Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije modni tehničar u obrazovnom sektoru tekstil i koža

NN 68/2017 (13.7.2017.), Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije modni tehničar u obrazovnom sektoru tekstil i koža

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1593

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010 i 22/2013) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU STANDARDA KVALIFIKACIJE ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE MODNI TEHNIČAR U OBRAZOVNOM SEKTORU TEKSTIL I KOŽA

I.

Ovom odlukom donosi se standard kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije MODNI TEHNIČAR u obrazovnom sektoru TEKSTIL I KOŽA.

II.

Standard kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije MODNI TEHNIČAR u obrazovnom sektoru TEKSTIL I KOŽA, sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se na učenike koji će prvi razred srednje škole upisati počevši od školske godine 2017./2018.

Klasa: 602-03/17-05/00069

Urbroj: 533-25-17-0007

Zagreb, 28. lipnja 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STANDARD KVALIFIKACIJE
MODNI TEHNIČAR

Popis kratica

ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

AZOO – Agencija za odgoj i obrazovanje

EU – Europska unija

GPS – Global Positioning System, globalni pozicijski sustav

IT – Information technology, informacijska tehnologija

IUPAC (nomenklatura) – International Union of Pure and Applied Chemistry, pravila Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju

MZO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

NN – Narodne novine

PSE – Periodni sustav elemenata

RH – Republika Hrvatska

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.


1. OSNOVNA SVOJSTVA KVALIFIKACIJE

1.1. Naziv kvalifikacije

Modni tehničar

1.2. Razina kvalifikacije

4.2

1.3. Minimalan obujam kvalifikacije

Ukupno: 240

1.4. Klasa kvalifikacije

Potpuna

2. ELEMENTI KVALIFIKACIJE

2.1. Kompetencije i ishodi učenja

Pojedinac će:

• organizirati, pripremati i pratiti proizvodnju odjevnih, tekstilnih i drugih modnih proizvoda

• konstrukcijski oblikovati i konstruirati odjevne, tekstilne i druge modne proizvode

• modelirati odjevne, tekstilne i druge modne proizvode

• izraditi odjevne, tekstilne i druge modne proizvode

• promovirati i prodavati odjeću, tekstilne i druge modne proizvode

• pratiti promjene u tekstilnoj tehnologiji i modi

• odabirati i primjenjivati tekstilne, kožne i srodne materijale u izradbi i prezentaciji odjevnih, tekstilnih i drugih modnih proizvoda

• otklanjati pogrješke na odjevnim, tekstilnim i drugim modnim proizvodima

• izrađivati radnu dokumentaciju

• učinkovito primjenjivati zakonske propise zaštite na radu

• uočavati opasnosti te primjenjivati zaštitu na radu

• primjenjivati zakone i standarde kvalitete odjevnih, tekstilnih i drugih modnih proizvoda

• komunicirati na stranom jeziku

• usavršavati se u novim metodama rada

• primjenjivati propise povezane sa zaštitom okoliša i održivim razvojem

• poslovati po načelima tržišta

• učinkovito komunicirati s članovima tima i korisnicima usluga

• primjenjivati principe kulture odijevanja i usluživanja

• oblikovati i izrađivati modne proizvode s elementima hrvatskoga tekstilnog rukotvorstva

• prezentirati hrvatsko tekstilno rukotvorstvo.

2.2. Skupovi ishoda učenja

2.1.1. Obvezni općeobrazovni skupovi ishoda učenja

KôdNazivRazinaObujam
I. Jezično-komunikacijsko područje:
Hrvatski jezik
Slušanje i govorenje2
Struktura hrvatskog jezika6
Pisanje6
Analiza književnih tekstova6
Analiza neknjiževnih tekstova4
Strani jezik

Jezični sustav i sadržaji stranog jezika

(A1+, A2, A2+)

2
Čitanje (A2, A2+)4
Slušanje (A2, A2+)4
Pisanje (A2, A2+)2
Govor (A2, A2+)2
Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija) (A1+, A2, A2+)2
II. Matematičko područje:
Matematika
Brojevi4
Algebra i funkcije3
Oblik i prostor4
Mjerenje4
Podatci3
Infinitezimalni račun3
III. Prirodoslovno područje:
Geografija
Geografski pristup1
Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru1
Orijentacija i geografske karte1
Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora1
Društveno-geografski procesi i organizacija prostora3
Fizika
Gibanja1
Sile i polja1
Rad i energija1
Termodinamika1
Elektrodinamika1
Titranje, valovi, zvuk1
Elektromagnetski valovi i svjetlost1
Atomi i atomske jezgre1
Kemija
Čestična građa tvari1
Kemijska simbolika i računanje u kemiji1
Otopine1
Metali i nemetali1
Ugljikovodici1
Organski spojevi s kisikom1
IV. Tehničko i informatičko područje:
/
V. Društveno-humanističko područje:
Povijest
Od lovca i sakupljača do stanovnika grada2
Uspon i pad staroga svijeta2,5
Srednjovjekovne civilizacije2
Temelji modernog svijeta2,5
Doba građanskih revolucija2
Dvadeseto stoljeće2,5
Katolički vjeronauk
Religioznost i put religija1,5
Kršćanska objava i vjera1,5
Crkva u sadašnjosti i prošlosti2
Kršćanska antropologija1,5
Kršćansko razumijevanje morala2
Kršćanska vjera u suvremenom svijetu1,5
Etika
Moralno iskustvo – predrefleksivna svijest1,5
Etika socijalnog života2
Primijenjena etika2
Etika kao filozofija morala2
Etička argumentacija i etičke teorije2,5
Politika i gospodarstvo
Politika2
Gospodarstvo2
VI. Umjetničko područje:
/
VII. Tjelesno i zdravstveno područje:
Tjelesna i zdravstvena kultura
Kineziološka teorijska znanja1
Kineziološke aktivnosti3
Transformacija kinantropoloških obilježja2
Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja2
UKUPNO117,5



2.2.2. Obvezni strukovni skupovi ishoda učenja (85% od ukupnog udjela strukovnih skupova ishoda učenja)

KôdNazivRazinaObujam
J-0401-4/O-11/01Konstrukcijska priprema2
J-0401-4/O-11/02Operativna priprema1
J-0401-4/O-11/03Tehnološka priprema1
J-0401-4/O-11/04Tehnološki proces krojenja2
J-0401-4/O-11/05Tehnološki proces šivanja1
J-0401-4/O-11/06Tehnološki proces dorade1
J-0401-4/O-11/07Organizacija tehnološkog procesa krojenja1
J-0401-4/O-11/08Organizacija tehnološkog procesa šivanja2
J-0401-4/O-11/09Organizacija tehnološkog procesa dorade1
J-0401-4/O-11/10Konstrukcijsko oblikovanje modnih proizvoda3
J-0401-4/O-11/11Konstrukcijsko oblikovanje u prostoru2
J-0401-4/O-11/12Konstrukcija proizvoda tekstilnog interijera3
J-0401-4/O-11/13Konstrukcija modnih proizvoda9
J-0401-4/O-11/14Modeliranje klasične odjeće5
J-0401-4/O-11/15Modeliranje modne odjeće6
J-0401-4/O-11/16Računalno modeliranje i izradba krojnih slika4
J-0401-4/O-11/17Računalno gradiranje4
J-0401-4/O-11/18Tekstilna vlakna4
J-0401-4/O-11/19Tekstilni materijali4,5
J-0401-4/O-11/20Priprema za izradbu modnih proizvoda9
J-0401-4/O-11/21Izradba modnih proizvoda10
J-0401-4/O-11/22Dorada i kontrola modnih proizvoda9
J-0401-4/O-11/23Izradba proizvoda tekstilnog interijera7,5
J-0401-3/O-11/01Poslovna etika i bonton2
J-0401-3/O-11/02Prodajne aktivnosti2
J-0401-3/O-11/03Poduzetništvo u tekstilu i odjeći2
J-0401-3/O-11/04Osnivanje modne tvrtke i obrta2
J-0401-3/O-11/05Računalstvo3,5
UKUPNO103,5



2.2.3. Izborni strukovni skupovi ishoda učenja (15% od ukupnog udjela strukovnih skupova ishoda učenja)

KôdNazivRazinaObujam
J-0401-4/I-11/01Automatizacija u proizvodnji2
J-0401-4/I-11/02Suvremene tehnologije2
J-0401-3/I-11/01Bojadisanje materijala2
J-0401-3/I-11/02Tisak materijala2
J-0401-4/I-11/03Računalno crtanje odjeće4
J-0401-4/I-11/04Računalno oblikovanje modnih predmeta4
Ukupno16


ili

J-0401-3/I-11/03Unikatno i tradicijsko oblikovanje modnih proizvoda4
J-0401-3/I-11/04Industrijski dizajn4
J-0401-4/I-11/05Modni projekt8
Ukupno16


ili

J-0401-3/I-11/05Povijesni stilovi odijevanja4
J-0401-3/I-11/06Suvremeni modni stilovi4
J-0401-4/I-11/06Kostimografski projekt8
Ukupno16


ili

J-0401-3/I-11/07Narodne nošnje4
J-0401-3/I-11/08Tekstilne rukotvorine4
J-0401-4/I-11/07Tradicijski projekt8
Ukupno16


ili

J-0401-3/I-11/09Poslovna etika2
J-0401-3/I-11/10Komunikacija2
J-0401-3/I-11/11Tržište modnih proizvoda2
J-0401-3/I-11/12Promocija modnih proizvoda2
J-0401-4/I-11/08Marketinški projekt8
Ukupno16


ili

J-0401-3/I-11/13CAD dizajn4
J-0401-4/I-11/09CAD konstrukcija4
J-0401-4/I-11/10CAD Razvoj modela8
Ukupno16


2.2.4. Završni rad

NazivRazinaObujam
Završni rad3


2.3. Razrada skupova ishoda učenja

2.3.1. Obvezni općeobrazovni skupovi ishoda učenja

Kôd
NazivSlušanje i govorenje
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima u različitim situacijama razvijajući (samo)poštovanje

• steći potrebne razine slušanja i razumijevanja te govorenja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit govornoga teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

6. provjeriti učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

• odrediti slušanjem monološki ili dijaloški govorni oblik s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit govornoga teksta – eksplicitno i implicitno

• izraziti svojim riječima bit govornoga teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

• isplanirati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

• izvesti jasno i smisleno govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

• rabiti tečno u govoru pravogovornu, fonološku, morfološku, tvorbenu, sintaktičku, leksičko-semantičku i stilističku normu

6. provjeriti učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

• preispitati učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke


Kôd
NazivStruktura hrvatskog jezika
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razumjeti kako jezik djeluje i ovladati potrebnim jezikoslovnim pojmovima, tekstnim vrstama i stilovima

Ishodi učenja

(5-10)

1. razvrstati jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje povezane sa povijesti hrvatskog jezika

3. razlikovati značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

4. navesti jezična pravila

5. izdvojiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. utvrditi jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razvrstati jezikoslovne pojmove

• identificirati jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje povezane sa povijesti hrvatskog jezika

• izvijestiti o sadržajima povezanim sa povijesti hrvatskog jezika

3. razlikovati značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

• izdvojiti značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

4. navesti jezična pravila

• sažeti jezična pravila

5. izdvojiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

• prepoznati strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. utvrditi jezične jedinice na sintagmatskoj razini

• izreći jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

• provesti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom



Kôd
NazivPisanje
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima u različitim situacijama razvijajući (samo)poštovanje

• steći potrebne razine pisanja ključne za učenje, rad i život,tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja

(5-10)

1. sastavljati različite vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

5. rabiti različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

8. provjeriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu i jezičnu točnost i primjerenost

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. sastavljati različite vrste tekstova

• pisati različite vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

• sastavljati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno

• navesti samostalno ili uz smjernice sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

• oblikovati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

5. rabiti različite postupke oblikovanja teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

• primjenjivati različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

• odabrati rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

• provesti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

8. provjeriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu i jezičnu točnost i primjerenost

• razmotriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu te jezičnu točnost i primjerenost


Kôd
NazivAnaliza književnih tekstova
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razviti razumijevanje književnosti kao umjetnosti riječi

• poštivati hrvatsku književnost i kulturu te književnosti i kulture drugih naroda

Ishodi učenja

(5-10)

1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama

2. objasniti književnoteorijske pojmove na prototipnim primjerima

3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

4. prikupiti informacije o zadanim književnim tekstovima iz različitih izvora

5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini

7. potvrditi argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama

• razvrstati književne tekstove prema vanjskim odrednicama

2. objasniti književnoteorijske pojmove na prototipnim primjerima

• obrazložiti na prototipnim primjerima književnoteorijske pojmove

3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

• pokazati obilježja na književnim tekstovima

4. prikupiti informacije o zadanim književnim tekstovima iz različitih izvora

• iznijeti podatke o zadanim književnim tekstovima

5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

• izložiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini

• razmotriti poznate književne tekstove s obzirom na strukturu, sadržaj i jezik

7. potvrditi argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu

• poduprijeti argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu


Kôd
NazivAnaliza neknjiževnih tekstova
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima u različitim situacijama razvijajući (samo)poštovanje

• steći potrebne razine čitanja i razumijevanja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti – eksplicitno i implicitno

6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. prikupiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

9. poduprijeti argumentima stav o neknjiževnom tekstu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

• svrstati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

• navesti postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

• određivati značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima

• objasniti tekstove s grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti eksplicitno i implicitno

• izdvojiti bit teksta i sadržajne pojedinosti iskazane eksplicitno i implicitno

6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

• izraziti svojim riječima namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. prikupiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

• prikazati prikupljene informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

• prepoznati jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

9. poduprijeti argumentima stav o neknjiževnom tekstu

• potkrijepiti stav o neknjiževnom tekstu


Kôd
NazivJezični sustav i sadržaji stranog jezika (A1+, A2, A2+)
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razlikovati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina na odgovarajućoj razini radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. razviti jezične strukture osnovne razine i vokabular u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

2. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

3. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

4. primijeniti osnove jezičnog sustava na novim sadržajima

5. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i iz područja struke

6. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

7. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razviti jezične strukture osnovne razine i vokabular u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

• primijeniti jezične strukture i vokabular u poznatim temama i situacijama

2. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

• upotrijebiti jezične sadržaje i oblike u poznatim sadržajima

3. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

• odabrati odgovarajući vokabular i jezične strukture u svrhu komuniciranja i socijalizacije

4. primijeniti osnove jezičnog sustava na novim sadržajima

• provesti jednostavne komunikacijske situacije različitih sadržaja i oblika

5. koristiti osnovne jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i iz područja struke

• opisati jednostavnim iskazima osobe i mjesta iz različitih okružja

6. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

• ostvariti jednostavnu pisanu ili usmenu komunikaciju uz povremenu jezičnu pomoć

7. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

• procijeniti točne i netočne pisane ili usmene iskaze


Kôd
NazivČitanje (A2, A2+)
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• čitati kraće tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

• razumjeti opis događaja u osobnim pismima

Ishodi učenja

(5-10)

1. izdvojiti globalni smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

2. identificirati informacije u kratkom i jednostavnome osobnom pismu

3. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

4. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova

5. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

6. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. izdvojiti globalni smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

• sažeti u bilješke globalni smisao teksta

2. identificirati informacije u kratkom i jednostavnome osobnom pismu

• koristiti informacije iz pročitanog pisma u rješavanju zadataka

3. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

• prepoznati osnovne informacije u oglasima za posao

4. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova

• prisjetiti se specifičnih informacija iz pročitanog teksta u udžbeniku

5. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

• izdvojiti glavnu ideju u jednostavno pisanom tekstu

6. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

• primijeniti pravila čitanja i odgovarajuću jezičnu intonaciju prilikom glasnog čitanja


Kôd
NazivSlušanje (A2, A2+)
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razumjeti glavne misli jasnoga standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susreću u školi i u slobodno vrijeme

Ishodi učenja

(5-10)

1. razumjeti osnovne i složenije jezične strukture i vokabular

2. slijediti zahtjevnije upute i naredbe

3. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu na poznatu temu

4. razumjeti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovjetno i na standardnom jeziku

5. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razumjeti osnovne i složenije jezične strukture i vokabular

• identificirati na snimljenom i/ili izgovorenom tekstu osnovne i složenije jezične strukture i vokabular te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati i upisati

2. slijediti zahtjevnije upute i naredbe

• ponavljati i moći primijeniti tijekom nastavnog procesa zahtjevnije upute i naredbe (primjerice, kako doći od točke x do točke y pješice ili javnim prijevozom)

3. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu na poznatu temu

• uočiti temu i glavnu misao na snimljenom i/ili izgovorenom testu te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati, upisati i sl. (situacije na javnim mjestima, primjerice, u restoranu, prodavaonici, željezničkoj postaji i sl.)

4. razumjeti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnom jeziku

• prikupiti bitne informacije iz kratkih snimljenih odlomaka emisija s radija ili televizije, primjerice, odlomak vremenske prognoze ili jednostavne reklame te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati, upisati i sl.

5. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

• uočiti važnije pojedinosti u kratkim snimljenim i/ili izgovorenim tekstovima koji se odnose na svakodnevne životne situacije te ih moći u zadatku odabrati, razvrstati, povezati, dopuniti, upisati i sl.


Kôd
NazivPisanje (A2, A2+)
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• napisati jednostavan vezani tekst o temi od osobnog interesa

Ishodi učenja

(5-10)

1. svrstati osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

3. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

4. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnom pisanom obliku

5. raspraviti složenije informacije u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

6. preoblikovati bilješke nakon čitanja ili slušanja teksta

7. klasificirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

8. preoblikovati klasificirane informacije u strukturirani pisani izričaj

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. svrstati osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

• identificirani osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

• odabrati riječi i fraze povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

3. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

• opisati kratko i jednostavno osobna iskustva

4. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnom pisanom obliku

• izabrati odgovarajuće jezične strukture

5. raspraviti o složenijim informacijama u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

• rangirati složenost informacija u određenoj formi teksta

6. preoblikovati bilješke nakon čitanja ili slušanja teksta

• rangirati bilješke u skladu s važnošću informacija

7. klasificirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

• procijeniti važnost primljenih informacija

8. preoblikovati klasificirane informacije u strukturirani pisani izričaj

• usporediti povezanost informacija u pisanom izričaju


Kôd
NazivGovor (A2, A2+)
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• komunicirati u jednostavnim uobičajenim situacijama o poznatim temama i aktivnostima

• sudjelovati u kraćim razgovorima bez pripreme

• povezivati rečenice kako bi opisali događaje i svoje doživljaje

Ishodi učenja

(5-10)

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

2. koristiti jednostavne fraze u društvenim situacijama

3. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

4. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

5. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e-pošte

6. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

7. prevesti jednostavne upute i naredbe

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

• identificirani osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u govornom izričaju

2. koristiti jednostavne fraze u društvenim situacijama

• odabrati riječi i fraze povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

3. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

• opisati osobna iskustva povezana sa svakodnevicom

4. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

• izabrati odgovarajuće jezične strukture u pitanjima

5. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e-pošte

• rasporediti informacije prema važnosti u pisanoj komunikaciji

6. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

• protumačiti složeniji pročitani ili slušani tekst

7. prevesti jednostavne upute i naredbe

• primijeniti pravila prijevoda za upute i naredbe


Kôd
Naziv

Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija)

(A1+, A2, A2+)

Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• usvojiti sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima

• usvojiti znanja o različitim uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

• prepoznati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje ciljnog jezika

• uočiti potrebu tolerantnog ophođenja s osobama iz drugih kultura

• ostvariti komunikaciju i suradnju s različitim osobama i skupinama u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Ishodi učenja

(5-10)

1. ponoviti posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

3. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

4. navesti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

5. upotrijebiti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

6. razlikovati pozitivne svjetonazore i sociokulturne vrijednosti od različitih oblika diskriminacije

7. primijeniti različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

8. koristiti prigodni jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

9. provesti složeniju komunikaciju i suradnju u skupini u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ponoviti posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) jezika cilja

• razlikovati posebnosti određene zemlje ciljnog jezika u vođenom i poluvođenome jezičnom izričaju

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

• objasniti razlike vlastitim riječima u vođenom ili poluvođenome jezičnom izričaju

3. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

• procijeniti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa u vođenom ili poluvođenome jezičnom izričaju

4. navesti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

• protumačiti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

5. upotrijebiti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

• navesti sadržaje na stranom jeziku uz uporabu pristojnih verbalnih i neverbalnih izraza

6. razlikovati pozitivne svjetonazore i sociokulturne vrijednosti od različitih oblika diskriminacije

• izdvojiti pozitivne od negativnih vrijednosti u slušanom ili pisanom tekstu ili u svakodnevnim primjerima jednostavne usmene i pisane komunikacije na stranom jeziku

7. primijeniti različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

• ostvariti osnovnu pisanu ili usmenu komunikaciju uz primjenu verbalnih i neverbalnih strategija za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

8. koristiti prigodni jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

• prilagoditi način razgovora ili izlaganja obilježju skupine

9. provesti složeniju komunikaciju i suradnju u skupini u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

• primijeniti odgovarajući jezični registar uz pristojne uobičajene izraze i geste u skladu s obilježjima skupine


Kôd
NazivBrojevi
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

• primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

• odrediti vrijednost trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

Ishodi učenja

(5-10)

1. računati u skupovima N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u složenijim algebarskim izrazima

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

5. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

6. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnost

7. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta

8. rabiti trigonometrijsku kružnicu i džepno računalo za određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

9. primijeniti zapis broja u zadanom ili nepoznatome brojevnom sustavu

10. primijeniti n! u složenijim algebarskim izrazima

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. računati u skupovima N, Z, Q i R

• provoditi računske operacije u skupovima N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u složenijim algebarskim izrazima

• izračunati apsolutnu vrijednost u složenijim računskim izrazima

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

• izračunati međusobnu udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

• primijeniti osnovna svojstva i međusobne veze računskih operacija zbrajanja, oduzimanja, množenja, dijeljenja, potenciranja s racionalnim eksponentom i korjenovanja

5. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

• odrediti logaritam pozitivnog broja po zadanoj bazi rabeći definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

6. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnost

• predvidjeti i zaokružiti rezultat računanja

7. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta

• izračunati nepoznatu stranicu ili kut u pravokutnom trokutu

8. rabiti trigonometrijsku kružnicu i džepno računalo za određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

• odrediti vrijednost sinusa, kosinusa ili tangensa pomoću trigonometrijske funkcije i džepnog računala za kut zadan u stupnjevima ili radijanima, a i obrnuto

9. primijeniti zapis broja u zadanom ili nepoznatome brojevnom sustavu

• rabiti pravilo pretvaranja brojeva iz jednoga brojevnog sustava u drugi i pravila izvođenja osnovnih računskih operacija

10. primijeniti n! u složenijim algebarskim izrazima

• rabiti faktorijele u izračunavanju binomnih koeficijenata i u jednadžbama


Kôd
NazivAlgebra i funkcije
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti postotke, omjere i razmjere, kvadratnu, eksponencijalnu i logaritamsku funkciju, jednadžbu i nejednadžbu

• rabiti potencije s cjelobrojnim eksponentom i korijen

• računati s algebarskim izrazima i jednostavnijim razlomcima

• riješiti linearne i trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe

• prikazati linearnu funkciju, funkciju apsolutne vrijednosti i trigonometrijske funkcije

• koristiti nizove

• istražiti elementarne funkcije

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti postotke, omjere i razmjere u složenijim situacijama

2. rabiti potencije s racionalnim eksponentom i korijene

3. računati s algebarskim izrazima i razlomcima

4. diskutirati rješenje linearne jednadžbe, nejednadžbe i njihovih sustava koristeći linearnu funkciju

5. analizirati kvadratne jednadžbe, nejednadžbe i kvadratnu funkciju

6. primijeniti eksponencijalnu i logaritamsku funkciju te eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

7. analizirati trigonometrijske funkcije i riješiti trigonometrijske jednadžbe koristeći trigonometrijsku kružnicu i formule identiteta

8. povezati binomni poučak i elemente kombinatorike

9. primijeniti nizove i redove

10. istražiti elementarne funkcije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti postotke, omjere i razmjere u složenijim situacijama

• rabiti postotke, omjere i razmjere u jednostavnim konkretnim situacijama iz svakodnevnog života i struke

2. rabiti potencije s racionalnim eksponentom i korijene

• izračunati zbroj, umnožak i kvocijent potencija s cjelobrojnim eksponentom,potencirati potenciju te računati s korijenima

3. računati s algebarskim izrazima i razlomcima

• primijeniti formule za kvadrat binoma, razliku kvadrata, kub binoma, zbroj i razliku kubova kod rastavljanja algebarskih izraza na faktore i kod skraćivanja razlomaka

4. diskutirati rješenje jednadžbe, nejednadžbe i njihovih sustava koristeći linearnu funkciju

• odrediti rješenje linearne jednadžbe, nejednadžbe, sustava i jednostavnije jednadžbe s apsolutnim vrijednostima te nacrtati i opisati tijek i predznak linearne funkcije

5. analizirati kvadratne jednadžbe, nejednadžbe i kvadratnu funkciju

• izračunati rješenja kvadratne jednadžbe, povezati koeficijente kvadratne jednadžbe s rješenjima (Vièteove formule), riješiti sustav linearne i kvadratne jednadžbe te koristiti graf kvadratne funkcije za rješavanje kvadratne nejednadžbe

6. primijeniti eksponencijalnu i logaritamsku funkciju te eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

• riješiti eksponencijalnu i logaritamsku jednadžbu i nejednadžbu koristeći svojstva eksponencijalne i logaritamske funkcije (injektivnost, rast i pad funkcije)

7. analizirati trigonometrijske funkcije i riješiti trigonometrijske jednadžbe koristeći trigonometrijsku kružnicu i formule identiteta

• nacrtati i ispitati tijek trigonometrijskih funkcija te riješiti trigonometrijsku jednadžbu koristeći trigonometrijsku kružnicu, svojstva trigonometrijskih funkcija i formula identiteta

8. povezati binomni poučak i elemente kombinatorike

• odrediti članove u razvoju binoma te broj permutacija, varijacija i kombinacija bez ponavljanja i s ponavljanjem

9. primijeniti nizove i redove

• primijeniti aritmetički niz te geometrijski niz i eksponencijalnu funkciju u jednostavnim primjerima kamatnog računa

10. istražiti elementarne funkcije

• odrediti tijek elementarnih funkcija, analizirati linearne, kvadratne, eksponencijalne, logaritamske i trigonometrijske funkcije te rabiti njihova svojstva


Kôd
NazivOblik i prostor
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• analizirati pravac i kružnicu te dvije kružnice u koordinatnom sustavu u ravnini s njihovim jednadžbama

• primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini i poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta

• ispitati i istražiti geometrijske oblike u ravnini i prostoru

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati međusobne odnose točaka u pravokutnome koordinatnom sustavu u ravnini

2. ispitati geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva u svrhu crtanja, mjerenja, računanja i zaključivanja

3. primijeniti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta kod geometrijskih oblika u ravnini

4. istražiti geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

5. primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini pri ispitivanju svojstava geometrijskih oblika

6. analizirati međusobne odnose točaka i pravaca u koordinatnom sustavu u ravnini

7. analizirati međusobne odnose točaka, pravaca i kružnica u koordinatnom sustavu u ravnini

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati međusobne odnose točaka u pravokutnome koordinatnom sustavu u ravnini

• primijeniti koordinate točaka, njihovu međusobnu udaljenost i polovište dužine

2. ispitati geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva u svrhu crtanja, mjerenja, računanja i zaključivanja

• uočiti ravninske oblike u svakodnevnom okružju i umjetnosti (trokut, četverokut, pravilni mnogokut, kružnica, krug i dijelovi kruga) te riješiti praktične zadatke sa stvarnim objektima prikazujući ih pomoću geometrijskih likova

3. primijeniti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta kod geometrijskih oblika u ravnini

• ustanoviti sukladnost i sličnost geometrijskih oblika u ravnini

4. istražiti geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

• povezati geometrijske oblike u prostoru sa svakodnevnim životom i strukom

5. primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini pri ispitivanju svojstava geometrijskih oblika

• prikazati vektore i njihovu linearnu kombinaciju u koordinatnom sustavu u ravnini i koristiti za ispitivanje svojstava geometrijskih oblika u ravnini

6. analizirati međusobne odnose točaka i pravaca u koordinatnom sustavu u ravnini

• ispitati odnos točke i pravca i dvaju pravaca u ravnini, zadanih jednadžbama u koordinatnoj ravnini

7. analizirati međusobne odnose točaka, pravaca i kružnica u koordinatnom sustavu u ravnini

• ispitati odnos točke, pravca, kružnice i dviju kružnica


Kôd
NazivMjerenje
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• primijeniti mjerenje i mjerne jedinice, trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta te vektore pri rješavanju problema u svakodnevnim situacijama, drugim nastavnim predmetima i struci

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti odgovarajuće mjere i mjerne jedinice te ih pretvoriti u odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

2. primijeniti formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini

3. rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

4. primijeniti svojstva kutova (poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta)

5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

6. analizirati složene geometrijske oblike u prostoru

7. povezati trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

8. primijeniti skalarni umnožak vektora

9. odrediti površinu nepravilnog lika u ravnini

10. služiti se konceptom mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti odgovarajuće mjere i mjerne jedinice te ih pretvoriti u odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

• rabiti odgovarajuće mjerne jedinice za duljinu, površinu, obujam, masu, vrijeme, temperaturu, novac i kut

2. primijeniti formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini

• povezati formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini sastavljenih od osnovnih geometrijskih oblika (trokut, paralelogram, trapez, pravilni mnogokut, krug i dijelovi kruga) sa svakodnevnim životom i strukom

3. rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

• primijeniti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

4. primijeniti svojstva kutova (poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta)

• izračunati nepoznate elemente u zadatcima iz planimetrije i stereometrije

5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

• primijeniti rješavanje pravokutnog trokuta na primjeru iz svakodnevnog života ili struke

6. analizirati složene geometrijske oblike u prostoru

• izračunati nepoznate elemente složenih geometrijskih oblika u prostoru koristeći formule za oplošje i obujam osnovnih oblika u prostoru

7. povezati trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

• primijeniti rješavanje pravokutnog i kosokutnog trokuta na primjeru iz svakodnevnog života ili struke

8. primijeniti skalarni umnožak vektora

• izračunati skalarni umnožak vektora, kut između dvaju vektora i utvrditi okomitost vektora te primijeniti rezultat u stereometriji

9. odrediti površinu nepravilnog lika u ravnini

• procijeniti i približno odrediti površinu nepravilnog oblika u ravnini

10. služiti se konceptom mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka

• primijeniti mjerenje i mjerne jedinice, naročito opseg i površinu te oplošje i volumen pri rješavanju problema u svakodnevnim situacijama, drugim nastavnim predmetima i struci


Kôd
NazivPodatci
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• prikupiti, organizirati, prikazati i protumačiti podatke iz svakodnevnog života, drugih nastavnih predmeta i struke

Ishodi učenja

(5-10)

1. prikupiti tražene podatke uz raspravu o valjanosti metode

2. rasporediti prikupljene podatke po izabranom kriteriju

3. predočiti prikupljene podatke pomoću linijskog, stupčastog i kružnog dijagrama

4. protumačiti prikupljene i prikazane podatke

5. proračunati srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

6. odrediti vjerojatnost događaja za prikupljene i analizirane podatke

7. istražiti utjecaj dodavanja ili uklanjanja podataka na srednje vrijednosti niza podataka

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prikupiti tražene podatke uz raspravu valjanosti metode

• sakupiti podatke iz primarnih izvora (tzv. primarni podatci) pomoću upitnika i eksperimenta, bilježeći opažanja, mjerenja i/ili rezultate te raspraviti je li metoda prikupljanja podataka valjana

2. rasporediti prikupljene podatke po izabranom kriteriju

• razvrstati i organizirati diskretne (npr. mjesec ili godina rođenja) i kontinuirane (npr. visina, tjelesna masa) primarne podatke

3. predočiti prikupljene podatke pomoću linijskog, stupčastog i kružnog dijagrama

• prikazati podatke na primjeren način pomoću tablice, linijskog, kružnog i stupčastog dijagrama i histograma s pravilno označenim osima, nazivima, skalama te razredima jednake širine

4. protumačiti prikupljene i prikazane podatke

• interpretirati prikupljene podatke i donijeti zaključke o podatcima prikazanim tablicom, dijagramom (uključujući stupčasti dijagram, višestruki stupčasti dijagram, kružni dijagram) i drugim grafičkim prikazima

5. proračunati srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

• izračunati srednje vrijednosti (aritmetička sredina, medijan, môd) i mjere raspršenosti niza numeričkih podataka

6. odrediti vjerojatnost događaja za prikupljene i analizirane podatke

• protumačiti elementarne događaje, izraziti ih pomoću skupovnih operacija te izračunati vjerojatnost traženih događaja

7. istražiti utjecaj dodavanja ili uklanjanja podataka na srednje vrijednosti niza podataka

• pokazati utjecaj dodavanja ili uklanjanja jednog ili više podataka na srednje vrijednosti niza numeričkih podataka


Kôd
NazivInfinitezimalni račun
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• odrediti i izračunati limes niza i funkcije u točki

• derivirati funkciju i primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

• prikazati graf racionalne funkcije

• odrediti primitivnu funkciju

• izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije

Ishodi učenja

(5-10)

1. odrediti limes niza koristeći teoreme o limesima

2. izračunati limes funkcije u točki

3. derivirati funkciju

4. primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

5. prikazati graf racionalne funkcije

6. odrediti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

7. izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije primjenjujući Newton-Leibnizovu formulu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. odrediti limes niza koristeći teoreme o limesima

• izračunati limes niza koristeći teoreme o limesima

2. izračunati limes funkcije u točki

• odrediti limes funkcije u točki

3. derivirati funkciju

• izračunati derivaciju funkcije koristeći pravila deriviranja

4. primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

• odrediti jednadžbu tangente u točki grafa, točke ekstrema i točke infleksije

5. prikazati graf racionalne funkcije

• crtati graf funkcije koristeći derivacije funkcije

6. odrediti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

• izraziti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

7. izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije primjenjujući Newton-Leibnizovu formulu

• odrediti površinu ispod grafa kvadratne funkcije


Kôd
NazivGeografski pristup
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati u odnosu na druge znanosti geografski pristup i metodologiju geografije u tumačenju prirodno-geografskih i društveno-geografskih procesa te organizaciji prostora

• obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

• razlikovati geografske grane i discipline te važnost geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

Ishodi učenja

(5-10)

1. izreći definiciju geografije i discipline specifične za zanimanje

2. opisati razvoj geografije

3. razlikovati grane i discipline geografije prema objektu istraživanja pojedinih disciplina

4. obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

5. navesti dokaze o važnosti geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

6. analizirati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unaprjeđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

7. obrazložiti ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju te upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. izreći definiciju geografije i discipline specifične za zanimanje

• navesti svojim riječima, samostalno, definiciju geografije i definiciju discipline geografije specifične za zanimanje

2. opisati razvoj geografije

• izdvojiti etape u razvoju geografije i navesti ključne spoznaje po etapama

3. razlikovati grane i discipline geografije prema objektu istraživanja pojedinih disciplina

• pridružiti disciplinama fizičke, društvene, regionalne i primijenjene geografije pripadajući objekt istraživanja

4. obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

• potkrijepiti primjerom položaj geografije u interdisciplinarnom području znanosti i središnji položaj nastavnog predmeta u sustavu odgoja i obrazovanja

5. navesti dokaze o važnosti geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

• argumentirati primjere važnosti geografskih znanja i vještina u razvoju osam ključnih kompetencija

6. analizirati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unaprjeđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

• komentirati na odabranom primjeru doprinos znanstvenih spoznaja geografije unaprjeđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarskih djelatnosti

7. obrazložiti ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju i upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

• razmotriti na primjeru prostornog plana naselja ili županije važnost geografije u prostornom i regionalnom planiranju te upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja


Kôd
NazivZemlja u Sunčevu sustavu i svemiru
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• opisati postanak i građu svemira i Sunčeva sustava

• objasniti utjecaj Zemljinih gibanja na organizaciju života na Zemlji

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati postanak svemira

2. razlikovati svemirska tijela

3. objasniti strukturu i odnose u Sunčevu sustavu

4. opisati postanak, oblik i dimenzije Zemlje

5. objasniti uzroke i posljedice osnovnih gibanja Zemlje

6. protumačiti utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati postanak svemira

• ispričati teoriju velikog praska

2. razlikovati svemirska tijela

• usporediti veća i manja svemirska tijela (zvijezde, zviježđa, galaksije i nakupine galaksija, planete, satelite, planetoide, komete i meteore)

3. objasniti strukturu i odnose u Sunčevu sustavu

• objasniti položaj Zemlje unutar Sunčeva sustava

4. opisati postanak, oblik i dimenzije Zemlje

• navesti primjere spoznaja o postanku, obliku i dimenzijama Zemlje

5. objasniti uzroke i posljedice osnovnih gibanja Zemlje

• usporediti razlike u trajanju dana i noći, polarni dan i polarnu noć i trajanje osnovnih gibanja Zemlje

6. protumačiti utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

• raspraviti utjecaj oblika Zemlje i Zemljinih gibanja na ljudske djelatnosti i razlike u pojasnim vremenima


Kôd
NazivOrijentacija i geografske karte
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• orijentirati se u prostoru pomoću plana, topografskih karata i tehničkih sredstava za orijentaciju

• primijeniti osnovne kartografske pojmove i tematske karte

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti osnovne kartografske pojmove u interpretaciji geografskih karata

2. usporediti vrste i uporabu geografskih karata

3. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

4. objasniti primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5. predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti osnovne kartografske pojmove u interpretaciji geografskih karata

• koristiti matematičke, geografske i ostale elemente karte u analizi planova, općih, tematskih i topografskih karata

2. usporediti vrste i uporabu geografskih karata

• razlikovati načine predočavanja na pojedinim vrstama geografskih karata i povezati vrstu s načinom uporabe geografske karte

3. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

• smjestiti točke u geografsku mrežu, samostalno se orijentirati u prostoru primjenom planova naselja, topografskih karata, kompasa i GPS-a

4. objasniti primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

• usporediti mogućnosti i ograničenja suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5. predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

• izraditi skicu, sve vrste dijagrama, tablicu i tematsku kartu na temelju samostalno prikupljenih prostornih podataka


Kôd
NazivPrirodno-geografski procesi i organizacija prostora
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati prirodno-geografske elemente i procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini te opisati njihov utjecaj na organizaciju prostora

• provesti i predstaviti rezultate samostalnog istraživanja

• objasniti koncept održivog razvoja

Ishodi učenja

(5-10)

1. izdvojiti posebnosti među elementima prirodne osnove na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini te na slijepoj karti imenovati primjere

2. razlikovati prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. prepoznati interakcije među prirodnim pojavama pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

4. objasniti utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora

5. predstaviti rezultate samostalnog istraživanja stanja okoliša (zraka, vode obližnjega vodenog toka, tla)

6. navesti primjere mogućeg povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i svijetu

7. navesti primjere racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

8. objasniti koncept održivog razvoja i nužnost pravedne raspodjele prirodnih i stečenih dobara

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. izdvojiti posebnosti među elementima prirodne osnove na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini te na slijepoj karti imenovati primjere

• imenovati na slijepoj karti posebnosti među elementima prirodne osnove (reljef, klima, vode, tlo) na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

2. razlikovati prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

• navesti razlike među prirodno-geografskim procesima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. prepoznati interakcije među prirodnim pojavama pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

• objasniti uzroke i posljedice prirodno-geografskih procesa na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

4. objasniti utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora

• razmotriti utjecaj prirodno-geografskih faktora na demografske strukture i naseljenost, strukturu i razvoj gospodarstva

5. predstaviti rezultate samostalnog istraživanja stanja okoliša (zraka, vode obližnjega vodenog toka, tla)

• prikazati rezultate samostalnog istraživanja stanja okoliša (zraka, vode obližnjega vodenog toka, tla)

6. navesti primjere mogućeg povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i u svijetu

• iskazati primjere mogućeg povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i u svijetu

7. navesti primjere racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

• izdvojiti primjere racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

8. objasniti koncept održivog razvoja i nužnost pravedne raspodjele prirodnih i stečenih dobara

• raspraviti koncept održivog razvoja i pravedne raspodjele prirodnih i stečenih dobara


Kôd
NazivDruštveno-geografski procesi i organizacija prostora
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• istražiti utjecaj demogeografskih i ekonomsko-geografskih procesa na naselja i organizaciju prostora

• analizirati procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo i gospodarstvo

Ishodi učenja

(5-10)

1. istražiti demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

2. analizirati prirodno, prostorno i opće kretanje stanovništva u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

3. analizirati utjecaj svjetskih religija na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života

4. usporediti organizaciju prostora i odnose među naseljima u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

5. izdvojiti prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

6. istražiti temeljne gospodarske pojmove, sustave i razvojne trendove

7. analizirati nejednaki regionalni razvoj na nacionalnoj i svjetskoj razini

8. analizirati procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

9. istražiti djelovanje međunarodnih organizacija i regionalnih integracija te njihovo političko i gospodarsko značenje

10. obrazložiti važnost poznavanja i pozitivnog vrjednovanja naslijeđa i vlastitog identiteta kao hrvatskih, europskih građanina i građanina svijeta

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. istražiti demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

• prezentirati rezultate istraživanja demogeografskih struktura i njihovog prostornog rasporeda u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

2. analizirati prirodno, prostorno i opće kretanje stanovništva u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

• usporediti odrednice prirodnog, prostornog i općeg kretanja stanovništva u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

3. analizirati utjecaj svjetskih religija na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života

• povezati utjecaj svjetskih religija s primjerima kulturnih pejsaža u Hrvatskoj i u svijetu

4. usporediti organizaciju prostora i odnose među naseljima u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

• analizirati na geografskoj karti, fotografijama ili crtežima oblike naselja, ruralnoga krajolika, povijesnoga razvoja različitih tipova naselja, urbanih sustava u Hrvatskoj i u svijetu

5. izdvojiti prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

• analizirati strukturu, značenje i prostorni raspored primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

6. istražiti temeljne gospodarske pojmove, sustave i razvojne trendove

• primijeniti temeljne gospodarske pojmove u istraživanju obilježja gospodarskih sustava i razvojnih trendova u gospodarstvu

7. analizirati nejednaki regionalni razvoj na nacionalnoj i svjetskoj razini

• izraditi tematsku kartu regionalnog razvoja primjenjujući kriterije za mjerenje razvijenosti i pokazatelje životnog standarda

8. analizirati procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

• procijeniti napredak u procesima europskog integriranja i utjecaj globalizacijskih procesa na hrvatsko društvo

9. istražiti djelovanje međunarodnih organizacija i regionalnih integracija te njihovo političko i gospodarsko značenje

• predstaviti rezultate istraživanja djelovanja i značenja međunarodnih organizacija i regionalnih integracija

10.     obrazložiti važnost poznavanja i pozitivnog vrjednovanja nasljeđa i vlastitoga identiteta kao hrvatskih, europskih građanina i građanina svijeta

• odabrati primjere vrjednovanja baštine i očuvanja identiteta


Kôd
NazivGibanja
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• primijeniti temeljne kinematičke pojmove u opisu gibanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja

2. razlikovati srednju i trenutačnu brzinu

3. usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem brzine i sa smanjivanjem brzine

4. klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije

5. interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje

6. uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad

7. objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja

• navesti i opisati temeljne fizikalne veličine kojima opisujemo gibanja

2. razlikovati srednju i trenutačnu brzinu

• objasniti kada su trenutačna i srednja brzina tijela po vrijednosti jednake

3. usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem brzine i sa smanjivanjem brzine

• razmotriti po vrijednosti i smjeru akceleracije automobila koji koči i koji ubrzava na semaforu

4. klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije

• svrstati po nazivu gibanje vlaka pri ulasku u željezničku stanicu i pri izlasku iz željezničke stanice

5. interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje

• nacrtati grafikon ovisnosti brzine i vremena ili puta i vremena iz podataka o pravocrtnom gibanju tijela

6. uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad

• utvrditi visinu mosta pomoću pada kamena u rijeku

7. objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

• raspraviti kako se mijenja centripetalna akceleracija tijela pri kružnom gibanju s promjenom kutne brzine i kutne akceleracije


Kôd
NazivSile i polja
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• primijeniti koncepte sile i polja u primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. riješiti problem uporabom Newtonovih zakona gibanja

2. primijeniti opis sile teže, trenja i elastične sile u različitim primjerima

3. slagati i razlagati sile koje djeluju na tijelo crtanjem vektora sila

4. raspraviti opći zakon gravitacije i gibanje satelita oko Zemlje

5. prosuditi o ravnoteži krutog tijela

6. razmotriti pojave djelovanja sila u tekućinama i plinovima te primijeniti opise tlakova u različitim primjerima

7. objasniti međudjelovanje točkastih električnih naboja pomoću Coulombova zakona

8. povezati magnetsko, električno i gravitacijsko polje kao jedinstven koncept prostora koji čini djelovanje različitih sila

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. riješiti problem uporabom Newtonovih zakona gibanja

• izračunati silu kočenja biciklista iz njegove mase i akceleracije zaustavljanja

2. primijeniti opis sile teže, trenja i elastične sile u različitim primjerima

• utvrditi kako se promijeni trenje klizanja ako se udvostruči težina tereta na sanjkama koje kližu po istoj ravnoj podlozi

3. slagati i razlagati sile koje djeluju na tijelo crtanjem vektora sila

• nacrtati sve sile koje djeluju na tijelo koje klizi niz kosinu

4. raspraviti opći zakon gravitacije i gibanje satelita oko Zemlje

• razmotriti kojom brzinom približno treba izbaciti satelit u blizini površine Zemlje da bi jednoliko kružio oko Zemlje

5. prosuditi o ravnoteži krutog tijela

• procijeniti gdje treba poduprijeti posvuda jednako debelu drvenu motku ako je na jednom kraju obješen dvostruko veći teret nego na drugom

6. razmotriti pojave djelovanja sila u tekućinama i plinovima te primijeniti opise tlakova u različitim primjerima

• raspraviti o čemu ovisi koliko je puta veća sila koja podiže teret od sile izazvane našom rukom na hidrauličnoj dizalici

7. objasniti međudjelovanje točkastih električnih naboja pomoću Coulombova zakona

• protumačiti kako se promijeni sila između dvaju raznoimena naboja ako im upola smanjimo udaljenost

8. povezati magnetsko, električno i gravitacijsko polje kao jedinstven koncept prostora koji čini djelovanje različitih sila

• osmisliti pokuse kojima se može dokazati koja polja djeluju u nekom prostoru


Kôd
NazivRad i energija
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• primijeniti pojmove rada, energije i snage u primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti rad u mehanici ovisno o položaju vektora sile

2. razlikovati rad stalne sile u odnosu na rad promjenjive sile

3. uporabiti izraz za snagu pri djelovanju stalne sile

4. usporediti korisnosti različitih primjera rada

5. opisati različite vrste energije

6. raspraviti o kinetičkoj energiji tijela u različitim primjerima

7. konstruirati pojam gravitacijske potencijalne energije

8. primijeniti zakon očuvanja energije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti rad u mehanici ovisno o položaju vektora sile

• objasniti zašto je rad obavljen silom usmjerenom usporedno s putom koji prelazi tijelo veći od rada obavljenog jednakom silom usmjerenom pod nekim kutom u odnosu na put

2. razlikovati rad stalne sile u odnosu na rad promjenjive sile

• odrediti iz površine u F-s dijagramu rad koji obavi sila rastezanjem opruge

3. uporabiti izraz za snagu pri djelovanju stalne sile

• izračunati snagu automobilskog motora koji djeluje stalnom silom tijekom gibanja određenom brzinom

4. usporediti korisnosti različitih primjera rada

• razmotriti korisnost rada koji obavimo kližući se na ledu i na koturaljkama

5. opisati različite vrste energije

• navesti sličnosti i razlike različitih vrsta energije koje koristimo u svakodnevnom životu

6. raspraviti o kinetičkoj energiji tijela u različitim primjerima

• utvrditi razlike kinetičkih energija tijela različitih masa i brzina

7. konstruirati pojam gravitacijske potencijalne energije.

• protumačiti zašto je rad za podizanje tijela na visinu h jednak gravitacijskoj potencijalnoj energiji

8. primijeniti zakon očuvanja energije

• izračunati pomoću gravitacijske potencijalne energije tijela na određenoj visini kinetičku energiju pri slobodnom padu


Kôd
NazivTermodinamika
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• primijeniti temeljne koncepte iz termodinamike u različitim primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu

2. povezati pojam temperature sa srednjom kinetičkom energijom čestica

3. razmotriti probleme termičkog rastezanja u različitim dimenzijama

4. istražiti plinske zakone

5. opisati načine prijenosa topline

6. objasniti pojam rada na različitim primjerima u termodinamici

7. primijeniti Prvi zakon termodinamike na termodinamičkim procesima

8. raspraviti rad toplinskih strojeva pomoću Drugog zakona termodinamike

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu

• objasniti pojmove unutarnja energija, toplina i temperatura

2. povezati pojam temperature sa srednjom kinetičkom energijom čestica

• raspraviti što je termičko gibanje i u kakvoj je vezi s temperaturom

3. razmotriti probleme termičkog rastezanja u različitim dimenzijama

• usporediti promjenu obujma čvrstog tijela i tekućine pri promjeni temperature za jednak iznos

4. istražiti plinske zakone

• razmotriti odnose između tlaka, volumena i temperature idealnog plina pomoću triju plinskih zakona

5. opisati načine prijenosa topline

• navesti različite načine prijenosa topline i iznijeti bitne karakteristike pojedinog načina prijenosa

6. objasniti pojam rada na različitim primjerima u termodinamici

• objasniti zašto u izohornim procesima nije moguće obaviti rad

7. primijeniti Prvi zakon termodinamike na termodinamičkim procesima

• utvrditi može li obaviti rad sustav kojemu se smanjila unutrašnja energija za iznos veći od iznosa primljene topline

8. raspraviti rad toplinskih strojeva pomoću Drugog zakona termodinamike

• razmotriti korisnost toplinskih strojeva ako se zna da je obavljeni rad jednak razlici toplina koju topliji spremnik predaje i one koju hladniji spremnik prima


Kôd
NazivElektrodinamika
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• primijeniti temeljne koncepte iz elektrodinamike u različitim primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti usmjereno gibanje električnog naboja u vodiču te električnu struju i električni otpor

2. primijeniti Ohmov zakon na strujne krugove istosmjerne i izmjenične struje

3. protumačiti ovisnost električnog otpora o temperaturi

4. izračunati rad i snagu električne struje na praktičnim primjerima

5. prikazati i objasniti Oerstedov pokus

6. opisati magnetsko polje te skicirati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujnu petlju i zavojnicu

7. objasniti Faradayev zakon indukcije uz izvođenje pokusa

8. izložiti primjenu elektromagnetske indukcije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti usmjereno gibanje električnog naboja u vodiču te električnu struju i električni otpor

• raspraviti gibanje električnoga naboja pri prolazu električne struje u strujnom krugu na nekom primjeru

2. primijeniti Ohmov zakon na strujne krugove istosmjerne i izmjenične struje

• izračunati električnu struju pomoću trošila iz podataka za električni otpor i napon na koji je priključeno

3. protumačiti ovisnost električnog otpora o temperaturi

• objasniti ovisnost električnog otpora vodiča i poluvodiča o temperaturi

4. izračunati rad i snagu električne struje na praktičnim primjerima

• odrediti snagu grijača određenog otpora koji je priključen na električnu mrežu

5. prikazati i objasniti Oerstedov pokus

• izvesti Oerstedov pokus i izložiti njegovo otkriće

6. opisati magnetsko polje te skicirati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujnu petlju i zavojnicu

• nacrtati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujne petlje i zavojnice i razmotriti o kojim veličinama ovisi magnetska indukcija u sva tri slučaja

7. objasniti Faradayev zakon indukcije uz izvođenje pokusa

• raspraviti o čemu, prema Faradayevu zakonu, ovisi inducirani napon

8. izložiti primjenu elektromagnetske indukcije

• protumačiti načelo rada transformatora


Kôd
NazivTitranje, valovi, zvuk
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• primijeniti temeljne pojmove i pojave u vezi s harmonijskim titranjem, valovima i zvukom u primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti fizikalne veličine koje određuju harmonijsko titranje

2. interpretirati grafički promjenu fizikalnih veličina koje opisuju harmonijsko titranje s vremenom

3. primijeniti jednadžbe koje opisuju harmonijsko titranje u rješavanju zadataka

4. razmotriti energetski harmonijsko titranje (prigušeno i prisilno titranje, rezonancija)

5. objasniti nastajanje i rasprostiranje mehaničkih valova

6. razlikovati transverzalni od longitudinalnog vala

7. prikazati pojave odbijanja, loma, ogiba i superpozicije valova

8. raspraviti o spektru i primjeni zvučnih valova

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti fizikalne veličine koje određuju harmonijsko titranje

• raspraviti fizikalne veličine koje opisuju harmonijsko titranje

2. interpretirati grafički promjenu fizikalnih veličina koje opisuju harmonijsko titranje s vremenom

• prikazati grafički ovisnost elongacije o vremenu za tijelo koje izvodi harmonijsko titranje

3. primijeniti jednadžbe koje opisuju harmonijsko titranje u rješavanju zadataka

• izračunati primjenom jednadžbi za harmonijsko titranje silu na tijelo koje titra

4. razmotriti energetski harmonijsko titranje (prigušeno i prisilno titranje, rezonancija)

• objasniti pojavu rezonancije

5. objasniti nastajanje i rasprostiranje mehaničkih valova

• razmotriti kako nastaje i kako se širi mehanički val te njegovu brzinu

6. razlikovati transverzalni od longitudinalnog vala

• objasniti razliku u rasprostiranju transverzalnog i longitudinalnog vala

7. prikazati pojave odbijanja, loma, ogiba i superpozicije mehaničkih valova

• nacrtati odbijanje, lom, ogib i superpoziciju mehaničkih valova

8. raspraviti o spektru i primjeni zvučnih valova

• objasniti primjenu ultrazvuka u medicini


Kôd
NazivElektromagnetski valovi i svjetlost
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• primijeniti svojstva elektromagnetskih valova i zakona geometrijske optike u primjerima važnim za struku

Ishodi učenja

(5-10)

1. razmotriti svojstva elektromagnetskih valova i dijelove elektromagnetskog spektra

2. objasniti primjenu elektromagnetskih valova u prijenosu informacija na daljinu i u medicini

3. primijeniti zakon odbijanja svjetlosti na primjeru ravnog zrcala

4. opisati lom svjetlosti na granici sredstva i disperziju svjetlosti na prizmi

5. konstruirati sliku koju daje tanka leća te navesti njezina svojstva

6. primijeniti jednadžbu leće

7. objasniti pojave valne optike (interferencija, ogib i polarizacija svjetlosti)

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razmotriti svojstva elektromagnetskih valova i dijelove elektromagnetskog spektra

• odrediti valnu duljinu valova koje emitira radiostanica koju najčešće slušate

2. objasniti primjenu elektromagnetskih valova u prijenosu informacija na daljinu i u medicini

• objasniti primjenu X-zraka u medicini

3. primijeniti zakon odbijanja svjetlosti na primjeru ravnog zrcala

• protumačiti prirodu slike koja nastaje u ravnom zrcalu

4. opisati lom svjetlosti na granici sredstva i disperziju svjetlosti na prizmi

• opisati što se događa s brzinom, frekvencijom i valnom duljinom svjetlosti prilikom prijelaza iz zraka u vodu

5. konstruirati sliku koju daje tanka leća te navesti njezina svojstva

• istražiti kako se konvergentna leća može koristiti kao povećalo

6. primijeniti jednadžbu leće

• izračunati na koju udaljenost treba staviti zastor da se vidi slika predmeta koji se nalazi na dvostrukoj žarišnoj udaljenosti od konvergentne leće

7. objasniti pojave valne optike (interferencija, ogib i polarizacija svjetlosti)

• izraziti uvjet konstruktivne interferencije svjetlosti


Kôd
NazivAtomi i atomske jezgre
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• primijeniti temeljne ideje i koncepte atomske i nuklearne fizike

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati strukturu i razvoj modela atoma te pojmove atomskog broja, masenog broja i izotopa

2. povezati linijske spektre s energijskim nivoima atoma

3. objasniti fotoelektrični efekt

4. usporediti valnu i čestičnu prirodu svjetlosti i tvari

5. navesti α, β i γ raspad i opisati ionizirajuća svojstva nastalih produkata i njihov doseg

6. primijeniti zakone očuvanja naboja i masenog broja prilikom nuklearnih reakcija

7. uporabiti u rješavanju zadataka zakon radioaktivnog raspada

8. objasniti primjenu nuklearne energije dobivene fisijom i fuzijom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati strukturu i razvoj modela atoma te pojmove atomskog broja, masenog broja i izotopa

• opisati sličnosti i razlike između svojstava dvaju izotopa istog elementa

2. povezati linijske spektre s energijskim nivoima atoma

• emisijski spektar žive sadrži ljubičastu i zelenu liniju; komentirati koja od tih dviju linija odgovara prijelazu između dvaju energijskih nivoa s većom razlikom u energiji

3. objasniti fotoelektrični efekt

• žuta svijetlost pada na metal i izbija elektrone; objasniti što će se dogoditi s brojem emitiranih elektrona i njihovom maksimalnom kinetičkom energijom ako se intenzitet svjetlosti poveća dva puta

4. usporediti valnu i čestičnu prirodu svjetlosti i tvari

• odrediti što će se dogoditi s de Broglievom valnom duljinom elektrona ako mu se brzina poveća dva puta

5. navesti α, β i γ raspad i opisati ionizirajuća svojstva nastalih produkata i njihov doseg

• navesti što su β čestice i gdje nastaju

6. primijeniti zakone očuvanja naboja i masenog broja prilikom nuklearnih reakcija

• izračunati koliki su maseni broj i broj protona izotopa torija koji nastaju alfa raspadom izotopa

7. uporabiti u rješavanju zadataka zakon radioaktivnog raspada

• odrediti udio radioaktivnog izotopa u nekom uzorku koji se raspadne u druge izotope nakon triju vremena poluraspada

8. objasniti primjenu nuklearne energije dobivene fisijom i fuzijom

• raspraviti prednosti i nedostatke korištenja nuklearne fisije za dobivanje električne energije


Kôd
NazivČestična građa tvari
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• steći osnovna znanja o građi atoma te osnovnim principima na kojima je zasnovan periodni sustav elemenata

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti strukturu atoma

2. interpretirati podatke koji se mogu iščitati iz PSE-a

3. predvidjeti fizikalna i kemijska svojstva kemijskih elemenata s obzirom na njihov položaj u PSE-u

4. odrediti valenciju nekoga kemijskog elementa na osnovi njegove elektronske strukture

5. objasniti nastajanje kemijskih veza

6. povezati prirodu kemijske veze sa svojstvima kemijskih spojeva

7. prepoznati važnost vodikove veze za živi svijet

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti strukturu atoma

• izračunati broj subatomskih čestica na temelju A i Z

2. interpretirati podatke koji se mogu iščitati iz PSE-a

• objasniti pojmove protonski broj, neutronski broj i nukleonski broj

3. predvidjeti fizikalna i kemijska svojstva kemijskih elemenata s obzirom na njihov položaj u PSE-u

• usporediti svojstva kemijskih elemenata glavnih skupina

4. odrediti valenciju nekog kemijskog elementa na osnovi njegove elektronske strukture

• prikazati valenciju kemijskog elementa na osnovi njegova položaja u PSE-u

5. objasniti nastajanje kemijskih veza

• opisati nastajanje kemijskih veza na zadanom primjeru

6. povezati prirodu kemijske veze sa svojstvima kemijskih spojeva

• usporediti svojstva ionskih i kovalentnih spojeva

7. prepoznati važnost vodikove veze za živi svijet

• objasniti utjecaj vodikove veze na fizikalna svojstva vode


Kôd
NazivKemijska simbolika i računanje u kemiji
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• steći temeljna znanja kemijske simbolike, osnova kemijskog računa i stehiometrije kemijske reakcije te kemijske kinetike

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti kemijsku simboliku i nomenklaturu pri pisanju kemijskih formula spojeva

2. protumačiti kvalitativno i kvantitativno značenje kemijskih simbola, kemijskih formula i jednadžbe kemijske reakcije

3. povezati molarne veličine (množinu tvari, brojnost jedinki, molarnu masu tvari i molarni volumen plina)

4. upotrijebiti rezultate kvantitativne analize pri izračunavanju formule kemijskog spoja

5. koristiti jednadžbu kemijske reakcije kao simbolički opis elementarne pretvorbe

6. interpretirati kvantitativne odnose u jednadžbi kemijske reakcije u jednostavnim stehiometrijskim zadatcima

7. interpretirati razlike u brzinama kemijskih reakcija i čimbenike koji utječu na brzinu procesa

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti kemijsku simboliku i nomenklaturu pri pisanju kemijskih formula spojeva

• ispisati kemijsku formulu na temelju kemijskoga naziva kemijskog spoja (i obrnuto)

2. protumačiti kvalitativno i kvantitativno značenje kemijskih simbola, kemijskih formula i jednadžbe kemijske reakcije

• ilustrirati na zadanim primjerima kvalitativno i kvantitativno značenje kemijskih simbola, kemijskih formula i jednadžbe kemijske reakcije

3. povezati molarne veličine (množinu tvari, brojnost jedinki, molarnu masu tvari i molarni volumen plina)

• izračunati relativnu molarnu masu tvari, brojnost jedinki, množinu tvari iz zadanih podataka

4. upotrijebiti rezultate kvantitativne analize pri izračunavanju formule kemijskog spoja

• odrediti empirijsku i molekulsku formulu kemijskog spoja

5. koristiti jednadžbu kemijske reakcije kao simbolički opis elementarne pretvorbe

• dati primjere uravnoteženih jednadžbi jednostavnih kemijskih reakcija

6. interpretirati kvantitativne odnose u jednadžbi kemijske reakcije u jednostavnim stehiometrijskim zadatcima

• izračunati na temelju jednadžbe kemijske reakcije količine reaktanata i produkata

7. interpretirati razlike u brzinama kemijskih reakcija i čimbenike koji utječu na brzinu procesa

• razmotriti reakcije po brzini i utjecaj čimbenika na brzinu reakcije (koncentracije reaktanata, temperatura, katalizatori)


Kôd
NazivOtopine
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• steći temeljna znanja o otopinama, iskazivanju sastava otopina, kiselinama, bazama i solima te njihovim reakcijama

Ishodi učenja

(5-10)

1. izložiti disperzne sustave s obzirom na veličinu čestica disperzne faze

2. prikazati da se koloidni sustavi razlikuju s obzirom na agregatno stanje disperznog sredstva i disperzne faze

3. povezati sastav, svojstva i vrstu otopina sa svojstvima otapala i otopljene tvari

4. iskazati sastav otopine kroz maseni i volumni udio

5. razlikovati kiseline, baze i soli na temelju njihove građe

6. interpretirati pH vrijednost otopina

7. protumačiti reakcije koje se odvijaju između zadanih kiselina, baza te dobivanje soli

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. izložiti disperzne sustave s obzirom na veličinu čestica disperzne faze

• dati primjere za različite disperzne sustave

2. prikazati da se koloidni sustavi razlikuju s obzirom na agregatno stanje disperznog sredstva i disperzne faze

• ilustrirati tipove koloidnih sustava navodeći konkretne primjere

3. povezati sastav, svojstva i vrstu otopina sa svojstvima otapala i otopljene tvari

• pokazati da se otopine razlikuju po sastavu, svojstvima i vrsti

4. iskazati sastav otopine kroz maseni i volumni udio

• pripremiti otopinu zadanoga masenog i volumnog udjela

5. razlikovati kiseline, baze i soli na temelju njihove građe

• prikazat jednadžbom proces disocijacije kiselina, baza i soli

6. interpretirati pH vrijednost otopina

• izabrati indikator za određivanje pH zadane otopine

7. protumačiti reakcije koje se odvijaju među zadanim kiselinama, bazama te dobivanje soli

• riješiti jednadžbe reakcija neutralizacije i disocijacije na zadanim primjerima


Kôd
NazivMetali i nemetali
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• steći temeljna znanja o svojstvima metala i nemetala, njihovoj primjeni, biološkom značenju i utjecaju na okoliš

Ishodi učenja

(5-10)

1. pokazati važnost tehnički važnih metala i njihovih legura

2. prikupiti najvažnije činjenice o svojstvima nemetala po skupinama u PSE-u

3. izabrati spojeve nemetala koji imaju utjecaj na biosferu

4. prikazati važnost vode u svakodnevnom životu i svim ljudskim aktivnostima

5. prikazati vrste pesticida koji se upotrebljavaju u poljoprivredi

6. izložiti važnost primjene umjetnih gnojiva

7. otkriti važnost zbrinjavanja otpada

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. pokazati važnost tehnički važnih metala i njihovih legura

• povezati dobivanje tehnički važnih metala (željeza, aluminija, bakra) i njihovih legura s njihovom uporabom

2. prikupiti najvažnije činjenice o svojstvima nemetala po skupinama u PSE-u

• pokazati na primjerima utjecaj nemetala i njihovih spojeva na biosferu

3. izabrati spojeve nemetala koji imaju utjecaj na biosferu

• predvidjeti posljedice koje nastaju zbog nekontroliranog ispuštanja plinova u atmosferu (efekt staklenika, ozonska rupa, kisele kiše, fotokemijski smog)

4. prikazati važnost vode u svakodnevnom životu i svim ljudskim aktivnostima

• skicirati kruženje vode u prirodi, pročišćavanje vode za piće te pročišćavanje otpadnih voda

5. prikazati vrste pesticida koji se koriste u poljoprivredi

• predvidjeti opasnost od nekontrolirane primjene pesticida

6. izložiti važnost primjene umjetnih gnojiva

• interpretirati prednosti pravilne primjene umjetnih gnojiva

7. otkriti važnost zbrinjavanja otpada

• istražiti načine zbrinjavanja i recikliranja različitih vrsta otpada


Kôd
NazivUgljikovodici
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• steći temeljna znanja o ugljikovodicima, njihovu nazivlju i formulama, strukturi molekula, svojstvima, nalaženju u prirodi, načinu dobivanja i primjeni

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati ugljikovodike po strukturi, formuli i nomenklaturi

2. usporediti fizikalna i kemijska svojstva ugljikovodika prema njihovoj strukturi, odnosno zasićenosti

3. izvesti jednostavne pokuse kao podlogu za upoznavanje svojstava i jednostavnih kemijskih reakcija ugljikovodika

4. protumačiti postupak dobivanja ugljikovodika iz prirodnih izvora – nafte i zemnog plina, odnosno frakcijskom destilacijom nafte

5. protumačiti svojstva i primjenu te štetnost za zdravlje aromatskih ugljikovodika

6. opisati primjenu ugljikovodika u industriji i svakodnevnom životu te utjecaj na ekosustav

7. diskutirati o smanjenju zaliha nafte i zemnog plina i nužnosti iskorištavanja obnovljivih izvora energije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati ugljikovodike po strukturi, formuli i nomenklaturi

• povezati strukturu, formulu i nomenklaturu jednostavnijih ugljikovodika

2. usporediti fizikalna i kemijska svojstva ugljikovodika prema njihovoj strukturi, odnosno zasićenosti

• razlikovati fizička i kemijska svojstva ugljikovodika povezujući ih s njihovom strukturom

3. izvesti jednostavne pokuse kao podlogu za upoznavanje svojstava i jednostavnih kemijskih reakcija ugljikovodika

• povezati rezultate pokusa sa svojstvima i kemijskim reakcijama ugljikovodika

4. protumačiti postupak dobivanja ugljikovodika iz prirodnih izvora – nafte i zemnog plina, odnosno frakcijskom destilacijom nafte

• prikazati frakcijsku destilaciju nafte koristeći shematski prikaz postrojenja te ističući različita vrelišta pojedinih frakcija

5. protumačiti svojstva i primjenu te štetnost za zdravlje aromatskih ugljikovodika

• izložiti svojstva i primjenu arena te naglasit njihovu štetnost i mjere opreza

6. opisati primjenu ugljikovodika u industriji i svakodnevnom životu te utjecaj na ekosustav

• razmotriti važnost primjene ugljikovodika u svakodnevnom životu i njezin ekološki aspekt

7. diskutirati o smanjenju zaliha nafte i zemnog plina te nužnosti iskorištavanja obnovljivih izvora energije

• prepoznati važnost racionalnog korištenja prirodnih izvora ugljikovodika i primjenu alternativnih izvora energije


Kôd
NazivOrganski spojevi s kisikom
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• steći temeljna znanja o svojstvima organskih spojeva s kisikom, postupcima dobivanja na temelju jednostavnih pokusa i jednadžbi kemijskih reakcija te važnosti primjene u svakodnevnom životu i industriji

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati organske spojeve s kisikom (alkohole, fenole, karboksilne kiseline) po strukturi, formuli i pravilima
IUPAC-ove nomenklature

2. usporediti fizikalna i kemijska svojstva organskih spojeva s kisikom (alkohola, fenola, karboksilnih kiselina) povezujući ih s njihovom strukturom

3. opisati postupak dobivanja organskih spojeva s kisikom (alkoholno vrenje, octeno-kiselo vrenje) na temelju jednostavnih pokusa i pripadajućih jednadžbi kemijskih reakcija

4. diskutirati o važnosti primjene organskih spojeva s kisikom u svakodnevnom životu i industriji

5. protumačiti uzroke štetnosti za zdravlje i okoliš nekih organskih spojeva s kisikom

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati organske spojeve s kisikom (alkohole, fenole, karboksilne kiseline) po strukturi, formuli i pravilima
IUPAC-ove nomenklature

• povezati strukturu, formulu i nomenklaturu jednostavnijih organskih spojeva s kisikom (alkohola, fenola, karboksilnih kiselina)

2. usporediti fizikalna i kemijska svojstva organskih spojeva s kisikom (alkohola, fenola, karboksilnih kiselina) povezujući ih s njihovom strukturom

• razlikovati fizička i kemijska svojstva organskih spojeva s kisikom povezujući ih s njihovom strukturom

3. opisati postupak dobivanja organskih spojeva s kisikom (alkoholno vrenje, octeno-kiselo vrenje) na temelju jednostavnih pokusa i pripadajućih jednadžbi kemijskih reakcija

• izvesti jednostavne pokuse dobivanja organskih spojeva s kisikom (alkoholno vrenje, octeno-kiselo vrenje) i pripadajuće jednadžbe kemijskih reakcija

4. diskutirati o važnosti primjene organskih spojeva s kisikom u svakodnevnom životu i industriji

• zaključiti o važnosti primjene organskih spojeva s kisikom (alkohola, fenola, karboksilnih kiselina) na temelju njihove uporabe u svakodnevnom životu i industriji

5. protumačiti uzroke štetnosti za zdravlje i okoliš nekih organskih spojeva s kisikom

• naglasiti važnost oblikovanja zdravih životnih stilova i racionalnog korištenja nekih organskih spojeva s kisikom (npr. fenola) s obzirom na njihovo djelovanje na okoliš


Kôd
NazivOd lovca i sakupljača do stanovnika grada
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razumjeti biološke i kulturne procese u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske, koji su doveli do stvaranja najranijih ljudskih zajednica, prvih oblika kulture i organizacije društvenog života

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati svakodnevni život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

2. preispitati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

3. objasniti kulturne grupe na prostoru današnje Hrvatske, prapovijesno doba i njihove karakteristike

4. identificirati vremenski slijed, prostor i karakteristike ranih civilizacija i prvih gradova

5. razmotriti graditeljska, umjetnička i znanstvena dostignuća ranih civilizacija

6. usporediti prva pisma i njihov utjecaj na politički, društveni i kulturi život ljudi

7. razlikovati povijesne procese na današnjem hrvatskom prostoru s onima u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati svakodnevni život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

• prikazati svakodnevni život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

2. preispitati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

• vrjednovati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

3. objasniti kulturne grupe na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove karakteristike

• kreirati prikaz kulturnih grupa na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove temeljne karakteristike

4. identificirati vremenski slijed, prostor i karakteristike ranih civilizacija i prvih gradova

• načiniti tablicu vremenskog slijeda, prostora i karakteristika ranih civilizacija i prvih gradova

5. razmotriti graditeljska, umjetnička i znanstvena dostignuća ranih civilizacija

• izraditi mapu graditeljskih, umjetničkih i znanstvenih dostignuća ranih civilizacija

6. usporediti prva pisma i njihov utjecaj na politički, društveni i kulturni život ljudi

• konstruirati usporedbenu tablicu prvih pisama i njihova utjecaja na politički, društveni i kulturni život ljudi

7. razlikovati povijesne procese na današnjem hrvatskom prostoru s onima u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista

• izdvojiti povijesne procese na današnjem hrvatskom prostoru od onih u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista


Kôd
NazivUspon i pad staroga svijeta
Razina
Obujam2,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razumjeti migracije, pojavu i izgradnju različitih država, religija, kultura, znanosti i trgovine i migracija u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske od kraja 2. tisućljeća prije Krista do 300. godine

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

2. identificirati inovacije i promjene u gradovima i državama do sredine 1. tisućljeća prije Krista

3. raspraviti o velikim religijama i svjetonazorima koji su se pojavili do sredine 1. tisućljeća prije Krista

4. analizirati pojavu, razvoj i pad grčke civilizacije

5. ocijeniti dostignuća i ograničenja demokratskih institucija u helenističkim polisima

6. ispitati postignuća helenske i helenističke kulture

7. raščlaniti proces objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskom vlašću

8. opisati stare i nove religije u Rimskom Carstvu

9. razmotriti elemente kulture, umjetnosti i prava u Rimskom Carstvu

10. usporediti razvoj i karakteristike ilirskih, grčkih i rimskih gradova na prostoru današnje Hrvatske

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

• ustanoviti obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

2. identificirati inovacije i promjene u gradovima i državama do sredine 1. tisućljeća prije Krista

• napraviti uzročno-posljedičnu ljestvicu inovacija i promjena u gradovima i državama do sredine 1. tisućljeća prije Krista

3. raspraviti o velikim religijama i svjetonazorima koji su se pojavili do sredine 1. tisućljeća prije Krista

• ustanoviti zajedničke odrednice i razlike velikih religija i svjetonazora koji su se pojavili do sredine 1. tisućljeća prije Krista

4. analizirati pojavu, uspon i pad grčke civilizacije

• identificirati faze razvoja i karakteristike grčke civilizacije

5. ocijeniti dostignuća i ograničenja demokratskih institucija u helenističkim polisima

• utvrditi dostignuća i ograničenja demokratskih institucija u helenističkim polisima

6. ispitati postignuća helenske i helenističke kulture

• načiniti usporedbenu tablicu postignuća helenske i helenističke kulture

7. raščlaniti proces objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskim vlašću

• izraditi prikaze procesa objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskom vlašću

8. opisati stare i nove religije u Rimskom Carstvu

• usporediti stare i nove religije u Rimskom Carstvu

9. razmotriti elemente kulture, umjetnosti i prava u Rimskom Carstvu

• identificirati elemente kulture, umjetnosti i prava u Rimskom Carstvu

10. usporediti razvoj i karakteristike ilirskih, grčkih i rimskih gradova na prostoru današnje Hrvatske

• prikazati faze i karakteristike ilirskih, grčkih i rimskih gradova na prostoru današnje Hrvatske


Kôd
NazivSrednjovjekovne civilizacije
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razumjeti pojavu i razvoj civilizacija, novih država i kultura na tri kontinenta te kako su te nove države i različite kulturne tradicije i povijesna iskustva utjecala na društvene promjene i odnose

Ishodi učenja

(5-10)

1. raščlaniti krizu Rimskog Carstva i dezintegracijske procese od 4. do 10. stoljeća

2. objasniti političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

3. ustanoviti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na trima kontinentima

4. razmotriti konsolidaciju Bizantskog Carstva i širenje kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

5. istražiti temeljne procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

6. ispitati promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

7. identificirati jačanje međuregionalne trgovine i kulturne razmjene između triju kontinenata

8. protumačiti pojavu i rast Mongolskog Carstva i njegov utjecaj na europske narode i Hrvatsku

9. izložiti sazrijevanje i rast društva i kulture u Hrvatskoj i susjednim područjima do 14. stoljeća

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti krizu Rimskog Carstva i dezintegracijske procese od 4. do 10. stoljeća

• identificirati višestruke uzroke krize i dezintegracijske procese u Rimskom Carstvu od 4. do 10. stoljeća

2. objasniti političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

• izdvojiti prijelomne političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

3. ustanoviti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na trima kontinentima

• navesti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na trima kontinentima

4. razmotriti konsolidaciju Bizantskog Carstva i širenje kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

• označiti na povijesnom zemljovidu prostor Bizantskog Carstva i pravce širenja kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

5. istražiti temeljne procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

• prikazati procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

6. ispitati promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

• napraviti usporedbenu tablicu organizacije države, društva i širenja kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

7. identificirati jačanje međuregionalne trgovine i kulturne razmjene između triju kontinenata

• izdvojiti područja i najznačajnije proizvode s kojima se trgovalo na trima kontinentima

8. protumačiti pojavu i rast Mongolskog Carstva i njegov utjecaj na europske narode i Hrvatsku

• pokazati na zemljovidu pravce i faze kretanja te prostore širenja Mongolskog Carstva

9. izložiti sazrijevanje i rast društava i kulture u Hrvatskoj i susjednim područjima do 14. stoljeća

• konstruirati usporedbenu tablicu razvoja društva i kulture na prostoru Hrvatske i susjednih područja do sredine 14. stoljeća


Kôd
NazivTemelji modernog svijeta
Razina
Obujam2,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razumjeti napredak znanosti, tehnologije i gospodarstva, društvena i politička zbivanja te sazrijevanje različitih institucija, ideja i stilova u Europi, svijetu i Hrvatskoj u vrijeme širenja prekomorske trgovine

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati izvore, značajke i posljedice demografske krize i promjene u Europi u 14. i 15. stoljeću

2. obrazložiti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću doveli do promjena

3. ocijeniti karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije pojedinih europskih sila nad narodima u kolonijama

4. raspraviti kako su europska društva doživjela vjersku, političku, društvenu i kulturnu transformaciju u 16. i 17. stoljeću

5. usporediti značajke i razvoj monarhija u Europi te znanstvenu revoluciju i prosvjetiteljstvo

6. opisati zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

7. identificirati stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

8. ispitati promjene u azijskim društvima u razdoblju širenja europske gospodarske moći

9. utvrditi rast svjetske ekonomije i načine na koje je ona omogućila materijalni napredak i društvene nejednakosti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati izvore, značajke i posljedice demografske krize i promjene u Europi i svijetu u 14. i 15. stoljeću

• kategorizirati izvore, značajke i posljedice demografske krize i promjene u Europi i svijetu u 14. i 15. stoljeću

2. obrazložiti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću doveli do promjena

• konstruirati uzročno-posljedični niz velikih promjena u tehnologiji, znanosti i kulturi te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću

3. ocijeniti karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije europskih sila nad narodima u kolonijama

• utvrditi karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije europskih sila nad narodima u kolonijama

4. raspraviti kako su europska društva doživjela vjersku, političku, društvenu i kulturnu transformaciju u 16. i 17. stoljeću

• napraviti tablicu vjerskih, političkih, društvenih i kulturnih transformacija u Europi 16. i 17. stoljeću

5. usporediti karakteristike i razvoj monarhija u Europi te znanstvenu revoluciju i prosvjetiteljstvo

• izraditi tablicu karakteristika i razvoja monarhija u Europi te dostignuća znanstvene revolucije i prosvjetiteljstva

6. opisati zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

• navesti glavna zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

7. identificirati stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

• kategorizirati stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

8. ispitati promjene u azijskim društvima u razdoblju širenja europske gospodarske moći

• ocijeniti promjene u azijskim društvima u razdoblju širenja europske gospodarske moći

9. utvrditi rast svjetske ekonomije i načine na koje je ona omogućila materijalni napredak i društvene nejednakosti

• argumentirati rast svjetske ekonomije i načine na koje je ona omogućila materijalni napredak i društvene nejednakosti


Kôd
NazivDoba građanskih revolucija
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razumjeti tri međusobno povezana povijesna procesa u Europi, svijetu i Hrvatskoj: znanstvenu i industrijsku revoluciju, građanske revolucije i uspostavu europske dominacije u svijetu

Ishodi učenja

(5-10)

1. raščlaniti uzroke i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća

2. objasniti uzroke i posljedice industrijske i agrarne revolucije

3. istražiti kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i u Hrvatskoj

4. ocijeniti kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

5. identificirati promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći

6. ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

7. protumačiti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

8. raspraviti o promjenama i sukobima u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti uzroke i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća

• načiniti ljestvicu uzroka i posljedica građanskih revolucija od kraja 18. do sredine 19. stoljeća

2. objasniti uzroke i posljedice industrijske i agrarne revolucije

• izraditi tablicu uzroka i posljedica industrijske i agrarne revolucije

3. istražiti kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i u Hrvatskoj

• identificirati kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i u Hrvatskoj

4. ocijeniti kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

• utvrditi kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

5. identificirati promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći u svijetu

• razlučiti promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći u svijetu

6. ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

• kreirati mapu uzroka, pravaca i posljedica prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

7. protumačiti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

• objasniti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća

8. raspraviti o promjenama i sukobima u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«

• izložiti promjene i sukobe u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«


Kôd
NazivDvadeseto stoljeće
Razina
Obujam2,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razumjeti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak čovječanstva, kao i ratne sukobe u 20. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati globalna i ekonomska kretanja, politička i ideološka suparništva na vrhuncu zapadnoeuropske dominacije u svijetu

2. objasniti višestruke uzroke, tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

3. ocijeniti pokušaje uspostave demokracije i pojavu totalitarnih sustava u razdoblju između dvaju svjetskih ratova

4. obrazložiti uzroke i posljedice velike gospodarske krize i pojavu nacionalsocijalizma u Njemačkoj

5. ispitati višestruke uzroke, tijek i globalne posljedice Drugoga svjetskog rata u svijetu i Europi

6. raščlaniti kako su se formirali novi odnosi i savezi između pojedinih država poslije Drugoga svjetskog rata

7. usporediti položaj Hrvatske u Prvom i Drugome svjetskom ratu

8. valorizirati položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

9. protumačiti raspad Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

10. identificirati očekivanja i proturječnosti u svijetu u drugoj polovici 20. stoljeća

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati globalna i ekonomska kretanja, politička i ideološka suparništva na vrhuncu zapadnoeuropske dominacije u svijetu

• identificirati globalna i ekonomska kretanja, politička i ideološka suparništva na vrhuncu zapadnoeuropske dominacije u svijetu

2. objasniti višestruke uzroke, tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

• konstruirati uzročno-posljedični niz zbivanja u Prvome svjetskom ratu u svijetu, Europi i Hrvatskoj

3. ocijeniti pokušaje uspostave demokracije i pojavu totalitarnih sustava u razdoblju između dvaju svjetskih ratova

• utvrditi pokušaje uspostave demokracije i pojavu totalitarnih sustava u razdoblju između dvaju ratova

4. obrazložiti uzroke i posljedice velike gospodarske krize i pojavu nacionalsocijalizma u Njemačkoj

• izraditi tablicu uzroka i posljedica velike gospodarske krize i pojave nacionalsocijalizma u Njemačkoj

5. ispitati višestruke uzroke, tijek i globalne posljedice Drugoga svjetskog rata u svijetu i Europi

• načiniti usporedbenu tablicu višestrukih uzroka i globalnih posljedica Drugoga svjetskog rata u svijetu i Europi

6. raščlaniti kako su se formirali novi odnosi i savezi između pojedinih država poslije Drugoga svjetskog rata

• kreirati prikaz novih odnosa i saveza između pojedinih država poslije Drugoga svjetskog rata

7. usporediti položaj Hrvatske u Prvom i Drugome svjetskom ratu

• vrjednovati položaj Hrvatske u Prvom i Drugome svjetskom ratu

8. valorizirati položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

• kategorizirati položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

9. protumačiti raspad Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

• raspraviti raspad Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

10. identificirati očekivanja i proturječnosti u svijetu u drugoj polovici 20. stoljeća

• ocijeniti očekivanja i proturječnosti u svijetu u drugoj polovici 20. stoljeća


Kôd
NazivReligioznost i put religija
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• razumjeti religioznost kao bitnu odrednicu povijesti čovjeka i čovječanstva te razvoj religija i fenomenologiju religijskih pravaca danas

Ishodi učenja

(5-10)

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2. opisati temeljna obilježja religioznosti

3. razlikovati prirodne i objavljene religije

4. analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

5. usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

6. voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

• odrediti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2. opisati temeljna obilježja religioznosti

• nabrojiti temeljne oblike religioznog izražavanja

3. razlikovati prirodne i objavljene religije

• navesti kriterije razlikovanja prirodnih i objavljenih religija

4. analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

• klasificirati obilježja velikih svjetskih religija i svjetonazora

5. usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

• izdvojiti obilježja monoteističkih religija

6. voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

• otkriti zajedničke odrednice religija


Kôd
NazivKršćanska objava i vjera
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• upoznati izvore kršćanske objave, njezin razvojni put u Starom zavjetu, lik Isusa Krista i njegovo djelo spasenja te značenje za kršćansku vjeru danas

Ishodi učenja

(5-10)

1. ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2. navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3. raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4. otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

5. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesnospasenjsko značenje kao Sina Božjega

6. protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7. analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

8. usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

• raščlaniti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2. navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

• nabrojiti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3. raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

• analizirati proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4. otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

• primijeniti temeljne poruke Svetog pisma na oblikovanje kršćanskog života

5. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesnospasenjsko značenje kao Sina Božjega

• navesti izvore za Isusovu povijesnost i njegovo povijesnospasenjsko značenje kao Sina Božjega

6. protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

• interpretirati poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7. analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

• poduprijeti argumentima razloge kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

8. usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

• ustanoviti sličnosti i razlike između osobe Isusa Krista i utemeljitelja drugih religija


Kôd
NazivCrkva u sadašnjosti i prošlosti
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• objasniti etape nastanka i povijesti Crkve te značenje Crkve za vjeru i život kršćana

Ishodi učenja

(5-10)

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzor vjere

4. iskazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6. analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

7. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

8. ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9. primijeniti načela ekumenizma

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

• potkrijepiti činjenicama povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

• ustanoviti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzor vjere

• prepoznati osobu Blažene Djevice Marije kao uzor vjere

4. prikazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

• iskazati povezanost sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

• nabrojiti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6. analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

• razlučiti svijetle i tamne strane života i djelovanja Crkve u srednjem vijeku

7. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

• ustanoviti čimbenike kriza i obnove Crkve u novom vijeku

8. ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

• izdvojiti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9. primijeniti načela ekumenizma

• objasniti načela ekumenizma


Kôd
NazivKršćanska antropologija
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• upoznati vlastitosti kršćanskog poimanja čovjeka u usporedbi s drugim antropologijama i u odnosu prema osobnom životu

Ishodi učenja

(5-10)

1. ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretni život

2. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

3. otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

4. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

5. objasniti kršćansko poimanje slobode

6. usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretan život

• propitati različita poimanja čovjeka na primjerima iz konkretnog života

2. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

• raščlaniti odnos između ljudske zrelosti i životnih vrjednota

3. otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

• protumačiti utemeljenost ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

4. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

• pokazati ideal ostvarenog čovještva na primjeru Isusa Krista

5. objasniti kršćansko poimanje slobode

• izdvojiti temeljna obilježja kršćanskog poimanja slobode

6. usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

• objasniti sličnosti i razlike između općeljudskih i kršćanskih vrjednota


Kôd
NazivKršćansko razumijevanje morala
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• upoznati temelje i načela kršćanskog morala te ih primijeniti na područje odnosa prema Bogu, istini, životu, obitelji i ljudskom radu

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

3. ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

4. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

5. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

6. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

7. uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

8. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

9. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

• prepoznati na konkretnom primjeru značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

• opisati odnos vjere i morala u Svetom pismu

3. ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

• pokazati posljedice evanđeoskog zakona ljubavi za kršćansko djelovanje

4. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

• protumačiti oblike izražavanja vjere i ljubavi prema Bogu

5. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

• izdvojiti specifičnost kršćanskog poimanja obitelji

6. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

• izložiti temeljne odrednice kršćanskog stava prema životu i njegovoj zaštiti

7. uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

• ustanoviti posljedice spoznaje Boga za život u istini

8. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

• istražiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

9. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

• navesti primjer kršćanskog zalaganja za mir u svijetu


Kôd
NazivKršćanska vjera u suvremenom svijetu
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• upoznati različite izazove suvremenog svijeta koji potiču na novo promišljanje kršćanske vjere, putove dijaloga s drugim religijama i znanostima te doprinos kršćanstva rješavanju globalnih problema

Ishodi učenja

(5-10)

1. prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2. razlučiti obilježja zrele i prosvijećene od fanatične i manipulativne religioznosti

3. ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje

na događaje u osobnom životu i svijetu

5. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

6. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

7. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

• objasniti promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2. razlučiti obilježja zrele i prosvijećene od fanatične i manipulativne religioznosti

• kategorizirati obilježja zrele i prosvijećene religioznosti

3. ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

• izdvojiti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje na događaje u osobnom životu i svijetu

• izvesti posljedice Kristova puta osmišljavanja i prevladavanja patnje za osobni život

5. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

• skicirati obilježja vjerničkog i prirodoznanstvenog pogleda na stvarnost svijeta i čovjeka

6. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

• pokazati komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

7. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

• istražiti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja


Kôd
NazivMoralno iskustvo – predrefleksivna svijest
Razina
Obujam1,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati i razumjeti osnovne etičke pojmove na primjerima mitsko-religijskih izvora etike

• razviti sposobnost moralnog prosuđivanja i vrijednosnog orijentiranja

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

2. ispitati različite perspektive samospoznaje

3. analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. preispitati moralne temelje i poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

5. identificirati granične situacije

6. procijeniti različita moralna načela djelovanja

7. suprotstaviti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

• odrediti osnove etičke pojmove

2. ispitati različite perspektive samospoznaje

• protumačiti što je to samoostvarenje

3. analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

• objasniti konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. preispitati moralne temelje i poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

• komentirati poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

5. identificirati granične situacije

• navesti primjere graničnih situacija

6. procijeniti različita moralna načela djelovanja

• usporediti različita moralna načela djelovanja

7. suprotstaviti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

• raščlaniti razloge moralnog sukoba u konfliktnoj situaciji


Kôd
NazivEtika socijalnog života
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• objasniti etičke pretpostavke međuljudskih odnosa te socijalnih, političkih i pravnih institucija u ljudskom društvu

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati važnost individualne slobode u ljudskome društvu

2. identificirati temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

3. izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

5. ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

6. preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

7. procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zlouporabe medija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati važnost individualne slobode u ljudskom društvu

• pokazati odnos između slobode i odgovornosti za vlastita djela

2. identificirati temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

• odrediti što je to opće dobro

3. izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

• objasniti jesu li privatni interesi nužno u sukobu s općim interesima

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

• izložiti kakav je odnos između političke (građanske) i etičke vrline kod Aristotela

5. ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

• razlučiti je li utilitarizam oblik etičkog egoizma

6. preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

• navesti na kakvu određenju ljudske prirode Kant temelji pojam ljudskog dostojanstva

7. procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zlouporabe medija

• protumačiti mogu li znanstvenici kontrolirati posljedice znanstvenih otkrića i izuma


Kôd
NazivPrimijenjena etika
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• prepoznati i analizirati osnovne probleme iz područja primijenjene etike

• razviti odgovorno ponašanje i kreativno sudjelovanje u rješavanju problema suvremene civilizacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

2. preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati različite ekološke teorije

4. procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

5. analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

6. izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

• objasniti pojmove iz područja primijenjene etike

2. preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

• navesti različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati ekološke teorije

• izložiti načela dubinske ekologije

4. procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

• navesti primjere etičkih prijepora koji proizlaze iz znanstveno-tehnološkog razvoja

5. analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

• ustanoviti sličnosti i razlike između Hipokratove prisege i Ženevske deklaracije

6. izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

• objasniti razliku između trgovine organima i etičkog pristupa donaciji organa


Kôd
NazivEtika kao filozofija morala
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati temeljne etičke pojmove, teorije i strategije njihovog opravdanja da bi se stekao racionalan i univerzalan uvid u prirodu moralnih fenomena

• razviti kritičko prosuđivanje različitih moralnovrijednosnih orijentacija bez autoritativnog utjecaja tradicije ili ideologije

Ishodi učenja

(5-10)

1. ispitati odnos morala i etike

2. analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

3. razlučiti pojmove morala i ćudoređa

4. procijeniti idealan zahtjev važenja morala

5. raščlaniti strukturu etike

6. izdvojiti osnovne etičke pojmove

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ispitati odnos morala i etike

• odrediti predmet etike kao filozofske discipline

2. analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

• pokazati na primjeru svakodnevne moralne prosudbe njezin moralni temelj

3. razlučiti pojmove morala i ćudoređa

• ustanoviti razliku između pojmova morala i ćudoređa

4. procijeniti idealan zahtjev važenja morala

• protumačiti moral kao trebanje

5. raščlaniti strukturu etike

• navesti u čemu se razlikuju pitanja kojima se bave deskriptivna, normativna i metaetika

6. izdvojiti osnovne etičke pojmove

• izložiti različite etičke pristupe u određenju dobra kao temeljne moralne vrijednosti


Kôd
NazivEtička argumentacija i etičke teorije
Razina
Obujam2,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• usporediti, izvesti, poopćiti i vrjednovati različite etičke koncepcije u svrhu razvijanja sposobnosti etičke argumentacije

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

2. razlučiti strategije opravdanja važenja etike

3. preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

4. suprotstaviti različite etičke argumentacije

5. analizirati etičke tekstove

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

• navesti načelne razlike između Aristotelove etike vrline i Kantove deontološke etike

2. razlučiti strategije opravdanja važenja etike

• identificirati etičko uporište moralnog relativizma

3. preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

• usporediti ideju razvoja u povijesnom i evolucionističkom shvaćanju čovjeka

4. suprotstaviti različite etičke argumentacije

• ustanoviti razliku između analitičke, komunikativne i kreativno-konstruktivne argumentacije

5. analizirati etičke tekstove

• izdvojiti temeljni etički princip argumentacije u tekstu


Kôd
NazivPolitika
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razumjeti osnovne političke pojmove i principe funkcioniranja države

• prosuditi kritički aktualna politička zbivanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2. povezati utjecaj zakona na aktivnosti u svakodnevnom životu

3. izložiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

4. prikazati načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

5. identificirati odrednice civilnog društva

6. protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

7. navesti značajke i oblike države

8. usporediti različite političke sustave: demokracija, tiranija, aristokracija, diktatura, totalitarizam

9. iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

10. prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

• prikazati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2. povezati utjecaj zakona na aktivnosti u svakodnevnom životu

• procijeniti utjecaj zakona i aktivnosti u svakodnevnom životu

3. izložiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

• razlučiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

4. prikazati načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

• suprotstaviti načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

5. identificirati odrednice civilnog društva

• identificirati odrednice civilnog društva

6. protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja, dokumenata koji ih reguliraju

• demonstrirati pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

7. navesti značajke i oblike države

• ustanoviti značajke i oblike države

8. usporediti različite političke sustave − demokracija, tiranija, aristokracija, diktatura, totalitarizam

• razlikovati različite političke sustave − -demokracija, tiranija, aristokracija, diktatura, totalitarizam

9. iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

• ispitati obilježja i funkcije političkih stranaka

10. prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

• komentirati značajke političkog sustava Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti


Kôd
NazivGospodarstvo
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• upoznati osnovne gospodarske pojmove i funkcioniranje gospodarskog sustava u cjelini

• shvatiti važnost gospodarskog djelovanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. opisati razvoj ekonomske znanosti

2. izložiti osnovne ekonomske pojmove

3. pokazati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4. prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5. istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6. povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7. demonstrirati značenje poduzetničkog pothvata

8. interpretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9. raspraviti o gospodarskom sustavu Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

10.     protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje Europske unije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. opisati razvoj ekonomske znanosti

• interpretirati razvoj ekonomske znanosti

2. izložiti osnovne ekonomske pojmove

• razlikovati osnovne ekonomske pojmove

3. pokazati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

• klasificirati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4. prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

• usporediti funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5. istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

• razlučiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6. povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

• usporediti vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7. demonstrirati značenje poduzetničkog pothvata

• prikazati značenje poduzetničkog pothvata

8. intepretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

• povezati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9. raspraviti o gospodarskom sustavu Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

• komentirati gospodarski sustav Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

10. protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje Europske unije

• prezentirati povijesni razvoj i funkcioniranje Europske unije


Kôd
NazivKineziološka teorijska znanja
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• povećati bitna kineziološka teorijska znanja o važnosti samostalne, smislene i svakodnevne provedbe tjelesnog vježbanja

Ishodi učenja

(5-10)

1. poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti teorijska znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja)

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unapređenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih antropoloških negativnosti tijekom obavljanja izabranog zanimanja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

• objasniti doprinos tjelesnog vježbanja razvoju ljudskog roda

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

• nabrojiti kineziološke aktivnosti koje su pozitivno usklađene s izabranim zanimanjem

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

• izdvojiti programske sadržaje s obilježjima zanimanja i pokazati način njihove primjene tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti teorijska znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja)

• odrediti individualno volumen, ekstenzitet i intenzitet opterećenja u vježbanju na primjeru pojedine sportsko-rekreacijske aktivnosti

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih antropoloških negativnosti tijekom obavljanja izabranog zanimanja

• izabrati kineziološke aktivnosti u funkciji pozitivnih promjena na pojedine organske sustave u funkciji unaprjeđenja i očuvanja zdravlja


Kôd
NazivKineziološke aktivnosti
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• usvojiti i usavršiti različite kineziološke aktivnosti koje, smisleno usklađene s izabranim zanimanjem i obilježjima polaznika, uzrokuju razvoj bitnih osobina i sposobnosti

Ishodi učenja

(5-10)

1. isplanirati monostrukturne cikličke aktivnosti koje se mogu koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao sportsko-rekreacijski sadržaj

2. uskladiti polistrukturne acikličke aktivnosti koje su međusobno povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

3. kombinirati polistrukturne kompleksne aktivnosti koje su međusobno povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

4. ovladati polistrukturnim konvencionalnim aktivnostima koje su međusobno povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturne cikličke aktivnosti koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interes za nju

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. isplanirati monostrukturne cikličke aktivnosti koje se mogu koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao sportsko-rekreacijski sadržaj

• razmotriti monostrukturne cikličke aktivnosti u funkciji održavanja zdravlja i povećanja radne sposobnosti kako bi se objasnio utjecaj primjene tih aktivnosti na radni i zdravstveni status osoba u izboru zanimanja

2. uskladiti polistrukturne acikličke aktivnosti koje su međupovezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

• sažeti polistrukturne aktivnosti, zadane programom koje potiču razvoj više sposobnosti polaznika i preventivno smanjuju zdravstvene probleme

3. kombinirati polistrukturne kompleksne aktivnosti koje su međupovezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

• provesti elemente određene polistrukturne kompleksne aktivnosti koji se primjenjuju za neaktivne skupine mišića te upotrijebiti primjerene vježbe za jačanje i istezanje prema izabranom zanimanju

4. ovladati polistrukturnim konvencionalnim aktivnostima koje su međupovezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

• demonstrirati aktivnosti za povećanje morfološkog statusa i unaprjeđenja aerobnih sposobnosti u svrhu prevencije zdravstvenog statusa

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturne cikličke aktivnosti koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interes za nju

• prilagoditi monostrukturalne cikličke aktivnosti u svrhu cjeloživotnog vježbanja prema odabiru polaznika


Kôd
NazivTransformacija kinantropoloških obilježja
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• usvojiti i usavršiti kineziološki sadržaj i postupke za unaprjeđenje kinantropoloških obilježja polaznika

Ishodi učenja

(5-10)

1. isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela − povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

2. razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstva, brzinsko eksplozivnih svojstava, razvoj i održavanje jakosti)

3. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobna izdržljivost)

4. usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava, stabilnosti lokomotornog sustava)

5. kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja sadržaja iz različitih programa prevencije s ciljem maksimizacije učinkovitosti)

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela, povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

• prilagoditi kineziološke aktivnosti s ciljem povećanja mišićne mase, redukcije potkožnog masnog tkiva te u svrhu prevencije povećanja tjelesne težine

2. razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstava, brzinsko eksplozivnih svojstva razvoj i održavanje jakosti)

• prilagoditi kineziološke aktivnosti kojima utječemo na pozitivne promjene motoričkih sposobnosti u izabranom zanimanju

3. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobna izdržljivost)

• provesti programske sadržaje uz optimalno doziranje opterećenja s ciljem unaprjeđenja aerobnih i anaerobnih sposobnosti s obilježjima zanimanja

4. usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava, stabilnosti lokomotornog sustava)

• demonstrirati kineziološke sadržaje za pokretljivost, aktivnost, jačanje i transformaciju lokomotornog sustava

5. kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja sadržaja iz različitih programa prevencije s ciljem maksimizacije učinkovitosti)

• prilagoditi i primijeniti vježbe za jačanje ligamenata i tetiva te povećanje amplitude pokreta u zglobovima kako bi se prevenirale ozljede lokomotornog sustava


Kôd
NazivKineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• usvojiti i usavršiti preventivne i korektivne kineziterapeutske postupke čija je svrha potpuno radno (funkcionalno) održavanje i/ili osposobljavanje djelatnika tijekom radnog staža

Ishodi učenja

(5-10)

1. pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (stretching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitacije nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (stretching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (labavljenja, glađenja, gnječenja, istresanja) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• procijeniti i primijeniti kineziterapeutske vježbe za smanjenje zdravstvenih problema koštanog i mišićnog sustava te vezivnog tkiva

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (stretching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• osmisliti skup statičkih vježbi istezanja u funkciji oporavka lokomotornog sustava

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitacije nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• pokazati kineziterapeutske vježbe za rehabilitaciju lokomotornog sustava

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (stretching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• sastaviti i provesti skup vježbi koje obuhvaćaju istezanje nekog dijela lokomotornog sustava s ciljem redukcije mišićne napetosti (vrata, ramenog pojasa, kralježnice i leđnih mišića, trbušnih mišića i mišića stražnjice)

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (labavljenja, glađenja, gnječenja, istresanja) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

• izvesti skup vježbi samomasaže u različitim položajima s ciljem otklanjanja mišićne napetosti koja je aktivirana izabranim zanimanjem


2.3.2. Obvezni strukovni skupovi ishoda učenja

KôdJ-0401-4/O-11/01
NazivKonstrukcijska priprema
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• objasniti rad, poslove i značenje tehničke pripreme u cjelokupnoj proizvodnji odjeće

• razumjeti faze realizacije od ideje do gotovog proizvoda

• komunicirati poslovno sa suradnicima

Ishodi učenja

(5-10)

1. navesti osnovne pojmove organizacije rada

2. podijeliti tehnološki proces proizvodnje odjeće pomoću shematskog prikaza

3. raščlaniti poslove konstrukcijske pripreme

4. usporediti poslove i zadaće dizajnera i konstruktora unutar razvoja proizvoda

5. izraditi sastavnicu uzoraka osnovnog i pomoćnog materijala

6. razlikovati vrste krojnih slika

7. utvrditi utrošak materijala

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. navesti osnovne pojmove organizacije rada

• objasniti pojmove rad, sredstvo rada, predmet rada

2. podijeliti tehnološki proces proizvodnje odjeće pomoću shematskog prikaza

• nabrojiti faze tehnološkog procesa proizvodnje odjeće

3. raščlaniti poslove konstrukcijske pripreme

• opisati poslove konstrukcijske pripreme

4. usporediti poslove i zadaće dizajnera i konstruktora unutar razvoja proizvoda

• analizirati poslove dizajnera i konstruktora prije kreiranja novog modela

5. izraditi sastavnicu uzoraka osnovnog i pomoćnog materijala

• demonstrirati izradbu sastavnice uzoraka osnovnog i pomoćnog materijala za modni proizvod

6. razlikovati vrste krojnih slika

• nabrojiti vrste krojnih slika

7. utvrditi utrošak materijala

• izračunati utrošak materijala na izrađenoj krojnoj slici



KôdJ-0401-4/O-11/02
NazivOperativna priprema
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• planirati i pratiti proizvodnju

• popunjavati i izraditi tehničko-tehnološku dokumentaciju

• komunicirati poslovno sa suradnicima

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati poslove operativne pripreme

2. planirati i pratiti proizvodnju pomoću planova proizvodnje

3. planirati materijal za nabavu i krojenje

4. analizirati plan proizvodnje

5. ispuniti radni nalog

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati poslove operativne pripreme

• nabrojiti poslove operativne pripreme

2. planirati i pratiti proizvodnju pomoću planova proizvodnje

• nabrojiti planove proizvodnje ovisno o vremenskom periodu za koji se izrađuju

3. planirati materijal za nabavu i krojenje

• opisati elektroničko planiranje materijala za krojenje

4. analizirati plan proizvodnje

• objasniti cikluse proizvodnje

5. ispuniti radni nalog

• analizirati sadržaj radnog naloga


KôdJ-0401-4/O-11/03
NazivTehnološka priprema
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• analizirati izradbu predmeta rada i izabrati sredstava rada

• izrađivati planove operacija rada

• oblikovati radna mjesta

• izračunavati vremena izradbe

• popunjavati tehničko-tehnološku dokumentaciju

• komunicirati poslovno sa suradnicima

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati poslove tehnološke pripreme u proizvodnji modnih proizvoda

2. raščlaniti izradbu modela modnog proizvoda na tehnološke operacije rada uz odabir odgovarajućeg sredstva rada

3. izraditi plan operacija rada za model modnog proizvoda

4. snimati vremena izradbe i upisivati ih u snimački list

5. izračunati normu koristeći snimljena vremena izradbe

6. razlikovati sustave tehnoloških procesa u odjevnoj industriji prema dijagramu tijeka proizvodnih aktivnosti

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati poslove tehnološke pripreme u proizvodnji modnih proizvoda

• nabrojiti poslove tehnološke pripreme

2. raščlaniti izradbu modela modnog proizvoda na tehnološke operacije rada uz odabir odgovarajućeg sredstva rada

• raščlaniti izradbu modela na temelju tehničke skice i opisa modela na operacije rada i za svaku operaciju izabrati odgovarajuće sredstvo rada

3. izraditi plan operacija rada za model modnog proizvoda

• demonstrirati izradbu plana operacija rada za krojenje odjevnog predmeta

4. snimati vremena izradbe i upisivati ih u snimački list

• upisati u snimački list nekoliko vremena jednostavnijih operacija rada snimljenih povratnom metodom kronometriranja

5. izračunati normu koristeći snimljena vremena izradbe

• obrazložiti količinske norme prema zadatku

6. razlikovati sustave tehnoloških procesa u odjevnoj industriji prema dijagramu tijeka proizvodnih aktivnosti

• nabrojiti sustave tehnoloških procesa koji se primjenjuju u odjevnoj industriji


KôdJ-0401-4/O-11/04
NazivTehnološki proces krojenja
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• objasniti poslove unutar tehnološkog procesa krojenja

• razumjeti faze tehnološkog procesa krojenja

• voditi tehnološki proces krojenja

• komunicirati poslovno sa suradnicima

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati proces proizvodnje

2. razlikovati faze proizvodnje

3. razlikovati strojeve i uređaje u tehnološkom procesu krojenja

4. izrađivati krojne slike i prenositi ih na krojnu naslagu

5. koristiti strojeve i uređaje u tehnološkom procesu krojenja

6. pripremati iskrojene krojne dijelove za proces šivanja

7. surađivati s drugim dionicima tehnološkog procesa krojenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati proces proizvodnje

• nabrojiti faze tehnološkog procesa proizvodnje odjeće

2. razlikovati faze proizvodnje

• opisati poslove tehnološkog procesa krojenja

3. razlikovati strojeve i uređaje u tehnološkom procesu krojenja

• opisati strojeve koji se koriste u procesu krojenja

4. izrađivati krojne slike i prenositi ih na krojnu naslagu

• nabrojiti načine izradbe i prenošenja krojnih slika na krojnu naslagu

5. koristiti strojeve i uređaje u tehnološkom procesu krojenja

• opisati strojeve i uređaje u tehnološkom procesu krojenja

6. pripremati iskrojene krojne dijelove za proces šivanja

• objasniti svrhu i postupak označavanja sastavnih točaka na iskrojenim krojnim dijelovima

7. surađivati s drugim dionicima unutar tehnološkog procesa krojenja

• planirati organizaciju rada manje skupine osoba na poslovima tehnološkog procesa krojenja


KôdJ-0401-4/O-11/05
NazivTehnološki proces šivanja
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• objasniti poslove unutar tehnološkog procesa šivanja

• razumjeti faze tehnološkog procesa šivanja

• voditi pravilno pojedine dijelove tehnološkog procesa šivanja

• komunicirati poslovno sa suradnicima

Ishodi učenja

(5-10)

1. koristiti tehničko-tehnološku dokumentaciju u tehnološkom procesu šivanja

2. usporediti sustave tehnoloških procesa

3. razlikovati strojeve i uređaje u tehnološkom procesu šivanja

4. koristiti strojeve i uređaje u tehnološkom procesu šivanja

5. razlikovati šivaće ubode i šavove

6. surađivati s drugim dionicima unutar tehnološkog procesa šivanja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. koristiti tehničko-tehnološku dokumentaciju u tehnološkom procesu šivanja

• protumačiti plan tehnološkog procesa šivanja

2. usporediti sustave tehnoloških procesa

• opisati najhumaniji sustav tehnoloških procesa u odjevnoj industriji

3. razlikovati strojeve i uređaje u tehnološkom procesu šivanja

• navesti razlike između univerzalnog i specijalnoga šivaćeg stroja

4. koristiti strojeve i uređaje u tehnološkom procesu šivanja

• opisati rad strojeva u procesu šivanja

5. razlikovati šivaće ubode i šavove

• nabrojiti vrste šivaćih uboda

6. surađivati s drugim dionicima unutar tehnološkog procesa šivanja

• planirati organizaciju rada manje skupine osoba na poslovima tehnološkog procesa šivanja


KôdJ-0401-4/O-11/06
NazivTehnološki proces dorade
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• objasniti poslove unutar tehnološkog procesa dorade

• razumjeti faze tehnološkog procesa dorade

• voditi tehnološki proces dorade

• prepoznati i otklanjati grješke

• komunicirati poslovno sa suradnicima

• voditi skladišno poslovanje

Ishodi učenja

(5-10)

1. grupirati poslove u doradi odjeće

2. razlikovati strojeve i uređaje u tehnološkom procesu dorade

3. kontrolirati proizvod prema propisnicima kvalitete odjevnih proizvoda

4. razlikovati načine skladištenja ovisno o vrsti proizvoda i sirovina

5. voditi skladišno poslovanje koristeći se standardnim obrascima

6. surađivati s drugim dionicima unutar tehnološkog procesa dorade

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. grupirati poslove u doradi odjeće

• nabrojiti poslove u doradi odjeće

2. razlikovati strojeve i uređaje u tehnološkom procesu dorade

• opisati strojeve koji se koriste u tehnološkom procesu dorade

3. kontrolirati proizvod prema propisnicima kvalitete odjevnih proizvoda

• opisati način utvrđivanja kontrolnih mjera gotovog proizvoda

4. razlikovati načine skladištenja ovisno o vrsti proizvoda i sirovina

• ustanoviti način pravilnog skladištenja tekstilnih smotaka

5. voditi skladišno poslovanje koristeći se standardnim obrascima

• opisati dokumente koji se koriste u skladištu

6. surađivati s drugim dionicima unutar tehnološkog procesa dorade

• planirati organizaciju rada manje skupine osoba na poslovima tehnološkog procesa dorade


KôdJ-0401-4/O-11/07
NazivOrganizacija tehnološkog procesa krojenja
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• organizirati pravilno tehnološki proces krojenja

• izraditi tehničko-tehnološku dokumentaciju za tehnološki proces krojenja

• komunicirati poslovno sa suradnicima

Ishodi učenja

(5-10)

1. raščlaniti tehnološki proces krojenja

2. izraditi plan tehnoloških operacija za proces krojenja za jedinicu proizvoda

3. isplanirati tehnološki proces krojenja za određenu količinu proizvoda

4. opisati razmještaj opreme u procesu krojenja za određenu količinu proizvoda

5. surađivati s nadređenima i podređenima na poslovima tehnološkog procesa krojenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti tehnološki proces krojenja

• nabrojiti poslove tehnološkog procesa krojenja

2. izraditi plan tehnoloških operacija za proces krojenja za jedinicu proizvoda

• demonstrirati izradbu plana operacija rada za krojenje

3. isplanirati tehnološki proces krojenja za određenu količinu proizvoda

• izraditi plan tehnološkog procesa krojenja za određenu količinu proizvoda

4. opisati razmještaj opreme u procesu krojenja za određenu količinu proizvoda

• prikazati grafički strojeve i uređaje u procesu krojenja za određenu količinu proizvoda

5. surađivati s nadređenima i podređenima na poslovima tehnološkog procesa krojenja

• planirati organizaciju rada manje skupine osoba na poslovima tehnološkog procesa dorade


KôdJ-0401-4/O-11/08
NazivOrganizacija tehnološkog procesa šivanja
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• organizirati tehnološki proces šivanja

• izraditi tehničko-tehnološku dokumentaciju za tehnološki proces šivanja

• komunicirati poslovno sa suradnicima

Ishodi učenja

(5-10)

1. raščlaniti proizvod za potrebe organizacije tehnološkog procesa šivanja

2. izraditi plan tehnoloških operacija procesa šivanja za jedinicu proizvoda

3. izraditi plan montaže za određenu količinu i vrstu proizvoda

4. isplanirati tehnološki proces šivanja za određenu količinu i vrstu proizvoda

5. opisati sustave ugradnje radnih mjesta u procesu šivanja

6. surađivati s nadređenima i podređenima na poslovima tehnološkog procesa šivanja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti proizvod za potrebe organizacije tehnološkog procesa šivanja

• razdvojiti uzorak modnog proizvoda na operacije rada i svakoj operaciji pridružiti sredstvo rada

2. izraditi plan tehnoloških operacija procesa šivanja za jedinicu proizvoda

• demonstrirati izradbu plana operacija rada za šivanje modnog proizvoda

3. izraditi plan montaže za određenu količinu i vrstu proizvoda

• navesti poslove u glavnoj i pomoćnim montažnim linijama

4. isplanirati tehnološki proces šivanja za određenu količinu i vrstu proizvoda

• izračunati potrebne podatke za plan tehnološkog procesa šivanja

5. opisati sustave ugradnje radnih mjesta u procesu šivanja

• prikazati grafički razmještaj opreme procesa šivanja

6. surađivati s nadređenima i podređenima na poslovima tehnološkog procesa šivanja

• planirati organizaciju rada manje skupine osoba na poslovima tehnološkog procesa šivanja


KôdJ-0401-4/O-11/09
NazivOrganizacija tehnološkog procesa dorade
Razina
Obujam1
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• organizirati tehnološki proces dorade

• izraditi tehničko-tehnološku dokumentaciju za tehnološki proces dorade

• komunicirati poslovno sa suradnicima

Ishodi učenja

(5-10)

1. raščlaniti poslove tehnološkog procesa dorade

2. izraditi plan tehnoloških operacija rada za doradu modnog proizvoda

3. isplanirati tehnološki proces dorade za određenu količinu i vrstu proizvoda

4. prikazati razmještaj opreme procesa dorade

5. surađivati s nadređenima i podređenima na poslovima tehnološkog procesa dorade

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. raščlaniti poslove tehnološkog procesa dorade

• analizirati poslove tehnološkog procesa dorade

2. izraditi plan tehnoloških operacija rada za doradu modnog proizvoda

• demonstrirati izradbu plana operacija rada za doradu jednoga odjevnog predmeta

3. isplanirati tehnološki proces dorade za određenu količinu i vrstu proizvoda

• objasniti podatke u planu tehnološkog procesa dorade

4. prikazati razmještaj opreme procesa dorade

• prikazati grafički razmještaj opreme u procesu dorade

5. surađivati s nadređenima i podređenima na poslovima tehnološkog procesa dorade

• planirati organizaciju rada manje skupine osoba na poslovima tehnološkog procesa dorade


KôdJ-0401-4/O-11/10
NazivKonstrukcijsko oblikovanje modnih proizvoda
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• oblikovati kreativna i originalna rješenja modnih proizvoda

• predvidjeti mogućnosti konstrukcije modnih proizvoda

• izraditi tehničke skice modela za konstrukciju

Ishodi učenja

(5-10)

1. dizajnirati modni proizvod

2. povezati dijelove modnog proizvoda u cjelinu

3. oblikovati modne proizvode

4. nacrtati tehničkim crtežom modni proizvod

5. kreirati različite vrste modnih proizvode

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. dizajnirati modni proizvod

• skicirati modni proizvod pomoću reprodukcije odjevnog predmeta

2. povezati dijelove modnog proizvoda u cjelinu

• sortirati dijelove modnog proizvoda u estetsku, dizajnersku i stilsku cjelinu

3. oblikovati modne proizvode

• kreirati dijelove modnog proizvoda na ljudskom tijelu i predmetu u cjelovitu estetsku, dizajnersku i stilsku cjelinu

4. nacrtati tehničkim crtežom modni proizvod

• prikazati tehničkim crtežom modni proizvod za konstrukciju odjeće i tekstilnih proizvoda

5. kreirati različite vrste modnih proizvoda

• oblikovati estetski funkcionalne i ekonomične modne proizvode po konstrukcijskim pravilima i tehnološkim zakonitostima


KôdJ-0401-4/O-11/11
NazivKonstrukcijsko oblikovanje u prostoru
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• oblikovati kreativna i originalna rješenja modnih proizvoda u prostoru

• aranžirati modne proizvode u prostoru

• izraditi projekt za modni proizvod

• prezentirati modni proizvod sa svim njegovim estetskim, tehničkim, tehnološkim i dizajnerskim značajkama

Ishodi učenja

(5-10)

1. ilustrirati modne proizvode za plastično oblikovanje

2. oblikovati plastično skicirani modni proizvod

3. demonstrirati modni proizvod i dodatke u prostoru

4. izraditi jedan modni proizvod

5. prezentirati uradak jednog modnog proizvoda

Uvjeti u kojima se stječu

kompetencije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. ilustrirati modne proizvode za plastično oblikovanje

• skicirati modne proizvode za plastično oblikovanje uz pomoć modela odjevnog predmeta na ljudskom tijelu ili krojačkoj lutki

2. oblikovati plastično skicirani modni proizvod

• preoblikovati plastično skicirani modni proizvod prema modelu odjevnog predmeta na ljudskom tijelu ili krojačkoj lutki

3. demonstrirati modni proizvod i dodatke u prostoru

• aranžirati modni proizvod i dodatke u prostoru prema zahtjevu kupca

4. izraditi jedan modni proizvod

• napraviti jedan modni proizvod prema potrebi korisnika

5. prezentirati uradak jednoga modnog proizvoda

• demonstrirati uradak jednoga modnog proizvoda za potrebe korisnika


KôdJ-0401-4/O-11/12
NazivKonstrukcija proizvoda tekstilnog interijera
Razina
Obujam3
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• utvrditi i izračunati potrebne mjere za konstrukciju proizvoda tekstilnog interijera

• nacrtati ručno i računalno krojeve za različite vrste tekstilnog interijera

• provjeriti točnost mjera kroja za određeni proizvod tekstilnog interijera

• konstruirati ručno i računalno ukrasne i pomoćne dodatke za tekstilni interijer

Ishodi učenja

(5-10)

1. utvrditi potrebne mjere za izradbu proizvoda tekstilnog interijera pomoću krojačkog metra

2. konstruirati ručno i računalno proizvode tekstilnog interijera

3. kontrolirati i prilagoditi kroj proizvoda tekstilnog interijera

4. nacrtati ručno i računalno razne ukrasne dodatke

5. skicirati proizvod tekstilnog interijera prema zahtjevu kupca

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. utvrditi potrebne mjere za izradbu proizvoda tekstilnog interijera pomoću krojačkog metra

• izmjeriti dimenzije uporabnog predmeta za proizvod tekstilnog interijera

2. konstruirati ručno i računalno proizvode tekstilnog interijera

• nacrtati kroj za tekstilni interijer u umanjenom mjerilu prema zadanoj skici modela

3. kontrolirati i prilagoditi kroj proizvoda tekstilnog interijera

• prilagoditi mjere nacrtanog kroja proizvoda tekstilnog interijera prema dimenzijama i obliku uporabnog predmeta

4. nacrtati ručno i računalno razne ukrasne dodatke

• konstruirati proizvode tekstilnog interijera prema fotografiji stila

5. skicirati proizvod tekstilnog interijera prema zahtjevu kupca

• konstruirati proizvode tekstilnog interijera prema izmjerenim dimenzijama


KôdJ-0401-4/O-11/13
NazivKonstrukcija modnih proizvoda
Razina
Obujam9
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• utvrditi i izračunati potrebne mjere za konstrukciju modnih proizvoda

• nacrtati ručno i računalno temeljne krojeve za različite vrste modnih proizvoda

• provjeriti točnosti mjera temeljnog kroja

• konstruirati ručno i računalno ukrasne modne dodatke

Ishodi učenja

(5-10)

1. utvrditi potrebne mjere za konstrukciju modnih proizvoda

2. izračunati potrebne pomoćne mjere za konstrukciju modnih proizvoda

3. konstruirati temeljne krojeve za žensku odjeću u naravnoj veličini: različite vrste suknja i hlača

4. konstruirati temeljne krojeve za žensku odjeću u naravnoj veličini: baza gornjeg dijela, bluza i haljina

5. konstruirati temeljni kroj za mušku odjeću u naravnoj veličini: hlače

6. konstruirati temeljne krojeve za mušku odjeću u naravnoj veličini: baza gornjeg dijela i košulja

7. konstruirati računalno temeljne krojeve za dječju odjeću u naravnoj veličini: haljinice, košuljice, hlačice

8. izraditi računalno temeljne krojeve: ženska jakna, muški sako, ženski i muški ogrtač

9. konstruirati i prilagoditi modne proizvode u naravnoj veličini prema zahtjevu kupca

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. utvrditi potrebne mjere za konstrukciju modnih proizvoda

• izmjeriti glavne tjelesne mjere pomoću krojačkog metra ili skenera

2. izračunati potrebne pomoćne mjere za konstrukciju modnih proizvoda

• koristiti pomoćne mjere za konstrukciju zadanog odjevnog predmeta

3. konstruirati temeljne krojeve za žensku odjeću u naravnoj veličini: različite vrste suknja i hlača

• konstruirati temeljni kroj u naravnoj veličini za zadani model ženske odjeće

4. konstruirati temeljne krojeve za žensku odjeću u naravnoj veličini: baza gornjeg dijela, bluza i haljina

• konstruirati temeljni kroj u naravnoj veličini za zadani model ženske odjeće

5. konstruirati temeljni kroj za mušku odjeću u naravnoj veličini: hlače

• konstruirati temeljni kroj u naravnoj veličini za zadani model muške odjeće

6. konstruirati temeljne krojeve za mušku odjeću u naravnoj veličini: baza gornjeg dijela i košulja

• konstruirati temeljni kroj u naravnoj veličini za zadani model muške odjeće

7. konstruirati računalno temeljne krojeve za dječju odjeću u naravnoj veličini: haljinice, košuljice, hlačice

• izraditi računalno temeljni kroj zadanog modela modnog proizvoda

8. izraditi računalno temeljne krojeve: ženska jakna, muški ogrtač

• izraditi računalno temeljni kroj zadanog modela modnog proizvoda

9. konstruirati i prilagoditi modne proizvode u naravnoj veličini prema zahtjevu kupca: sako, ženski i muški ogrtač

• izraditi računalno temeljni kroj zadanog modela modnog proizvoda


KôdJ-0401-4/O-11/14
NazivModeliranje klasične odjeće
Razina
Obujam5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• modelirati temeljne krojeve na temelju skice i opisa modela za klasičnu odjeću

• modelirati i prilagoditi temeljni kroj ovisno o građi tijela i namjeni odjevnog predmeta

• kompletirati krojeve osnovne tkanine, podstave i međupodstave za klasičnu odjeću

• analizirati mogućnosti i načine tehnološke izvedbe modeliranog kroja

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati kroj prema zadanoj skici

2. modelirati kroj klasične odjeće (suknja,osnovna baza gornjeg dijela kroja, hlača) prema zadanoj skici i opisu modela

3. modelirati kroj za asimetričnu klasičnu odjeću (suknja, osnovna baza gornjeg dijela kroja, hlača) prema zadanoj skici i opisu modela

4. prilagoditi temeljni kroj rukava i rukavnog izreza ovisno o građi tijela i namjeni odjevnog predmeta

5. izraditi krojne dijelove klasične odjeće

6. dodati šavove na krojne dijelove klasične odjeće

7. analizirati mogućnosti i načine tehnološke izvedbe modeliranog kroja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati kroj prema zadanoj skici

• prepoznati modelirane krojeve s predložaka modnih predmeta

2. modelirati kroj klasične odjeće (suknja, osnovna baza gornjeg dijela kroja, hlače) prema zadanoj skici i opisu modela

• oblikovati kroj prema zadanoj skici i opisu modela u umanjenom mjerilu

3. modelirati kroj za asimetričnu klasičnu odjeću (suknja, osnovna baza gornjeg dijela kroja, hlače) prema zadanoj skici i opisu modela

• oblikovati kroj za asimetričan odjevni premet prema zadanoj skici i opisu modela u naravnoj veličini

4. prilagoditi temeljni kroj rukava i rukavnog izreza ovisno o građi tijela i namjeni odjevnog predmeta

• modelirati temeljni kroj rukava i rukavnog izreza zadanoj namjeni modnog proizvoda

5. izraditi krojne dijelove klasične odjeće

• demonstrirati izradbu potrebnih krojnih dijelova za zadani odjevni predmet

6. dodati šavove na krojne dijelove klasične odjeće

• demonstrirati postupak dodavanja šavova na izrađenim krojnim dijelovima

7. analizirati mogućnosti i načine tehnološke izvedbe modeliranog kroja

• objasniti mogućnosti i načine tehnološke izvedbe zadanog modeliranog kroja


KôdJ-0401-4/O-11/15
NazivModeliranje modne odjeće
Razina
Obujam6
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• modelirati temeljne krojeve na temelju skice i opisa modela za modnu odjeću

• kompletirati krojeve osnovne tkanine, podstave i međupodstave za modnu odjeću

• predvidjeti mogućnosti i načine tehnološke izvedbe modeliranog kroja

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati kroj modela iz različitih sadržaja

2. modelirati kroj za modnu odjeću prema zadanoj skici i opisu modela

3. izraditi kroj za modnu odjeću prema zahtjevima modnih kretanja

4. modelirati temeljni kroj rukava prema namjeni odjevnog predmeta i vrsti materijala

5. izraditi krojne dijelove osnovne tkanine, podstave i međupodstave za modnu odjeću

6. dodati šavove na krojne dijelove odjeće

7. procijeniti mogućnosti i načine tehnološke izvedbe modeliranog kroja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati kroj modela iz različitih sadržaja

• objasniti izgled kroja modela zadanog iz modnih časopisa ili s interneta

2. modelirati kroj za modnu odjeću prema zadanoj skici i opisu modela

• demonstrirati postupak modeliranja temeljnog kroja u kroj modela za modernu odjeću prema skici i opisu modela

3. izraditi kroj za modnu odjeću prema zahtjevima modnih kretanja

• izabrati jedan od zadanih modela iz modnog časopisa i prema njemu modelirati temeljni kroj

4. modelirati temeljni kroj rukava prema namjeni odjevnog predmeta i vrsti materijala

• prilagoditi temeljni kroj rukava i rukavnog izreza zadanom modelu od zadanog materijala

5. izraditi krojne dijelove osnovne tkanine, podstave i međupodstave za modnu odjeću

• demonstrirati izradbu svih potrebnih krojnih dijelova osnovne tkanine, podstave i međupodstave modeliranih dijelova

6. dodati šavove na krojne dijelove odjeće

• demonstrirati postupak dodavanja šavova na krojne dijelove odjevnog predmeta

7. procijeniti mogućnosti i načine tehnološke izvedbe modeliranog kroja

• objasniti mogućnosti i načine tehnološke izvedbe zadanog modeliranog kroja


KôdJ-0401-4/O-11/16
NazivRačunalno modeliranje i izradba krojnih slika
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• modelirati računalno temeljne krojeve modnih proizvoda na temelju skice i opisa modela

• kompletirati računalno krojeve osnovne tkanine i drugih ugradbenih materijala za modelirane modne proizvode

• procijeniti mogućnosti tehnološke izvedbe računalno modeliranog kroja

Ishodi učenja

(5-10)

1. modelirati računalno proizvode tekstilnog interijera

2. kompletirati računalno krojeve proizvoda tekstilnog interijera

3. računalno modelirati odjevne predmete i druge modne proizvode

4. računalno kompletirati krojeve odjevnih predmeta i drugih modnih proizvoda za osnovnu tkaninu i ostale ugradbene materijale

5. računalno dodati šavove krojnim dijelovima modnog proizvoda

6. računalno dodati smjer niti na krojne dijelove

7. računalno sortirati krojne dijelove i uklopiti ih u krojnu sliku za određenu vrstu materijala

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. modelirati računalno proizvode tekstilnog interijera

• prezentirati računalno modeliranje krojeva proizvoda tekstilnog interijera pomoću predloška

2. kompletirati računalno krojeve proizvoda tekstilnog interijera

• objasniti računalno kompletiranje krojeva proizvoda tekstilnog interijera pomoću predloška

3. računalno modelirati odjevne predmete i druge modne proizvode

• demonstrirati računalno modeliranje odjevnog predmeta prema kreiranom modelu

4. računalno kompletirati krojeve odjevnih predmeta i drugih modnih proizvoda za osnovnu tkaninu i ostale ugradbene materijale

• pokazati računalno kompletiranje kroja osnovne tkanine i podstave za odjevni predmet prema kreiranom modelu

5. računalno dodati šavove krojnim dijelovima modnog proizvoda

• opisati računalno dodavanje šavova na krojne dijelove kreiranog modela

6. računalno dodati smjer niti na krojne dijelove

• primijeniti ucrtavanje smjera niti na krojenim dijelovima osnovne tkanine

7. računalno sortirati krojne dijelove i uklopiti ih u krojnu sliku za određenu vrstu materijala

• demonstrirati računalnu izradbu krojne slike za osnovni i pomoćne materijale odjevnog predmeta


KôdJ-0401-4/O-11/17
NazivRačunalno gradiranje
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• pripremiti krojne dijelove za gradiranje postupkom digitalizacije

• razlikovati postupak imenovanja gradirnih točaka na krojnim dijelovima

• primijeniti pravila gradiranja

• gradirati računalno krojne dijelove modnih proizvoda

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti postupak digitalizacije krojeva

2. računalno sortirati krojne dijelove prema vrsti materijala

3. računalno gradirati krojni dio

4. računalno izraditi niz odjevnih veličina za modni proizvod

5. primijeniti postupak kontrole gradiranja krojnih dijelova

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti postupak digitalizacije krojeva

• demonstrirati postupak digitalizacije

2. računalno sortirati krojne dijelove prema vrsti materijala

• prezentirati računalno sortiranje krojnih dijelova modnog proizvoda za osnovni i pomoćne materijale

3. računalno gradirati krojni dio

• objasniti računalno raspoređivanje točaka gradacije pojedinačno za svaki krojni dio modnog proizvoda

4. računalno izraditi niz odjevnih veličina za modni proizvod

• napraviti računalno niz odjevnih veličina krojeva modnog proizvoda na temelju bazne veličine i pravila gradiranja

5. primijeniti postupak kontrole gradiranja krojnih dijelova

• demonstrirati postupak kontrole gradiranja krojnog dijela


KôdJ-0401-4/O-11/18
NazivTekstilna vlakna
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati vrste tekstilnih vlakana prema porijeklu

• objasniti građu tekstilnih vlakana

• usporediti svojstva različitih tekstilnih vlakana

• identificirati tekstilna vlakna

• sortirati tekstilna vlakna prema primjeni

Ishodi učenja

(5-10)

1. prepoznati vrste tekstilnih vlakana prema porijeklu

2. identificirati svojstva pojedinih vrsta tekstilnih vlakana

3. razlikovati tekstilna vlakna prema namjeni

4. opisati dobivanje pojedinih tekstilnih vlakana

5. identificirati tekstilna vlakna

6. navesti svojstva i primjenu vlakana

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prepoznati vrste tekstilnih vlakana prema porijeklu

• nabrojiti tekstilna vlakna prema porijeklu

2. identificirati svojstva pojedinih vrsta tekstilnih vlakana

• opisati svojstva pojedinih vrsta vlakana

3. razlikovati tekstilna vlakna prema namjeni

• objasniti primjenu tekstilnih vlakana prema određenoj namjeni

4. opisati dobivanje pojedinih tekstilnih vlakana

• objasniti postupak dobivanja određene vrste vlakna

5. identificirati tekstilna vlakna

• ispitati vrstu tekstilnog vlakna metodom gorenja

6. navesti svojstva i primjenu vlakana

• objasniti primjenu određenog vlakna prema svojstvima


KôdJ-0401-4/O-11/19
NazivTekstilni materijali
Razina
Obujam4,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati vrste tekstilnih materijala prema porijeklu i namjeni

• objasniti postupak izradbe tkanina, pletenina i netkanog tekstila

• usporediti svojstva različitih vrsta tekstilnih materijala

• izabrati osnovni i pomoćni materijal s obzirom na zahtjeve proizvoda

• objasniti način održavanja tekstilnih proizvoda

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati tekstilne plošne proizvode

2. razlikovati vrste tekstilnog materijala prema porijeklu

3. analizirati svojstva pojedinih vrsta tekstilnih materijala

4. izabrati osnovni materijal za određeni modni proizvod

5. izabrati pomoćni materijal za određeni modni proizvod

6. objasniti održavanje tekstilnih proizvoda

7. ekološki zbrinjavati materijal

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati tekstilne plošne proizvode

• prepoznati među priloženim uzorcima određeni plošni proizvod: tkaninu, pletivo, netkani tekstil i čipku

2. razlikovati vrste tekstilnog materijala prema porijeklu

• odrediti na priloženim uzorcima vrstu materijala prema opipu ili metodom gorenja

3. analizirati svojstva pojedinih vrsta tekstilnih materijala

• opisati svojstva priloženog uzorka tekstilnog materijala

4. izabrati osnovni materijal za određeni modni proizvod

• razlikovati uzorke osnovnog materijala prema namjeni proizvoda

5. izabrati pomoćni materijal za određeni modni proizvod

• usporediti uzorke odgovarajućega pomoćnog materijala za izradbu određenoga modnog proizvoda

6. objasniti održavanje tekstilnih proizvoda

• opisati način održavanja prema zadanim simbolima

7. ekološki zbrinjavati materijal

• objasniti način ekološkog zbrinjavanja tekstilnog materijala


KôdJ-0401-4/O-11/20
NazivPriprema za izradbu modnih proizvoda
Razina
Obujam9
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• odabrati materijal s obzirom na svrhu i zahtjeve modnog proizvoda

• odabrati pomoćni materijal i pribor s obzirom na zahtjeve modnog proizvoda i na izbor osnovnog materijala

• predvidjeti utrošak materijala za izradbu modnog proizvoda

• izraditi planove tehnoloških operacija

Ishodi učenja

(5-10)

1. odabrati vrstu materijala prema namjeni modnog proizvoda

2. odrediti pomoćni materijal za izradbu modnog proizvoda

3. utvrditi utrošak materijala za izradbu modnog proizvoda

4. izraditi plan tehnoloških operacija rada

5. prilagoditi kroj prema skici modela

6. kontrolirati kroj prije izradbe modnog proizvoda

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. odabrati vrstu materijala prema namjeni modnog proizvoda

• izdvojiti od priloženih uzoraka materijal prikladan za izradbu zadanoga odjevnog predmeta

2. odrediti pomoćni materijal za izradbu modnog proizvoda

• izabrati pomoćni materijal za izradbu priloženoga odjevnog predmeta

3. utvrditi utrošak materijala za izradbu modnog proizvoda

• demonstrirati utvrđivanje utroška materijala uklapajući krojne dijelove modnog proizvoda u krojnu sliku

4. izraditi plan tehnoloških operacija rada

• demonstrirati izradbu plana tehnoloških operacija za odabrani modni proizvod

5. prilagoditi kroj prema skici modela

• demonstrirati prilagodbu krojnih dijelova modnog proizvoda

6. kontrolirati kroj prije izradbe modnog proizvoda

• demonstrirati postupak kontrole i kompletiranja krojnih dijelova za izradbu modnog proizvoda


KôdJ-0401-4/O-11/21
NazivIzradba modnih proizvoda
Razina
Obujam10
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• koristiti alate za iskrojavanje modnih proizvoda

• izraditi i prilagoditi modne proizvode

• rukovati univerzalnim i specijalnim šivaćim strojevima te šivaćim automatima u izradbi modnih proizvoda

• rukovati uređajima za glačanje i frontalno fiksiranje u izradbi modnih proizvoda

Ishodi učenja

(5-10)

1. primjenjivati rad na siguran način koristeći strojeve i uređaje pri izradbi modnih proizvoda

2. pripremati i održavati radno mjesto

3. upotrijebiti alate i strojeve za ručno i strojno krojenje i frontalno fiksiranje

4. koristiti suvremene strojeve za šivanje modnih proizvoda

5. rukovati raznim strojevima i uređajima za glačanje modnih proizvoda

6. preoblikovati odjevni predmet prema specifičnim zahtjevima

7. kontrolirati proizvode u svim fazama izradbe (međufazna kontrola)

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primjenjivati rad na siguran način koristeći strojeve i uređaje pri izradbi modnih proizvoda

• opisati sredstva osobne zaštite u tekstilnoj radionici

2. pripremati i održavati radno mjesto

• demonstrirati pravilan način pripreme i održavanja radnog mjesta

3. upotrijebiti alate i strojeve za ručno i strojno krojenje i frontalno fiksiranje

• pokazati postupak frontalnog fiksiranja

4. koristiti suvremene strojeve za šivanje modnih proizvoda

• demonstrirati korištenje strojeva i uređaje za šivanje

5. rukovati raznim strojevima i uređajima za glačanje modnih proizvoda

• objasniti pravilno rukovanje strojevima i uređajima za glačanje

6. preoblikovati odjevni predmet prema specifičnim zahtjevima

• demonstrirati prilagodbu priloženoga modnog proizvoda tijelu dodavanjem ušitaka

7. kontrolirati proizvode u svim fazama izradbe (međufazna kontrola)

• opisati kontrolu izradbe proizvoda


KôdJ-0401-4/O-11/22
NazivDorada i kontrola modnih proizvoda
Razina
Obujam9
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• rukovati šivaćim automatima u doradi modnih proizvoda

• rukovati strojevima za glačanje modnih proizvoda

• kontrolirati izrađeni modni proizvod

• raditi na ekološki prihvatljiv način

Ishodi učenja

(5-10)

1. raditi na siguran način koristeći strojeve i uređaje prilikom dorade modnih proizvoda

2. koristiti suvremene strojeve za doradu modnih proizvoda

3. rukovati raznim strojevima i uređajima za glačanje modnih proizvoda

4. kontrolirati izrađeni modni proizvod (završna kontrola)

5. raditi na ekološki prihvatljiv način

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. raditi na siguran način koristeći strojeve i uređaje prilikom dorade modnih proizvoda

• objasniti rad na siguran način

2. koristiti suvremene strojeve za doradu modnih proizvoda

• demonstrirati rad na šivaćem automatu

3. rukovati raznim strojevima i uređajima za glačanje modnih proizvoda

• demonstrirati rad na uređajima za glačanje

4. kontrolirati izrađeni modni proizvod (završna kontrola)

• provjeriti dimenzije izrađenoga modnog proizvoda

5. raditi na ekološki prihvatljiv način

• navesti primjer razvrstavanja i zbrinjavanja tekstilnog otpada


KôdJ-0401-4/O-11/23
NazivIzrada proizvoda tekstilnog interijera
Razina
Obujam7,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• izabrati materijal s obzirom na svrhu i zahtjeve proizvoda tekstilnog interijera

• izabrati pomoćni pribor s obzirom na zahtjeve proizvoda tekstilnog interijera i na izbor osnovnog materijala

• izraditi i prilagoditi proizvode tekstilnog interijera

• rukovati šivaćim strojevima za izradbu tekstilnog interijera

• rukovati uređajima za glačanje i frontalno fiksiranje tekstilnog interijera

• raditi na ekološki prihvatljiv način

Ishodi učenja

(5-10)

1. primjenjivati rad na siguran način koristeći strojeve i uređaje pri izradbi proizvoda tekstilnog interijera

2. odabrati vrstu materijala prema namjeni proizvoda tekstilnog interijera

3. upotrijebiti alate i strojeve za ručno i strojno iskrojavanje te frontalno fiksiranje proizvoda tekstilnog interijera

4. koristiti suvremene strojeve za šivanje proizvoda tekstilnog interijera

5. preoblikovati izrađene proizvode tekstilnog interijera prema specifičnim zahtjevima

6. raditi na ekološki prihvatljiv način

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. raditi na siguran način koristeći strojeve i uređaje pri izradbi proizvoda tekstilnog interijera

• objasniti mjere zaštite od strujnog udara

2. odabrati vrstu materijala prema namjeni proizvoda tekstilnog interijera

• upotrijebiti od priloženih uzoraka materijala one koji su prihvatljivi za izradbu određenog proizvoda

3. upotrijebiti alate i strojeve za ručno i strojno iskrojavanje i frontalno fiksiranje proizvoda tekstilnog interijera

• pokazati iskrojavanja krojnih dijelova

4. koristiti suvremene strojeve za šivanje proizvoda tekstilnog interijera

• demonstrirati rad na suvremenim šivaćim strojevima

5. preoblikovati izrađene proizvode tekstilnog interijera prema specifičnim zahtjevima

• demonstrirati preoblikovanje proizvoda tekstilnog interijera prema skici i novim mjerama

6. raditi na ekološki prihvatljiv način

• razvrstavati ostatke tekstilnog otpada prema sirovinskom sastavu


KôdJ-0401-3/O-11/01
NazivPoslovna etika i bonton
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• ponašati i ophoditi se uljudno na radnom mjestu

• komunicirati sa suradnicima i kupcima

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti temeljna načela bontona

2. komunicirati sa suradnicima i kupcima

3. koristiti moralan i etički odnos prema radu

4. primijeniti pravila ponašanja u poslovnom okruženju

5. rješavati konfliktne situacije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti temeljna načela bontona

• demonstrirati pravila bontona na radnom mjestu

2. komunicirati sa suradnicima i kupcima

• koristiti pravila komuniciranja s kupcima i klijentima u određenoj situaciji

3. koristiti moralan i etički odnos prema radu

• objasniti značaj i važnost etike u gospodarstvu

4. primijeniti pravila ponašanja u poslovnom okruženju

• demonstrirati pozdravni pristup prilikom susreta s klijentom

5. rješavati konfliktne situacije

• pokazati na primjeru konkretne situacije (kupac je nezadovoljan kvalitetom proizvoda) kako se treba ponašati


KôdJ-0401-3/O-11/02
NazivProdajne aktivnosti
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• prodavati proizvode

• komunicirati s kupcima i suradnicima

Ishodi učenja

(5-10)

1. komunicirati s kupcima i suradnicima (timski raditi)

2. objasniti aktivnosti prodavača usmjerene na robu

3. navesti aktivnosti prodavača prema prodajnom mjestu

4. prodavati modne proizvode

5. voditi prodajni razgovor prema fazama

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. komunicirati s kupcima i suradnicima (timski raditi)

• objasniti neverbalnu komunikaciju

2. objasniti aktivnosti prodavača usmjerene na robu

• predvidjeti mjesta na policama u prodajnom prostoru za proizvode koji se slabije prodaju

3. navesti aktivnosti prodavača prema prodajnom mjestu

• objasniti ulogu izloga modnog salona

4. prodavati modne proizvode

• procijeniti ulogu prodavača u uspješnoj prodaji modnih proizvoda

5. voditi prodajni razgovor prema fazama

• objasniti faze prodajnog razgovora pri prodaji modnih proizvoda


KôdJ-0401-3/O-11/03
NazivPoduzetništvo u tekstilu i odjeći
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• stvarati poduzetničke ideje

• promovirati modne proizvode

• prodavati modne proizvode i dodatke

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati pojmovna određenja u poduzetništvu

2. otkriti prednosti i nedostatke poduzetništva

3. opisati karakteristike poduzetnika

4. koristiti metode stvaranja poduzetničkih ideja

5. istražiti poduzetničko okruženje

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati pojmovna određenja u poduzetništvu

• definirati pojmove: poduzetništvo, poduzetnik, ideja, inicijativa i pothvat

2. otkriti prednosti i nedostatke poduzetništva

• navesti prednosti i nedostatke poduzetništva

3. opisati karakteristike poduzetnika

• objasniti karakteristike poduzetništva

4. koristiti metode stvaranja poduzetničkih ideja

• opisati metodu oluja mozgova

5. istražiti poduzetničko okruženje

• objasniti ekonomsko okruženje poduzetnika



2.3.3. Izborni strukovni skupovi ishoda učenja

KôdJ-0401-3/O-11/04
NazivOsnivanje modne tvrtke i obrta
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• procijeniti mogućnosti osnivanja manje tvrtke

• organizirati poslovanje pojedinih dijelova tvrtke

• komunicirati s kupcima i suradnicima

Ishodi učenja

(5-10)

1. odabrati pravni model tvrtke

2. registrirati modnu tvrtku

3. organizirati poslovanje pojedinih dijelova tvrtke

4. izraditi jednostavniji (skraćeni) poslovni plan

5. primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovanju tvrtke

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. odabrati pravni model tvrtke

• navesti pravno-organizacijske oblike poduzetništva

2. registrirati modnu tvrtku

• nabrojiti dokumente potrebne za registraciju tvrtke

3. organizirati poslovanje pojedinih dijelova tvrtke

• objasniti kriterije koji se primjenjuju prilikom uspostavljanja organizacijske strukture modne tvrtke

4. izraditi jednostavniji (skraćeni) poslovni plan

• demonstrirati izradbu skraćenoga poslovnog plana modne tvrtke

5. primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovanju tvrtke

• izraditi sadržaj za medijsku objavu modne tvrtke koristeći različite medijske platforme

KôdJ-0401-3/O-11/05
NazivRačunalstvo
Razina
Obujam3,5
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• koristiti računala na svim poslovima organizacije i prezentacije modnih proizvoda
Ishodi učenja
(5-10)

1. primijeniti zdrav i siguran način uporabe računala i objasniti utjecaj računala na okoliš

2. koristiti kulturan način komunikacije internetom

3. provoditi samostalno unos, uređivanje i ispis tekstualnog dokumenta

4. koristiti proračunske tablice, osnovne matematičke i logičke funkcije te grafikone

5. ažurirati podatke

6. primijeniti IT alate za izradbu prezentacija i interpretirati obrađene sadržaje na prezentacijama

7. prikupiti informacije iz baze koristeći upite, funkcije i izvješća

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti zdrav i siguran način uporabe računala i objasniti utjecaj računala na okoliš

• objasniti važnost zaštite podataka (tajnost i kontrola pristupa), štetnost računalnih virusa, autorska prava i odgovarajuće zakonske odredbe te navesti načine sigurne uporabe računala i njihova utjecaja na okoliš

2. koristiti kulturan način komunikacije internetom

• izraditi poslovno pismo u kojem treba naručiti određenu vrstu materijala i pribora za izradbu zadane količine modnih proizvoda

3. provoditi samostalno unos, uređivanje i ispis tekstualnog dokumenta

• napisati svoj životopis u Wordu i poslati elektroničkom poštom na zadanu adresu

4. koristiti proračunske tablice, osnovne matematičke i logičke funkcije te grafikone

• izraditi izvješće o radu za jednomjesečno razdoblje

5. ažurirati podatke

• promijeniti podatke za drugi model prema uputama iz tehničke tablice u planu tehnoloških operacija rada za šivanje modnog proizvoda

6. primijeniti IT alate za izradbu prezentacija i interpretirati obrađene sadržaje na prezentacijama

• izraditi PPT prezentaciju za predstavljanje vlastitog rada na sajmu, promociji ili sličnoj aktivnosti

7. prikupiti informacije iz baze koristeći upite, funkcije i izvješća

• izraditi izvješće o utrošku potrebnih materijala i pribora za izradbu modnoga odjevnog predmeta

KôdJ-0401-4/I-11/01
NazivAutomatizacija u proizvodnji
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• protumačiti značenje automatizacije, automatike i kibernetike

• prepoznati vrste sustava

• razlikovati procese u proizvodnji

• prepoznati i primijeniti detalje i aplikacije na odjeći i drugim modnim proizvodima

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti pojmove automatizacije, automatike i kibernetike

2. nabrojiti vrste sustava

3. razlikovati procese i objekte na primjerima

4. usporediti vrste vođenja

5. protumačiti vrste automata

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti pojmove automatizacije, automatike i kibernetike

• protumačiti pojam kibernetike i automatizacije

2. nabrojiti vrste sustava

• navesti primjere prirodnog, društvenog i tehničkog sustava

3. razlikovati procese i objekte na primjerima

• objasniti primjer procesa proizvodnje iz tekstilne tehnologije

4. usporediti vrste vođenja

• razlikovati upravljanje i reguliranje

5. protumačiti vrste automata

• nabrojiti automate u procesu proizvodnje odjeće


KôdJ-0401-4/I-11/02
NazivSuvremene tehnologije
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• pratiti inovacije i promjene na području novih tehnologija u izradbi odjeće, tekstila i drugih modnih proizvoda

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati suvremene strojeve za rezanje krojnih naslaga

2. protumačiti pozicioniranje noža u x i y smjeru kod agregata za rezanje

3. analizirati suvremene strojeve za spajanje materijala ultrazvukom

4. izložiti suvremene strojeve za spajanje materijala zavarivanjem laserom

5. komentirati primjenu inteligentne odjeće

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati suvremene strojeve za rezanje krojnih naslaga

• usporediti NC i CNC strojeve za rezanje naslaga materijala

2. protumačiti pozicioniranje noža u x i y smjeru kod agregata za rezanje

• analizirati pozicioniranje noža u x i y smjeru kod agregata za rezanje

3. analizirati suvremene strojeve za spajanje materijala ultrazvukom

• protumačiti ultrazvučno spajanje materijala

4. izložiti suvremene strojeve za spajanje materijala zavarivanjem laserom

• prezentirati spajanje materijala zavarivanjem laserom

5. komentirati primjenu inteligentne odjeće

• istražiti mogućnosti primjene inteligentne odjeće


KôdJ-0401-3/I-11/01
NazivBojadisanje materijala
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati uporabu boje i bojila

• bojadisati tekstilna vlakna jednostavnim postupcima

• bojadisati tekstilne materijale jednostavnim postupcima

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti osnovne postupke bojadisanja

2. bojadisati prirodna vlakna

3. primijeniti tehniku oslikavanja svile

4. bojadisati sintetska vlakna

5. bojadisati mješavinu vlakana

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti osnovne postupke bojadisanja

• primijeniti postupke bojadisanja reduktivnim bojilima na odgovarajućim vlaknima

2. bojadisati prirodna vlakna

• primijeniti postupke bojadisanja reaktivnim bojilima na odgovarajućim vlaknima

3. primijeniti tehniku oslikavanja svile

• oslikati svilenu tkaninu prema zadanoj temi

4. bojadisati sintetska vlakna

• primijeniti postupke bojadisanja sintetskih vlakna

5. bojadisati mješavinu vlakana

• primijeniti postupke bojadisanja mješavine vlakana



KôdJ-0401-3/I-11/02
NazivTisak materijala
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• primijeniti jednostavne metode tekstilnog tiska na različitim vrstama materijala

Ishodi učenja

(5-10)

1. demonstrirati batik tisak na tekstilu

2. izvesti sitotisak na tekstilu

3. pokazati ručno oslikavanje šablonom na gotovim modnim proizvodima

4. kreirati dezen na plošni proizvod

5. ručno oslikati modni proizvod prema vlastitom ili zadanom uzorku

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. demonstrirati batik tisak na tekstilu

• primijeniti batik metodu tiska na modnom proizvodu

2. izvesti sitotisak na tekstilu

• primijeniti metodu sitotiska na odgovarajućem modnom proizvodu

3. pokazati ručno oslikavanje šablonom na gotovim modnim proizvodima

• oslikati ručno modni proizvod pomoću šablone

4. kreirati dezen na plošni proizvod

• oslikati ručno modni proizvod vlastitim izborom dezena

5. oslikati ručno modni proizvod prema vlastitom ili zadanom uzorku

• oslikati modni proizvod prema zadanom uzorku


KôdJ-0401-4/I-11/03
NazivRačunalno crtanje odjeće
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• oblikovati odjevni predmet ili neki drugi modni proizvod primjenom 3D tehnologije

• izraditi tehnički crtež odjevnog i tekstilnoga modnog proizvoda

Ishodi učenja

(5-10)

1. simulirati tehniku prirodnog crtanja i slikanja računalnim crtežom

2. poznavati osnovne funkcije za crtanje u 3D programu

3. prikazati siluetu ljudskog tijela računalnim crtežom i pomoću linija

4. prikazati oblik modnog proizvoda računalnim crtežom pomoću linija

5. prikazati pojedine segmente modnog proizvoda računalnim crtežom pomoću linija

6. prikazati oblik odjevnog predmeta računalnim crtežom pomoću linija

7. prikazati pojedine segmente odjevnog predmeta računalnim crtežom pomoću linija

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. simulirati tehniku prirodnog crtanja i slikanja računalnim crtežom

• nacrtati osnovne linije i konture koje koristimo u grafičkom oblikovanju odjevnog predmeta i modnog proizvoda

2. poznavati osnovne funkcije za crtanje u 3D programu

• demonstrirati način primjene alata u vektorskom crtanju

3. prikazati siluetu ljudskog tijela računalnim crtežom i pomoću linija

• nacrtati računalno linije ljudskog tijela

4. prikazati oblik modnog proizvoda računalnim crtežom pomoću linija

• nacrtati računalno konture modnog proizvoda

5. prikazati pojedine segmente modnog proizvoda računalnim crtežom pomoću linija

• nacrtati računalno detalj modnog proizvoda

6. prikazati oblik odjevnog predmeta računalnim crtežom pomoću linija

• nacrtati računalno skicu modnog odjevnog predmeta

7. prikazati pojedine segmente odjevnog predmeta računalnim crtežom pomoću linija

• nacrtati računalno skicu modnoga odjevnog predmeta


KôdJ-0401-4/I-11/04
NazivRačunalno oblikovanje modnih predmeta
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• oblikovati odjevni predmet ili neki drugi modni proizvod primjenom 3D tehnologije za vizualizaciju odjevnog predmeta

Ishodi učenja

(5-10)

1. primijeniti osnovne alate za crtanje u grafičkim prikazima modnog proizvoda

2. prikazati odjevni predmet računalnom skicom pomoću geometrijskih oblika, linija, ispuna boja i dezena

3. prikazati modni proizvod računalnom skicom pomoću geometrijskih oblika, linija, ispuna boja i dezena

4. nacrtati odjevni predmet pomoću geometrijskih oblika i linija

5. nacrtati modni proizvod pomoću geometrijskih oblika i linija

6. prikazati računalnim crtežom grupu odjevnih predmeta koja se može kombinirati primjenom nosivosti

7. prikazati računalnim crtežom grupu modnih proizvoda koja namjenom pripada istoj grupi modnog proizvoda

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. primijeniti osnovne alate za crtanje u grafičkim prikazima modnog proizvoda

• nacrtati osnovne linije i konture koje koristimo u grafičkom oblikovanju odjevnog predmeta i modnog proizvoda

2. prikazati odjevni predmet računalnom skicom pomoću geometrijskih oblika, linija, ispuna boja i dezena

• nacrtati računalno modni odjevni predmet

3. prikazati modni proizvod računalnom skicom pomoću geometrijskih oblika, linija, ispuna boja i dezena

• nacrtati računalno oblik modnog proizvoda

4. nacrtati odjevni predmet pomoću geometrijskih oblika i linija

• nacrtati računalno detalj modnog odjevnog predmeta

5. nacrtati modni proizvod pomoću geometrijskih oblika i linija

• nacrtati računalno modne dodatke

6. prikazati računalnim crtežom grupu odjevnih predmeta koja se može kombinirati primjenom nosivosti

• nacrtati računalno večernju toaletu po vlastitom izboru sa svim modnim dodacima

7. prikazati računalnim crtežom grupu modnih proizvoda koja namjenom pripada istoj grupi modnog proizvoda

• nacrtati računalno modnu kolekciju


KôdJ-0401-3/I-11/03
NazivUnikatno i tradicijsko oblikovanje modnih proizvoda
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• očuvati tradicijske rukotvorine hrvatske tekstilne kulturne baštine

• promicati tradicijske rukotvorine hrvatske tekstilne kulturne baštine

• primijeniti hrvatske motive tekstilnog veza i tkanja u izradbi suvremenih modnih proizvoda

Ishodi učenja

(5-10)

1. nabrojiti obilježja i tehnike ili načine izradbe unikatnog, obrtnički proizvedenoga modnog proizvoda

2. objasniti razliku između unikatnog i industrijskoga modnog proizvoda

3. razlikovati hrvatske tradicijske elemente tekstilne kulturne baštine

4. navesti primjer hrvatskoga modnog branda koji koristi elemente kulturne baštine u oblikovanju suvremenih modnih proizvoda

5. skicirati modni dodatak koristeći hrvatske tradicijske elemente tekstilne kulturne baštine

6. primijeniti elemente tekstilne kulturne baštine u oblikovanju suvremenih modnih proizvoda

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. nabrojiti obilježja i tehnike ili načine izradbe unikatnog, obrtnički proizvedenoga modnog proizvoda

• opisati specifične elemente unikatne modne kreacije

2. objasniti razliku između unikatnog i industrijskoga modnog proizvoda

• opisati razlike i sličnosti na primjerima unikatno i industrijski izrađenoga svečanog modela

3. razlikovati hrvatske tradicijske elemente tekstilne kulturne baštine

• izdvojiti primjere u kojima su u oblikovanju proizvoda korišteni elementi hrvatske tradicijske tekstilne ili kulturne baštine

4. navesti primjer hrvatskoga modnog branda koji koristi elemente kulturne baštine u oblikovanju suvremenih modnih proizvoda

• nabrojiti najmanje dva hrvatska branda koji koriste elemente kulturne baštine u suvremenom modnom proizvodu

5. skicirati modni dodatak koristeći hrvatske tradicijske elemente tekstilne kulturne baštine

• nacrtati unikatni modni dodatak koristeći tradicijske elemente ukrašavanja

6. primijeniti elemente tekstilne kulturne baštine u oblikovanju suvremenih modnih proizvoda

• nacrtati na zadanoj figuri odjeću za vjenčanje koristeći tradicijske elemente ukrašavanja


KôdJ-0401-3/I-11/04
NazivIndustrijski dizajn
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• djelovati kreativno u oblikovanju modnih proizvoda

• razumjeti stil i poruke dizajnerskoga modnog proizvoda na širokom području i modnom tržištu u poslovima velikih i malih poduzeća, modnih salona i ateljea, trgovina modom i tekstilnim interijerom te u modnim časopisima i multimediji

• koristiti racionalno tehnološke, kulturne i ekonomske mogućnosti modnog dizajna

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti pojam dizajna

2. obrazložiti razlog nastanka i razvoja industrijskog dizajna

3. nabrojiti faze metodologije industrijskog dizajna

4. razlikovati modnu ilustraciju i modnu fotografiju unutar kulturoloških i vremenskih okvira

5. objasniti i smjestiti u vrijeme specifične modne stilove odijevanja 20. stoljeća

6. skicirati primjere modnih stilova odijevanja i modne dodatke u cjelini

7. raščlaniti i tehničkim crtežom prikazati sve sastavne elemente određenoga modnog stila u odijevanju

8. prikupiti informacije o modnom stilu ili modnom dodatku

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti pojam dizajna

• protumačiti pojam dizajna i industrijskog dizajna

2. obrazložiti razlog nastanka i razvoja industrijskog dizajna

• objasniti kako je i zašto prijelaz s obrtničkog na industrijski način proizvodnje uzrokovao nastanak novog zanimanja − industrijski dizajner

3. nabrojiti faze metodologije industrijskog dizajna

• opisati faze metodologije industrijskog dizajna redoslijedom kojim se provode

4. razlikovati modnu ilustraciju i modnu fotografiju unutar kulturoloških i vremenskih okvira

• usporediti modne ilustracije prema reprodukcijama modne fotografije, primjerice iz 1910. i iz 2010. godine

5. objasniti i smjestiti u vrijeme specifične modne stilove odijevanja 20. stoljeća

• analizirati primjere suvremenih modnih stilova

6. skicirati primjere modnih stilova odijevanja i modne dodatke u cjelini

• nacrtati modnu kreaciju ili modni dodatak prema predlošku na zadanoj figuri

7. raščlaniti i tehničkim crtežom prikazati sve sastavne elemente određenoga modnog stila u odijevanju

• identificirati prema predlošku modela sve odjevne predmete i detalje te ih tehničkim crtežima prikazati na zadanoj modnoj figuri

8. prikupiti informacije o modnom stilu ili modnom dodatku

• razvrstati prikupljene informacije o modnom stilu ili brandu, modnom kreatoru, modnom fotografu, modnom stilistu, modnom događaju i drugo


KôdJ-0401-4/I-11/05
NazivModni projekt
Razina
Obujam8
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• prikupiti, razvrstati i analizirati informacije o projektnom zadatku

• razraditi, dizajnirati i realizirati projektni zadatak

• prezentirati izrađeni projekt

• razmišljati i djelovati kreativno

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati prikupljene informacije o projektnom zadatku

2. procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka

3. isplanirati faze realizacije projektnog zadatka

4. pripremiti sav potreban sadržaj za izradbu projekta

5. izraditi projektni zadatak

6. izraditi izvještaj o provedbi pojedinih faza modnog projekta u skladu s uputama

7. prezentirati rezultate modnog projekta u skladu s uputama

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati prikupljene informacije o projektnom zadatku

• razvrstati analizirane informacije o projektnom zadatku prema odabranom dizajnerskom stilu

2. procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka

• istražiti mogućnosti za izradbu dizajnerskog proizvoda prema odabranom predlošku

3. isplanirati faze realizacije projektnog zadatka

• predložiti faze realizacije projekta prema odabranom stilu modnog autora

4. pripremiti sav potreban sadržaj za izradbu projekta

• nacrtati skicu i tehničke crteže odabranog modela te odabrati odgovarajuće materijale za izradbu

5. izraditi projektni zadatak

• napraviti redizajn prema predlošku koristeći različite vrste materijala

6. izraditi izvješće o provedbi pojedinih faza modnog projekta u skladu s uputama

• napisati izvješće o provedbi pojedinih faza modnog projekta u skladu s uputama

7. prezentirati rezultate modnog projekta u skladu s uputama

• demonstrirati rezultate modnog projekta u skladu s uputama


KôdJ-0401-3/I-11/05
NazivPovijesni stilovi odijevanja
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati odjeću i modne dodatke kroz povijest

• skicirati primjere povijesnih kostima i modnih dodataka

Ishodi učenja

(5-10)

1. nabrojiti povijesne stilove odijevanja

2. razlikovati povijesne stilove odijevanja

3. opisati specifičnosti odjeće i modnih dodataka povijesnih stilova

4. skicirati povijesne kostime i modne dodatke u cjelini

5. raščlaniti i tehničkim crtežom prikazati sve sastavne elemente povijesnog kostima

6. prikupiti informacije o povijesnom kostimu ili modnom dodatku

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. nabrojiti povijesne stilove odijevanja

• navesti kronološki stilove odijevanja tijekom 19. stoljeća

2. razlikovati povijesne stilove odijevanja

• identificirati na predlošcima povijesnih kostima kojem stilskom razdoblju ili civilizaciji pripadaju

3. opisati specifičnosti odjeće i modnih dodataka povijesnih stilova

• analizirati povijesni kostim prema predlošku

4. skicirati povijesne kostime i modne dodatke u cjelini

• nacrtati povijesni kostim ili modni dodatak prema reprodukciji na zadanoj figuri

5. raščlaniti i tehničkim crtežom prikazati sve sastavne elemente povijesnog kostima

• skicirati sve odjevne predmete i modne dodatke povijesnog kostima prema reprodukciji

6. prikupiti informacije o povijesnom kostimu ili modnom dodatku

• razvrstati prikupljene informacije o porijeklu i razvoju jednoga modnog dodatka


KôdJ-0401-3/I-11/06
NazivSuvremeni modni stilovi
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati suvremene modne stilove

• pratiti aktivno modne stilove u odijevanju

• prepoznati promjene u modnim kretanjima

• opisati obilježja odijevanja za različite prilike i namjene

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati suvremene modne stilove

2. opisati modne siluete suvremenog odijevanja

3. skicirati modne siluete suvremenog odijevanja

4. opisati obilježja odjeće prema namjeni

5. skicirati odjevne kombinacije prema namjeni

6. primijeniti estetska načela oblikovanja odjeće i modnih dodataka

7. prikupiti informacije o aktualnome modnom stilu ili brandu

8. raščlaniti i tehničkim crtežima prikazati sve sastavne dijelove jednog modela iz najnovije sezonske kolekcije

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati suvremene modne stilove

• usporediti modele prema predlošcima različitih stilskih karakteristika

2. opisati modne siluete suvremenog odijevanja

• komentirati modnu siluetu prema predlošcima iz modnih časopisa

3. skicirati modne siluete suvremenog odijevanja

• nacrtati na predlošku modne siluete osnovnih elemenata odjeće

4. opisati obilježja odjeće prema namjeni

• nabrojiti zahtjeve radne odjeće prema namjeni

5. skicirati odjevne kombinacije prema namjeni

• nacrtati primjer radne odjeće

6. primijeniti estetska načela oblikovanja odjeće i modnih dodataka

• povezati virtualno modne dodatke s pripadajućom odjećom

7. prikupiti informacije o aktualnom modnom stilu ili brandu

• razvrstati prikupljene informacije o novoj kolekciji za nadolazeću sezonu domaćeg ili svjetskog branda

8. raščlaniti i tehničkim crtežima prikazati sve sastavne dijelove jednog modela iz najnovije sezonske kolekcije

• skicirati odjeću i modne dodatke u cjelini, identificirati sve odjevne predmete i detalje te ih tehničkim crtežima prikazati prema fotografiji modela iz najnovije kolekcije hrvatskog ili svjetski priznatog dizajnera ili branda


KôdJ-0401-4/I-11/06
NazivKostimografski projekt
Razina
Obujam8
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• prikupiti, razvrstati i analizirati informacija o projektnom zadatku

• razraditi i realizirati projektni zadatak

• prezentirati izrađeni projekt

• razmišljati i djelovati kreativno

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati prikupljene informacije o projektnom zadatku

2. procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka

3. isplanirati faze realizacije projektnog zadatka

4. pripremiti i odabrati sav potreban materijal za izradbu projekta

5. izraditi projektni zadatak u skladu s uputama

6. izraditi izvješće o provedbi pojedinih faza kostimografskog projekta u skladu s uputama

7. prezentirati rezultate kostimografskog projekta u skladu s uputama

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati prikupljene informacije o projektnom zadatku

• komentirati analizirane informacije o projektnom zadatku

2. procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka

• isplanirati stvarne mogućnosti za izradbu projektnog zadatka

3. isplanirati faze realizacije projektnog zadatka

• predložiti faze realizacije projekta prema odabranome stilskom razdoblju

4. pripremiti i odabrati sav potreban materijal za izradbu projekta

• nacrtati skicu i tehničke crteže odabranog modela te odabrati odgovarajuće materijale za izradbu

5. izraditi projektni zadatak u skladu s uputama

• napraviti redizajn prema predlošku koristeći različite vrste materijala

6. izraditi izvješće o provedbi pojedinih faza kostimografskog projekta u skladu s uputama

• napisati projektno izvješće u zadanom formatu

7. prezentirati rezultate kostimografskog projekta u skladu s uputama

• komentirati rezultate kostimografskog projekta pomoću prezentacijskog pomagala


KôdJ-0401-3/I-11/07
NazivNarodne nošnje
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati osnovna obilježja narodne nošnje na području Hrvatske

• primijeniti elemente nacionalne i kulturne baštine u oblikovanju modnih i tekstilnih proizvoda

• prikupiti informacije o autohtonoj nacionalnoj i kulturnoj baštini

• nabrojiti institucije i ustanove koje se bave očuvanjem i promicanjem nacionalne i kulturne baštine

Ishodi učenja

(5-10)

1. razlikovati hrvatske narodne nošnje

2. napisati osnovna obilježja narodne nošnje panonskog, dinarskog i jadranskog etnografskog područja na predlošku

3. objasniti važnost i ulogu boje u tradicijskom odijevanju

4. prikupiti informacije o autohtonoj narodnoj nošnji i dodatcima

5. koristiti elemente nacionalne i kulturne baštine u oblikovanju modnih i tekstilnih proizvoda

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. razlikovati hrvatske narodne nošnje

• grupirati narodne nošnje prema reprodukcijama

2. napisati osnovna obilježja narodne nošnje panonskog, dinarskog i jadranskog etnografskog područja na predlošku

• opisati narodnu nošnju prema reprodukciji

3. objasniti važnost i ulogu boje u tradicijskom odijevanju

• analizirati obojenost odjeće i dodataka prema predlošku narodnih nošnji za različite dobne skupine

4. prikupiti informacije o autohtonoj narodnoj nošnji i dodatcima

• razvrstati prikupljene informacije o autohtonoj narodnoj nošnji i dodatcima

5. koristiti elemente nacionalne i kulturne baštine u oblikovanju modnih i tekstilnih proizvoda

• skicirati primjer suvremene odjeće koristeći elemente autohtone tradicije


KôdJ-0401-3/I-11/08
NazivTekstilne rukotvorine
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• razlikovati osnovna obilježja tekstilnih rukotvorina na području Republike Hrvatske

• primijeniti elemente tekstilnih rukotvorina u oblikovanju modnih i tekstilnih proizvoda

• prikupiti informacije o autohtonim tekstilnim rukotvorinama

Ishodi učenja

(5-10)

1. nabrojiti najpoznatije tradicijske rukotvorine

2. skicirati primjer tradicijskog veza

3. razlikovati vrste tradicionalnih vezova i ukrašavanja odjeće

4. objasniti važnost i ulogu boje u tradicijskom vezu i ukrašavanju

5. prikupiti informacije o autohtonim tekstilnim rukotvorinama

6. primijeniti elemente tekstilnih rukotvorina u oblikovanju modnih i tekstilnih proizvoda

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. nabrojiti najpoznatije tradicijske rukotvorine

• opisati najpoznatije tradicijske rukotvorine

2. skicirati primjer tradicijskog veza

• nacrtati primjer tradicijskog veza prema reprodukciji

3. razlikovati vrste tradicionalnih vezova i ukrašavanja odjeće

• grupirati tradicijske rukotvorine prema reprodukciji

4. objasniti važnost i ulogu boje u tradicijskom vezu i ukrašavanju

• analizirati ulogu i važnost boje prema predlošcima različitih tekstilnih rukotvorina

5. prikupiti informacije o autohtonim tekstilnim rukotvorinama

• razvrstati prikupljene informacije o autohtonoj folklornoj rukotvorini

6. primijeniti elemente tekstilnih rukotvorina u oblikovanju modnih i tekstilnih proizvoda

• ukrasiti promotivnu ekovrećicu tradicijskim vezom i ukrasiti zimski šal tradicijskim aplikacijama


KôdJ-0401-4/I-11/07
NazivTradicijski projekt
Razina
Obujam8
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• prikupiti, razvrstati i analizirati informacije o projektnom zadatku

• razraditi, osmisliti i realizirati projektni zadatak

• prezentirati izrađeni projektni zadatak

• razmišljati i djelovati kreativno

Ishodi učenja

(5-10)

1. prikupiti i analizirati informacije o projektnom zadatku

2. procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka

3. isplanirati faze realizacije projektnog zadatka

4. pripremiti i odabrati sav potreban sadržaj za izradbu projekta

5. izraditi projektni zadatak

6. izraditi izvješće o provedbi pojedinih faza tradicijskog projekta u skladu s uputama

7. prezentirati rezultate tradicijskog projekta u skladu s uputama

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. prikupiti i analizirati informacije o projektnom zadatku

• komentirati informacije iz različitih izvora o projektnom zadatku

2. procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka

• preispitati stvarne mogućnosti za izradbu projektnog zadatka

3. isplanirati faze realizacije projektnog zadatka

• napisati vremenski plan projektnih aktivnosti po fazama u zadanom formatu

4. pripremiti i odabrati sav potreban sadržaj za izradbu projekta

• nacrtati skicu i tehničke crteže odabranog modela te odabrati odgovarajući sadržaj prema projektnom planu

5. izraditi projektni zadatak

• izraditi timski projektni zadatak prema predlošku koristeći različite vrste materijala, tehnike izradbe i prezentacije

6. izraditi izvješće o provedbi pojedinih faza tradicijskog projekta u skladu s uputama

• napisati projektno izvješće u zadanom formatu

7. prezentirati rezultate tradicijskog projekta u skladu s uputama

• demonstrirati rezultate tradicijskog projekta pomoću prezentacijskog pomagala


KôdJ-0401-3/I-11/09
NazivPoslovna etika
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• ponašati i ophoditi se uljudno na radnom mjestu

• komunicirati sa suradnicima i kupcima

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti pojam etike

2. razlikovati načine uljudnog ponašanja različitih kultura

3. primijeniti pravila ponašanja

4. primijeniti temeljna načela bontona

5. razvijati metode prodaje i usluga

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti pojam etike

• imenovati pojam etike

2. razlikovati načine uljudnog ponašanja različitih kultura

• istražiti načine ponašanja u zemljama svijeta

3. primijeniti pravila ponašanja

• opisati način pristupanja kupcu u modnom salonu

4. primijeniti temeljna načela bontona

• demonstrirati usluživanje kupca u skladu s bontonom

5. razvijati metode prodaje i usluga

• demonstrirati različite metode prodaje i usluge kupcima


KôdJ-0401-3/I-11/10
NazivKomunikacija
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• provoditi poslovno dopisivanje

• rukovati uredskom tehnikom

• razviti kreativno razmišljanje u komunikaciji sa suradnicima i kupcima

Ishodi učenja

(5-10)

1. napisati i oblikovati poslovni dopis

2. primijeniti računalnu tehniku u poslovnom dopisivanju

3. razlikovati kvalitetnu i nekvalitetnu komunikaciju

4. koristiti marketinšku komunikaciju

5. demonstrirati inovativne metode komunikacije u radu s kupcima

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. napisati i oblikovati poslovni dopis

• oblikovati poslovno pismo koristeći se odgovarajućim mogućnostima i naredbama u programu za obradu teksta

2. primijeniti računalnu tehniku u poslovnom dopisivanju

• napisati poziv za sastanak grupe ili tima i poslati elektroničkom poštom

3. razlikovati kvalitetnu i nekvalitetnu komunikaciju

• objasniti razliku kvalitetne i nekvalitetne komunikacije

4. koristiti marketinšku komunikaciju

• pretražiti na internetu podatke o nabavi materijala i uređaja

5. demonstrirati inovativne metode komunikacije u radu s kupcima

• prezentirati metodu kreativnog razmišljanja (npr. metodu asocijacije)


KôdJ-0401-3/I-11/11
NazivTržište modnih proizvoda
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• istražiti segmentiranje tržišta

• komunicirati s tržištem

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti načela marketinga na tržištu modnih proizvoda

2. analizirati etape planiranja u marketinškom okruženju

3. objasniti pojam i zadaću istraživanja tržišta

4. objasniti metode i proces istraživanja tržišta

5. predvidjeti troškove istraživanja tržišta

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti načela marketinga na tržištu modnih proizvoda

• razmotriti ulogu i značenje marketinga na tržištu modnih proizvoda

2. analizirati etape planiranja u marketinškom okruženju

• nabrojiti etape planiranja tijekom marketinških aktivnosti

3. objasniti pojam i zadaću istraživanja tržišta

• definirati pojam istraživanja tržišta

4. objasniti metode i proces istraživanja tržišta

• opisati metode prikupljanja informacija s tržišta

5. predvidjeti troškove istraživanja tržišta

• nabrojiti moguće troškove istraživanja tržišta


KôdJ-0401-3/I-11/12
NazivPromocija modnih proizvoda
Razina
Obujam2
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• promovirati modne proizvode

• distribuirati i prodavati modne proizvode

Ishodi učenja

(5-10)

1. objasniti pojam i zadaće promocije modnih proizvoda

2. razlikovati promocijske aktivnosti modnih proizvoda

3. komunicirati s tržištem

4. koristiti prodajne i distribucijske kanale na modnom tržištu

5. primijeniti produktivne metode prodaje modnih proizvoda

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. objasniti pojam i zadaće promocije modnih proizvoda

• izabrati naziv modne marke modnog proizvoda te objasniti važnost i značenje modne marke na tržištu modnih proizvoda

2. razlikovati promocijske aktivnosti modnih proizvoda

• izabrati obilježja promocije modnog proizvoda

3. komunicirati s tržištem

• prilagoditi marketinšku aktivnost modnog proizvoda potrebama kupca

4. koristiti prodajne i distribucijske kanale na modnom tržištu

• odabrati prodajne i distribucijske kanale za određeni modni proizvod

5. primijeniti produktivne metode prodaje modnih proizvoda

• izabrati učinkovitu metodu prodaje prema zahtjevima modnog tržišta


KôdJ-0401-4/I-11/08
NazivMarketinški projekt
Razina
Obujam8
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• promovirati modne proizvode

• distribuirati i prodavati modne proizvode

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati projektni zadatak

2. izraditi plan marketinških aktivnosti

3. raspodijeliti zadaće i obveze unutar projektnog tima

4. izraditi projektni zadatak prema marketinškim načelima

5. prezentirati projektni zadatak

6. organizirati prodajne aktivnosti

7. izraditi izvješće o provedbi pojedinih faza marketinškog projekta u skladu s uputama

8. prezentirati rezultate marketinškog projekta u skladu s uputama

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati projektni zadatak

• prikazati projektni zadatak za promociju modnog proizvoda

2. izraditi plan marketinških aktivnosti

• planirati marketinške aktivnosti prema specifičnostima proizvoda i zahtjevima kupca

3. raspodijeliti zadaće i obveze unutar projektnog tima

• rasporediti poslove i zadatke promotivnih aktivnosti unutar tima

4. izraditi projektni zadatak prema marketinškim načelima

• napraviti projektni zadatak promocije modnog proizvoda prema marketinškim načelima

5. prezentirati projektni zadatak

• demonstrirati projektni zadatak promocije modnog proizvoda

6. organizirati prodajne aktivnosti

• pripremiti najučinkovitiju prodaju modnog proizvoda prema zahtjevima tržišta i specifičnostima kupca

7. izraditi izvješće o provedbi pojedinih faza marketinškog projekta u skladu s uputama

• napisati projektno izvješće u zadanom formatu

8. prezentirati rezultate marketinškog projekta u skladu s uputama

• demonstrirati rezultate marketinškog projekta pomoću prezentacijskih pomagala


KôdJ-0401-3/I-11/13
NazivCAD dizajn
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti alate CAD programa u dizajnu modelima odjeće

• povezati proces dizajniranja modela s funkcijama CAD programa za modeliranje odjeće

Ishodi učenja

(5-10)

1. analizirati dizajnerski zadatak s pozicije trendova i materijala

2. osmisliti nove modele prema zadanim zatjevima u CAD programu za dizajn i vizualizaciju modela

3. odabrati materijal iz predloženih izvora sa stajališta odgovarajuće uporabne vrijednosti uz prilaganja ekološkog atesta

4. vizualizirati modele odabranim materijalima i detaljima

5. izraditi tehnički paket CAD-om za odabrani model

6. pridržavati se propisanog i/ili dogovorenoga razvojnog postupka za mušku majicu

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. analizirati dizajnerski zadatak s pozicije trendova i materijala

• istražiti i prezentirati trendove i materijale za muške majice kratkih rukava s tiskom

2. osmisliti nove modele prema zadanim zatjevima u CAD programu za dizajn i vizualizaciju modela

• dizajnirati muške majice kratkih rukava s tiskom u tri varijante CAD programom

3. odabrati materijal iz predloženih izvora sa stajališta odgovarajuće uporabne vrijednosti uz prilaganja ekološkog atesta

• odabrati materijal od 5 ponuđenih za muške majice kratkih rukava s tiskom i obrazložiti odabir

4. vizualizirati modele s odabranim materijalima i detaljima

• vizualizirati mušku majicu kratkih rukava s odabranim materijalom u više boja i raznolikim tiskom

5. izraditi tehnički paket CAD-om za odabrani model

• izraditi za jedan model muške majice kratkih rukava s tiskom, tehničku skicu s opisom, sastavnicu materijala za model s definiranim uzorcima materijala i deklaraciju održavanja modela na CAD-u

6. pridržavati se propisanog i/ili dogovorenoga razvojnog postupka u CAD dizajniranju za mušku majicu

• objasniti na što treba obratiti pozornost pri odabiru materijala za mušku majicu kratkih rukava s obzirom na njezinu namjenu


KôdJ-0401-4/I-11/09
NazivCAD konstrukcija
Razina
Obujam4
Cilj/svrha skupa ishoda učenja

• primijeniti alate CAD programa za konstrukciju modela odjeće

• povezati proces konstruiranja, modeliranja, gradiranja i uklapanja modela s funkcijama CAD programa za modeliranje odjeće

Ishodi učenja

(5-10)

1. konstruirati i modelirati odjevne predmete na bazi skice ili uzorka modela korištenjem CAD sustava za konstrukciju

2. povećati ili smanjiti krojne dijelove na sve potrebne veličine

3. izraditi propisnik mjera gotovog modela

4. uklopiti krojne dijelove modela u krojne slike uz maksimalno iskorištenje materijala

5. iscrtati krojne slike na ploteru u mjerilu 1 : 1 i umanjenu krojnu sliku u A4 formatu, te kompletirati s pripadajućom dokumentacijom

6. izraditi kalkulaciju modela baziranu na sastavnici s unesenim utrošcima

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. konstruirati i modelirati odjevne predmete na bazi skice ili uzorka modela korištenjem CAD sustava za konstrukciju

• konstruirati suknju i modelirati suknju s naborima prema zadanoj skici koristeći CAD program

2. povećati ili smanjiti krojne dijelove na sve potrebne veličine

• gradirati suknju na osnovi popunjenog propisnika mjera koristeći CAD program

3. izraditi propisnik mjera gotovog modela

• izmjeriti mjere na krojnim dijelovima suknje i popuniti obrazac propisnika mjera u pet veličina koristeći CAD program

4. uklopiti krojne dijelove modela u krojne slike uz maksimalno iskorištenje materijala

• uklopiti dvoveličinsku krojnu sliku za modeliranu suknju s naborima koristeći CAD program

5. iscrtati krojne slike na ploteru u mjerilu 1 : 1 i umanjenu krojnu sliku u A4 formatu te kompletirati s pripadajućom dokumentacijom

• iscrtati krojnu sliku suknje s naborom na ploteru i kompletirati s propisnikom mjera, skicom modela i umanjenom krojnom slikom

6. izraditi kalkulaciju modela baziranu na sastavnici s unesenim utrošcima

• na osnovi uklopljene krojne slike i cijene materijala izraditi kalkulaciju modela


KôdJ-0401-4/I-11/10
NazivCAD razvoj modela
Razina
Obujam8
Cilj/svrha skupa ishoda učenja• izraditi projektni zadatak na zadanu temu povezivanjem svih faza razvoja modela

Ishodi učenja

(5-10)

1. izraditi koncept i plan kolekcije na osnovi potreba tržišta

2. osmisliti kolekciju prema konceptu i planu

3. konstruirati i modelirati odjevne predmete korištenjem CAD sustava za konstrukciju

4. primijeniti tehnologiju izradbe odjeće pri izradbi prototipa

5. provjeriti pristajanje modela s osnove dizajna, kroja i tehnološke izvedbe te ih korigirati prema potrebi

6. izraditi tehničku dokumetaciju za izradbu kolekcijskog uzorka

7. izraditi kolekcijski uzorak

8. radnim nalogom definirati količine modela po varijantama i veličinama za proizvodnju

9. izraditi prezentaciju kolekcije uz pomoć CAD tehnologije u svrhu prodaje proizvoda

10. objasniti potrebu i način prikupljana povratnih informacija s tržišta te njihove analize i razmatranja prijedloga za poboljšanje

Uvjeti u kojima se stječu kompetencijeUvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009).
Provjera i vrjednovanjeProvjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010).
Primjer provjere i vrjednovanja

1. izraditi koncept i plan kolekcije na osnovi potreba tržišta

• izraditi koncept i plan za kolekciju od 4 modela za hostese na auto showu

2. osmisliti kolekciju prema konceptu i planu

• izraditi crteže za kolekciju od 4 modela za hostese na auto showu u CAD programu za dizajn

3. konstruirati i modelirati odjevne predmete korištenjem CAD sustava za konstrukciju

• konstruirati i modelirati odabrani model prema zadanoj skici koristeći CAD program

4. primijeniti tehnologiju izradbe odjeće pri izradbi prototipa

• analizirati izradbu jednog modela i izraditi plan redoslijeda rada

5. provjeriti pristajanje modela s osnove dizajna, kroja i tehnološke izvedbe i prema potrebi izvesti korekcije

• provjeriti pristajanje modela koji je izrađen u okviru predmeta

6. izraditi tehničku dokumentaciju za izradbu kolekcijskog uzorka

• izraditi uputu za izradbu modela uvažavajući potrebne korekcije uočene kod provjere pristajanja

7. izraditi kolekcijski uzorak

• korigirati prototip modela u kolekcijski uzorak

8. radnim nalogom definirati količine modela po varijantama i veličinama za proizvodnju

• popuniti obrazac radnog naloga prema zadanim podatcima za zadani model

9. izraditi prezentaciju kolekcije uz pomoć CAD tehnologije u svrhu prodaje proizvoda

• napraviti i prezentirati kolekciju na 3D modelu u CAD programu (timskim radom)

10. objasniti potrebu i način prikupljana povratnih informacija s tržišta te njihove analize i razmatranja prijedloga za poboljšanje

• prezentirati kolekciju raspoloživoj skupini potencijalnih kupaca (5 do 10), anketirati, analizirati ankete, donijeti zaključke i predložiti poboljšanja



3. ELEMENTI ZA OSIGURANJE KVALITETE KVALIFIKACIJE

3.1. Uvjeti za pristupanje stjecanju kvalifikacije

Završena osnovna škola

3.2. Opravdanost uvođenja kvalifikacije

Tekstilnu industriju i obrte u Republici Hrvatskoj obilježava velik udio u ukupnom broju zaposlenih radnika i vanjskotrgovinskom prometu prerađivačke industrije. Ova je proizvodna djelatnost suočena s jakom konkurencijom na domaćem i inozemnom tržištu. Većinom se njihov izvoz temelji na uslužnim poslovima čija je sadašnja cijena niska i nedostatna za pokriće domaćih bruto troškova rada, stoga je poslovodstvo tvornica i obrta upućeno na stalnu brigu o smanjenju troškova proizvodnje, razvoju i izradbi vlastite kolekcije te promociji svoje robne marke. Obilježja su proizvodnje tekstila i odjeće velika disperzija tvornica i obrta u gotovo svim županijama Republike Hrvatske, radna intenzivnost, izrazita izvozna orijentiranost, proizvodnja organizirana u malim, srednjim i velikim tvrtkama, otvorenost za suradnju sa svijetom, spremnost na brzo prihvaćanje modnih zahtjeva, poštivanje roka isporuke gotove robe, visoka kvaliteta izradbe, a često i dizajna gotovih tekstilnih i odjevnih predmeta.

Budući da tekstilno-prerađivačka industrija i obrtništvo zauzimaju važno mjesto u razvoju hrvatskoga gospodarstva, a, među ostalim, zapošljavaju veliki postotak ženske radne snage obrazovane srednjom stručnom spremom, Republika Hrvatska 2008. godine izradila je Strategiju razvoja i operativni program tekstilne industrije za razdoblje od 2008. do 2010. godine.

Iz statističkih podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,a praćenja brzine zapošljavanja prema obrazovnom programu odjevni tehničar, vidljivo je da se brže zapošljavaju osobe s više iskustva i kompetencija s jedne strane, a s druge je strane uočeno zapošljavanje na poslovima niže razine ili u drugim zanimanjima.

Metodom intervjua i anketiranjem gospodarstvenika ustanovljeno je da gospodarstvenici imaju potrebu za kvalificiranom radnom snagom za izradbu i promociju odjevnih, tekstilnih i drugih modnih predmeta. Svoje potrebe za kvalificiranom radnom snagom na odgovarajućoj razini nužno ne povezuju s nazivom obrazovnog programa odjevni tehničar, nego s potrebnim kompetencijama na radnom mjestu.

Analiziranjem potrebnih kompetencija na radnom mjestu uočeno je da nisu temeljene na proizvodnji konfekcijske odjeće (kako je u sadržaju obrazovnog programa odjevni tehničar), nego mnogo šire, što je uvjetovano oblikom poslovanja (obrt, industrija, modni salon i sl.) i tržišta.

Prema istraživanju tržišta rada, potrebne su nove kompetencije kojima će se kvalificiranim osobama osiguravati konkurentnost na tržištu rada i brža zapošljivost.

Gospodarstvenici su predložili da strukovno obrazovanje za modnog tehničara uključuje:

• projektiranje i promociju odjeće učenjem − teorijski i praktično

• osnovno informatičko obrazovanje (Word, Excel, Cad sustavi za projektiranje odjeće)

• vladanje svim procesima i njihovim odvijanjem u industrijskom okruženju praktičnim učenjem

• definirane standarde koji jednoznačno predstavljaju traženi minimum količine znanja potrebnog za svladavanje niza aktivnosti, povezanih s cjelokupnim procesom koji podrazumijeva područje projektiranja, razvoj odjeće te u završnici promociju tekstilnih proizvoda.

Gospodarstvenici smatraju da je predložena kvalifikacija odgovor na potrebe tržišta rada.

3.3. Uloga kvalifikacije

Nastavak obrazovanja:

• na višim i visokim učilištima.

Tržište rada:

•     poslovni subjekti čija je djelatnost povezana s poslovima izradbe i prodaje modne i zaštitne odjeće, modnih dodataka, tekstilnih interijera te s poslovima u kulturnoj, izdavačkoj i zabavnoj industriji.

Ostalo:

• samostalna djelatnost.

3.4. Nadležne ustanove koje izdaju javnu ispravu o stečenoj kvalifikaciji

Ovlaštena ustanova

4. ELEMENTI ZA OSIGURANJE KVALITETE STANDARDA KVALIFIKACIJE

4.1. Referentni brojevi

Kôd standarda kvalifikacije: SK-0401/11-01-42/11-01

Naziv obrazovnog sektora: Tekstil i koža

Šifra obrazovnog sektora: 04

4.2. Članovi radnih skupina koji su sudjelovali u izradbi standarda kvalifikacije

4.2.1. Općeobrazovni dio

I. Jezično-komunikacijsko područje:

Ivana Lekić, prof., AZOO, Split − voditeljica

Jelena Matković, prof., ASOO, Zagreb

Vesna Hrvoj-Šic, MZO, Zagreb

Hrvatski jezik

dr. sc. Sanja Fulgosi, NCVVO, Zagreb

Božica Jelaković, prof., XV. gimnazija, Zagreb

dr. sc. Srećko Listeš, AZOO, Split

Tanja Marčan, prof., Hotelijersko-turistička škola Opatija

Melita Rabak, prof., Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci

Linda Grubišić Belina, prof., AZOO, Rijeka

Engleski i njemački jezik

Izabela Potnar Mijić, prof., AZOO, Osijek

Ana Crkvenčić, prof., AZOO, Zagreb

Dubravka Kovačević, prof., AZOO, Zagreb

Ninočka Truck-Biljan, prof., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Vlasta Svalina, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Livija Pribanić Katarinić, prof., Srednja strukovna škola Vinkovci

Dragana Jurilj Prgomet, prof., Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir

Cvjetanka Božanić, prof., X. gimnazija »Ivan Supek«, Zagreb

II. Matematičko područje:

Matematika

Neda Lesar, prof., AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Mirjana Ilijić, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Draga Dolenec Gashi, prof., Grafička škola u Zagrebu, Zagreb

Zlatko Zadelj, prof., NCVVO, Zagreb

Darko Belović, MZOS, Zagreb

III. Prirodoslovno područje:

mr. sc. Diana Garašić, AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Andreja Uroić Landekić, MZO, Zagreb

Geografija

Sonja Burčar, prof., AZOO, Osijek

dr. sc. Ružica Vuk, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb

Fizika

dr. sc. Željko Jakopović, AZOO, Zagreb

Tatjana Janeš, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Hrvoje Negovec, prof., I. tehnička škola Tesla, Zagreb

dr. sc. Ana Sušec, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odsjek za fiziku, Zagreb

Kemija

Borjanka Smojver, dipl. ing., AZOO, Rijeka

Gordana Cecić-Sule, prof., AZOO, Split

Olgica Martinis, AZOO, Zagreb

Ratka Šoić, dipl. ing., Prirodoslovna i grafička škola, Rijeka

Sanja Klubička, dipl. ing., Tehnička škola Daruvar, Daruvar

IV. Tehničko i informatičko područje:

/

V. Društveno – humanističko područje:

Ankica Mlinarić, dipl. teolog, AZOO, Osijek – voditeljica

Mateja Mandić, prof., ASOO, Zagreb

Ivana Pilko, dipl. fonetičar i lingvist, MZO, Zagreb

Povijest

mr. sc. Marijana Marinović, AZOO, Rijeka

dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet, Zagreb

Lobert Simičić, dipl. sociolog i dipl. povjesničar, Medicinska škola, Rijeka

Mladen Stojić, prof., Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Miroslav Šašić, prof., Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Katolički vjeronauk

prof. dr. sc. Ana Thea Filipović, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb

Gordana Barudžija, dipl. teolog, AZOO, Zagreb

Dejan Čaplar, dipl. teolog, Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir

Etika

Milana Funduk, prof., Klasična gimnazija, Zagreb

dr. sc. Dijana Lozić-Leko, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok

Politika i gospodarstvo

Martina Preglej, prof., Športska gimnazija, Zagreb

Zlata Paštar, prof., Prva gimnazija, Zagreb

VI. Umjetničko područje:

/

VII. Tjelesno i zdravstveno područje:

Tjelesna i zdravstvena kultura

Željko Štefanac, prof., AZOO, Zagreb – voditelj

Biljana Šoda, prof., ASOO, Zagreb

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

prof. dr. sc. Boris Neljak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Dario Novak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Vilko Petrić, Kineziološki fakultet, Zagreb

Ana Matković, prof., Škola za primalje, Zagreb

4.2.2. Strukovni dio

Emina Grgić, dipl. ing., EMS zajednički obrt, Nova Gradiška

Ljubica Kolarević, dipl. ing., Srednja strukovna škola Vinkovci, Vinkovci

Suzana Kutnjak Mravlinčić, mag. ing. techn. text., Srednja strukovna škola, Varaždin

Karmen Marčec, ing., Varteks d.o.o., Varaždin

Goranka Nikiforov, dipl. ing., Industrijsko-obrtnička škola, Nova Gradiška

Danijela Pustahija Musulin, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Renata Štefan Barišić, dipl. ing., Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci, Rijeka

Sanja Tomašinec Korica, dipl. ing., Zlatna igla − Siscia d.o.o., Sisak

Vera Tomić Žager, dipl. ing., Modni salon »Ana«, Požega i Obrtnička škola, Požega

Gordana Vidović, dipl. ing., Estare Culto − Modna odjeća d.o.o., Zagreb

Julijana Zrno, dipl. ing., Škola za modu i dizajn, Zagreb

4.3. Predlagatelj standarda kvalifikacije

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz prethodnu suglasnost nadležnog sektorskog vijeća od 11. 2. 2011.