Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu

NN 67/2017 (12.7.2017.), Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

1578

Na temelju članka 33. Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja uz suglasnost ministra nadležnog za energetiku donosi

PRAVILNIK

O SUSTAVU IZOBRAZBE I CERTIFICIRANJA GRAĐEVINSKIH RADNIKA KOJI UGRAĐUJU DIJELOVE ZGRADE KOJI UTJEČU NA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sustav izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu (u daljnjem tekstu: EnU).

(2) Pravilnikom se propisuju:

– uvjeti i mjerila za certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU,

– stručna sprema i radno iskustvo potrebno za pristupanje Programu izobrazbe,

– sadržaj i način provođenja Programa izobrazbe i provjere znanja te stručno usavršavanje,

– Registar certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU,

– Registar Nositelja Programa izobrazbe za certificiranje građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU,

– uvjeti za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe,

– obveze Nositelja Programa izobrazbe,

– nadzor nad radom Nositelja Programa izobrazbe,

– uvjeti i način izdavanja Potvrde za obavljanje radova na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na EnU u Republici Hrvatskoj, temeljem certifikata izdanog u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu EGP-a),

– Evidencija fizičkih osoba koje u Republici Hrvatskoj mogu obavljati radove na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na EnU temeljem certifikata izdanog u drugoj državi ugovornici EGP-a.

Članak 2.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku rabe u rodnom značenju su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Prilozi Pravilniku

Članak 3.

Ovaj Pravilnik sadrži priloge koji su sastavni dio Pravilnika:

1. Prilog 1 Program izobrazbe građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU

2. Prilog 2 Izgled i sadržaj Certifikata za građevinske radove na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na EnU (format A4)

3. Prilog 3 Obrazac zahtjeva za izdavanje Potvrde za obavljanje radova na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na EnU u Republici Hrvatskoj temeljem certifikata izdanog u drugoj državi ugovornici EGP-a.

4. Prilog 4 Ishodi učenja sa sadržajem praktične provjere znanja

5. Prilog 5 Obrazac zahtjeva za davanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe

II. UVJETI I MJERILA ZA CERTIFICIRANE GRAĐEVINSKE RADNIKE KOJI UGRAĐUJU DIJELOVE ZGRADE KOJI UTJEČU NA EnU

Certifikat

Članak 4.

(1) Certificirani građevinski radnik koji ugrađuje dijelove zgrade koji utječu na EnU (u daljnjem tekstu: certificirani radnik) je fizička osoba kojoj je izdan Certifikat za radove na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na EnU (u daljnjem tekstu: Certifikat) po Programu kontinuirane izobrazbe građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti (u daljnjem tekstu: Program izobrazbe).

(2) Certifikat iz stavka 1. ovoga članka izdaje se fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Uvjeti za izdavanje Certifikata

Članak 5.

Fizičkoj osobi za radove iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika izdat će se Certifikat ako ispunjava sljedeće uvjete:

1. a) posjeduje najmanje kvalifikaciju razine 4.1 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (III. stupanj strukovne spreme prema staroj Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja): trogodišnje strukovno obrazovanje građevinskog usmjerenja za zidara ili tesara ili fasadera ili soboslikara/ličilaca ili krovopokrivača ili montera suhe gradnje, s najmanje šest mjeseci radnog iskustva u struci na poslovima vezanim uz ugradnju energetski učinkovitih elemenata vanjske ovojnice zgrade, ili

1. b) posjeduje najmanje kvalifikaciju razine 4.1 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (III. stupanj strukovne spreme prema staroj Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja): trogodišnje strukovno obrazovanje građevinskog usmjerenja za zanimanja koja nisu navedena u točki 1. a) ovog stavka, s najmanje šest mjeseci radnog iskustva u struci na poslovima vezanim uz ugradnju energetski učinkovitih elemenata vanjske ovojnice zgrade, ili

1. c) posjeduje najmanje kvalifikaciju razine 1. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira: osnovno školsko obrazovanje, s najmanje šest mjeseci radnog iskustva u struci na poslovima vezanim uz ugradnju energetski učinkovitih elemenata vanjske ovojnice zgrade.

2. završila je Program izobrazbe propisan ovim Pravilnikom;

3. položila je provjeru znanja koja se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela sukladno Programu izobrazbe;

4. posjeduje liječničku potvrdu za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od tri metra prema posebnom propisu.

Dužnosti i odgovornosti certificiranih radnika

Članak 6.

(1) Certificirani radnik dužan je za vrijeme važenja Certifikata ispunjavati propisane uvjete za izdavanje Certifikata.

(2) Certificirani radnik odgovoran je za zakonitost, stručnost i točnost u obavljanju radova za koje mu je izdan Certifikat.

(3) Certificirani radnik dužan je redovito se stručno usavršavati. Stručno usavršavanje podrazumijeva pohađanje seminara za stručno usavršavanje kod Nositelja Programa izobrazbe u trajanju od minimalno 8 sati za vrijeme važenja Certifikata.

Fizičke osobe koje posjeduju certifikat izdan u drugoj državi

Članak 7.

(1) Fizičkoj osobi državljaninu države Ugovornice EGP-a koja izvodi radove na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na EnU u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) može izdati Potvrdu za obavljanje radova na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na EnU u Republici Hrvatskoj temeljem certifikata izdanog u drugoj državi ugovornici EGP-a (u daljnjem tekstu: Potvrda).

(2) U svrhu izdavanja Potvrde, fizička osoba iz stavka 1. ovog članka Ministarstvu predaje zahtjev prema Prilogu 3. ovoga Pravilnika. Zahtjevu je dužna priložiti certifikat iz stavka 1. ovoga članka i pisanu izjavu tijela koje je izdalo certifikat da je certifikat izdan u skladu s Build Up Skills europskom inicijativom za povećanje znanja i vještina građevinskih radnika koji rade na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na EnU. Prilozi zahtjevu moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštene osobe.

(3) Ministarstvo će u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, fizičkoj osobi iz stavka 1. ovoga članka izdati Potvrdu.

(4) Potvrda se izdaje na rok istovjetan roku važenja certifikata iz stavka 1. ovoga članka na osnovu kojeg je Potvrda izdana.

(5) Podaci o fizičkoj osobi iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u Evidenciju fizičkih osoba koje u Republici Hrvatskoj mogu obavljati radove na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na EnU temeljem certifikata izdanog u drugoj državi ugovornici EGP, iz glave VI ovog Pravilnika.

Članak 8.

Fizičkoj osobi državljaninu strane države koja nije država ugovornica EGP-a, koja ima certifikat izdan u toj državi u skladu sa europskom inicijativom Build Up Skills, ima pravo u Republici Hrvatskoj izvoditi radove na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na EnU pod pretpostavkom uzajamnosti i pod istim uvjetima kao i certificirani radnik u skladu s ovim Pravilnikom.

III. PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE I OBVEZE NOSITELJA PROGRAMA IZOBRAZBE

Članak 9.

(1) Program izobrazbe provode Nositelji Programa izobrazbe.

(2) Nositelji Programa izobrazbe su pravne osobe kojima je Ministarstvo izdalo suglasnost za provedbu Programa izobrazbe.

Suglasnost

Članak 10.

(1) Suglasnost za provođenje Programa izobrazbe izdaje Ministarstvo rješenjem.

(2) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na rok od 5 godina nakon čega prestaje važiti, a može se ponovno izdati na isti rok na način i pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Uvjeti za izdavanje suglasnosti

Članak 11.

Suglasnost za provođenje Programa izobrazbe može se izdati pravnoj osobi koja:

1. osigura stručne osobe koje će voditi teoretski i praktični dio izobrazbe i provjere znanja certificiranih radnika:

– Stručne osobe koje će voditi teorijski dio izobrazbe i provjere znanja iz stavka (1) podstavka 1. ovog članka su osobe koje imaju najmanje završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer građevinarstva ili arhitekture, odnosno koje imaju završen specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer građevinske struke ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 300 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski naziv diplomirani inženjer građevinarstva ili arhitekture, a koje imaju najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućem području računajući od dana završetka odgovarajućeg školovanja. Pod odgovarajućim usmjerenjem smatra se usmjerenje na području, odnosno zanimanje/zanimanja za koje/koja se Program izobrazbe radnika provodi.

– Stručne osobe koje će voditi praktični dio izobrazbe i provjere znanja iz stavka (1) podstavka 1. ovog članka su osobe koje imaju najmanje završeno srednjoškolsko strukovno obrazovanje odgovarajućeg usmjerenja, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućem području, odnosno koje imaju završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij kojim se stječe akademski ili stručni naziv sveučilišni ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tehničke struke: arhitektonske ili građevinske struke ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 180 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski ili stručni naziv inženjer arhitektonske ili građevinske struke, a koje imaju najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućem području računajući od dana završetka odgovarajućeg školovanja. Pod odgovarajućim usmjerenjem smatra se usmjerenje na području, odnosno zanimanje/zanimanja za koje/koja se Program izobrazbe radnika provodi.

2. raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje teorijskog i praktičnog dijela Programa izobrazbe u skladu s posebnim propisima i modelima u skladu s Programom izobrazbe građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU (Prilog 1.).

3. osigura administrativnu osobu za vođenje evidencija i obavljanje drugih administrativnih poslova.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti

Članak 12.

(1) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu iz Priloga 5.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

1. preslike diploma, odnosno svjedodžbi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i stručno usavršavanje;

2. životopisi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i stručno usavršavanje;

3. preslike potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapis o radno-pravnom statusu (elektronički zapisi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i administrativne osobe;

4. detaljno razrađeni Program izobrazbe s planiranom satnicom prema Prilogu 1. ovoga Pravilnika;

5. sadržaj i način provođenja provjere znanja polaznika Programa izobrazbe;

6. dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje Programa izobrazbe;

7. izjava da pravna osoba raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje Programa izobrazbe u skladu s člankom 11. stavkom 1. točka 2. ovoga Pravilnika;

8. ugovori o djelu predavača koji nisu zaposleni kod Nositelja Programa izobrazbe o sudjelovanju u provedbi Programa izobrazbe.

9. dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi.

Obveze nositelja Programa izobrazbe

Članak 13.

(1) Nositelj Programa izobrazbe obvezan je:

1. provjeriti ispunjava li fizička osoba uvjete za pristupanje Programu izobrazbe;

2. provoditi Program izobrazbe sukladno propisanom programu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika;

3. provjeriti identitet i prisutnost osobe koja pohađa Program izobrazbe ili seminar za stručno usavršavanje, odnosno pristupa provjeri znanja;

4. provesti provjeru znanja osoba sukladno ovom Pravilniku;

5. voditi evidenciju osoba koje su uspješno završile Program izobrazbe;

6. pravovremeno izdavati Certifikate;

7. provoditi stručno usavršavanje;

8. voditi evidenciju o stručnom usavršavanju, slati pozive na stručno usavršavanje, izdavati potvrde o obavljenom stručnom usavršavanju;

9. dostaviti Ministarstvu plan održavanja Programa izobrazbe i Program stručnog usavršavanja za narednu kalendarsku godinu najkasnije do 1. listopada tekuće godine;

10. na zahtjev izvještavati Ministarstvo o provedbi Programa izobrazbe i Programa stručnog usavršavanje;

11. Ministarstvu dostavljati podatke iz evidencija koje se vode u okviru Programa izobrazbe i Programa stručnog usavršavanja;

12. omogućiti Ministarstvu nadzor nad provedbom Programa izobrazbe i drugim obvezama koje ima u skladu s ovim Pravilnikom te nad dokumentima na temelju kojih se vodi evidencija osoba koje pohađaju Program izobrazbe,

(2) Nositelj Programa izobrazbe upisuje u Registar radnika certificiranih za radove na ugradnji elemenata zgrade koji utječu na EnU iz glave V. ovog Pravilnika potrebne podatke o certificiranim radnicima kojima je izdao Certifikat u roku od 15 dana od dana izdavanja Certifikata, odnosno u roku od 15 dana od dana održanog usavršavanja. Prilikom ponovnog izdavanja Certifikata Nositelj Programa izobrazbe upisuje u Registar radnika certificiranih za radove na ugradnji elemenata zgrade koji utječu na EnU potrebne podatke u roku od 15 dana nakon izdavanja novog Certifikata.

(3) Nositelj Programa izobrazbe obvezan je omogućiti stručno usavršavanje certificiranih radnika najmanje jednom godišnje.

(4) Nositelj Programa izobrazbe dužan je za vrijeme važenja izdane mu suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe ispunjavati propisane uvjete za izdavanje suglasnosti.

Program izobrazbe

Članak 14.

(1) Za stručnu izobrazbu radnika u svrhu ishođenja Certifikata utvđen je Program izobrazbe koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1).

(2) Programu izobrazbe mogu pristupiti fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete propisane u članku 5. stavku 1.a ili 1.b ili 1.c ovog ovoga Pravilnika.

Zahtjev za pristupanje Programu izobrazbe

Članak 15.

(1) Zahtjev za pristupanje Programu izobrazbe fizička osoba podnosi Nositelju Programa izobrazbe koji su upisani u Registar Nositelja Programa izobrazbe za certificirane radnike koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU.

(2) Zahtjev za pristupanje Programu izobrazbe fizička osoba obavezna je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 5. točka 1.a ili 1.b ili 1.c ovoga Pravilnika.

Dokazi

Članak 16.

Fizička osoba koja podnosi zahtjev za pristupanje Programu izobrazbe dužna je zahtjevu priložiti sljedeće isprave:

1. presliku važeće osobne iskaznice;

2. presliku svjedodžbe ili diplome;

3. presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapis o radno-pravnom statusu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u struci;

4. opis radnog iskustva na poslovima u struci;

5. liječničku potvrdu za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od tri metra prema posebnom propisu.

Svrha Programa izobrazbe

Članak 17.

Certificirani radnici nakon uspješno završenog Programa izobrazbe moraju imati znanja i vještine propisane u Prilogu 4 ovog Pravilnika ovisno o zanimanjima (fasader, zidar, soboslikar – ličilac, monter suhe gradnje, krovopokrivač, tesar).

Provjera znanja

Članak 18.

(1) Provjeru znanja fizičkih osoba koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom provodi Nositelj Programa izobrazbe putem Ispitnog povjerenstva.

(2) Nositelj Programa izobrazbe dužan je omogućiti izlazak na provjeru znanja osobama koje su završile Program izobrazbe u roku od 14 dana nakon završetka Programa izobrazbe. Nositelj Programa izobrazbe dužan je osigurati provjere znanja najmanje dva puta godišnje. Polaznik mora pristupiti ispitu kod istog Nositelja Programa izobrazbe gdje je pohađao Program izobrazbe najkasnije tri mjeseca nakon završetka Programa izobrazbe.

(3) Ispitno povjerenstvo se sastoji od tri člana: predsjednika povjerenstva izabranog iz kadra stručnih osoba koje vode teorijski dio izobrazbe i provjere znanja, člana povjerenstva izabranog iz kadra stručnih osoba koje vode teorijski dio izobrazbe i provjere znanja i člana povjerenstva izabranog iz kadra stručnih osoba koje vode praktični dio izobrazbe i provjere znanja.

(4) Provjera znanja obuhvaća teorijski i praktični dio. Teorijski dio provjere znanja odnosi se na pismenu provjeru koja se provodi nakon uspješno provedene provjere praktičnog dijela znanja. Praktični dio izobrazbe održava se nakon odslušanog teorijskog dijela Programa izobrazbe. Praktični dio provjere znanja odnosi se na demonstraciju specifičnih vještina ovisno o zanimanjima (fasader, zidar, soboslikar – ličilac, monter suhe gradnje, krovopokrivač, tesar) definiranim u Prilogu 4 ovog Pravilnika. Teorijskoj provjeri znanja osoba može pristupiti najkasnije tri mjeseca nakon pohađanja praktičnog dijela izobrazbe.

(5) Kod provođenja provjere znanja Ispitno povjerenstvo vodi zapisnik koji obvezno sadrži:

1. podatke o osobi koja je pristupila provjeri znanja (ime i prezime, stručnu spremu, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj);

2. datum provođenja provjere znanja;

3. ispit koji je osoba rješavala u provjeri teorijskog dijela znanja s ocjenom teorijskog dijela znanja;

4. izvješće o provjeri praktičnog dijela znanja s ocjenom praktičnog dijela znanja;

5. konačnu ocjenu provjere znanja »položio« ili »nije položio«;

6. imena i prezimena članova Ispitnog povjerenstva.

(6) Smatra se da je fizička osoba položila provjeru znanja ukoliko je položila provjeru teorijskog dijela znanja i praktičnog dijela znanja. Smatra se da je osoba položila provjeru teorijskog dijela znanja ukoliko je stekla najmanje 60 % bodova.

Smatra se da je osoba položila provjeru praktičnog dijela znanja ukoliko je pravilno izvela praktičnu vježbu iz Priloga 1 ovog Pravilnika.

Rezultate provjere znanja objavljuje predsjednik Ispitnog povjerenstva odmah nakon završetka provjere znanja. Osoba koja nije zadovoljna s ocjenom Ispitnog povjerenstva, može odmah nakon objave rezultata provjere znanja uložiti prigovor koji se unosi u zapisnik o tijeku provjere znanja. O prigovoru odlučuje Ispitno povjerenstvo koje po potrebi može odrediti dodatnu provjeru znanja.

(7) Osobama koje su položile provjeru znanja nakon završenog Programa izobrazbe, Nositelj Programa izobrazbe izdaje Certifikat prema članku 23. ovog Pravilnika.

(8) Osoba koja ne položi provjeru praktičnog i/ili teorijskog dijela znanja, ima pravo pristupiti provjeri znanja još jednom u dijelu koji nije položila.

(9) Ako i nakon ponovnog pristupanja provjeri teorijskog i/ili praktičnog dijela znanja osoba nije položila provjeru znanja, može ponovno pohađati cijeli Program izobrazbe i nakon toga ponovno pristupiti provjeri znanja.

Stručno usavršavanje

Članak 19.

(1) Sadržaj stručnog usavršavanja utvrđuje Nositelj Programa izobrazbe.

(2) Raspored stručnog usavršavanja za sljedeću godinu Nositelj Programa izobrazbe dužan je objaviti na svojim službenim internetskim stranicama najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

(3) Certificirani radnici pohađanjem stručnog usavršavanja stječu znanja o:

1. tehničkom napretku u struci (materijali, tehnologije, metodologije i sl.);

2. promjenama vezanim uz nacionalnu i europsku tehničku regulativu iz područja ugradnje dijelova zgrade koji utječu na EnU i promjenama europskog prava na tom području.

Potvrda o sudjelovanju na stručnom usavršavanju

Članak 20.

Certificiranim radnicima koje su pohađali seminar za stručno usavršavanje Nositelj Programa izobraze izdaje potvrdu o sudjelovanju na stručnom usavršavanju i unosi podatke o tome u Registar certificiranih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU.

Članak 21.

Potvrda o pohađanju stručnog usavršavanja za fizičku osobu obvezno sadrži:

1. ime i prezime;

2. osobni identifikacijski broj;

3. datum i mjesto rođenja;

4. datum i trajanje pohađanja stručnog usavršavanja;

5. naziv i tema stručnog usavršavanja;

6. naziv i osobni identifikacijski broj Nositelja Programa izobrazbe koji ga je proveo;

7. broj potvrde, datum i mjesto izdavanja potvrde;

8. ime i prezime, potpis odgovorne osobe Nositelja Programa izobrazbe

IV. IZDAVANJE CERTIFIKATA

Način izdavanja Certifikata

Članak 22.

(1) Certifikat iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika izdaje Nositelj Programa izobrazbe iz članka 9. stavka 2. ovog Pravilnika fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(2) Certifikat iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na rok od 5 godina nakon čega prestaje važiti, a može se ponovno izdati na isti rok na način i pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Izdavanje Certifikata

Članak 23.

Nositelj Programa izobrazbe izdaje Certifikat fizičkoj osobi u roku 10 dana od položene provjere znanja.

Sadržaj Certifikata

Članak 24.

Certifikat obavezno sadrži:

1. naziv Certifikata;

2. podatke o certificiranom radniku (ime i prezime, osobni identifikacijski broj, zanimanje);

3. datum i mjesto izdavanja Certifikata;

4. rok važenja Certifikata;

5. naziv, datum i trajanje izobrazbe;

6. registarski broj certificiranog radnika iz Registra certificiranih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade povezane s EnU;

6. naziv Nositelja Programa izobrazbe koji izdaje Certifikat;

7. osobni identifikacijski broj Nositelja Programa izobrazbe;

8. adresu sjedišta Nositelja Programa izobrazbe;

9. ime i prezime, potpis odgovorne osobe Nositelja Programa izobrazbe

10. naziv Pravilnika, broj i datum Narodnih novina u kojima je objavljen Pravilnik na temelju kojega se izdaje Certifikat.

Ponovno izdavanje Certifikata nakon isteka roka važenja

Članak 25.

(1) Nakon isteka roka važenja Certifikat se može ponovno izdati na zahtjev certificiranog radnika.

(2) Na postupak i uvjete ponovnog izdavanja Certifikata iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o izdavanju Certifikata.

(3) Certificirani radnik koji želi da mu se ponovno izda Certifikat dužan je predati zahtjev za ponovnim izdavanjem Certifikata Nositelju Programa izobrazbe u roku od godine dana nakon isteka važećeg Certifikata. Zahtjev za ponovnim izdavanjem Certifikata certificirani radnik može podnijeti najranije 30 dana prije isteka roka važenja Certifikata.

(4) Za ponovo izdavanje Certifikata nakon isteka roka važenja certificirani radnik mora ispunjavati i uvjete iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Nositelj Programa izobrazbe izdat će Certifikat fizičkoj osobi koja zadovoljava uvjete propisane ovim Pravilnikom najkasnije četrnaest dana nakon podnesenog zahtjeva za ponovnim izdavanjem Certifikata.

V. REGISTAR RADNIKA CERTIFICIRANIH ZA UGRADNJU DIJELOVA ZGRADE KOJI UTJEČU NA EnU

Vođenje Registra

Članak 26.

Registar radnika certificiranih za ugradnju dijelova zgrade koji utječu na EnU ustrojava i vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku.

Sadržaj Registra

Članak 27.

(1) Registar radnika certificiranih za ugradnju dijelova zgrade koji utječu na EnU iz članka 26. ovoga Pravilnika sadrži:

1. osnovne podatke o certificiranom radniku: ime i prezime, spol, datum rođenja, osobni identifikacijski broj, registarski broj certificiranog radnika iz Registra certificiranih radnika certificiranih za ugradnju dijelova zgrade koji utječu na EnU;

2. ostale podatke o certificiranom radniku: adresa, e-mail adresa, broj telefona, mjesto rođenja, država rođenja, završena škola, stručna sprema, broj godina radnog iskustva u struci prije izdavanja Certifikata, datum izdavanja prvog Certifikata;

3. podatke o Certifikatu: naziv Certifikata, datum i mjesto izdavanja Certifikata, rok važenja Certifikata, naziv i osobni identifikacijski broj Nositelja Programa izobrazbe koji je izdao Certifikat, adresu sjedišta Nositelja Programa izobrazbe koji je izdao Certifikat, ime i prezime odgovorne osobe Nositelja Programa izobrazbe, naziv izobrazbe, broj i datum »Narodnih novina« u kojima je objavljen pravilnik temeljem kojega se izdaje Certifikat;

4. podatke o završenom Programu izobrazbe: naziv Programa izobrazbe, naziv i osobni identifikacijski broj Nositelja Programa izobrazbe koji ga je proveo, adresu središta Nositelja Programa izobrazbe, ime i prezime odgovorne osobe Nositelja Programa izobrazbe, datum pohađanja Programa;

5. podatke o stručnom usavršavanju: naziv seminara za stručno usavršavanje, naziv i osobni identifikacijski broj Nositelja Programa izobrazbe koji ga je proveo, datum pohađanja stručnog usavršavanja, broj odslušanih sati stručnog usavršavanja.

(2) Izvadak iz Registra iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

VI. EVIDENCIJA FIZIČKIH OSOBA KOJE U REPUBLICI HRVATSKOJ MOGU OBAVLJATI RADOVE NA UGRADNJI ELEMENATA ZGRADE KOJI UTJEČU NA EnU TEMELJEM CERTIFIKATA IZDANOG U DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI EGP-a

Vođenje Evidencije

Članak 28.

(1) Evidenciju fizičkih osoba koje u Republici Hrvatskoj mogu obavljati radove na ugradnji dijelova zgrade koji utječu na EnU temeljem certifikata izdanog u drugoj državi ugovornici EGP (u daljnjem tekstu: Evidencija) ustrojava i vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku.

(2) Izvadak iz Evidencije iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

Sadržaj Evidencije

Članak 29.

Evidencija iz članka 28. ovog Pravilnika sadrži:

1. osnovne podatke o fizičkoj osobi: ime i prezime, spol, datum rođenja, državljanstvo, broj osobne iskaznice ili putovnice;

2. ostale podatke o certificiranom radniku: adresa stanovanja, e-mail adresa, broj telefona, mjesto i država rođenja, mjesto i država izdavanja osobne iskaznice ili putovnice, naziv tijela koje je izdalo osobnu iskaznicu ili putovnicu, datum izdavanja osobne iskaznice ili putovnice, rok važenja osobne iskaznice ili putovnice, stručna sprema i zvanje;

3. podatke o certifikatu: naziv certifikata na hrvatskom i izvornom jeziku, datum izdavanja certifikata, mjesto i država izdavanja certifikata, rok važenja certifikata, naziv i adresa tijela koje je izdalo certifikat;

4. podatke o Potvrdi.

VII. REGISTAR NOSITELJA PROGRAMA IZOBRAZBE

Vođenje Registra

Članak 30.

(1) Registar Nositelja Programa izobrazbe za certificirane radnike koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU ustrojava i vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku.

(2) Izvadak iz Registra Nositelja Programa izobrazbe za certificirane radnike certificirane radnike koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

Sadržaj Registra

Članak 31.

Registar Nositelja Programa izobrazbe za certificirane radnike certificirane radnike koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na EnU sadrži:

1. naziv i osobni identifikacijski broj Nositelja Programa izobrazbe;

2. klasifikacijski broj, urudžbeni broj te datum izdavanja suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe;

3. adresu sjedišta, e-mail adresu, broj telefona Nositelja Programa izobrazbe;

4. ime i prezime odgovorne osobe Nositelja Programa izobrazbe i njezin osobni identifikacijski broj;

5. imena i prezimena stručnih osoba koje provode Program izobrazbe i njihove osobne identifikacijske brojeve;

6. odjeljak za napomene.

VIII. NADZOR NAD RADOM NOSITELJA PROGRAMA IZOBRAZBE

Nadzor

Članak 32.

Nadzor nad ispunjavanjem uvjeta za provođenje Programa izobrazbe nad Nositeljima Programa izobrazbe provodi Ministarstvo i po potrebi poduzima propisane mjere.

Oduzimanje suglasnosti

Članak 33.

(1) Ako Nositelj Programa izobrazbe prestane ispunjavati neki od uvjeta propisanih ovim Pravilnikom Ministarstvo će mu rješenjem oduzeti suglasnost.

(2) Ako se utvrdi nepravilnost u provođenju Programa izobrazbe odnosno nepravilnosti u provođenju drugih obaveza Nositelja Programa izobrazbe propisanih ovim Pravilnikom Ministarstvo će Nositelju Programa izobrazbe rješenjem odrediti primjereni rok za otklanjanje nepravilnosti.

(3) Ako Nositelj Programa izobrazbe ne otkloni nepravilnosti iz stavka 2. ovoga članka u danom roku, Ministarstvo će mu rješenjem oduzeti suglasnost za provođenje Programa izobrazbe.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Fizičkim osobama koje su do stupanja na snagu ovog Pravilnika pohađale i uspješno završile Program izobrazbe propisan ovim Pravilnikom, izdat će se Certifikat te će iste biti upisane u Registar radnika certificiranih za ugradnju dijelova zgrade koji utječu na EnU, sukladno ovom Pravilniku.

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/16-12/8

Urbroj: 531-04-2-17-5

Zagreb, 28. lipnja 2017.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.

PRILOG 1.

PROGRAM IZOBRAZBE

Program CROSKILLS je program kontinuirane izobrazbe građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti. Ovaj program neformalnog učenja nastao je na osnovu Nacionalnih smjernica za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti, europske inicijative Build Up Skills te zajedničkim djelovanjem stručne javnosti kroz Nacionalnu kvalifikacijsku platformu u cilju jačanja vještina građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti.

Program CROSKILLS sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela izobrazbe koja se provodi prema satnici:

Izobrazba kvalificiranih radnika (h)Izobrazba radnika kvalificiranih za neko drugo građevinsko zanimanje (h)Izobrazba nekvalificiranih radnika i radnika kvalificiranih za ne-građevinska zanimanja (h)
Teorijski dioZajednički dio222
Strukovni dio61013
Praktični dio121315
SVEUKUPNO SATI202530


Program izobrazbe za teorijski dio nastave

Teorijski dio nastave sastoji se od dva dijela:

1) Zajednički dio – teorijska znanja koja su jednaka za svih 6 (šest) građevinskih zanimanja (fasader, zidar, soboslikar – ličlilac, monter suhe gradnje, krovopokrivač, tesar);

2) Strukovni dio – teorijska znanja koja ovise o pojedinom zanimanju (fasader, zidar, soboslikar – ličlilac, monter suhe gradnje, krovopokrivač, tesar).

• Zajednički dio (2 sata)

Zanimanja: fasader, zidar, soboslikar – ličlilac, krovopokrivač, tesar, monter suhe gradnje

1 OPĆENITO

1.1 ENERGETSKA UČINKOVITOST

1.2 POSTUPANJE S GRAĐEVINSKIM OTPADOM

2 OSNOVE SOCIOLOGIJE RADA

3 ZAKONSKI OKVIRI

3.1 ORGANIZACIJA GRAĐENJA

3.2 ZAŠTITA NA RADU

3.3 ZAŠTITA OD POŽARA

4 POZNAVANJE ZGRADE

4.1 POZNAVANJE NACRTA

4.2 ELEMENTI ZGRADE

4.3 POMOĆNE KONSTRUKCIJE NA GRADILIŠTU

5 KONTROLA KVALITETE GRAĐENJA

5.1 ZRAKONEPROPUSNOST

• Strukovni dio

Zanimanje fasader (6 – 13 sati)

1 UVOD U FASADERSKU STRUKU

1.1 DJELATNOST FASADERA

1.2 FASADERSKI PRIBOR, ALATI I STROJEVI

1.3 MATERIJALI U FASADERSKOJ STRUCI

1.4 OSNOVE ZIDANJA I ŽBUKANJA

2 IZOLACIJA OBJEKTA

2.1 ETICS SUSTAVI

2.2 VENTILIRANE I STAKLENE FASADE

2.3 UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE

2.4 ZELENE FASADE

Zanimanje zidar (6 – 13 sati)

1 UVOD U ZIDARSKU STRUKU

1.1 DJELATNOST ZIDARA

1.2 ZIDARSKI ALAT, PROBOR I STROJEVI

1.3 ZIDARSKI MATERIJALI

2 ZIDANE KONSTRUKCIJE

2.1 ZIDNI ELEMENTI I NJIHOVA SVOJSTVA

2.2 UPUTE ZA GRADNJU ZIDANIH KONSTRUKCIJA

2.3     POSTUPCI NJEGE I ZAŠTITE TIJEKOM IZVEDBE ZIĐA

2.4 NORMATIVI

3 IZOLACIJA ZGRADE

3.1 IZOLACIJSKI MATERIJALI

3.2 IZOLACIJA TEMELJA I PODOVA

3.3 ETICS SUSTAVI

3.4 UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE

3.5 KROVOVI

Zanimanje monter suhe gradnje (6 – 13 sati)

1 UVOD STRUKU MONTERA SUHE GRADNJE

1.1 DJELATNOST MONTERA SUHE GRADNJE

1.2 ALAT I PRIBOR U SUHOJ GRADNJI

1.3 MATERIJALI U SUHOJ GRADNJI

2 SUSTAVI SUHE GRADNJE

2.1 ZIDNI SUSTAVI SUHE GRADNJE

2.2 STROPNI SUSTAVI SUHE GRADNJE

2.3 OBLAGANJE POTKROVLJA SUHOM GRADNJOM

2.4 PODNI SUSTAVI SUHE GRADNJE

2.5 ZAVRŠNA OBRADA SPOJEVA PLOČA

Zanimanje soboslikar – ličilac (6 – 13 sati)

1 UVOD U SOBOSLIKARSKO – LIČILARSKU STRUKU

1.1 DJELATNOST SOBOSLIKARA – LIČILACA

1.2 SOBOSLIKARSKO-LIČILAČI PRIBOR I ALAT

1.3 SOBOSLIKARSKO – LIČILAČKI MATERIJALI

2     IZVOĐENJE VANJSKIH ZAVRŠNIH PREMAZA S PRIPADAJUĆIM PREDRADNJAMA

2.1 SOBOSLIKARSKA OBRADA FASADNIH ZIDOVA

2.2 LIČILAČKA OBRADA STOLARIJE

2.3 SOBOSLIKARSKA OBRADA POTKROVLJA

3 IZOLACIJA ZGRADE

3.1 IZOLACIJSKI MATERIJALI

3.2 ETICS SUSTAVI

3.3 UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE

Zanimanje krovopokrivač (6 – 13 sati)

1 UVOD U KROVOPOKRIVAČKU STRUKU

1.1 DJELATNOST KROVOPOKRIVAČA

1.2 VRSTE KROVNOG POKROVA

1.3 NOSIVA KROVNA KONSTRUKCIJA

1.4 KROVNA OPREMA

1.5 ZAŠTITA KROVNE KONSTRUKCIJE

1.6 VEZNA SREDSTVA, PRIBOR, ALAT I STROJEVI

1.7 IZOLACIJSKI MATERIJALI

1.8 UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE

2 POKROVI CRIJEPOM

2.1 CRIJEP

2.2 LIM

2.3 KROVNE PLOČE

2.4 POKROV OD ORGANSKIH PRIRODNIH MATERIJALA

3 RAVNI KROVOVI

3.1     PODJELA RAVNIH KROVOVA S OBZIROM NA RASPORED SLOJEVA

3.2 DETALJI PRODORA I VEZA KROVA

3.3 NAJČEŠĆI PROBLEMI NA RAVNIM KROVOVIMA

3.4 SANACIJA RAVNIH KROVOVA

4 GRAĐEVNA LIMARIJA

4.1 MATERIJALI I KARAKTERISTIKE GRAĐEVNE LIMARIJE

4.2 POVRŠINSKA OBRADA I ZAŠTITA LIMOVA

4.3 SASTAVLJANJE LIMOVA

4.4     ELEMENTI GRAĐEVINSKE LIMARIJE U KROVOPOKRIVAČKOJ STRUCI

4.5 GRIJANJE OLUKA I ODVODA OBORINSKE VODE

Zanimanje tesar (6 – 13 sati)

1 UVOD U TESARSKU STRUKU

1.1 DJELATNOST TESARA

1.2 TESARSKI PRIBOR, ALAT I STROJEVI

1.3 MATERIJALI I VEZNA SREDSTVA

1.4 DRVENE KONSTRUKCIJE

1.5 OSNOVNE TESARSKE OBRADE

1.6 KROVNA KONSTRUKCIJA

1.7 TEHNOLOGIJA IZRADE DRVENIH ZGRADA PO PRINCIPU MONTAŽNE GRADNJE

2 IZOLACIJA ZGRADE

2.1 IZOLACIJA TEMELJA I PODOVA

2.2 IZOLACIJA FASADNIH DRVENIH ZIDOVA

2.3 DRVENI STROPOVI I NJIHOVA IZOLACIJA

2.4 UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE

2.5 IZOLACIJA KROVIŠTA

3 EKO GRADNJA

Program izobrazbe za parktični dio nastave

Praktična nastava na modelu krovišta za zanimanja tesar, krovopokrivač, monter suhe gradnje

1. Izradu drvenog podaščanog ventiliranog krova.

2. Izvedba toplinske izolacije krovišta.

3. Pravilna izvedba slojeva brana u slučaju prodora.

4. Izrada drvenog zida sa toplinskom izolacijom, postavljenom kišnom i parnom branom i fasadnom toplinskom izolacijom.

Praktična nastava na modelu temelja zida za zanimanja zidar, fasader, soboslikar – ličilac

1. Zidanje opekom s poboljšanim energetskim svojstvima.

2. Ugradnja prozora po principu RAL ugradnje.

3. Izvedba toplinskog sustava fasade prema ETISC smjernicama.

4. Prezentacija postave specijalnih toplinsko izolacijskih elementa.

PRILOG 2

PRILOG 3

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA OBAVLJANJE RADOVA NA UGRADNJI DIJELOVA ZGRADE KOJI UTJEČU NA ENERGETSKU UČINKOVITOST U REPUBLICI HRVATSKOJ TEMELJEM CERTIFIKATA IZDANOG U DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI EGP-a

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA OBAVLJANJE RADOVA NA UGRADNJI DIJELOVA ZGRADE KOJI UTJEČU NA ENERGETSKU UČINKOVITOST U REPUBLICI HRVATSKOJ
(popuniti tiskanim slovima, po mogućnosti u elektroničkoj formi)
I. Podaci o fizičkoj osobi
Ime:
Prezime:
Spol:
Stručna sprema i zvanje:
Državljanstvo:
Datum rođenja:
Mjesto i država rođenja:
Adresa stanovanja (ulica i kućni broj):
Grad i država stanovanja:
Broj telefona / mobilnog telefona:
E-mail:
II. Podaci o putovnici ili osobnoj iskaznici:
(zaokružiti naziv dokumenta)
Broj osobne iskaznice ili putovnice:
Naziv tijela koje je izdalo osobnu iskaznicu ili putovnicu:
Mjesto i država izdavanja:
Datum izdavanja:
Rok važenja:
III. Podaci o certifikatu:
Naziv certifikata:
Naziv i adresa tijela koje je izdalo certifikat:
Mjesto i država izdavanja:
Datum izdavanja:
Rok važenja:
IV. Izjava podnositelja zahtjeva
Da su podaci navedeni u ovom zahtjevu točni potvrđujem potpisom te sam suglasan da se javno objave moji podaci


Datum podnošenja zahtjevaIme i prezime podnositelja zahtjevaPotpis podnositelja zahtjeva
   


PRILOG 4.

ISHODI UČENJA SA SADRŽAJEM PRAKTIČNE PROVJERE ZNANJA

Certificirani radnik za zanimanje FASADER nakon uspješno završenog Programa izobrazbe mora:

• Navesti svojstva i primjenu izolacijskih materijala, alata, pribora i pomagala;

• Objasniti energetsku učinkovitost u zgradarstvu;

• Objasniti ventilirane, staklene i zelene fasadama;

• Objasniti načine kontrole kvalitete građenja (zrakonepropusnost);

• Objasniti zidanje sa zidnim elementima koji imaju poboljšana energetska svojstva;

• Odabrati potrebne materijale i izvesti postavljanje ETICS fasade uključujući izvedbu detalja (izvedba podnožja fasade, detalj spoja s tlom, spoj krova i zida, ugradnja prozorskih klupčica, izvedba kuteva i rubova, priključivanje dodatnih elemenata);

• Interpretirati greške uzrokovane nepravilnom primjenom i izborom materijala za izradu ETICS fasada;

• Izvesti brtvljenja proboja kroz elemente zgrade;

• Izvesti vanjsku stolariju uz zadovoljenje uvjeta zrakopropusnosti;

• Pokazati i objasniti postavljanje specijalnih toplinsko izolacijskih elementa.

Certificirani radnik za zanimanje ZIDAR nakon uspješno završenog Programa izobrazbe mora:

• Navesti svojstva i primjenu izolacijskih materijala, alata, pribora i pomagala;

• Objasniti energetsku učinkovitost u zgradarstvu;

• Objasniti načine kontrole kvalitete građenja (zrakonepropusnost);

• Opisati izvedbu hidroizolacije i toplinske izolacije temelja;

• Opisati izvedbu toplinske izolacije podova

• Izvesti zidanje sa zidnim elementima koji imaju poboljšana energetska svojstva uključujući i ugradnju nadvoja iznad otvora

• Objasniti potrebne materijale za postavljanje ETICS fasade uključujući izvedbu detalja (izvedba podnožja fasade, detalj spoja s tlom, spoj krova i zida, ugradnja prozorskih klupčica, izvedba kuteva i rubova, priključivanje dodatnih elemenata);

• Interpretirati greške uzrokovane nepravilnom primjenom i izborom materijala za izradu ETICS fasada;

• Objasniti brtvljenje proboja kroz elemente zgrade;

• Izvesti vanjsku stolariju uz zadovoljenje uvjeta zrakopropusnosti;

• Pokazati i objasniti postavljanje specijalnih toplinsko izolacijskih elementa;

• Objasniti izvedbu izolacije krovova (ravni i kosi);

• Objasniti ugradnju predgotovljenih sustava (betonski zidni paneli, brtvljenje predgotovljenih betonskih zidnih panela, drveni zidni paneli);

• Opisati izoliranu oplatu za beton.

Certificirani radnik za zanimanje SOBOSLIKAR – LIČILAC nakon uspješno završenog Programa izobrazbe mora:

• Navesti svojstva i primjenu izolacijskih materijala, alata, pribora i pomagala;

• Objasniti energetsku učinkovitost u zgradarstvu;

• Objasniti načine kontrole kvalitete građenja (zrakonepropusnost);

• Navesti primjenu soboslikarsko-ličilačkih materijala, alata i pribora;

• Objasniti i primijeniti izvođenje vanjskih završnih premaza s pripadajućim predradnjama što uključuje soboslikarsku obradu fasadnih zidova, ličilačka obrada stolarije i soboslikarska obrada potkrovlja

• Objasniti i primijeniti postupak pri unutarnjem ličenju

• Objasniti i primijeniti izvođenje unutarnje izolacije uključujući prepoznavanje greška koje se pojavljuju prilikom izvođenja unutarnje izolacije

• Objasniti greške koje se pojavljuju kod soboslikarsko ličilačkih radova;

• Odabrati potrebne materijale i izvesti postavljanje ETICS fasade uključujući izvedbu detalja (izvedba podnožja fasade, detalj spoja s tlom, spoj krova i zida, ugradnja prozorskih klupčica, izvedba kuteva i rubova, priključivanje dodatnih elemenata);

• Objasniti greške uzrokovane nepravilnim izborom i primjenom materijala za izradu ETICS fasada;

• Izvesti brtvljenja proboja kroz elemente zgrade;

• Izvesti vanjsku stolariju uz zadovoljenje uvjeta zrakopropusnosti;

• Pokazati i objasniti postavljanje specijalnih toplinsko izolacijskih elementa.

Certificirani radnik za zanimanje KROVOPOKRIVAČ nakon uspješno završenog Programa izobrazbe mora

• Navesti svojstva i primjenu izolacijskih materijala, alata, pribora i pomagala;

• Objasniti energetsku učinkovitost u zgradarstvu;

• Objasniti načine kontrole kvalitete građenja (zrakonepropusnost);

• Opisati znanja krovopokrivačke struke što uključuje nosivu krovnu konstrukciju, krovne pokrove, krovne ploče i krovni paneli, krovnu opremu, krovoporivačke alate, pribore i strojeve;

• Objasniti ravne krovove, pogreške i probleme koji se pojavljuju na ravnim krovovima, te njihovim sanacijama;

• Opisati ugradnju vanjske stolarije;

• Izvesti ventilirano krovište s toplinskom izolacijom što uključuje pravilnu montažu krovnih letvi, kontraletvi, pravilnog postavljanja kišne brane, postavljanja toplinske izolacije, postavljanja parne brane (uključujući detalje prodora);

• Izvesti detalj toplinske izolacije međusobnog spoja krovne konstrukcije i zida (drvenog i/ili zidanog).

Certificirani radnik za zanimanje TESAR nakon uspješno završenog Programa izobrazbe mora

• Navesti svojstva i primjenu izolacijskih materijala, alata, pribora i pomagala;

• Objasniti energetsku učinkovitost u zgradarstvu;

• Objasniti načine kontrole kvalitete građenja (zrakonepropusnost);

• Opisati znanja tesarske struke što uključuje materijale za nosivu krovnu konstrukciju, vezna sredstva, vrste i dijelove krovne konstrukcije, vrste sustava drvenih konstrukcija, tesarske alate, pribore i strojeve;

• Objasniti tehnologiju izrade drvenih zgrada na principu montažne gradnje, te njegovu izolaciju temelja, podova, zidova i stropova;

• Objasniti tehnologiju izrade drvenih zgrada s ispunom od slame;

• Opisati ugradnju vanjske stolarije;

• Izvesti ventilirano krovište s toplinskom izolacijom što uključuje pravilnu montažu krovnih letvi, kontraletvi, pravilnog postavljanja kišne brane, postavljanja toplinske izolacije, postavljanja parne brane (uključujući prodore);

• Izvesti drveni zid ispod krovišta što uključuje ugradnju toplinske izolacije u okvir drvenog zida s pravilnom izvedbom paropropusnog/vodonepropusnog i paro/zrako-nepropusnog sloja.

Certificirani radnik za zanimanje MONTER SUHE GRADNJE nakon uspješno završenog Programa izobrazbe mora:

• Navesti svojstva i primjenu izolacijskih materijala, alata, pribora i pomagala;

• Objasniti energetsku učinkovitost u zgradarstvu;

• Objasniti načine kontrole kvalitete građenja (zrakonepropusnost);

• Poznavati svojstva i primjenu materijala u suhoj gradnji, alata, pribora i pomagala;

• Objasniti i primijeniti sustav suhe gradnje za zidove, stropove, potkrovlja, podove, te opisati završnu obrada spojeva ploča;

• Izvesti toplinsku izolaciju krovišta što uključuje postavljanje toplinske izolacije između i ispod rogova, postavljanje paro/zrako-nepropusnog sloja (uključujući prodore);

• Izvesti unutarnju oblogu potkrovlja gipskartonskim pločama s brtvljenjem;

• Izvesti detalj toplinske izolacije međusobnog spoja krovne konstrukcije i zida (drvenog i/ili zidanog).

PRILOG 5

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE GRAĐEVINSKIH RADNIKA KOJI UGRAĐUJU DJELOVE ZGRADE KOJI UTJEČU NA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

(popuniti formular tiskanim slovima, po mogućnosti u elektroničkoj formi)

I. Podaci o pravnoj osobi
Puni naziv podnositelja zahtjeva –
pravne osoba
Adresa sjedišta pravne osobe (ulica i kućni broj)
Poštanski broj i mjesto
OIB
Banka i broj žiro računa
E-adresa
Broj telefona/ mobitela/ telefaxa
II. Podaci o odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva
Ime
Prezime
Mjesto i datum rođenja
OIB
Adresa stanovanja (ulica i kućni broj)
Poštanski broj i mjesto
E-adresa
Broj telefona/ mobitela/telefaksa
III. Podaci o osobama koje će provoditi teoretski dio izobrazbe i provjere znanja (navesti za sve osobe)
Ime
Prezime
Zvanje
Mjesto i datum rođenja
OIB
Adresa stanovanja (ulica i kućni broj)
Poštanski broj i mjesto
E-adresa
Broj telefona/ mobitela
ŽivotopisDostaviti CV na hrvatskom jeziku u latiničnom pismu
IV. Podaci o osobama koje će provoditi praktični dio izobrazbe i provjere znanja (navesti za sve osobe)
Ime
Prezime
Zvanje
Mjesto i datum rođenja
OIB
Adresa stanovanja (ulica i kućni broj)
Poštanski broj i mjesto
E-adresa
Broj telefona/ mobitela
ŽivotopisDostaviti CV na hrvatskom jeziku u latiničnom pismu
V. Prilozi zahtjevu:
1.Preslike diploma ili svjedodžbi svih stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i stručno usavršavanje
2.Životopisi svih stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i stručno usavršavanje
3.Preslike potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapisi o radno-pravnom statusu (elektronički zapisi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO) stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe i administrativne osobe
4.Detaljno razrađeni Program izobrazbe sa planiranom satnicom
5.Sadržaj i način provođenja provjere znanja polaznika Programa izobrazbe
6.Dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje Programa izobrazbe
7.Izjava da pravna osoba raspolaže tehnički opremljenim prostorom za provođenje Programa izobrazbe
8.Preslike ugovora o djelu predavača koji nisu zaposleni kod Nositelja Programa izobrazbe o sudjelovanju u provedbi Programa izobrazbe
9.Upravna pristojba
VI. Izjava podnositelja zahtjeva:
Da su podaci navedeni u ovom zahtjevu točni potvrđujem potpisom.
Datum podnošenja zahtjeva:Ime i prezime
odgovorne osobe:
Potpis odgovorne osobe