417,68471,56495,14
G03XC01 161
raloksifen60 mg3,713,90ODAIICHI SANKYO EUROPE GmbHLilly S.A.Evistatbl. 28x60 mg3,713,90103,97109,17RSpg012,752,8977,0080,850,961,0126,9728,32
G04BD06 161
propiverin klorid30 mg5,846,13OApogepha Arzneimittel GmbHApogephaDetrunormdrag. 30x15 mg2,923,0787,6091,98Rpg061,922,0257,6060,481,001,0530,0031,50
G04BD06 162
propiverin klorid30 mg6,276,58OApogepha Arzneimittel GmbHApogephaDetrunorm XRcaps. s prilag. oslob. 28x30 mg6,276,58175,55184,33Rpg063,553,7399,53104,512,722,8576,0279,82
G04BD08 161
solifenacin5 mg6,276,58OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Vesicaretbl. film obl. 30x5 mg6,276,58188,09197,49Rpg063,553,73106,64111,972,722,8581,4585,52
G04BD08 162
solifenacin5 mg3,133,29OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Vesicaretbl. film obl. 30x10 mg6,276,58188,09197,49RRG045,235,49156,77164,611,041,1031,3232,89
G04BD09 122
trospij40 mg7,688,06OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSpasmex fortetbl. 30x5 mg0,961,0128,8030,24R0,480,5014,4015,120,480,5014,4015,12
G04CA02 162
tamsulozin0,4 mg1,481,55OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Omnic Ocastbl. film obl. s prod. oslob. 30x0,4 mg1,481,5544,3046,52RSRG051,271,3338,0039,900,210,226,306,62
G04CA04 161
silodosin8 mg2,432,55ORecordati Ireland LtdRecordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A.Uroreccaps. tvrda 30x4 mg1,211,2736,4038,22RSpg020,720,7621,6022,680,490,5114,8015,54
G04CA04 162
silodosin8 mg2,432,55ORecordati Ireland LtdRecordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A.Uroreccaps. tvrda 30x8 mg2,432,5572,8176,45RSpg021,271,3338,0039,901,161,2234,8136,55
G04CA52 161
dutasterid + tamsulozin


OGlaxoSmithKline d.o.o.Catalent Germany Schorndorf GmbHDuodartcaps. tvrda 30x(0,5 mg + 0,4 mg)5,836,12174,95183,70RSpg032,622,7578,5082,433,223,3896,45101,27
G04CB02 102
dutasterid0,5 mg2,272,38OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Laboratorios Alcala Farma S.L., Cyndea Pharma S.L., Galenicum Health S.L., Pharmadox Healthcare Ltd.Dustercaps. meka 30x0,5 mg2,272,3868,0471,44RSpg040,880,9326,5127,841,381,4541,5343,61
G04CB02 111
dutasterid0,5 mg1,831,92OBelupo d.d.BelupoDutasterid Belupocaps. meka 30x0,5 mg1,831,9254,8157,55RSpg040,710,7521,3322,401,121,1733,4835,15
G04CB02 131
dutasterid0,5 mg2,032,13OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., Laboratorios Leon Farma S.A.Dutryscaps. meka 30x0,5 mg2,032,1360,9063,95RSpg040,790,8323,7024,891,241,3037,2039,06
G04CB02 161
dutasterid0,5 mg4,004,20OGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG, Catalent France Beinheim S.A.Avodarttbl. 30x0,5 mg4,004,20120,00126,00RSpg041,351,4240,5042,532,652,7879,5083,47
G04CB02 162
dutasterid0,5 mg2,802,94OCipla Croatia d.o.o.Cipla(EU) LimitedDutacipcaps. meka 30x0,5 mg2,802,9484,0088,20RSpg041,091,1532,7234,361,711,7951,2853,84
G04CB02 163
dutasterid0,5 mg2,522,65OAlvogen d.o.o.Pharma Pack Hungary Kft.Duprostcaps. meka 30x0,5 mg2,522,6575,6079,38RSpg040,981,0329,4530,921,541,6246,1548,46
H02AB04 160
metilprednizolon-acetat7,5 mg1,181,24OPfizer Croatia d.o.o.PfizerMedroltbl. 30x4 mg0,630,6618,9619,91R0,370,3911,1111,670,260,277,858,24
H02AB04 162
metilprednizolon-acetat7,5 mg0,830,87OPfizer Croatia d.o.o.PfizerMedroltbl. 20x32 mg3,563,7371,1074,66R2,963,1159,2762,230,590,6211,8312,42
H02AB07 171
prednizon10 mg1,001,05OMERCK d.o.o.MerckDecortintbl. 20x5 mg0,500,5310,0710,57R0,320,336,336,650,190,203,743,93
H02AB07 173
prednizon10 mg0,940,99OMERCK d.o.o.MerckDecortintbl. 100x5 mg0,470,4947,0049,35R0,290,3029,0030,450,180,1918,0018,90
H03AA01 141
levotiroksin0,15 mg1,121,18OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 25tbl. 50x25 mcg0,190,209,339,80R0,070,073,503,680,120,125,836,12
H03AA01 142
levotiroksin0,15 mg0,670,70OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 50tbl. 50x50 mcg0,220,2311,1711,73R0,120,136,006,300,100,115,175,43
H03AA01 143
levotiroksin0,15 mg0,410,43OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 75tbl. 50x75 mcg0,210,2210,3310,85R0,150,167,507,880,060,062,832,97
H03AA01 144
levotiroksin0,15 mg1,061,11OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 88tbl. 50x88 mcg0,620,6531,0032,55R0,180,199,009,450,440,4622,0023,10
H03AA01 145
levotiroksin0,15 mg0,440,46OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 100tbl. 50x100 mcg0,290,3014,5015,23R0,170,188,508,930,120,136,006,30
H03AA01 146
levotiroksin0,15 mg0,860,90OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 112tbl. 50x112 mcg0,640,6832,1733,78R0,190,209,509,980,450,4822,6723,80
H03AA01 147
levotiroksin0,15 mg0,300,32OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 125tbl. 50x125 mcg0,250,2612,5013,13R0,220,2311,0011,550,030,031,501,58
H03AA01 148
levotiroksin0,15 mg0,350,37OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 150tbl. 50x150 mcg0,350,3717,6718,55R0,210,2210,5011,030,140,157,177,53
H03AA01 171
levotiroksin0,15 mg0,420,44OBerlin Chemie AGBerlin-Chemie AGLetrox 50tbl. 100x50 mcg0,140,1413,7414,43R0,120,1312,3712,990,010,011,371,44
J01CR02 121
amoksicilin + klavulanska kiselina1 g4,815,05OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocin DTtbl. rasp. za oral. susp. 14x1 g (875 mg + 125 mg)4,214,4258,9561,90Rpj072,362,4833,0034,651,851,9525,9527,25
J01CR02 222
amoksicilin + klavulanska kiselina1 g4,094,29OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmoksiklav bidpraš. za oral. susp. 1x70 ml (400 mg + 57 mg)/5 ml22,9024,0522,9024,05RRJ0422,4523,5722,4523,570,450,470,450,47
J01CR02 223
amoksicilin + klavulanska kiselina1 g4,094,29OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmoksiklav bidpraš. za oral. susp. 1x140 ml (400 mg + 57 mg)/5 ml45,8048,0945,8048,09RRJ0444,9047,1544,9047,150,900,950,900,95
J01DC02 102
cefuroksim0,5 g5,836,13OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Novoceftbl. 10x250 mg2,923,0629,1730,63Rpj012,322,4423,2024,360,600,635,976,27
J01DC02 103
cefuroksim0,5 g5,185,44OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Novoceftbl. 10x500 mg3,803,9938,0039,90Rpj013,303,4733,0034,650,500,535,005,25
J01DC02 161
cefuroksim0,5 g7,497,86OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo OperationsZinnattbl. film obl. 10x125 mg1,871,9718,7219,66Rpj011,171,2311,7012,290,700,747,027,37
J01DD13 121
cefpodoksim0,4 g11,9112,50OSandoz d.o.o.SandozTrefpodtbl. film obl. 10x100 mg2,983,1329,7731,26Rpj021,001,0510,0010,501,982,0819,7720,76
J01DD13 122
cefpodoksim0,4 g11,9112,50OSandoz d.o.o.SandozTrefpodtbl. film obl. 20x100 mg2,983,1359,5462,52Rpj021,001,0520,0021,001,982,0839,5441,52
J01DD13 124
cefpodoksim0,4 g11,9112,50OSandoz d.o.o.SandozTrefpodtbl. film obl. 20x200 mg5,956,25119,07125,02Rpj022,002,1040,0042,003,954,1579,0783,02
J01DD13 141
cefpodoksim0,4 g13,5314,21OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexoceftbl. film obl. 10x100 mg2,983,1329,7731,26Rpj021,001,0510,0010,501,982,0819,7720,76
J01DD13 142
cefpodoksim0,4 g12,9213,57OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexoceftbl. film obl. 20x100 mg2,983,1359,5462,52Rpj021,001,0520,0021,001,982,0839,5441,52
J01DD13 143
cefpodoksim0,4 g13,2113,87OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexoceftbl. film obl. 10x200 mg5,956,2559,5462,52Rpj022,002,1020,0021,003,954,1539,5441,52
J01DD13 144
cefpodoksim0,4 g12,3312,95OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexoceftbl. film obl. 20x200 mg5,956,25119,07125,02Rpj022,002,1040,0042,003,954,1579,0783,02
J01FA10 102
azitromicin0,3 g8,669,09OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedcaps. 6x250 mg7,227,5843,3045,47RRJ122,502,6315,0015,754,724,9528,3029,72
J01FA10 103
azitromicin0,3 g6,056,35OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedtbl. 3x500 mg10,0810,5830,2331,74RRJ125,005,2515,0015,755,085,3315,2315,99
J01FF01 165
klindamicin1.2 g8,318,72OMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHClindamycin MIP/Klindamicin-MIPtbl. film obl. 16x600 mg4,154,3666,4469,76R3,093,2549,5051,981,061,1116,9417,79
J01FF01 166
klindamicin1.2 g8,098,49OMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHClindamycin MIP/Klindamicin-MIPtbl. film obl. 32x600 mg4,044,24129,36135,83R2,923,0693,2897,941,131,1836,0837,88
J01MA14 141
moksifloksacin0,4 g13,9814,68OBayer d.o.o.Bayer Schering Pharma AGAveloxtbl. film obl. 5x400 mg13,9814,6869,9273,42RSpj058,799,2343,9746,175,195,4525,9527,25
J01MA14 142
moksifloksacin0,4 g13,9214,62OBayer d.o.o.Bayer Schering Pharma AGAveloxtbl. film obl. 7x400 mg13,9214,6297,44102,31RSpj058,799,2361,5564,635,135,3835,8937,68
L02BG06 181
eksemestan25 mg10,0510,55OPfizer Croatia d.o.o.PfizerAromasintbl. 30x25 mg10,0510,55301,38316,45RSRL266,006,30179,94188,944,054,25121,44127,51
M01AB05 101
diklofenak0,1 g1,061,11OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Voltaren fortetbl. 20x50 mg0,530,5610,5111,04R0,430,458,589,010,100,111,932,03
M01AB05 102
diklofenak0,1 g1,121,18OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Voltaren retardtbl. 20x100 mg1,121,1822,4323,55R0,800,8416,0016,800,320,346,436,75
M01AB05 103
diklofenak0,1 g1,881,97OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Voltaren rapiddrag. 10x50 mg0,940,999,409,87R0,430,454,294,500,510,545,115,37
M01AB05 161
diklofenak0,1 g1,211,27OPharmaSwiss Česka republika s.r.oSwiss Caps GmbH, PharmaSwiss d.o.o.Diclorapidcaps. žel. otp. tvrda 10x75 mg0,910,969,149,60R0,600,636,006,300,310,333,143,30
M01AB05 162
diklofenak0,1 g1,091,14OPharmaSwiss Česka republika s.r.oSwiss Caps GmbH, PharmaSwiss d.o.o.Diclorapidcaps. žel. otp. tvrda 20x75 mg0,820,8616,4517,27R0,600,6312,0012,600,220,234,454,67
M01AB05 163
diklofenak0,1 g0,971,02OPharmaSwiss Česka republika s.r.oSwiss Caps GmbH, PharmaSwiss d.o.o.Diclo Duocaps. s prilag. oslob. tvrda 20x75 mg0,730,7714,5415,27R0,600,6312,0012,600,130,142,542,67
M01AB05 507
diklofenak0,1 g15,3416,11RPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Voltarensupp. 10x50 mg7,678,0676,7280,56R0,720,757,197,556,957,3069,5373,01
M01AB11 161
acemetacin120 mg2,482,60OMEDICAL INTERTRADE d.o.o.Meda Manufacturing GmbHRantudil fortecaps. tvrda 20x60 mg1,241,3024,8026,04R0,520,5410,3310,850,720,7614,4715,19
M01AC01 111
piroksikam20 mg0,860,90OBelupo d.d.BelupoLuborcaps. tvrda 20x10 mg0,430,458,589,01R0,360,377,107,460,070,081,481,55
M01AC01 112
piroksikam20 mg0,800,84OBelupo d.d.BelupoLuborcaps. tvrda 20x20 mg0,800,8416,0016,80R0,780,8215,5316,310,020,020,470,49
M01AC01 514
piroksikam20 mg1,952,05RBelupo d.d.BelupoLuborsupp. 10x20 mg1,952,0519,4520,42R1,441,5114,3815,100,510,535,075,32
M01AC06 162
meloksikam15 mg1,141,20OBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimMovalistbl. 20x15 mg1,141,1922,7523,89R0,800,8416,0016,800,340,356,757,09
M01AE01 101
ibuprofen1,2 g1,391,46OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Ibuprofen Plivatbl. film obl. 30x400 mg0,460,4913,8914,58R0,270,298,178,580,190,205,726,01
M01AE01 112
ibuprofen1,2 g1,541,62OBelupo d.d.BelupoIbuprofen Belupotbl. film obl. 30x400 mg0,510,5415,4316,20R0,300,329,089,530,210,226,356,67
M01AE01 113
ibuprofen1,2 g1,051,10OBelupo d.d.BelupoIbuprofen Belupotbl. film obl. 30x600 mg0,530,5515,7716,56R0,430,4512,8713,510,100,112,903,05
M01AE01 115
ibuprofen1,2 g2,282,39OFarmal d.d.Farmal d.d.Ibuprofen Farmaltbl. film obl. 30x200 mg0,380,4011,4512,02R0,150,164,544,770,230,246,917,26
M01AE01 116
ibuprofen1,2 g1,541,62OFarmal d.d.Farmal d.d.Ibuprofen Farmaltbl. film obl. 30x400 mg0,510,5415,4316,20R0,300,329,089,530,210,226,356,67
M01AE01 119
ibuprofen1,2 g1,051,10OFarmal d.d.Farmal d.d.Ibuprofen Farmaltbl. 30x600 mg0,530,5615,7716,56R0,430,4512,8713,510,100,112,903,05
M01AE01 171
ibuprofen1,2 g1,541,62OMylan Hrvatska d.o.o.Famar S.A.Brufentbl. film obl. 30x400 mg0,510,5415,4316,20R0,300,329,089,530,210,226,356,67
M01AE01 172
ibuprofen1,2 g1,061,11OMylan Hrvatska d.o.o.Famar S.A.Brufentbl. film obl. 30x600 mg0,530,5615,7716,56R0,430,4512,8713,510,100,112,903,05
M01AE01 175
ibuprofen1,2 g0,981,03OMylan Hrvatska d.o.o.Famar S.A.Brufen SRtbl. film obl. 30x800 mg0,650,6819,6320,61R0,530,5616,0016,800,120,133,633,81
M01AE01 376
ibuprofen1,2 g1,962,06OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie S.r.l.Brufenvreć. 30x600 mg (šum. granule)0,981,0329,4330,90R0,430,4512,8713,510,550,5816,5617,39
M01AE02 131
naproksen0,5 g0,981,03OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nalgesin fortetbl. film obl. 10x550 mg1,081,1310,8011,34R0,800,848,008,400,280,292,802,94
M01AE02 132
naproksen0,5 g0,930,98OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nalgesin fortetbl. film obl. 20x550 mg1,021,0720,4721,49R0,720,7514,3615,080,310,326,116,42
M01AE02 133
naproksen0,5 g0,900,94OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nalgesin fortetbl. film obl. 30x550 mg0,991,0429,6031,08R0,690,7320,7221,760,300,318,889,32
M01AE03 126
ketoprofen0,15 g0,900,95OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKetonal fortetbl. film obl. 30x100 mg0,600,6318,0018,90R0,530,5616,0016,800,070,072,002,10
M01AE17 161
deksketoprofen75 mg5,375,64OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Laboratorios Menarini S.A., A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Dexomentbl. film obl. 10x25 mg1,791,8817,9118,81R0,290,302,903,051,501,5815,0115,76
M01AE17 162
deksketoprofen75 mg5,375,64OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Laboratorios Menarini S.A., A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.Dexomentbl. film obl. 20x25 mg1,791,8835,8237,61R0,260,275,205,461,531,6130,6232,15
M01AE17 361
deksketoprofen75 mg5,375,64OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Laboratorios Menarini S.A.Dexomengran. za oral. otop., vreć. 10x25 mg1,791,8817,9118,81R0,290,302,903,051,501,5815,0115,76
M01AE17 362
deksketoprofen75 mg5,375,64OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Laboratorios Menarini S.A.Dexomengran. za oral. otop., vreć. 20x25 mg1,791,8835,8237,61R0,260,275,205,461,531,6130,6232,15
M01AH01 101
celekoksib0,2 g2,552,68OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Celixibcaps, tvrda 20x100 mg1,281,3425,5326,81R0,350,377,027,370,930,9718,5119,44
M01AH01 102
celekoksib0,2 g3,113,27OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Celixibcaps, tvrda 10x200 mg3,113,2731,1332,69R0,740,777,387,752,382,4923,7524,94
M01AH01 141
celekoksib0,2 g2,552,68OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Aclexacaps. tvrda 20x100 mg1,281,3425,5326,81R0,320,336,326,640,961,0119,2120,17
M01AH01 142
celekoksib0,2 g2,632,76OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Aclexacaps, tvrda 30x100 mg1,321,3839,4841,45R0,320,339,489,951,001,0530,0031,50
M01AH01 143
celekoksib0,2 g3,113,27OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Aclexacaps. tvrda 10x200 mg3,113,2731,1332,69R0,660,706,646,972,452,5724,4925,71
M01AH01 144
celekoksib0,2 g2,332,45OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Aclexacaps, tvrda 30x200 mg2,332,4569,9273,42R0,660,7019,9220,921,671,7550,0052,50
M01AH05 121
etorikoksib60 mg2,923,07OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbH, Pharmacare Premium Ltd.Kostaroxtbl. film obl. 14x60 mg2,923,0740,8842,92R0,500,537,067,412,422,5433,8235,51
M01AH05 122
etorikoksib60 mg2,332,44OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbH, Pharmacare Premium Ltd.Kostaroxtbl. film obl. 14x90 mg3,493,6648,8651,30R0,770,8110,8411,382,722,8538,0239,92
M01AH05 161
etorikoksib60 mg8,488,90OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeArcoxiatbl. film obl. 28x30 mg4,244,45118,72124,66R0,390,4110,8411,383,854,05107,88113,27
M01AH05 162
etorikoksib60 mg4,644,87OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeArcoxiatbl. film obl. 14x60 mg4,644,8764,8968,13R0,800,8411,2011,763,844,0353,6956,37
M01AH05 163
etorikoksib60 mg3,693,87OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeArcoxiatbl. film obl. 14x90 mg5,545,8277,5581,43R1,231,2917,2118,074,314,5360,3463,36
M01AH05 164
etorikoksib60 mg3,053,20OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeArcoxiatbl. film obl. 7x120 mg6,096,4042,6544,78R1,641,7211,4712,044,454,6831,1832,74
M03BX01 161
baklofen50 mg4,414,63ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaLioresaltbl. 50x10 mg0,880,9344,1046,31RSpm010,760,8038,0039,900,120,136,106,41
M03BX01 162
baklofen50 mg3,523,69ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaLioresaltbl. 50x25 mg1,761,8587,8892,27RSpm011,171,2258,3361,250,590,6229,5531,03
M04AA03 161
febuksostat80 mg7,077,42OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Patheon France, Menarini-Von HeydenAdenurictbl. film obl. 28x80 mg7,077,42197,87207,76Rpm021,291,3536,1237,935,786,07161,75169,84
M04AA03 162
febuksostat80 mg4,524,75OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Patheon France, Menarini-Von HeydenAdenurictbl. film obl. 28x120 mg6,787,12189,93199,43Rpm021,291,3536,1237,935,495,77153,81161,50
M05BA07 161
risedronat natrij5 mg3,483,66OACTAVIS GROUP PTC ehfWarner Chilchott GmbHActoneltbl. film obl. 4x35 mg24,3925,6197,57102,45RSpm0315,5916,3762,3765,498,809,2435,2036,96
M05BB02 161
risedronat natrij + kalcij + kolekalciferol
29,3830,84OACTAVIS GROUP PTC ehfWarner Chilchott GmbHActonel Combi Dtbl. film obl. + gran. šum. 4x1 tbl. /35 mg + 6 vreć. gran. 1000 mg kalcija i 880 IU (22 mcg) kolekalciferola-vit. D3/29,3830,84117,50123,38RSpm0315,5916,3762,3765,4913,7814,4755,1357,89
M05BX03 361
stroncij ranelat2 g8,128,52OLes Laboratoires ServierLLSOsseorgran. za oral. susp., vreć.28x2 g8,128,52227,23238,59RSpm032,312,4364,6867,915,816,10162,55170,68
M05BX04 061
denosumab0,33 mg7,728,10PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Proliaotop. za inj., štrc. napunj. 1x60 mg1.403,041.473,191.403,041.473,19RSpm03374,22392,93374,22392,931.028,821.080,261.028,821.080,26
M05XX01 161
alendronat natrij + kolekalciferol
27,9429,34OMerck Sharp & Dohme Ltd.Merck Sharp & DohmeFosavancetbl. 4x(70 mg + 2.800 i.j.)27,9429,34111,77117,36RSpm0315,5916,3762,3765,4912,3512,9749,4051,87
M05XX01 162
alendronat natrij + kolekalciferol
22,8824,02OMerck Sharp & Dohme Ltd.Merck Sharp & DohmeFosavancetbl. 4x(70 mg + 5.600 IU)22,8824,0291,5296,10RSpm0315,5916,3762,3765,497,297,6529,1530,61
N01BB02 941
lidokain


LGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHVersatisflaster med. 5%, 5x(10 cmx14 cm)/700 mg21,6722,75108,33113,75RRN1619,4320,4197,17102,032,232,3411,1611,72
N02AA01 161
morfin0,1 g21,3022,37OMedis Adria d.o.o.MundipharmaSevredoltbl. film obl. 60x10 mg2,132,24127,80134,19Rpn161,581,6694,8599,590,550,5832,9534,60
N02AA01 171
morfin0,1 g16,0516,85OMedis Adria d.o.o.MundipharmaMST Continustbl. obl. s post. oslob. 60x10 mg1,611,6996,30101,12R0,880,9252,5155,140,730,7743,7945,98
N02AA01 172
morfin0,1 g10,6411,17OMedis Adria d.o.o.MundipharmaMST Continustbl. obl. s post. oslob. 60x30 mg3,193,35191,52201,10R2,632,76157,52165,400,570,6034,0035,70
N02AA01 173
morfin0,1 g10,2410,75OMedis Adria d.o.o.MundipharmaMST Continustbl. obl. s post. oslob. 60x60 mg6,146,45368,64387,07R5,255,51315,05330,800,890,9453,5956,27
N02AA05 173
oksikodon75 mg14,2814,99OMundipharma Gesellschaft m.b.HMundipharmaOxyContintbl. s prod. oslob. 60x10 mg2,242,35134,40119,95R1,902,00114,24119,950,340,3520,1621,17
N02AA05 174
oksikodon75 mg15,7416,52OMundipharma Gesellschaft m.b.HMundipharmaOxyContintbl. s prod. oslob. 60x20 mg4,204,41251,80264,39R3,994,19239,21251,170,210,2212,5913,22
N02AA55 101
oksikodon + nalokson75 mg40,3542,37OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Develco Pharma GmbHOksikodon/nalokson Plivatbl. s prod. oslob. 50x(5 mg + 2,5 mg)2,692,82134,50141,23R1,501,5875,0078,751,191,2559,5062,48
N02AA55 102
oksikodon + nalokson75 mg30,3831,89OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Develco Pharma GmbHOksikodon/nalokson Plivatbl. s prod. oslob. 50x(10 mg + 5 mg)4,054,25202,50212,63R3,003,15150,00157,501,051,1052,5055,13
N02AA55 103
oksikodon + nalokson75 mg27,3428,70OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Develco Pharma GmbHOksikodon/nalokson Plivatbl. s prod. oslob. 50x(20 mg + 10 mg)7,297,65364,50382,73R6,016,31300,50315,531,281,3464,0067,20
N02AA55 104
oksikodon + nalokson75 mg25,6326,91OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Develco Pharma GmbHOksikodon/nalokson Plivatbl. s prod. oslob. 50x(40 mg + 20 mg)13,6714,35683,50717,68R12,0112,61600,50630,531,661,7483,0087,15
N02AA55 131
oksikodon + nalokson75 mg27,2928,65OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHAdolaxtbl. s prod. oslob. 30x(10 mg + 5 mg)3,643,82109,16114,62R2,702,8481,0085,050,940,9928,1629,57
N02AA55 132
oksikodon + nalokson75 mg24,6025,83OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHAdolaxtbl. s prod. oslob. 30x(20 mg + 10 mg)6,566,89196,83206,67R5,415,68162,16170,271,161,2134,6736,40
N02AA55 133
oksikodon + nalokson75 mg23,0724,22OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHAdolaxtbl. s prod. oslob. 30x(40 mg + 20 mg)12,3012,92369,09387,54R10,8111,35324,27340,481,491,5744,8247,06
N02AA55 161
oksikodon + nalokson75 mg57,6960,57OMundipharma Gesellschaft m.b.HBard Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma GmbHTarginacttbl. s prod. oslob. 30x(5 mg + 2,5 mg)3,854,04115,37121,14R2,152,2564,3567,571,701,7951,0253,57
N02AA55 162
oksikodon + nalokson75 mg43,3845,55OMundipharma Gesellschaft m.b.HBard Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma GmbHTarginacttbl. s prod. oslob. 30x(10 mg + 5 mg)5,786,07173,52182,20R4,294,50128,70135,141,491,5744,8247,06
N02AA55 163
oksikodon + nalokson75 mg39,0641,01OMundipharma Gesellschaft m.b.HBard Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma GmbHTarginacttbl. s prod. oslob. 30x(20 mg + 10 mg)10,4210,94312,47328,09R8,589,01257,40270,271,841,9355,0757,82
N02AA55 164
oksikodon + nalokson75 mg36,6238,45OMundipharma Gesellschaft m.b.HBard Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma GmbHTarginacttbl. s prod. oslob. 30x(40 mg + 20 mg)19,5320,51585,87615,16R17,1618,02514,80540,542,372,4971,0774,62
N02AB03 161
fentanil0,6 mg245,38######SLPharmaSwiss d.o.o.Recipharm Stockholm AB, Aesica Queenborough Ltd.Abstraltbl. subling. 10x100 mcg40,9042,94408,96429,41Rpn1810,5911,12105,86111,1530,3131,83303,10318,26
N02AB03 162
fentanil0,6 mg122,69######SLPharmaSwiss d.o.o.Recipharm Stockholm AB, Aesica Queenborough Ltd.Abstraltbl. subling. 10x200 mcg40,9042,94408,96429,41Rpn1810,5911,12105,86111,1530,3131,83303,10318,26
N02AB03 163
fentanil0,6 mg81,7985,88SLPharmaSwiss d.o.o.Recipharm Stockholm AB, Aesica Queenborough Ltd.Abstraltbl. subling. 10x300 mcg40,9042,94408,96429,41Rpn1810,5911,12105,86111,1530,3131,83303,10318,26
N02AB03 164
fentanil0,6 mg61,3464,41SLPharmaSwiss d.o.o.Recipharm Stockholm AB, Aesica Queenborough Ltd.Abstraltbl. subling. 10x400 mcg40,9042,94408,96429,41Rpn1810,5911,12105,86111,1530,3131,83303,10318,26
N02AB03 761
fentanil0,6 mg503,96529,16NTakeda Pharma A/STakeda Nycomed ASInstanylsprej za nos, otop., boč. 1x20 doza (50 mcg/doza)42,0044,10839,93881,93Rpn1810,5911,12211,72222,3131,4132,98628,21659,62
N02AB03 762
fentanil0,6 mg282,03296,13NTakeda Pharma A/STakeda Nycomed ASInstanylsprej za nos, otop., boč. 1x20 doza (100 mcg/doza)47,0149,36940,11987,12Rpn1810,5911,12211,72222,3136,4238,24728,39764,81
N02AB03 763
fentanil0,6 mg141,02148,07NTakeda Pharma A/STakeda Nycomed ASInstanylsprej za nos, otop., boč. 1x20 doza (200 mcg/doza)47,0149,36940,11987,12Rpn1810,5911,12211,72222,3136,4238,24728,39764,81
N02AB03 901
fentanil1,2 mg4,314,53TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Fentagesicflaster transd. 5x 4,125 mg (25 mcg/h)14,8015,5474,0077,70R8,378,7941,8543,946,436,7532,1533,76
N02AB03 902
fentanil1,2 mg4,314,53TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Fentagesicflaster transd. 5x 8,25 mg (50 mcg/h)29,6031,08148,00155,40R16,7417,5883,7087,8912,8613,5064,3067,52
N02AB03 903
fentanil1,2 mg3,613,79TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Fentagesicflaster transd. 5x 16,50 mg (100 mcg/h)49,6052,08248,00260,40R38,1740,08190,84200,3811,4312,0057,1660,02
N02AB03 941
fentanil1,2 mg22,3223,44TDSandoz d.o.o.Sandoz-HexalFentanil Sandoz 25flaster transd. 5x4,2 mg (25 µg/h)11,1611,7255,8058,59R8,378,7941,8543,942,792,9313,9514,65
N02AB03 942
fentanil1,2 mg4,234,44TDSandoz d.o.o.Sandoz-HexalFentanil Sandoz 50flaster transd. 5x8,4 mg (50 µg/h)22,3223,44111,60117,18R16,7417,5883,7087,895,585,8627,9029,30
N02AB03 943
fentanil1,2 mg3,543,72TDSandoz d.o.o.Sandoz-HexalFentanil Sandoz 100flaster transd. 5x16,8 mg (100 µg/h)42,4144,53212,04222,64R38,1740,08190,84200,384,244,4521,2022,26
N02AB03 961
fentanil1,2 mg7,447,81TDJohnson & Johnson S.E.d.o.o.JanssenDurogesicflaster transd. 5x4,2 mg (25 µg/h)11,1611,7255,8058,59R8,378,7941,8543,942,792,9313,9514,65
N02AB03 962
fentanil1,2 mg7,447,81TDJohnson & Johnson S.E.d.o.o.JanssenDurogesicflaster transd. 5x8,4 mg (50 µg/h)22,3223,44111,60117,18R16,7417,5883,7087,895,585,8627,9029,30
N02AB03 963
fentanil1,2 mg7,447,81TDJohnson & Johnson S.E.d.o.o.JanssenDurogesicflaster transd. 5x16,8 mg (100 µg/h)44,6446,87223,20234,36R38,1740,08190,84200,386,476,8032,3633,98
N02AB03 965
fentanil1,2 mg68,7572,19TDJohnson & Johnson S.E.d.o.o.JanssenDurogesicflaster transd. 5x12,6 mg (75 µg/h)49,4851,96247,40259,77R33,4835,15167,40175,7716,0016,8080,0084,00
N02AB03 971
fentanil1,2 mg16,6117,44TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x1,38 mg (12 µg/h)11,9612,5659,8162,80R5,365,6226,7828,126,616,9433,0334,68
N02AB03 972
fentanil1,2 mg9,8710,36TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x2,75 mg (25 µg/h)14,8015,5474,0077,70R8,378,7941,8543,946,436,7532,1533,76
N02AB03 973
fentanil1,2 mg9,8710,36TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x5,50 mg (50 µg/h)29,6031,08148,00155,40R16,7417,5883,7087,8912,8613,5064,3067,52
N02AB03 974
fentanil1,2 mg11,0011,55TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x8,25 mg (75 µg/h)49,4851,96247,41259,78R33,4835,15167,40175,7716,0016,8080,0184,01
N02AB03 975
fentanil1,2 mg8,278,68TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x11 mg (100 µg/h)49,6052,08248,00260,40R38,1740,08190,84200,3811,4312,0057,1660,02
N02AE01 901
buprenorfin1,2 mg1,661,74TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Tesa Labtec GmbHLaribonflaster transd. 4x20 mg (35 mcg/h)27,6429,02110,57116,10R26,2027,51104,81110,051,441,515,766,05
N02AE01 902
buprenorfin1,2 mg1,611,69TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Tesa Labtec GmbHLaribonflaster transd. 4x30 mg (52,50 mcg/h)40,2442,25160,97169,02R39,3141,27157,22165,080,940,983,753,94
N02AE01 903
buprenorfin1,2 mg1,521,60TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Tesa Labtec GmbHLaribonflaster transd. 4x40 mg (70 mcg/h)50,6953,23202,77212,91R45,6247,90182,49191,615,075,3220,2821,29
N02AE01 904
buprenorfin1,2 mg1,491,57TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.tesa Labtec GmbH, Merckle GmbHMitorenflaster transd. 4x10 mg (10 mcg/h)12,4413,0649,7652,25R11,7912,3847,1749,530,650,682,592,72
N02AE01 906
buprenorfin1,2 mg1,491,57TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.tesa Labtec GmbH, Merckle GmbHMitorenflaster transd. 4x20 mg (20 mcg/h)24,8826,1299,51104,49R23,5824,7694,3399,051,301,365,185,44
N02AE01 907
buprenorfin1,2 mg1,491,57TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.tesa Labtec GmbH, Merckle GmbHMitorenflaster transd. 4x5 mg (5 mcg/h)6,226,5324,8826,12R5,906,1923,5824,760,330,341,301,37
N02AE01 941
buprenorfin1,2 mg2,352,47TDGrünenthal GmbHGrunenthal GmbHTranstecflaster transd. 4x20 mg (35 mcg/h)39,1341,08156,51164,34R37,4339,30149,73157,221,701,786,787,12
N02AE01 942
buprenorfin1,2 mg2,362,48TDGrünenthal GmbHGrunenthal GmbHTranstecflaster transd. 8x20 mg (35 mcg/h)39,2941,26314,35330,07R37,4339,30299,46314,431,861,9514,8915,63
N02AE01 943
buprenorfin1,2 mg2,282,39TDGrünenthal GmbHGrünenthalTranstecflaster transd. 4x30 mg (52,50 mcg/h)56,9459,79227,77239,16R56,1558,96224,60235,830,790,833,173,33
N02AE01 944
buprenorfin1,2 mg2,292,40TDGrünenthal GmbHGrünenthalTranstecflaster transd. 8x30 mg (52,50 mcg/h)57,2260,08457,76480,65R56,1558,96449,19471,651,071,128,579,00
N02AE01 945
buprenorfin1,2 mg2,152,26TDGrünenthal GmbHGrunenthal GmbHTranstecflaster transd. 4x40 mg (70 mcg/h)71,6875,26286,71301,05R65,1868,43260,70273,746,506,8326,0127,31
N02AE01 946
buprenorfin1,2 mg2,162,27TDGrünenthal GmbHGrunenthal GmbHTranstecflaster transd. 8x40 mg (70 mcg/h)72,1375,74577,04605,89R71,1674,72569,31597,780,971,017,738,12
N02AX06 161
tapentadol0,4 g36,0337,83OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexia retardtbl. s prod. oslob. 30x50 mg4,504,73135,10141,86R4,154,36124,56130,790,350,3710,5411,07
N02AX06 162
tapentadol0,4 g35,3137,07OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexia retardtbl. s prod. oslob. 30x100 mg8,839,27264,80278,04R8,148,54244,08256,280,690,7320,7221,76
N02AX06 163
tapentadol0,4 g33,5635,23OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexia retardtbl. s prod. oslob. 30x150 mg12,5813,21377,50396,38R11,6012,18348,03365,430,981,0329,4730,94
N02AX52 141
tramadol + paracetamol


OSTADA d.o.o.Grunenthal GmbHZaldiartbl. film obl. 20x(37,5 mg + 325 mg)1,431,5028,5029,93R0,490,519,8010,290,940,9818,7019,64
N02AX52 144
tramadol + paracetamol


OSTADA d.o.o.Grünenthal GmbHZaldiartbl. šum. 30x(37,5 mg + 325 mg)1,431,5042,9045,05R0,490,5114,7015,440,940,9928,2029,61
N02AX52 145
tramadol + paracetamol


OSTADA d.o.o.Grünenthal GmbHZaldiartbl. šum. 60x(37,5 mg + 325 mg)1,291,3577,2281,08R0,450,4727,0028,350,840,8850,2252,73
N02AX52 171
tramadol + deksketoprofen


OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbHSkudexatbl. film obl. 20x(75 mg + 25 mg)1,902,0038,0039,90R0,961,0119,1720,130,940,9918,8319,77
N02CC01 763
sumatriptan20 mg35,2637,02NGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Glaxo Wellcome GmbH & Co.KGImigranrasprš. za nos 2x20 mg/0,1 ml (2 monodoze)35,2637,0270,5274,05RSpn0210,0010,5020,0021,0025,2626,5250,5253,05
N02CC03 161
zolmitriptan2,5 mg12,4913,12OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaZomigtbl. 3x2,5 mg12,4913,1237,4839,35RSRN0310,0010,5030,0031,502,492,627,487,85
N02CC03 162
zolmitriptan2,5 mg12,6813,31OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaZomig Rapimelttbl. rasp. za usta 6x2,5 mg12,6813,3176,0679,86RSRN0310,0010,5060,0063,002,682,8116,0616,86
N02CC04 162
rizatriptan10 mg17,3218,19OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeMaxalt RPDliofilizat oral. 6x10 mg17,3218,19103,92109,12RSRN0310,0010,5060,0063,007,327,6943,9246,12
N03AF02 162
okskarbazepin1g4,684,91ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis PharmaTrileptaltbl. film obl. 50x300 mg1,401,4770,1773,68R1,181,2459,1262,080,220,2311,0511,60
N03AX09 161
lamotrigin0,3 g7,688,06OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma GmbH, Specifar S.A.Lamotrigin Genericontbl. za žvak./oral. susp. 30x25 mg0,640,6719,2020,16RSRN040,570,6017,1017,960,070,072,102,21
N03AX09 179
lamotrigin0,3 g98,25103,16OGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Lamictaltbl. za žvak./tbl. za oral. susp. 30x2 mg0,660,6919,6520,63RSpn140,330,359,9010,400,330,349,7510,24
N03AX14 161
levetiracetam1,5 g12,6013,23OUCB Pharma S.A.UCB PharmaKeppratbl. film obl. 60x250 mg2,102,21126,00132,30RSpn030,860,9051,4454,011,241,3074,5678,29
N03AX14 162
levetiracetam1,5 g11,5612,14OUCB Pharma S.A.UCB PharmaKeppratbl. film obl. 60x500 mg3,854,05231,20242,76RSpn031,691,78101,66106,742,162,27129,54136,02
N03AX14 163
levetiracetam1,5 g11,7312,32OUCB Pharma S.A.UCB PharmaKeppratbl. film obl. 60x1000 mg7,828,21469,20492,66RSpn033,773,96226,23237,544,054,25242,97255,12
N03AX14 164
levetiracetam1,5 g15,7816,56OUCB Pharma S.A.NextPharmaKeppraotop. oral. 300 ml (100 mg/ml)315,52331,30315,52331,30RSpn03265,33278,60265,33278,6050,1952,7050,1952,70
N03AX16 101
pregabalin0,3 g6,256,56OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva UK Ltd., Merckle GmbH, Pliva Hrvatska d.o.o.Pregabalin Plivacaps. tvrda 56x25 mg0,520,5529,1730,63RSpn210,360,3820,1121,120,160,179,069,51
N03AX16 131
pregabalin0,3 g6,006,30OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA d.d., TAD Pharma GmbHPragiolacaps. tvrda 56x25 mg0,500,5328,0029,40RSpn210,400,4222,3423,460,100,115,665,94
N03AX16 161
pregabalin0,3 g12,2412,85OPfizer Ltd.PfizerLyricacaps. 56x25 mg1,021,0757,1259,98RSpn210,570,6031,9233,520,450,4725,2026,46
N03AX16 162
pregabalin0,3 g10,9511,49OPfizer Ltd.PfizerLyricacaps. 56x75 mg2,742,87153,26160,92RSpn211,721,8196,43101,251,011,0756,8359,67
N03AX16 171
pregabalin0,3 g7,087,44OAdamed Sp. z.o.o.Adamed Sp. z.o.o., Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.Egzystacaps. tvrda 56x25 mg0,590,6233,0534,70RSpn210,290,3116,3217,140,300,3116,7317,57
N03AX16 181
pregabalin0,3 g6,066,36OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma GmbH, GE Pharmaceuticals Ltd., Bluepharma Industria Farmaceutica S.A.Pregabalin Genericoncaps. tvrda 60x25 mg0,500,5330,2431,79RSpn210,260,2715,6616,440,240,2614,5815,31
N03AX16 182
pregabalin0,3 g5,045,29OGenericon Pharma d.o.o.Genericon Pharma GmbH, GE Pharmaceuticals Ltd., Bluepharma Industria Farmaceutica S.A.Pregabalin Genericoncaps. tvrda 60x75 mg1,261,3275,6079,38RSpn210,860,9051,3053,870,410,4324,3025,52
N03AX16 185
pregabalin0,3 g5,405,67OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedPregabalin Accordcaps. tvrda 56x25 mg0,450,4725,2026,46RSpn210,230,2513,1013,760,220,2312,1012,71
N03AX18 161
lakozamid0,3 g30,1431,65OUCB Pharma S.A.UCB Pharma SAVimpattbl. film obl. 56x50 mg5,025,27281,31295,38RSpn222,042,14114,13119,842,993,13167,18175,54
N03AX18 162
lakozamid0,3 g28,8530,29OUCB Pharma S.A.UCB Pharma SAVimpattbl. film obl. 56x100 mg9,6210,10538,53565,46RSpn224,084,28228,27239,685,545,82310,26325,77
N03AX18 163
lakozamid0,3 g28,6830,11OUCB Pharma S.A.UCB Pharma SAVimpattbl. film obl. 56x150 mg14,3415,06803,04843,19RSpn226,116,42342,40359,528,238,64460,64483,67
N03AX18 164
lakozamid0,3 g28,5529,98OUCB Pharma S.A.UCB Pharma SAVimpattbl. film obl. 56x200 mg19,0319,991.065,871.119,16RSpn228,158,56456,53479,3610,8811,43609,34639,81
N03AX21 161
retigabin0,9 g26,2227,53OGlaxo Group LimitedGlaxo Wellcome S.A.Trobalttbl. film obl. 84x50 mg1,461,53122,36128,48RSpn030,430,4535,8337,621,031,0886,5390,86
N03AX21 162
retigabin0,9 g25,0826,33OGlaxo Group LimitedGlaxo Wellcome S.A.Trobalttbl. film obl. 84x100 mg2,792,93234,08245,78RSpn031,361,43114,16119,871,431,50119,92125,92
N03AX21 163
retigabin0,9 g24,0325,23OGlaxo Group LimitedGlaxo Wellcome S.A.Trobalttbl. film obl. 84x200 mg5,345,61448,56470,99RSpn031,661,75139,74146,733,683,86308,82324,26
N03AX21 164
retigabin0,9 g24,6925,92OGlaxo Group LimitedGlaxo Wellcome S.A.Trobalttbl. film obl. 84x400 mg10,9711,52921,76967,85RSpn034,144,35347,76365,156,837,18574,00602,70
N04BA02 191
levodopa + benzerazid0,6 g4,504,73ORoche d.o.o.RocheMadopar 125tbl. 100x(100 mg + 25 mg)0,750,7975,0078,75RSpn040,360,3835,9437,740,390,4139,0641,01
N04BA03 161
levodopa + karbidopa + entakapon0,45 g48,9351,38OOrion CorporationOrion PharmaStalevotbl. film obl. 100x(50 mg + 12,5 mg + 200 mg)5,445,71543,67570,85Rpn053,213,37321,40337,472,222,33222,27233,38
N04BA03 162
levodopa + karbidopa + entakapon0,45 g24,8326,07OOrion CorporationOrion PharmaStalevotbl. film obl. 100x(100 mg + 25 mg + 200 mg)5,525,79551,67579,25Rpn053,433,60343,00360,152,092,19208,67219,10
N04BA03 163
levodopa + karbidopa + entakapon0,45 g17,0217,87OOrion CorporationOrion PharmaStalevotbl. film obl. 100x(150 mg + 37,5 mg + 200 mg)5,675,96567,33595,70Rpn053,653,83364,60382,832,032,13202,73212,87
N04BC05 161
pramipeksol2,5 mg18,9819,93OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMirapexintbl. 30x0,18 mg1,371,4441,0043,05Rpn050,971,0229,0030,450,400,4212,0012,60
N04BC05 164
pramipeksol2,5 mg22,9324,08OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMirapexintbl. s prod. oslob. 30x0,52 mg4,775,01143,10150,26Rpn054,494,72134,78141,520,280,298,328,74
N04BC05 167
pramipeksol2,5 mg23,3724,54OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMirapexintbl. s prod. oslob. 30x3,15 mg29,4430,92883,30927,47Rpn0526,9628,30808,65849,082,492,6174,6578,38
N04BC09 961
rotigotin6 mg44,0146,21TDUCB Manufacturing Ireland Ltd.UCB Manufacturing Ireland Ltd.Neuproflaster transderm. 28x2 mg/24 h14,6715,40410,76431,30Rpn202,062,1657,7160,6012,6113,24353,05370,70
N04BC09 962
rotigotin6 mg26,6627,99TDUCB Manufacturing Ireland Ltd.UCB Manufacturing Ireland Ltd.Neuproflaster transderm. 28x4 mg/24 h17,7718,66497,65522,53Rpn204,034,23112,78118,4213,7514,43384,87404,11
N04BC09 963
rotigotin6 mg22,8524,00TDUCB Manufacturing Ireland Ltd.UCB Manufacturing Ireland Ltd.Neuproflaster transderm. 28x6 mg/24 h22,8524,00639,89671,88Rpn206,096,39170,49179,0116,7617,60469,40492,87
N04BC09 964
rotigotin6 mg21,0222,08TDUCB Manufacturing Ireland Ltd.UCB Manufacturing Ireland Ltd.Neuproflaster transderm. 28x8 mg/24 h28,0329,43784,93824,18Rpn207,668,04214,45225,1720,3721,39570,48599,00
N04BD02 161
razagilin1 mg13,8114,50OTeva B.V.Teva PharmaceuticalsAzilecttbl. 28x1 mg13,8114,50386,68406,01Rpn0613,7414,43384,72403,960,070,071,962,06
N04BX02 161
entakapon1 g29,0030,45ONovartis Europharm LimitedNovartis PharmaComtantbl. film obl. 30x200 mg5,806,09173,97182,67Rpn052,752,8982,4486,563,053,2091,5396,11
N05AD01 136
haloperidol8 mg4,004,20OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Haldoltbl. 25x2 mg1,001,0525,0026,25R0,840,8821,0022,050,160,174,004,20
N05AD01 138
haloperidol8 mg4,004,20OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Haloperidol Krkatbl. 25x2 mg1,001,0525,0026,25R0,840,8821,0022,050,160,174,004,20
N05AH04 166
kvetiapin0,4 g18,9219,87OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaSeroquel XRtbl. film obl. s prod. oslob. 60x150 mg7,107,45425,80447,09RSpn156,216,52372,49391,110,890,9353,3155,98
N05AL01 113
sulpirid0,8 g7,958,35OBelupo d.d.BelupoSulpirid Belupocaps. tvrda 30x50 mg0,500,5214,9115,66R0,350,3710,6411,170,140,154,274,48
N05AL01 140
sulpirid0,8 g7,958,35OAlkaloid d.o.o.Alkaloid-int d.o.o.Eglonylcaps. tvrda 30x50 mg0,500,5214,9115,66R0,390,4111,8212,410,100,113,093,24
N05AL01 341
sulpirid0,8 g
0,00OAlkaloid d.o.o.Alkaloid-int d.o.o.Eglonylotop. oral., boč. stakl. s dozatorom 1x120 ml (25 mg/5 ml)20,9822,0320,9822,03R4,274,484,274,4816,7117,5516,7117,55
N05BA01 112
diazepam10 mg0,690,73OBelupo d.d.BelupoNormabeltbl. 30x5 mg0,350,3610,4010,92R0,280,298,408,820,070,072,002,10
N05BA01 131
diazepam10 mg0,510,54OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Apaurintbl. 30x10 mg0,510,5415,3016,07R0,480,5014,3115,030,030,030,991,04
N05BA04 101
oksazepam50 mg2,172,28OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Praxiten 15tbl. 30x15 mg0,650,6819,5320,51R0,230,246,907,250,420,4412,6313,26
N05BA04 115
oksazepam50 mg1,531,61OBelupo d.d.BelupoOksazepam Belupotbl. 30x10 mg0,310,329,209,66R0,150,154,394,610,160,174,815,05
N05BA04 116
oksazepam50 mg1,451,52OBelupo d.d.BelupoOksazepam Belupotbl. 20x30 mg0,870,9117,4018,27R0,280,295,605,880,590,6211,8012,39
N05BA04 117
oksazepam50 mg1,221,28OBelupo d.d.BelupoOksazepam Belupotbl. 30x15 mg0,370,3810,9711,52R0,230,246,907,250,140,144,074,27
N05BA06 116
lorazepam2,5 mg1,231,29OBelupo d.d.BelupoLorsilantbl. 30x1 mg0,490,5214,7715,51R0,280,298,408,820,210,226,376,69
N05BA06 117
lorazepam2,5 mg0,820,86OBelupo d.d.BelupoLorsilantbl. 20x2,5 mg0,820,8616,4717,29R0,480,509,5410,020,350,366,937,28
N05BA08 121
bromazepam10 mg2,262,37OSandoz d.o.o.Sandoz-LekLekotamtbl. 30x1.5 mg0,340,3610,1510,66R0,040,051,331,400,290,318,829,26
N05BA08 122
bromazepam10 mg1,341,40OSandoz d.o.o.Sandoz-LekLekotamtbl. 30x3 mg0,400,4212,0412,64R0,090,092,652,780,310,339,399,86
N05BA08 131
bromazepam10 mg3,133,29OAlkaloid d.o.o.Alkaloid-int d.o.o.Lexiliumtbl. 30x1.5 mg0,470,4914,1014,81R0,060,071,902,000,410,4312,2012,81
N05BA08 132
bromazepam10 mg1,891,98OAlkaloid d.o.o.Alkaloid-int d.o.o.Lexiliumtbl. 30x3 mg0,570,6017,0017,85R0,130,133,793,980,440,4613,2113,87
N05BA08 133
bromazepam10 mg1,821,91OAlkaloid d.o.o.Alkaloid-int d.o.o.Lexiliumtbl. 30x6 mg1,091,1432,7034,34R0,250,277,597,970,840,8825,1126,37
N05BA12 112
alprazolam1 mg0,660,69OBelupo d.d.BelupoMisartbl. 30x0,5 mg0,330,359,9910,49R0,280,298,408,820,050,051,591,67
N05BA12 113
alprazolam1 mg0,510,54OBelupo d.d.BelupoMisartbl. 30x1 mg0,510,5415,3016,07R0,480,5014,3115,030,030,030,991,04
N05BA12 114
alprazolam1 mg0,660,69OBelupo d.d.BelupoMisar SRtbl. 30x0,5 mg0,330,359,9910,49R0,280,298,408,820,050,051,591,67
N05BA12 115
alprazolam1 mg0,510,54OBelupo d.d.BelupoMisar SRtbl. 30x1 mg0,510,5415,3016,07R0,480,5014,3115,030,030,030,991,04
N05BA12 133
alprazolam1 mg0,660,69OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Helextbl. 30x0,5 mg0,330,359,9910,49R0,280,298,408,820,050,051,591,67
N05BA12 134
alprazolam1 mg0,510,54OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Helextbl. 30x1 mg0,510,5415,3016,07R0,480,5014,3115,030,030,030,991,04
N05BA12 161
alprazolam1 mg1,131,19OPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Italia s.r.l., Genera d.d.Xanaxtbl. 30x0,25 mg0,280,308,458,87R0,190,205,705,990,090,102,752,89
N05BA12 162
alprazolam1 mg0,880,92OPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Italia s.r.l., Genera d.d.Xanaxtbl. 30x0,5 mg0,440,4613,2713,93R0,280,298,408,820,160,174,875,11
N05BA12 164
alprazolam1 mg0,510,54OPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Italia s.r.l., Genera d.d.Xanax SRtbl. s prod. oslob. 30x1 mg0,510,5415,3016,07R0,480,5014,3115,030,030,030,991,04
N05BA12 165
alprazolam1 mg0,880,92OPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Italia s.r.l., Genera d.d.Xanax SRtbl. s prod. oslob. 30x0,5 mg0,440,4613,2713,93R0,280,298,408,820,160,174,875,11
N06AA09 121
amitriptilin75 mg2,352,47OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmyzoltbl. 100x10 mg0,310,3331,3332,90R0,080,098,218,620,230,2423,1224,28
N06AA09 122
amitriptilin75 mg1,441,51OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmyzoltbl. 30x25 mg0,480,5014,4015,12R0,210,226,166,470,270,298,248,65
N06AB03 122
fluoksetin20 mg1,281,34OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasPortalcaps. 28x20 mg1,281,3435,8337,62R0,640,6718,0018,900,640,6717,8318,72
N06AB03 261
fluoksetin20 mg2,452,57OEli Lilly Hrvatska d.o.o.PatheonProzac Liquidotop. za oral. primj. 70 ml (20 mg/5 ml)34,3036,0234,3036,02R27,3328,7027,3328,706,977,326,977,32
N06AB04 123
citalopram20 mg1,691,77OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasCitalontbl. film obl. 28x20 mg1,691,7847,3849,75R0,640,6718,0018,901,051,1029,3830,85
N06AB04 124
citalopram20 mg1,611,69OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasCitalontbl. film obl. 56x20 mg1,611,6990,0394,53R0,640,6736,0037,800,961,0154,0356,73
N06AB05 112
paroksetin20 mg1,982,08OGlaxoSmithKline d.o.o.SmithKline Beecham Ltd, Glaxo Wellcome Production, S.C. Europharm S.A.Seroxattbl. 30x30 mg2,973,1289,2093,66R1,922,0257,6360,511,051,1031,5733,15
N06AB08 161
fluvoksamin100 mg2,532,66OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASFevarintbl. 15x100 mg2,532,6637,9539,85R0,640,679,6410,121,891,9828,3129,73
N06AB08 162
fluvoksamin100 mg2,532,66OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASFevarintbl. film obl. 30x100 mg2,532,6675,8979,68R0,640,6819,2920,251,891,9856,6059,43
N06AB10 161
escitalopram10 mg1,611,69OLundbeck Croatia d.o.o.H. Lundbeck A/SCipralextbl. film obl. 28x10 mg1,611,6944,9947,24R0,640,6818,0018,900,961,0126,9928,34
N06AG02 161
moklobemid0,3 g2,802,94OMEDICAL INTERTRADE d.o.o.MEDAAurorixtbl. 30x150 mg1,401,4741,9244,02R0,930,9827,9029,300,470,4914,0214,72
N06AX05 161
trazodon0,3 g4,214,42OAngelini Pharma OesterriechACRAF S.p.A., Istituto de Angeli S.r.L.Tritticotbl. s prod. oslob. 30x75 mg1,051,1131,6033,18R0,680,7120,2921,300,380,4011,3111,88
N06AX05 162
trazodon0,3 g3,954,15OAngelini Pharma OesterriechACRAF S.p.A., Istituto de Angeli S.r.L.Tritticotbl. s prod. oslob. 20x150 mg1,982,0839,5341,51R0,991,0419,7620,750,991,0419,7720,76
N06AX12 161
bupropion300 mg5,375,64OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome GmbH & Co.Wellbutrin XR150 mgtbl. s prilag. oslob. 30x150 mg2,682,8180,5084,53R1,101,1532,9134,561,591,6747,5949,97
N06AX12 162
bupropion300 mg6,546,87OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome GmbH & Co.Wellbutrin XR300 mgtbl. s prilag. oslob. 30x300 mg6,546,86196,11205,92R3,433,60102,90108,053,113,2693,2197,87
N06AX14 141
tianeptin37,5 mg2,392,51OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Neptikatbl. film obl. 90x12,5 mg0,800,8471,7575,34R0,430,4639,0641,010,360,3832,6934,32
N06AX14 163
tianeptin37,5 mg3,423,59OServier Pharma d.o.o.LLSCoaxiltbl. 90x12,5 mg1,141,20102,50107,63R0,620,6555,8058,590,520,5546,7049,04
N06AX18 161
reboksetin8 mg4,584,80OPfizer Croatia d.o.o.PfizerEdronaxtbl. 60x4 mg2,292,40137,26144,12R0,680,7140,8242,861,611,6996,44101,26
N06AX22 161
agomelatin25 mg8,548,97OLes Laboratoires ServierLLSIValdoxantbl. film obl. 28x25 mg8,548,97239,00250,95Rpn105,005,25140,00147,003,543,7299,00103,95
N06AX26 161
vortioksetin10 mg6,687,01OH. Lundbeck A/SH. Lundbeck A/SBrintellixtbl. film obl. 28x5 mg3,343,5193,5298,20R3,203,3689,6794,150,140,143,854,04
N06AX26 162
vortioksetin10 mg7,868,25OH. Lundbeck A/SH. Lundbeck A/SBrintellixtbl. film obl. 28x10 mg7,868,25219,94230,94R6,416,73179,34188,311,451,5240,6042,63
N06DA02 101
donepezil7,5 mg6,336,65OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Donepezil Plivatbl. film obl. 28x5 mg4,224,43118,16124,07RSpn110,840,8923,6324,813,383,5494,5399,26
N06DA02 102
donepezil7,5 mg4,444,66OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Donepezil Plivatbl. film obl. 28x10 mg5,926,22165,85174,14RSpn111,181,2433,1734,834,744,98132,68139,31
N06DA02 131
donepezil7,5 mg6,336,65OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Yasnaltbl. film obl. 28x5 mg4,224,43118,16124,07RSpn110,840,8923,6324,813,383,5494,5399,26
N06DA02 132
donepezil7,5 mg4,444,66OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Yasnaltbl. film obl. 28x10 mg5,926,22165,85174,14RSpn111,181,2433,1734,834,744,98132,68139,31
N06DA02 133
donepezil7,5 mg8,468,88OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Yasnal Q-Tabtbl. rasp. za usta 28x5 mg5,645,92157,83165,72RSpn111,131,1831,5733,154,514,73126,26132,57
N06DA02 134
donepezil7,5 mg4,815,05OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Yasnal Q-Tabtbl. rasp. za usta 28x10 mg6,416,73179,39188,36RSpn111,281,3535,8837,675,135,38143,51150,69
N06DA02 161
donepezil7.5 mg6,336,65OPfizer Croatia d.o.o.PfizerAricepttbl. film obl. 28x5 mg4,224,43118,16124,07RSpn110,840,8923,6324,813,383,5494,5399,26
N06DA02 162
donepezil7.5 mg4,444,66OPfizer Croatia d.o.o.PfizerAricepttbl. film obl. 28x10 mg5,926,22165,85174,14RSpn111,181,2433,1734,834,744,98132,68139,31
N06DA03 301
rivastigmin9 mg14,8215,56OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oRivastigmin Plivaoral. otop. 120 ml (2 mg/ml)395,20414,96395,20414,96RSpn1179,0482,9979,0482,99316,16331,97316,16331,97
N06DX01 101
memantin20 mg8,008,40OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oMemantin Plivatbl. film obl. 30x10 mg4,004,20120,00126,00RSpn120,800,8424,0025,203,203,3696,00100,80
N06DX01 131
memantin20 mg7,007,35OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHMemandotbl. film obl. 28x10 mg3,503,6898,00102,90RSpn120,700,7419,6020,582,802,9478,4082,32
N06DX01 132
memantin20 mg7,507,87OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHMemandotbl. film obl. 28x20 mg7,507,87209,91220,41RSpn121,501,5741,9844,086,006,30167,93176,33
N06DX01 141
memantin20 mg8,008,40OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Ymanatbl. film obl. 7x5 mg2,002,1014,0014,70RSpn120,400,422,802,941,601,6811,2011,76
N06DX01 144
memantin20 mg8,118,51OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Memantin PharmaStbl. film obl. 28x10 mg4,054,26113,49119,16RSpn120,810,8522,7023,843,243,4090,7995,33
N06DX01 145
memantin20 mg8,058,45OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Memantin PharmaStbl. film obl. 56x10 mg4,024,22225,31236,58RSpn120,800,8445,0647,313,223,38180,25189,26
N06DX01 146
memantin20 mg6,296,60OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Ymanatbl. film obl. 28x10 mg3,143,3088,0092,40RSpn120,630,6617,6018,482,512,6470,4073,92
N06DX01 147
memantin20 mg7,507,87OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Ymanatbl. film obl. 28x20 mg7,507,87209,91220,41RSpn121,501,5741,9844,086,006,30167,93176,33
N06DX01 161
memantin20 mg8,118,51OH. Lundbeck A/SH. Lundbeck A/SEbixatbl. film obl. 28x10 mg4,054,26113,49119,16RSpn120,810,8522,7023,843,243,4090,7995,33
N06DX01 171
memantin20 mg7,207,56OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Mantomedtbl. film obl. 30x10 mg3,603,78108,00113,40RSpn120,720,7621,6022,682,883,0286,4090,72
N06DX01 181
memantin20 mg6,306,62OGenerics [UK] LimitedMcDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories, Mylan Hungary Kft, Generics [UK] LimitedMemantine Mylantbl. film obl. 28x10 mg3,153,3188,2092,61RSpn120,630,6617,6418,522,522,6570,5674,09
N07CA01 114
betahistin24 mg1,021,07OBelupo d.d.Belupo d.d.Urutaltbl. 20x24 mg1,021,0720,3421,36RSpn170,250,275,095,340,760,8015,2516,01
N07CA01 115
betahistin24 mg1,021,07OBelupo d.d.Belupo d.d.Urutaltbl. 50x24 mg1,021,0750,8553,39RSpn170,250,2712,7113,350,760,8038,1440,05
N07CA01 116
betahistin24 mg1,011,06OBelupo d.d.Belupo d.d.Urutaltbl. 60x16 mg0,670,7140,4842,50RSpn170,170,1810,1210,630,510,5330,3631,88
N07CA01 117
betahistin24 mg1,011,06OBelupo d.d.Belupo d.d.Urutaltbl. 100x8 mg0,340,3533,7135,40RSpn170,080,098,438,850,250,2725,2826,54
N07CA01 162
betahistin24 mg1,611,69OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASBetaserctbl. 20x24 mg1,611,6932,1333,74RSpn170,400,428,038,431,211,2724,1025,31
N07CA01 163
betahistin24 mg1,611,69OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASBetaserctbl. 50x24 mg1,611,6980,3384,35RSpn170,400,4220,0821,081,211,2760,2563,26
N07CA01 164
betahistin24 mg1,611,69OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASBetaserctbl. 60x16 mg1,071,1264,2667,47RSpn170,270,2816,0716,870,800,8448,1950,60
N07XX06 161
tetrabenazin0,1 g37,4239,29OAOP Orphan Pharmaceuticals AGTrommsdorff GmbH & Co KG ArzneimittelTetmodistbl. 112x25 mg9,359,821.047,651.100,03RSpn192,412,53269,92283,426,947,29777,73816,62
R01AB06 722
ksilometazolin + ipratropij bromid


NJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Nasoryl Msprej za nos, otop., boč. 1x10 ml (0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml)31,0632,6131,0632,61R8,919,368,919,3622,1523,2622,1523,26
R01AD05 721
budesonid0,2 mg0,640,67NSandoz d.o.o.Sandoz-LekTafen nasalaerosol za nos 1x200 doza (50 mcg po dozi)32,0033,6032,0033,60R25,0026,2525,0026,257,007,357,007,35
R01AD08 701
flutikazon0,2 mg1,721,81NPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Rinocosprej za nos, boč. stakl. 1x120 doza (50 mcg/100 mcl)51,4153,9851,4153,98R15,0015,7515,0015,7536,4138,2336,4138,23
R01AD08 775
flutikazon0,2 mg1,671,75NGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Operations, Glaxo WellcomeFlixonasekapi za nos, susp. 28x400 mcg (1 mg/ml) u (4x7) spremnika3,353,5293,7398,42R0,580,6116,2417,052,772,9177,4981,36
R01AD08 776
flutikazon0,2 mg2,282,39NGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoWellcome S.A.Flixonaserasprš. za nos 1x120 inhal. (50 mcg/inhal)68,2571,6668,2571,66R15,0015,7515,0015,7553,2555,9153,2555,91
R01AD08 777
flutikazon0,2 mg4,754,99NGlaxo Group LimitedGlaxo Operations, Glaxo WellcomeAvamyssprej za nos, boč. 1x120 doza (27,5 mcg/doza), susp.78,3582,2778,3582,27R8,258,668,258,6670,1073,6070,1073,60
R01AD09 762
mometazon0,2 mg1,962,06NMerck Sharp & Dohme d.o.o.Schering- PloughNasonex sprayboč. plast. s nast. za nazal. primj. 140 doza(50 mcg/doza)68,6072,0368,6072,03R17,5018,3817,5018,3851,1053,6651,1053,66
R01AD09 763
mometazon0,2 mg1,431,50NCipla(EU) limitedCipla (EU) LimitedMometazonfuroat Ciplasprej za nos, susp. boč. 1x140 doza(50 mcg/doza)50,0552,5550,0552,55R11,0011,5511,0011,5539,0541,0039,0541,00
R01AD09 771
mometazon0,2 mg1,421,49NACTAVIS GROUP PTC ehfFarmeaBloctimoboč. plast. s nast. za nazal. primj. 140 doza(50 mcg/doza)49,5552,0349,5552,03R10,5011,0310,5011,0339,0541,0039,0541,00
R01AD58 778
azelastin hidroklorid + flutikazon propionat


NMEDICAL INTERTRADE d.o.o.Meda Pharma GmbH, Haupt Pharma Amareg GmbHDymistasprej za nos, susp. boč. 1x120 doza (137 mcg + 50 mcg)154,26161,97154,26161,97R25,7727,0625,7727,06128,49134,91128,49134,91
R03AC12 361
salmeterol0,1 mg5,185,44IGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome ProductionSerevent Diskuspraš. za inhal. 60x50 mcg2,592,72155,34163,11R2,332,45139,86146,850,260,2715,4816,25
R03AK06 364
salmeterol + flutikazon


IGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome Production, GlaxoWellcome S.A.Seretide inhalerinhalat stlač., susp. 120x(25 mcg + 50 mcg)1,451,52173,52182,20Rpr010,930,98111,72117,310,520,5461,8064,89
R03AK06 366
salmeterol + flutikazon


IGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Wellcome Production, GlaxoWellcome S.A.Seretide inhalerinhalat stlač., susp. 120x(25 mcg + 250 mcg)2,272,38272,40286,02RRR021,591,67190,68200,210,680,7281,7285,81
R03AK10 361
flutikazonfuorat + vilanterol


IGlaxo Group LimitedGlaxo Operations UK Ltd.Relvar Elliptaprašak inhalata 30x(92 + 22 mcg)/doza8,699,12260,70273,74Rpr056,907,25207,00217,351,791,8853,7056,39
R03AK10 362
flutikazonfuorat + vilanterol
9,509,98IGlaxo Group LimitedGlaxo Operations UK Ltd.Relvar Elliptaprašak inhalata 30x(184 + 22 mcg)/doza9,509,98285,00299,25Rpr068,178,58245,16257,421,331,3939,8441,83
R03AL03 361
umeklidinij + vilanterol


IGlaxo Group LimitedGlaxo Operations UK Ltd.Anoroprašak inhalata 30x(55 + 22 mcg)/doza10,6111,14318,38334,30Rpr089,169,62274,91288,661,451,5243,4745,64
R03AL04 361
indakaterol + glikopironij


INovartis Europharm LimitedNovartis Pharma GmbHUltibro Breezhalerprašak inhalata, caps. tvrda 30x(85 mcg + 43 mcg)11,1311,69333,95350,65Rpr0810,1810,69305,45320,720,951,0028,5029,93
R03AL05 361
aklidinij + formoterol


IAstraZeneca ABIndustrias Farmaceuticas Almirall, S.A.Brimica Genuairprašak inhalata, 60x340 mcg/12 mcg5,325,59319,20335,16Rpr084,174,38250,20262,711,151,2169,0072,45
R03AL06 761
tiotropij bromid + olodaterol klorid


IBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSpiolto Respimatotopina za inhalaciju 2,5 µg/2,5 µg5,335,59319,68335,66Rpr083,753,94225,18236,441,581,6594,5099,23
R03BA02 723
budesonid0,8 mg2,242,35IMEDICAL INTERTRADE d.o.o.Meda PharmaBudelin Novolizerpraš. za inhal. 200x200 mcg, inhalator + umetak0,560,59112,00117,60Rpr020,550,58110,13115,640,010,011,871,96
R03BA05 369
flutikazon0,6 mg4,274,48IGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoWellcome Production, GlaxoWellcome Operations UK Ltd.Flixotide Diskuspraš. za inhal. 60x100 mcg0,710,7542,6644,79R0,450,4726,8828,220,260,2815,7816,57
R03BA05 370
flutikazon0,6 mg4,765,00IGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoWellcome Production, GlaxoWellcome Operations UK Ltd.Flixotide Diskuspraš. za inhal. 60x250 mcg1,982,08118,98124,93R1,121,1867,2070,560,860,9051,7854,37
R03BA05 761
flutikazon0,6 mg3,003,15ICipla(EU) limitedCipla (EU) Limited, S & D Pharma CZ, spol. s r.oArquistaerosol 120x125 mcg0,630,6675,1078,86R0,390,4147,0449,390,230,2528,0629,46
R03BA05 762
flutikazon0,6 mg3,103,25ICipla(EU) limitedCipla (EU) Limited, S & D Pharma CZ, spol. s r.oArquistaerosol 120x250 mcg1,291,36154,98162,73R0,780,8294,0898,780,510,5360,9063,95
R03BA05 774
flutikazon0,6 mg4,294,50IGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoWellcome S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Glaxo Wellcome ProductioneFlixotide 125 inhaleraerosol 60x125 mcg0,890,9453,6456,32R0,560,5933,6035,280,330,3520,0421,04
R03BA05 775
flutikazon0,6 mg44,2846,49IGlaxoSmithKline d.o.o.GlaxoWellcome S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Glaxo Wellcome ProductioneFlixotide 250 inhaleraerosol 60x250 mcg1,851,94110,70116,24R1,121,1867,2070,560,730,7643,5045,68
R03BB04 701
tiotropij bromid18 mcg12,1012,71IPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Pharma B.V.Braltusprašak inhal., caps. tvrda 30x10 mcg (isporučena doza) + Zonda uređaj za inhal.6,727,06201,69211,77Rpr035,675,95170,10178,611,051,1131,5933,17
R03BB04 761
tiotropij bromid18 mcg7,477,84IBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimSpirivaprašak za inhal. u caps. tvrdoj, 30x18 mcg + uređaj za inhal.7,477,84224,10235,31Rpr036,306,62189,00198,451,171,2335,1036,86
R03BB04 762
tiotropij bromid5 mcg26,8928,24IBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimSpiriva Respimatotop. za inhal. 60x2,5 mcg (1 inhalator + 1 uložak)3,743,92224,10235,31Rpr093,153,31189,00198,450,590,6135,1036,86
R03BB05 361
aklidinij (aklidinijev bromid)0,644 mg7,037,39IAstraZeneca ABIndustrias Farmaceuticas Almirall, S.L.Bretaris Genuairprašak inhalata, 60x322 mcg3,523,69211,00221,55Rpr032,552,68153,09160,740,971,0157,9160,81
R03BB06 361
glikopironij44 mcg6,436,75INovartis Europharm LimitedNovartis Pharma GmbHSeebri Breezhalerprašak inhalata, caps. tvrda 30x44 mcg6,436,75192,80202,44Rpr034,594,82137,78144,671,831,9355,0257,77
R03BB07 361
umeklidinij bromid


IGlaxo Group LimitedGlaxo Operations UK Ltd.Incruseprašak inhalata, dozirani 30x55 mcg7,878,26235,95247,75Rpr034,134,34124,00130,203,733,92111,95117,55
R03DA04 121
teofilin0,4 g1,031,09OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTeolintbl. 40x125 mg0,320,3412,9213,57R0,220,238,849,280,100,114,084,28
R03DA04 122
teofilin0,4 g1,001,05OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTeolin retardtbl. 40x300 mg0,750,7930,0031,50R0,340,3613,6014,280,410,4316,4017,22
R03DA04 131
teofilin0,4 g1,031,09OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Teotardcaps. retard 40x200 mg0,520,5420,6721,70R0,230,249,079,520,290,3011,6012,18
R03DA04 132
teofilin0,4 g1,001,05OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Teotardcaps. retard 40x350 mg0,880,9235,0036,75R0,400,4215,8716,660,480,5019,1320,09
R03DC03 181
montelukast10 mg6,026,32OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeSingulair juniortbl. za žvak. 28x5 mg3,013,1684,3488,56RRR081,711,8048,0050,401,301,3636,3438,16
R03DC03 182
montelukast10 mg2,832,97OMerck Sharp & Dohme d.o.o.Merck Sharp & DohmeSingulairtbl. film obl. 28x10 mg2,832,9779,1983,15RRR081,781,8749,9452,441,041,1029,2530,71
R03DX07 161
roflumilast0,5 mg10,3910,91OAstraZeneca ABTakedaDaxastbl. film obl. 30×500 mcg10,3910,91311,70327,29RSpr045,675,95170,10178,614,724,96141,60148,68
R05DA08 142
folkodin50 mg7,377,74OAlkaloid d.o.o.AlkaloidPholcodincaps. 20x10 mg1,471,5429,4630,93R1,101,1622,0923,190,370,397,377,74
R05DA08 343
folkodin50 mg18,9919,94OAlkaloid d.o.o.AlkaloidPholcodinotop. oral. za djecu 60 ml (4 mg/5 ml)18,2319,1418,2319,14R13,6714,3513,6714,354,564,794,564,79
R05DA08 344
folkodin50 mg12,4513,07OAlkaloid d.o.o.AlkaloidPholcodinotop. oral. 150 ml (15 mg/15 ml)37,3439,2137,3439,21R28,0029,4028,0029,409,349,819,349,81
R05DB13 131
butamirat25 mg2,502,63OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Panatustbl. 10x20 mg2,002,1020,0021,00R1,501,5815,0015,750,500,535,005,25
R05DB13 132
butamirat25 mg1,201,26OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Panatus fortetbl. 10x50 mg2,392,5123,9025,10R1,791,8817,9218,820,600,635,986,28
R05DB13 171
butamirat25 mg1,201,26OGlaxoSmithKline Consumer HealthCare (UKU) Trading LimitedNovartis Consumer HealthSinecodtbl. film obl. 10x50 mg2,392,5123,9025,10R1,791,8817,9218,820,600,635,986,28
R05DB13 333
butamirat25 mg4,845,08OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Panatus sirupsirup 1x200 ml (4 mg/5 ml)31,0032,5531,0032,55R12,4013,0212,4013,0218,6019,5318,6019,53
R05DB13 372
butamirat25 mg2,402,52OGlaxoSmithKline Consumer HealthCare (UKU) Trading LimitedNovartis Consumer HealthSinecod sirupsirup 1x200 ml (1,5 mg/ml)28,8030,2428,8030,24R23,2524,4123,2524,415,555,835,555,83
R06AE09 161
levocetirizin5 mg1,231,29OUCB Pharma S.A.UCB PharmaXyzaltbl. film obl. 30x5 mg1,231,2936,9038,75R0,680,7120,3821,400,550,5816,5217,35
R06AE09 262
levocetirizin5 mg3,043,19OUCB Pharma S.A.UCB PharmaXyzalboč. stakl. 200 ml (0,5 mg/ml)60,8663,9060,8663,90R27,7229,1127,7229,1133,1434,8033,1434,80
R06AX13 121
loratadin10 mg0,991,04OSandoz d.o.o.Sandoz-LekFlonidantbl. 10x10 mg0,991,049,8610,35R0,680,716,797,130,310,323,073,22
R06AX13 123
loratadin10 mg0,991,04OSandoz d.o.o.Sandoz-LekFlonidantbl. 30x10 mg0,991,0429,5831,06R0,680,7120,3821,400,310,329,209,66
R06AX13 162
loratadin10 mg1,151,21OBayer d.o.o.Schering- PloughClaritinetbl. 30x10 mg1,151,2134,4636,18R0,680,7120,3821,400,470,4914,0814,78
R06AX26 182
feksofenadin0,12 g1,381,45Osanofi - aventis Croatia d.o.o.Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi-synthelabo Ltd, Patheon UK, Sanofi Winthrop ToursTelfasttbl. 30x120 mg1,381,4541,3043,37R0,680,7120,3821,400,700,7320,9221,97
R06AX26 184
feksofenadin0,12 g1,121,17Osanofi - aventis Croatia d.o.o.Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi-synthelabo Ltd, Patheon UK, Sanofi Winthrop ToursTelfasttbl. 30x180 mg1,681,7650,3052,82R1,481,5544,3746,590,200,215,936,23
R06AX27 111
desloratadin5 mg1,281,34OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Escontraltbl. film obl. 30x5 mg1,281,3438,3040,22R0,680,7120,3821,400,600,6317,9218,82
R06AX27 112
desloratadin5 mg1,721,81OBelupo d.d.BelupoAlerdintbl. rasp. za usta 10x5 mg1,721,8017,1818,04R0,680,716,797,131,041,0910,3910,91
R06AX27 161
desloratadin5 mg2,532,65OMerck Sharp & Dohme Ltd.Schering- PloughAeriustbl. film obl. 10x5 mg2,532,6525,2726,53R0,680,716,797,131,851,9418,4819,40
R06AX27 162
desloratadin5 mg1,281,34OMerck Sharp & Dohme Ltd.Schering- PloughAeriustbl. film obl. 30x5 mg1,281,3438,3040,22R0,680,7120,3821,400,600,6317,9218,82
R06AX27 167
desloratadin5 mg1,912,01OFIDIFARM d.o.o.Fidifarm d.o.o.Sinalergtbl. film obl. 10x5 mg1,912,0019,0920,04R0,680,716,797,131,231,2912,3012,92
R06AX27 168
desloratadin5 mg0,991,04OFIDIFARM d.o.o.Fidifarm d.o.o.Sinalergtbl. film obl. 30x5 mg0,991,0429,5831,06R0,680,7120,3821,400,310,329,209,66
R06AX27 311
desloratadin5 mg2,842,98OBelupo d.d.BelupoAlerdinotop. oral. 60 ml (0,5 mg/ml)17,0117,8617,0117,86R7,497,867,497,869,5210,009,5210,00
R06AX27 321
desloratadin5 mg2,842,98OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Escontralotop. oral. 60 ml (0,5 mg/ml)17,0117,8617,0117,86R5,505,785,505,7811,5112,0911,5112,09
R06AX27 322
desloratadin5 mg2,842,98OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Escontralotop. oral. 120 ml (0,5 mg/ml)34,0235,7234,0235,72R11,0011,5511,0011,5523,0224,1723,0224,17
R06AX27 363
desloratadin5 mg4,504,73OMerck Sharp & Dohme Ltd.Schering- PloughAeriusotop. oral. 60 ml (0,5 mg/ml)27,0028,3527,0028,35R8,318,738,318,7318,6919,6218,6919,62
R06AX27 364
desloratadin5 mg4,474,69OMerck Sharp & Dohme Ltd.Schering- PloughAeriusotop. oral. 120 ml (0,5 mg/ml)53,6056,2853,6056,28R16,6317,4616,6317,4636,9738,8236,9738,82
R06AX29 161
bilastin20 mg1,511,59OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH, Faes Farma S.A., A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Nixartbl. 10x20 mg1,511,5915,1015,86R0,890,948,919,360,620,656,196,50
R06AX29 162
bilastin20 mg1,511,59OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH, Faes Farma S.A., A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Nixartbl. 20x20 mg1,511,5930,2031,71R0,890,9417,8218,710,620,6512,3813,00
S01AA12 472
tobramicin


LNovartis Europharm LimitedAlconTobrexmast za oči 3,5 g (3 mg/1 g masti)14,5015,2314,5015,23R9,6710,159,6710,154,835,074,835,07
S01AA12 771
tobramicin


LNovartis Europharm LimitedAlconTobrexkapi za oči 1x5 ml (3 mg/ml)13,7014,3913,7014,39R10,1910,7010,1910,703,513,693,513,69
S01AA26 761
azitromicin


LLaboratoires THEALaboratoires Thea, Laboratoire UnitherAzyterkapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 6x15 mg/g7,838,2246,9849,33R1,381,448,258,666,466,7838,7340,67
S01AA30 721
neomicin + bacitracin


LSandoz d.o.o.Sandoz-LekBivacynkapi 1x10 ml (3.500i.j. + 250i.j./ml)19,9020,9019,9020,90R13,8214,5113,8214,516,086,386,086,38
S01AE01 761
ofloksacin


LUNIMED PHARMA d.o.o.Unimed Pharma spol s.r.o.Unifloxkapi za oči 1x10 ml (3 mg/ml)30,4331,9530,4331,95R8,258,668,258,6622,1823,2922,1823,29
S01AX22 721
moksifloksacin


LBonifarm d.o.o.JGL d.d.Moksacinkapi za oči, otop. 1x5 ml37,5039,3837,5039,38R9,179,639,179,6328,3329,7528,3329,75
S01BA01 461
deksametazon


LPharmaSwiss Česka republika s.r.oDr. Gerhard Mann, chem.-pharm. Fabrik GmbHDexagelgel za oko, 1x5 g (0,985 mg/g)10,1910,7010,1910,70R8,709,148,709,141,491,561,491,56
S01BA01 462
deksametazon


LNovartis Europharm LimitedAlconMaxidexmast za oči 0,1% 3,5 g17,6518,5317,6518,53R9,6710,159,6710,157,988,387,988,38
S01BC03 761
diklofenak natrij


LNovartis Europharm LimitedExcelvisionNaclofkapi za oči 1x5 ml34,0935,7934,0935,79R10,1910,7010,1910,7023,9025,1023,9025,10
S01BC11 762
bromfenak


LPharmaSwiss Česka republika s.r.oCroma Pharma GmbHYelloxkapi za oči, 1x5 ml (0,9 mg/ml)53,6756,3553,6756,35R9,179,639,179,6344,5046,7344,5046,73
S01CA01 461
tobramicin + deksametazon


LNovartis Europharm LimitedAlcon-Couvreur, Alcon CusiTobradexmast za oči 3,5 g26,5527,8826,5527,88R9,6710,159,6710,1516,8817,7216,8817,72
S01CA01 761
deksametazon + neomicin + polimiksin B


LNovartis Europharm LimitedAlconMaxitrolkapi za oči 1x5 ml (1 mg + 3,5 mg + 6.000 i.j./ml)13,7514,4413,7514,44R10,1910,7010,1910,703,563,743,563,74
S01CA01 771
tobramicin + deksametazon


LNovartis Europharm LimitedS.A. Alcon-Couvreur N.V., Alcon Cusi S.A.Tobradexkapi za oči, 5 ml (3 mg/ml + 1 mg/ml)26,0827,3826,0827,38R9,179,639,179,6316,9117,7616,9117,76
S01EC01 162
acetazolamid0,75 g3,453,62OMEDICAL INTERTRADE d.o.o.Customs Ph.Diamoxtbl. 30x250 mg1,151,2134,5036,23R0,640,6719,3120,280,510,5415,1915,95
S01EC04 761
brinzolamid
10,2810,79LAlcon Laboratories (UK) Ltd.AlconAzoptkapi za oči 1x5 ml51,4053,9751,4053,97RSRS0340,2742,2840,2742,2811,1311,6911,1311,69
S01EC54 761
brinzolamid + brimonidin tartarat


LNovartis Europharm LimitedAlcon-Couvreur N.V.Simbrinzakapi za oči 1x5 ml (10 mg/ml + 2 mg/ml)85,0089,2585,0089,25RSRS0340,2742,2840,2742,2844,7346,9744,7346,97
S01ED01 713
timolol


LPharmaSwiss Česka republika s.r.oExcelvision, Pharmathen S.A.Vizioblokkapi za oči 1x5 ml (5 mg/ml)23,1824,3423,1824,34R18,5419,4718,5419,474,644,874,644,87
S01ED02 761
betaksolol


LNovartis Europharm LimitedAlconBetoptickapi za oči 1x5 ml (5 mg/ml)19,7220,7119,7220,71R14,3115,0314,3115,035,415,685,415,68
S01ED51 760
timolol + dorzolamid


LSanten OyLaboratories Merck Sharp & Dohme - ChibretCosopt PFkapi za oči, 60 x 0,2 ml (5 mg + 20 mg/ml), 4 vrećice sa po 15 jednodoznih spremnika2,272,38136,00142,80RSRS030,670,7040,2742,281,601,6895,73100,52
S01ED51 761
timolol + dorzolamid


LSanten OyMerck Sharp & Dohme B.V., Laboratories Merck Sharp & Dohme - ChibretCosoptkapi za oči 1x5 ml (5 mg + 20 mg/ml)46,0048,3046,0048,30RSRS0340,2742,2840,2742,285,736,025,736,02
S01ED51 762
brinzolamid + timolol


LNovartis Europharm LimitedAlconAzargakapi za oči, 1x5 ml (10 mg/ml + 5 mg/ml), susp.84,5188,7484,5188,74RSRS0340,2742,2840,2742,2844,2446,4544,2446,45
S01ED53 771
travoprost + timolol


LAlcon Laboratories (UK) Ltd.AlconDuotravboč. plast. 1x2,5 ml (40 mcg/ml + 5 mg/ml)110,00115,50110,00115,50RSRS0340,2742,2840,2742,2869,7373,2269,7373,22
S01ED54 791
bimatoprost + timolol


LAllergan Pharm. IrelandAllerganGanfortkapi za oči 1x3 ml (0,3 mg + 5 mg)99,66104,6499,66104,64RSRS0340,2742,2840,2742,2859,3962,3659,3962,36
S01EE03 762
bimatoprost
30,2631,77LAllergan Pharm. IrelandAllerganLumigankapi za oči 1x3 ml (0,1 mg/ml)90,7895,3290,7895,32RSRS0340,2742,2840,2742,2850,5153,0450,5153,04
S01EE03 763
bimatoprost


LAllergan Pharm. IrelandAllerganLumigankapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 30x0,4 ml (0,3 mg/ml)4,344,55130,05136,55RSRS031,341,4140,2742,282,993,1489,7894,27
S01EE04 701
travoprost


LPLIVA HRVATSKA d.o.o.S.C. Rompharm Company S.R.L.Travoprost Plivakapi za oči, 1x2,5 ml (40 mcg/ml)67,9071,3067,9071,30RSRS0328,1929,6028,1929,6039,7141,7039,7141,70
S01EE04 761
travoprost


LNovartis Europharm LimitedAlconTravatankapi za oči 1x2,5 ml (40 mcg/ml)95,52100,3095,52100,30RSRS0340,2742,2840,2742,2855,2558,0155,2558,01
S01EE04 762
travoprost


LAlvogen IPCo S.ar.l.Rafarm S.A.Protraviskapi za oči, 1x2,5 ml (40 mcg/ml)61,1064,1661,1064,16RSRS0325,3126,5825,3126,5835,7937,5835,7937,58
S01EE05 771
tafluprost


LSanten OyMerck Sharp & Dohme B.V., Laboratoire UnitherSaflutankapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 30x0,3 ml (15 mcg/ml)3,493,66104,55109,78RSRS031,341,4140,2742,282,142,2564,2867,49
S01EE55 761
timolol + brimonidin


LAllergan Pharm. IrelandAllerganCombigankapi za oči boč. 1x5 ml (5 mg + 2 mg)75,9879,7875,9879,78RSRS0340,2742,2840,2742,2835,7137,5035,7137,50
S01GX07 761
azelastin


LMEDICAL INTERTRADE d.o.o.Meda PharmaAllergodilkapi za oči 1x6 ml (0,5 mg/ml)28,1929,6028,1929,60R9,179,639,179,6319,0219,9719,0219,97
S01GX09 761
olopatadin


LNovartis Europharm LimitedAlconOpatanolkapi za oči 1x5 ml (1 mg/ml)39,9541,9539,9541,95R10,1910,7010,1910,7029,7631,2529,7631,25
V06DX01 369
dijetetski preparat


OOktal Pharma d.o.o.NestleAlfarelimenka 1x400 g88,0892,4888,0892,48RSpv0152,2054,8152,2054,8135,8837,6735,8837,67
V06DX01 371
dijetetski preparatmv601


OG-M Pharma Zagreb d.o.o.Hammermuehle Diaet GmbHMješavina brašna s malo proteina i malo fenilalaninaprašak 10x1 kg23,8925,08238,90250,85RSpv0121,5022,58215,01225,762,392,5123,8925,08
V06DX01 373
dijetetski preparat mv602


OPharmacia laboratorij d.o.o.Nutricia Cuijk B.V.Aptamil Pregomin Allergy Digestive Careprašak limenka 1x400 g87,9092,3087,9092,30RSpv0154,4257,1454,4257,1433,4835,1533,4835,15
V06DX01 374
dijetetski preparat


OOktal Pharma d.o.o.NestleAlthera prašaklimenka 1x450 g99,09104,0499,09104,04RSpv0160,1563,1660,1563,1638,9440,8938,9440,89
V06DX01 390
dijetetski preparat


OMedis Adria d.o.o.UP Medi-Europa SAAllernova ARlimenka/kutija 1x400 g88,0892,4888,0892,48RSpv0152,3054,9252,3054,9235,7837,5735,7837,57
V06DX02 366
namirnice bez glutenamv604


OG-M Pharma Zagreb d.o.o.Hammermuehle Diaet GmbHBrašno mix svijetloprašak 1x1 kg20,7521,7920,7521,79R17,1518,0117,1518,013,603,783,603,78
V06DX02 367
namirnice bez glutenamv604


OG-M Pharma Zagreb d.o.o.Mantler MuhleBezglutensko brašnoprašak 1x1 kg19,0620,0119,0620,01R17,1518,0117,1518,011,912,011,912,01
V06DX02 368
namirnice bez glutena NV602


OSalvia d.o.o.Dr. SchaerMix B prašakpraš. 1x1 kg19,0019,9519,0019,95R17,1518,0117,1518,011,851,941,851,94
V06DX02 369
namirnice bez glutena mv604


OSanum grupa d.o.o.NutrifreeNutrifree mix bezglutensko brašnopraš. 1x1 kg17,1017,9617,1017,96R15,4416,2115,4416,211,661,741,661,74
V06DX03 353
namirnice za enteralnu primjenu


OB. Braun Adria d.o.o.B.BraunNutricomp Standard s vlaknimaboca 1x500 ml16,7117,5516,7117,55RSRV0311,0811,6311,0811,635,635,915,635,91
V06DX03 365
namirnice za enteralnu primjenu


OB. Braun Adria d.o.o.B.BraunNutricomp Standardboca 1x500 ml16,7117,5516,7117,55RSRV0312,2512,8612,2512,864,464,684,464,68
V06DX03 374
namirnice za enteralnu primjenumv607


OFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiReconvanvreć. plast. 1x500 ml42,3644,4842,3644,48RSpv0238,1240,0338,1240,034,244,454,244,45
V06DX03 377
namirnice za enteralnu primjenumv608


OG-M Pharma Zagreb d.o.o.N.V. NutriciaNutrisonvreć. plast. 1X500 ml19,6520,6319,6520,63RSpv0215,9416,7415,9416,743,713,903,713,90
V06DX03 419
namirnice za enteralnu primjenu


OG-M Pharma Zagreb d.o.o.Milupa GmbH, NutriciaNutilisprašak 1x300 g44,3046,5244,3046,52RSpv0323,3024,4723,3024,4721,0022,0521,0022,05
V06DX03 447
namirnice za enteralnu primjenumv606


OG-M Pharma Zagreb d.o.o.N.V. NutriciaDiasipboca plast. 4x200 ml8,408,8233,6035,28RSpv027,567,9430,2431,750,840,883,363,53
V06DX03 449
namirnice za enteralnu primjenu


OG-M Pharma Zagreb d.o.o.N.V. NutriciaInfatriniboč. plast. 1x125 ml10,7511,2910,7511,29RSpv048,759,198,759,192,002,102,002,10
V06DX03 468
namirnice za enteralnu primjenu


OFresenius Kabi d.o.o.Diamond Crystal Brands, IncThick & Easyprašak 1x225 g41,9444,0441,9444,04RSpv0320,9722,0220,9722,0220,9722,0220,9722,02
V20AA01 915RZsterilna gaza


LLohmann & Rauscher d.o.o.Lohmann & RauscherVerbandmull1x1/4 m2,352,472,352,47RRZ011,751,841,751,840,600,630,600,63
V20AB02 934RZkomprese


LPAUL HARTMANN AG d.o.o.Paul Hartmann AGSterilux ES1 vr. x (7,5 x 7,5) cm, 2 kom., 8 sl.0,820,860,820,86RRZ010,540,570,540,570,280,290,280,29
V20AB02 944RZkomprese


LPAUL HARTMANN AG d.o.o.Paul Hartmann AGSterilux ES1 vr. x (10 x 10) cm, 2 kom., 8 sl.1,001,051,001,05RRZ010,880,920,880,920,120,130,120,13
V20AC03 966RZzavoj elastični


LLola Ribar d.d.Lola RibarLola care Lolalast1x (12 cm x 4 m)2,923,072,923,07RRZ011,731,821,731,821,191,251,191,25
V20AC03 976RZzavoj elastični


LLola Ribar d.d.Lola RibarKrep zavoj1 x (8 cm x 4,5 m)2,422,542,422,54RRZ011,421,491,421,491,001,051,001,05
V20AC03 986RZzavoj elastični


LLola Ribar d.d.Lola RibarKrep zavoj1 x (12 cm x 4,5 m)3,003,153,003,15RRZ011,731,821,731,821,271,331,271,33
V20AD04 914RZmikropore


LPAUL HARTMANN AG d.o.o.Paul Hartmann AGOmnipor1x (1,25 cm x 9,2 m)3,303,473,303,47RRZ011,972,071,972,071,331,401,331,40
V20AD04 924RZmikropore


LPAUL HARTMANN AG d.o.o.Paul Hartmann AGOmnipor1x (2,5 cm x 9,2m)4,004,204,004,20RRZ013,974,173,974,170,030,030,030,03
V20AE05 914RZstaničevina


LPAUL HARTMANN AG d.o.o.Paul Hartmann AGPehazell1 x 1 kg45,0047,2545,0047,25RRZ0117,9518,8517,9518,8527,0528,4027,0528,40
V20AE05 915RZstaničevina


LLohmann & Rauscher d.o.o.Lohmann & RauscherZellstoff1 x 1 kg22,4023,5222,4023,52RRZ0117,9518,8517,9518,854,454,674,454,67
V20AF06 914RZvata


LPAUL HARTMANN AG d.o.o.Paul Hartmann AGHARTMANN cotton wool1 x 50 g3,954,153,954,15RRZ013,904,103,904,100,050,050,050,05


Oznake skraćenica:
ggram
mgmiligram
mcgmikrogram
UI (i.j.)internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.)tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.)milijun internacionalnih jedinica
mmolmilimol
mlmililitar
llitra
  
Oznaka ograničenja primjene lijeka:
KLLijekovi koji se primjenjuju samo u visoko specijaliziranim zdravstvenim ustanovama (klinikama).
KSLijekovi koji se mogu u nastavku obrade i liječenja u klinici primjenjivati u drugim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.
DSLijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama.
PRLijekovi koji se mogu primjenjivati i na razini primarne zdravstvene zaštite.
POLijekovi koji se mogu upotrebljavati na razini primarne zdravstvene zaštite i koji se mogu posebice obračunavati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.
RLIzdaje se isključivo na ruke liječnika.
XXIzdaje se na ruke liječnika ovisno o indikaciji.
RZIsključivo za zavojni materijal koji se može propisati na recept Zavoda za potrebe kućnog liječenja i zdravstvene njege u kući osigurane osobe.
  
Oznaka načina primjene lijeka:
Ooralno
Pparenteralno
Rrektalno
Nnazalno
Llokalno
SLsublingvalno
TDtransdermalno
Vvaginalno
Iinhalacija
  
Oznaka izdavanja lijeka:
Rizdavanje na recept
RSizdavanje na recept po preporuci specijalista
RSfizdavanje pripravaka za potrebe liječenja fenilketonurije, po preporuci bolničkog specijalista
Indikacije:
Oznaka indikacijeIndikacija
ma601Lijek se u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti primjenjuje kao lijekovi s Osnovne liste lijekova.
mv601Za bolesnike s fenilketonurijom.
mv602Za dijetalnu prehranu dojenčadi sa teškim poremećajem probavnog sustava koji se očituje protrahiranim/tvrdokornim proljevom te s alergijom na bjelančevine kravljeg mlijeka.
mv603Za dojenčad sa teškom alergijom na kravlje mlijeko i multiplu intoleranciju hrane.
mv604Za bolesnike s celijakijom.
mv605Za djecu stariju od 1 godine sa teškom alergijom na kravlje mlijeko i multiplu intoleranciju hrane.
mv606Za bolesnike s dijabetesom.
mv607Kod bolesnika s teškim formama malapsorpcijskog sindroma, tj. u bolesnika sa teškim oblicima Crohnove bolesti, sindromom kratkog crijeva (samo prvi tjedni), teškom insuficijencijom gušterače, enteropatijama i bolestima jetre u kojih je poželjno unošenje masnoća u formi MCT-a.
mv608Isključivo za primjenu putem enteralne sonde kod odraslih i djece starije od 12 godina.
NA101Stomatitis stupnja III i IV uzrokovan sistemnom ili lokalnom onkološkom terapijom.
NA201Samo u jedinicama intenzivnog liječenja te u jedinicama koje zbrinjavaju akutna krvarenja iz gornjeg gastrointestinalnog sustava, u uvjetima akutnog krvarenja iz ulkusa i erozija gornjeg probavnog sustava kada nije moguća oralna primjena.
NA401Samo za suzbijanje povraćanja uzrokovanog emetogenim lijekovima (citostaticima), koji ne reagiraju na metoklopramid.
NA402Samo za suzbijanje povraćanja uzrokovanog visokoemetogenom kemoterapijom lijekovima, cisplatin, karboplatin AUC >= 5, doksorubicin >= 50 mg/m², mitoksantron >= 10mg/m², ifosfamid >= 2,5 g/m², ciklofosfamid > 1000 mg/m², dakarbazin >= 150 mg/m², koji ne reagiraju na metoklopramid.
NA403Za sprječavanje akutne i odgođene mučnine i povraćanja povezanih s visoko emetogenom kemoterapijom tumora na bazi cisplatina.
NA700Kod rekurirajućeg kolitisa uzrokovanog Clostridium difficile (više od 2 recidiva) kod kojeg je prethodno provedena terapija peroralnim metronidazolom i/ili peroralnim vankomicinom. Propisuje se kao rezervni antibiotik.
NA901Samo za kongenitalnu kolestazu u djece.
NA902Za bolesnike s metaboličkim bolestima i stanjima sa sniženom razinom karnitina, po preporuci specijalista pedijatra KBC i KB. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NA903Lijek je indiciran za dugotrajnu enzimsku nadomjesnu terapiju u bolesnika s potvrđenom dijagnozom Gaucherove bolesti. Liječenje može započeti samo u Zavodu za genetiku i bolesti metabolizma Klinike za pedijatriju KBC Zagreb, Klinici za dječje bolesti Zagreb, Zavodu za bolesti metabolizma ili Zavodu za hematologiju Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NA904Lijek je indiciran za dugotrajnu enzimsku nadomjesnu terapiju u bolesnika s potvrđenom dijagnozom Fabry-eve bolesti. Liječenje može započeti samo u KBC i KB. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NA905Lijek je indiciran za dugotrajnu enzimsku nadomjesnu terapiju u bolesnika s potvrđenom dijagnozom nasljedne tirozinemije tip I. Liječenje može započeti samo u Zavodu za genetiku i bolesti metabolizma Klinike za pedijatriju KBC Zagreb, Klinici za dječje bolesti Zagreb ili Zavodu za bolesti metabolizma Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NA906Lijek je indiciran za dugotrajnu enzimsku nadomjesnu terapiju u bolesnika s potvrđenom dijagnozom mukopolisaharidoze tipa I . Liječenje može započeti samo u Zavodu za genetiku i bolesti metabolizma Klinike za pedijatriju KBC Zagreb, Klinici za dječje bolesti Zagreb ili Zavodu za bolesti metabolizma Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NA907Lijek je indiciran za dugotrajnu enzimsku nadomjesnu terapiju u bolesnika s potvrđenom dijagnozom Pompeove bolesti. Liječenje može započeti samo u Zavodu za genetiku i bolesti metabolizma Klinike za pedijatriju KBC Zagreb, Klinici za dječje bolesti Zagreb ili Zavodu za bolesti metabolizma Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NA908Lijek je indiciran za dugotrajnu enzimsku nadomjesnu terapiju u bolesnika s potvrđenom dijagnozom mukopolisaharidoze tipa VI (Maroteaux-Lamy sindrom). Liječenje može započeti samo u Zavodu za genetiku i bolesti metabolizma Klinike za pedijatriju KBC Zagreb, Klinici za dječje bolesti Zagreb ili Zavodu za bolesti metabolizma Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NA909Lijek je indiciran za dugotrajnu enzimsku nadomjesnu terapiju u bolesnika s potvrđenom dijagnozom mukopolisaharidoze tipa II (Hunterov sindrom). Liječenje može započeti samo u Zavodu za genetiku i bolesti metabolizma Klinike za pedijatriju KBC Zagreb, Klinici za dječje bolesti Zagreb ili Zavodu za bolesti metabolizma Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NA910Za dugotrajno liječenje odraslih bolesnika s Gaucherovom bolesti tipa 1 koji su spori metabolizatori (SM), intermedijarni metabolizatori (IM) ili ekstenzivni metabolizatori (EM) CYP2D6. Liječenje se može započeti samo u Zavodu za bolesti metabolizma ili Zavodu za hematologiju Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NB101Samo kod izmjerenog manjka (manje od 70% antitrombina III), po preporuci specijalista hematologa ili transfuziologa.
NB1021. Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika u općoj kirurgiji te kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji (svi niskomolekularni heparini), 2. Liječenje tromboembolijskih incidenata i prevencija zgrušavanja tijekom hemodijalize (nadroparin, dalteparin i enoksaparin), 3. Liječenje nestabilne angine pektoris i ne-Q infarkta miokarda (enoksaparin, dalteparin i nadroparin), 4. PO Za ambulantne bolesnike kojima je postavljena dijagnoza tromboze potkoljeničnih dubokih vena, a nisu hospitalizirani, s najdužom primjenom do sedam dana. Istovremeno s primjenom niskomolekularnih heparina započeti s primjenom peroralnih antikoagulantnih lijekova.
NB103Za bolesnike poslije ugradnje premosnice ili stenta, po preporuci bolničkog specijalista.
NB104Za postavljanje dijagnoze koronarne bolesti.
NB105Za liječenje bolesnika s primarnom plućnom hipertenzijom u kojih postoji insuficijencija srca stupnja III prema NYHA/WHO klasifikaciji, a koji više ne reagiraju na dotadašnju terapiju, koja je uključivala blokatore kalcijevih kanala i sildenafil. Obavezno se primjenjuje u kombinaciji sa sildenafilom. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NB106Za bolesnike nakon dilatacije i uvođenja stenta.
NB1071. Za bolesnike koji su prethodno unutar šest mjeseci liječeni sa streptokinazom. 2. Za liječenje akutnog ishemijskog moždanog udara ako su zadovoljeni propisani kriteriji (indikacije i kontraindikacije prema preporukama) i ukoliko se liječenje započne unutar tri sata od nastupa simptoma moždanog udara i nakon prethodnog isključivanja intrakranijalnog krvarenja odgovarajućim dijagnostičkim tehnikama.
NB108Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji.
NB1091. Liječenje nestabilne angine pektoris ili infarkta miokarda bez elevacije ST-segmenta (UA/NSTEMI) u bolesnika u kojih nije indicirano hitno (<120 minuta) invazivno liječenje perkutanom koronarnom intervencijom, 2. Liječenje infarkta miokarda s elevacijom ST-segmenta (STEMI) u bolesnika koji se liječe tromboliticima ili u onih koji u početku neće primati nijedan drugi oblik reperfuzijskog liječenja, 3. Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji te kod abdominalnih kirurških zahvata.
NB201Za liječenje bolesnika s hemofilijom A i B, s von Willenbrandovom bolesti i bolesnika s drugim nasljednim koagulopatijama.
NB202Samo kirurška indikacija kao antifibrinolitik, ne za akutni pankreatitis.
NB203Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa.
NB2041. Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb.
NB205Hemofilija HBV i HCV negativna, 1. Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i Klinike za pedijatriju Zavoda za hematologiju uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb.
NB2061. Za bolničko liječenje oboljelih od von Willebrandove bolesti po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb.
NB3011. Primjenjuje se u svim centrima gdje se provodi dijaliza za bubrežnu anemiju s hemoglobinom nižim od 90 g/L za početak terapije, a za održavanje 110g/L, 2. Oznaka PO samo za bolesnike na peritonejskoj dijalizi.
NB501Nadoknada volumena, druga linija terapije (kada je primjena artificijelnih koloida kontraindicirana ili kada je postignuta maksimalna doza za koloide), opekline, hiperbilirubinemija u neonatusa i terapijska izmjena plazme.
NB502Hipoalbuminemija <20 g/L uz generalizirane edeme.
NB504Za liječenje odraslih splenektomiranih bolesnika s kroničnom imunom (idiopatskom) trombocitopeničnom purpurom (ITP), koji ne reagiraju na uobičajenu terapiju (primjerice – kortikosteroide, imunoglobuline), kao i u drugoj liniji liječenja odraslih nesplenektomiranih bolesnika kod kojih je splenektomija kontraindicirana. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista internista hematologa.
NB505Za liječenje akutnih napada angioedema u odraslih bolesnika s nasljednim angioedemom (HAE) zbog nedostatka inhibitora C1 esteraze, po preporuci specijalista. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NC101Za hipotenziju tijekom epiduralne i subduralne anestezije.
NC102Samo za bolesnike s akutnim srčanim zatajenjem koji nisu hipotenzivni (sistolički arterijski tlak >= 100 mm Hg), u kojih se ne može postići dovoljan terapijski učinak primjenom adekvatnih doza diuretika i vazodilatatora i za bolesnike s kontraindikacijom za primjenu beta-1 agonista, a uz to imaju hemodinamske kriterije LOS-a (CI<1,7 L/min/m², PCWP>20 mmHg), u jedinicama intenzivnog liječenja. Trajanje liječenja najviše do 24 sata.
NC103Samo za održavanje prohodnosti Ductus Botalli u novorođenčadi s urođenom srčanom greškom prije operacije.
NC201Za liječenje bolesnika s primarnom plućnom hipertenzijom u kojih postoji insuficijencija srca stupnja III prema NYHA/WHO klasifikaciji, a koji više ne reagiraju na dotadašnju terapiju koja je uključivala blokatore kalcijevih kanala i sildenafil. Liječenje se provodi u bolnici na temelju odobrenja Bolničkog Povjerenstva za lijekove.
NC801Samo za liječenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.
NC991Samo za izrazito refrakternu hipertenziju, po preporuci specijalista internista.
ND991Za bolesnike na PUVA terapiji.
NG201Za odgađanje prijetećeg prijevremenog poroda u rizičnih skupina trudnica koje boluju od šećerne bolesti, kardiovaskularnih bolesti i bolesti štitnjače.
NG301Terapija menoragije, preobilna menstrualna krvarenja u više uzastopnih ciklusa u žena starijih od 35 godina. Odobrava se 1 puta u 5 godina.
NG302Samo za bolesnike s kliničkim simptomima muškog hipogonadizma kod kojih je izmjeren manjak testosterona u krvi (koncentracija ukupnog testosterona manja od 12 nmol/L), po preporuci specijalista endokrinologa ili pedijatra.
NG303Po preporuci specijalista ginekologa ili endokrinologa.
NG304Do šest pokušaja stimulacije, a nakon svakog poroda ostvaruje se pravo na dodatnih 6 pokušaja.
NG305Stimuliranje razvoja folikula u odraslih žena s teškim nedostatkom LH i FSH (u kliničkim ispitivanjima, ove pacijentice definirane su razinom endogenog LH i FSH (u kliničkim ispitivanjima, ove pacijentice definirane su razinom endogenog LH u serumu < 1,2 i.j./L). Do šest pokušaja stimulacije, a nakon svakog poroda ostvaruje se pravo na dodatnih 6 pokušaja.
NG401Za liječenje bolesnika s uznapredovalom plućnom hipertenzijom u kojih postoji insuficijencija srca stupnja III prema NYHA/WHO klasifikaciji, a koji više ne reagiraju na dotadašnju terapiju koja je uključivala blokatore kalcijevih kanala, po preporuci specijalista pulmologa.
NH1011. U bolesnika kod kojih se endogenom stimulacijom ne može postići zadovoljavajući nivo TSH čiji je porast potreban za dijagnostiku i terapiju pomoću J-131, te određivanje tumorskog biljega tireoglobulina u serumu – 2. U bolesnika kod kojih ukidanje hormonske supresijske terapije tiroksinom može izazvati teže komplikacije i na taj način ugroziti život bolesnika – 3. U bolesnika kod kojih ukidanje hormonske supresijske terapije tiroksinom može uzrokovati kompresiju zbog pritiska metastaza tumora na vitalne strukture. Liječenje indicira specijalist nuklearne medicine, a provodi se u kliničkim zavodima ili klinikama za nuklearnu medicinu.
NH1021. Utvrđeni deficit hormona rasta i Turnerov sindrom, po preporuci specijalista endokrinologa, samo za djecu do navršenih 18 godina života. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, 2. Poremećaj u rastu niske djece rođene premale za gestacijsku dob (SGA), tjelesne težine i/ili dužine ispod -2 SD, koja zaostajanje u rastu nisu nadoknadila do dobi od 4 godine ili kasnije, a po preporuci pedijatra endokrinologa, 3. Za liječenje Prader-Willi sindroma. Liječenje pod točkom 1. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod točkom 2. i 3. iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NH1031. Utvrđeni deficit hormona rasta i Turnerov sindrom, po preporuci specijalista endokrinologa, samo za djecu do navršenih 18 godina života. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Poremećaj u rastu niske djece rođene premale za gestacijsku dob (SGA), tjelesne težine i/ili dužine ispod -2 SD, koja zaostajanje u rastu nisu nadoknadila do dobi od 4 godine ili kasnije, a po preporuci pedijatra endokrinologa. Liječenje pod točkom 1. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod točkom 2. iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NH104Karcinoid i endokrini tumori ili za krvarenja iz gornjeg dijela probavnog trakta, koja ne reagiraju na endoskopsku hemostazu.
NH1051. Za neuroendokrine tumore, po preporuci bolničkog specijalista, 2. Za akromegaliju, po preporuci bolničkog specijalista internista endokrinologa.
NH502Liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega na intermitentnoj dijalizi. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NH503Samo za liječenje sekundarog hiperparatireoidizma u bolesnika na hemodijalizi.
NJ101Samo kao rezervni antibiotik.
NJ102Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E.coli, H. influenzae, Proteus).
NJ103Atipična pneumonija i urogenitalne infekcije s Chlamydia trachomatis ili N. gonorrhoeae u bolesnika koji zahtijevaju inicijalno parenteralno liječenje.
NJ104Kronična plućna infekcija uzrokovana s Pseudomonas aeruginosa u bolesnika s cističnom fibrozom u dobi od 6 godina i starijih, po preporuci specijalista pedijatra ili pulmologa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ105Isključivo kod bolesnika koji ne mogu uzimati lijek na usta i dokazane infekcije osjetljivim uzročnicima.
NJ106Samo kao rezervni antibiotik u slučaju nepodnošenja ili rezistencije na glikopeptide.
NJ201Za sustavne gljivične infekcije u imunokompromitiranih bolesnika u stacionarnim ustanovama. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ202Za liječenje refraktornih invazivnih gljivičnih infekcija te profilaksu invazivnih gljivičnih infekcija u bolesnika s AML/MDS i u bolesnika s GVHD nakon transplantacije alogenih matičnih stanica. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ401Za rezistentnu TBC.
NJ501Za liječenje oboljelih od HIV-infekcija. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ503Indikacije za primjenu – 1. Kronični B hepatitis, HBsAg poz (bez obzira na HBeAg status), uz slijedeće kriterije – HBV DNA veći od 2000 IU/ml (10000 kopija/ml seruma), povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja – uz dokaz histološke aktivnosti fibroza >= od F2 ( po Ishak Knodellovom indexu) ili vrijednosti fibroelastografskog mjerenja (fibroscan) više od 8 kPa. Bolesnici s viremijom manjom od 2000 IU/ml i normalnim vrijednostima ALT liječe se ukoliko imaju histološki ili fibroelastografski pokazatelj uznapredovale fibroze (F >= od 4, odnosno fibroscan veći od 14 kPa). Terapija uključuje i bolesnike s dekompenziranom cirozom i transplantiranom jetrom. Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno, do nastanka konverzije HBsAg u anti HBs ili do pojave rezistencije na lijek (povišenje viremije nakon prethodnog dobrog učinka). Učinak terapije procjenjuje se svakih 6 mjeseci određivanjem HBV DNA u serumu te HBV markera 1x godišnje. Terapiju odobrava Bolničko povjerenstvo uz reevaluaciju 1x godišnje. 2. Akutni fulminantni hepatitis B. Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno još tri mjeseca nakon postignute HBsAg serokonverzije. 3. Prevencija vertikalne transmisije. Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno u zadnjem trimestru trudnoće ako je viremija veća od 106 kopija/ml, te 3 mjeseca nakon poroda, a tada slijedi evaluacija kronične bolesti trudnice. 4. Prevencija reaktivacije bolesti u HBsAg pozitivnih bolesnika na imunosupresivnoj ili antitumorskoj terapiji. Terapija se započinje 2 tjedna prije planiranog liječenja osnovne bolesti u dozi od 100 mg dnevno, te nastavlja najmanje 12 mjeseci po prekidu, ili duže ako je riječ o aktivnosti hepatitisa B. Kod HBsAg negativnih, a anti HBc pozitivnih bolesnika terapije se započinje ako imaju mjerljivu HBV DNA u serumu.
NJ504Indikacije za primjenu – 1. Kronični B hepatitis, HBsAg poz (bez obzira na HBeAg status), uz HBV DNA veći od 2000 IU/ml (10000 kopija/ml seruma), povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja te dokaz histološke aktivnosti – fibroza >= od F2 ( po Ishak Knodellovom indexu) ili vrijednosti fibroelastografskog mjerenja (fibroscan) više od 8 kPa. Bolesnici s viremijom manjom od 2000 IU/ml i normalnim vrijednostima ALT liječe se ukoliko imaju histološki ili fibroelastografski pokazatelj uznapredovale fibroze po Ishak Knodellu >= od F4, odnosno fibroscan veći od 14 kPa). Liječenje se provodi u bolesnika starijih od 12 godina. Uključuje i bolesnike s dekompenziranom cirozom i transplantiranom jetrom. Terapija se provodi do nastanka konverzije HBsAg u anti HBs ili do pojave rezistencije na lijek (povišenje viremije nakon prethodnog dobrog učinka). Učinak terapije procjenjuje se svakih 6 mjeseci određivanjem HBV DNA u serumu te HBV markera 1x godišnje. Terapiju odobrava Bolničko povjerenstvo uz reevaluaciju 1x godišnje. Tenofovir je lijek izbora za liječenje bolesnika s kroničnim hepatitisom B koji nisu prikladni za liječenje pegiliranim interferonom alfa-2a, kao i bolesnika koji su prethodno liječeni drugim analozima nukleozida uz razvoj rezistencije. 2. Akutni fulminantni hepatitis B. Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno još tri mjeseca nakon postignute HBsAg serokonverzije. 3. Prevencija vertikalne transmisije. Terapija se provodi u dozi od 100 mg dnevno u zadnjem trimestru trudnoće ako je viremija veća od (10)6 kopija/ml te 3 mjeseca nakon poroda, a tada slijedi evaluacija kronične bolesti trudnice. 4. Prevencija reaktivacije bolesti u HBsAg pozitivnih bolesnika na imunosupresivnoj ili antitumorskoj terapiji može se provoditi tenofovirom u slučaju razvoja ili postojanja rezistencije na lamivudin. Terapija se započinje 2 tjedna prije planiranog liječenja osnovne bolesti u dozi od 100 mg dnevno te nastaviti najmanje 12 mj po prekidu ili duže ako je riječ o aktivnosti hepatitisa B. Kod HBsAg negativnih, a anti HBc pozitivnih bolesnika terapija se započinje ako imaju mjerljivu HBV DNA u serumu.
NJ5051. Kronični B hepatitis, HBsAg poz (bez obzira na HBeAg status), u bolesnika koji su razvili rezistenciju ili nuspojave na terapiju lijekom tenofovir, ili istovremeno uzimaju neki drugi nefrotoksični lijek. Kriteriji, HBV DNA veći od 2000 IU/ml (10000 kopija/ml seruma), povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja, te histološki dokaz nekroinflamatorne aktivnosti i/ili fibroze jednake ili veće od F2 (po Ishak Knodellovom indexu) ili vrijednosti fibroelastografskog mjerenja (Fibroscan) više od 8 kPa. Bolesnici s viremijom manjom od 2000 IU/ml i normalnim vrijednostima ALT liječe se ukoliko imaju histološki ili fibroelastografski pokazatelj uznapredovala fibroze po Ishak Knodellu >= od F4, odnosno Fibroscan veći od 14 kPa, ili kliničke znakove dekompenzirane ciroze. Terapija se provodi u bolesnika starijih od 16 godina. Terapija se provodi u dozi od 600 mg dnevno, do minimalno 3 mjeseca nakon serokonverzije HBsAg u anti HBs, ili 12 mjeseci po serokonverziji HBeAg u anti-HBe (uz nedetektabilnu HBV DNA) ili do pojave rezistencije na lijek (povišenje viremije nakon prethodnog dobrog učinka). Učinak terapije procjenjuje se svakih 6 mjeseci određivanjem HBV DNA u serumu te HBV markera 1x godišnje. Terapiju odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove uz reevaluaciju 1x godišnje.
NJ506Koristi se u slučaju pandemije gripe, ako je ista proglašena po odluci Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
NJ507Za liječenje oboljelih od HIV-infekcija koji su rezistentni ili razvijaju nuspojave na standardnu antivirusnu terapiju. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ509Za liječenje odraslih osoba i adolescenata (u dobi od 12 godina i starijih, s tjelesnom težinom od najmanje 35 kg) zaraženih virusom HIV-a tipa 1 bez ijedne poznate mutacije povezane s rezistencijom na skupinu integraze, emtricitabin ili tenofovir.
NJ601Primarna imunodeficijencija, sekundarna imunodeficijencija u bolesnika s kroničnom limfatičnom leukemijom i rekurentnim bakterijskim infekcijama, imunotrombocitopenija refrakterna na kortikosteroide, Kawasaki sindrom, HIV infekcija u djece s rekurentnim bakterijskim infekcijama.
NJ602Sepsa uz sniženu koncentraciju imunoglobulina.
NJ603Prevencija Rh(D) imunizacije u Rh(D) negativnih trudnica, u kojih nisu dokazana anti-Rh(D) protutijela nakon poroda, nakon prekida trudnoće i tijekom trudnoće nakon medicinskog zahvata koji može uzrokovati krvarenje.
NJ604Samo na odjelima s imunokompromitiranim bolesnicima (ako postoji zaraza s dokazanom infekcijom varicellom-zoster).
NJ605Prevencija teške bolesti donjeg dišnog sustava koja zahtijeva hospitalizaciju, a prouzrokovana je infekcijom respiracijskim sincicijskim virusom (RSV) u nedonoščadi u dobi manjoj od 32 tjedna, ako su mlađa od 6 mjeseci na početku RSV sezone, odnosno u djece mlađe od 2 godine s kroničnom plućnom bolešću, koja su liječena u bolničkoj ustanovi kisikom/lijekovima tijekom 6 mjeseci prije početka RSV sezone.
NJ606Samo za reinfekcije virusom hepatitisa B nakon transplantacije jetre zbog zatajenja jetre uzrokovanog virusom hepatitisa B.
NJ701Prema programu obveznog cjepljenja.
NJ702Za djecu od 2 mjeseca do pet godina – splenektomirani, prirođene srčane greške, kronične metaboličke bolesti uključujući i dijabetes, imunodeficijencije, zloćudne bolesti, pri kirurškim zahvatima (ugradnja umjetne pužnice i ventrikulo-peritonejskog odvoda), te teške kronične bolesti pluća, bubrega i jetre.
NJ7031. Nepokretni štićenici sa smještajem u stacionarnom dijelu umirovljeničkih domova, 2. Osobe s funkcionalnom ili anatomskom asplenijom, 3. Bolesnici sa srpastom anemijom, 4. Bolesnici s oštećenjima koja dovode do istjecanja cerebrospinalne tekućine, 5. Osobe s ugrađenom pužnicom, 6. Osobe s HIV-infekcijom.
NJ705Samo za osigurane osobe starije od 65 godina, kronične bolesnike (srčane, plućne, bubrežne, dijabetičare i transplantirane) i zdravstvene radnike.
NJ706Za prevenciju teških oblika rotavirusne bolesti u novorođenčadi i dojenčadi za koju su, zbog njihova zdravstvenog stanja, neminovne učestale i dugotrajne hospitalizacije – A. Nedonoščad rođena prije 33. tjedna gestacijske dobi, B. Nedonoščad s prirođenim srčanim manama, C. Nedonoščad s prirođenim bolestima metabolizma, D. Dojenčad s kroničnim bolestima jetre i bubrega, E. Dojenčad s teškim oštećenjima CNS-a.
NJ707Prema važećem Provedbenom programu obveznog cijepljenja i Programu imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.
NJ708Za liječenje primarne kongenitalne agamaglobulinemije i teške kombinirane imunodeficijencije, kod bolesnika s ranije klinički značajnom preosjetljivosti pri primjeni IVIG-a, uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove.
NJ709Samo za terapiju bolesnika s infekcijom CCR5-tropnim HIV1 uz rezistenciju na tri skupine antivirusnih lijekova (nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze, nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze, inhibitori proteaze). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NJ710Prema važećem Programu imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.
NJ711

Za liječenje kroničnog hepatitisa C kod bolesnika u dobi >=18 godina, kojima je potvrđena dijagnoza kroničnog hepatitisa C i koji imaju pozitivan nalaz HCV RNA. Potrebna je apstinencija od i.v. droga i abuzusa alkohola unatrag 6 mjeseci. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 6 mjeseci, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove, bolesnicima koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa smjernicama Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva, terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda. Na teret sredstava namijenjenih za financiranje posebno skupih lijekova mogu se odobriti lijekovi za liječenje kroničnog C hepatitisa za potrebe liječenja bolesnika koji do sada nisu liječeni ili je prethodno liječenje dvojnom terapijom bilo neuspješno

1) za G1 i G4 – simeprevir, dasabuvir i ombitasvir + paritaprevir + ritonavir, ledipasvir + sofosbuvir, elbasvir + grazoprevir

2) za G2 i G3 – sofosbuvir (na PSL u trajanju do 12 tjedana), ledipasvir + sofosbuvir, sofosbuvir + velpatasvir

3) za HCV s dekompenziranom cirozom – ledipasvir + sofosbuvir, sofosbuvir + velpatasvir.

NJ712Za liječenje komplicirane intraabdominalne infekcije i komplicirane infekcije mokraćnog sustava (uključujući pijelonefritis) uzrokovane osjetljivim gram negativnim uzročnicima koji prema antibiogramu ne reagiraju na druge antibiotike. Samo kao rezervni antibiotik.
NL101Novo dijagnosticirani glioblastoma multiforme u prvoj liniji liječenja – konkomitantna primjena sa zračenjem. Nastavak liječenja u monoterapiji moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog interniste onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL1021. Za liječenje bolesnika s inoperabilnim IIIB ili IV stadijem neskvamoznog karcinoma pluća nemalih stanica, kao monoterapija u drugoj kemoterapijskoj liniji, do pojave neprihvatljive toksičnosti ili progresije bolesti. 2. Za liječenje bolesnika s inoperabilnim zloćudnim pleuralnim mezoteliomom u kombinaciji sa cisplatinom, a koji prethodno nisu primali drugu kemoterapiju, do pojave neprihvatljive toksičnosti ili progresije bolesti. Liječenje lijekom pemetreksed dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji – a. opće stanje ECOG 0-2, b. razina bilirubina, AST, ALT < 5x gornja granica uredne vrijednosti, kreatinin < 1.5x gornja granica urednih vrijednosti, razina neutrofila > 1.5x(10)9/L, razina trombocita >100x(10)9/L. Odobravaju se dva ciklusa liječenja lijekom pemetreksed , nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja je moguć isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest).
NL103Samo za leukemiju vlasastih stanica.
NL104Za B-kroničnu limfocitnu leukemiju rezistentnu na prvu liniju terapije (klorambucil).
NL106Za liječenje odraslih bolesnika kod kojih nije moguće transplantirati hematopoetsku matičnu stanicu, a koji boluju od – 1. mijelodisplastičnog sindroma (MDS), srednjeg 2 ili visokog rizika prema međunarodnome prognostičkom numeričkom sustavu rangiranja (IPSS), 2. kronične mijelomonocitne leukemije (CMML) s 10-29% blasta u koštanoj srži bez mijeloproliferativnog poremećaja, 3. akutne mijeloidne leukemije (AML) s 20-30% blasta i displazije više loza, prema klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL110Rak debelog crijeva, metastatski rak kolorektuma FOLFOX x 4, svaka 2 tjedna. Kontrola tumorskog odgovora prije šestog ciklusa. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest), do progresije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL1111. Prva linija liječenja agresivnih non-Hodgkin limfoma, koji su prema nalazu imunohistokemije, imunocitokemije ili protočne citometrije CD20 pozitivni, u kliničkom stadiju II-IV ili stadiju I s povišenim LDH ili velikom tumorskom masom, odobrava se 4 ciklusa liječenja u kombinaciji s kemoterapijom u dozi od 375 mg/(m)2 po ciklusu. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još 4 ciklusa terapije. 2. Prva linija liječenja bolesnika s neliječenim CD20 pozitivnim indolentnim non-Hodgkin limfomom. Odobrava se primjena osam ciklusa liječenja u dozi od 375 mg/(m)2 po ciklusu. 3. Liječenje bolesnika sa indolentnim B-staničnim non-Hodgkinovim limfomom u relapsu odnosno u bolesnika sa kemorezistentnim tipom B-staničnog non-Hodgkinovog limfoma niskog stupnja malignosti u kojih je imunohistokemijski i/ili protočnom citometrijom dokazano da stanice na sebi imaju CD20 biljeg. Odobrava se primjena tri ciklusa liječenja uz obveznu reevaluaciju učinka nakon trećeg ciklusa terapije. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još tri ciklusa terapije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista internista hematologa. 4. Za liječenje reumatoidnog artritisa 4.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >= 5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status – HAQ 0,5-2,5. 4.b. Prethodna terapija, najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno i jedan TNF blokator ili lijek tocilizumab kroz 12 tjedana. 4.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C. 4.d. Zadani učinak liječenja nakon 16 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >= 5,1, pad DAS28 >= 1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <= 3,2, ako je započeto s DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >= 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 4.e. Trajanje liječenja, reekspozicija lijeku rituksimab nakon dvije infuzije dolazi u obzir nakon 24 tjedna ukoliko je prisutna rezidualna upalna aktivnost DAS28 >= 3,2 ili je došlo do egzacerbacije RA s porastom DAS28 za >= 0.6. 4.f. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, po preporuci reumatologa, za prve dvije infuzije, a kasnije najranije 24 tjedna od prve aplikacije s dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.d. Liječenje pod 1., 2. i 4. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 3. iz sredstava bolničkog proračuna.
NL112

I. Za liječenje HER2-pozitivnog raka dojke (IHC 3 + ili CISH/FISH + ) u slijedećim indikacijama

1. adjuvantno liječenje – 1.1 rani stadij raka dojke nakon provedenog primarnog liječenja (operacija). Liječenje se provodi sekvencijski ili konkomitantno s primjenom taksana i/ili zračenja, ukupno do godinu dana. 1.2 neoadjuvantno liječenje, prije operativnog zahvata, ukoliko je indicirana neoadjuvantna sistemska terapija, s adjuvantnim liječenjem do ukupno godinu dana. Način primjene – a) i.v. primjena – početna doza je 8 mg/kg tjelesne težine, a zatim 6 mg/kg tjelesne težine za trotjedni ciklus. b) s.c. primjena – 600 mg za trotjedni ciklus. Adjuvantno liječenje se može provoditi i sa hormonskom terapijom. Kriteriji za primjenu – ECOG 0-1, EFLV (ejekciona frakcija lijevog ventrikla) >50%, uredni laboratorijski nalazi (AST, ALT do 5x gornje granice, bilirubin do 3x gornje granice referentne vrijednosti).

2. metastatski rak dojke – 2.1. prva linija kemoterapije – 2.1.1. u kombinaciji s taksanima, 2.1.2. u kombinaciji s hormonskom terapijom kod istovremeno HER2 + i hormonski pozitivnih tumora (HER2 + + + , ER + ). Liječenje se provodi do progresije bolesti. 2.2. u monoterapiji kao treća linija nakon prethodno provedene najmanje dvije linije kemoterapije za metastatsku bolesti, koja je sadržavala antracikline i taksane. Kriteriji za primjenu – ECOG 0-1, nepostojanje presadnica u CNS-u (ili postojanje stabilnih/kontroliranih moždanih presadnica, uz očekivano trajanje života više od godine dana), uredni laboratorijski nalazi (AST, ALT do 5x gornje granice, bilirubin do 3x gornje granice referentne vrijednosti. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz obveznu prvu reevaluaciju učinka nakon četiri ciklusa liječenja. Svaka slijedeća evaluacija učinka liječenja se radi nakon provedenih šest ciklusa liječenja.

II. U kombinaciji s kemoterapijom za liječenje odraslih bolesnika s HER2 pozitivnim metastatskim adenokarcinomom želuca ili gastroezofagealnog spoja, koji nisu prethodno primali kemoterapiju za metastatsku bolest. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.

Liječenje pod 1., 2.1. i II. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 2.2. iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

NL1131. Prva linija liječenja bolesnika s metastatskim rakom debelog crijeva kod kojih je potvrđeno nepostojanje RAS mutacija ('divlji tip' RAS statusa 2, 3 i 4 ekson KRAS-a, odnosno NRAS-a) što se određuje u laboratorijjima sa validiranom metodom određivanja. Primjenjuje se u kombinaciji sa kemoterapijom na bazi irinotekana ili u prvoj liniji u kemoterapiji sa FOLFOX kemoterapijskim protokolom, kao monoterapija nakon neuspjeha terapije na bazi irinotekana i oksaliplatine i kod onih koji ne podnose irinotekan. Kriteriji za primjenu – 1. tjelesni status 0 i 1 po ECOG (Karnofsky 80-100), 2. nepostojanje presadnica u CNS-u, 3. razina bilirubina <1,5 x gornja granica normalne vrijednosti, 4. razina AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti, 5. razina kreatinina <1.25x gornja granica normalne vrijednosti, 6. razina granulocita > 1.5x(10)9/L, 7. razina trombocita >100x(10)9/L. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista onkologa (specijalista radioterapije i onkologije, specijalista radioterapije ili subspecijalista internističke onkologije). Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). 2. Za liječenje bolesnika s karcinomom pločastih stanica glave i vrata (osim karcinoma epifarinksa) u kombinaciji sa zračenjem za lokalno uznapredovalu bolest koji ne podnose preporučene visoke doze platine (punu terapijsku dozu) ili je njena primjena kontraindicirana. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove u trajanju do najviše 8 tjedana. 3. Za liječenje bolesnika s karcinomom pločastih stanica glave i vrata, u kombinaciji s kemoterapijom na bazi platine za recidivirajuću i/ili metastatsku bolest, koju slijedi terapija održavanja do progresije bolesti ili neprihvatljive toksičnosti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL1141. Prva linija liječenja bolesnika s metastatskim rakom debelog crijeva u kombinaciji s kemoterapijom kod bolesnika općeg tjelesnog statusa ECOG 0-1. Liječenje bevacizumabom se provodi dok traje pozitivni tumorski odgovor (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove. 2. Za liječenje odraslih bolesnica s uznapredovalim (stadiji IIIB, IIIC i IV) epitelnim karcinomom jajnika, karcinomom jajovoda i primarnim peritonealnim karcinomom, koje prethodno nisu bile liječene lijekom bevacizumab drugim VEGF inhibitorima niti lijekovima koji djeluju na VEGF receptore i to – a. Prva linija liječenja visokorizičnih bolesnica (FIGO IIIB i IIIC s rezidualnom bolešću i sve FIGO IV bolesnice) u kombinaciji s karboplatinom i paklitakselom. b. Druga linija liječenja bolesnica s karcinomom osjetljivim na platinu u kombinaciji s karboplatinom i gemcitabinom. c. Druga linija liječenja bolesnica s karcinomom rezistentnim na platinu u kombinaciji s paklitakselom, topotekanom ili pegiliranim liposomalnim doksorubicinom (PLD). Odobrava se primjena 3 ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Početnih 6-8 ciklusa bevacizumabom se provodi u kombinaciji s navedenom kemoterapijom, dok se ostatak liječenja provodi kao monoterapija bevacizumabom. Liječenje bevacizumabom iz točke 2.a ove smjernice se treba prekinuti nakon 15 mjeseci. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 3. Za liječenje odraslih bolesnica s perzistentnim, recidivirajućim ili metastatskim karcinomom cerviksa, u kombinaciji s paklitakselom i cisplatinom ili, alternativno, paklitakselom i topotekanom u bolesnica koje ne mogu primiti terapiju platinom. Odobrava se primjena 3 ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Liječenje pod točkama 2. i 3. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova.
NL115Kronična mijeloična leukemija s pozitivnim Philadelphia(Ph + ) kromosomom i/ili bcr-abl1 prijepisom. Potrebna je citogenetska potvrda postojanja Ph + kromosoma i/ili nalaz molekularnog bcr-abl1 prijepisa. I. Bolesnici u prvoj kroničnoj fazi bolesti – 1. Kriteriji za prekid liječenja zbog primarne rezistencije – a) nakon 3 mjeseca liječenja – nije postignut kompletan hematološki odgovori/ili Ph + >95% b) nakon 3 mjeseca liječenja – bcr-abl1 >10% i/ili Ph + >35% c) nakon 12 mjeseci liječenja – bcr-abl1 >1% i/ili Ph + >0 2. Kriteriji za prekid liječenja zbog sekundarne rezistencije, zbog jednog ili više od navedenog bilo kada tijekom liječenja – a) gubitak kompletnog hematološkog odgovora b) gubitak kompletnog citogenetskog odgovora c) potvrđen gubitak velikog molekularnog odgovora u dva uzastopna testa, od kojih je u jednom bcr-abl1 >=1% d) pojava mutacije 3. Kriteriji za prekid liječenja zbog nuspojava – a) teške nuspojave gradusa 3 ili 4 b) perzistentne nuspojave gradusa 2, koje nereagiraju na terapiju (citopenija u prva tri mjeseca liječenja ne smatra se razlogom za promjenu terapije). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, isključivo po preporuci specijalista internista hematologa za početak i nastavak liječenja. II. Bolesnici kojima je dijagnoza postavljena u ubrzanoj fazi ili blastičnoj transformaciji – a) ubrzana faza se definira prisutnošću bilo kojeg od sljedećih kriterija – blasti >=15%, ali <30% u krvi ili koštanoj srži, blasti plus promijelociti >=30% u krvi ili koštanoj srži (od čega blasta <30%), bazofili u perifernoj krvi >=20%, trombociti <100x(10)9/L (osim ukoliko trombocitopenija nije uzrokovana prethodnom terapijom) b) blastična transformacija se definira kao – blasti >=30% u krvi ili koštanoj srži ili postojanje ekstramedularne bolesti, osim splenomegalije Kriteriji za prekid liječenja
– a) nakon 3 mjeseca liječenja nije postignut hematološki odgovor (L>10x(10)12/L ili prisustvo blasta u perifernoj krvi Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, isključivo po preporuci specijalista internista hematologa za početak i nastavak liječenja. 2. Za liječenje odraslih bolesnika s neoperabilnim i/ili metastazirajućim malignim gastrointestinalnim stromalnim tumorima (GIST). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije u KBC i KB do najdulje 6 mjeseci. 3. Za bolesnike s kroničnom mijeloičnom leukemijom kojima je dijagnoza postavljena u ubrzanoj fazi ili blastičnoj transformaciji. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL1161. Prva i druga linija liječenja lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka pluća ne-malih stanica s aktivirajućom mutacijom tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK). Kriteriji za primjenu, a. dokazan lokalno uznapredovali ili metastatski rak pluća ne-malih stanica, b. dokazana EGFR-TK mutacija u stanicama tumora ili presadnica, c. odobrava se primjena terapije za dva mjeseca nakon koje slijedi provjera rezultata liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest) do progresije bolesti, d. liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Treća linija liječenja raka pluća nemalih stanica (NSLC), lokalno uznapredovali ili metastatski stadij bolesti nakon provedene dvije linije kemoterapijskog liječenja. Kriteriji za primjenu – ECOG status 0-1, 2. nepostojanje presadnica u CNS-u. Odobrava se primjena dva ciklusa, nakon kojih je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Nakon ukupno provedenih 6 ciklusa liječenja kliničku i dijagnostičku obradu u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora potrebno je napraviti nakon svaka četiri ciklusa liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL1171. Prva linija liječenja metastatskog raka bubrega svijetlih stanica, primijenjen kao monoterapija. Kriteriji za primjenu – ECOG 0-1, nepostojanje CNS presadnica, AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti, klirens kreatinina >= 30 ml/min. Odobrava se primjena dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. 2. Za liječenje bolesnika s inoperabilnim i/ili metastatskim gastrointestinalnim stromalnim tumorom nakon prethodnog liječenja imatinibom u dozi od 800 mg dnevno u slučaju progresije bolesti ili nepodnošenja lijeka. Kriteriji za primjenu – 1. funkcija bubrega – klirens kreatinina >30 ml/min. 2. nepostojanje CNS presadnica 3. AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti 4. status ECOG 0-2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca, nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (remisija kompletna ili parcijalna ili stabilna bolest).
NL1181. Za liječenje bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom bubrega u drugoj liniji liječenja. Kriteriji za primjenu – 1. nepostojanje CNS presadnica. 2. status ECOG 0-2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca, nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. 2. Za liječenje uznapredovalog hepatocelularnog karcinoma jetre. Kriteriji za primjenu – 1. Child-Pugh stadij jetrene bolesti A. 2. Uredna bubrežna funkcija (kreatinin klirens > 50 ml/min). 3. Uredna funkcija hematopoetskog sustava (trombociti > 1000 000, neutrofili > 1500, hemoglobin > 110 g/l. 4. Nepostojanje CNS presadnica. 5. ECOG 0-1. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Odobrava se primjena terapije za 2 mjeseca, nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. 3. Za liječenje brzoprogredirajućeg (progresija bolesti prema RECIST-kriterijima u manje od 12 mjeseci) ili agresivnog simptomatskog diferenciranog karcinoma štitnjače refraktornog na radioaktivni jod u bolesnika s metastatskom ili lokalno/lokoregionalno uznapredovalom neresektabilnom bolešću. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC-a, po preporuci specijalista internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Liječenje se odobrava iz sredstava bolničkog proračuna. Oznaka KL samo za liječenje pod 2. i 3.
NL119Za liječenje bolesnika s Philadelphia pozitivnom kroničnom mijeloičnom leukemijom, u kojih se razvila rezistencija ili intolerancija na lijek imatinib. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL120Druga linija liječenja bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim rakom dojke, koji pokazuje prekomjernu ekspresiju ErbB2 (HER2) kod progresije bolesti nakon ranijeg liječenja taksanima, antraciklinima i lijekom trastuzumab, a u kombinaciji s lijekom kapecitabin. Kriteriji za primjenu – 1. EFLV (ejekciona frakcija lijevog ventrikla) >50%. 2 Uredna jetrena funkcija (razina AST, ALT < 5 x gornja granica uredne vrijednosti). 3. Uredna bubrežna funkcija (kreatinin klirens >50 ml/min). 4. Uredna funkcija hematopoetskog sustava (trombociti >100 000, neutrofili >1500). 5. ECOG status bolesnika 0-2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL121Za terapiju kronične mijeloične leukemije u bolesnika u kojih se razvila rezistencija ili intolerancija na lijek imatinib. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL122Za terapiju metastatskog karcinoma bubrega (neovisno o histološkom podtipu). Kriteriji primjene, prva linija liječenja metastatskog karcinoma bubrega ukoliko su prisutna 3 ili više nepovoljna prognostička čimbenika (koji uključuju – 1. vrijeme od dijagnoze raka bubrega manje od 1 godine, 2. Karnoffsky status 60-70%, 3. hemoglobin niži od donje granice, 4. koncentracija kalcija >2.5 mmol/L, 5. LDH >1.5x gornja granica normale, 6. prisutnost 2 ili više sijela metastaza) te ukoliko su laboratorijski parametri – AST i ALT <= 3x gornja granica normale, bilirubin <= 2x gornja granica normale. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Odobrava se primjena terapije za 2 mjeseca, nakon čega se provodi provjera učinka terapije.
NL123Indiciran je u monoterapiji kao II. linija kemoterapije karcinoma malih stanica pluća. Liječenje lijekom topotekan dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji – 1. rezistencija/refrakternost na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. razina bilirubina, AST, ALT <5x iznad gornje granice urednih vrijednosti, 4. kreatinin < 1.5x gornja granica urednih vrijednosti, 5. razina neutrofila >1.5 x (10)9/L, razina trombocita >100 x (10)9/L. Odobrava se primjena dva ciklusa terapije, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL1241. U monoterapiji kao II. linija kemoterapije karcinoma malih stanica pluća. Liječenje lijekom topotekan dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji – 1. rezistencija/refrakternost na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. razina bilirubina, AST, ALT <5x iznad gornje granice urednih vrijednosti, 4. kreatinin < 1.5x gornja granica urednih vrijednosti, 5. razina neutrofila >1.5 x (10)9/L, razina trombocita >100 x (10)9/L. Odobrava se primjena dva ciklusa terapije, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. U I. liniji liječenja uznapredovalog, metastatskog i recidivirajućeg karcinoma vrata maternice. 3. U monoterapiji kao II. linija kemoterapije metastatskog raka jajnika nakon neuspjeha I. linije liječenja. Liječenje lijekom topotekan u indikacijama pod 2. i 3. dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji – 1. rezistencija na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. nepostojanje presadnica u CNS-u, 4. očekivano trajanje života dulje od 3 mjeseca, 5. zadovoljavajuća bubrežna i jetrena funkcija (AST, ALT <5x iznad gornje granice urednih vrijednosti, kreatinin klirens >20 ml/min), 6. zadovoljavajuća funkcija hematopoetskog sustava (trombociti >100 x(10)9/L, neutrofili >1.5 x (10)9/L, hemoglobin >100g/L). Odobrava se primjena dva ciklusa kemoterapije, nakon kojih je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove.
NL125Metastatski rak debelog crijeva – u monoterapiji ili u kombinacijji s 5-fluorouracilom i folnom kiselinom prema FOLFIRI protokolu. Liječenje irinotekanom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji – 1. tjelesni status 0 i 1 po ECOG (Karnofsky 80-100), 2. nepostojanje presadnica u CNS-u, 3. postojanje parenhimnih presadnica (jetra, pluća, peritoneum, itd.), 4. razina bilirubina <3x gornja granica normalne vrijednosti, 5. razina AST i ALT <5 x gornja granica normalne vrijednosti, 6. klirens kreatinina >= 50 ml/min, 7. razina granulocita >1.5x(10)3/mm, 8. razina trombocita>100.000/mm.
NL126Za bolesnike sa diseminiranim multiplim mijelomom u II ili III. liniji liječenja, u kojih nije postignut terapijski odgovor u prethodnom liječenju, a koji nisu prethodno liječeni bortezomidom. Odobrava se 4 ciklusa liječenja te, u slučaju povoljnog učinka, odobrava se primjena još 4 ciklusa terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL127Za bolesnike s trombocitozom uz esencijalnu trombociteniju, kroničnu mijeloičnu leukemiju, po preporuci specijalista hematologa te na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove.
NL201Karcinom prostate, po preporuci specijalista urologa ili onkologa.
NL202Za liječenje raka dojke u žena s pozitivnim estrogenskim receptorima u postmenopauzi, lokalno uznapredovalog ili s metastazama i to zbog recidiva bolesti tijekom ili nakon adjuvantne antiestrogenske terapije, odnosno zbog napredovanja bolesti tijekom antiestrogenske terapije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na period od 3 mjeseca, nakon čega slijedi provjera rezultata liječenja.
NL203Za liječenje postmenopauzalnih bolesnica s hormonski ovisnim metastatskim karcinomom dojke, u kojih je došlo do progresije bolesti nakon liječenja antiestrogenom i inhibitorom aromataze, uz dokazanu prisutnost presadnica, po preporuci specijalista radioterapije, specijalista radioterapije i onkologije ili specijalista internista onkologa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na period od 3 mjeseca, nakon kojega slijedi provjera rezultata liječenja.
NL2041. Za liječenje karcinoma prostate, po preporuci specijalista urologa ili onkologa. 2. Za liječenje karcinoma dojke po preporuci specijalista onkologa.
NL301Za skraćenje trajanja neutropenije i smanjenje učestalosti febrilne neutropenije u bolesnika s malignom bolesti, koji se liječe citiotoksičnom kemoterapijom (izuzev kronične mijeloične leukemije i mijelodisplastičkih sindroma).
NL302I. 1. Kronični HEPATITIS B bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola najmanje 12 mjeseci u dobi do 70 godina, a. serološki profil – WILD type (HBeAg poz., HBV DNA poz), precore mutante (HBV DNA poz), b. prisutna viralna replikacija > 6 mjeseci, c. biokemijski perzistentno povišen ALT, d. histološki ili fibroscanom dokaz kronične upale, e. isključiti bolesnike s prisutnim kontraindikacijama za terapiju interferonom, Terapijski protokol HEPATITIS B – lijek se primjenjuje u monoterapiji, pozitivni prediktivni čimbenici liječenja monoterapijom su HBeAg pozitivan KHB, visoka razina ALT-a, niža viremija, genotipovi A i D. Interferon alfa 5 MU svakodnevno ili 10 MU 3x tjedno kroz 16 tjedana, djeca >2g 5 MU/m² 3x tjedno kroz 6 mjeseci. 2. Kronični HEPATITIS C bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola najmanje 12 mjeseci u dobi do 70 godina. a) serološki profil – anti HCV pozitivan, HCV RNA (PCR) pozitivan, b) biokemijski – povišen ALT c) histološki ili fibroscanom verifikacija stadija fibroze, d) isključiti bolesnike s kontraindikacijama za terapiju interferonom. Terapijski protokol HEPATITIS C-za bolesnike s viralnim genotipom 2 i 3, kombinirana terapija interferon alfa 3 MU 3x tjedno u kombinaciji s ribavirinom (lijek na teret osigurane osobe) tijekom 48 tjedana, s tim da se nakon 24-tjedne terapije učini HCV RNA (PCR), ako je test negativan, terapiju nastaviti još 24 tjedna, odnosno prekinuti terapiju ako je test pozitivan. II. Kronična mijeloična leukemija, III.Triholeukemija, IV. Održavanje remisije multiplog mijeloma. Liječenje pod I., II, III. i IV. odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL303Za liječenje relapsno-remitentne multiple skleroze ukoliko su ispunjeni kriteriji 1. Početak bolesti u dobi do 55 godina, 2. EDSS 4 i manji od 4, 3. Trajanje bolesti najmanje 1 godinu prije uključivanja u tretman, 4. Najmanje 2 liječena relapsa u 2 godine prije uključivanja u tretman, 5. Definitivna dijagnoza relapsno-remitentne multiple skleroze, 6. Odsutnost trudnoće, 7. Odsutnost psihičkih poremećaja (odnosi se na lijek interferon beta). Neučinkovitost lijeka interferon beta ili lijeka glatiramer acetat nije indikacija za prelazak na liječenje peroralnim lijekovima, lijekom teriflunomid ili lijekom dimetil fumarat. Kriteriji za prekid terapije su – 1. Progresija praćena relapsima za 1 EDSS tijekom 12 mjeseci, 2. Progresija bez relapsa za 1 EDSS tijekom 6 mjeseci, 3. Tri relapsa tijekom 12 mjeseci, 4. Teška depresija (odnosi se na lijek interferon beta), 5. Trudnoća, 6. Alergijska reakcija na lijek. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL304Za liječenje kroničnog hepatitisa C kod bolesnika u dobi >=18 godina , uz pozitivan nalaz anti-HCV protutijela, te pozitivne HCV RNK u serumu u 2 navrata unutar 3 mjeseca, apstinenciju od iv uzimanja psihoaktivnih droga dulje od 6 mjeseci, apstinenciju od abuzusa alkohola dulje od 6 mjeseci. Za osobe koje u anamnezi imaju ovisnost o psihoaktivnim drogama i/ili alkoholu potrebno je mišljenje psihijatara o podobnosti za liječenje. Liječenje se provodi prema preporuci liječnika specijalista infektologa ili gastroenterologa uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove u skladu s preporukama Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva.
NL305I. Kronični hepatitis C kod bolesnika u dobi >=18 godina, uz pozitivan nalaz anti-HCV protutijela, te pozitivne HCV RNK u serumu u 2 navrata unutar 3 mjeseca, apstinenciju od iv uzimanja psihoaktivnih droga dulje od 6 mjeseci, apstinenciju od abuzusa alkohola dulje od 6 mjeseci. Za osobe koje u anamnezi imaju ovisnost o psihoaktivnim drogama i/ili alkoholu potrebno je mišljenje psihijatara o podobnosti za liječenje. Liječenje se provodi prema preporuci liječnika specijalista infektologa ili gastroenterologa uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove u skladu s preporukama Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva. II. Kronični HEPATITIS B – peginterferon alfa-2a HBsAg poz (bez obzira na HBeAg status), uz slijedeće kriterije – HBV DNA veći od 2000 IU/ml (10000 kopija/ml seruma), povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja, uz dokaz histološke aktivnosti fibroza >= od F2 (po Ishak Knodellovom indexu) ili vrijednosti fibroelastografskog mjerenja (fibroscan) više od 8 kPa. Bolesnici s viremijom manjom od 2000 IU/ml i normalnim vrijednostima ALT liječe se ukoliko imaju histološki ili fibroelastografski pokazatelj uznapredovale fibroze pod Ishak Knodellu F >= od 4, odnosno fibroscan veći od 14 kPa. Terapija se primjenjuje u bolesnika koji 12 mjeseci apstiniraju od i.v. droga i abuzusa alkohola te nemaju dekompenziranu cirozu i druge poznate kontraindikacije za primjenu pegiliranog interferona. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 1 godinu, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Terapija uključuje bolesnike u dobi od 18 do 70 godina. Terapijske smjernice – Liječenje se provodi u dozi 180 mcg 1x tjedno sc. kroz 48 tjedana uz provjeru HBV DNA nakon 24 tjedna (ukoliko se ne postigne redukcija viremije za 100x od početne vrijednosti terapija se prekida). Liječenje se odobrava iz sredstava posebno skupih lijekova. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL306Lijek je indiciran za dugotrajno enzimsko nadomjesno liječenje bolesti povezanih s potvrđenim nedostatkom adenozin deaminaze. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL307Za liječenje relapsno-remitentne multiple skleroze ukoliko su ispunjeni kriteriji 1. Početak bolesti u dobi do 55 godina, 2. EDSS 4 i manji od 4, 3. Trajanje bolesti najmanje 1 godinu prije uključivanja u tretman, 4. Najmanje 2 liječena relapsa u 2 godine prije uključivanja u tretman, 5. Definitivna dijagnoza relapsno-remitentne multiple skleroze. Neučinkovitost lijeka interferon beta ili lijeka glatiramer acetat nije indikacija za prelazak na liječenje peroralnim lijekovima, lijekom teriflunomid ili lijekom dimetil fumarat. Kriteriji za prekid terapije su – 1. Progresija praćena relapsima za 1 EDSS tijekom 12 mjeseci, 2. Progresija bez relapsa za 1 EDSS tijekom 6 mjeseci, 3. Tri relapsa tijekom 12 mjeseci, 4. Teška depresija (odnosi se na lijek interferon beta), 5. Alergijska reakcija na lijek. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL401Za prvu liniju koristi se konjski serum, a za drugu liniju zečji serum.
NL402Samo za liječenje aplastične anemije, po preporuci specijalista internista hematologa.
NL403Profilaksa akutnog odbacivanja srca nakon transplantacije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL404Za bolesnike s transplantiranim organima.
NL405Za bolesnike sa transplantiranim bubregom.
NL406Kao monoterapija u visoko aktivnoj relapsno-remitentnoj multiploj sklerozi s fazama relapsa i remisije uz EDSS <=6 i odsutnost trudnoće (samo bolesnici s negativnim protutijelima na JCV ili niskim titrom JCV protutijela (indeks < 0.9) mogu biti kandidati za terapiju natalizumabom) – I. kod bolesnika kod kojih je bolest aktivna i koji nisu odgovorili na potpuni i odgovarajući režim liječenja (obično najmanje godinu dana liječenja) barem jednom terapijom koja modificira tijek bolesti (interferon beta, glatiramer acetat, teriflunomid, dimetil fumarat), odnosno kada su ispunjeni kriteriji za prekid navedene terapije (1. Progresija praćena relapsima za 1 EDSS tijekom 12 mjeseci, 2. Progresija bez relapsa za 1 EDSS tijekom 6 mjeseci, 3. Tri relapsa tijekom 12 mjeseci). Bolest je aktivna usprkos provedenoj prethodnoj terapiji uz – a. >4 nove T2 lezije na MR-u nakon godinu dana liječenja ili b. >=2 relapsa Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove kroz 6 mjeseci na teret sredstava bolničkog proračuna, a nakon toga iz sredstava posebno skupih lijekova. II. kod bolesnika kod kojih se očituje teška brzonapredujuća relapsno-remitentna multipla skleroza. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na teret sredstava bolničkog proračuna.
NL407Za liječenje hemolitičke bolesti i tromboembolijskih komplikacija PNH. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL4081. Za bolesnike s juvenilnim idiopatskim artritisom kod kojih je liječenje započeto prije 18. godine života. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove (ova indikacija odnosi se isključivo za primjenu lijeka zaštićenog imena Enbrel, ne na lijek Benepali). 2. Za liječenje reumatoidnog artritisa, 2.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest – DAS28 >=5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5. 2.b. Prethodna terapija, najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora. 2.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD. 2.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >= 5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <= 3,2, ako je započeto s DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >= 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 2.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. e. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 2.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.d. 3. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa – 3.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 3.b. Kod aktivne bolesti trajanja >= 4 tjedna prema BASDAI indeksu >= 4. 3.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti >= 4 na skali 0-10, a koja respektira – aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 3.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je – 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za >=2. 3.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta. 3.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.d. 4. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa – 4.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 4.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka – lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje
2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 4.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 4.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira – aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 4.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je – 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 4.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka kao što je navedeno u 4.e. 4.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 4.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 4.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.e. 5. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr – lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Preporučena doza je 25 mg s.c. 2x tjedno ili 50 mg 1x tjedno. Liječenje se mora nastaviti dok se ne postigne remisija, najdulje do 24 tjedna. Procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu 12. i 24., izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijednosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Oznaka KS samo za liječenje pod 5.
NL4091. a. Liječenje fistulirajućeg oblika Crohnove bolesti, b. Liječenje teške aktivne Cronhove bolesti koja je refraktorna na terapiju kortikosteroidima i imunomodulatorima, odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraindikacija za njihovu primjenu, c. Liječenje Crohnove bolesti u djece (6-17 godina) koji nisu reagirali na konvencionalnu terapiju kortikosteroidima i imunomdulatorima odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraidikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Liječenje teškog oblika ulceroznog kolitisa u bolesnika koji nisu adekvatno odgovorili na konvencionalno liječene kortikosteroidima i 6-merkatopurinom ili azatioprinom odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraindikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 3. Za liječenje reumatoidnog artritisa 3.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest, DAS28 >=5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5. 3.b. Prethodna terapija, najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora. 3.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD. 3.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >= 5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <= 3,2, ako je započeto s DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >= 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 3.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 3.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.d. 4. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa 4.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 4.b. Kod aktivne bolesti trajanja >= 4 tjedna prema BASDAI indeksu >= 4. 4.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti >= 4 na skali 0-10, a koja respektira – aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 4.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je – 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za >=2. 4.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta. 4.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.d. 5. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa 5.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 5.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka, lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi 5.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 5.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira – aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 5.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 5.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 5.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 5.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 5.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 5.e. 6. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr – lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Liječenje započinje primjenom doze od 5 mg/kg u tjednu 0 (nultom), nakon čega slijedi doza od 5 mg/kg u tjednu 2 i 6, a nakon toga doza od 5 mg/kg svakih 8 tjedana. Procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu 14., izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 14 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijedosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Oznaka DS samo za liječenje pod 3., 4. i 5.
NL410

1. Za bolesnike s juvenilnim idiopatskim artritisom kod kojih je liječenje započeto prije 18. godine života. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

2. Za liječenje reumatoidnog artritisa 2.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest – DAS28 >=5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5. 2.b. Prethodna terapija, najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora. 2.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD. 2.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >= 5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <= 3,2, ako je započeto s DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >= 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 2.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 2.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.d.

3. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa 3.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 3.b. Kod aktivne bolesti trajanja >= 4 tjedna prema BASDAI indeksu >= 4. 3.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti >= 4 na skali 0-10, a koja respektira – aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 3.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je – 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za >=2. 3.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta. 3.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.d.

4. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa 4.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 4.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka – lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 4.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 4.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira – aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 4.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je – 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 4.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 4.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 4.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 4.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.e.

5. a. Liječenje fistulirajućeg oblika Crohnove bolesti, b. Liječenje teške aktivne Cronhove bolesti koja je refraktorna na terapiju kortikosteroidima i imunomodulatorima, odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraidikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

6. Liječenje teškog oblika ulceroznog kolitisa u odraslih bolesnika koji nisu adekvatno odgovorili na knovencionalno liječene kortikosteroidima i 6-merkatopurinom ili azatioprinom odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraidikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

7. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr – lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Liječenje započinje primjenom doze od 80 mg s.c. u tjednu 0 (nultom), nakon čega slijedi doza od 40 mg u tjednu 1, a nakon toga doza od 40 mg svaka 2 tjedana. Primjena adalimumaba odnosno procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu 4., 12. i 28., izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijedosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

8. Za liječenje umjerenog do teškog oblika aktivnog gnojnog hidradenitisa (acne inversa) u odraslih bolesnika u kojih nije postignut zadovoljavajući odgovor na konvencionalno sistemsko liječenje gnojnog hidradenitisa. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebno je zbrojiti apscese, upalne nodule i drenirajuće fistule. Liječenje započinje primjenom doze od 160 mg prvoga dana (primijenjena u obliku četiri injekcije od 40 mg u jednom danu ili dvije injekcije od 40 mg na dan tijekom dva uzastopna dana), nakon koje slijedi doza od 80 mg dva tjedna kasnije, 15. dana (primijenjena u obliku dvije injekcije od 40 mg u jednom danu). Dva tjedna kasnije (29. dan) liječenje se nastavlja dozom od 40 mg svaki tjedan. Primjena adalimumaba odnosno procjena učinka terapije i aktivnosti bolesti treba biti evaluirana nakon 12 tjedana. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog kliničkog odgovora , odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignut HiSCR (engl. Hidradenitis Suppurativa Clinical Response) tj. smanjenje ukupnog broja apscesa i upalnih nodula za 50%, bez povećanja broja apscesa i bez povećanja broja drenirajućih fistula u odnosu na vrijednost prije početka liječenja. Ukoliko je postignut djelomični klinički odgovor (najmanje AN >= 25, odnosno ako je nakon 12 tjedana liječenja zbroj apscesa i upalnih nodula manji za 25% u odnosu na početnu vrijednost prije početka liječenja), liječenje se nastavlja još dodatnih 24. tjedana (ukupno 36 tjedana). Liječenje se nastavlja ukoliko je tada postignut HiSCR u odnosu na početne vrijednosti prije početka liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

9. Za liječenje neifekcijskog intermedijarnog i stražnjeg uveitisa i panuveitisa kod odraslih bolesnika kod kojih nije postignut zadovoljavajući učinak liječenjem konvencionalnom imunosupresijskom terapijom ako: a) nema smanjenja upale unatoč 6 mjeseci liječenjem imunosupresivima (bez aktivnih upalnih lezija na fundusu oka, stanice u prednjoj sobici 0,5 + ili manje, zamućenje staklovine 0,5 + ili manje po kriterijima SUN working group) ili b) kod pogoršanja bolesti koje se po kriterijima SUN working group manifestira povećanjem razine inflamacije (stanice u prednjoj očnoj sobici i zamućenja staklovine) za dva stupnja ili sa stupnja 3 + na 4 + , perzistiranje aktivne inflamacije i nastanak novih upalnih lezija na fundusu te smanjenje vidne oštrine za >=15 znakova od najbolje dostignute po ETDRS sustavu ili c) kronična supresija uz imunosupresive zahtijeva dnevnu dozu kortikosteroida više od 10 mg prednisona. Prije uvođenja lijeka potrebno je klasificirati uveitis po klasifikaciji međunarodne skupine za proučavanje uveitisa (IUSG) te radne skupine za uveitis (SUN working group). Procjena učinka terapije i aktivnosti bolesti evaluira se nakon 16 tjedana. Nastavak liječenja je isključivo kod pozitivnog kliničkog odgovora. Liječenje započinje primjenom doze od 80 mg s.c. kao početne doze te dalje 40 mg s.c. svaka 2 tjedna počevši od prvog tjedna nakon inicijalne doze. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
Oznaka DS samo za liječenje pod 1., 2., 3., 4.
NL4111. Liječenje aktivnog poliartikularnog juvenilnog idiopatskog artritisa, u kombinaciji s lijekom metotreksat, kod djece i adolescenata u dobi od 2 do 17 godina u kojih prethodnim liječenjem jednim ili više antireumatika koji modificiraju tijek bolesti nije postignut zadovoljavajući odgovor, te kao monoterapija u slučajevima nepodnošenja lijeka metotreksat ili kada nastavak terapije lijekom metotreksat nije prikladan. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. a. Liječenje fistulirajućeg oblika Crohnove bolesti, b. Liječenje teške aktivne Cronhove bolesti koja je refraktorna na terapiju kortikosteroidima i imunomodulatorima, odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraidikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 3. Za liječenje teške kronične plak psorijaze u djece i adolescenata u dobi od 4 ili više godina u kojih nije postignut zadovoljavajući odgovor ili koji nisu prikladni kandidati za topikalnu terapiju i fototerapije, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Oznaka DS samo za liječenje pod 1.
NL4121. Za liječenje reumatoidnog artritisa, 1.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest, DAS28 >=5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5. 1.b. Prethodna terapija, najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora. 1.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD. 1.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >= 5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <= 3,2, ako je započeto s DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >= 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 1.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 1.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 1.d. 2. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa – 2.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 2.b. Kod aktivne bolesti trajanja >= 4 tjedna prema BASDAI indeksu >= 4. 2.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti >= 4 na skali 0-10, a koja respektira – aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 2.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je – 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za >=2. 2.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta. 2.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.d. 3. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa, 3.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 3.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka – lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 3.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 3.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira – aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 3.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je – 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 3.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 3.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 3.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 3.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.e. 4. Za liječenje teškog oblika ulceroznog kolitisa u odraslih bolesnika koji nisu adekvatno odgovorili na konvencionalno liječenje kortikosteroidima i 6-merkatopurinom ili azatioprinom odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraidikacija za njihovu primjenu. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL413Prevencija akutnog odbacivanja organa u de novo alogeničnoj transplantaciji bubrega u odraslih i pedijatrijskih bolesnika. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL4141. Za liječenje sistemskog juvenilnog idiopatskog artritisa u dobi od dvije godine i više. Liječenje odobrava Bolničko Povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje juvenilnog idiopatskog poliartritisa. Liječenje odobrava Bolničko Povjerenstvo za lijekove. 3. Za liječenje reumatoidnog artritisa 3.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >=5,1 ili DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5. 3.b. Prethodna terapija, najmanje 2 lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primjenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (u slučaju nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka nekog drugog biološkog lijeka. 3.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C. 3.d.Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >=5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <=3,2, ako je započeto s DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >=1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 3.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja
sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 3.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.d.
NL4151. Samo za bolesnike nakon transplantacije i isključivo za najteže bolesnike s reumatoidnim artritisom, rezistentne na sve načine liječenja u nadležnosti Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju i Zavoda za kliničku imunologiju KBC i KB te u bolesnika s idiopatskim nefrotskim sindromom nakon započetog bolničkog liječenja. 2. Za liječenje endogenog uveitisa po preporuci specijalista oftalmologa.
NL4161. Primarna imunosupresija kod primatelja presatka jetre, 2. prva linija imunosupresivnog liječenja nakon transplantacije bubrega, po preporuci specijalista internista, kirurga ili urologa u KBC i KB nakon započetog bolničkog liječenja, 3. Primarna imunosupresija kod primatelja presatka srca.
NL417Za liječenje akutne limfoblastične leukemije (ALL) u pedijatrijskih bolesnika kod kojih je bolest u relapsu ili je refraktorna nakon najmanje dva prethodna liječenje i kod kojih nema druge mogućnosti liječenja koje bi dovelo do trajnijeg odgovora. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL418Za liječenje odraslih bolesnika s uznapredovalim sarkomom mekih tkiva, nakon neuspješnog liječenja antraciklinima i ifosfamidom ili za liječenje bolesnika, koji ne mogu primiti te lijekove. Liječenje uznapredovalog sarkoma mekih tkiva potrebno je provesti u skladu sa podacima navedenim u Sažetku opisa svojstava lijeka. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL419Prva i druga linija liječenja lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka pluća ne-malih stanica s aktivirajućom mutacijom tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK). Kriteriji za primjenu, 1. dokazan lokalno uznapredovali ili metastatski rak pluća ne-malih stanica, 2. dokazana EGFR-TK mutacija u stanicama tumora ili presadnica, 3. odobrava se primjena terapije za dva mjeseca nakon koje slijedi provjera rezultata liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest) do progresije bolesti, 4. liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL4201. Za liječenje bolesnika s uznapredovalim karcinomom bubrežnih stanica u 2. liniji liječenja u kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon liječenja lijekovima koji ciljano djeluju protiv čimbenika rasta vaskularnog endotela (VEGF-ciljana terapija). Kriteriji za primjenu – 1. ECOG 0-2, 2. Nepostojanje CNS presadnica, 3. AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti, 4. Klirens kreatinina >= 30 ml/min. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. 2. Za liječenje neresektabilnih ili metastatskih, dobro ili umjereno diferenciranih neuroendokrinih tumora s primarnim sijelom u gušterači, u odraslih bolesnika s progresivnom bolešću. Odobrava se 3 mjeseca liječenja, nakon čega se temeljem dijagnostičke obrade ocjenjuje učinak terapije i podnošljivost liječenja. Liječenje se provodi do progresije bolesti po RECIST kriterijima. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL4211. Prva linija liječenja metastatskog raka bubrega svijetlih stanica, primijenjen kao monoterapija. Kriteriji za primjenu – 1. ECOG 0-1, 2. Nepostojanje CNS presadnica, 3. AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti, 4. Klirens kreatinina >= 30 ml/min. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. 2. Za liječenje odraslih bolesnika s određenim podtipovima uznapredovalog sarkoma mekih tkiva koji su prethodno primili kemoterapiju za metastatsku bolest ili kod kojih je došlo do progresije bolesti u roku od 12 mjeseci nakon (neo) adjuvantne terapije. Liječenje uznapredovalog sarkoma mekih tkiva potrebno je provesti u skladu sa podacima navedenim u Sažetku opisa svojstava lijeka. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Oznaka KL samo za liječenje pod 2.
NL422Za liječenje bolesnika s metastatskim ili neoperabilnim melanomom stadija IIIc u kojih je dokazana BRAF V600 mutacija. ECOG 0-2. Odobrava se primjena dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Klinička i dijagnostička obrada u cilju procjene uspješnosti liječenja obvezna je svaka 2 mjeseca. Liječenje se provodi u Kliničkim bolničkim centrima. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima u čijem je sastavu obvezno internistički onkolog.
NL423Za mobilizaciju matičnih stanica u bolesnika s limfomima i multiplim mijelomom u kojih se nije uspjelo konvencionalnim načinom mobilizacije sakupiti dovoljan broj matičnih stanica za transplantaciju. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL4241. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr – lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Liječenje započinje primjenom doze od 45 mg u tjednu 0 (nultom), nakon čega slijedi doza od 45 mg u tjednu 4, a nakon toga doza od 45 mg svakih 12 tjedana. Procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu 4., 12. i 28., izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijedosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa 2.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 2.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka, lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih
primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi 2.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 2.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira – aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 2.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 2.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 2.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 2.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 2.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.e.''.
NL4251. U monoterapiji kao II. linija kemoterapije karcinoma malih stanica pluća. Liječenje lijekom topotekan dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji – 1. rezistencija/refrakternost na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. razina bilirubina, AST, ALT <5x iznad gornje granice urednih vrijednosti, 4. kreatinin < 1.5x gornja granica urednih vrijednosti, 5. razina neutrofila >1.5 x (10)9/L, razina trombocita >100 x (10)9/L. Odobrava se primjena dva ciklusa terapije, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. U I. liniji liječenja uznapredovalog, metastatskog i recidivirajućeg karcinoma vrata maternice. Liječenje lijekom topotekan dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji – 1. rezistencija na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. nepostojanje presadnica u CNS-u, 4. očekivano trajanje života dulje od 3 mjeseca, 5. zadovoljavajuća bubrežna i jetrena funkcija (AST, ALT <5x iznad gornje granice urednih vrijednosti, kreatinin klirens >20 ml/min), 6. zadovoljavajuća funkcija hematopoetskog sustava (trombociti >100 x(10)9/L, neutrofili >1.5 x (10)9/L, hemoglobin >100g/L). Odobrava se primjena dva ciklusa kemoterapije, nakon kojih je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove.
NL4261. Za liječenje reumatoidnog artritisa 1.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >=5,1 ili DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5. 1.b. Prethodna terapija, najmanje 2 lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primjenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (u slučaju nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka nekog drugog biološkog lijeka. 1.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C. 1.d.Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >=5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <=3,2, ako je započeto s DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >=1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 1.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 1.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 1.d.
NL427Za liječenje multiplog mijeloma, u 3. liniji liječenja, u kombinaciji s deksametazonom u odraslih bolesnika koji su prethodno liječeni lijekom bortezomib. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL4281. Za liječenje reumatoidnog artritisa 1.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest – DAS28 >=5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5. 1.b. Prethodna terapija, najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora. 1.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD. 1.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >= 5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <= 3,2, ako je započeto s DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >= 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 1.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje, e. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 1.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 1.d. 2. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa 2.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 2.b. Kod aktivne bolesti trajanja >= 4 tjedna prema BASDAI indeksu >= 4. 2.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti >= 4 na skali 0-10, a koja respektira – aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 2.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je – 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za >=2. 2.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta. 2.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.d. 3. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa 3.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 3.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka – lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 3.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 3.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira – aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki
nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 3.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je – 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 3.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 3.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 3.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 3.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.e.
NL4291. Prva linija liječenja agresivnih non-Hodgkin limfoma, koji su prema nalazu imunohistokemije, imunocitokemije ili protočne citometrije CD20 pozitivni, u kliničkom stadiju II-IV ili stadiju I s povišenim LDH ili velikom tumorskom masom, odobrava se 4 ciklusa liječenja (1 i.v. + 3 s.c.) u kombinaciji s kemoterapijom. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još 4 ciklusa terapije (s.c.). 2. Prva linija liječenja bolesnika s neliječenim CD20 pozitivnim indolentnim non-Hodgkin limfomom. Odobrava se primjena 8 ciklusa liječenja (1 i.v. + 7 s.c.). 3. Liječenje bolesnika sa indolentnim B-staničnim non-Hodgkinovim limfomom u relapsu odnosno u bolesnika sa kemorezistentnim tipom B-staničnog non-Hodgkinovog limfoma niskog stupnja malignosti u kojih je imunohistokemijski i/ili protočnom citometrijom dokazano da stanice na sebi imaju CD20 biljeg. Odobrava se primjena 3 ciklusa liječenja (1 i.v. + 2 s.c.) uz obveznu reevaluaciju učinka nakon trećeg ciklusa terapije. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još 3 ciklusa terapije (s.c.). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista internista hematologa. Lijek se primjenjuje u fiksnoj dozi od 1400 mg po ciklusu. Prije početka primjene s.c. injekcija, svi bolesnici uvijek moraju najprije intravenskom infuzijom primiti cijelu dozu lijeka rituksimab u formulaciji za intravensku primjenu u 1. ciklusu liječenja. Liječenje pod 1. i 2. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 3. iz sredstava bolničkog proračuna.
NL430Za liječenje bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom bubrega u drugoj liniji, nakon prethodnog neuspješnog liječenja tirozin kinaznim inhibitorom ili citokinom. Kriteriji za primjenu – 1. funkcija bubrega – klirens kreatinina >30 ml/min, 2. nepostojanje CNS presadnica, 3. status ECOG 0-2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista onkologije i radioterapije ili inetrnističke onkologije. Odobrava se primjena terapije na 3 mjeseca, nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je samo u slučaju postojanja kliničkog odgovora (kompletan odgovor, parcijalna remisija ili stabilna bolest).
NL431Prva linija liječenja bolesnika s metastatskim rakom debelog crijeva kod kojih je potvrđeno nepostojanje RAS mutacija ('divlji tip' RAS statusa 2, 3 i 4 ekson KRAS-a, odnosno NRAS-a) što se određuje u laboratorijjima sa validiranom metodom određivanja. Primjenjuje se u prvoj liniji liječenja u kombinaciji sa kemoterapijom po FOLFOX ili FOLFIRI-protokolu ili kao monoterapija nakon progresije bolesti, a nakon prethodnog liječenja kemoterapijom irinotekanom, oksaliplatinom i fluoropirimidinima. Kriteriji za primjenu – 1. tjelesni status 0 i 1 po ECOG (Karnofsky 80-100), 2. nepostojanje presadnica u CNS-u, 3. razina bilirubina <1,5 x gornja granica normalne vrijednosti, 4. razina AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti, 5. Klirens kreatinina >50 ml/min, 6. razina granulocita > 1.5x(10)9/L, 7. razina trombocita >100x(10)9/L. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista onkologa (specijalista radioterapije i onkologije, specijalista radioterapije ili subspecijalista internističke onkologije). Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest).
NL432Za liječenje odraslih bolesnika s relapsno-remitentnom multiplom sklerozom – 1. Kada je bolest aktivna unatoč liječenju jednim od lijekova – interferon beta, glatiramer acetat, teriflunomid, dimetil fumarat (bolest je aktivna i ispunjeni su kriteriji za prekid terapije s prethodno pobrojanim lijekovima – 1. Progresija praćena relapsima za 1 EDSS tijekom 12 mjeseci, 2. Progresija bez relapsa za 1 EDSS tijekom 6 mjeseci, 3. Tri relapsa tijekom 12 mjeseci), 2. Bolesnici s teškom, visokoaktivnom RRMS – definiranom s 2 ili više onesposobljavajućih relapsa u 1 godini (onesposobljavajući relaps definira se kao porast EDSS-a u relapsu za jednako ili više od 2 boda), 3. EDSS<=6,0, 4. Odsutnost trudnoće, 5. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Odobravaju se ukupno dva ciklusa liječenja – prvi ciklus tijekom 5 uzastopnih dana prve godine, a drugi ciklus 3 uzastopna dana 12 mjeseci nakon prvog ciklusa liječenja.
NL434Za liječenje 1. Juvenilnog idiopatskog artritisa. 2. Poliartritisa (s pozitivnim i negativnim reumatoidnim faktorom) i produljenog oligoartritisa u djece i adolescenata starijih od 2 godine u kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili ga dokazano ne podnose. 3. Psorijatičnog artritisa u adolescenata starijih od 12 godina u kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili ga dokazano ne podnose. 4. Artritisa povezanog s entezitisom u adolescenata starijih od 12 godina u kojih postoji neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju ili je dokazano ne podnose. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL436Prva linija liječenja odraslih bolesnika s metastatskim adenokarcinomom gušterače, u kombinaciji s gemcitabinom. Kriteriji za primjenu – 1. ECOG 0-1, 2. razina bilirubina <1,5x gornja granica normalne vrijednosti, 3. AST i ALT <3x gornja granica normalne vrijednosti, 4. Klirens kreatinina >50 ml/min. 5. razina granulocita >1,5 X(10)9/L, razina trombocita >100X (10)9/L. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL4371. Za liječenje odraslih bolesnika s umjereno do izrazito aktivnom Crohnovom bolesti koji nisu postigli odgovarajući odgovor ili su izgubili odgovor ili na standardnu terapiju ili na antagoniste faktora nekroze tumora alfa (TNFα), te u slučaju dokumentiranog nepodnošenja takve terapije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje odraslih bolesnika s umjereno do izrazito aktivnim ulceroznim kolitisom koji nisu postigli odgovarajući odgovor ili su izgubili odgovor ili na standardnu terapiju ili na antagoniste faktora nekroze tumora alfa (TNFα), te u slučaju dokumentiranog nepodnošenja takve terapije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL438Za drugu liniju liječenja bolesnika s metastatskim karcinomom prostate rezistentnim na kastraciju (kod bolesnika kod kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon kemoterapijskog protokola temeljenog na docetakselu, u kumulativnoj/ukupnoj dozi od barem 225 mg/m²). Lijek se primjenjuje u kombinaciji s prednizonom ili prednizolonom, kod bolesnika koji imaju tjelesni status 0 ili 1 po ECOG. Odobravaju se 3 ciklusa liječenja, nakon čega se temeljem dijagnostičke obrade ocjenjuje učinak terapije i podnošljivost liječenja. Liječenje se provodi do progresije bolesti. Progresijom se smatra značajno pogoršanje bolesti temeljeno na procjeni kliničke progresije i najmanje jednog od dva dodatna kriterija (vrijednost PSA i/ili radiološka progresija). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL439Za drugu liniju liječenja bolesnika s metastatskim karcinomom prostate rezistentnim na kastraciju, kod kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon kemoterapijskog protokola temeljenog na docetakselu u kumulativnoj/ukupnoj dozi od barem 225/m². Odobravaju se 3 ciklusa liječenja, nakon čega se temeljem dijagnostičke obrade ocjenjuje učinak terapije i podnošljivost liječenja. Liječenje se provodi do progresije bolesti. Progresijom se smatra značajno pogoršanje bolesti temeljeno na procjeni kliničke progresije i najmanje jednog od dva dodatna kriterija (vrijednost PSA i/ili radiološka progresija). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL440Za drugu liniju liječenja bolesnika s metastatskim karcinomom prostate rezistentnim na kastraciju, kod kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon kemoterapijskog protokola temeljenog na docetakselu u kumulativnoj/ukupnoj dozi od barem 225/m². Lijek se primjenjuje u kombinaciji s prednizonom ili prednizolonom. Odobravaju se 3 ciklusa liječenja, nakon čega se temeljem dijagnostičke obrade ocjenjuje učinak terapije i podnošljivost liječenja. Liječenje se provodi do progresije bolesti. Progresijom se smatra značajno pogoršanje bolesti temeljeno na procjeni kliničke progresije i najmanje jednog od dva dodatna kriterija (vrijednost PSA i/ili radiološka progresija). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL441Za liječenje kronične limfocitne leukemije i indolentnih non-Hodgkin limfoma po preporuci specijalista internista hematologa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NL4421. Za liječenje odraslih bolesnika s relapsom ili refraktornim oblikom CD30 + Hodgkinovog limfoma, nakon transplantacije autolognih matičnih stanica (ASCT) 2. Za liječenje odraslih bolesnika s relapsom ili refraktornim oblikom CD30 + Hodgkinovog limfoma nakon najmanje dvije prethodne linije liječenja, kad transplantacija autolognih matičnih stanica (ASCT) ili kombinirana kemoterapija nisu terapijska opcija. 3. Za liječenje odraslih bolesnika s relapsom ili refraktornim oblikom sistemskog anaplastičnog velikostaničnog limfoma (sALCL). Odobrava se 4 ciklusa liječenja uz obveznu procjenu učinka nakon četvrtog ciklusa terapije. U slučaju povoljnog učinka (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) odobrava se nastavak liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista internista hematologa. Liječenje se odobrava iz sredstava posebno skupih lijekova.
NL443

1. Za liječenje u kombinaciji s trastuzumabom i kemoterapijom odraslih bolesnika s HER2 pozitivnim lokalno recidivirajućim, neresektabilnim ili metastatskim rakom dojke koji prethodno za liječenje metastatske bolesti nisu primali anti – HER2 terapiju ni kemoterapiju. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz obveznu prvu reevaluaciju učinka nakon četiri ciklusa liječenja. Nakon prestanka kemoterapije, a prema odluci nadležnog onkologa, liječenje kombinacijom pertuzumaba i trastuzumaba (s ili bez hormonske terapije) se nastavlja do progresije bolesti ili do pojave neprihvatljive toksičnosti. Svaka slijedeća evaluacija učinka liječenja se radi nakon provedenih šest ciklusa liječenja.

2. Za neoadjuvantno liječenje u kombinaciji s trastuzumabom i kemoterapijom odraslih bolesnika s HER2 pozitivnim, lokalno uznapredovalim, upalnim ili rakom dojke u ranom stadiju s velikim rizikom od recidiva. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.

NL444Za liječenje bolesnika s uznapredovalim rakom pluća nemalih stanica pozitivnim na kinazu anaplastičnog limfoma (ALK). Liječenje se mora započeti u bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode ALK testiranje. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Odobravaju se dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja, od kojih 2. ciklus liječenja može teretiti sredstva posebno skupih lijekova. Nastavak liječenja je moguć na teret sredstava posebno skupih lijekova isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti.
NL445Monoterapija u terapiji održavanja kod odraslih bolesnica s recidivom na platinu osjetljivog seroznog epitelnog karcinoma jajnika visokog stupnja nediferenciranosti, karcinoma jajovoda ili primarnog peritonealnog karcinoma s mutacijom (germinativnom i/ili somatskom) BRCA gena koje su ostvarile odgovor (potpun ili djelomičan) na kemoterapiju temeljenu na platini. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na period od 3 mjeseca, nakon čega slijedi provjera rezultata liječenja – nastavak liječenja samo u slučaju pozitivnog odgovora na liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje se provodi u Kliničkim bolničkim zdravstvenim ustanovama.
NL446Prva linija liječenja metastatskog karcinoma dojke u odraslih žena, u kombinaciji s ciklofosfamidom.
NL4481. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka – lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira – aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). Nakon najmanje 16 tjedana primjene očekivani učinak je – 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom. 2. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr – lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Nakon početne titracije lijeka preporučena doza je 30 mg dvaput na dan. Procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana nakon 16 tjedana izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 16 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijedosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Oznaka DS samo za liječenje pod 1.
NL4491. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa – 1.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 1.b. Kod aktivne bolesti trajanja >= 4 tjedna prema BASDAI indeksu >= 4. 1.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti >= 4 na skali 0-10, a koja respektira – aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 1.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je – 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za >=2. 1.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta. 1.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 1.d. 2. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa 2.a. Nakon
izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 2.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka – lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 2.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 2.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira – aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 2.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je – 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 2.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 2.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 2.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 2.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.e. 3. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr – lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sistemska lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebno je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Liječenje započinje primjenom doze od 300 mg u tjednu 0 (nultom), 1., 2. i 3. tjednu, nakon čega slijedi mjesečna doza održavanja počevši od 4. tjedna u dozi od 300 mg (15 aplikacija u prvoj godini liječenja i 12 aplikacija u drugoj i svakoj slijedećoj godini). Procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu 4., 12. i 28., izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijednosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Oznaka DS samo za liječenje pod 1. i 2.
NL450Druga linija liječenja odraslih bolesnika s HER2 pozitivnim, neoperabilnim lokalno uznapredovalim ili metastatskim rakom dojke, u monoterapiji, koji su prethodno primali trastuzumab i taksan, odvojeno ili u kombinaciji. Bolesnici su trebali ili a. prethodno primati terapiju za lokalno uznapredovalu ili metastatsku bolest, ili b. imati povrat bolesti tijekom ili unutar 6 mjeseci od završetka adjuvantne terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). uz obveznu prvu procjenu terapijskog učinka liječenja nakon 4 ciklusa liječenja. Svaka slijedeća procjena se radi nakon provedenih 6 ciklusa liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.
NL451U kombinaciji s klorambucilom za liječenje odraslih bolesnika s prethodno neliječenom kroničnom limfocitnom leukemijom (KLL) i komorbiditetima, zbog kojih kod istih nije prikladno liječenje temeljeno na punoj dozi fludarabina. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, na prijedlog specijalista hematologa, ukupno do najviše 6 ciklusa.
NL452Za liječenje bolesnika s metastatskim ili neoperabilnim melanomom stadija IIIc, osim uvealnog melanoma. ECOG status 0-1. Procjena uspješnosti liječenja primjenom RECIST i irRC kriterija obvezna je svaka 3 mjeseca. Ukoliko se nakon prve procjene utvrdi da je došlo do progresije bolesti terapija se do sljedeće procjene može nastaviti u bolesnika koji zadovoljavaju slijedeće kriterije – 1. odsutnost simptoma koji ukazuju na progresiju bolesti, 2. nema pogoršanja ECOG statusa, 3. odsutnost brze progresije bolesti ili progresije bolesti na kritičnim anatomskim mjestima koja bi zahtijevala hitnu medicinsku intervenciju. Klinička i dijagnostička obrada zbog procjene uspješnosti liječenja obvezna je svaka 3 mjeseca, a nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Liječenje se provodi u Kliničkim bolničkim centrima. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog multidisciplinarnog tima u čijem je sastavu obvezno internistički onkolog.
NL453Za liječenje splenomegalije kod odraslih bolesnika s primarnom mijelofibrozom (koja se naziva i kroničnom idiopatskom mijelofibrozom) i sekundarne mijelofibroze nakon policitemije vere ili nakon esencijalne trombocitemije. Kriteriji za primjenu lijeka – Liječe se bolesnici koji imaju bolest srednjeg i visokog rizika (International prognostic scoring system IPSS 2.2 i 3, intermedijarni visoki i visoki rizik). Liječenje se odobrava na 3 mjeseca, nakon čega je obvezna reevaluacija liječenja. Liječenje se prekida ako nakon 3 mjeseca od početka liječenja nije istovremeno UZV-om dokazano smanjenje slezene i kliničkim pregledom nije došlo do poboljšanja statusa bolesnika od >=20% po Karnofsky skali, odnosno liječenje treba prekinuti ako nakon 6 mjeseci od početka liječenja nije došlo do smanjenja u duljini slezene od 40% (otprilike ekvivalentno povećanju volumena slezene od 25%) u usporedbi s početnom vrijednosti mjereno MR-om ili CT-om i ako više nema opipljivih poboljšanja simptoma povezanih s bolešću. Reevalucija liječenja se provodi dalje svaka 3 mjeseca kliničkim pregledom i dijagnostičkom obradom s ciljem provjere duljine slezene. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, na prijedlog specijalista hematologa.
NL454Prva linija liječenja odraslih bolesnika s kroničnom limfocitnom leukemijom (KLL) s delecijom kromosoma 17p odnosno mutacijom p53 ili kod prethodno liječenih bolesnika koji su refrakterni na terapiju ili su u ranom relapsu, a koji se definira kao relaps unutar 24 mjeseca od završetka prethodne terapije. Kriteriji za primjenu lijeka – Prije početka terapije obvezno je učiniti citogenetsko testiranje, FISH iz koštane srži/periferne krvi te radiološki procijeniti veličinu limfnih čvorova, jetre i slezene, odnosno infiltraciju organa. Liječe se bolesnici s prisutnim simptomima bolesti koji imaju visok rizik – po RAI-u III-IV i/ili TTM veći ili jednako 15. ECOG 0-1. (Lijek idelalisib se odobrava u kombinaciji s lijekom rituksimab). Procjenu terapijskog učinka prvi puta obvezno je provesti najkasnije 6 mjeseci od početka liječenja. Liječenje se prekida u slučaju progresije bolesti. Nastavak liječenja je moguć a) ako je došlo do smanjenja tumorske mase >=50% u odnosu na početne vrijednosti mjerenja po TTM-u ili RAI – u (u reevaluaciji obavezno učiniti UZV regija i trbuha, laboratorijska obrada koja potvrđuje smanjenje >=50%) ili b) ako je došlo do poboljšanja anemije, trombocitopenije (hemoglobin iznad 100 g/l, trombicitopenija iznad 100x109). Procjena terapijskog učinka dalje se provodi svakih 6 mjeseci. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, na prijedlog specijalista hematologa.
NL455Lijek se može primijeniti kod bolesnika koji boluju od idiopatske plućne fibroze ukoliko im FVC iznosi između 50% i 80% od očekivane vrijednosti. Terapija lijekom se treba ukinuti ukoliko je pogoršanje FVC >=10% u bilo kojem 12-mjesečnom razdoblju. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, na prijedlog specijalista pulmologa.
NL456Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr – lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Nakon početne titracije lijeka dozom od 160 mg supkutanom injekcijom u 0. tjednu, potom 80 mg u 2., 4., 6., 8., 10. i 12. tjednu, slijedi
doza od 80 mg svaka 4 tjedna. Procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu nakon 12 tjedana izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijednosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NM301Samo za blefarospazam, hemifacijalni spazam i cervikalnu distoniju (tortikolis) po preporuci specijalista neurologa uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove te za cerebralnu paralizu u djece s dinamičkim ekvinusom i urednim mentalnim statusom, uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove, a na prijedlog stručne skupine koju sačinjavaju specijalista neuropedijatar, ortoped, fizijatar i psiholog.
NM302Samo za malignu hipertermiju i maligni neuroleptički sindrom.
NM501Liječenje koštanih presadnica raka prostate, po preporuci specijalista onkologa ili urologa. Liječenje zoledronatnom kiselinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji – 1. koštane presadnice (osteolize) dokazane scintigrafijom, RTG-om ili CT-om, 2. ECOG status 0-2, 3. nepostojanje CNS presadnica, 4. očekivano preživljavanje bolesnika duže od 6 mjeseci, 5. terapija traje do pojave progresije koštane bolesti ili pojave komplikacije koštane presadnice. Obvezatna kontrola učinka liječenja komparabilnim radiološkim i kliničkim testovima svakih 6 mjeseci.
NM5021. Za bolesnike s osteolizom, po preporuci specijalista onkologa ili hematologa, 2. Za liječenje bolesnika s koštanim metastazama u Klinici uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove i nastavak klinički započetog liječenja kod odgovarajućeg specijalista u drugim zdravstvenim ustanovama.
NM5031. Za liječenje odraslih i koštano sazrelih adolescenata s gigantocelularnim tumorom kosti koji je neresektabilan ili gdje kirurška resekcija može rezultirati teškim morbiditetom. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Prevencija koštanih događaja (patološke frakture, zračenje kosti, kompresija leđne moždine ili operacija kosti) u odraslih s koštanim metastazama solidnih tumora. Liječenje denosumabom je dozvoljeno za bolesnike s – oštećenom bubrežnom funkcijom (klirens kreatinina <=50 ml/min) ili akutnim reakcijama preosjetljivosti na prethodnu primjenu busfosfonata uz ECOG status 0-2 i očekivano preživljenje duže od 6 mjeseci. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NN101Samo za bolesnike koji ne mogu uzimati peroralnu terapiju, uz uvjet da vrijednosti ALT i AST ne smiju biti > 3x u odnosu na normalne vrijednosti.
NN401Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti, kad više nije moguće stabilizirati klinički status dostupnom kombiniranom peroralnom terapijom. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NN501Za brzu kontrolu agitacije bolesnika koji boluju od shizofrenije onda kada peroralna terapija nije odgovarajuća, a primjenjuje se maksimalno tijekom tri uzastopna dana, po preporuci specijalista psihijatra.
NN502Samo za poboljšanje terapijske suradljivosti u shizofenih bolesnika, nakon prethodne terapije s oralnim olanzapinom, po preporuci specijalista psihijatra, a izdaje se na ruke liječnika.
NN503Samo za akutno psihotične bolesnike.
NN504Samo za poboljšanje terapijske suradljivosti u shizofenih bolesnika, nakon prethodne terapije s oralnim risperidonom, po preporuci specijalista psihijatra, a izdaje se na ruke liječnika.
NN505Za kratkotrajno liječenje akutnog sindroma ustezanja od alkohola u bolničkim uvjetima, po preporuci bolničkog specijalista psihijatra.
NN700Za liječenje narkolepsije s katapleksijom. Lijek se primjenjuje u bolničkim zdravstvenim ustanovama, po preporuci specijalista neurologa iz Klinike, nakon dijagnostičke obrade (polisomnografija, MSLT, HLA tipizacija).
NN991Lijek se primjenjuje u bolničkim zdravstvenim ustanovama, po preporuci specijalista u centrima za poremećaj spavanja (narkolepsija), nakon dijagnostičke obrade (polisomnografija, MSLT, HLA tipizacija).
NN992Za liječenje apneje nedonoščadi.
NN993Za bolesnike s amiotrofičnom lateralnom sklerozom, po preporuci specijalista neurologa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NR301Za medikamentozno liječenje bradikardije, ne kao bronhodilatator, jer je neselektivan – izaziva tahikardiju!
NR501Samo za cističnu fibrozu s forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40%.
NR502Za liječenje teške perzistentne IgE-om posredovane alergijske astme u bolesnika starijih od 6 godina koji trebaju trajnu ili čestu terapiju peroralnim kortkosteroidima (definirano kao 4 ili više ciklusa tijekom prethodne godine) uz optimalnu standardnu terapiju (visoke doze inhalacijskih kortikosteroida, dugodjelujućih beta-2 agonista, antagonista leukotrijenskih receptora, teofilina. Bolesnici trebaju ispuniti slijedeće uvjete – pozitivan kožni ili laboratorijski test na bar jedan od inhalacijskih alergena, povišena razina IgE, FEV1 <60%, dnevni simptomi unatoč optimalnoj standardnoj terapiji. Obvezna je reevaluacija učinka nakon 12 tjedana liječenja. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NR503Za liječenje teške perzistentne refraktorne eozinofilne astme u bolesnika starijih od 18 godina koji trebaju trajnu ili čestu terapiju kortikosteroidima uz optimalnu standardnu terapiju (visoke doze inhalacijskih kortikosteroida, dugodjelujućih beta-2 agonista, antagonista leukotrijenskih receptora, teofilina). Bolesnici trebaju ispuniti slijedeće uvjete – 1. vrijednost eozinofila u perifernoj krvi je >150 stanica/μl na početku terapije te >300 stanica/μl u zadnjih 12 mjeseci, 2. FEV1<60%, 3. bolesnici su imali >=4 egzacerbacija koje su zahtijevale primjenu sistemskih kortikosteroida ili su tijekom posljednjih 6 mjeseci kontinuirano liječeni oralnim kortikosteroidima u dozi ekvivalentnoj >=5 mg prednizolona. Liječenje se odobrava na 12 mjeseci nakon čega je obvezna procjena terapijskog odgovora, a nastavak terapije moguć je samo uz pozitivan terapijski odgovor koji se definira kao redukcija od najmanje 50% u broju astmatskih napadaja (u bolesnika koji su imali >=4 egzacerbacije u 12 mjeseci prije početka liječenja) ili klinički značajno smanjenje razdoblja uzimanja peroralnih kortikosteroida uz održavanje ili poboljšanje simptoma astme. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NS1011. Samo za liječenje neovaskularne (vlažne) senilne makularne degeneracije. Samo za bolesnike sa vidnom oštrinom >0,2 i makularnom degeneracijom na oba oka. Odobrava se najviše 6 aplikacija godišnje. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Isključivo za liječenje bolesnika s DME-om koji zahvaća centar makule (CSME) kod kojih je dijagnostičkom pretragom FAG-om utvrđena prisutnost propuštajućih mikroaneurizmi smještenih unutar 500 µm, nedostupnih laserskoj FKG, i odsutnost znakova makularne ishemije, odnosno pretragom OCT-om utvrđeno centralno zadebljanje makule >350 mikrona s elementima edema bez subretinalne fibroze i elemenata epimakularne membrane, te s vidnom oštrinom 6/12. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.
NV101Za dermatophagoides pteronyssinus, peludi trave i stabala te otrov insekata.
NV301U slučaju potrebe broj lijekova se može proširiti.
NV302Samo za liječenje otrovanja s paracetamolom.
NV3031. Neposredna reverzija blokade izazvane lijekom rokuronij. 2. Rutinska reverzija duboke ili umjerene blokade izazvane lijekovima rokuronij ili vekuronij u bolesnika u kojih je kontraindicirana primjena lijekova neostigmin i atropin.
NV601Za bolesnike s fenilketonurijom.
NV602Za bolesnike s celijakijom.
NV603Za bolesnike s teškom kroničnom respiracijskom insuficijencijom, poglavito za bolesnike s cističnom fibrozom.
NV604Za bolesnike s dijabetesom.
NV605Za dijetalnu prehranu bolesnika na umjetnoj ventilaciji, kojima je potrebna enteralna prehrana.
NV606Isključivo za primjenu putem enteralne sonde u odraslih i djece starije od 12 godina.
NV607U bolesnika s teškim oblicima malapsorpcijskog sindroma, tj. u bolesnika sa teškim oblicima Crohnove bolesti, sindromom kratkog crijeva (samo prvi tjedni), teškom insuficijencijom gušterače i u enteropatijama i bolestima jetre u kojih je poželjno unošenje masnoća u formi MCT-a.
NV608Za bolesnike s renalnom insuficijencijom i na dijalizi.
NV609Za bolesnike s teškom kroničnom respiracijskom insuficijencijom, poglavito za bolesnike s cističnom fibrozom.
NV610Za bolesnike s tumorskom kaheksijom, po preporuci bolničkog specijalista.
NV611Za liječenje 1. fenilketonurije, 2. organske acidurije, 3. bolesti iz skupine poremećaja ciklusa ureje, 4. leucinoze, 4. tirozinemije, 5. klasične homocistinurije i ostalih poremećaja metabolizma metionina, 6. sindroma hiperamonijemija/hiperinzulinizam.
NV612Za preoperativnu primjenu.
NV701Prema preporukama za primjenu krvi i krvnih pripravaka u kliničkoj medicini.
NV801Za dijagnostiku perforacije, ileus, poslijeoperativnu kontrolu nakon zahvata na probavnom traktu, CT pretrage.
NV802Za mijelografiju za rizične skupine – a) alergija u anamnezi (posebno na RTG kontraste), b) mala djeca, c) dijabetičari.
NV803Za angiografiju udova i selektivnu angiografiju malih krvnih žila.
NV804Za rizične skupine – a) alergija u anamnezi (posebno na RTG kontraste), b) mala djeca, c) dijabetičari.
NV805Samo za dijagnostiku karcinoma jetre.
NV806Za detekciju gubitka funkcije završetaka dopaminergičkih neurona u striatumu – kao pomoć u diferencijaciji esencijalnog tremora od Parkinsonovih sindroma povezanih s idopatskom Parkinsonovom bolešću, multiplom sistemskom atrofijom i progresivnom supranuklearnom paralizom.
NV807Za kontrolu razine fosfora kod odraslih bolesnika s kroničnom bolešću bubrega na dijalizi, po preporuci specijalista nefrologa.
NV808Za liječenje bolesnika s rakom prostate rezistentnim na kastraciju koji imaju dokazane simptomatske koštane metastaze s istodobnim potpunim odsustvom visceralnih metastaza, koji nisu prikladni za primjenu kemoterapijskog protokola temeljenog na docetakselu (prva linija liječenja) i kod bolesnika s rakom prostate rezistentnim na kastraciju koji imaju dokazane simptomatske koštane metastaze s istodobnim potpunim odsustvom visceralnih metastaza, ECOG status 0-2, kod kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon kemoterapijskog protokola temeljenog na docetakselu (druga linija liječenja). Odobrava se do 6 ciklusa liječenja, na prijedlog specijalista internističke onkologije ili specijalista radioterapije i onkologije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove KBC-a.
 
Smjernice:
Oznaka smjerniceSmjernica
GO01Samo za bolesnike koji su na terapiji inzulina i kućnoj dijalizi.
pa011. Prevencija i liječenje hepatičke encefalopatije, 2. Za liječenje opstipacije uzrokovane opijatima kod onkoloških bolesnika, 3. Za liječenje djece u dobi do 7 godina koja dokazano boluju od Mb Hirschprung.
pa021. Indukcija remisije u bolesnika s blagom do umjerenom Crohnovom bolešću koja zahvaća ileum i/ili uzlazni kolon, po preporuci specijalista internista ili pedijatra. 2. Za liječenje autoimunog hepatitisa kod ne-cirotičnih bolesnika s novodijagnosticiranom bolešću i/ili u bolesnika kod kojih treba izbjegavati kortikosteroidne nuspojave, po preporuci specijalista gastroenterologa.
pa03Za liječenje ulceroznog kolitisa ili Crohnove bolesti po preporuci specijalista internista ili pedijatra.
pa04Samo za pretile bolesnike sa šećernom bolesti tipa 2, s ITM >35 kg/m², po preporuci specijalista endokrinologa ili dijabetologa.
pa05Kod dokazane insuficijencije gušterače, po preporuci specijalista internista gastroenterologa te po preporuci specijalista abdominalnog kirurga.
pa06Za liječenje šećerne bolesti tipa 2, za poboljšanje glikemijske kontrole kod odraslih osoba kao dopuna dijeti i tjelovježbi – 1. Dodatna terapija standardnim antidijabeticima kod bolesnika s nereguliranom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola. 2. Dodatna terapija inzulinu (s lijekom metformin ili bez njega) za bolesnike kod kojih se uz stabilnu dozu inzulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije.
pa07Za liječenje šećerne bolesti tipa 2, za poboljšanje glikemijske kontrole kod odraslih osoba kao dopuna dijeti i tjelovježbi – 1. Dodatna terapija standardnim antidijabeticima kod bolesnika s nereguliranom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola. 2. Monoterapija – za bolesnike kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola, a kod kojih je metformin neodgovarajuća terapija zbog nepodnošljivosti ili je kontraindicirana. 3. Dodatna terapija inzulinu (s lijekom metformin ili bez njega) za bolesnike kod kojih se uz stabilnu dozu inzulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije.
pa09U slučajevima postprandijalne hiperglikemije ili hipoglikemije između obroka.
pa10Za bolesnike s hipokalcemijom u kojih terapija kolekalciferolom nema terapijski učinak, po preporuci specijalista internista.
pa11Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa – urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.
pa12Za potrebe bolesnika oboljelih od šećerne bolesti s nereguliranom glikemijom.
pa14Dopunsko, simptomatsko liječenje akutnog proljeva u dojenčadi (starije od 3 mjeseca) i djece do 30 mjeseci starosti, zajedno s oralnom rehidracijom i uobičajenim potpornim mjerama kada te mjere same nisu dovoljne za nadzor kliničkog stanja.
pa15Samo za pretile bolesnike (s Indeksom tjelesne mase > 35) s tipom 2 šećerne bolesti, s nereguliranom glikemijom nakon primjene dva oralna antidijabetika, po preporuci specijalista dijabetologa.
pa16Za liječenje šećerne bolesti tipa 2, samo za bolesnike sa BMI >=27, u dobi od 18 do 75 godina s klirensom kreatinina (CrCl)>60 ml/min ili procijenjenom brzinom glomerularne filtracije (eGFR)>60 ml/min/1,73 m², za poboljšanje glikemijske kontrole kao dopuna dijeti i tjelovježbi – 1. Dodatna terapija standardnim antidijabeticima kod bolesnika s nereguliranom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola. 2. Dodatna terapija inzulinu (s lijekom metformin ili bez njega) za bolesnike kod kojih se uz stabilnu dozu inzulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije.
pa17Za simptomatsko liječenje kronične konstipacije u odraslih koji su prethodno bili neuspješno liječeni s barem dvije različite vrste laksativa u najvećim preporučenim dozama i u periodu od najmanje 6 mjeseci, po preporuci specijalista gastroenterologa. Nakon 4 tjedna terapije potrebno je napraviti procjenu učinka terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog terapijskog odgovora na započeto liječenje.
pa18Za liječenje šećerne bolesti tipa 2, za poboljšanje glikemijske kontrole kod odraslih osoba kao dopuna dijeti i tjelovježbi. 1. Monoterapija-za bolesnike kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola samo pioglitazonom, a kod kojih je metformin neodgovarajuća terapija zbog nepodnošljivosti ili je kontraindicirana. 3. Dodatna terapija metforminu kod bolesnika s nereguliranom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola maksimalnom podnošljivom dozom metformina i pioglitazona.
pa19Za liječenje šećerne bolesti tipa 2, za poboljšanje glikemijske kontrole kod odraslih osoba kao dopuna dijeti i tjelovježbi – 1. Dodatna terapija standardnim antidijabeticima kod bolesnika s nereguliranom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola. 2. Dodatna terapija inzulinu (s lijekom metformin ili bez njega) za bolesnike kod kojih se uz stabilnu dozu inzulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije.
pa20U kombinaciji s oralnim hipoglikemizantnim lijekovima za skupinu bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2, koji nakon 6 mjeseci kombinirane terapije maksimalnim dozama oralnih hipoglikemizantnih lijekova nisu postigli ciljne vrijednosti HbA1c < 7%.
pa21Za liječenje osteoporoze u postmenopauzi i osteoporoze povezane s liječenjem glukokortikoidima.
pa22Dopunsko, simptomatsko liječenje akutnog proljeva u djece od 30 mjeseci do 5 godina starosti, zajedno s oralnom rehidracijom i uobičajenim potpornim mjerama kada te mjere same nisu dovoljne za nadzor kliničkog stanja.
pa231. Za bolesnike na intenziviranoj terapiji inzulinom (dnevno 1 ili 2 injekcije bazalnog inzulina + 3 injekcije kratkodjelujućeg inzulina uz glavne obroke), koji tijekom posljednjih 6 mjeseci, unatoč promjenama terapijske sheme, ne uspijevaju postići zadovoljavajuću glukoregulaciju (HbA1c <6,5%), koji imaju više od jedne hipoglikemije tjedno, a kod kojih se s ostalim vrstama inzulina ne može postići dobra regulacija glikemije. 2. U kombinaciji s oralnim hipoglikemizantnim lijekovima za skupinu bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2, koji nakon 6 mjeseci kombinirane terapije maksimalnim dozama oralnih hipoglikemizantnih lijekova nisu postigli ciljne vrijednosti HbA1c < 7%.
pa24Za liječenje akutnih epizoda ulceroznog kolitisa koji je ograničen na rektum i sigmoidni kolon, po preporuci specijalista internista ili pedijatra.
pa25Za indukciju remisije u odraslih bolesnika s blagim do umjereno aktivnim ulceroznim kolitisom (UC) u slučajevima kada liječenje 5-aminosalicilatima (5-ASA) nije dovoljno, u trajanju do osam tjedana, po preporuci specijalista internista.
pa26Za liječenje ulceroznog kolitisa po preporuci specijalista internista.
pa27Za liječenje akutnih epizoda ulceroznog kolitisa koji je ograničen na rektum i sigmoidni kolon, po preporuci specijalista internista ili pedijatra.
pa28Za liječenje bolesnika sa šećernom bolesti tip 2, u dobi od 18 do 75 godina, koji imaju BMI>=27, klirens kreatinina (CrCl)>60 ml/min ili procijenjenu brzinu glomerularne filtracije (eGFR)>60 ml/min/1,73 m²: 1. u kojih je uz primjenu metformina i/ili preparata sulfonilereje i jedne sastavnice lijeka Qtern u obliku monokomponentnog lijeka vrijednost HbA1c>7,5%. Primjena lijeka se može nastaviti duže od 6 mjeseci samo u bolesnika kod kojih je nakon uvođenja lijeka u terapiju došlo do smanjenja HbA1c>=0,5%. 2. koji se već liječe kombinacijom dapagliflozina i saksagliptina primjenom monokomponentnih lijekova.
pb02Samo kod dokazane nepodnošljivosti acetilsalicilne kiseline, po preporuci specijalista internista ili neurologa.
pb04Primijenjen istodobno s acetilsalicilnom kiselinom (ASA), za prevenciju aterotrombotičnih događaja, u trajanju do 12 mjeseci – kod odraslih bolesnika s akutnim koronarnim sindromima (nestabilnom anginom, infarktom miokarda bez ST elevacije (NSTEMI) ili – infarktom miokarda sa ST elevacijom (STEMI), uključujući bolesnike koji su medikamentozno tretirani kao i one koji su liječeni perkutanom koronarnom intervencijom (PCI) ili aortokoronarnom premosnicom (CABG).
pb05Za liječenje bolesnika poslije ugradnje premosnice ili stenta, koji već uzimaju klopidogrel i acetilsalicilnu kiselinu, po preporuci bolničkog specijalista, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci, ovisno o vrsti stenta.
pb071. Prevencija moždanog udara i sistemske embolije u odraslih osoba s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom s jednim ili više sljedećih čimbenika rizika – 1. prethodni moždani udar, tranzitorna ishemična ataka ili sistemska embolija, 2. ejekcijska frakcija lijevog ventrikula < 40%, 3. simptomatsko zatajenje srca, stupanj ≥ 2 prema klasifikaciji NYHA, 4. dob ≥ 75 godina, 5. dob ≥ 65 godina povezana s jednim od sljedećeg – dijabetes melitus, koronarna bolest srca ili hipertenzija, a koji ne postižu s varfarinom ciljnu vrijednost INR-a (INR 2-3). 2. Za liječenje duboke venske tromboze najduže do 6 mjeseci i liječenje plućne embolije najduže do 12 mjeseci, te prevenciju opetovane duboke venske tromboze i/ili plućne embolije u odraslih bolesnika.
pc01Za bolesnike s koronarografski dokazanom koronarnom arterijskom bolešću kod kojih nije moguć revaskularizacijski ili ponovni revaskularizacijski postupak, a kod kojih nije postignuta stabilizacija koronarne bolesti drugom medikamentoznom terapijom, po preporuci specijalista internista kardiologa.
pc021. Za bolesnike sa stabilnom anginom pektoris nakon revaskularizacije u slučaju nepodnošljivosti ili kontraindikacije za blokatore beta-adrenergičkih receptora i srčane frekvencije više od 70 otkucaja u minuti, po preporuci specijalista internista kardiologa. 2. Za liječenje kroničnog zatajenja srca stupnja III do IV NYHA klasifikacije sa sistoličkom disfunkcijom (LVEF<35%), kod bolesnika u sinusnom ritmu sa srčanom fekvencijom >= 75 otkucaja u minuti u mirovanju u kombinaciji sa standardnom terapijom uključujući terapiju s beta-blokatorom ili kada je primjena beta-blokatora kontraindicirana ili se ne podnosi, po preporuci specijalista internista kardiologa.
pc03Za bolesnike s hipertenzijom u kojih, uz primjenu bar jedne glavne skupine antihipertenziva nije postignuta odgovarajuća kontrola arterijskog tlaka.
pc04Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.
pc051. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.
pc06Propisuje se samo ako, nakon tri mjeseca dijete, trigliceridi u krvi nisu manji od 2 mmol/L.
pc07Samo za bolesnike koji su preboljeli infarkt miokarda.
pc08Za liječenje primarne hiperkolesterolemije umjesto statina u bolesnika s vrlo visokim ili visokim kardiovaskularnim rizikom u kojih je, na terapiju statinom, razina LDL-kolesterola >= 2,5 mmol/L, po preporuci specijalista internista, kardiologa ili endokrinologa.
pc09Za bolesnike s paroksizmalnom ili perzistentnom fibrilacijom atrija koji imaju očuvanu sistoličku funkciju lijevog ventrikula, nemaju akutno ili srčano zatajivanje u povijesti bolesti i imaju barem jedan od navedenih rizičnih faktora – 1. hipertenziju koja zahtijeva barem dva antihipertenzivna lijeka, 2. dijabetes, 3. prethodna TIA, moždani udar ili sistemska embolija, 4. >70 godina starosti bolesnika, nakon nezadovoljavajućeg liječenja (nedovoljna učinkovitost/nepodnošljivost terapije) beta blokatorima i/ili ostalim antiaritmicima, po preporuci specijalista internista kardiologa uz priloženu dokumentaciju.
pc10Za liječenje primarne hiperkolesterolemije uz statine u bolesnika s vrlo visokim ili visokim kardiovaskularnim rizikom u kojih je, na terapiju statinom, razina LDL-kolesterola >= 2,5 mmol/L, po preporuci specijalista internista, kardiologa ili endokrinologa.
pc11Druga linija liječenja simptomatskog kroničnog zatajenja srca u bolesnika sa smanjenom ejekcijskom frakcijom EF<=35%, NYHA klasa II ili III, koji imaju razine BNP ≥150 pg/ml (ili pro-BNP ≥ 600 pg/ml) odnosno razine BNP >=100 pg/ml (ili pro-BNP >=400 pg/ml) ako su zbog zatajenja srca bili hospitalizirani zadnjih 12 mjeseci. Temeljem preporuke specijaliste kardiologa, lijek se može propisati samo u bolesnika koji su bez simptomatskog poboljšanja liječeni >=3 mjeseca maksimalno podnošljivom dozom ACE inhbitora ili blokatora angiotenzinskih receptora te primaju ostalu standardnu terapiju koja uključuje beta-blokator, diuretik i blokator mineralokortikoidnih receptora. Lijek se propisuje na 6 mjeseci. Nastavak liječenja moguć je samo uz dokumentirano simptomatsko poboljšanje.
pd01Onihomikoze, mikoze vlasišta i dermatomikoze stopala, a što mora biti utvrđeno dokazom uzročnika u nativnom preparatu ili u kulturi na gljive.
pd03Samo po preporuci specijalista dermatologa.
pd04Rozacea, dermatitis rosaceiformis steroidica i tumori s neugodnim mirisom.
pd051. Za topikalno liječenje vanjskih genitalnih i perianalnih bradavica (condylomata acuminata) u odraslih bolesnika.
pd06Za lokalno liječenje multiplih aktiničkih keratoza (više od 5 lezija) i/ili polja kancerizacije na koži lica i vlasišta u odraslih, po preporuci specijalista dermatovenerologa.
pg01U bolesnika nakon osteoporotične frakture i za liječenje osteoporoze (DXA T vrijednosti u L1-4 <= – 2,5 ili <= od -2,5 u Total/Neck), po preporuci specijalista internista, fizijatra, ortopeda ili ginekologa.
pg02Za liječenje funkcionalnih simtoma donjeg urinaranog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate, po preporuci specijalista urologa.
pg03Kod pacijenata s kliničkom dijagnozom benigne hiperplazije prostate, IPSS (International Prostate Symptom Score) s kliničkim zbrojem ≥ 12, volumenom prostate ≥ 30 cm(3), PSA (prostatični specifični antigen) vrijednošću 1,5 – 10 ug/L, po preporuci specijaliste urologa.
pg04Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinaranog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate, po preporuci specijalista urologa. Ne može se propisivati nakon prostatektomije.
pg05Za liječenje endometrioze po preporuci bolničkog specijalista ginekologa.
pg06Samo za bolesnike s urinarnom inkontinencijom i neurogenim mokraćnim mjehurom.
pg07Za liječenje dokazane vulvovaginalne miješane infekcije.
pg08Za liječenje umjerenih do teških simptoma mioma maternice prije operativnog zahvata u odraslih žena generativne dobi, po preporuci bolničkog specijalista ginekologa iz ugovorne zdravstvene ustanove. Trajanje liječenja ne smije premašiti dva ciklusa liječenja po 3 mjeseca.
pg09Za liječenje simptoma donjeg urinarnog trakta udruženih s benignom hiperplazijom prostate, kod muškaraca koji nemaju adekvatan odgovor na monoterapiju.
pj01Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenze, Proteus).
pj02Druga linija liječenja infekcija respiratornog i urinarnog sustava, uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenze, Proteus).
pj05Druga linija liječenja infekcija respiratornog sustava, po preporuci specijalista.
pj07Infekcije uzrokovane H. influenzae, M. catarrhalis, E. coli i S. aureus koji stvaraju beta-laktamaze, a empirijski samo u sredinama gdje je njihova rezistencija prema aminopenicilinima > 20% i za blaže oblike dijabetičkog stopala.
pm01Samo po preporuci specijalista neurologa.
pm02Za liječenje bolesnika s kroničnom hiperuricemijom, u stanjima kada je već došlo do taloženja urata (uključujući prisutnost tofa i/ili uložnog artritisa, trenutačno ili u anamnezi), a kod kojih prethodno provedena terapija lijekom alopurinol nije dovoljno učinkovita ili se razvila intoleracije na lijek alopurinol te kod oštećene bubrežne funkcije.
pm031. U bolesnika nakon osteoporotične frakture, 2. Za liječenje osteoporoze (DXA T vrijednosti u L1-4 <= – 2,5 ili <= od -2,5 u Total/Neck), po preporuci specijalista internista, fizijatra, ortopeda ili ginekologa.
pn02Samo za rezistentne oblike migrene, po preporuci specijalista neurologa.
pn03Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra.
pn041. Za liječenje Parkinsonove bolesti. 2. Za simptomatsko liječenje sindroma nemirnih nogu.
pn05Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti sa razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.
pn061. Kao monoterapija u ranoj fazi Parkinsonove bolesti, 2. Za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti s razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.
pn09Za liječenje velikih depresivnih epizoda i generaliziranog anksioznog poremećaja.
pn10Za liječenje velikih depresivnih epizoda u odraslih.
pn11Za liječenje bolesnika s blagom do umjerenom Alzheimerovom bolesti, po preporuci specijalista neurologa ili psihijatra.
pn12Za liječenje bolesnika s umjerenom ili teškom Alzheimerovom bolesti, po preporuci specijalista neurologa ili psihijatra.
pn13Za primjenu u farmakoterapiji opijatskih ovisnika na preporuku ovlaštenih specijalista psihijatrije ili ovlaštenog liječnika službe za prevenciju i liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo, a izdaje se na recept, na ruke pacijenta u količini dostatnoj za 7 dana terapije.
pn141. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra, 2. Za bipolarni afektivni poremećaj, s refrakternim oblicima bolesti na litij-karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijalista psihijatra.
pn15Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.
pn16Samo za titriranje doze opijata.
pn17Samo za liječenje dijagnosticirane Menierove bolesti, po preporuci specijalista neurologa ili otorinolaringologa, najviše do 3 mjeseca.
pn18Samo za liječenje probijajuće boli u odraslih bolesnika za koje se smatra da imaju toleranciju na opioidnu terapiju koju uzimaju zbog trajno prisutne karcinomske boli. Smatra se da bolesnici imaju toleranciju na opioidnu terapiju ako uzimaju najmanje 60 mg morfija peroralno na dan, 25 mikrograma transdermalnog fentanila po satu ili jednaku analgetsku dozu drugog opioida tijekom jednog tjedna ili dulje.
pn19Samo za liječenje bolesnika s uznapredovalom Huntingtonovom bolesti, refrakterne na prethodnu terapiju antipsihoticima i dopaminergicima, po preporuci specijalista neurologa.
pn201. Kao monoterapija u ranoj fazi idiopatske Parkinsonove bolesti, 2. Za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti s razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.
pn211. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra, 2. Za liječenje generaliziranog anksioznog poremećaja (GAP) u odraslih osoba.
pn22Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), kao dodatna terapija u liječenju parcijalnih napadaja sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje kod bolesnika s epilepsijom starijih od 16 godina, po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra.
pr011. Za liječenje bolesnika s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora, 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja ili 1.b. u bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta-2-agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti.
pr02Kod prvog propisivanja odobrava se inhalator, a zatim po potrebi 1 puta godišnje.
pr03Za bolesnike s umjerenom, teškom i vrlo teškom KOPB.
pr04Za liječenje bolesnika s teškom i vrlo teškom kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (FEV1<50%) povezane s kroničnim bronhitisom i čestim egzacerbacijama (dvije ili više godišnje), kao dodatak bronhodilatatorima, inhalacijskim kortikosteroidima i dugodjelujućim antagonistima muskarinskih receptora, po preporuci specijalista pulmologa.
pr051. Za liječenje bolesnika s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora, 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja. 2. Za liječenje bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) s FEV1<60% i učestalim egzacerbacijama bolesti unatoč terapiji bronhodilatatorima.
pr061. Za liječenje bolesnika s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora, 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja.
pr07Za liječenje djece s bronhijalnom astmom od 6 mjeseci do navršenih 6 godina.
pr08Za bolesnike s umjerenom, teškom i vrlo teškom KOPB kod kojih terapija jednim bronhodilatatorom ne daje zadovoljavajući učinak.
pr09Kao dodatni bronhodilatator u liječenju održavanja kod odraslih bolesnika s astmom, kod kojih se primjenjuje liječenje održavanja kombinacijom inhalacijskih kortikosteroida (>=800 μg budesonida dnevno ili ekvivalentna terapija) i ß2 agonista dugog djelovanja, te koji su u protekloj godini doživjeli jednu ili više ozbiljnjih egzacerbacija.
pv01Po preporuci bolničkog specijalista pedijatra ili internista u bolnici.
pv02Po preporuci bolničkog specijalista.
pv03Za bolesnike s orofaringealnom disfagijom, po preporuci bolničkog specijalista.
pv04Za pothranjenu dojenčad i dojenčad s povišenim nutritivnim potrebama ili s ograničenim unosom tekućine, po preporuci bolničkog specijalista pedijatra.
RA01Stomatitis stupnja III. i IV. uzrokovan sistemnom ili lokalnom onkološkom terapijom.
RA02Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa – urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.
RA03Primarna bilijarna ciroza, primarni sklerozirajući kolangitis, intrahepatalna kolestaza u trudnoći, graft versus host bolest jetre, bolesnici s totalnom parenteralnom terapijom i kolestazom, progresivna intrahepatalna familijarna kolestaza, bolest jetre u sklopu cistične fibroze, po preporuci specijalista internista ili pedijatra.
RA06Za potrebe bolesnika oboljelih od šećerne bolesti na intenziviranoj terapiji inzulinom s nereguliranom glikemijom.
RA07Za potrebe bolesnika oboljelih od šećerne bolesti s nereguliranom glikemijom.
RA08Za bolesnike na intenziviranoj terapiji inzulinom (dnevno 1 ili 2 injekcije bazalnog inzulina + 3 injekcije kratkodjelujućeg inzulina uz glavne obroke), koji tijekom posljednjih 6 mjeseci, unatoč promjenama terapijske sheme, ne uspijevaju postići zadovoljavajuću glukoregulaciju (HbA1c <6,5%), koji imaju više od jedne hipoglikemije tjedno, a kod kojih se s ostalim vrstama inzulina ne može postići dobra regulacija glikemije.
RA09Za liječenje oboljelih od dijabetesa tipa II s inzulinskom rezistencijom kao dodatna terapija standardnim antidijabeticima (metformin ili sulfonilureja).
RA10U slučajevima postprandijalne hiperglikemije ili hipoglikemije između obroka.
RA11Samo za pretile bolesnike (s Indeksom tjelesne mase > 35) s tipom 2 šećerne bolesti, s nereguliranom glikemijom nakon primjene dva oralna antidijabetika, po preporuci specijalista dijabetologa.
RA121. Prevencija i liječenje hepatičke encefalopatije, 2. Za liječenje opstipacije uzrokovane opijatima kod onkoloških bolesnika, 3. Za liječenje djece u dobi do 7 godina koja dokazano boluju od Mb Hirschprung.
RA14Za liječenje dokazanog manjka vitamina D, po preporuci specijalista endokrinologa.
RA151. Za bolesnike s cističnom fibrozom, po preporuci bolničkog specijalista. 2. Za bolesnike nakon pankreatektomije uslijed karcinoma gušterače, po preporuci bolničkog specijalista.
RA16Samo kao druga linija liječenja Helicobacter pylori infekcije u sklopu četverostruke terapije s bizmutom u slučaju neuspjeha liječenja prvom linijom terapije.
RB01Za liječenje bolesnika poslije ugradnje premosnice ili stenta, po preporuci bolničkog specijalista, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci, ovisno o vrsti stenta.
RB02Za liječenje bolesnika s akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom (STEMI) kod kojih je učinjena primarna (urgentna) PCI s implantacijom stenta, po preporuci nadležnog intervencijskog kardiologa, a u trajanju do 12 mjeseci.
RC01Samo kao antiaritmik, po preporuci specijalista internista.
RC02Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.
RC031. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.
RC04Propisuje se samo ako, nakon tri mjeseca dijete, trigliceridi u krvi nisu manji od 2 mmol/L.
RC05Samo za bolesnike koji su preboljeli infarkt miokarda.
RC06Kao dodatna terapija dijeti i tjelovježbi, odraslim bolesnicima s miješanom dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom (bolesnici koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni inafrkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti) radi smanjivanja razina triglicerida ispod 2,0 mmol/l i povećavanja razine HDL-kolesterola iznad 1,0 mmol/l kod muškaraca i iznad 1,2 mmol/l kod žena, kada su razine LDL-kolesterola odgovarajuće kontrolirane.
RC07Za bolesnike s hipertenzijom u kojih, uz primjenu bar jedne glavne skupine antihipertenziva nije postignuta odgovarajuća kontrola arterijskog tlaka.
RC08Za liječenje primarne hiperkolesterolemije uz statine u bolesnika s vrlo visokim ili visokim kardiovaskularnim rizikom u kojih je, na terapiju statinom, razina LDL-kolesterola >= 2,5 mmol/L, po preporuci specijalista internista, kardiologa ili endokrinologa.
RC09Za bolesnike s prethodno dokumentiranim anafilaktičkim šokom ili teškom alergijskom reakcijom na alergene, npr. ubode ili ugrize kukaca, hranu ili lijekove, po preporuci bolničkog specijalista.
RC91Samo za izrazito refrakternu hipertenziju, po preporuci specijalista internista.
RD01Onihomikoze, mikoze vlasišta i dermatomikoze stopala, a što prethodno mora biti utvrđeno dokazom uzročnika u nativnom preparatu ili u kulturi na gljive.
RG01Samo za bolesnike s kliničkim simptomima muškog hipogonadizma u kojih je izmjeren manjak testosterona u krvi (koncentracija ukupnog testosterona manja od 12 nmol/L), po preporuci specijalista endokrinologa ili pedijatra.
RG021. Idiopatski hirzutizam uz dismenoreju u žena generativne dobi, po preporuci specijalista endokrinologa i ginekologa, 2. Ozbiljne akne koje ne reagiraju na antimikrobnu terapiju, po preporuci specijalista dermatologa.
RG03U prevenciji i liječenju osteoporoze u bolesnica s povećanim rizikom za razvoj karcinoma dojke (obiteljska opterećenost, mastopatija), po preporuci specijalista endokrinologa, ginekologa ili onkologa.
RG04Samo za bolesnike s urinarnom inkontinencijom i neurogenim mokraćnim mjehurom.
RG05Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate, po preporuci specijalista urologa.
RG06Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinaranog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate. Ne može se propisivati nakon prostatektomije, po preporuci specijalista urologa.
RG07Druga linija liječenja sindroma prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura (PAMM) samo u bolesnika u kojih su antimuskarinski lijekovi kontraindicirani ili klinički neučinkoviti nakon 3 mjeseca primjene, po preporuci specijalista urologa ili ginekologa.
RG91Za liječenje hereditarnog angioedema, po preporuci bolničkog specijalista.
RH011. U slučajevima kongestije nosne sluznice, ozljede ili anomalija nosa, nakon operativnog zahvata tumora hipotalamo-hipofizne regije ili epistakse, 2. Za liječenje primarnog noćnog mokrenja. Po preporuci specijalista internista endokrinologa ili pedijatra.
RH02Samo za liječenje centralnog dijabetes insipidusa, po preporuci specijalista internista endokrinologa ili pedijatra.
RH05Samo za liječenje sekundarnog hiperparatireodizma u bolesnika s kroničnim bubrežnim zatajenjem koji se liječe dijalizom (hemodijalizom i peritonejskom dijalizom), po preporuci bolničkog liječnika specijalista nefrologa.
RH91Retencija testisa u djece do navršene 3 godine života pod kontrolom Klinike za pedijatriju.
RJ01Infekcije dišnog sustava (akutni i recidivirajući bronhitis, bronhopneumonija), sinusitis, otitis i urinarne infekcije te infekcije želuca i dvanaesnika s Helicobacter pylori.
RJ02Liječenje streptokoknih i odontogenih (aerobnih i anaerobnih) infekcija i profilaksa reumatske groznice.
RJ03Infekcije s osjetljivim stafilokokom koji stvara penicilinazu.
RJ04Infekcije uzrokovane H. influenzae, M. catarrhalis, E. coli i S. aureus koji stvaraju beta-laktamaze, a empirijski samo u sredinama gdje je njihova rezistencija prema aminopenicilinima > 20% i za blaže oblike dijabetičkog stopala.
RJ05Infekcije respiratornog i urinarnog sustava, s uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenze, Proteus).
RJ06Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenze, Proteus).
RJ07Druga linija liječenja infekcija respiratornog, urinarnog i bilijarnog sustava uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenze, Proteus).
RJ08Druga linija liječenja infekcija respiratornog i urinarnog sustava uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenze, Proteus).
RJ09Nekomplicirane infekcije urinarnog ili respiratornog sustava, profilaksa i liječenje infekcija s Pneumocystis carinii u imunosuprimiranih.
RJ10Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnima, infekcije gram + uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin, profilaksa reumatske groznice u preosjetljivih na penicilin.
RJ11Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima ili gram + uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin i kao dio trojne terapije za eradikaciju Helicobacter pylori.
RJ12Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydiom, infekcije gram + uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.
RJ13Po preporuci bolničkog specijalista.
RJ14Druga linija liječenja infekcija mokraćnog sustava.
RJ15Druga linija liječenja infekcija mokraćnog i respiratornog sustava, po preporuci specijalista ili nastavak bolnički započetog liječenja parenteralnim oblikom lijeka levofloksacin, po preporuci bolničkog specijalista.
RJ16Druga linija liječenja infekcija respiratornog sustava, po preporuci specijalista.
RJ511. Za prevenciju CMV bolesti u osoba rizičnih za razvoj CMV bolesti, osoba u kojih je izvršena transplantacija solidnog organa te osoba oboljelih od HIV-infekcije. 2. Za održavanje liječenja CMV bolesti nakon, parenteralnom terapijom postignute, stabilizacije bolesti.
RL01Po preporuci bolničkog specijalista hematologa, internista reumatologa ili onkologa.
RL021. Za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka dojke nakon neuspješne kemoterapije antraciklinima i taksanima, po preporuci specijalista onkologa. 2. Adjuvantno liječenje – 2.1. za adjuvantnu primjenu kod karcinoma kolona stadija III i 'visoko rizičnog' stadija II nakon operacije karcinoma debelog crijeva, po preporuci specijalista onkologa, u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa, 2.2. kod karcinoma rektuma konkomitantno sa radioterapijom, kod pT3-T4 ili N + tumora, također u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa. 3. Prva linija kemoterapije metastatskog raka debelog crijeva u bolesnika starijih od 65 godina, bolesnika općeg stanja ECOG 2 te u bolesnika koji, iz bilo kojeg razloga, ne mogu biti liječeni parenteralnom kemoterapijom. Kapecitabin se primjenjuje kao monokemoterapija, po preporuci specijalista onkologa. Liječenje kapecitabinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji – 1. ECOG 0-2 (dojka), ECOG 2 (tumor debelog crijeva). 2. Nepostojanje presadnica u CNS-u. 3. Razina bilirubina <3x gornja granica uredne vrijednosti, razina AST, ALT i GGT <5x gornja granica uredne vrijednosti, klirens kreatinina > 50 ml/min, gornja granica uredne vrijednosti, razina neutrofila >= 1.5x(10)9/L, razina trombocita >= 100x(10)9/L. Odobravaju se dva ciklusa liječenja, nakon kojih je onkolog dužan izvršiti kontrolnu obradu s ciljem provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo u slučaju pozitivnog tumorskog odgovora (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest). 4. Metastatski kolorektalni karcinom, kao fluoropirimidinska osnova kombinacijskih protokola, svaka 3 tjedna. Kontrola tumorskog odgovora prije 4. ciklusa. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) do progresije. Za indikaciju pod 1., 2. i 3. lijek se propisuje na recept Zavoda, a liječenje pod 4. odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove iz sredstava bolničkog proračuna.
RL03Po preporuci specijalista hematologa, onkologa (specijalist radioterapije i onkologije, specijalist radioterapije ili subspecijalist internističke onkologije) ili pulmologa.
RL04Po preporuci specijalista hematologa ili onkologa.
RL05Po preporuci specijalista urologa ili onkologa.
RL21Po preporuci specijalista onkologa.
RL22Po preporuci bolničkog specijalista, očekivano preživljenje više od 6 mjeseci, mogućnost peroralne prehrane (isključuju se bolesnici s tumorima jednjaka ili želuca kod kojih je peroralna prehrana nemoguća, dijagnoza kaheksije u bolesnika sa zloćudnom bolesti, primjena terapije tijekom 8 tjedana te nakon navedenog perioda obvezatna reevaluacija statusa težine bolesnika. Samo bolesnici sa zaustavljenim gubitkom ili porastom tjelesne mase smiju nastaviti započeto liječenje, primjena nije dozvoljena u bolesnika s presadnicama u CNS-u.
RL231. Za liječenje bolesnika s metastatskim karcinomom prostate, u dozi od 50 mg/dnevno, u kombinaciji s LHRH analogom ili orhidektomijom u kompletnoj androgenoj blokadi, 2. Kod oštećenja jetre uzrokovanog preegzistentnom jetrenom bolešću ili prethodnim uzimanjem drugih antiandrogena, s time da vrijednost AST i ALT bude >2-4x normalne vrijednosti, a bilirubin >2x normalne vrijednosti, 3. U dozi od 150 mg/dnevno (samo jačina od 150 mg), umjesto kastracije, kod lokalno uznapredovale bolesti (obradom moraju biti isključene udaljene metastaze, koštane ili visceralne). Liječenje se odobrava na prijedlog specijalista internista onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije ili urologije.
RL241. Adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopauzalnih bolesnica s pozitivnim hormonskim receptorima. 2. Prva linija hormonskog liječenja metastatskog raka dojke postmenopauzalnih bolesnica. 3. Druga linija hormonskog liječenja raka dojke postmenopauzalnih bolesnica, u kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon provedenog liječenja tamoksifenom (Nolvadexom) u prvoj liniji hormonskog liječenja. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji za hormonski ovisnu bolest – ECOG 0-3 i nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporučuje specijalost internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.
RL251. Adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopauzalnih bolesnica s pozitivnim hormonskim receptorima. 2. Produženo adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopauzalnih bolesnica pozitivnih hormonskih receptora nakon 5 godina adjuvantne primjene tamoksifena. 3. Metastatski rak dojke postmenopauzalnih bolesnica, pozitivnih hormonskih receptora. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji – hormonski ovisna bolest, ECOG 0-3, nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporuča specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.
RL261. Adjuvantno hormonsko liječenje postmenopauzalnih bolesnica s estrogen-receptor pozitivnim ranim rakom dojke, nakon 2-3 godine početnog adjuvantnog liječenja tamoksifenom, do ukupno 5 godina adjuvantnog hormonskog liječenja, 2. Metastatski/uznapredovali rak dojke postmenopauzalnih bolesnica hormonski pozitivnih receptora, nakon neuspjeha liječenja lijekom tamoksifen. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji – hormonski ovisna bolest, ECOG 0-3, nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporuča specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.
RL41Za bolesnike s transplantiranim organima.
RL42Za bolesnike s transplantiranim bubregom.
RL43Samo za bolesnike nakon transplantacije bubrega, po preporuci specijalista internista ili specijalista pedijatra u transplantacijskim centrima.
RL44Prevencija odbacivanja organa u alogenoj transplantaciji bubrega ili srca u odraslih bolesnika s niskim do umjerenim imunološkim rizikom, po preporuci specijalista.
RL451. Samo za bolesnike nakon transplantacije i isključivo za najteže bolesnike s reumatoidnim artritisom rezistentne na sve načine liječenja u nadležnosti Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju i Zavoda za kliničku imunologiju KBC i KB i u bolesnika s idiopatskim nefrotskim sindromom nakon započetog bolničkog liječenja. 2. Za liječenje endogenog uveitisa po preporuci specijalista oftalmologa.
RL461. Primarna imunosupresija kod primatelja presatka jetre, 2. prva linija imunosupresivnog liječenja nakon transplantacije bubrega, po preporuci specijalista internista, kirurga ili urologa u KBC i KB nakon započetog bolničkog liječenja, 3. Primarna imunosupresija kod primatelja presatka srca.
RL47Za bolesnike koji ne reagiraju na metotreksat i sulfasalazin, po preporuci specijalista reumatologa.
RL50Za liječenje bolesnika koji nisu u mogućnosti primijeniti lijek oralnim putem, koji zbog nuspojava na peroralni oblik odustaju od terapije ili kod kojih je peroralna primjena pokazala manjak učinkovitosti, po preporuci bolničkog specijalista.
RL91Po preporuci bolničkog specijalista.
RL92Po preporuci specijalista hematologa.
RM011. Za bolesnike s osteolizom, po preporuci specijalista onkologa ili hematologa, 2. Za liječenje bolesnika s koštanim metastazama u klinici uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove i nastavak klinički započetog liječenja kod odgovarajućeg specijalista u drugim zdravstvenim ustanovama.
RM021. U bolesnika nakon osteoporotične frakture, 2. Za liječenje osteoporoze (DXA T vrijednosti u L1-4 <= – 2,5 ili <= od -2,5 u Total/Neck), po preporuci specijalista internista, fizijatra, ortopeda ili ginekologa.
RM03Samo po preporuci specijalista neurologa.
RM04Za liječenje žena u postmenopauzi sa multiplim osteoporotičnim frakturama i za liječenje muškaraca sa multiplim osteoporotičnim frakturama, po preporuci specijalista internista ili fizijatra. Liječenje prvih šest mjeseci tereti sredstva bolničkog proračuna, a u nastavku liječenja lijek se izdaje na ruke liječnika.
RN01Samo za titriranje doze opijata.
RN02Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti.
RN03Samo za rezistentne oblike migrene, po preporuci specijalista neurologa.
RN041. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra, 2. Za bipolarni afektivni poremećaj (odobreno samo za lijek lamotrigin), s refrakternim oblicima bolesti na litij-karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijalista psihijatra.
RN05Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti sa razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.
RN06Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.
RN07Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na druge antipsihotike, po preporuci specijalista psihijatra.
RN08Samo za poboljšanje terapijske suradljivosti u shizofenih bolesnika, nakon prethodne terapije s oralnim olanzapinom, po preporuci specijalista psihijatra, a izdaje se na ruke liječnika.
RN09Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima i poremećajima raspoloženja, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.
RN10Samo za poboljšanje terapijske suradljivosti u shizofenih bolesnika, nakon prethodne terapije s oralnim risperidonom, po preporuci specijalista psihijatra, a izdaje se na ruke liječnika.
RN11Samo za poboljšanje terapijske suradljivosti u shizofrenih bolesnika, nakon prethodne terapije s oralnim risperidonom ili paliperidonom, po preporuci specijalista psihijatra, a izdaje se na ruke liječnika.
RN13Za primjenu u farmakoterapiji opijatskih ovisnika na preporuku ovlaštenih specijalista psihijatrije ili ovlaštenog liječnika službe za prevenciju i liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo, a izdaje se na recept, na ruke pacijenta u količini dostatnoj za 7 dana terapije.
RN141. Za liječenje kronične boli u terminalnih bolesnika, 2. Za primjenu u farmakoterapiji opijatskih ovisnika na preporuku ovlaštenih specijalista psihijatrije ili ovlaštenog liječnika službe za prevenciju i liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo, a izdaje se na ruke liječnika.
RN15Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra.
RN16Za liječenje bolesnika u postherpetičnoj neuralgiji.
RN17Samo za poboljšanje terapijske suradljivosti u shizofenih bolesnika, nakon prethodne terapije s oralnim aripiprazolom, po preporuci specijalista psihijatra, a izdaje se na ruke liječnika.
RN18Za liječenje velikih depresivnih epizoda i generaliziranog anksioznog poremećaja.
RN19Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), kao dodatna terapija u liječenju parcijalnih napadaja sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje kod bolesnika s epilepsijom starijih od 6 godina, po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra.
RN203-mjesečna injekcija, za terapiju održavanja u liječenju shizofrenije kod odraslih bolesnika koji su klinički stabilni na paliperidonpalmitatu u obliku 1-mjesečne injekcije, po preporuci specijalista psihijatra, a izdaje se na ruke liječnika.
RN21Za liječenje prekomjerne pospanosti u odraslih udružene s narkolepsijom sa ili bez katapleksije, po preporuci specijalista neurologa ili psihijatra s Klinike.
RN91Samo za liječenje alkoholizma (delirantna i predelirantna stanja).
RR01Za bolesnike s umjerenom, teškom i vrlo teškom KOPB.
RR021. Za liječenje bolesnika s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora, 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja ili 1.b. u bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta-2-agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti.
RR031. Za liječenje bolesnika s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora, 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja ili 1.b. u bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta-2-agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti. 2. Za liječenje bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) s FEV1<60% i učestalim egzacerbacijama bolesti unatoč terapiji bronhodilatatorima.
RR051. Za liječenje bolesnika s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora, 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja ili 1.b. u bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta-2-agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti. 2. Za liječenje bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) s FEV1<50% i učestalim egzacerbacijama bolesti unatoč terapiji bronhodilatatorima.
RR07Samo za djecu do navršenih 6 godina života.
RR08Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.
RR09Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi, samo za djecu do navršenih 6 godina starosti, po preporuci specijalista pedijatra.
RR10Za liječenje odraslih bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB), koji imaju forsirani ekspiracijski volumen u prvoj sekundi FEV1<60% od predviđene normale (nakon primjene bronhodilatatora) i anamnezom egzacerbacija bolesti unatoč redovitoj terapiji bronhodilatatorima.
RR51Umjereno jaka bol kod malignih bolesti u kombinaciji sa blagim analgeticima, supresija podražajnog kašlja kod zloćudnih bolesti dišnih organa po preporuci specijalista.
RS02Samo za najteži oblik suhog oka.
RS031. Druga linija liječenja – Za slučajeve refrakterne na uobičajenu antiglaukomsku terapiju, po preporuci specijalista oftalmologa. Nije opravdano mijenjati terapiju beta blokatora kada se postigao ciljni očni tlak te zaustavilo napredovanje bolesti (stabilno vidno polje) kod primarnog glaukoma otvorenog kuta i okularne hipertenzije. 2. Prva linija liječenja isključivo za – a) primarni glaukom otvorenog kuta s početnom vrijednosti očnog tlaka > = od 30 mm Hg izmjerenog Goldmannovom aplanacijskom metodom, b) hitnog stanja, kao što je akutno stanje glaukoma zatvorenog kuta, c) sekundarni refraktorni glaukomi, d) pacijenti kod kojih su beta blokatori kontraindicirani zbog komorbiditetnih kardiorespiratornih bolesti, e) uznapredovali stadij glaukoma (oštećenje vidnog polja i/ili živčanih niti vidnog živca) u trenutku postavljanja dijagnoze zbog postizanja nižeg ciljnog tlaka.
RV01Regulacija/sniženje hiperfosfatemije u bolesnika s uremijskim sindromom koji su liječeni dijalizom (hemodijaliza i peritonejska dijaliza), u kojih se i drugim mjerama, koje uključuju dijetu siromašnu fosfatima, dijalizu pomoću otopine s niskom koncentracijom kalcija (1,25 mmol/L) i maksimalno moguću primjenu vezača s kalcijem (kalcijev karbonat), nije postigla zadovoljavajuća razina fosfata u serumu (umnožak kalcija i fosfata veći od 4,4 mmol2/L2), ili u slučaju dokazanih izvankoštanih kalcifikacija, po preporuci specijalista internista nefrologa.
RV02Po preporuci bolničkog specijalista pedijatra ili internista u bolnici.
RV03Po preporuci bolničkog specijalista.
RV04Sprječavanje ili liječenje pothranjenosti (malnutricije) u odraslih osoba koje zbog bilo kojeg razloga peroralnim putem ne mogu uzeti dovoljno kalorija i hranjivih tvari, a imaju dodatno povećanu potrebu za prehrambenim vlaknima, po preporuci bolničkog specijalista.
RV05Sprječavanje ili liječenje pothranjenosti (malnutricije) u djece iznad 1 godine starosti koja zbog bilo kojeg razloga peroralnim putem ne mogu uzeti dovoljno kalorija i hranjivih tvari, po preporuci bolničkog specijalista.
RV06Za bolesnike s disfagijom, po preporuci bolničkog specijalista.
RV07Sprječavanje ili liječenje pothranjenosti (malnutricije) u odraslih osoba koje zbog bilo kojeg razloga peroralnim putem ne mogu uzeti dovoljno kalorija i hranjivih tvari, po preporuci bolničkog specijalista.
RV08Sprječavanje ili liječenje pothranjenosti (malnutricije) u bolesnika s dijabetesom s povećanim potrebama za unosom bjelančevina koji zbog bilo kojeg razloga peroralnim putem ne mogu uzeti dovoljno kalorija i hranjivih tvari, po preporuci bolničkog specijalista.
RV09Za bolesnike starije od 65 godina, uslijed malnutricije definirane kao nenamjerni gubitak tjelesne mase od 5 % u 3 mjeseca ili 10% u 6 mjeseci ili kada je BMI ispod vrijednosti 22 kg/(m)2 – 1. Pri restrikciji unosa volumena tekućine. 2. Kod kroničnog komorbiditeta – srčanog zatajenja, ciroze jetre ili disfagije neurološkog podrijetla-za oralnu primjenu ili putem enteralne sonde, po preporuci bolničkog specijalista.
RV10Za dijetalnu prehranu bolesnika s malnutricijom i/ili gubitkom mase, snage i funkcije mišića, po preporuci bolničkog specijalista.
RV11Za dijetalnu prehranu onkoloških bolesnika s kaheksijom, po preporuci bolničkog specijalista.
RV12Za liječenje hiperfosfatemije povezane s kroničnom bubrežnom insuficijencijom, u bolesnika na dijalizi (hemodijalizi, peritonejskoj dijalizi) po preporuci bolničkog specijalista.
RV13Za dijetalnu prehranu bolesnika s kroničnim zatajenjem jetre kojima prijeti pothranjenost, po preporuci bolničkog specijalista.
RV14Za primjenu kod bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti (KBB stadij 3-5) koji su u riziku od pothranjenosti, proteinsko-energetske malnutricije i uremije, a nisu na dijalizi, po preporuci bolničkog specijalista.
RV15Za prehranu bolesnika u kritičnom stanju s ograničenom tolerancijom enteralnog volumena i velikom potrebom za glutaminom i antioksidansima, po preporuci bolničkog specijalista.
RV16Po preporuci bolničkog specijalista pedijatra.
RV17Izdaje se na recept Zavoda po preporuci bolničkog specijalista za potrebe liječenja fenilketonurije.
RV18Za dijetalnu prehranu djece u dobi od 6 mjeseci do 5 godina, po preporuci bolničkog specijalista pedijatra ili internista u bolnici.
RV19Za dijetalnu prehranu djece u dobi od 1 do 10 godina, po preporuci bolničkog specijalista pedijatra ili internista u bolnici.
RV20Za dijetalnu prehranu dojenčadi oboljelih od fenilketonurije, po preporuci bolničkog specijalista pedijatra ili internista.
RV21Za dijetalnu prehranu djece iznad 1 godine starosti oboljelih od fenilketonurije, po preporuci bolničkog specijalista pedijatra ili internista.
RV22Za dijetalnu prehranu djece iznad 8 godina, adolescenata i odraslih oboljelih od fenilketonurije, po preporuci bolničkog specijalista pedijatra ili internista.
RZ01U slučaju kućnog liječenja i zdravstvene njege u kući osigurane osobe, doktor primarne zdravstvene zaštite može na jedan recept propisati zavojni materijal najviše za potrebe liječenja do 7 dana.


Magistralni pripravci – Dopunska lista lijekova

Šifra ATKNaziv pripravkaCijena u kn za orig. pakiranje lijekaCijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)R/RSIznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća ZavodIznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod (s PDV-om)Iznos doplate u kn za orig. pak.Iznos doplate u kn za orig. pak. (s PDV-om)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
D07BC01 421Rp. Acidi salicilici 3,0 Betametazon unguenti 30,0 Unguenti emollientis ad 100,0 M.D.S. mast52,9955,6439,7441,7313,2513,91R
D07BC01 422Rp. Acidi salicilici 4,0 Betametazon unguenti 30,0 Unguenti emollientis ad 100,0 M.D.S. mast52,9555,6039,7141,7013,2413,90R
D07BC01 423Rp. Acidi salicilici 5,0 Betametazon unguenti 30,0 Unguenti emollientis ad 100,0 M.D.S. mast52,9255,5739,6941,6713,2313,89R
D07BC01 424Rp. Acidi salicilici 1,5 Betametazon unguenti 15,0 Unguenti emollientis ad 50,0 M.D.S. mast36,2738,0827,228,569,079,52R
D07BC01 425Rp. Acidi salicilici 2,0 Betametazon unguenti 15,0 Unguenti emollientis ad 50,0 M.D.S. mast36,2538,0627,1928,559,069,51R
D07BC01 426Rp. Acidi salicilici 2,5 Betametazon unguenti 15,0 Unguenti emollientis ad 50,0 M.D.S. mast36,2338,0427,1728,539,069,51R
D07XD01 424Rp. Betametazon krema 20,0 Belobaza ad 100,0 M.D.S. krema39,1841,1429,3830,859,8010,29R
D07XD01 425Rp. Betametazon krema 40,0 Belobaza ad 100,0 M.D.S. krema51,5054,0838,6240,5512,8813,52R
D07XD01 426Rp. Betametazon krema 60,0 Belobaza ad 100,0 M.D.S. krema63,8167,0047,8650,2515,9516,75R
D07XD01 427Rp. Betametazon krema 6,0 Belobaza ad 30,0 M.D.S. krema25,1526,4118,8619,806,296,60R
D07XD01 428Rp. Betametazon krema 12,0 Belobaza ad 30,0 M.D.S. krema28,8530,2921,6422,727,217,57R
D07XD01 429Rp. Betametazon krema 18,0 Belobaza ad 30,0 M.D.S. krema32,5434,1724,425,628,148,55R
D07XD02 427Rp. Afloderm krema 20,0 Belobaza ad 100,0 M.D.S. krema46,5748,9034,9336,6811,6412,22R
D07XD02 428Rp. Afloderm krema 40,0 Belobaza ad 100,0 M.D.S. krema67,4770,8450,653,1316,8717,71R
D07XD02 429Rp. Afloderm krema 60,0 Belobaza ad 100,0 M.D.S. krema85,9790,2764,4867,7021,4922,56R
D07XD02 430Rp. Afloderm krema 6,0 Belobaza ad 30,0 M.D.S. krema27,3728,7420,5321,566,847,18R
D07XD02 431Rp. Afloderm krema 12,0 Belobaza ad 30,0 M.D.S. krema33,2834,9424,9626,218,328,74R
D07XD02 432Rp. Afloderm krema 18,0 Belobaza ad 30,0 M.D.S. krema39,1941,1529,3930,869,8010,29R
D07XD03 424Rp. Elocom krema 6,0 g Belobaza ad 30,0 g M.D. S. krema28,8130,2521,6122,697,207,56R
D07XD03 425Rp. Elocom krema 12,0 g Belobaza ad 30,0 g M.D. S. krema36,1637,9727,1228,489,049,49R
D07XD03 426Rp. Elocom krema 18,0 g Belobaza ad 30,0 g M.D. S. krema43,5145,6932,6334,2610,8811,42R
D07XD03 427Rp. Elocom krema 20,0 g Belobaza ad 100,0 g M.D. S. krema51,3753,9438,5340,4612,8413,48R
D07XD03 428Rp. Elocom krema 40,0 g Belobaza ad 100,0 g M.D. S. krema75,8779,6655,958,7019,9720,97R
D07XD03 429Rp. Elocom krema 60,0 g Belobaza ad 100,0 g M.D. S. krema100,37105,3975,2879,0425,0926,34R
D07XD03 433Rp. Elocom losion 20,0 Excipial in Lipolotio ad 100,0 M.D.S. tekuća emulzija46,1148,4234,5836,3111,5312,11R
D07XD03 434Rp. Elocom losion 40,0 Excipial in Lipolotio ad 100,0 M.D.S. tekuća emulzija64,4867,7048,3650,7816,1216,93R
D07XD03 435Rp. Elocom losion 20,0 Excipial in Hydrolotio ad 100,0 M.D.S. tekuća emulzija44,9147,1633,6835,3611,2311,79R
D07XD03 436Rp. Elocom losion 40,0 Excipial in Hydrolotio ad 100,0 M.D.S. tekuća emulzija63,5866,7647,6850,0615,9016,70R