Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije modni tehničar u obrazovnom sektoru tekstil i koža

NN 68/2017 (13.7.2017.), Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije modni tehničar u obrazovnom sektoru tekstil i koža

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1592

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010 i 22/2013) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE MODNI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU TEKSTIL I KOŽA

I.

Ovom odlukom donosi se standard zanimanja za stjecanje kvalifikacije MODNI TEHNIČAR u obrazovnom sektoru TEKSTIL I KOŽA.

II.

Standard zanimanja za stjecanje kvalifikacije MODNI TEHNIČAR u obrazovnom sektoru TEKSTIL I KOŽA, sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se na učenike koji će prvi razred srednje škole upisati počevši od školske godine 2017./2018.

Klasa: 602-03/17-05/00069

Urbroj: 533-25-17-0006

Zagreb, 28. lipnja 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STANDARD ZANIMANJA
MODNI TEHNIČAR

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.


1. RAZINA, KLJUČNA SVRHA I OPIS ZANIMANJA

Razina:4.2
Ključna svrha:Proizvodnja i promoviranje odjeće, tekstilnih i drugih modnih proizvoda.

Opis zanimanja:

Modni tehničar samostalno i kao dio tima konstruira, modelira i izrađuje te promovira i prodaje odjevne, tekstilne i druge modne proizvode. Posao obavlja u industrijskim pogonima, obrtničkim radionicama, modnim salonima, prodavaonicama odjevnih, tekstilnih i drugih modnih proizvoda te u uredima.


2. GRUPA POSLOVA, KLJUČNI POSLOVI I AKTIVNOSTI

Grupa poslovaKljučni posloviAktivnosti
Analiza, planiranje i organizacija rada• planiranje i organizacija procesa rada

• planirati proizvodnju unutar proizvodne linije

• raspoređivati posao radnicima prema njihovim sposobnostima unutar proizvodne linije

• uočavati i otklanjati poteškoće unutar proizvodne linije

• koristiti osnovne programe i rukovati računalno vođenim strojevima

• vođenje skladišnog poslovanja

• evidentirati ulaz i izlaz sirovina iz skladišta

• evidentirati ulaz i izlaz iz skladišta gotovih proizvoda

• računalno evidentirati stanje u skladištu

Priprema radnog mjesta• pripremanje radnog mjesta za početak rada

• pridržavati se pravila zaštite na radu

• koristiti se zaštitnim sredstvima

• provjeriti stanje strojeva

• pripremiti radno mjesto za rad na siguran način

• pravilno organizirati radno mjesto radi učinkovitijeg rada

• provjeriti zalihe robe na radnom mjestu

• objasniti način rada na određenome radnom mjestu

• educirati radnike o metodama rada i mjerama sigurnosti na radnom mjestu

• održavanje radnog mjesta

• održavati sredstva rada za primarno korištenje (podmazivati strojeve, mijenjati igle, redovito čistiti radno mjesto)

• primjenjivati propise protupožarne zaštite (provjeravati ispravnost sklopki i kablova)

• provjeriti sigurnost rada s lakohlapljivim tekućinama

• provjeriti sigurnost rada kod strojeva za iskrojavanje (mehaničke ozljede)

• provjeriti sigurnost rada kod strojeva za glačanja (opekline)

Operativni poslovi• razvijanje modnih proizvoda

• odabrati materijal prema namjeni proizvoda

• skicirati modele

• oblikovati modele prema funkciji i vrsti materijala

• konstruiranje i modeliranje modnih proizvoda

• konstruirati modne proizvode

• modelirati modne proizvode prema zahtjevima tržišta

• izrađivanje i prilagodba modnih proizvoda

• primijeniti bogatstvo nacionalne i kulturne baštine

• izraditi ručni rad

• izraditi vez u svrhu ukrašavanja

• krojiti odjevne predmete i druge tekstilne proizvode

• pripremati za šivanje (lijepljenje međupodstave, kompletiranje i ostali poslovi)

• šivati odjevne predmete i druge tekstilne proizvode

• glačati odjevne predmete i druge tekstilne proizvode

• isprobavati model s ciljem prilagodbe

• prilagoditi proizvod prema specifičnim zahtjevima

• praćenje novih tehnologija

• pratiti razvoj novih strojeva na tržištu

• pratiti razvoj novih materijala

• kontinuirano se educirati

• sudjelovati na stručnim skupovima

• praćenje modnih kretanja

• pratiti modne trendove materijala i boja

• pratiti modne linije

• prepoznati modne novitete u kroju

Administrativni poslovi• vođenje poslovne i tehnološke dokumentacije

• koristiti e-poslovanje

• ispunjavati obrasce za evidenciju proizvodnje

• unositi podatke za analizu poslovanja u računalo

• utvrđivati utroške vremena

• utvrđivati količinu potrebnoga osnovnog i pomoćnog materijala (normativ)

• evidentirati količinu pribora, osnovnog i pomoćnog materijala

Komercijalni poslovi• promoviranje modnih proizvoda i usluga

• sudjelovati u istraživanju tržišta

• promovirati modne proizvode i usluge

• prodavanje modnih proizvoda i usluga

• preuzimati narudžbe

• izračunati utrošak materijala i pribora

• nabavljati osnovni i pomoćni materijal i pribor

• izraditi kalkulacije troškova

• utvrđivati rokove isporuke

• izraditi skraćeni poslovni plan

• prodavati modne proizvode i usluge

Komunikacija i suradnja s drugima• komuniciranje s kupcima

• pripremati prezentacije za kupce

• prezentirati modni proizvod

• izgrađivati učinkovite odnose s kupcima

• komuniciranje sa suradnicima

• timski raditi

• poznavati poslovni bonton i etiku

• rukovođenje grupom ljudi

• organizirati i voditi rad manje skupine

• upoznati djelatnike s pravima i obavezama

• prepoznati kvalitete radnika

• pratiti nove metode rada

• educirati nove radnike

• pratiti posao i rješavati eventualne probleme

• pokazivati inicijativu u radu

Osiguranje kvalitete• kontroliranje proizvodnje radi osiguranja kvalitete

• kontrolirati proizvodnju prema tehnološkoj dokumentaciji

• prepoznavati grješke u proizvodnji

• otklanjati grješke u proizvodnji

• provođenje kontrole kvalitete proizvoda

• primjenjivati standarde prema kojima se provodi osiguranje kvalitete

• kontrolirati kvalitetu proizvoda u pojedinim fazama rada

• prepoznavati grješke na modnim proizvodima

• otklanjati grješke na modnim proizvodima

Zaštita zdravlja i okoliša• raditi na ekološki prihvatljiv način

• primjenjivati propise u području zaštite okoliša

• skrbiti o uštedi energije

• zbrinjavati otpad sukladno zakonskim propisima

• raditi u skladu s pravilima zaštite na radu

• prepoznati rizike za zdravlje i sigurnost na radu

• provoditi aktivnosti povezane s uklanjanjem mogućih ozljeda3. UOBIČAJENI/POŽELJNI STAVOVI I OBRASCI PONAŠANJA

Na radnome mjestu potrebna je spretnost ruku, dobra oštrina vida, osjet opipa, razlikovanje kontura, nijansi i boja te sposobnost prostornog organiziranja. Osim navedenih predispozicija, poželjna je spremnost na suradnju, komunikacijske vještine, urednost i preciznost te prilagodljivost novim situacijama u radnom procesu.


4. OSTALE INFORMACIJE

4.1. Zakonska regulativa povezana sa zanimanjem

• Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 93/2014)

• Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014, 118/2014 i 154/2014)

• Zakon o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/2013)

• Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/2013, 153/2013 i 78/2015)

• Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/2014 i 110/2015)

• Zakon o održivom gospodarenju otpadu (»Narodne novine«, broj 94/2013)

• Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/2015, 134/2015 i 120/2016)

• Zakon o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 773/2013, 99/2013, 148/2013, 153/2013, 143/2014 i 115/2016)

• Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/2013 i 14/2014)

• Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (»Narodne novine«, broj 42/2008)

• Pravilnik o provedbi uredbe (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označavanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda (»Narodne novine«, broj 18/2015)

• ostala pozitivna zakonska regulativa.

4.2. Perspektive u zanimanju – nastavak obrazovanja, karijera

Modni tehničar radi u tekstilnoj industriji ili u obrtu koji se bavi djelatnošću proizvodnje odjeće i/ili ostalih tekstilnih proizvoda: krojački salon, modni salon, radionica, tvornički proizvodni pogon, tekstilna i odjevna prodavaonica i sl.

Majstorski ispit (diploma o majstorskom zvanju) omogućuje samostalno otvaranje i vođenje obrta, vođenje posla/obrta za drugog obrtnika i lakše zapošljavanje u krojačkoj djelatnosti.

Tekstilno-tehnološki fakultet omogućuje stjecanje znanja i zvanja u sustavu visokoškolskog obrazovanja za dizajnera, tekstilnog tehnologa i sl.

4.3. Zanimanja s kojima se često i usko surađuje
Tekstilni tehnolog, dizajner, konstruktor, odjevni tehničar, krojač, šivač, prodavač, komercijalist, informatičar i druga tehnička zanimanja.
4.4. Zdravstveni rizici u zanimanju

• ozljede oštrim predmetima pri krojenju i/ili šivanju (ubodi, porezotine, posjekline, ogrebotine)

• ozljede pri glačanju (opekline)

• alergijske reakcije zbog izloženosti tekstilnoj prašini i/ili kemikalijama kojim se tretira tekstilna sirovina i ozljede prouzročene kemikalijama

• oštećenje sluha zbog izloženosti buci strojeva, oštećenje vida zbog rasvjete

• oštećenje kralježnice (i lokomotornoga sustava) zbog neergonomskog položaja tijela tijekom radnog procesa

4.5. Tipično radno okruženje i uvjeti rada
Modni tehničar radi u obrtničkoj ili industrijskoj proizvodnji, modnom salonu te u prodavaonicama tekstila i odjeće. Posao obavlja ovisno o zahtjevima tržišta, usluzi i načinu izradbe tekstilnih proizvoda u krojačkom/modnom salonu, u uredu i zatvorenoj radionici ili u proizvodnom pogonu, gdje vlada buka šivaćih strojeva, tekstilna prašina te para od glačanja odjeće − ovisno o veličini prostora i broju strojeva. Preporučljivo je odijevanje zaštitne odjeće u uvjetima koji to zahtijevaju. Prostor je osvijetljen dnevnom i umjetnom rasvjetom. Radi se 8 sati na dan – prema planu, no ovisi o opsegu poslova i rokovima isporuke robe.5. REFERENCE DOKUMENTA

Broj reference:SZ-0401/11-01
Naziv obrazovnog sektora:Tekstil i koža
Šifra obrazovnog sektora:04
Popis članova radne skupine koja je izradila standard zanimanja:

Emina Grgić, dipl. ing., EMS zajednički obrt, Nova Gradiška

Ljubica Kolarević, dipl. ing., Srednja strukovna škola Vinkovci, Vinkovci

Suzana Kutnjak Mravlinčić, mag. ing. techn. text., Srednja strukovna škola, Varaždin

Karmen Marčec, ing., Varteks d.o.o., Varaždin

Goranka Nikiforov, dipl. ing., Industrijsko-obrtnička škola, Nova Gradiška

Renata Štefan Barišić, dipl. ing., Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci, Rijeka

Vera Tomić Žager, dipl. ing., Modni salon »Ana«, Požega i Obrtnička škola, Požega

Gordana Vidović, dipl. ing., Estare Culto − Modna odjeća d.o.o., Zagreb

Julijana Zrno, dipl. ing., Škola za modu i dizajn, Zagreb

Sanja Tomašinec Korica, dipl. ing., Zlatna igla − Siscia d.o.o., Sisak

Danijela Pustahija Musulin dipl. ing., Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb

Predlagatelj standarda zanimanja:Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz prethodnu suglasnost nadležnog sektorskog vijeća od 11. 2. 2011.