Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika

NN 67/2017 (12.7.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

1582

Na temelju članka 33. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15), ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZDRAVSTVENIH SPOSOBNOSTI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRIPADNICI POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE, KRITERIJIMA ZA RASPOREĐIVANJE I UVJETIMA ZA IMENOVANJE POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE I NJEGOVOG ZAMJENIKA

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika (»Narodne novine«, broj 98/16) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici državnih intervencijskih i specijalističkih postrojbi civilne zaštite, kriteriji za raspoređivanje te uvjeti za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika.«.

Članak 2.

U članku 2. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Kriteriji iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se i na djelatne pripadnike državne intervencijske postrojbe civilne zaštite (dalje u tekstu: DIP CZ), odnosno državne službenike i namještenike središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite raspoređene na poslove i radne zadaće u DIP-u CZ, za čije radno mjesto su propisani kondicijski kriteriji.«.

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda svaki obveznik DIP-a CZ prije raspoređivanja u postrojbu mora proći provjeru tjelesnih sposobnosti i zadovoljiti kondicijske kriterije utvrđene ovim Pravilnikom.«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti pripadnika djelatnog sastava DIP-a CZ provodi se u postupku prijama na rad u državnu službu, u redovnim dvogodišnjim ciklusima tijekom karijere ili u kraćim razdobljima na osobni zahtjev ili zahtjev zapovjednika.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sastoji se od dva dijela i to: temeljnog zdravstvenog pregleda i standardnog zdravstvenog pregleda.«.

Članak 4.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Temeljni zdravstveni pregled provodi izvršitelj pregleda prije raspoređivanja obveznika na temelju podataka iz Upitnika anamnestičkih podataka.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obveznici kod kojih se na temeljnom zdravstvenom pregledu utvrde zdravstvena ograničenja isključuju se iz postupka daljnjeg odabira.«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

«Obveznici koji zadovolje na temeljnom zdravstvenom pregledu upućuju se izvršitelju pregleda na standardni zdravstveni pregled.«.

Članak 6.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti obveznika prije postupka raspoređivanja u specijalističke postrojbe civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoji se od temeljnog zdravstvenog pregleda koji provodi doktor medicine.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obveznici kod kojih se na temeljnom zdravstvenom pregledu utvrde zdravstvena ograničenja isključuju se iz postupka raspoređivanja u specijalističke postrojbe civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 7.

Članak 12. briše se.

Članak 8.

Naslov iznad članka 13. briše se.

Članak 13. briše se.

Članak 9.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»U postupku raspoređivanja obveznika civilne zaštite na dužnosti povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika zdravstvena sposobnost utvrđuje se temeljnim zdravstvenim pregledom, bez testiranja kondicijske spremnosti, sukladno odredbama ovog Pravilnika.«.

Članak 10.

U članku 15. stavci 4., 5. i 6. brišu se.

Stavci 7. i 8. postaju stavci 4. i 5.

Članak 11.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Pripadnici DIP-a CZ, pored ulaznih zdravstvenih pregleda, moraju periodično prolaziti tjelesne provjere, a najmanje jedanput u dvije godine.«.

Članak 12.

Iza članka 26. glava »IV. ZAVRŠNE ODREDBE« briše se.

Članak 13.

Iza članka 27. dodaje se novi članak 28. i glasi:

»Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku raspoređivanja obveznika u specijalističke postrojbe civilne zaštite mogu primjenjivati postupak ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti propisan za raspoređivanje obveznika u pričuvni sastav DIP-a CZ.«.

Dosadašnji članak 28. postaje članak 29.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-02/16-03/19

Urbroj: 543-01-08-01-17-4

Zagreb, 5. srpnja 2017.

Ravnatelj
dr. sc. Dragan Lozančić, v. r.