Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima, članovima tijela sudišta i drugim sudionicima u postupcima arbitraže pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 67/2017 (12.7.2017.), Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima, članovima tijela sudišta i drugim sudionicima u postupcima arbitraže pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1588

Na temelju članka 19. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91, 73/91) i članka 28. točka 20. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 39/16) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 15. sjednici 26. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU

O NAKNADI TROŠKOVA I NAGRADI ARBITRIMA, ČLANOVIMA TIJELA SUDIŠTA I DRUGIM SUDIONICIMA U POSTUPCIMA ARBITRAŽE PRED STALNIM ARBITRAŽNIM SUDIŠTEM PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuju se nagrade i naknade troškova koje pripadaju:

– predsjedniku, potpredsjednicima, članovima predsjedništva i tajniku Stalnog arbitražnog sudišta (u daljnjem tekstu: Sudište);

– arbitrima, prevoditeljima, zapisničarima, svjedocima, vještacima, stenografima, snimateljima i drugim osobama koje sudjeluju u postupcima arbitraže pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

NAGRADE

Članak 2.

Predsjednik i potpredsjednici Sudišta imaju pravo na mjesečnu nagradu za obavljanje svojih dužnosti.

Visinu nagrade iz stavka 1. ovog članka odlukom određuje Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore.

Članovima predsjedništva Sudišta i tajniku Sudišta pripada nagrada za sudjelovanje na sjednicama predsjedništva prema odluci koju donosi Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore.

Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore donosi odluku o visini naknade za ispitivanje nacrta pravorijeka (redaktura pravorijeka).

Članak 3.

Nakon okončanja arbitražnog postupka, konačnu odluku o iznosu nagrade arbitrima donosi predsjednik odnosno potpredsjednik Sudišta u skladu s tarifom koja je sastavni dio Odluke o troškovima u postupcima arbitraže.

Arbitru pojedincu pripada nagrada u iznosu određenom na osnovu tarife iz stavka 1. ovoga članka.

Ako se članovi arbitražnog vijeća nisu drugačije dogovorili, predsjedniku arbitražnog vijeća pripada 40 posto, a ostalim članovima arbitražnog vijeća po 30 posto nagrade iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Prevoditelji, zapisničari, vještaci, stenografi, snimatelji i druge osobe koje obavljaju određene poslove u postupcima arbitraže pred Sudištem imaju pravo na nagradu u iznosu kojeg utvrdi predsjednik ili potpredsjednik Sudišta vodeći računa o prilikama konkretnog slučaja i o uobičajenim nagradama za takav rad.

Osobe koje poslove iz stavka 1. ovog članka obavljaju kao zaposlenici Hrvatske gospodarske komore u okviru svojih obveza iz radnog odnosa, nemaju pravo na nagradu na temelju stavka 1. ovog članka.

NAKNADE TROŠKOVA

Članak 5.

Predsjednik, potpredsjednici i članovi predsjedništva i tajnik Sudišta, arbitri, prevoditelji, zapisničari, svjedoci, vještaci, stenografi, snimatelji i druge osobe koje obavljaju određene poslove u postupcima arbitraže pred Sudištem imaju pravo na naknadu troškova u vezi s obavljanjem svojih dužnosti.

Naknada troškova iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća naknadu putnih troškova, smještaj u hotelu, te iznimno i druge odobrene stvarne troškove sukladno općim aktima Hrvatske gospodarske komore i posebnim propisima.

Predsjednik ili potpredsjednik Sudišta će na poticaj arbitražnog suda ili tajnika Sudišta pozvati jednu ili obje stranke već prema okolnostima slučaja, na uplatu predujma potrebnog za pokriće predvidivih troškova iz stavka 1. i 2. ovog članka. Dok se predujam ne uplati arbitražni sud u pravilu neće poduzimati radnje u postupku.

Predujam iz stavka 3. ovog članka zatražit će se osobito u slučajevima u kojima su arbitar pojedinac, odnosno član ili predsjednik arbitražnog vijeća osobe koje ne prebivaju u mjestu arbitraže, kao i u slučajevima u kojima će biti potrebno obaviti očevid ili drugu radnju izvan sjedišta Sudišta odnosno mjesta u kojem je mjesto arbitraže.

NALOZI ZA ISPLATU

Članak 6.

Naloge za isplatu nagrada i naknada troškova predsjedniku i tajniku Sudišta izdaju potpredsjednik Sudišta ili član predsjedništva kojem se ta sredstva ne isplaćuju.

Ostale naloge za isplatu iz sredstava Sudišta izdaje predsjednik ili tajnik Sudišta.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nak­nadi troškova i nagradi arbitrima, članovima tijela Sudišta i drugim sudionicima u postupcima arbitraže i mirenja pred Stalnim izbranim sudištem i Centrom za mirenje Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 108/2003.)

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/17-02/07

Urbroj: 311-05-17-08

Zagreb, 26. lipnja 2017.

Predsjednik
Luka Burilović, v. r.