Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije

NN 67/2017 (12.7.2017.), Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije

MINISTARSTVO UPRAVE

1576

Na temelju članka 18. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15), ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA NAKNADE ZA SKLAPANJE BRAKA IZVAN SLUŽBENE PROSTORIJE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju mjerila za određivanje iznosa posebne naknade koja se plaća za sklapanje braka izvan službene prostorije (u nastavku teksta: naknada).

Određivanje službene prostorije

Članak 2.

(1) Predstojnik ureda državne uprave u županiji odnosno pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba posebnom odlukom odredit će službene prostorije za sklapanje braka.

(2) Odluku iz stavka 1. ovog članka uredi su dužni objaviti na internetskoj stranici ureda.

Podnošenje zahtjeva

Članak 3.

Zahtjev za sklapanje braka izvan službene prostorije podnosi se matičaru matičnog ureda nadležnog za mjesto u kojemu se brak namjerava sklopiti

Mjerila za određivanje naknade

Članak 4.

Mjerila za određivanja iznosa naknade su:

– udaljenost mjesta sklapanja braka od službene prostorije iz članka 2. ovog Pravilnika;

– vrijeme sklapanja braka;

– sklapanje braka izvan tjednog radnog vremena tijela državne uprave sukladno propisima te na blagdane i neradne dane što su utvrđeni zakonom kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj.

Osnovica za izračun visine naknade

Članak 5.

Osnovicu za izračun visine iznosa naknade čini prosječna bruto plaća po zaposleniku u Republici Hrvatskoj prema posljednjim službeno objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku u vrijeme prijave namjere sklapanje braka.

Udaljenost

Članak 6.

(1) Ako je mjesto sklapanja braka od službene prostorije udaljeno do 10 km, naknada se plaća u iznosu od 10% osnovice.

(2) Ako je mjesto sklapanja braka od službene prostorije udaljeno više od 10 km, naknada se plaća u iznosu od 1% za svaki kilometar, a najviše do 30% od osnovice.

Vrijeme

Članak 7.

Ako se brak sklapa u vremenu:

– od 8.00 do 15.59 sati, naknada se plaća u iznosu od 20% osnovice;

– od 16.00 do 19.59 sati, naknada se plaća u iznosu od 30% osnovice;

– od 20.00 do 22.00 sata, naknada se plaća u iznosu od 50% osnovice.

Članak 8.

Ako se brak sklapa izvan tjednog radnog vremena tijela državne uprave, na blagdane i u neradne dane, naknada iz članka 7. ovog Pravilnika uvećava se za 100%.

Izračun naknade

Članak 9.

(1) Ukupan iznos naknade čini zbroj pojedinačnih iznosa što su utvrđeni prema mjerilima iz članaka 6., 7. i 8. ovog Pravilnika.

(2) Iznos naknade utvrđuje matičar kada donosi odluku o sklapanju braka izvan službene prostorije.

(3) Naknada se uplaćuje u roku od tri dana od dana donošenja odluke o sklapanju braka izvan službene prostorije.

Umanjenje naknade

Članak 10.

Ako se brak sklapa izvan službene prostorije zbog zdravstvenih razloga nevjeste i ženika, odnosno jednog od njih, iznos naknade iz članka 9. ovog Pravilnika umanjuje se za 80%.

Uplata naknade

Članak 11.

(1) Naknada se u skladu s važećom Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba uplaćuje u državni proračun odnosno u proračun Grada Zagreba te ima posebnu namjenu.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovog članka koriste se za isplatu naknade matičarima za sklapanje braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena, nabavu prikladne službene odjeće za matičare te nabavu potrebne opreme i sredstava za rad, sukladno odluci predstojnika ureda državne uprave u županijama odnosno pročelnika Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba.

Naknada matičarima

Članak 12.

Visinu naknade matičarima za sklapanje braka izvan službenih prostorije izvan redovnog radnog vremena iz članka 11. stavka 2. ovog Pravilnika utvrđuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za opću upravu.

Plan korištenja sredstava

Članak 13.

(1) Matičar je dužan dostaviti mjesečno izvješće o sklopljenim brakovima izvan službene prostorije voditelju službe za opću upravu ureda državne uprave u županiji odnosno pročelniku Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba.

(2) Plan korištenja sredstava donosi predstojnik ureda državne uprave na prijedlog voditelja službe za opću upravu uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove osobnih stanja građana odnosno pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba.

(3) Izvješće o izvršenju plana odnosno utrošku ostvarenih sredstava po utvrđenoj namjeni dostavlja se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove osobnih stanja građana.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije (»Narodne novine«, broj 154/14).

Članak 15.

Predstojnik ureda državne uprave u županiji odnosno pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba dužan je u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika donijeti odluku iz članka 2. ovog Pravilnika.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 223-03/17-01/484

Urbroj: 515-03-01-01/1-17-3

Zagreb, 30. lipnja 2017.

Ministar
Lovro Kuščević, v. r.