Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima mirenja

NN 67/2017 (12.7.2017.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima mirenja

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1591

Na temelju članka 28. točka 20. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 39/16.) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 15. sjednici dana 26. lipnja 2017. godine donio je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O TROŠKOVIMA U POSTUPCIMA MIRENJA

Članak 1.

U Odluci o troškovima u postupcima mirenja (»Narodne novine«, br. 142/11.) u članku 3. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Upisnu taksu plaća predlagatelj mirenja najkasnije osam dana od podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja. Tajništvo Centra dostavit će prijedlog za pokretanje postupka mirenja protustranci na odgovor tek nakon uplate upisne takse. Uplaćena upisna taksa ne vraća se.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

Administrativni troškovi iznose 30% nagrade izmiritelja iz članka 4. Ako mirenje provodi više izmiritelja, ti troškovi iznose 20% ukupne nagrade izmiritelja.

Članak 3.

Ova Odluka primjenjuje se na sve sporove pokrenute nakon njenog stupanja na snagu te na sporove pokrenute prije njenog stupanja na snagu, ako u njima još nije bila uplaćena upisna taksa.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/17-02/07

Urbroj: 311-05-17-04

Zagreb, 26. lipnja 2017.

Predsjednik
Luka Burilović, v. r.