Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije modni tehničar (331524) u obrazovnom sektoru tekstil i koža

NN 68/2017 (13.7.2017.), Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije modni tehničar (331524) u obrazovnom sektoru tekstil i koža

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1594

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010 i 22/2013) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE MODNI TEHNIČAR (331524) U OBRAZOVNOM SEKTORU TEKSTIL I KOŽA

I.

Ovom odlukom donosi se strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije MODNI TEHNIČAR u obrazovnom sektoru TEKSTIL I KOŽA.

II.

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije MODNI TEHNIČAR u obrazovnom sektoru TEKSTIL I KOŽA, sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka primjenjivat će se od školske godine 2017./2018. za učenike prvog razreda srednje škole. Učenici koji su se u eksperimentalni program obrazovanja za stjecanje kvalifikacije modni tehničar (331504) upisali ranijih godina nastavljaju školovanje po programu i nazivlju koji su ranije upisali.

IV.

Ovom odlukom stavlja se van snage nastavni plan i program za zanimanje odjevni tehničar (220404) objavljen u Glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 6, Zagreb, listopad 1996. te donesen Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o izmjenama i dopunama posebnog stručnog dijela nastavnog plana i programa za zanimanje odjevni tehničar u obrazovnom sektoru Tekstil i koža (klasa: 602-03/11-05/00060; urbroj: 533-09-11-0003 od 13. lipnja 2011. godine)

V.

Učenici koji su se u program obrazovanja iz točke IV. ove odluke upisali ranijih godina nastavljaju svoje obrazovanje po programu koji su ranije upisali.

VI.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/17-05/00069

Urbroj: 533-25-17-0008

Zagreb, 28. lipnja 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE
MODNI TEHNIČAR

Popis kratica

ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

AZOO – Agencija za odgoj i obrazovanje

EU – Europska unija

GPS – Global Positioning System, globalni pozicijski sustav

IT – Information Technology, informacijska tehnologija

IUPAC (nomenklatura) – International Union of Pure and Applied Chemistry, pravila Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju

MZO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

NN – Narodne novine

PSE – Periodni sustav elemenata

RH – Republika Hrvatska

CAD – Computer Aided Design, projektiranje pomoću računala

ICT – Information and Communications Technology, informacijska i komunikacijska tehnologija

WWW – World Wide Web, svjetska mreža; multimedijski računalni sustav za objavljivanje i razmjenu informacija

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu (uključujući nazive strukovnih kvalifikacija, zvanja i zanimanja) odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.


1. OPĆI DIO

1.1. Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije

Modni tehničar

1.2. Cilj strukovnog kurikuluma

Cilj je strukovnog kurikuluma osigurati polaznicima stjecanje kompetencija propisanih standardom kvalifikacije modni tehničar.

1.3. Trajanje obrazovanja

Četiri godine

1.4.Uvjeti upisa, tijeka i završetka obrazovanja

Završena osnovna škola

2. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

2.1. Nastavni plan

* Napomena: U drugom razredu polaznik bira jedan od sedam ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim nastavnim predmetom. U trećem razredu polaznik bira jedan od sedam ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim nastavnim predmetom. U četvrtom razredu polaznik bira jedan od sedam ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim nastavnim predmetom.

2.2. Nastavni program

2.2.1. Općeobrazovni dio

Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Cilj predmeta:

• naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima te u različitim situacijama razvijati (samo)poštovanje

• steći potrebne razine slušanja, razumijevanja i govorenja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

• razumjeti kako jezik djeluje i ovladati potrebnim jezikoslovnim pojmovima, tekstnim vrstama i stilovima

• steći potrebne razine pisanja ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

• razviti razumijevanje književnosti kao umjetnosti riječi, poštivati hrvatsku književnost i kulturu te književnosti i kulture drugih naroda

Opis predmeta:

U hrvatskom jeziku pet je skupova ishoda učenja:

I. Slušanje i govorenje

II. Struktura hrvatskog jezika

III. Pisanje

IV. Analiza književnih tekstova

V. Analiza neknjiževnih tekstova.

Skupovi ishoda učenja koncipirani su na način da se njihovim ostvarivanjem razvijaju komunikacijske vještine i kompetencije polaznika te cjelovito razumijevanje govorenih i pisanih tekstova.

Svi se navedeni skupovi ishoda učenja ostvaruju u svakoj godini učenja hrvatskog jezika.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Slušanje i govorenje

1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit govornog teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku uz pomoć bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

6. provjeriti učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

Struktura hrvatskog jezika

1. razvrstati jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje vezane za povijest hrvatskog jezika

3. razlikovati značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

4. navesti jezična pravila

5. izdvojiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. utvrditi jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

Pisanje

1. sastavljati različite vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

5. rabiti različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

8. provjeriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu i jezičnu točnost i primjerenost

Analiza književnih tekstova

1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama

2. objasniti književnoteorijske pojmove na prototipnim primjerima

3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

4. prikupiti informacije o zadanim književnim tekstovima iz različitih izvora

5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini

7. potvrditi argumentima svoj stav o poznatome književnom tekstu

Analiza neknjiževnih tekstova

1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti – eksplicitno i implicitno

6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. prikupiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

9. poduprijeti argumentima stav o neknjiževnom tekstu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciJavni govor
Govorenje – monološki obliciGovor
Govorenje – dijaloški obliciOluja ideja
Funkcija glasova u jeziku

Fonem, alofon, fon

Fonem i grafem

Tvorba i podjela glasova

Podjela glasova prema otvoru

Slogovi i slogovna struktura

Podjela glasova prema zvučnosti

Podjela glasova prema mjestu tvorbe

Glasovne promjene

Jednačenje glasova po zvučnosti

Jednačenje glasova po mjestu tvorbe

Gubljenje suglasnika

Palatalizacija

Sibilarizacija

Jotacija

Vokalizacija

Nepostojano a

Pravogovorna i pravopisna norma

Pravogovor ili ortoepija

Naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika

Vrjednote govornog jezika

Pravopis ili ortografija

Pisanje velikog i malog slova

Pravopisni i rečenični znakovi

Pisanje glasova č/ć, dž/đ,

Alternacije ije/je/e/i

Hrvatski jezik od prvih pisanih spomenika do kraja 15. stoljeća

Jezik – temelj narodne kulture: trojezičnost i tropismenost hrvatske srednjovjekovne književnosti

Izvori hrvatskog književnog jezika (spomenici pismenosti, historiografski spisi, zakonici)

Pisanje − opisivanjeOpisivanje kao postupak
Pisanje −pripovijedanje

Pripovijedanje kao postupak

Priča

Tehničko izvješće

Obavijest

Životopis

Molba

Priča i novela

Polaznici čitaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Ranko Marinković, Prah

Giovanni Boccaccio, Chichibio

Ivan Aralica, Svemu ima vrijeme ili Školjka

Miro Gavran, Mali neobični ljudi ili Obiteljske priče

Antun Šoljan, Dobri čovjek s Kaprija

Ivo Andrić, Put Alije Đerzeleza

Dubravko Horvatić, Đavo u podne

Vjekoslav Kaleb, Gost

Roman

Polaznici čitaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Pavao Pavličić, Večernji akt

Marija Jurić Zagorka, Vitez slavonske ravni

Ivana Simić Bodrožić, Hotel Zagorje

Victoria Hislop, Otok

Khaled Hosseini, Gonič zmajeva

John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit

Drama

Polaznici čitaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Miro Gavran, Ljubavi Georgea Washingtona

Plaut, Škrtac

Pero Budak, Mećava

Carlo Goldoni, Gostioničarka Mirandolina

Lirika

Polaznici čitaju šest pjesama: dvije pjesme vezanog stiha, dvije pjesme slobodnog stiha i dvije pjesme u prozi.

Vezani stih: Antun Gustav Matoš, Tin Ujević, Vladimir Nazor, Dobriša Cesarić, Vesna Parun, Jacques Prevert, Francesco Petrarca

Slobodni stih: Antun Branko Šimić, Dragutin Tadijanović, Nikola Miličević, Mak Dizdar, Nikola Šop, Josip Pupačić, Reiner Maria Rilke

Pjesma u prozi: Miroslav Krleža, Danijel Dragojević

Ep

Polaznici čitaju pet pjevanja.

Dante Alighieri, Pakao (od I. do V. pjevanja)

Čitanje − opisivački tekstoviPostupak opisivanja u različitim vrstama tekstova
Čitanje −pripovjedački tekstovi

Postupak pripovijedanja u različitim vrstama tekstova

Molba

Životopis

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciPredavanje
Slušanje – dijaloški obliciIntervju
Govorenje – monološki obliciPredavanje
Govorenje – dijaloški obliciAnketa
Morfem i morfologija

Morfem, alomorf, morfologija

Vrste morfema

Gramatičke kategorije

Kategorije vrsta riječi

Kategorije oblika riječi

Promjenjive riječi

Imenice

Imenice i pravopis

Zamjenice

Zamjenice i pravopis

Pridjevi

Pridjevi i pravopis

Brojevi

Brojevi i pravopis

Glagoli

Glagoli i pravopis

Nepromjenjive riječi

Prilozi

Prijedlozi

Veznici

Čestice

Usklici

Hrvatski jezik od 16. do kraja 18. stoljećaNajvažnija jezikoslovna djela (Bartol Kašić, Juraj Habdelić, Jakov Mikalja, Ardelio Della Bella, Ivan Belostenec)
Pisanje – izlaganje

Izlaganje kao postupak

Definicije

Sažetak

Bilješke i natuknice

Zapisnik

Stručno izvješće

Cijeli se svijet igra

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo i jedan ulomak po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Molière, Škrtac

Pedro Calderón de la Barca, Život je san

William Shakespeare, San ljetne noći

William Shakespeare, Romeo i Julija

Tennessee Williams, Tramvaj zvan žudnja

Elvis Bošnjak, Nosi nas rijeka

Tena Štivičić, Fragile

Prometeji

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo te ulomak ili pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Eshil, Okovani Prometej

Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote

Johann Wolfgang Goethe, Prometej

Alfred Victor de Vigny, Smrt vuka

Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića

Mihail Jurjevič Ljermontov, Junak našeg doba

Tin Ujević, Visoki jablani

George Gordon Byron, Hodočašće Childea Harolda

Žena u književnom djelu

Polaznici čitaju četiri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo i dvije pjesme po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Milan Begović, Bez trećega

Vesna Parun, Ti koja imaš nevinije ruke

Biblija, Pjesma nad pjesmama

Ivan Slamnig, Barbara

Horacije, Lidiji

Josip Kozarac, Tena

Dinko Šimunović, Muljika

Dubravka Ugrešić, Štefica Cvek u raljama života

Sofoklo, Antigona

Čitanje − izlagački tekstovi

Postupak izlaganja u različitim vrstama tekstova

Sažetak

Stručno izvješće

Popularno-znanstveni članak

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciIzvješće
Slušanje – dijaloški obliciRazgovor na temu
Govorenje – monološki obliciIzvješće
Govorenje – dijaloški obliciSlužbeni razgovor
SintaksaSintaksa
Spojevi riječiTipovi odnosa među sastavnicama spojeva riječi
Ustrojstvo rečenice

Obavijesno ustrojstvo rečenice

Gramatičko ustrojstvo rečenice

Rečenice po sastavuJednostavne i složene rečenice
Nezavisno složena rečenicaSastavna, rastavna, suprotna, isključna i zaključna rečenica
Zavisno složena rečenica

Subjektna, predikatna, objektna, atributna rečenica

Priložne rečenice: vremenske, načinske, mjesne, pogodbene, uzročne, posljedične, namjerne, dopusne

Povezivanje rečenica u tekstuRed riječi u rečenici
Pravopisna pravila u sintaksiUporaba razgodaka i pravopisnih znakova
Hrvatski jezik u 19. stoljećuLjudevit Gaj, Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisanja
Pisanje − dokazivanje

Dokazivanje kao postupak

Pismo za iskazivanje interesa

Prikaz

Problemski članak (na teme iz strukovne kvalifikacije i sadržaja predmeta Hrvatski jezik)

Školski esej

Jureći vlak braće Lumière

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezno. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo i jednu pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Janko Polić Kamov, Brada

Antun Gustav Matoš, Cvijet sa raskršća

Antun Gustav Matoš, Notturno

Milan Begović, Kvartet

Vladimir Vidrić, Pejzaž II.

Charles Baudelaire, Cvjetovi zla

Konstantinos Kavafis, Čekajući barbare

Arthur Schnitzler, Novela o snu

Društveni angažman

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezna. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

August Šenoa, Prijan Lovro

Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin i kazna

Silvije Strahimir Kranjčević, Gospodskom Kastoru

Antun Gustav Matoš, Kip domovine leta 188*

Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići

Ivan Goran Kovačić, Dani gnjeva

Honoré de Balzac, Otac Goriot

Charles Dickens, Velika očekivanja

Unutarnji svijet

Polaznici čitaju četiri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezna. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo i jednu pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

William Shakespeare, Hamlet

Janko Leskovar, Misao na vječnost

Henrik Ibsen, Nora

Petar Preradović, Ljudsko srce

Ralph Waldo Emerson, Ljubav

Milutin Cihlar Nehajev, Bijeg

Ranko Marinković, Ruke

Franz Kafka, Preobrazba

Čitanje − dokazivački tekstovi

Postupak dokazivanja u različitim vrstama tekstova

Prikaz

Pismo za iskazivanje interesa

Problemski članak

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezatne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciKomentar
Slušanje – dijaloški obliciDebata
Govorenje – monološki obliciKomentar
Govorenje – dijaloški obliciRazgovor na temu
LeksikologijaUvod u leksikologiju
Jezični sustav i jezični znak

Struktura jezičnog znaka

Jednoznačnost i višeznačnost leksema

Leksičko-semantički odnosi

Sinonimija

Antonimija

Homonimija

Raslojenost leksika

Vremenska raslojenost leksika

Područna raslojenost leksika

Funkcionalna raslojenost leksika

Međujezični dodiri i leksičko posuđivanje

Posuđenice

Vrste posuđenica

Jezična norma i jezični purizam

Jezična norma

Jezični purizam

Frazeologija

Frazem i frazeologija

Frazemske istoznačnice i frazemski antonimi

Leksikografija

Vrste rječnika

Leksikografski (rječnički) članak

Hrvatski jezik u 20. i 21. stoljeću

Deklaracija o položaju i nazivu hrvatskoga književnog jezika kao izraz samobitnosti hrvatskog jezika

Hrvatski jezik − službeni jezik Europske unije

Pisanje −dokazivanjeŠkolski esej
Pisanje −upućivanje

Upućivanje kao postupak

Tehnička uputa

Stoljeće nemira

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezna. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskimlačkim interesima polaznika.

Slavko Mihalić, Majstore, ugasi svijeću

Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi

Ranko Marinković, Kiklop

Ivan Goran Kovačić, Jama

Miljenko Jergović, Sarajevski Marlboro

Eugène Ionesco, Ćelava pjevačica

William Golding, Gospodar muha

Orhan Pamuk, Snijeg

Globalno selo

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezna. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Albert Camus, Stranac

Miroslav Krleža, Cvrčak pod vodopadom

Antun Šoljan, Luka

Nikolaj Vasiljevič Gogolj, Kabanica

Gabriel García Marquez, Sto godina samoće

Raymond Carver, Katedrala

Aldous Huxley, Divni novi svijet

William Gibson, Neuromancer

Hrvatska književna baština

Polaznici čitaju pet djela s popisa. Prva su četiri djela na popisu obvezna. Valja odabrati još jedan ulomak ili pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Marko Marulić, Judita (ulomci)

Hanibal Lucić, Jur ni jedna na svit vila

Marin Držić, Dundo Maroje

Ivan Gundulić, Osman (1. pjevanje)

Ivan Bunić Vučić, Nemoj, nemoj ma Ljubice

Fran Krsto Frankopan, Cvitja razmišlenje i žalostno protuženje

Tituš Brezovački, Matijaš grabancijaš dijak

Matija Antun Reljković, Satir iliti divji čovik

Andrija Kačić Miošić, Razgovor ugodni naroda slovinskoga

Čitanje − dokazivački tekstovi

Kritika

Komentar

Čitanje −upućivački tekstovi

Postupak upućivanja u različitim vrstama tekstova

Tehnička uputa

Zakoni

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Cilj predmeta:

• razlikovati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina na odgovarajućoj razini radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

• čitati kraće tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

• razumjeti opis događaja u osobnim pismima

• identificirati glavne misli jasnoga standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se polaznici redovito susreću u školi i u slobodno vrijeme

• napisati jednostavan vezani tekst prema osobnom interesu

• komunicirati u jednostavnim uobičajenim situacijama o poznatim temama i aktivnostima te sudjelovati u kraćim razgovorima bez pripreme

• jednostavno povezivati rečenice kako bi polaznici opisali događaje i svoje doživljaje

• usvojiti sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima

• usvojiti znanje o različitim uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

• prepoznati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje jezika cilja

• uočiti potrebu tolerantnog ophođenja s osobama iz drugih kultura

• ostvariti komunikaciju i suradnju s različitim osobama i skupinama u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Opis predmeta:Nastavom engleskoga jezika, uz korištenje kombiniranih metoda i oblika rada, usvajaju se obrasci usmene i pisane komunikacije na tom jeziku. Pri određivanju razina jezične kompetencije koje bi polaznici trebali postići na kraju pojedinih odgojno-obrazovnih razdoblja, odnosno ciklusa srednjoškolskog obrazovanja, uzete su u obzir smjernice Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje, Europskoga jezičnog portfolia i Nacionalnoga okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, kao i činjenica da je riječ o nastavku učenja prvoga stranog

jezika u kontinuitetu od 1. razreda osnovne škole. Po završetku četverogodišnjeg obrazovanja očekuje se da će polaznici doseći razinu A2+, prije svega u području receptivnih jezičnih vještina. Premda bi polaznici, u skladu s Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Nacionalnim okvirnim kurikulumom za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, nakon osam godina učenja prvoga stranog jezika već trebali dosegnuti razinu A2, realno je očekivati heterogenost znanja polaznika iz osnovne škole koja će trebati usložniti, uz manja proširenja gradiva povezanih s novim kontekstom i strukom.

NAPOMENA: Nastavnik odlučuje o udjelu i postotku nastavnih sadržaja iz područja struke. Postotak može varirati od 10 do 20 posto, ovisno o razini i razredu, uvažavajući činjenicu da se u završnim razredima povećava udio stručnih predmeta/modula i/ili sadržaja.
Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. razviti jezične strukture osnovne razine i vokabular u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

Čitanje

1. izdvojiti globalni smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

Slušanje

1. razumjeti osnovne i složenije jezične strukture i vokabular

2. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu na poznatu temu

Pisanje

1. svrstati osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

Govor

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

2. koristiti jednostavne fraze u društvenim situacijama

Međukulturno djelovanje

1. ponoviti posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Ja i svijet oko mene

Predstavljanje sebe i drugoga (osobni podatci, izgled, osobine...)

Članovi uže i šire obitelji

Odnosi u obitelji

Stanovanje

Prostorije u kući/stanu

Dijelovi namještaja

Život u gradu/na selu/u manjem mjestu

Vrste stambenih objekata u različitim zemljama svijeta

Slobodno vrijeme

Vrste sportskih i rekreativnih aktivnosti

Izleti

Igre, kućni ljubimci, zabava, izlasci

Svakodnevica

Koliko je sati?

Dijelovi dana i dani u tjednu

Svakodnevne aktivnosti

Godišnja doba, mjeseci

Vremenske prilike

Obilježavanje važnih datuma (blagdani i praznici)

Prehrambene navike

Hrana i piće

Obroci

Prehrambene navike (piramida prehrane)

Kupovina

Vrste valuta

Vrste trgovina

Kupovanje u različitim trgovinama

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2) Zajedničkoga europskog referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

• IMENICE: vrste, rod, broj, posvojni oblik, fraza of

• ČLANOVI: određeni i neodređeni, nulti

• ZAMJENICE: osobne, upitne, pokazne, it, there is, there are, relativne

• VEZNICI: and, or, yet, so, when, until, if, although, since, itd.

• PRIDJEVI: stupnjevanje (pravilno i nepravilno), posvojni, pokazni i opisni, pridjevi neodređene količine

• BROJEVI: glavni i redni

• PRILOZI: mjesta, određenog i neodređenog vremena

• SINTAKSA: red riječi u rečenici i u nezavisno složenoj rečenici; mjesto izravnog i neizravnog objekta, mjesto priloga mjesta i vremena

• GLAGOLI: pet osnovnih oblika: osnova-s oblik, -ed oblik, particip s nastavkom -ing, -ed. Osnovna glagolska vremena – ponavljanje; tvorba i uporaba budućih vremena (going to + infinitive; shall, will; Present Continuous za budućnost), pojam aktiva i pasiva.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

2. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

Čitanje

1. identificirati informacije u kratkom i jednostavnom osobnom pismu

2. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

Slušanje

1. slijediti zahtjevnije upute i naredbe

Pisanje

1. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

2. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnome pisanom obliku

Govor

1. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

2. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

Međukulturno djelovanje

1. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

2. navesti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

3. upotrijebiti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Putovanja i praznici

Organizacija putovanja

Praznici i kako ih provesti

Vozni red i prospekti

Vrste prijevoza

Snalaženje u stranoj zemlji

Znamenitosti

Multikulturost

Hrvatske kulturne manifestacije

Kulturne manifestacije zemalja čiji se jezik uči

Slavni ljudi i događaji

Europa jučer i danas

Europska unija, Vijeće Europe, europske institucije za mlade

Mediji i suvremena komunikacija

Tiskani i elektronički mediji

Radio i televizija

TV vodič i programi

Pisana i usmena komunikacija

Telefon, SMS, MMS, e-pošta, internet, društvene mreže itd.

Škola i obrazovanje

Vrste škola

Predmeti

Ocjene. Školski pribor

Život u školi

Školski sustav u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama

Sport i zdravlje

Važnost bavljenja sportom

Istaknuti hrvatski i svjetski sportaši

Briga o zdravlju i tijelu

Posjet liječniku

Međuljudski odnosi

Generacijski jaz

Odnosi među spolovima

Formalne i neformalne situacije

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

• ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

• ZAMJENICE: posvojne i povratne zamjenice; one kao zamjenica;

• PRIDJEVI: stupnjevanje (comparison of equality)

• PRIJEDLOZI: vrijeme (on, at, in, by, from), mjesto, pravac (on, at, above, under, into) i uzrok (because, for the sake of)

• TVORBA RIJEČI: compounds

• PRILOZI: tvorba priloga načina – položaj u rečenici

• SINTAKSA: upravni i neupravni govor; red riječi u rečenici – načelo tvorbe upitnih i negativnih oblika u jednostavnim i složenim vremenima; slaganje vremena

• GLAGOLI: tvorba i uporaba glagolskih vremena Present Perfect Tense − Simple Continuous (odnos); Present Perfect Tense – Preterite Tense (odnos).

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. primijeniti osnove jezičnog sustava na novim sadržajima

2. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i područja struke

Čitanje

1. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

2. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova

Slušanje

1. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu na poznatu temu

Pisanje

1. raspraviti složenije informacije u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

2. preoblikovati bilješke nakon čitanja ili slušanja teksta

Govor

1. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e-pošte

Međukulturno djelovanje

1. razlikovati pozitivne svjetonazore i sociokulturne vrijednosti od različitih oblika diskriminacije

2. primijeniti različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Europsko okruženje

Mladi i europsko okruženje

Europsko zajedništvo (valuta itd.)

Gospodarenje vlastitim novcem

Javne službe

Javno zdravstvo

Škole i školski sustavi

Javne institucije

Mladi i njihov svijet

Obitelj i društvene veze

Mladi na djelu

Problemi mladih

Oblici prihvatljivog i neprikladnog ponašanja

Kultura i supkultura mladih (odijevanje, glazba itd.)

Mobilnost i migracije

Mobilnost ljudi i znanja

Međunarodno tržište rada

Posjeti i razmjene polaznika

Stručna praksa i rad u inozemstvu

Društvo i svijet koji nas okružuje

Svijet u kojem živimo – pogled u budućnost

Život u suvremenom društvu (ovisnosti, problemi u ponašanju...)

Problemi čovječanstva – glad, siromaštvo, nezaposlenost

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Znanost i tehnologija

Izumi i otkrića

Poznati znanstvenici

Suvremene tehnologije

Strukovno usmjerene teme

Povijest struke

Zanimljivosti i osobitosti

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

• ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

• Tenses – ponavljanje; slaganje vremena; frazalni glagoli; pogodbene rečenice (tip I i II); -ing oblik glagola, pasivne rečenice.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

2. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Čitanje

1. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

2. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

Slušanje

1. razumjeti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnome jeziku

2. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

Pisanje

1. klasificirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

2. preoblikovati klasificirane informacije u strukturirani pisani izričaj

Govor

1. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

2. prevesti jednostavne upute i naredbe

Međukulturalno djelovanje

1. koristiti prigodni jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

2. provesti složeniju komunikaciju i suradnju u skupini u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Posao i obrazovanje

Zanimanja

Oglasi

Životopis i Europass

Molba i razgovor za posao

Moja budućnost

Svijet rada

Moje zanimanje u suvremenom društvu

Moje zanimanje u europskom okviru

Na radnom mjestu

Potrošačko društvo

Reklame i utjecaj na mlade

Konzumerizam

Mobilnost i migracije

Mobilnost ljudi i znanja

Kompetitivnost na međunarodnom tržištu rada

Posjeti i razmjene polaznika

Stručna praksa i rad u inozemstvu

Kultura i civilizacija

Fenomen globalizacije

Svijet kao globalno selo

Pitanja kulturnoga identiteta i suvereniteta

Znanost, umjetnost i popularna kultura

Svijet znanosti i umjetnosti (izložbe, muzeji, koncerti, film)

Slavni ljudi i događaji

Društvo i svijet koji nas okružuje

Svijet u kojem živimo – pogled u budućnost

Život u suvremenom društvu (ovisnosti, problemi u ponašanju...)

Problemi čovječanstva – glad, siromaštvo, nezaposlenost

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Solidarnost

Osjetljivost za druge, za obitelj, za slabe, siromašne i bolesne

Međugeneracijska skrb

Ekološka osviještenost

Strukovno usmjerene teme

Škola i radionica škole

Povijest struke. Zanimljivosti i osobitosti

Sajmovi i izložbe.Tehnika i tehnologija u službi struke

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

• ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

• pasivne rečenice, bezlični oblici, odnosne rečenice, pogodbene rečenice (tip I i II); -ing oblik glagola; causative have.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Cilj predmeta:

• razlikovati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina na odgovarajućoj razini radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

• čitati kraće tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

• razumjeti opis događaja u osobnim pismima

• identificirati glavne misli jasnoga standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susreću u školi i u slobodno vrijeme

• napisati jednostavan vezani tekst o temi prema osobnom interesu

• komunicirati u jednostavnim uobičajenim situacijama o poznatim temama i aktivnostima te sudjelovati u kraćim razgovorima bez pripreme

• jednostavno povezivati rečenice kako bi opisali događaje i svoje doživljaje

• usvojiti sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima

• usvojiti znanje o različitim uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

• prepoznati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje jezika cilja

• uočiti potrebu tolerantnog ophođenja s osobama iz drugih kultura

• ostvariti komunikaciju i suradnju s različitim osobama i skupinama u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Opis predmeta:

Nastavom njemačkog jezika uz korištenje kombiniranih metoda i oblika rada, usvajaju se obrasci usmene i pisane komunikacije na tom jeziku. Pri određivanju razina jezične kompetencije koje bi polaznici trebali postići na kraju pojedinih odgojno-obrazovnih razdoblja, odnosno ciklusa srednjoškolskog obrazovanja, uzete su u obzir smjernice Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje, Europskoga jezičnog portfolia i Nacionalnoga okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, kao i činjenica da je riječ o nastavku učenja prvoga stranog jezika u kontinuitetu od 1. razreda osnovne škole. Po završetku 4. razreda strukovne škole, polaznici bi u osnovnim područjima jezičnih djelatnosti u njemačkom jeziku mogli ostvariti razinu A2+. Premda bi polaznici, sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu i Nacionalnomu okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, nakon osam godina učenja prvoga stranog jezika već trebali dosegnuti razinu A2, ista je razina jezične kompetencije polaznika predviđena i na završetku 1. razreda strukovne škole jer je u tom razredu realno očekivati heterogenost znanja polaznika iz osnovne škole, uz (manja) proširenja gradiva povezanih s novim kontekstom i strukom.

Napomena: Nastavnik odlučuje o udjelu i postotku nastavnih sadržaja iz područja struke. Postotak može varirati od 10 do 20 %, ovisno o razini i godini učenja, uvažavajući činjenicu da se u završnim razredima povećava udio stručnih predmeta/modula i/ili sadržaja.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. razviti jezične strukture osnovne razine i vokabular u usmenom i pisanom izričaju uz progresiju jezika struke

Čitanje

1. izdvojiti globalni smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

Slušanje

1. razumjeti osnovne i složenije jezične strukture i vokabular

2. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu na poznatu temu

Pisanje

1. svrstati osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

Govor

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

2. koristiti jednostavne fraze u društvenim situacijama

Međukulturno djelovanje

1. ponoviti posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Ja i svijet oko mene

Predstavljanje sebe i drugoga (osobni podatci, izgled, osobine...)

Članovi uže i šire obitelji

Odnosi u obitelji

Stanovanje

Prostorije u kući/stanu

Dijelovi namještaja

Život u gradu/na selu/u manjem mjestu

Vrste stambenih objekata u različitim zemljama svijeta

Slobodno vrijeme

Vrste sportskih i rekreativnih aktivnosti

Izleti

Igre, kućni ljubimci, zabava, izlasci

Svakodnevica

Koliko je sati?

Dijelovi dana i dani u tjednu

Svakodnevne aktivnosti

Godišnja doba, mjeseci

Vremenske prilike

Obilježavanje važnih datuma (blagdani i praznici)

Prehrambene navike

Hrana i piće

Obroci

Prehrambene navike (piramida prehrane)

Kupovina

Vrste valuta

Vrste trgovina

Kupovanje u različitim trgovinama

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

• IMENICE: vrste, rod, broj

• ČLANOVI: određeni, neodređeni

• ZAMJENICE: osobne, pokazne i posvojne, deklinacija zamjenice, bezlična man

• PRIDJEVI: komparacija, predikatna uporaba, osnove deklinacije pridjeva

• PRIJEDLOZI: osnovni prijedlozi s dativom, akuzativom i genitivom

• PRILOZI: upitne riječi (Was? Wer? Wieviel? Wie? Wo? Wohin? Wann?)

• SINTAKSA: red riječi u izjavnoj, upitnoj i niječnoj rečenici, red riječi u zavisnoj objektivnoj, vremenskoj, odnosnoj i uzročnoj rečenici (dass, weil, wenn, denn)

• GLAGOLI: pomoćni, modalni, djeljivi i nedjeljivi u prezentu; povratni glagoli; preterit pomoćnih glagola, perfekt, imperativ.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

2. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

Čitanje

1. identificirati informacije u kratkom i jednostavnom osobnom pismu

2. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

Slušanje

1. slijediti zahtjevnije upute i naredbe

Pisanje

1. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

2. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnome pisanom obliku

Govor

1. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

2. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

Međukulturno djelovanje

1. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

2. navesti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

3. upotrijebiti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Putovanja i praznici

Organizacija putovanja

Praznici i kako ih provesti

Vozni red i prospekti

Vrste prijevoza

Snalaženje u stranoj zemlji

Znamenitosti

Multikulturnost

Hrvatske kulturne manifestacije

Kulturne manifestacije zemalja čiji se jezik uči

Slavni ljudi i događaji

Europa jučer i danas

Europska unija, Vijeće Europe, europske institucije za mlade

Mediji i suvremena komunikacija

Tiskani i elektronički mediji

Radio i televizija

TV vodič i programi

Pisana i usmena komunikacija

Telefon, SMS, MMS, e-pošta, internet, društvene mreže itd.

Škola i obrazovanje

Vrste škola

Predmeti

Ocjene

Školski pribor

Život u školi

Školski sustav u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama

Sport i zdravlje

Važnost bavljenja sportom

Istaknuti hrvatski i svjetski sportaši

Briga o zdravlju i tijelu

Posjet liječniku

Međuljudski odnosi

Generacijski jaz

Odnosi među spolovima

Formalne i neformalne situacije

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

Ponavljanje i proširivanje:

• IMENICE: složenice

• PRIDJEVI: komparacija, deklinacija pridjeva

• PRIJEDLOZI: prijedlozi s dativom, akuzativom i genitivom

• SINTAKSA: red riječi u zavisnim rečenicama

• GLAGOLI: pregled konjugacije u prezentu, preterit modalnih glagola, konjunktiv II. modalnih i pomoćnih glagola i uporaba haben i mögen kod izricanja molbe i želje, futur I.; pasiv; rekcija glagola.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. primijeniti osnove jezičnog sustava na novim sadržajima

2. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i područja struke

Čitanje

1. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

2. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova

Slušanje

1. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu na poznatu temu

Pisanje

1. raspraviti složenije informacije u osobnim pismima, razglednicama ili e-pošti

2. preoblikovati bilješke nakon čitanja ili slušanja teksta

Govor

1. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e-pošte

Međukulturno djelovanje

1. razlikovati pozitivne svjetonazore i sociokulturne vrijednosti od različitih oblika diskriminacije

2. primijeniti različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Europsko okruženje

Mladi i europsko okruženje

Europsko zajedništvo (valuta itd.)

Gospodarenje vlastitim novcem

Javne službe

Javno zdravstvo

Škole i školski sustavi

Javne institucije

Mladi i njihov svijet

Obitelj i društvene veze

Mladi na djelu

Problemi mladih

Oblici prihvatljivog i neprikladnog-.l ponašanja

Kultura i supkultura mladih (odijevanje, glazba itd.)

Mobilnost i migracije

Mobilnost ljudi i znanja

Međunarodno tržište rada

Posjeti i razmjene polaznika

Stručna praksa i rad u inozemstvu

Društvo i svijet koji nas okružuje

Svijet u kojem živimo – pogled u budućnost

Život u suvremenome društvu (ovisnosti, problemi u ponašanju...)

Problemi čovječanstva – glad, siromaštvo, nezaposlenost

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Znanost i tehnologija

Izumi i otkrića

Poznati znanstvenici

Suvremene tehnologije

Strukovno usmjerene teme

Povijest struke

Zanimljivosti i osobitosti

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

• ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

• pasiv i pasiv preterita, prijedlozi s genitivom, Fragepronomen, Frageadverbien, pogodbene rečenice u sadašnjosti, vremenske i namjerne rečenice; infinitiv sa zu; odnosne rečenice; nepravilne upitne rečenice; zamjenički prilozi (welcher, dieser); neupravni govor.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

2. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Čitanje

1. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

2. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

Slušanje

1. razumjeti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnom jeziku

2. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

Pisanje

1. klasificirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

2. preoblikovati klasificirane informacije u strukturirani pisani izričaj

Govor

1. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

2. prevesti jednostavne upute i naredbe

Međukulturalno djelovanje

1. koristiti prigodan jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

2. provesti složeniju komunikaciju i suradnju u skupini u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Posao i obrazovanje

Zanimanja i oglasi

Životopis i Europass

Molba i razgovor za posao

Moje zanimanje u suvremenom društvu i europskom okviru

Na radnom mjestu

Potrošačko društvo

Reklame i utjecaj na mlade

Konzumerizam

Mobilnost i migracije

Mobilnost ljudi i znanja

Kompetitivnost na međunarodnom tržištu rada

Posjeti i razmjene polaznika

Stručna praksa i rad u inozemstvu

Kultura i civilizacija

Fenomen globalizacije

Svijet kao globalno selo

Pitanja kulturnog identiteta i suvereniteta

Znanost, umjetnost i popularna kultura

Svijet znanosti i umjetnosti (izložbe, muzeji, koncerti, film)

Slavni ljudi i događaji

Društvo i svijet koji nas okružuje

Svijet u kojem živimo – pogled u budućnost

Život u suvremenom društvu (ovisnosti, problemi u ponašanju...)

Problemi čovječanstva – glad, siromaštvo, nezaposlenost

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Solidarnost

Osjetljivost za druge, za obitelj, za slabe, siromašne i bolesne

Međugeneracijska skrb

Ekološka osviještenost

Strukovno usmjerene teme

Škola i radionica škole

Povijest struke

Zanimljivosti i osobitosti

Sajmovi i izložbe

Tehnika i tehnologija u službi struke

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura za njemački jezik:

• ponavljanje, proširivanje i sistematiziranje gradiva iz prethodnih godina.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Cilj predmeta:

• razviti kod polaznika sposobnost povijesnog razmišljanja i širenje temeljnih povijesnih znanja stečenih u osnovnoj školi o povijesti svoje nacije, regije, Europe i svijeta kroz šest povijesnih razdoblja

• vrjednovati dokaze

• razvijati komparativne i uzročno-posljedične analize

• interpretirati povijesne podatke

• konstruirati čvrste povijesne argumente i povijesne perspektive

Opis predmeta:

U nastavi povijesti postoje dvije razine obrazovnih standarda: temeljna povijesna znanja i sposobnost povijesnog razmišljanja.

Standard 1. Temeljna povijesna znanja čine:

a) poznavanje najvažnijih činjenica, datuma i povijesnih osoba

b) razumijevanje temeljnih povijesnih pojmova ili tzv. koncepata prvog reda

• o povijesti svijeta i svoje nacije na pet područja ljudske aktivnosti: društvenom, ekonomskom, znanstveno-tehnološkom, političkom i filozofsko-religijsko-estetskom.

Standard 2. Sposobnost povijesnog razmišljanja koje se sastoji od pet vještina:

• vještina kronološkog razmišljanja

• vještina razumijevanja povijesne naracije

• vještina analize i interpretacije povijesnih događaja i procesa

• vještina povijesnog istraživanja

• vještina analize vrijednosnih povijesnih tema i zauzimanje stavova.

Razvijanje navedenih pet vještina obuhvaća u sebi i upoznavanje tzv. tehničkih koncepata pomoću kojih razumijemo kako se stvara i konstruira povijest. Među tehničke koncepte ubrajamo: kronologiju i pripovijedanje, uzročno-posljedični niz, kontinuitet i promjenu, usporedbu i povijesne izvore.

Temeljna povijesna znanja, sposobnost povijesnog razmišljanja i tehnički koncepti razvijaju se u funkcionalnoj međuzavisnosti. Također, svih pet vještina kumulativnog su karaktera, tj. svaka sljedeća vještina ovisi o dovoljno razvijenim vještinama na prethodnoj razini.

Kurikulum povijesti ima dvije temeljne komponente, odgojnu i obrazovnu. Poučavanje i učenje povijesti je strukturirano tako da otvara polaznicima prozor u svijet velikog ljudskog iskustva u raznim podnebljima i različitim vremenima. Ono također otkriva širok opseg prilagodbe pojedinca i društva u odnosu na probleme s kojima su se morali suočiti i osvjetljava posljedice različitih izbora koje su ljudi donosili. Dakle, poučavamo o snažnim i dugotrajnim povijesnim procesima unutar civilizacijskih i kulturnih cjelina. Povijest nije događaj, već stvarni proces. Bez dobrog poznavanja povijesnih procesa mi danas ne možemo pristupiti raspravi o političkim, socijalnim, gospodarskim, kulturnim i moralnim temama u društvu. Bez poznavanja povijesti ne možemo dobiti informirane i samosvjesne građane, što je važno za njihovo djelotvorno sudjelovanje u demokratskim procesima upravljanja i ostvarivanja demokratskih ideala nacije za sve građane.

Duhovni i moralni razvoj polaznika u koji spadaju tolerancija, slobodno iskazivanje vlastitog mišljenja, poštivanje tuđih stavova i uvjerenja, miroljubivost, patriotizam i izbjegavanje sukoba − sastavni su dio odgojne dimenzije poučavanja i učenja povijesti. Vrjednovanjem naslijeđa raznolikih etničkih i kulturnih baština olakšava se dijalog među pripadnicima različitih kultura. Razvoj temeljnih povijesnih znanja i povijesnog razmišljanja te multikulturna dimenzija poučavanja i učenja pomoći će mladim ljudima da postanui dobri građani svoje domovine te da se ujedno osjećaju i građanima Europe i svijeta.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Od lovca i sakupljača do stanovnika grada

1. opisati svakodnevni život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

2. preispitati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

3. objasniti kulturne grupe na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove karakteristike

4. identificirati vremenski slijed, prostor i karakteristike ranih civilizacija i prvih gradova

5. razmotriti graditeljska, umjetnička i znanstvena dostignuća ranih civilizacija

6. usporediti prva pisma i njihov utjecaj na politički, društveni i kulturni život ljudi

7. razlikovati povijesne procese na današnjemu hrvatskom prostoru s onima u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista

Uspon i pad staroga svijeta

1. objasniti obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

2. identificirati inovacije i promjene u gradovima i državama do sredine 1. tisućljeća prije Krista

3. raspraviti o velikim religijama i svjetonazorima koji su se pojavili do sredine 1. tisućljeća prije Krista

4. analizirati pojavu, razvoj i pad grčke civilizacije

5. ocijeniti dostignuća i ograničenja demokratskih institucija u helenističkim polisima

6. ispitati postignuća helenske i helenističke kulture

7. raščlaniti proces objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskim vlašću

8. opisati stare i nove religije u Rimskom Carstvu

9. razmotriti elemente kulture, umjetnosti i prava u Rimskom Carstvu

10. usporediti razvoj i karakteristike ilirskih, grčkih i rimskih gradova na prostoru današnje Hrvatske

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kultura i način života prvih ljudi ledenog doba

Pojava i razvoj prvih ljudi

Materijalna kultura i način života

Religijska vjerovanja i prvi tragovi umjetnosti

Neolitska i urbana revolucija

Nagli napredak čovječanstva u doba neolitika

Kulturne grupe i nastanak prvih naroda

Od stanovnika sela do stanovnika grada

Pojava pisma i nastanak prvih država i civilizacija

Stari istok

Pismo – pronalazak neprocjenjive važnosti

Graditeljstvo, umjetnost i znanost ranih civilizacija

Današnji hrvatski prostor u prapovijesti

Život paleolitskog lovca – krapinski pračovjek

Vučedolska kultura – sjedilački život i metalurgija

Iliri i njihova kultura

Prijelomna vremena: inovacije i velike seobe

Euroazijski stepski narodi i njihove seobe

Širenje prerade kovina i konjaništvo

Seobe neindoeuropskih naroda: Aramejci i Etrušćani

Europa: kasno brončano i željezno doba

Megalitski kulturni krug

Kulture kasnog brončanog doba

Željezno doba – nove tehnologije i način života

Bliski istok- od prodora pomorskih naroda do Perzijanaca

Uspon i pad starih i novih država: Egipat, Asirija i Novobabilonska

država

Mikenska kultura na vrhuncu moći

Fenički gradovi-države i Židovska država

Indija i Kina u 1. tisućljeću prije Krista

Vedska Indija od 1000. do 600. godina prije Krista

Kina – rano feudalno doba

Duhovni preokret u tri »središta zračenja«

Pojava i razvoj grčke civilizacije

Grčka aristokracija i razvoj polisa −Sparta

Atena −od aristokratskog do demokratskog polisa

Perzijsko Carstvo i grčko-perzijski ratovi

Peloponeski rat i uspon Makedonije

Helenska kultura i religija

Grčka i Stari istok između Aleksandra i Rimljana

Aleksandar Veliki ruši Perzijsko Carstvo

Borba za Aleksandrovo nasljedstvo i helenističke države

Helenistička kultura

Doba velikih carstava

Rimska republika

Ujedinjenje Mediterana pod Rimskim Carstvom

Duhovne promjene u starome svijetu

Rimska kultura i pravo kao kulturno nasljeđe

Stvaranje velikih carstava u Indiji i Kini

Susreti i prožimanja istočnog Jadrana i Sredozemlja

Od autohtonog ilirskog sela do autohtonoga grada

Grčki i rimski gradovi na istočnoj obali Jadrana

Način života i arhitektura rimskoga grada na istočnoj obali Jadrana

Napomene:U prvoj godini učenja polaznik će u dva skupa ishoda učenja Od lovca i sakupljača do stanovnika grada (od pojave čovjeka do 1200. g. pr. Kr.) i Uspon i pad staroga svijeta (od 1200. g. pr. Kr. do 300. g.) razumjeti biološke i kulturne procese u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske, koji su doveli do stvaranja najranijih ljudskih zajednica, prvih oblika kulture i organizacije društvenog života. Polaznik će razumjeti migracije, pojavu i izgradnju različitih država, religija, kultura, znanosti, trgovine, migracija u svijetu i Europi te na prostoru današnje Hrvatske od kraja 2. tisućljeća prije Krista do 300. godine.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, interpretacija povijesnih tekstova, analiza problemskih situacija, izlaganje, dijalog, nastavničko izlaganje), demonstracijske metode (igranja uloga), dokumentacijske metode (rad s udžbenikom, rad s pomoćnom literaturom, rad s posebno pripremljenim materijalima i rad s videomaterijalima i filmovima), operativne metode (grafički i pisani radovi, izradba plakata, mapa i vizualnih prikaza, intervju).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.
Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: činjenično znanje, konceptualno znanje, proceduralno znanje i metakognitivno znanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad, rad u skupini (eseji, referati, prezentacija, plakat, mapa, vizualni prikazi, igranje uloga).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Srednjovjekovne civilizacije

1. raščlaniti krizu Rimskog Carstva i dezintegracijske procese od 4. do 10. stoljeća

2. objasniti političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

3. ustanoviti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na tri kontinenta

4. razmotriti konsolidaciju Bizantskog Carstva i širenje kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

5. istražiti temeljne procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

6. ispitati promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

7. identificirati jačanje međuregionalne trgovine i kulturne razmjene između triju kontinenata

8. protumačiti pojavu i rast Mongolskog Carstva i njegov utjecaj na europske narode i Hrvatsku

9. izložiti sazrijevanje i rast društava i kulture u Hrvatskoj i susjednim područjima do 14. stoljeća

Temelji modernog svijeta

1. analizirati izvore, značajke i posljedice demografske krize i promjene u Europi u 14. i 15. stoljeću

2. obrazložiti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture, te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću doveli do promjena

3. ocijeniti karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije pojedinih europskih sila nad narodima u kolonijama

4. raspraviti kako su europska društva doživjela vjersku, političku, društvenu i kulturnu transformaciju u 16. i 17. stoljeću

5. usporediti značajke i razvoj monarhija u Europi te znanstvenu revoluciju i prosvjetiteljstvo

6. opisati zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzijeVenecije, Habsburgovaca i Osmanlija

7. identificirati stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

8. ispitati promjene u azijskim društvima u razdoblju širenja europske gospodarske moći

9. utvrditi rast svjetske ekonomije i načine na koje je ona omogućila materijalni napredak i društvene nejednakosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Susret i suživot tri svijeta na Sredozemlju

Kriza Rimskog Carstva i dezintegracijski procesi

Bizantsko Carstvo i širenje kršćanstva

Pojava i uspon islamske civilizacije

Kulturna i znanstvena razmjena tri svijeta na Sredozemlju

Oporavak Zapada

Nova carstva, kraljevstva i komune

Gospodarski i kulturni oporavak

Kršćanstvo i društvo

Prvi svjetski sustav trgovine (1250. – 1350.)

Slavenski svijet u Europi

Konsolidacija slavenskih naroda nakon seobe

Slavenski svijet na razmeđu Istoka i Zapada

Mongoli i njihov utjecaj na slavenski svijet

Hrvatska između sredozemnog i srednjoeuropskog svijeta

Istočna obala Jadrana u vrijeme seoba − etnogeneza i identiteti

Pokrštavanje, organizacija države i razvoj društva

Kulturni i gospodarski utjecaji − komune na Jadranu i gradovi u unutrašnjosti

»Rubna područja« hrvatskog srednjovjekovlja

Humanizam i renesansa − rađanje moderne Europe

Crna smrt i njezine posljedice

Ekonomski rast gradova na Sredozemlju i sjevernoj Europi

Kulturni život − obrazovanje i učenje, literatura i korijeni renesanse

Crkva i vjera

Renesansa i njen odraz na kršćansko društvo

Kasna renesansa i razvoj znanosti

Velika geografska otkrića i europska ekspanzija

Svjetsko gospodarstvo oko 1500. godine

Preduvjeti, uzroci i tijek velikih geografskih otkrića

Europeizacija svijeta i kolonijalizam

Važnost i posljedice velikih geografskih otkrića

Rast gospodarstva i njegove posljedice na promjene u društvu

Raspad srednjovjekovnih univerzalnih carstava i pojava nacionalnih monarhija

Izazovi s Istoka −Uspon Osmanskog Carstva i kraj Bizantskog Carstva

Uspon protestantizma i vjerski ratovi u Europi

Nacionalne monarhije u Europi – od konfesionalnog do dvorskog apsolutizma

Prosvijećeni apsolutizam

Nizozemska i engleska građanska revolucija

Hrvatska u »produženom srednjovjekovlju»

Doba promjena – Anžuvinci

Hrvatski protudvorski pokret i druge dinastije

Matijaš Korvin i renesansa

Od Krbave do Mohača

»Ostatci ostataka« −Hrvati i Habsburgovci

Selidbe iz Hrvatske i Vojna krajina

Reformacija, katolička obnova i barok u Hrvatskoj

Bune i otpori u 16. i 17. stoljeću

Zlatni vijek Dubrovnika

Zrinski i Frankopani u otporu Habsburgovcima

Oslobođenje od Osmanlija − »oživjela Hrvatska«

Napomene:

U drugom razredu polaznik će u dva skupa ishoda učenja Srednjovjekovne civilizacije (od 300. g. do 1350. g.) i Temelji modernog svijeta (od 1350. g. do 1750. g.) razumjeti pojavu i razvoj srednjovjekovnih civilizacija, novih država i kultura na tri kontinenta te kako su nove države i različite kulturne tradicije i povijesna iskustva utjecali na društvene promjene i odnose u srednjem vijeku.

Polaznik će biti u stanju razumjeti i napredak znanosti, tehnologije i gospodarstva, kao i društvena i politička zbivanja te sazrijevanje različitih institucija, ideja i stilova u Europi, svijetu i Hrvatskoj u vrijeme širenja prekomorske trgovine.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, interpretacija povijesnih tekstova, analiza problemskih situacija, izlaganje, dijalog, nastavničko izlaganje), demonstracijske metode (igranja uloga), dokumentacijske metode (rad s udžbenikom, rad s pomoćnom literaturom, rad s posebno pripremljenim materijalima i rad s videomaterijalima i filmovima), operativne metode (grafički i pisani radovi, izradba plakata, mapa i vizualnih prikaza, intervju).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: činjenično znanje, konceptualno znanje, proceduralno znanje i metakognitivno znanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad, rad u skupini (eseji, referati, prezentacija, plakat, mapa, vizualni prikazi, igranje uloga).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Doba građanskih revolucija

1. raščlaniti uzroke i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća

2. objasniti uzroke i posljedice industrijske i agrarne revolucije

3. istražiti kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i Hrvatskoj

4. ocijeniti kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

5. identificirati promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći

6. ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

7. protumačiti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća.

8. raspraviti o promjenama i sukobima u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«

Dvadeseto stoljeće

1. analizirati globalna i ekonomska kretanja, politička i ideološka suparništva na vrhuncu zapadnoeuropske dominacije u svijetu

2. objasniti višestruke uzroke, tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

3. ocijeniti pokušaje uspostave demokracije i pojavu totalitarnih sustava u razdoblju između dvaju svjetskih ratova

4. obrazložiti uzroke i posljedice velike gospodarske krize i pojavu nacionalsocijalizma u Njemačkoj

5. ispitati višestruke uzroke, tijek i globalne posljedice Drugoga svjetskog rata u svijetu i Europi

6. raščlaniti kako su se formirali novi odnosi i savezi izmeđupojedinih država poslije Drugoga svjetskog rata

7. usporediti položaj Hrvatske u Prvom i Drugome svjetskom ratu

8. valorizirati položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

9. protumačiti raspad Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

10. identificirati očekivanja i proturječnosti u svijetu u drugoj polovici 20. stoljeća

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Doba građanskih revolucija krajem 18. i početkom 19. stoljeća

Znanstvena revolucija i prosvjetiteljstvo

Američka i Francuska revolucija

Industrijska i agrarna revolucija

Industrijalizacija i modernizacija

Uspon SAD-a do svjetske sile

Promjene u euroazijskim društvima u razdoblju svjetske trgovine i porasta europske moći

Osmanlijsko carstvo i nacionalni pokreti u jugoistočnoj Europi

Rusko Carstvo, Kina i Japan u 19. stoljeću

Europa u znaku nacionalizma i društvenih reformi

Europa između restauracije i revolucije

Europa u doba nacionalizma i radničkog pokreta

»Novi imperijalizam« moćnih nacionalnih država

Europa i svijet u znaku »novog imperijalizma«

Porast stanovništva i prekooceanske migracije

Građanska kultura od romantizma do moderne

Teritorijalna integracija hrvatskih zemalja i stvaranje moderne hrvatske nacije

Prema novom dobu

Hrvatski narodni preporod

Hrvatska između Austrije i Ugarske

Europa uoči Prvoga svjetskog rata

Međunarodni odnosi i savezi europskih država

Marokanska i balkanska kriza

Prvi svjetski rat

Tijek i politički učinak rata u pojedinim državama

Uzroci i posljedice ruske revolucije 1917. godine

Hrvatska u vrtlogu ratnih zbivanja

Ljudske žrtve i globalne posljedice Prvoga svjetskog rata

Tri oblika političke scene u svijetu od 1919. do 1939. godine

Komunistički sovjetski sustav

Fašizam i militarizam

Građanske parlamentarne demokracije

Hrvatska u prvoj jugoslavenskoj državi

Hrvati u Kraljevini SHS

Borba protiv monarhističke diktature i stvaranje Banovine Hrvatske

Drugi svjetski rat u Europi i svijetu

Uzroci i karakter Drugog asvjetskog rata

Pokreti otpora i ljudske žrtve u Drugome svjetskom ratu

Globalne posljedice Drugoga svjetskog rata

Hrvatska u Drugome svjetskom ratu

Hrvatska u procjepu između nacifašističke i komunističke ideologije − oslobodilački i građanski rat

Završetak rata i stvaranje druge Jugoslavije

Novi međunarodni odnosi i dekolonijalizacija

Rascjep Europe u poratno doba i internacionalne krize

Dekolonizacija i nastajanje Trećeg svijeta

Kina i Japan u drugoj polovici 20. stoljeća

Raspad komunističkog sustava u Europi i stvaranje Europske unije

Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji

Jugoslavija u razdoblju uspostavljanja revolucionarne diktature

Kriza društvenog poretka i sukob s Informbiroom

Jugoslavija između diktature i samoupravljanja

Hrvatski nacionalni pokret

Proces raspadanja Jugoslavije nakon Titove smrti

Agresija Srbije i JNA na ostale jugoslavenske republike

Domovinski rat

Stvaranje samostalne hrvatske države

Napomene:

U trećem razredu polaznik će u dva skupa ishoda učenja Doba građanskih revolucija (od 1750. g. do 1914. g.) i Dvadeseto stoljeće razumjeti tri međusobno povezana povijesna procesa u Europi, svijetu i Hrvatskoj − znanstvenu i industrijsku revoluciju, građanske revolucije i uspostavu europske dominacije u svijetu.

Polaznik će biti u stanju i razumjeti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak čovječanstva kao i ratne sukobe u 20. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, interpretacija povijesnih tekstova, analiza problemskih situacija, izlaganje, dijalog, nastavničko izlaganje), demonstracijske metode (igranja uloga), dokumentacijske metode (rad s udžbenikom, rad s pomoćnom literaturom, rad s posebno pripremljenim materijalima i rad s videomaterijalima i filmovima), operativne metode (grafički i pisani radovi, izradba plakata, mapa i vizualnih prikaza, intervju).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: činjenično znanje, konceptualno znanje, proceduralno znanje i metakognitivno znanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad, rad u skupini (eseji, referati, prezentacija, plakat, mapa, vizualni prikazi, igranje uloga).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Cilj predmeta:

• omogućiti i posredovati polaznicima stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz područja vjerskog odgoja i obrazovanja

• osobito se usredotočiti na značenje kršćanske vjere za cjeloviti rast i razvoj polaznika

Opis predmeta:Katolički vjeronauk u srednjoj školi po svojoj naravi i zadaći teži cjelovitu odgoju, obrazovanju i promicanju ljudske osobe kao pojedinca i člana društvene zajednice. U okviru srednjoškolskog obrazovanja osobito pridonosi ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva iz društveno-humanističkog područja te potiče njihovo religiozno i socijalno sazrijevanje. Polaznicima omogućuje i pomaže da objektivno i sustavno, u povezanosti s vlastitim pitanjima i suvremenim životnim iskustvom, na osobnoj i zajedničkoj razini, upoznaju i dožive katoličku vjeru, da steknu znanje i razumijevanje njezinih temelja, njezina odnosa prema drugim religijama i svjetonazorima, njezina povijesnog hoda i utjecaja na ljudsko društvo.
Pomaže im da prepoznaju njezin doprinos općeprihvaćenim ljudskim vrjednotama, da uočavaju i znaju obrazložiti njezine specifičnosti te da dijalogom s vjerskim sadržajima, vrjednotama i stavovima i sami postanu humanije osobe. Vjeronauk im, u međupredmetnoj korelaciji sa sadržajima i ciljevima drugih nastavnih predmeta, želi pružiti cjelovitu sliku o njima samima i svijetu u kojem žive, otvarajući osobito pitanja smisla života koja tek na obzorju transcendencije i govora o Bogu nalaze svoj cjelovit odgovor. U tu svrhu školski se vjeronauk, poštujući odgojno-obrazovnu vlastitost i ciljeve pluralne i demokratske škole, sustavno uobličuje u školski kurikulum, kao i drugi nastavni predmeti, čuvajući, dakako, svoju vjersku, odgojnu i obrazovnu posebnost.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Religioznost i put religija

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2. opisati temeljna obilježja religioznosti

3. razlikovati prirodne i objavljene religije

4. analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

5. usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

6. voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

Kršćanska objava i vjera

1. ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2. navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3. raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4. otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

5. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesnospasenjsko značenje kao Sina Božjega

6. protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7. usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

Kršćanska vjera u suvremenom svijetu

1. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

2. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme


U potrazi za smislom života

U vrtlogu svijeta i života

Upoznaj samoga sebe – vlastitosti ljudske osobe

Smisao i besmisao života

Kršćanska vjera kao odgovor smisla

Živjeti kao protagonist – životna uporišta

Čovjek − religiozno biće

Vjera − iskonska ljudska potreba

Čovjek je po naravi religiozan

Razvoj religije

Politeističke religije i religije koje ne poznaju pojam osobnog Boga ili božanstva

Monoteističke religije

Posebnost kršćanstva u odnosu na druge religije

Kršćanska objava i Sveto pismo

Kršćanska objava i njezino prenošenje

Biblija kao pisana Božja riječ i pristup Bibliji

Biblijski govor o Bogu

Biblija u životu kršćana

Isus Krist − vrhunac objave

Isus −povijesna osoba

Isusov lik

Navještaj kraljevstva Božjega

Isusovo otkupiteljsko djelo

Isus Krist − pravi Bog i pravi čovjek

Zajedništvo s Kristom

Tajna stvaranja − govor znanosti i govor vjere

Prirodoznanstvena tumačenja nastanka svijeta

Biblijsko-vjernički pristup stvaranju

Odnos vjere i prirodnih znanosti

Napomene:Sukladno Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali trenutačno se u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednoga školskog sata tjedno (35 sati godišnje). Shodno tomu, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Crkva u sadašnjosti i prošlosti

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzor vjere

4. iskazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6. analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

7. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

8. ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9. primijeniti načela ekumenizma

Kršćanska antropologija

1. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

2. objasniti kršćansko poimanje slobode

3. usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Sloboda – izbor i odgovornost

Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti

Ususret drugome

U potrazi za vrjednotama

Život s Crkvom i u Crkvi

Ustanovljenje Crkve i pripadnost Crkvi

Sakramenti kršćanske inicijacije – darovi milosnoga života i zajedništva

Službe i karizme u Crkvi – slobodno i radosno življenje Evanđelja

Jedna Crkva u mnoštvu crkava – prema punom zajedništvu

Marija – uzor vjere i majka Crkve

Zajednica koja oslobađa i služi – povijest Crkve

Susret s antičkim svijetom – evanđeoska sloboda i mučeništvo

Kršćanstvo na hrvatskom jezičnom prostoru u srednjem vijeku

Crkva u srednjem vijeku – od duhovnog i kulturnog procvata do ratova i raskola

Crkva kršćanskoga služenja siromašnima – dominikanci i franjevci (13. − 14. st.)

Crkva u doba humanizma – promicanje vjere, tradicije i kulture

Vrijeme dubokih podjela – reformacijska kriza i obnova Crkve

Crkva i moderno doba – duhovni, prosvjetni i kulturni preporod

Crkva u suvremenom svijetu – služiteljica čovjeka i čovječanstva

S crkvom na putu vjere i slobode – molitva, slavlje, svjedočenje

Molitva Crkve, osobna i zajednička molitva

Slaviti život u crkvenom zajedništvu i slavljima

Dobrovoljstvo kao oblik općeljudskog i kršćanskog služenja

Napomene:Sukladno Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednoga školskog sata tjedno (35 sati godišnje). Shodno tomu, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Kršćanska antropologija

1. ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretni život

2. otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

3. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

Kršćansko razumijevanje morala

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

3. ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

4. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

5. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

6. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

7. uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kršćansko poimanje čovjeka

Čovjek kao stvorenje i slika Božja

Isusov put kao paradigma kršćaninova puta

Čovjek – moralno biće

Čovjek − polazište etičkog razmišljanja

Kriteriji dobra i zla

Odnos vjere i morala

Savjest − norma etičkog djelovanja

Savjest pred zakonom i suvremenim etičkim pitanjima

Ljubav prema Bogu i bližnjemu – temelji kršćanske moralnosti

Bog – temelj kršćanske moralnosti

Objavljeni moralni zakon – temeljni zakon

Znakovi ljubavi prema Bogu

Zlo i grijeh – prijestup istinske ljubavi prema Bogu i bližnjemu

Evanđeoski zakon ljubavi

»Muško i žensko stvori ih«

Čovjek − žena i muškarac

Obitelj u Božjem naumu

Ženidba − sakrament bračne ljubavi i zajedništva

Roditelji i obitelj − odgovorno roditeljstvo

Dostojanstvo ljudskoga života

Svetost i dostojanstvo ljudskoga života

Životom obdareni i u život pozvani

Čuvanje cjelovitosti i dostojanstva ljudske osobe – izazovi znanosti

Dostojanstvo osobe pred stvarnošću patnje, bolesti i smrti

Živjeti u istini

Hoditi u istini

»Istina će vas osloboditi«

Napomene:Sukladno Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednoga školskog sata tjedno (35 sati godišnje). Shodno tomu, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Kršćanska vjera u suvremenom svijetu

1. prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2. razlučiti obilježja zrele i prosvijećene od fanatične i manipulativne religioznosti

3. ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje na događaje u osobnom životu i svijetu

5. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

Kršćanska objava i vjera

1. analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

Kršćansko razumijevanje morala

1. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

2. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Suvremeni čovjek pred pitanjem Boga

Poteškoće suvremenog čovjeka s Bogom − izazov nevjere

Suvremena religioznost i njezina pitanja

Traganje za iskustvom svetoga i »nova religioznost«

Pitanje Boga pred iskustvom patnje i zla u svijetu

Dokazi o Božjoj opstojnosti

Biblijska slika i iskustvo Boga

Bog u svjedočanstvu vjere Staroga zavjeta

Bog u svjedočanstvu vjere Novoga zavjeta

Kršćansko iskustvo Božje prisutnosti u skrivenosti

Sakramentalno iskustvo milosrdnoga Boga

Bog u iskustvu kršćanskih svetaca i svjedoka vjere

Ljudski rad i stvaralaštvo

Čovjek sustvaratelj

Kršćanski pogled na rad

Opće dobro, pravda i solidarnost

Etika poslovanja

Kršćansko zauzimanje za mir

Izazovi znanstveno-tehničkog napretka

Budućnost i moć znanja

Informatizacija i globalizacija

Znanost u službi poboljšanja života

Briga za okoliš

Zajedništvom do napretka

Kršćanska nada u budućnost

Svjetovna očekivanja budućnosti

Eshatološki i apokaliptički tekstovi u Bibliji

Čovjek pred pitanjem svršetka

Kršćanska nada u dovršenje: novo stvorenje, uskrsnuće i život vječni

Napomene:Sukladno Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednoga školskog sata tjedno (35 sati godišnje). Shodno tomu, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Cilj predmeta:

• steći teorijsko znanje iz vrijednosnog normativnog područja koje se odnosi na međuljudske odnose i komunikaciju

• razviti svijest o moralnoj odgovornosti prema sebi i uzajamnosti prema zajednici

Opis predmeta:Etika je u srednjoj školi predmetno područje koje se bavi filozofijom morala kao dijela filozofije koje razmatra odnos dobra i zla te načela ispravnog djelovanja. U okviru filozofije etika je sistematizirana kao praktična disciplina koja se bavi ljudskim djelovanjem unutar neke socijalne skupine prema kriterijima moralne ispravnosti. U tom smislu etika je temeljna disciplina iz koje je moguće izvesti različite primijenjene etike kao što su individualna etika, socijalna etika, te različite etike specifičnih područja poput bioetike, profesionalnih etika i sl. Etika kao disciplina crpi svoja uporišta i iz drugih filozofskih disciplina kao što su filozofska antropologija, politička, pravna i socijalna filozofija. Unutar interdisciplinarnog pristupa etika također uključuje spoznaje znanstvenih disciplina, primjerice psihologije, sociologije, socijalne i razvojne psihologije te općih teorija kulture. Unutar interdisciplinarne suradnje nužno je uključiti filozofiju, bez koje nije moguće utemeljeno i bez proizvoljnosti raspravljati o ključnim životnim i odgojnim temama.

Osnovni smisao poduke u ovom području razvijanje je kompetencije moralne prosudbe te usvajanje obrazaca moralnog ponašanja; pritom je bitno polaznike uvesti u situacije koje uključuju moralne konflikte za koje nemaju gotove odgovore i do kojih trebaju doći razložnim sučeljavanjem različitih stajališta. Smisao moralnog razvoja jest intuitivno i impulzivno rješavanje problema zamijeniti racionalnom i logičnom argumentacijom.

Moralne prosudbe zahtijevaju sposobnost percipiranja realiteta, procjenu vlastitog iskustva, sposobnost razumijevanja stajališta drugih i sposobnost apstraktnog mišljenja. To znači da nije dovoljno znati pravila, nego i kako ih primijeniti u određenim situacijama.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Moralno iskustvo – predrefleksivna svijest

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

2. ispitati različite perspektive samospoznaje

3. analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. preispitati moralne temelje i poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

5. identificirati granične situacije

6. procijeniti različita moralna načela djelovanja

7. suprotstaviti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
U potrazi za identitetom

Različite perspektive samospoznaje

Uloge, uzori, idoli

Osjećanje, htijenje, mišljenje

Prepreke u potrazi

Granične situacije

Borba sa zlom ili s moći

Žudnja za znanjem ili izazov želje za moći

Orijentacija i zamke na putu

Životni izbor

Zloporaba moći

Ispravnost/neispravnost individualnog puta

Ciljevi: lažni, prividni, istinski

Potraga za nedostižnim

Logika srca i logika uma

Transcendiranje realiteta kao put do vrjednota

Odgovornost za sebe i druge – moralna dimenzija života

Savjest

Moralni razvitak kroz konfliktne situacije

Moralnost kao uzajamnost odnosa s drugima

Etika kao svijest o moralu

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Etika socijalnog života

1. analizirati važnost individualne slobode u ljudskome društvu

2. identificirati temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

3. izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

5. ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

6. preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

7. procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zloporabe medija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Individualna sloboda i odgovornost prema zajednici

Višedimenzionalnost pojma slobode: sloboda individualnog izbora, slobodna volja, sloboda djelovanja

Individualne slobode i djelovanje u odnosu prema drugima: odgovornost i uzajamnost

Uspješnost ili neuspješnost partnerstva s drugima

Sukob između potrebe za vlastitim ispunjenjem i ispunjenjem socijalnih zahtjeva (egoizam i altruizam, težnja ka sreći i moralna odgovornost)

Rješavanje individualnih sukoba s drugima: strpljivost, suosjećanje, obazrivost, tolerancija

Različitost interesa ili sukobi interesa u društvu? Imperativ mirnog rješavanja sukoba

Temelji kulturnog pluralizma

Feministički pokret i ravnopravnost žena

Najviše vrijednosti socijalnog i političkog života (antičko i moderno razdoblje)

Platonova utopija pravednosti

Temelji Aristotelove teorije djelovanja. Politička filozofija kao jedinstvo etike i politike

Ćudoređe kao temelj zajedništva. Etičke krjeposti i načelo sredine.

Vrste pravednosti (komutativna i distributivna)

Novovjekovne utopije, borba protiv privatnog vlasništva (T. More)

Kontraktualistički modeli države (T. Hobbes, J. J. Rousseau)

Klasični utilitarizam i principi utilitarizma (J. S. Mill, J. Bentham).

Opće dobro kao zbroj pojedinačnih interesa. Račun užitka. Hedonizam i pravednost

Pojam ljudskog dostojanstva

Ljudska prava i njihovo podrijetlo

Pravo i pravednost, legalnost i moralnost (J. Locke, I. Kant)

Pojam socijalne pravednosti;razlike među ljudima i problem jednakost ljudi (K. Marx, J. Rawls)

Izazovi suvremenog društva

Ambivalentnost razvoja znanosti i tehnologije

Imperativ beskonačnog napretka

Tehnologija i znanost u službi moći

Konzumerizam kao stil života

Veliki ekonomski i politički sustavi i (ne)mogućnost njihove kontrole

Uloga medija u svakodnevnom životu i mogućnost njihove zlouporabe

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Primijenjena etika

1. identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

2. preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati različite ekološke teorije

4. procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

5. analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

6. izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Čovjek, priroda, etika

Čovjek i priroda

Pojam i predmet bioetike

Antropocentrizam, patocentrizam, biocentrizam, holizam

Čovjek i životinjski svijet

Čovjek i svijet biljaka

Kvaliteta života

Opstanak i preživljavanje

Poboljšanje kvalitete života

Održivi razvoj

Smisao i granice tehnološkog razvoja

Odgovornost u tehnološkoj civilizaciji

Tehnološka izvedivost i etička dopustivost

Etika odgovornosti kao etika tehnološke civilizacije

Ekologija i zaštita okoliša

Ekološki pokret i ekološka etika

Ekološka odgovornost

Ekosustavi

Ekološka svijest i osobna angažiranost

Bioetika i biologijske znanosti

Evolucionizam, darvinizam, kreacionizam

Eugenika

Genetika i biotehnologija

Medicinska bioetika

Etika humanih reproduktivnih tehnologija

Pobačaj

Etika transplantacije organa i trgovina organima

Etika umiranja i smrti

Eutanazija

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Etika kao filozofija morala

1. ispitati odnos morala i etike

2. analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

3. razlučiti pojmove morala i ćudoređa

4. procijeniti idealan zahtjev važenja morala

5. raščlaniti strukturu etike

6. izdvojiti osnovne etičke pojmove

Etička argumentacija i etičke teorije

1. razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

2. razlučiti strategije opravdanja važenja etike

3. preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

4. suprotstaviti različite etičke argumentacije

5. analizirati etičke tekstove

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Moral i etika

Moral kao predmet i sadržaj etike

Moral kao predrefleksivno iskustvo

Moral i ćudoređe

Idealni zahtjev važenja morala, moral kao trebanje

Etika kao filozofija morala

Struktura etike:normativna, deskriptivna i metaetika

Temeljni etički pojmovi

Različiti filozofski pristupi utemeljenju etike

Razdioba etičkih teorija

Etika pravila i etika dobrog života

Aristotelovo utemeljenje etike vrline

Kantova deontološka etika

Utilitaristička etika (Bentham, Mill)

Nietzscheova kritika morala, etički nihilizam

Habermasova etika diskursa

Kontraktualistička etika (Hobbes, Rousseau, Rawls)

Metaetička, logičko-jezična analiza etičkih iskaza

Relativističko osporavanje etike (kulturni relativizam)

Metafizičko opravdanje etike (teološka etika)

Tradicijsko i religiozno opravdanje etike (običajnost i ćudoređe)

Filozofsko-antropološko opravdanje/osporavanje etike izvedeno iz biti čovjeka

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Cilj predmeta:

• razviti temeljna znanja, vještine i kompetencije polaznika u području geografije

• osposobiti ih za zanimanja u određenom strukovnom području

Opis predmeta:Nastavni predmet ciljevima i obrazovnim ishodima učenja pridonosi ostvarenju općih ciljeva odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, a posebice općim ciljevima prirodoslovnog i društveno-humanističkog područja kao i temeljnim vrijednostima navedenim u Nacionalnome okvirnom kurikulumu. Primjenom načela aktualizacije

i korelacije ostvaruje posebnu ulogu u povezivanju društvenog i humanističkog područja, čime pridonosi korelaciji i integraciji nastavnih sadržaja, a time i koherentnosti poučavanja u ova dva područja odgoja i obrazovanja.

Budući da primarno proučava prirodno-geografske i društveno-geografske elemente, procese i sustave, u različitim prostornim okvirima, od lokalnog preko regionalnog i nacionalnog do globalnog, geografsko obrazovanje omogućuje polaznicima razumijevanje svijeta u kojem žive, razumijevanje prostornih odnosa i organizacije prostora, prakticiranje načela održivog razvoja te razvija vještine važne za svakodnevni život. Geografska znanja i vještine primarno omogućuju razvoj prirodoslovne kompetencije i opće kulture (kulturna svijest i izražavanje), a participiraju u razvoju svih ostalih temeljnih kompetencija, posebice u razvoju kompetencije komuniciranja na materinskom i stranom jeziku, matematičke kompetencije i primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije.

U sustavu znanosti geografija je polje u području interdisciplinarnih znanosti i podijeljena je na četiri grane: fizičku, društvenu, regionalnu i primijenjenu geografiju.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Geografski pristup

1. izreći definiciju geografije i discipline specifične za zanimanje

2. opisati razvoj geografije

3. razlikovati grane i discipline geografije prema objektu istraživanja pojedinih disciplina

4. obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

5. navesti dokaze o važnosti geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

6. analizirati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unaprjeđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

7. obrazložiti ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju i upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru

1. opisati postanak svemira

2. razlikovati svemirska tijela

3. objasniti strukturu i odnose u Sunčevu sustavu

4. opisati postanak, oblik i dimenzije Zemlje

5. objasniti uzroke i posljedice osnovnih gibanja Zemlje

6. protumačiti utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

Orijentacija i geografske karte

1. primijeniti osnovne kartografske pojmove u interpretaciji geografskih karata

2. usporediti vrste i uporabu geografskih karata

3. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

4. objasniti primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5. predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

1. izdvojiti posebnosti među elementima prirodne osnove na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini te na slijepoj karti imenovati primjere

2. razlikovati prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. prepoznati interakcije među prirodnim pojavama pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

4. objasniti utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora

5. predstaviti rezultate samostalnog istraživanja stanja okoliša (zraka, vode obližnjega vodenog toka, tla)

6. navesti primjere mogućeg povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i svijetu

7. navesti primjere racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

8. objasniti koncept održivog razvoja i nužnost pravedne raspodjele prirodnih i stečenih dobara

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Geografski pristupPodjela i razvoj geografije u Hrvatskoj i svijetu
Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru

Svemir – postanak i struktura

Sunčev sustav

Gibanja Zemlje

Orijentacija i geografske karte

Orijentacija u prostoru i određivanje položaja na Zemlji

Predočavanje prostornih pojava i procesa na geografskim kartama

Izradba tablica, dijagrama i tematskih karata

Geografski informacijski sustavi

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

Elementi i oblici reljefa na Zemlji

Geološka prošlost Zemlje

Zonalna građa Zemlje i sastav litosfere

Globalna tektonika ploča

Endogeni procesi i oblici reljefa

Egzogeni procesi i oblici reljefa

Vrijeme i klima te promjene klime

Klasifikacija klima

Povezanost klime, vegetacije i tla

Svjetsko more (podjela, svojstva i gibanja)

Vode na kopnu (voda u podzemlju, tekućice, jezera, močvare)

Led na Zemlji

Prirodna bogatstva

Odnos čovjeka prema prirodnim bogatstvima

Onečišćenje zraka, voda i tla

Zaštićena područja

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda rada na tekstu, izravna grafička metoda, neizravna grafička metoda, metoda pisanih radova, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, geografske vještine, kartografska pismenost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni praktični rad (projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli, istraživački izvještaj, dnevnik terenskog rada ili terenske nastave).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

1. istražiti demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

2. analizirati prirodno, prostorno i opće kretanje stanovništva u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

3. analizirati utjecaj svjetskih religija na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života

4. usporediti organizaciju prostora i odnose među naseljima u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

5. izdvojiti prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

6. istražiti temeljne gospodarske pojmove, sustave i razvojne trendove

7. analizirati nejednaki regionalni razvoj na nacionalnoj i svjetskoj razini

8. analizirati procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

9. istražiti djelovanje međunarodnih organizacija i regionalnih integracija te njihovo političko i gospodarsko značenje

10. obrazložiti važnost poznavanja i pozitivnoga vrjednovanja nasljeđa i vlastitoga identiteta kao hrvatskih, europskih građanina i građanina svijeta

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

Razvoj naseljenosti u Hrvatskoj i svijetu

Razmještaj stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Prirodno kretanje stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Prostorno kretanje stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Opće kretanje stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Populacijska politika u Hrvatskoj i svijetu

Biološki, društveno-gospodarski i kulturno-antropološki sastav stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Prostorni sustavi primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u Hrvatskoj i svijetu

Ljudske djelatnosti, organizacija prostora i okoliš

Naseljenost i naselja u Hrvatskoj i svijetu

Gospodarski sustavi

Povezanost demografskih i ekonomskih procesa

Opći pokazatelji gospodarskog razvoja

Gospodarska razvijenost i stanovništvo

Nejednaki gospodarski i regionalni razvoj

Prostor i položaj Republike Hrvatske

Položaj Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama i regionalnim integracijama

Europska unija

Globalizacija i identitet

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda rada na tekstu, izravna grafička metoda, neizravna grafička metoda, metoda pisanih radova, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, geografske vještine, kartografska pismenost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni praktični rad (projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli, istraživački izvještaj, dnevnik terenskog rada ili terenske nastave).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Cilj predmeta:

• stjecati optimalnu količinu kineziološkoga teorijskog znanja koje je bitno za provedbu smislenog i samostalnoga tjelesnog vježbanja

• provoditi različite kineziološke aktivnosti koje su izravno u funkciji usvajanja i usavršavanja motoričkog znanja kojim se polaznik/djelatnik koristi u sportsko-rekreacijske svrhe

• poznavati i provoditi kineziološke transformacijske i kineziterapeutske postupke koji su izravno u funkciji unaprjeđenja zdravlja i prevencije profesionalnih bolesti

Opis predmeta:

Modni tehničar samostalno konstruira, modelira i izrađuje te promovira i prodaje odjevne, tekstilne i druge modne proizvode. Posao obavlja u industrijskim pogonima, obrtničkim radionicama, modnim salonima, prodavaonicama odjevnih, tekstilnih i drugih modnih proizvoda te u uredima.

U ovom zanimanju posao se provodi u sjedećem i stojećem položaju. Leđa i noge najopterećeniji su dio tijela.

Preporuča se da postupci unaprjeđenja kinantopoloških obilježja budu usmjereni na jačanje mišića trupa, nogu i prsiju.

Vježbe jačanja i istezanja bilo bi dobro provoditi u ležećem položaju zbog rasterećenja leđa, nogu i zdjelice.

Sjedenje i stajanje zahtijevaju malu energetsku potrošnju i nepovoljno djeluju na rad dišnog i krvožilnog sustava te su takve osobe sklone povećanju tjelesne mase i masnog tkiva. Zbog navedenog preporuča se posebnu pozornost usmjeriti na razvoj aerobne komponente.

Sklonosti timskom radu te precizna i fina motorika ruku temeljne su osobine za uspješno obavljanje ovog zanimanja. Za utjecaj na razvoj iste posebno su pogodne polistrukturne kompleksne aktivnosti poput odbojke, rukometa, košarke i sl.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Kineziološka teorijska znanja

1. poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti teorijska znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja)

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih antropoloških negativnosti tijekom obavljanja izabranog zanimanja

Kineziološke aktivnosti

1. isplanirati monostrukturne ciklične aktivnosti koje se mogu koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao sportsko-rekreacijski sadržaj

2. uskladiti polistrukturalne acikličke aktivnosti koje su međusobno povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

3. kombinirati polistrukturne kompleksne aktivnosti koje su međusobno povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

4. ovladati polistrukturnim konvencionalnim aktivnostima koje su međusobno povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturne ciklične aktivnosti koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interes za nju

Transformacija kinantropoloških obilježja

1. isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela − povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

2. razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstva, brzinsko eksplozivnih svojstva, razvoj i održavanje jakosti)

3. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobna izdržljivost)

4. usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava, stabilnosti lokomotornog sustava)

5. kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja sadržaja iz različitih programa prevencije s ciljem maksimizacije učinkovitosti)

Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja

1. pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (stretching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitaciju nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (stretching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (labavljenja, glađenja, gnječenja, istresanja) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10 % ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene, jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Važnost tjelesnog vježbanja i sporta u razvoju društva

2. Sustav za kretanje čovjeka (dijelovi, građa, funkcija)

3. Energetski potencijali čovjeka tijekom vježbanja

4. Optimalni sastav tijela (metode optimizacije)

5. Pravilna prehrana i važnost unosa tekućine

6. Utjecaj procesa vježbanja na ljudski organizam (pozitivni učinci vježbanja i štetne tjelesne aktivnosti)

7. Modeliranje postupaka za redukciju potkožnoga masnog tkiva

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanoga nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Kros ili standardna ciklična kretanja različitim tempom do 8 min

2. »Leteće« trčanje do 40 m

3. Trčanje do 100 m

4. Trčanje – motoričko postignuće

5. Skokovi s noge na nogu po označenim prostorima (ili sa strunjače na strunjaču)

6. Skokovi odrazom svaki četvrti korak

7. Skok udalj tehnikom 2 ½ koraka

8. Bacanje Vortexa u dalj

9. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

10. Različite varijante premeta strance

11. Stoj na glavi

12. Stoj na rukama, kolut naprijed

13. Odbočka

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

14. Ljuljanje na karikama

15. Pomicanje u visu

16. Njihom strance premah odnožno

17. Klimom premah zgrčeno

18. Okreti u čučnju i usponu na obje noge za 180 (niska greda)

19. Valcer – korak, okret u usponu za 180 na obje noge (niska greda)

20. Galop – naprijed, okret u čučnju za 180 na obje noge (niska greda)

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

21. Kruženje rukama u čeonoj, bočnoj i vodoravnoj ravnini (obručem, loptom, vijačom) u mjestu i kretanju

22. Poskoci i skokovi ritmičke gimnastike kroz vijaču

23. Bacanje i hvatanje vijače u kombinaciji s tjelesnim elementima

24. Skok »kadet«

25. Skok »jelenji«

V. PLES I AEROBIKA

26. Engleski valcer (okreti, wisq, promenada)

27. Disko foks plesovi

28. Aerobika

VI. BORILAČKI SPORTOVI

29. Bočno bacanje tsuri goshi

30. Nožno bacanje de ashi braai

31. Kretanja tsugi ashi i ayumi ashi

32. Polukružni koraci – tai sabaki (mae sabaki i ushiro sabaki)

VII. KOŠARKA

33. Dodavanje jednom rukom guranjem – izravno i od podloge

34. Promjene smjera i tempa kretanja s poluaktivnom i aktivnom obranom

35. Ubacivanje lopte u koš jednom rukom odozgor nakon okreta

36. Obrana »čovjek na čovjeka« (1 : 1; 2 : 2; 3 :3)

37. Igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

38. Vođenje lopte različitim dijelovima stopala i brzine kretanja (pravocrtno vođenje i uz promjene pravca vođenja)

39. Promjene mjesta vođenjem lopte te primopredajom lopte u suradnji dvojice polaznika

40. Promjene mjesta vođenjem lopte te primopredajom lopte u suradnji dvojice polaznika s udarcem na vrata

41. Igra za posjed lopte u ograničenom prostoru 4 : 2, 4 : 4, 5 : 5 (otkrivanje, slobodan broj dodira po lopti)

42. Igra futsal (taktika igre, primjena pravila i suđenje)

IX. ODBOJKA

43. Pojedinačni blok smeča visoke lopte

44. Odbijanje podlakticama preko glave

45. Vršno odbijanje skretanjem pravca leta lopte

46. Igra 6 : 6, zaštita od protivničkog napada 1 : 2 : 3 (1 polaznik u bloku, 2. polaznik u prednjoj zoni iza bloka, 3. polaznik u stražnjoj zoni)

47. Igra (taktika i suđenje)

X. RUKOMET

48. Razne igre s loptom

49. Šutiranje s tla iskorakom suprotnom nogom u odnosu na šutersku ruku u/iznad visine boka »jensen»

50. Jednostruka križanja

51. Prizemljenje do skleka nakon šuta s crte

52. Osnovna vratarska tehnika, bočno i dubinsko kretanje braniča te sprječavanje napadača sportskim prekršajem

53. Igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

54. Bekend servis

55. Vodoravni (drive) udarac

56. Osnove taktike igre u paru

57. Igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

58. Privikavanje na lopticu i reket (spužvasta loptica)

59. Forhend (spužvasta loptica)

60. Bekend (spužvasta loptica)

61. Igra (taktika i suđenje)

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njezine provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(opći razvoj i održavanje)

1. Primjena vijače (redukcija potkožnoga masnog tkiva)

2. Primjena medicinke (razvoj mišićne mase)

3. Primjena elastičnih traka (razvoj mišićne mase)

4. Primjena bučica (razvoj mišićne mase)

II. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje fleksibilnosti)

1. Statičko aktivno istezanje (pretklon raznožno)

2. Statičko pasivno istezanje (prednoženje u ležećem položaju uz potisak partnera)

3. Dinamičko istezanje (dinamičko prednoženje u stojećem položaju)

4. PNF istezanje (istezanje, kontrakcija, relaksacija)

5. Balističko istezanje (prednoženje i zanoženje maksimalnom amplitudom u stojećem položaju)

(razvoj i održavanje koordinacijskih svojstava)

1. Biotički načini svladavanja prostora (hodanja, trčanja, puzanja, valjanja)

2. Biotički načini svladavanja prepreka (preskoci, penjanja, provlačenja, obilaženja)

3. Biotički načini svladavanja otpora (dizanja, nošenja, potiskivanja, vučenja)

4. Biotički načini svladavanja baratanja predmetima (dodavanja, bacanja, vođenja, žongliranja)

5. Vježbe pravovremenosti − timing (kretanje i zaustavljanje u zadanim uvjetima)

6. Vježbe ritma (prelazak podnih ljestava niskim skipom)

III. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje aerobnih sposobnosti)

1. Standardna metoda (trčanje 20 intenzitetom 50 %)

2. Varijabilna metoda (trčanje 20 s izmjenama intenziteta 2 40 % i 2 60 %)

3. Intervalna metoda (trčanje maksimalnim intenzitetom 6 x 20 s odmorom 10)

Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka za unaprjeđenje zdravlja navedeni su u poglavlju »Ostalo« koje se nalazi na kraju programa četvrtoga razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovoga odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenoga nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel, jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima i pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, kako sa znanstvenih, tako i sa stručnih spoznaja, mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura ima veliki broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

• u izvedbeni nastavni plan i program treba uvrstiti međusobno povezane nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

• zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

• vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

• nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPRjEĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed-natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu nožnim prstima do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istovremeno istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom nogom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim prstima upirati se u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima (ruke u priručenju, s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju, naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu (stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice)

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicanje palca u njegovu korijenskom zglobu uz izvedbu što većeg kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore pa prema dolje, a da pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena, naizmjenično opružati noge s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati je u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

• prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

• vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

• sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

• nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

• jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

• složeniji (paralelnoizmjenični, sukcesivnoizmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada.

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10 % ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Olimpizam

2. Tjelesno vježbanje kao čimbenik kulture življenja

3. Sastav kinantropoloških obilježja i postupci razvoja

4. Izračun indeksa tjelesne mase (ITM) u funkciji redukcije masnog tkiva i povećanja mišićne mase

5. Utjecaj tjelesnog vježbanja na pojedine organske sustave (lokomotorni, neurološki) sa stajališta pojedinog zanimanja

6. Obilježja morfološkog, motoričkog i funkcionalnog razvoja polaznika u adolescenciji

Energetske vrijednosti prehrambenih namirnica (vitamini, minerali, voda-postupci prehidratacije, hidratacije i rehidratacije, dodaci prehrani)

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanoga nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Tehnika brzog hodanja

2. Kros ili standardna ciklička kretanja različitim tempom do 10 min

3. Trčanje dionica 150 − 200 m

4. Trčanje – motoričko postignuće

5. Skokovi odrazom svaki treći korak

6. Skok uvis prekoračnom tehnikom L i D nogom pojedinačno sa zbrojem preskočenih visina – motoričko postignuće

7. Sunožno preskakivanje prepreka različitih visina (20 – 50 cm)

8. Bacanje Vortexa u cilj na tlu

9. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA − POLAZNICI

10. Leteći kolut

11. Raznoška uzduž sprave (kozlić)

12. Salto na povišenje od mekih strunjača uz pomoć odraznog pomagala

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

13. Stoj na rukama u kolut naprijed

14. Ljuljanja na karikama – saskok u zaljuljaju

15. Klimom premah raznožni

16. Upor prednji na nižoj pritki, kovrtljaj naprijed

17. Naskok premahom jedne noge odnožno do upora jašućeg; polkin korak, »tupfer«, »vaga«, saskok »jelenji«

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

18. Skokovi s udarcem noge o nogu

19. Kotrljanje lopte po tlu i tijelu

20. Bacanje i hvatanje lopte u kombinaciji s tjelesnim elementima

21. Otvoreni-zatvoreni poskok na mjestu i u kretanju

22. Preskakivanje vijače naprijed i natrag križanjem ruku

23. »Leteći« skok vijačom

24. Skok »škare« povezano naprijed-natrag

V. PLES I AEROBIKA

25. Rock plesovi

26. Rumba (okreti, wisq, promenada)

27. Samba (okreti, wisq, promenada)

28. »New body« aerobika (aerobika s bučicama)

VI. BORILAČKI SPORTOVI

29. Okreti za bacanja – mae mawari sabaki, ushiro mawari sabaki

30. Bočno bacanje tsuri goshi

31. Nožno bacanje de ashi braai u kretanju

32. Poluga juji gatame i gušenje hadaka jime

VII. KOŠARKA

33. Ubacivanje lopte u koš jednom rukom preko glave – horog (nakon vođenja i na dodanu loptu)

34. Obrambeni skok i zagrađivanje

35. Oduzimanje lopte (presijecanjem ili izbijanjem iz posjeda)

36. Slobodna bacanja

37. Zonska obrana

38. Igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

39. Dinamičko dodavanje i primanje lopte različitim dijelovima stopala (primopredaja lopte u suradnji dvojice polaznika)

40. Udarci na vrata nakon dodane lopte

41. Dupli pas u suradnji dvojice polaznika (osnovna struktura suradnje)

42. Dupli pas u suradnji dvojice polaznika s udarcem na vrata 2 : 1 (+ vratar)

43. Slobodna igra 5 + 1 : 5 + 1 (taktika i suđenje)

IX. ODBOJKA

44. Vršno odbijanje preko glave

45. Niski odbojkaški stav i obrana «oštrih« lopti poluupijačem

46. Povaljka u stranu i odbijanje čekićem

47. Obrana u prednjoj liniji − pojedinačni i grupni blok

48. Igra 6 : 6, zaštita vlastitog smeča 2 : 3 (2 polaznika u prednjoj zoni, 3 polaznika u stražnjoj zoni, suđenje)

X. RUKOMET

49. Zaustavljanje lopte s dvije i jednom rukom u različitim visinama

50. Šutiranje sa zemlje otklonom u suprotnu stranu u odnosu na šutersku ruku « polueret«

51. Povratna lopta – dupli pas

52. Poučavanje zonske obrane 5 : 1

53. Igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

54. Smeč udarac

55. Obrana nakon smeč udarca (paralela i dijagonala, forhend i bekend)

56. Forhend i bekend, visoki (lift) udarac s mreže (dugi udarac s mreže zamahom reketa ispod struka)

57. Igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

58. Forhend i bekend s obzirom na vrste rotacija (ravni, spin)

59. Ravni servis

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(razvoj i održavanje mobilnosti lokomotornog sustava)

1. Vježbe za mobilnost gležnja (dinamička dorzalna fleksija u stojećem položaju)

2. Vježbe za mobilnost kuka (dinamičko istezanje pregibača natkoljenice u iskoraku)

3. Vježbe torakalne mobilnosti (zasuci)

4. Vježbe mobilnosti ramena (kruženje rukom uz imitaciju dodavanja)

5. Primjeri vježbanja za razvoj i održavanje mobilnosti lokomotornog sustava

6. Pilates s malim loptama

II. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje jakosti)

1. Vježbe relativne jakosti (sklek)

2. Vježbe repetitivne jakosti (potisak s ravne klupe, 3 serije po 8 −10 ponavljanja)

3. Vježbe maksimalne jakosti (potisak s ravne klupe, 5 serija po 1 − 3 ponavljanja)

4. Vježbe elastične jakosti (potisak s ravne klupe s naglašenom brzinom u obje faze)

5. Vježbe eksplozivne jakosti (bacanje medicinke iz sjeda, samo koncentričkim načinom)

III. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

(sadržaji za razvoj i održavanje anaerobne izdržljivosti)

1. Intervalna standardna metoda fosfagene izdržljivosti (trčanje 10' x 50 m, maksimalni intenzitet, odmor 2')

2. Intervalna varijabilna metoda fosfagene izdržljivosti (trčanje 10' x 50 m, maksimalni intenzitet, a između ponavljanja vrlo sporo trčanje 2')

3. Intervalna standardna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 6 x 400 m, intenzitet 80 − 90 %, odmor 4')

4. Intervalna varijabilna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 3' x6, 30 maksimalni intenzitet, 30 50 %, odmor 5')

5. Kontinuirana varijabilna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 12', 1 maksimalni intenzitet, 1' 50 %)

Kineziološki postupci unapređenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka unaprjeđenja zdravlja navedeni su u poglavlju Ostalo koje se nalazi na kraju programa četvrtog razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovoga odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenoga nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima i pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, kako sa znanstvenih, tako i sa stručnih spoznaja, mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura ima velik broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

• u izvedbeni nastavni plan i program treba uvrstiti međusobno povezane nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

• zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

• vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

• nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPREĐENJA ZDRAVLJA

Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed-natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu prstima nogu do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim prstima upirati se u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima (ruke u priručenju, s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju, naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu (stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice):

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

Vježbe su sljedeće:

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicanje palca u njegovu korijenskom zglobu uz izvedbu što većeg kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore pa prema dolje, a pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena, naizmjenično opružati noge s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti ga u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

• prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

• vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

• sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

• nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

• jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

• složeniji (paralelnoizmjenični, sukcesivnoizmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada.

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupan napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10 % ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Razvoj tjelesnog vježbanja i sporta u Hrvatskoj

2. Uzroci ozljeđivanja u izabranom zanimanju

3. Indicirane i kontraindicirane vrste kinezioloških aktivnosti sa stajališta izabranog zanimanja

4. Određivanje volumena opterećenja tijekom tjelesnog vježbanja

5. Osobitosti spolova i tjelesno vježbanje

6. Rehabilitacija pokretom i kretanjem nakon profesionalnih ozljeda

7. Cjeloživotni utjecaj kinezioloških tjelovježbenih podražaja na zdravlje polaznika

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanog nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Kros i standardna ciklička kretanja različitim tempom do 12 min

2. Trčanje dionica 40, 60, 80 m

3. Trčanje dionica 200 − 300 m

4. Trčanje – motoričko postignuće

5. Troskok s mjesta

6. Jednonožni skokovi po označenom prostoru (ili sa strunjače na strunjaču)

7. Skok uvis leđnom ili prekoračnom tehnikom – motoričko postignuće

8. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

9. Sastav po izboru polaznika (tlo)

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

10. Sastav po izboru polaznika (tlo)

11. Sastav po izboru polaznika (greda)

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

12. »Jelenji« skok

13. Vrtnje obruča oko šake i dijelova tijela

14. Kotrljanje obruča po tlu u kombinaciji s tjelesnim elementima

15. Bacanje i hvatanje obruča povezano s plesnim koracima

16. Vodoravni krug vijačom jednom rukom iznad glave i povezano vodoravni krug s preskokom (»osmica«) u mjestu i kretanju

17. Preskakivanje vijače »škarama« pogrčeno

18. Preskakivanje vijače plesnim koracima (galop naprijed, polka)

19. Sastav (vijača) − sastav prema izboru polaznica

20. Sastav (obruč) − sastav prema izboru polaznica

V. PLES I AEROBIKA

21. Cha-cha-cha

22. Salsa

23. Polka, Western polka (okreti, wisq, promenada)

24. Step aerobika

VI. BORILAČKI SPORTOVI

25. Poluga ude garami

26. Udarac rukom naprijed pravocrtni

27. Udarac nogom naprijed pravocrtni

28. Donji, unutarnji i vanjski blok

VII. KOŠARKA

29. Otvaranje za prijem lopte

30. Razvijanje protunapada – dolazak u prijem lopte, otvaranje prvog dodavanja i tranzicija

31. Presing čovjek na čovjeka na polovici i cijelom igralištu

32. Napad na presing čovjek na čovjeka

33. Igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

34. Driblinzi i fintiranja 1 : 1

35. Driblinzi i fintiranja 1 : 1 s udarcima na vrata (vratar)

36. Oduzimanja lopte 1 : 1 i 2 : 2

37. Suradnja dvojice polaznika (otkrivanja, primopredaja lopte, driblinzi i fintiranja) 2 : 1 i 2 : 2 s udarcima na vrata (vratar) te oduzimanja lopte

38. Igra 4 + 1 : 4 + 1 (taktika i suđenje)

IX. ODBOJKA

39. Smeč iz zaleta varkom »kuhanjem« iza bloka

40. Povaljka u stranu odbijanje jednom rukom

41. Vršno odbijanje u skoku

42. Taktika igre (napad trećom loptom)

X. RUKOMET

43. Finta – varka s presvlačenjem

44. Skok šut s otklonom tijela u suprotnu stranu u odnosu na šutersku ruku »skokšut polueret«

45. Kombinirani sustav obrane – varijanta 5 + 1

46. Igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

47. Rezani forhend drop

48. Bekend dugi udarac (clear)

49. Kretanja po terenu s naglaskom na centralnu poziciju (obrambena i napadačka)

50. Igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

51. Forhend volej (spužvasta loptica)

52. Bekend volej (spužvasta loptica)

53. Smeč (spužvasta loptica)

54. Igra (taktika i suđenje)

Transformacija kinantropoloških obilježjaU ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(razvoj i održavanje stabilnosti lokomotornog sustava)

1. Vježbe stabilnosti stopala (podizanje na prste)

2. Vježbe stabilnosti koljena (ravni naizmjenični iskorak)

3. Vježbe stabilnosti lumbalno-sakralnog dijela trupa (prednji izdržaj 40')

4. Vježbe stabilnosti lopatice (vanjska rotacija u ramenu s elastičnom trakom)

5. Primjer vježbanja za stabilnost lokomotornoga sustava u funkciji zanimanja

6. Pilates s velikim loptama

II. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje brzinsko eksplozivnih svojstava)

1. Vježbe za razvoj i održavanje brzine (10 ustajanja iz raznih položaja s reakcijom na zvučni podražaj)

2. Vježbe za razvoj i održavanje agilnosti (trčanje naprijed i natraške 6 x 5 m)

3. Vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa skoka (preskoci preko švedske klupe)

4. Vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa sprinta (10 x 5 m, odmor 30")

5. Vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa udarca (izvođenje različitih udaraca specifičnih za pojedine sportove)

III. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

(optimizacija sastava tijela − smanjenje potkožnog masnog tkiva)

1. Metode aerobnog vježbanja (trčanje 30' niskim intenzitetom)

2. Metode anaerobnog vježbanja (trčanje 20', 2' visoki intenzitet, 2'
50%)

3. Metode vježbanja s vanjskim opterećenjem (kružno vježbanje, 15 vježbovnih mjesta, vježbanje 60', a oporavak 20')

Kineziološki postupci unapređenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka unaprjeđenja zdravlja navedeni su u poglavlju Ostalo koje se nalazi na kraju programa četvrtog razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovoga odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenoga nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima i pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, kako sa znanstvenih, tako i sa stručnih spoznaja, mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura ima velik broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

• u izvedbeni nastavni plan i program treba uvrstiti međusobno povezane nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

• zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

• vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

• nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed-natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu nožnim prstima do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom nogom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim prstima upirati se u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima

(ruke u priručenju, s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te s drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu

(stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice):

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

Vježbe su sljedeće:

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicati palac u korijenskom zglobu, uz izvedbu što većega kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore pa prema dolje, a pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena, naizmjenično opružati noge s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

• prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

• vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

• sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

• nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

• jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

• složeniji (paralelnoizmjenični, sukcesivnoizmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada.

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10 % ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Kulturološko-povijesne dimenzije tjelesnog vježbanja i sporta u funkciji kulture življenja

2. Energetska potrošnja tijekom radnog dana i optimizacija prehrane

3. Masaža i samomasaža kao sredstvo oporavka (utjecaj, vrste, izvođenja pojedinih zahvata)

4. Odabir kinezioloških aktivnosti u funkciji sportske rekreacije

5. Moguća patološka stanja uzrokovana izabranim zanimanjem

6. Primjena novih tehnologija u funkciji samostalnog praćenja procesa tjelesnog vježbanja (monitori srčane frekvencije − Polar, Omron ili Tanita vage)

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanoga nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Kros i standardna ciklička kretanja različitim tempom 12 min i više

2. Trčanje dionica 300 − 400 m

3. Trčanje – motoričko postignuće

4. Troskok s mjesta – motoričko postignuće

5. Skok udalj individualno odabranim tehnikom − motoričko postignuće

6. Skok uvis leđna ili prekoračna tehnika – motoričko postignuće

7. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. RITMIČKA GIMNASTIKA

8. Individualna/skupna vježba s vijačom, loptom ili obručem

III. PLES I AEROBIKA

9. Bečki valcer (koreografija)

10. Quadrilla (koreografija)

11. Tae-bo aerobika

IV. BORILAČKI SPORTOVI

12. Obrana od pljuske (udarca rukom)

13. Obrana od obuhvata

14. Obrana od hvata za kosu

15. Sprovođenje ključem na ruci

16. Obrana od napada nožem

V. KOŠARKA

17. Dodavanje lopte uz primjenu finte dodavanje

18. Suradnja dva igrača u napadu – napad blokadama

19. Obrana od blokade preuzimanjem i probijanjem

20. Igra (primjena timske taktike 5 : 5)

VI. NOGOMET

21. Žongliranje loptom po podlozi i u zraku različitim dijelovima tijela

22. Igra za posjed lopte u ograničenom prostoru 4 : 2 i 5 : 2 s određenim brojem dodira po lopti (3 dodira, 2 dodira, 1 dodir)

23. Igra za posjed lopte u ograničenom prostoru 4 : 4 i 5 : 5 s određenim brojem dodira po lopti (3 dodira, 2 dodira)

24. Igra 4 + 1: 4 + 1 s određenim brojem dodira po lopti (3 dodira, 2 dodira)

VII. ODBOJKA

25. Tenis servis

26. Tradicionalni sustav 4 − 2 (dizač u prednjoj zoni)

27. Povezivanje sustava obrane polja VI-naprijed

28. Povezivanje zaštite 1 : 2 : 3 (1. polaznik u bloku, 2. polaznik u prednjoj zoni iza bloka, 3. polaznik u stražnjoj zoni) i zaštite 2 : 3 (2. polaznik u prednjoj zoni, 3. polaznik u stražnjoj zoni)

29. Igra (taktika i suđenje)

VIII. RUKOMET

30. Blokade u napadu (okomite i dijagonalne)

31. Utrčavanja te odvlačenja krilnih napadača bez lopte i s loptom

32. Fintiranje u vođenju i dodavanju (R)

33. Igra (taktika i suđenje)

IX. BADMINTON

34. Igra na mreži: zakucavanje (net kill), rezana kratka loptica

35. Igranje udaraca s fintama, varkama (dugi, drop, net drop)

36. Igra (osnovne taktike u mješovitim parovima)

X. TENIS

37. Spin servis

38. Igra mali tenis (taktička primjena osnovnih udaraca u igri)

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. LOKOMOTORNI SUSTAV

(prevencija lokomotornih ozljeda)

1. Primjena relativnih vježbi jakosti u programima prevencije ozljeda (jednonožni čučanj)

2. Primjena elastičnih otpora u programima prevencije ozljeda (odupiranje trupa rotacijskoj sili elastičnog otpora)

3. Primjena proprioceptivnih vježbi u programima prevencije ozljeda (sporo trčanje s naskokom na jednu nogu i zadržavanjem ravnoteže)

4. Primjeri treninga za prevenciju ozljeda lokomotornog sustava

II. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(optimizacija sastava tijela − povećanje mišićne mase)

1. Vježbe potisaka i privlačenja (potisak s ravne klupe, horizontalno veslanje)

2. Vježbe pregiba i opružanja (pregib podlaktica bučicama, opružanje podlaktica bučicama)

3. Vježbe odmicanja i primicanja (razvlačenje bučicama, primicanje natkoljenice ležeći na boku)

4. Sustavi vježbanja I. (kumulativna ponavljanja, retrokumulativna ponavljanja, superserije)

5. Sustavi vježbanja II. (padajuće serije, negativna ponavljanja, forsirana ponavljanja)

Kineziološki postupci unapređenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka unaprjeđenja zdravlja navedeni su u poglavlju Ostalo koje se nalazi na kraju programa četvrtog razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovoga odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenoga nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima i pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, kako sa znanstvenih, tako i sa stručnih spoznaja mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura ima velik broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

• u izvedbeni nastavni plan i program treba uvrstiti međusobno povezane nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

• zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

• vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima.

Nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed-natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu nožnim prstima do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom nogom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim prstima upirati se u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima:

(ruke u priručenju, s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te s drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema vani i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu:

(stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice)

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicanje palca u njegovu korijenskom zglobu uz izvedbu što većeg kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog.

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore pa prema dolje, a pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena, naizmjenično opružati noge s pogrčenim stopalom, gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti ih u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

• prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

• vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

• sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

• nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

• jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

• složeniji (paralelnoizmjenični, sukcesivnoizmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Cilj predmeta:

• usvojiti temeljna matematička znanja, vještine i procese te uspostaviti i razumjeti matematičke odnose i veze

• biti osposobljeni za rješavanje matematičkih problema i primjenu matematike u različitim kontekstima uključujući i svijet rada

• razviti pozitivan odnos prema matematici, odgovornost za svoj uspjeh i napredak te svijest o svojim matematičkim postignućima

• prepoznati i razumjeti povijesnu i društvenu ulogu matematike u znanosti, kulturi, umjetnosti i tehnologiji te njezin potencijal za budućnost društva

• biti osposobljeni za apstraktno i prostorno mišljenje te logičko zaključivanje

• učinkovito primjenjivati matematička znanja, ideje i rezultate služeći se različitim prikazima

• učinkovito primjenjivati tehnologiju

• steći čvrste temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja

Opis predmeta:

U društvu temeljenom na informacijama i tehnologiji potrebno je kritički misliti o složenim temama, tumačiti dostupne informacije, analizirati nove situacije i prilagoditi im se, donositi utemeljene odluke u svakodnevnom životu, rješavati različite probleme, učinkovito primjenjivati tehnologiju te razmjenjivati ideje i mišljenja.

Matematičko obrazovanje polaznicima omogućuje stjecanje znanja, vještina, sposobnosti, načina mišljenja i stavova nužnih za uspješno i korisno sudjelovanje u takvu društvu.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. računati u skupovima N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u složenijim algebarskim izrazima

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

5. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnos

6. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta

Algebra i funkcije

1. primijeniti postotke, omjere i razmjere u složenijim situacijama

2. rabiti potencije s racionalnim eksponentom i korijene

3. računati s algebarskim izrazima i razlomcima

4. diskutirati o rješenju linearne jednadžbe, nejednadžbe i njihovih sustava koristeći linearnu funkciju

Oblik i prostor

1. analizirati međusobne odnose točaka u pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini

2. ispitati geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva u svrhu crtanja, mjerenja, računanja i zaključivanja

3. primijeniti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta kod geometrijskih oblika u ravnini

Mjerenje

1. primijeniti odgovarajuće mjere i mjerne jedinice i pretvoriti ih u odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

2. primijeniti formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini

3. rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

4. primijeniti svojstva kutova (poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta)

5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

Podatci

1. prikupiti tražene podatke uz raspravu o valjanosti metode

2. rasporediti prikupljene podatke po izabranom kriteriju

3. predočiti prikupljene podatke pomoću linijskog, stupčastog i kružnog dijagrama

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Brojevi

Skupovi N, Z, Q i R

Računske operacije u skupu R (zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, potenciranje s racionalnim eksponentom, korjenovanje)

Apsolutna vrijednost realnog broja

Brojevni pravac

Vrijednosti sinusa, kosinusa i tangensa u pravokutnom trokutu

Procjena i zaokruživanje

Algebra i funkcije

Postotci, omjeri i razmjeri

Potencije i korijeni

Algebarski izrazi i algebarski razlomci

Linearne jednadžbe i sustavi jednadžbi

Linearne nejednadžbe i sustavi nejednadžbi

Linearna funkcija

Oblik i prostor

Pravokutni koordinatni sustav u ravnini

Sukladnost i sličnost

Geometrijski oblici u ravnini

Mjerenje

Mjerne jedinice

Geometrijski oblici u ravnini – opseg i površina, Pitagorin poučak, poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta

Trigonometrija pravokutnog trokuta

PodatciPrikupljanje, obrada i predočavanje podataka
Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline, već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

Algebra i funkcije

1. analizirati kvadratne jednadžbe, nejednadžbe i kvadratnu funkciju

2. primijeniti eksponencijalnu i logaritamsku funkciju te eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

Oblik i prostor

1. istražiti geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

Mjerenje

1. analizirati složene geometrijske oblike u prostoru

Podatci

1. protumačiti prikupljene i prikazane podatke

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
BrojeviLogaritam pozitivnog broja
Algebra i funkcije

Kvadratna jednadžba

Kvadratna funkcija

Kvadratna nejednadžba

Eksponencijalna funkcija

Logaritamska funkcija

Eksponencijalna i logaritamska jednadžba

Eksponencijalna i logaritamska nejednadžba

Oblik i prostorGeometrija prostora
MjerenjeGeometrijski oblici u prostoru – oplošje i obujam
PodatciAnaliza prikupljenih i obrađenih podataka
Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline, već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. rabiti trigonometrijsku kružnicu i džepno računalo za određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

2. primijeniti n! u složenijim algebarskim izrazima

Algebra i funkcije

1. analizirati trigonometrijske funkcije i riješiti trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe koristeći trigonometrijsku kružnicu i formule identiteta

2. povezati binomni poučak i elemente kombinatorike

Oblik i prostor

1. primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini pri ispitivanju svojstava geometrijskih oblika

2. analizirati međusobne odnose točaka i pravaca u koordinatnom sustavu u ravnini

3. analizirati međusobne odnose točaka, pravaca i kružnica u koordinatnom sustavu u ravnini

Mjerenje

1. povezati trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

2. primijeniti skalarni umnožak vektora

3. odrediti površinu nepravilnog lika u ravnini

4. služiti se konceptom mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka

Podatci

1. proračunati srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

2. odrediti vjerojatnost događaja za prikupljene i analizirane podatke

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Brojevi

Trigonometrijska kružnica

Faktorijele

Algebra i funkcije

Trigonometrijske funkcije realnog broja

Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe

Binomni poučak

Permutacije, kombinacije i varijacije

Oblik i prostor

Vektori u ravnini

Pravac u koordinatnom sustavu

Kružnica u koordinatnom sustavu

Mjerenje

Trigonometrija kosokutnog trokuta

Vektori u ravnini – skalarni umnožak vektora

PodatciVjerojatnost
Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline, već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: četvti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. primijeniti zapis broja u zadanom ili nepoznatome brojevnom sustavu

Algebra i funkcije

1. primijeniti nizove i redove

2. istražiti elementarne funkcije

Podatci

1. istražiti utjecaj dodavanja ili uklanjanja podataka na srednje vrijednosti niza podataka

Infinitezimalni račun

1. odrediti limes niza koristeći teoreme o limesu

2. izračunati limes funkcije u točki

3. derivirati funkciju

4. primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

5. prikazati graf racionalne funkcije

6. odrediti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

7. izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije primjenjujući Newton-Leibnizovu formulu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
BrojeviBrojevni sustavi
Algebra i funkcije

Nizovi i redovi

Funkcije

PodatciStatistika
Infinitezimalni račun

Limes niza

Limes funkcije

Derivacija funkcije

Primitivna funkcija i integral

Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline, već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: FIZIKA

Cilj predmeta:• dopuniti znanja, vještine i kompetencije polaznika u području fizike na razini srednjeg obrazovanja radi cjelovitog osposobljavanja za određeno zanimanje
Opis predmeta:Fizika je osnova primijenjenih znanosti i tehnologija pa su zakonitosti fizike temelj i za odjevnu tehnologiju. U fizici je važan i karakterističan eksperimentalni pristup koji omogućuje višekratno ponavljanje i istraživanje neke pojave, a time njezino detaljno upoznavanje i opisivanje; stoga je pokus neizostavan dio fizikalnog odgoja i obrazovanja. Fizika se služi opažanjem i mjerenjem te logičkim razmišljanjem i matematičkim zaključivanjem. Otuda proizlaze dva tijesno povezana pristupa, eksperimentalni i teorijski. Fizikalna pismenost uključuje kompetencije koje polazniku omogućuju promatranje i istraživanje pojava, razmišljanje o njima i razumijevanje njihova objašnjenja te na temelju toga kreativno odlučivanje i poduzimanje akcija.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: FIZIKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Gibanja

1. opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja

2. razlikovati srednju i trenutačnu brzinu

3. usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem i smanjivanjem brzine

4. klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije

5. interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje

6. uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad

7. objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

Sile i polja

1. riješiti problem uporabom Newtonovih zakona gibanja

2. primijeniti opis sile teže, trenja i elastične sile u različitim primjerima

3. slagati i razlagati sile koje djeluju na tijelo crtanjem vektora sila

4. raspraviti o općem zakonu gravitacije i gibanju satelita oko Zemlje

5. prosuditi o ravnoteži krutog tijela

6. razmatrati pojave djelovanja sila u tekućinama i plinovima te primijeniti opise tlakova u različitim primjerima

7. objasniti međudjelovanje točkastih električnih naboja pomoću Coulombovog zakona

8. povezati magnetsko, električno i gravitacijsko polje kao jedinstven koncept prostora koji čini djelovanje različitih sila

Rad i energija

1. objasniti rad u mehanici ovisno o položaju vektora sile

2. razlikovati rad stalne sile u odnosu na rad promjenjive sile

3. uporabiti izraz za snagu pri djelovanju stalne sile

4. usporediti korisnosti različitih primjera rada

5. opisati različite vrste energije

6. raspraviti o kinetičkoj energiji tijela u različitim primjerima

7. konstruirati pojam gravitacijske potencijalne energije

8. primijeniti zakon očuvanja energije

Termodinamika

1. razlikovati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu

2. povezati pojam temperature sa srednjom kinetičkom energijom čestica

3. razmotriti probleme termičkog rastezanja u različitim dimenzijama

4. istražiti plinske zakone

5. opisati načine prijenosa topline

6. objasniti pojam rada na različitim primjerima u termodinamici

7. primijeniti Prvi zakon termodinamike na termodinamičkim procesima

8. raspraviti o radu toplinskih strojeva pomoću Drugog zakona termodinamike

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Gibanja

Put i pomak

Brzina

Akceleracija

Jednoliko pravocrtno gibanje

Jednoliko ubrzano i usporeno pravocrtno gibanje

Slobodni pad

Jednoliko kružno gibanje

Sile i polja

Sila i masa

Sila teža, trenje, elastična sila

Newtonovi zakoni gibanja

Centripetalna sila

Gravitacijska sila

Tlak

Uzgon

Coulombov zakon

Električno polje

Magnetsko polje

Rad i energija

Mehanički rad i energija

Kinetička i potencijalna energija

Snaga i korisnost stroja

Zakon očuvanja energije u mehaničkim sustavima

Termodinamika

Toplinsko rastezanje i stezanje čvrstih tvari i tekućina

Temperatura, unutarnja energija, toplina i toplinski kapacitet tijela

Plinski zakoni

Prijenos topline

Prvi zakon termodinamike

Rad u termodinamici

Drugi zakon termodinamike

Toplinski strojevi

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: FIZIKA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Elektrodinamika

1. objasniti usmjereno gibanje električnog naboja u vodiču te električnu struju i električni otpor

2. primijeniti Ohmov zakon na strujne krugove istosmjerne i izmjenične struje

3. protumačiti ovisnost električnog otpora o temperaturi

4. izračunati rad i snagu električne struje na praktičnim primjerima

5. prikazati i objasniti Oerstedov pokus

6. opisati magnetsko polje te skicirati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujnu petlju i zavojnicu

7. objasniti Faradayev zakon indukcije uz izvođenje pokusa

8. izložiti primjenu elektromagnetske indukcije

Titranje, valovi i zvuk

1. objasniti fizikalne veličine koje određuju harmonijsko titranje

2. interpretirati grafički promjenu fizikalnih veličina koje opisuju harmonijsko titranje s vremenom

3. primijeniti jednadžbe koje opisuju harmonijsko titranje u rješavanju zadataka

4. razmotriti energetski harmonijsko titranje (prigušeno i prisilno titranje, rezonancija)

5. objasniti nastajanje i rasprostiranje mehaničkih valova

6. razlikovati transverzalni od longitudinalnog vala

7. prikazati pojave odbijanja, loma, ogiba i interferencije valova

8. raspraviti o spektru i primjeni zvučnih valova

Elektromagnetski valovi i svjetlost

1. razmotriti svojstva elektromagnetskih valova i dijelove elektromagnetskog spektra

2. objasniti primjenu elektromagnetskih valova u prijenosu informacija na daljinu i u medicini

3. primijeniti zakon odbijanja svjetlosti na primjeru ravnog zrcala

4. opisati lom svjetlosti na granici sredstva i disperziju svjetlosti na prizmi

5. konstruirati sliku koju daje tanka leća te navesti njezina svojstva

6. primijeniti jednadžbu leće

7. objasniti pojave valne optike (interferencija, ogib i polarizacija svjetlosti)

Atomi i atomske jezgre

1. opisati strukturu i razvoj modela atoma te pojmove atomskog broja, masenog broja i izotopa

2. povezati linijske spektre s energijskim nivoima atoma

3. objasniti fotoelektrični efekt

4. usporediti valnu i čestičnu prirodu svjetlosti i tvari

5. navesti α, β i γ raspad i opisati ionizirajuća svojstva nastalih produkata i njihov doseg

6. primijeniti zakone očuvanja naboja i masenog broja kod nuklearnih reakcija

7. uporabiti u rješavanju zadataka zakon radioaktivnog raspada

8. objasniti primjenu nuklearne energije dobivene fisijom i fuzijom

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Elektrodinamika

Električna struja

Električni otpor

Ohmov zakon za strujni krug

Rad i snaga električne struje

Oerstedov pokus

Lorentzova i Amperova sila

Elektromotor

Elektromagnetska indukcija

Načelo rada generatora

Zaštita od električnog udara

Titranje, valovi i zvuk

Harmonijsko titranje, prigušeno i prisilno titranje

Rezonancija

Energija titranja

Nastanak valova i karakteristične valne veličine

Odbijanje, lom, ogib i superpozicija valova

Valovi zvuka

Ultrazvuk

Elektromagnetski valovi i svjetlost

Elektromagnetski titraji

Nastajanje i rasprostiranje elektromagnetskih valova

Spektar i brzina elektromagnetskih valova

Zakoni geometrijske optike

Ravno zrcalo

Disperzija svjetlosti

Leće

Interferencija i ogib svjetlosti

Polarizacija svjetlosti

Atomi i atomske jezgre

Zračenje užarenog tijela

Fotoelektrični efekt

Dualizam u prirodi

Razvoj modela atoma

Struktura atomske jezgre

Radioaktivnost

Nuklearna energija

Ionizirajuće i neionizirajuće zračenje

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KEMIJA

Cilj predmeta:

• upoznati kemijske elemente, kemijske spojeve, sirovine i produkte koji su važni u njihovu zanimanju

• objasniti kemijske promjene, povezati ih s pojavama u prirodi te ih prikazati jednadžbama kemijske reakcije

• razvijati vještinu eksperimentiranja, sposobnost opažanja promjena, opisivanja i donošenja zaključaka izvođenjem pokusa

• uočiti uzajamne veze između pokusa, pojava u prirodi i teorije

• prepoznati štetne i opasne kemikalije te objasniti način njihova obilježavanja, pravila rukovanja, postupanja i zbrinjavanja

• razviti svijest o nužnosti očuvanja prirodnih uvjeta, ne odričući se pritom dobrobiti civilizacije i napretka

• osvijestiti socijalnu osjetljivost u smislu iskazane empatije prema svakom pojedincu i njegovim potrebama

Opis predmeta:Kemija je znanost o tvarima i njihovim kemijskim promjenama. Cilj je nastave kemije steći znanja o temeljnim kemijskim teorijama, ponajprije atomskoj teoriji i njezinim popratnim konceptima i modelima kako bi na osnovi njih mogli opisati i razumjeti svojstva i promjene tvari. Jedna od temeljnih zadaća nastave kemije jest razviti interes polaznika prema prirodnim znanostima predstavljajući ih dijelom opće kulture. Nastavom kemije polaznici trebaju steći znanja i sposobnosti koje će omogućiti daljnje samoobrazovanje, odnosno usavršavanje u struci.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: KEMIJA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Čestična građa tvari

1. objasniti strukturu atoma

2. interpretirati podatke koji se mogu iščitati iz PSE

3. predvidjeti fizikalna i kemijska svojstva kemijskih elemenata s obzirom na njihov položaj u PSE

4. odrediti valenciju nekog kemijskog elementa na osnovi njegove elektronske strukture

5. objasniti nastajanje kemijskih veza

6. povezati prirodu kemijske veze sa svojstvima kemijskih spojeva

7. prepoznati važnost vodikove veze za živi svijet

Kemijska simbolika i računanje u kemiji

1. primijeniti kemijsku simboliku i nomenklaturu u pisanju kemijskih formula spojeva

2. protumačiti kvalitativno i kvantitativno značenje kemijskih simbola, kemijskih formula i jednadžbe kemijske reakcije

3. povezati molarne veličine (množinu tvari, brojnost jedinki, molarnu masu tvari i molarni volumen plina)

4. upotrijebiti rezultate kvantitativne analize pri izračunavanju formule kemijskog spoja

5. koristiti jednadžbu kemijske reakcije kao simbolički opis elementarne pretvorbe

6. interpretirati kvantitativne odnose u jednadžbi kemijske reakcije u jednostavnim stehiometrijskim zadatcima

7. interpretirati razlike u brzinama kemijskih reakcija i čimbenike koji utječu na brzinu procesa

Otopine

1. izložiti disperzne sustave s obzirom na veličinu čestica disperzne faze

2. prikazati da se koloidni sustavi razlikuju s obzirom na agregatno stanje disperznog sredstva i disperzne faze

3. povezati sastav, svojstva i vrstu otopina sa svojstvima otapala i otopljene tvari

4. iskazati sastav otopine kroz maseni i volumni udio

5. razlikovati kiseline, baze i soli temeljem njihove građe

6. interpretirati pH vrijednost otopina

7. protumačiti kemijske reakcije koje se odvijaju između zadanih kiselina i baza te dobivanja soli

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Struktura atoma i periodni sustav elemenata

Sastav tvari

Građa atoma

Periodni sustav elemenata

Veze između atoma i molekula

Ionska veza

Kovalentna veza

Polarnost molekula (međumolekulske sile i vodikova veza)

Kemijske formule i jednadžbe

Kemijski simboli i formule

Osnove kemijskog računa

Određivanje empirijske i molekulske formule spoja

Jednadžba kemijske reakcije

Stehiometrija kemijske reakcije

Brzina kemijske reakcije

Otopine

Vrste disperznih sustava (grubo disperzni sustavi, koloidne otopine, prave otopine)

Iskazivanje sastava otopine (maseni i volumni udio)

Kiseline i baze

Soli

Napomene:Nastavni se proces izvodi skladnom izmjenom teorije i praktičnog rada s ciljem ostvarivanja ishoda učenja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, individualni rad.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje, domaća zadaća.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KEMIJA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Metali i nemetali

1. pokazati važnost tehnički važnih metala i njihovih legura

2. prikupiti najvažnije činjenice o svojstvima nemetala po skupinama u PSE

3. izabrati spojeve nemetala koji imaju utjecaj na biosferu

4. prikazati važnost vode u svakodnevnom životu i svim ljudskim aktivnostima

5. prikazati vrste pesticida koji se upotrebljavaju u poljoprivredi

6. izložiti važnost primjene umjetnih gnojiva

7. otkriti važnost zbrinjavanja otpada

Ugljikovodici

1. razlikovati ugljikovodike po strukturi, formuli i nomenklaturi

2. usporediti fizikalna i kemijska svojstva ugljikovodika prema njihovoj strukturi, odnosno zasićenosti

3. izvesti jednostavne pokuse kao podlogu za upoznavanje svojstava i jednostavnih kemijskih reakcija ugljikovodika

4. protumačiti postupak dobivanja ugljikovodika iz prirodnih izvora – nafte i zemnog plina, odnosno frakcijskom destilacijom nafte

5. protumačiti svojstva i primjenu te štetnost za zdravlje aromatskih ugljikovodika

6. opisati primjenu ugljikovodika u industriji i svakodnevnom životu te utjecaj na ekosustav

7. diskutirati o smanjenju zaliha nafte i zemnog plina i nužnosti iskorištavanja obnovljivih izvora energije

Organski spojevi s kisikom

1. razlikovati organske spojeve s kisikom (alkohole, fenole, karboksilne kiseline) po strukturi, formuli i pravilima IUPAC-ove nomenklature

2. usporediti fizikalna i kemijska svojstva organskih spojeva s kisikom (alkohola, fenola, karboksilnih kiselina) povezujući ih s njihovom strukturom

3. opisati postupak dobivanja organskih spojeva s kisikom (alkoholno vrenje, octeno-kiselo vrenje) na temelju jednostavnih pokusa i pripadajućih jednadžbi kemijskih reakcija

4. diskutirati o važnosti primjene organskih spojeva s kisikom u svakodnevnom životu i industriji

5. protumačiti uzroke štetnosti za zdravlje i okoliš nekih organskih spojeva s kisikom

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Metali

Metalna veza

Tehnički važni metali i njihove legure

Nemetali

Halogeni elementi

Halkogeni elemeni

Dušikova skupina elemenata

Ugljikova skupina elemenata

Ugljikovodici

Alkani

Alkeni

Alkini

Areni

Organski spojevi s kisikom

Alkoholi i fenoli

Karboksilne kiseline i njihovi derivati

Napomene:Nastavni se proces izvodi skladnom izmjenom teorije i praktičnog rada s ciljem ostvarivanja ishoda učenja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, individualni rad.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje, domaća zadaća.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POLITIKA I GOSPODARSTVO

Cilj predmeta:

• uočiti važnost participacije u društvenom, kulturnom, gospodarskom i političkom razvoju društva u kojem živimo

• razviti političku kulturu kao činitelja stvaranja i stabilnosti suvremenih demokracija

• usvojiti znanja o pravima i obvezama građana u demokraciji

• usvojiti znanja o ljudskim pravima kao važnom preduvjetu za život u multikulturnom svijetu s naglaskom na poštivanje različitosti

• usvojiti znanja i steći sposobnost kritičkog prosuđivanja položaja hrvatskog društva u kontekstu europskih integracija i globalizacijskih procesa

• razviti stavove prema aktualnim političkim zbivanjima

• usvojiti znanja o ustrojstvu vlasti na nacionalnoj razini

• prepoznati čimbenike i razlikovati tipove gospodarskih sustava

• shvatiti važnost razvijanja poduzetničke kompetencije

Opis predmeta:

Nastavni plan i program sastoji se od dvaju dijelova.

Prvi dio obuhvaća politiku u kojoj se obrađuju pojmovi iz politike čija je svrha izgradnja polaznikovih stavova prema aktualnim političkim zbivanjima te shvaćanje politike kao nezaobilaznog segmenta u svakodnevnom funkcioniranju pojedinca i društva.

Drugi dio obuhvaća gospodarstvo u kojemu se obrađuju sadržaji koji uključuju temelje slobodnoga tržišnog gospodarstva te razvijanje poduzetničke kompetencije kao bitnog činitelja na tržištu rada.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: POLITIKA I GOSPODARSTVO

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Politika

1. opisati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2. povezati utjecaj zakona na aktivnosti u svakodnevnom životu

3. izložiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

4. prikazati načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

5. identificirati odrednice civilnog društva

6. protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

7. navesti značajke i oblike države

8. usporediti različite političke sustave: demokraciju, tiraniju, aristokraciju, diktaturu, totalitarizam

9. iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

10. prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

Gospodarstvo

1. opisati razvoj ekonomske znanosti

2. izložiti osnovne ekonomske pojmove

3. pokazati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4. prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5. istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6. povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7. demonstrirati značenje poduzetničkog pothvata

8. interpretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9. raspraviti o gospodarskom sustavu Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

10. protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje Europske unije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Politika i političko djelovanje

Razvoj političke znanosti

Važnost zakona u svakodnevnom životu

Vlast, moć i autoritet

Političko djelovanje

Civilno društvo

Ljudska prava

Država

Država

Oblici države

Narod i nacija

Politički sustavi

Politički sustavi

Demokracija − neposredna i predstavnička

Totalitarizam, diktatura, tiranija, aristokracija

Političke stranke

Političke stranke u Republici Hrvatskoj

Izbori

Izbori

Izborni sustavi

Izborni zakon Republike Hrvatske

Ustrojstvo Republike Hrvatske

Ustav Republike Hrvatske

Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske – zakonodavna vlast

Izvršna i sudska vlast

Uvod u ekonomiju

Razvoj ekonomske znanosti

Osnovni ekonomski pojmovi

Temeljna ekonomska pitanja

Vrste gospodarskih sustava

Tržište

Tržište i tržišni mehanizmi

Ekonomska politika – fiskalna i monetarna politika

Ekonomski ciljevi – makroekonomski i mikroekonomski ciljevi

Novac i gospodarstvo – vrste novca i oblici kapitala

Vrste poslovnih organizacija

Poduzetništvo i marketing

Poduzetništvo i poduzetnički pothvat

Obilježja marketinga

Marketinški splet

Marketing i etika

Hrvatska i Europska unija

Gospodarski sustav Republike Hrvatske

Povijesni razvoj Europske unije i institucije Europske unije

Hrvatska i Europska unija

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, demonstracijska metoda, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava, mentorska nastava, demonstracijska nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.2.2.2. Obvezni strukovni moduli

Naziv modulaTEHNOLOGIJA PROIZVODNJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Konstrukcijska priprema

Operativna priprema

Tehnološka priprema

Tehnološki proces krojenja

Tehnološki proces šivanja

Tehnološki proces dorade

Organizacija tehnološkog procesa krojenja

Organizacija tehnološkog procesa šivanja

Organizacija tehnološkog procesa dorade

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• napraviti konstrukcijsku, operativnu i tehnološku priprema

• povezati tehnološki procesi krojenja, šivanja i dorade

• organizirati tehnološki procesa krojenja, šivanja i dorade

Opis modula:

Tehnologija proizvodnje uključuje uspješno komuniciranje sa suradnicima, objašnjenje poslova i značenja tehničke pripreme u cjelokupnoj proizvodnji odjeće, razumijevanje faza realizacije od ideje do gotovog proizvoda, uspješno planiranje i praćenje proizvodnje po proizvodnim jedinicama, analiziranje izradbe predmeta rada i izbor sredstava rada, oblikovanje radnih mjesta, izračunavanje vremena izradbe, razumijevanje faza tehnološkog procesa krojenja, šivanja i dorade, izradbu tehničko-tehnološke dokumentacije za tehnološki proces krojenja, šivanja i dorade, samostalnu organizaciju i vođenje pojedinih dijelova proizvodnje, prepoznavanje i otklanjanje pogrješaka te vođenje skladišta ulaznih sirovina i gotovih proizvoda.

Opisuje i vodi evidenciju modela proizvoda, analizira model odjevnog predmeta, prati izvršenje plana proizvodnje po proizvodnim jedinicama, koordinira pojedine procese i faze proizvodnje.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Razvoj proizvoda (2. razred, 2 sata, 3,5 bodova)

Tehnološki procesi (3. razred, 2 sata, 4,5 bodova)

Organizacija proizvodnje (4. razred, 2 sata, 4 boda)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: RAZVOJ PROIZVODA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. navesti osnovne pojmove organizacije rada

2. podijeliti tehnološki proces proizvodnje odjeće pomoću shematskog prikaza

3. raščlaniti poslove konstrukcijske pripreme

4. usporediti poslove i zadaće dizajnera i konstruktora unutar razvoja proizvoda

5. izraditi sastavnicu uzoraka osnovnog i pomoćnog materijala

6. razlikovati vrste krojnih slika

7. utvrditi utrošak materijala

8. analizirati poslove operativne pripreme

9. planirati i pratiti proizvodnju pomoću planova proizvodnje

10. planirati materijal za nabavu i krojenje

11. analizirati plan proizvodnje

12. ispuniti radni nalog

13. analizirati poslove tehnološke pripreme u proizvodnji modnih proizvoda

14. raščlaniti izradbu modela modnog proizvoda na tehnološke operacije rada uz odabir odgovarajućeg sredstvo rada

15. izraditi plan operacija rada za model modnog proizvoda

16. snimati vremena izradbe i upisivati ih u snimački list

17. izračunati normu koristeći snimljena vremena izradbe

18. razlikovati sustave tehnoloških procesa u odjevnoj industriji prema dijagramu tijeka proizvodnih aktivnosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnovni pojmovi organizacije rada

Proizvodnja: čimbenici procesa rada i načini proizvodnje

Podjela tehnološkog procesa proizvodnje

Konstrukcijska priprema u proizvodnji

Zadaća i poslovi konstrukcijske pripreme

Zadaće i poslovi dizajnera: ideja, modna skica, projektna razrada modnog crteža, preglednik uzoraka osnovnog i pomoćnog materijala

Zadaće i poslovi konstruktora

Krojne slike: vrste i načini izradbe te utvrđivanje utroška materijala

Operativna priprema u proizvodnji

Zadaća i poslovi operativne pripreme

Kapacitet proizvodnje

Planiranje proizvodnje

Radni nalog: sadržaj i izradba

Planiranje materijala za krojenje

Praćenje proizvodnje

Tehnološka priprema u proizvodnji

Zadaća i poslovi tehnološke pripreme

Tehnološka analiza izradbe odjevnih i drugih tekstilnih proizvoda

Planovi tehnoloških operacija

Sustavi tehnoloških procesa u proizvodnji odjevnih i drugih tekstilnih proizvoda

Sustavi ugradnje radnih mjesta

Studij rada: zadatci, cilj i svrha

Norma: pojam, vrste i sastavni elementi norme

Snimanje vremena

Procjena zalaganja

Izračunavanje vremena izradbe − norme

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja obvezno se realizira idividualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama tekstilne tehnologije i modnim zbivanjima. Dio vježbi preporučeno je realizirati u školskim i/ili obrtničkim te industrijskim radionicama.

Za izradbu radnih naloga koristiti primjere izradbe iz gospodarstva.

Snimanje kronometrima vježbati u školskoj (rad u parovima, rad u skupini) ili u obrtničkoj te u industrijskoj radionici.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz predmeta Konstrukcijsko oblikovanje modnih proizvoda, Konstrukcija modnih proizvoda, Materijali u tekstilu te Izradba modnih proizvoda.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski zadatak, problemski zadatak, posteri, radna mapa, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: TEHNOLOŠKI PROCESI

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. analizirati proces proizvodnje

2. razlikovati faze proizvodnje

3. razlikovati strojeve i uređaje u tehnološkom procesu krojenja

4. izrađivati krojne slike i prenositi ih na krojnu naslagu

5. koristiti strojeve i uređaje u tehnološkom procesu krojenja

6. pripremati iskrojene krojne dijelove za proces šivanja

7. surađivati s drugim dionicima tehnološkog procesa krojenja

8. koristiti tehničko-tehnološku dokumentaciju u tehnološkom

procesu šivanja

9. usporediti sustave tehnoloških procesa

10. razlikovati strojeve i uređaje u tehnološkom procesu šivanja

11. koristiti strojeve i uređaje u tehnološkom procesu šivanja

12. razlikovati šivaće ubode i šavove

13. surađivati s drugim dionicima unutar tehnološkog procesa šivanja

14. grupirati poslove u doradi odjeće

15. razlikovati strojeve i uređaje u tehnološkom procesu dorade

16. kontrolirati proizvod prema propisnicima kvalitete odjevnih

proizvoda

17. razlikovati načine skladištenja ovisno o vrsti proizvoda i sirovina

18. voditi skladišno poslovanje koristeći se standardnim obrascima

19. surađivati s drugim dionicima unutar tehnološkog procesa dorade

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Tehnološki proces krojenja

Priprema za krojenje

Polaganje krojnih slojeva na krojnu naslagu

Prenošenje krojnih slika na krojnu naslagu

Iskrojavanje krojnih naslaga

Priprema za šivanje

Frontalno fiksiranje: međupodstave, parametri fiksiranja i strojevi za fiksiranje

Tehnološki proces šivanja

Vrste šivaćih uboda i šavova: karakteristike

Međufazno glačanje

Strojevi u procesu šivanja: univerzalni, specijalni, automati, agregati, roboti i ostale vrste strojeva

Tehnološki proces dorade

Zadaća i poslovi u doradi

Priprema proizvoda, strojeva i opreme za tehnološki proces dorade

Strojevi za završno glačanje

Obloge: vrste i važnost

Program glačanja

Našivanje puceta

Sastavljanje dijelova odjeće

Sortiranje odjeće

Opremanje odjeće

Specijalne dorade

Kontrola kvalitete

Skladišno poslovanje

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja obvezno se realizira individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama tehnologije i modnim zbivanjima. Radovi se odlažu u radnu mapu.

Vježbe treba realizirati u školskoj, obrtničkoj ili industrijskoj radionici.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski zadatak, problemski zadatak, posteri, radna mapa, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ORGANIZACIJA PROIZVODNJE

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. raščlaniti tehnološki proces krojenja

2. izraditi plan tehnoloških operacija za proces krojenja za jedinicu proizvoda

3. isplanirati tehnološki proces krojenja za određenu količinu proizvoda

4. opisati razmještaj opreme u procesu krojenja za određenu količinu proizvoda

5. surađivati s nadređenima i podređenima na poslovima tehnološkog procesa krojenja

6. raščlaniti proizvod za potrebe organizacije tehnološkog procesa šivanja

7. izraditi plan tehnoloških operacija za proces šivanja za jedinicu proizvoda

8. izraditi plan montaže za određenu količinu i vrstu proizvoda

9. isplanirati tehnološki proces šivanja za određenu količinu i vrstu proizvoda

10. opisati sustave ugradnje radnih mjesta u procesu šivanja

11. surađivati s nadređenima i podređenima na poslovima tehnološkog procesa šivanja

12. rasčlaniti poslove tehnološkog procesa dorade

13. izraditi plan tehnoloških operacija rada za doradu modnog proizvoda

14. isplanirati tehnološki proces dorade za određenu količinu i vrstu proizvoda

15. prikazati razmještaj opreme procesa dorade

16. surađivati s nadređenima i podređenima na poslovima tehnološkog procesa dorade

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Organizacija tehnološkog procesa krojenja

Izradba planova tehnoloških operacija

Izradba planova tehnološkog procesa krojenja

Grafički prikaz razmještaja opreme procesa krojenja

Organizacija tehnološkog procesa šivanja

Izradba planova tehnoloških operacija

Izradba planova montaže

Izradba planova tehnološkog procesa šivanja

Grafički prikaz razmještaja opreme

Organizacija tehnološkog procesa dorade

Izradba planova tehnoloških operacija

Izradba planova tehnološkog procesa dorade

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama tekstilne tehnologije i modnim zbivanjima. Radovi se odlažu u radnu mapu. U procesu učenja povezivati znanja stečena iz nastavnih predmeta: Konstrukcija modnih proizvoda, Materijali u tekstilu te Izradba modnih proizvoda.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaKONSTRUKCIJSKO OBLIKOVANJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Konstrukcijsko oblikovanje modnih proizvoda

Konstrukcijsko oblikovanje u prostoru

Konstrukcija proizvoda tekstilnog interijera

Konstrukcija modnih proizvoda

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• kreirati konstrukcijsko oblikovanje modnih proizvoda

• nacrtati konstrukciju proizvoda u prostoru

• konstruirati proizvod tekstilnog interijera i modnih proizvoda

Opis modula:

Konstrukcijsko oblikovanje uključuje oblikovanje kreativnih i originalnih rješenja proizvoda, procjenu mogućnosti i načina tehnološke izvedbe konstruiranog kroja, izradbu tehničke skice modela za konstrukciju, utvrđivanje i izračun potrebnih mjera za konstrukciju modnih proizvoda, ručno i računalno crtanje temeljnih krojeve za različite vrste modnih proizvoda, provjeru točnosti mjera temeljnog kroja, ručnu i računalnu konstrukciju ukrasnih dodataka, izradbu projekta za konstrukciju modnih proizvoda, prezentaciju modnih proizvoda sa svim njegovim estetskim, tehničkim, tehnološkim i dizajnerskim značajkama.

Promatrati odnos između dvodimenzionalne plošne tvorevine (tkanina, pletenina, kože i krzna), njezinih svojstava i trodimenzionalnoga odjevnog predmeta. Uočiti kako taj odnos utječe na izgled, oblik i formu gotovoga odjevnog predmeta.

Upoznati specifičnosti koje se javljaju prilikom izradbe odjevnih predmeta (modnih proizvoda) i mogućnosti prilagođavanja krojnih dijelova tim specifičnostima.

Upoznati svrhu automatizacije i usvojiti pozitivan odnos prema primjeni znanstvenih dostignuća u konstrukcijskoj primjeni.

Razviti sposobnost samokritičnosti za ispravljanje vlastitih pogrješaka.

Razviti osjećaj za potpunu samostalnost u ovladanom znanju, vještini i navici.

Razviti smisao za kreativnost, urednost i preciznost u radu.

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Konstrukcijsko oblikovanje modnih proizvoda (1. razred, 3 sata, 5 bodova)

Konstrukcija modnih proizvoda (1. razred, 2 sata, 4 boda)

Konstrukcija modnih proizvoda (2. razred, 2 sata, 3,5 bodova)

Konstrukcija modnih proizvoda (3. razred, 2 sata, 4,5 boda)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: KONSTRUKCIJSKO OBLIKOVANJE MODNIH PROIZVODA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. dizajnirati modni proizvod

2. povezati dijelove modnog proizvoda u cjelinu

3. oblikovati modne proizvode

4. nacrtati tehničkim crtežom modni proizvod

5. kreirati različite vrste modnih proizvoda

6. ilustrirati modne proizvode za plastično oblikovanje

7. oblikovati plastično skicirani modni proizvod

8. demonstrirati modni proizvod i dodatke u prostoru

9. izraditi jedan modni proizvod

10. prezentirati uradak jednog modnog proizvoda

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnovni elementi forme u konstrukcijskom oblikovanju modnih proizvoda

Primjena osnovnih elemenata forme u konstrukcijskom oblikovanju

Osnove tehnike oblikovanja, estetskog, dizajnerskog i tehničkog predstavljanja modnog proizvoda

Kompozicija u konstrukcijskom oblikovanju modnih proizvoda

Elementi kompozicije

Primjene elemenata kompozicije u konstrukcijskom oblikovanju modnih proizvoda

Modno crtanje u funkciji konstrukcijskog oblikovanja odjeće

Modno crtanje ženskog tijela prema pravilima modne figure

Modno crtanje muškog tijela prema pravilima modne figure

Modno crtanje dječjeg tijela prema pravilima modne figure

Plastični elementi modnog oblikovanja odjeće

Osnovni elementi u plastičnom prikazu odjeće i modnog predmeta

Plastično oblikovanje odjeće

Plastično oblikovanje modnog predmeta

Oblikovanje osnovnih vrsta odjevnog predmeta prema estetskim, dizajnerskim, tehničkim i tehnološkim zahtjevima

Tehnički crtež − kreiranje modnih proizvoda

Skiciranje proizvoda tekstilnog interijera

Tehnički crtež u kreiranju odjeće i predmeta tekstilnog interijera

Kreiranje odjeće i tekstila u funkciji konstrukcijskog oblikovanja

Skiciranje modnih proizvoda

Kreiranje različitih vrsta odjevnih predmeta

Kreiranje različitih vrsta modnih proizvoda

Modna kolekcija

Osnovni elementi i zakonitosti kreiranja modna kolekcije

Klasična modna kolekcija

Kreiranje po kolekcijskoj niti i stilskoj cjelovitosti

Kreiranje modne kolekcije prema estetskim zahtjevima

Kreiranje modne kolekcije proizvoda prema zahtjevima jednostavnosti, funkcionalnosti, inovativnosti i ekonomičnosti

Kreiranje modne kolekcije prema stilskim zakonitostima modne sezone i namjene

Kreiranje modne kolekcije proizvoda prema tehničkim i tehnološkim zahtjevima

Prezentacija modnog projekta

Modni projekt

Prezentacija modnog projekta jednog proizvoda

• Portfolio ili Mood Board

• Prezentacijske vještine

Izradba i predstavljanje modnog projekta

Izradba modnog projekta jednog proizvoda na osnovi zahtjeva i potrebe korisnika prema estetskim, dizajnerskim, tehničkim i tehnološkim zakonitostima

Prezentacija modnog projekta

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika. Dio sadržaja realizira se individualnim radom: istraživanje izvan nastave, terenske i timske aktivnosti, projektni rad, referat, kritički prikaz, individualni rad, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta sajmovima, salonima, modnim revijama, galerijama, muzejima, izložbama i modnim događanjima te izradba projekata. Vježbe, projekti, istraživanja i referati odlažu se u radnu mapu.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena vještina estetskog, tehničkog i modnog oblikovanja, mapa konstrukcijskog oblikovanja modnih proizvoda i kultura rada.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski zadatak, problemski zadatak, radne mape, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, konstrukcijsko-dizajnerski zadatak, konstrukcijsko-tehnički zadatak i konstrukcijsko-modni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: KONSTRUKCIJA MODNIH PROIZVODA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. utvrditi potrebne mjere za izradbu proizvoda tekstilnog interijera pomoću krojačkog metra

2. konstruirati ručno i računalno proizvode tekstilnog interijera

3. kontrolirati i prilagoditi kroj proizvoda tekstilnog interijera

4. nacrtati ručno i računalno razne ukrasne dodatke

5. skiciratii proizvod tekstilnog interijera prema zahtjevu kupca

6. utvrditi potrebne mjere za konstrukciju modnih proizvoda

7. izračunati potrebne pomoćne mjere za konstrukciju modnih proizvoda

8. konstruirati temeljne krojeve za žensku odjeću u naravnoj veličini: različite vrste suknja i hlača

9. konstruirati temeljni kroj za mušku odjeću u naravnoj veličini: hlače

10. konstruirati i prilagoditi modne proizvode u naravnoj veličini prema zahtjevu kupca

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Uvod u konstrukciju odjeće

Pojam i važnost konstrukcije u procesu izradbe odjeće i tekstila

Konstrukcijska priprema proizvodnje

Proporcije ljudskog tijela

Mjerenje tijela i uzimanje mjera

Sustavi odjevnih veličina

Konstrukcija predmeta tekstilnog interijera ručno i/ili računalno

Skicirati predmete tekstilnog interijera

Izmjeriti predmete tekstilnog interijera

Konstruirati proizvod tekstilnog interijera prema zahtjevu kupca

Kontrolirati i prilagoditi kroj proizvoda tekstilnog interijera

Konstrukcija kroja ženske suknje

Tehnike suvremenog dizajniranja kroja

Konstrukcija kroja klasične suknje u umanjenom mjerilu

Konstrukcija kroja klasične suknje u naravnoj veličini

Kontrola izrađenih krojnih dijelova

Konstrukcija kroj zvonolikih suknji u naravnoj veličini

Izradba krojnih dijelova s dodatcima za šavove

Kontrola izrađenih krojnih dijelova

Konstrukcija hlača

Tehnike suvremenog dizajniranja kroja

Konstrukcija ženskih hlača:

• konstrukcija kroja u umanjenom mjerilu

• konstrukcija kroja u naravnoj veličini

• kontrola izrađenih krojnih dijelova

• Konstrukcija muških hlača:

• konstrukcija temeljnog kroja u umanjenom mjerilu

• konstrukcija temeljnog kroja u naravnoj veličini

• kontrola izrađenih krojnih dijelova

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama tekstilne tehnologije i modnim zbivanjima. Radovi se odlažu u radnu mapu.

U procesu učenje povezati znanja stečena iz nastavnih predmeta Izrada modnih proizvoda i Konstrukcijsko oblikovanje modnih proizvoda.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski zadatak, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, konstrukcijsko-dizajnerski zadataki, konstrukcijsko-tehnički zadatak i konstrukcijsko-modni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KONSTRUKCIJA MODNIH PROIZVODA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. utvrditi potrebne mjere za konstrukciju modnih proizvoda

2. izračunati potrebne pomoćne mjere za konstrukciju modnih proizvoda

3. konstruirati temeljne krojeve za žensku odjeću u naravnoj veličini: baza gornjeg dijela, bluza i haljina

4. konstruirati temeljne krojeve za mušku odjeću u naravnoj veličini: baza gornjeg dijela i košulja

5. konstruirati i prilagoditi modne proizvode u naravnoj veličini prema zahtjevu kupca

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Konstrukcija baza gornjih dijelova odjeće

Konstrukcija kroja baze ženskog gornjeg dijela:

• konstrukcija kroja u umanjenom mjerilu

• konstrukcija kroja u naravnoj veličini

• izradba krojnih dijelova s dodatcima za šavove

• kontrola izrađenih krojnih dijelova.

Konstrukcija kroja baze muškoga gornjeg dijela:

• konstrukcija kroja u umanjenom mjerilu

• konstrukcija kroja u naravnoj veličini

• izradba krojnih dijelova s dodatcima za šavove

• kontrola izrađenih krojnih dijelova.

Konstrukcija ženske bluze

Tehnike suvremenog dizajniranja kroja

Konstrukcija kroja ženske bluze u umanjenom mjerilu

Konstrukcija temeljnog kroja ženske bluze u naravnoj veličini

Izradba krojnih dijelova s dodatcima za šavove

Kontrola izrađenih krojnih dijelova

Konstrukcija rukava na bazu gornjih dijelova odjeće

Konstrukcija jednodijelnog rukava u umanjenom mjerilu i u naravnoj veličini

Kontrola izrađenih krojnih dijelova

Konstrukcija različitih vrsta ovratnika

Konstrukcija ležećih ovratnika u umanjenom mjerilu i u naravnoj veličini

Kontrola izrađenih krojnih dijelova

Konstrukcija različitih vrsta kopčanja

Konstrukcija jednorednog kopčanja u umanjenom mjerilu i u naravnoj veličini

Kontrola izrađenih krojnih dijelova

Konstrukcija muške košulje

Tehnike suvremenog dizajniranja kroja

Konstrukcija kroja muške košulje u umanjenom mjerilu

Konstrukcija kroja muške košulje u naravnoj veličini

Kontrola izrađenih krojnih dijelova

Konstrukcija haljine

Tehnike suvremenog dizajniranja kroja

Konstrukcija kroja haljine u umanjenom mjerilu

Konstrukcija kroja haljine u naravnoj veličini

Kontrola izrađenih krojnih dijelova

Projektni zadatak

Konstrukcijski projekt:

• izradba projektnog zadatka u skladu s potrebama lokalnog gospodarstva i specifičnosti županije

• konstrukcija kroja određenog modela u umanjenom mjerilu

• konstrukcija kroja određenog modela u naravnoj veličini

• izradba krojnih dijelova s dodatcima za šavove

• kontrola izrađenih krojnih dijelova.

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama tekstilne tehnologije i modnim zbivanjima. Radovi se odlažu u radnu mapu.

U projektnim zadatcima moguće je koristiti elemente i krojeve narodnih nošnji u cilju očuvanja tekstilnog rukotvorstva županija, konstrukciju dijelova narodne nošnje, konstrukciju povijesne odjeće te jednostavnijih dijelova odjeće i modela odjeće, kao i prilagoditi vez ili aplikaciju. U procesu učenje povezati znanja stečena iz nastavnih predmeta Razvoj proizvoda, Materijali u tekstilu i Izradba modnih proizvoda.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski zadatak, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, konstrukcijsko-dizajnerski zadataki, konstrukcijsko-tehnički zadatak i konstrukcijsko-
-modni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KONSTRUKCIJA MODNIH PROIZVODA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. utvrditi potrebne mjere za konstrukciju modnih proizvoda

2. izračunati potrebne pomoćne mjere za konstrukciju modnih proizvoda

3. izraditi računalno temeljne krojeve: ženska jakna, muški sako, ženski i muški ogrtač

4. konstruirati računalno temeljne krojeve za dječju odjeću u naravnoj veličini: haljinica, košuljica, hlačice

5. konstruirati i prilagoditi modne proizvode u naravnoj veličini prema zahtjevu kupca

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme

Konstrukcija ženske jakne i ogrtača

ručno i/ili računalno

Tehnike suvremenog dizajniranja kroja

Konstrukcija kroja ženske jakne ručno i/ili računalno

Konstrukcija kroja ženske jakne u naravnoj veličini

Kontrola izrađenih krojnih dijelova

Konstrukcija muškog sakoa i ogrtača

ručno i/ili računalno

Tehnike suvremenog dizajniranja kroja

Konstrukcija kroja muškog sakoa ručno i/ili računalno

Konstrukcija kroja muškog sakoa u naravnoj veličini

Kontrola izrađenih krojnih dijelova

Konstrukcija dječje odjeće ručno i/ili računalno

Konstrukcija kroja dječje odjeće ručno i/ili računalno

Konstrukcija krojeva dječje odjeće u naravnoj veličini

Izradba krojnih dijelova s dodatcima za šavove

Kontrola izrađenih krojnih dijelova

Projektni zadatak

Konstrukcijski projekt:

• izradba projektnog zadatka u skladu s potrebama lokalnog gospodarstva i specifičnosti županije

• konstrukcija kroja zadanog odjevnog predmeta u umanjenom mjerilu

• konstrukcija kroja zadanoga odjevnog predmeta u naravnoj veličini

• izradba krojnih dijelova s dodatcima za šavove

• kontrola izrađenih krojnih dijelova

• konstrukcija složenih odjevnih predmeta: sportska odjeća, sako, ženska jakna ili kombinacija različitih vrsta odjevnih predmeta.

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Nastavne sadržaje izvoditi računalno kako bi polaznici usvojili nove metode rada koje se primjenjuju u modernoj proizvodnji.

Dio sadržaja obvezno se realizira individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama tekstilne tehnologije i modnim zbivanjima. Radovi se odlažu u radnu mapu.

Predmet Konstrukcija modnih proizvoda u korelaciji je s predmetom Izradba modnih proizvoda, odnosno svi izrađeni krojni dijelovi u naravnoj se veličini iskrojavaju, šivaju i dorađuju do gotovoga modnog proizvoda.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz predmeta Modeliranje modnih proizvoda i Računalno modeliranje i dizajniranje kroja jer se svi konstruirani krojevi u naravnoj veličini i računalno kasnije modeliraju.

U projektnim zadatcima moguće je koristiti elemente i krojeve narodnih nošnji u cilju očuvanja tekstilnog rukotvorstva županija, konstrukciju dijelova narodne nošnje, konstrukciju povijesne odjeće te jednostavnijih dijelova odjeće i modela odjeće, kao i prilagoditi vez ili aplikaciju.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski zadatak, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, konstrukcijsko-dizajnerski zadatak, konstrukcijsko-tehnički zadatak i konstrukcijsko-modni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaMODELIRANJE I GRADIRANJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Modeliranje klasične odjeće

Modeliranje modne odjeće

Računalno modeliranje i izradba krojnih slika

Računalno gradiranje

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• modelirati klasičnu odjeću

• modelirati modnu odjeću

• računalno modelirati i izraditi krojnu sliku

• računalno gradirati odjeću

Opis modula:Modeliranje i gradiranje uključuje modeliranje temeljnog kroja odjevnih predmeta prema zadanoj skici i opisu modela, modeliranje u umanjenom mjerilu i naravnoj veličini, računalno modeliranje i gradiranje krojeva, računalno sortiranje krojnih dijelove i uklapanje u krojnu sliku za određenu vrstu materijala, modeliranje i prilagodbu temeljnog kroja rukava i rukavnog izreza ovisno o namjeni odjevnog predmeta i vrsti materijala, izradbu krojnih dijelova za modnu odjeću te procjenu mogućnosti i načina tehnološke izvedbe modeliranog kroja.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Modeliranje modnih proizvoda (3. razred, 3 sata, 5 bodova)

Modeliranje modnih proizvoda (4. razred, 3 sata, 6 bodova)

Računalno modeliranje i dizajniranje kroja (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Računalno modeliranje i dizajniranje kroja (4. razred, 2 sata, 4 boda)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: MODELIRANJE MODNIH PROIZVODA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. analizirati kroj prema zadanoj skici

2. modelirati kroj klasične odjeće (suknje,osnovna baze gornjeg dijela kroja, hlača) prema zadanoj modnoj skici i opisu modela

3. modelirati kroj za asimetričnu klasičnu odjeću (suknje, osnovne baze gornjeg dijela kroja, hlača) prema zadanoj modnoj skici i opisu modela

4. prilagoditi temeljni kroj rukava i rukavnog izreza ovisno o građi tijela i namjeni odjevnog predmeta

5. izraditi krojne dijelove klasične odjeće

6. dodati šavove na krojne dijelove klasične odjeće

7. analizirati mogućnosti i načine tehnološke izvedbe modeliranog kroja

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Uvod u modeliranje

Osnovna pravila modeliranja

Analiza različitih modnih skica i fotografija odjevnih predmeta iz grafičkih i multimedijalnih izvora

Tehnike suvremenog dizajniranja kroja

Modeliranje kroja klasične odjeće

Stilske odrednice klasične odjeće

Modeliranje i prilagodba temeljnog kroja klasične odjeće u ovisnosti o građi tijela

Modeliranje različitih krojeva prema zadanoj skici i opisu modela u umanjenom mjerilu

Modeliranje kroja asimetrične klasične odjeće prema zadanoj skici i opisu modela u naravnoj veličini

Izradba i kontrola krojnih dijelova s dodatcima za šavove

Modeliranje kroja

asimetrične odjeće

Stilske odrednice asimetrične odjeće

Modeliranje i prilagodba temeljnog kroja asimetrične odjeće u ovisnosti o građi tijela

Modeliranje različitih krojeva asimetričme odjeće prema zadanoj skici i opisu modela u umanjenom mjerilu

Modeliranje kroja klasične odjeće prema zadanoj skici i opisu modela u naravnoj veličini

Izradba i kontrola krojnih dijelova s dodatcima za šavove

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama tekstilne tehnologije i modnim zbivanjima. Radovi se odlažu u radnu mapu.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz predmeta Modeliranje modnih proizvoda, Konstrukcija modnih proizvoda i Izradba modnih proizvoda.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komiuikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski zadatak, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, dizajnerski zadatak modeliranja odjeće, tehnički zadatak modeliranja odjeće i modni zadatak modeliranja odjeće.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: MODELIRANJE MODNIH PROIZVODA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. analizirati kroj modela iz različitih sadržaja

2. modelirati kroj za modnu odjeću prema zadanoj modnoj skici i opisu modela

3. izraditi kroj za modnu odjeću prema zahtjevima modnih kretanja

4. modelirati temeljni kroj rukava prema namjeni odjevnog predmeta i vrsti materijala

5. izraditi krojne dijelove osnovne tkanine, podstave i međupodstave za modnu odjeću

6. dodati šavove na krojne dijelove odjeće

7. procijeniti mogućnosti i načine tehnološke izvedbe modeliranog kroja

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Modeliranje modne kolekcije (minimalno pet različitih vrsta odjevnih predmeta)

Analiza modne kolekcije od minimalno pet različitih vrsta odjevnih predmeta prema modnoj skici, fotografiji ili multimedijskom izvoru

Modeliranje i prilagodba modela iz kolekcije ovisno o građi tijela, namjeni odjevnog predmeta i vrsti materijala

Modeliranje različitih krojeva modela iz kolecije prema zadanoj modnoj skici i opisu modela u umanjenom mjerilu

Modeliranje kroja modela iz kolekcije prema zadanoj modnoj skici i opisu modela u naravnoj veličini

Izradba i kontrola krojnih dijelova modela iz kolekcije s dodatcima za šavove

Procjena mogućnosti i načina tehnološke izvedbe modeliranog kroja

Modeliranje dječje odjeće

Modeliranje kroja za haljinicu prema zadanoj skici i opisu modela u umanjenom mjerilu

Modeliranje kroja za dječje hlače s naramenicama (tregerima) prema zadanoj skici i opisu modela u umanjenom mjerilu

Modeliranje kroja prema zadanoj skici i opisu modela u naravnoj veličini

Izradba i kontrola krojnih dijelova s dodatcima za šavove

Projektni zadatak

Projektni zadatak:

Procjena mogućnosti i načina tehnološke izvedbe modeliranog kroja

Modeliranje različitih krojeva prema zadanoj modnoj skici i opisu modela u naravnoj veličini

izradba i kontrola krojnih dijelova s dodatcima za šavove

Kontrola krojnih dijelova

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama tekstilne tehnologije i modnim zbivanjima. Radovi se odlažu u radnu mapu.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz predmeta Modeliranje modnih proizvoda, Konstrukcija modnih proizvoda i Izradba modnih proizvoda.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski zadatak, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, dizajnerski zadatak modeliranja odjeće, tehnički zadatak modeliranja odjeće i modni zadatak modeliranja odjeće.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: RAČUNALNO MODELIRANJE I DIZAJNIRANJE KROJA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. modelirati računalno proizvode tekstilnog interijera

2. kompletirati računalno krojeve proizvoda tekstilnog interijera

3. računalno modelirati odjevne predmete i druge modne proizvode

4. računalno kompletirati krojeve odjevnih predmeta i drugih modnih proizvoda za osnovnu tkaninu i ostale ugradbene materijala

5. računalno dodati šavove krojnim dijelovima modnog proizvoda

6. računalno dodati smjer niti na krojne dijelove

7. računalno sortirati krojne dijelove i uklopiti ih u krojnu sliku za određenu vrstu materijala

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Računalno modeliranje proizvoda tekstilnog interijera

Uvod u računalno modeliranje tekstilnih interijera

Računalno modeliranje kroja proizvoda tekstilnog interijera

Računalno kompletiranje kroja proizvoda tekstilnog interijera

Računalno dodavanje šavova na kroj proizvoda tekstilnog interijera

Analiza mogućnosti i načina tehnološke izvedbe modeliranog kroja

Računalno modeliranje kolekcije klasične i asimetrične odjeće

Uvod u računalno modeliranje odjevnih modnih proizvoda

Računalno modeliranje raznih vrsta džepova u naravnoj veličini

Računalno modeliranje kroja modnih dodatataka

Računalno modeliranje krojeva prema zadanoj skici i opisu modela u umanjenom mjerilu

Računalno modelirati dijela kroja prema zadanoj skici i opisu modela u umanjenom mjerilu

Računalno dodavanje šavove krojnim dijelovima odjevnog predmeta

Analiza mogućnosti i načina tehnološke izvedbe modeliranog kroja jednog odjevnog predmeta

Računalna izradba krojnih slika

Računalno dodavanje smjera niti na krojne dijelove proizvoda tekstilnog interijera

Računalno sortiranje krojnih dijelova proizvoda tekstilnog interijera

Uklopanje krojnih dijelova proizvoda tekstilnog interijera u krojnu sliku za određenu vrstu materijala

Računalno dodavanje smjera niti na krojne dijelove odjevnog predmeta

Računalno sortiranje krojnih dijelova odjevnog predmeta

Uklapanje krojnih dijelova odjevnih predmeta u krojnu sliku za određenu vrstu materijala

Analiza mogućnosti i načina tehnološke izvedbe modeliranog kroja odjevnog predmeta

Projektni zadatak

Projektni zadatak:

Procijena mogućnosti i načina tehnološke izvedbe modeliranog kroja

Modeliranje različitih krojeva modnih proizvoda prema skici modela u naravnoj veličini

Analiza mogućnosti i načina tehnološke izvedbe modeliranog kroja

Izradba krojnih dijelova s dodatcima za šavove

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama tekstilne tehnologije i modnim zbivanjima. Radovi se odlažu u radnu mapu.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz predmeta Modeliranje modnih proizvoda, Konstrukcija modnih proizvoda i Izradba modnih proizvoda.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski zadatak, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, dizajnerski zadatak računalnog modeliranja odjeće, tehnički zadatak računalnog modeliranja odjeće i modni zadatak računalnog modeliranja odjeće.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: RAČUNALNO MODELIRANJE I DIZAJNIRANJE KROJA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. primjeniti postupak digitalizacije krojeva

2. računalno sortirati krojne dijelove prema vrsti materijala

3. računalno gradirati krojni dio

4. računalno izraditi niz odjevnih veličina za modni proizvod

5. primjeniti postupak kontrole gradiranja krojnih dijelova

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Računalno gradiranje ženske modne kolekcije

Digitaliziranje krojnih dijelova ženske modne kolekcije

Raspored na krojnim segmentima pozicije – točke na kojima će se primjeniti pravilo gradacije

Primjena pravila gradacije na određenim točkama krojnih dijelova

Izradba niza veličina

Primjena postupka kontrole gradacije

Računalno gradiranje muške modne kolekcije

Digitaliziranje krojnih dijelova muške kolekcije

Raspored na krojnim segmentima pozicije – točke na kojima će se primjeniti pravilo gradacije

Primjena pravila gradacije na određenim točkama krojnih dijelova

Izradba niza veličina

Projektni zadatak

Projektni zadatak:

Digitalizacija osnovnih krojeva

Gradacija različitih krojeva modnog proizvoda

Primjena kontrole gradacije

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama tekstilne tehnologije i modnim zbivanjima. Radovi se odlažu u radnu mapu.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz predmeta Modeliranje modnih proizvoda, Konstrukcija modnih proizvoda i Izradba modnih proizvoda.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski zadatak, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, dizajnerski zadatak modeliranja odjeće, tehnički zadatak modeliranja odjeće i modni zadatak modeliranja odjeće.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaIZRADBA MODNIH PROIZVODA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Tekstilna vlakna

Tekstilni materijali

Izradba proizvoda tekstilnog interijera

Priprema za izradbu modnih proizvoda

Izradba modnih proizvoda

Dorada i kontrola modnih proizvoda

Cilj modula:

• opisati tekstilna vlakna

• primijeniti tekstilne materijale u izradbi proizvoda tekstilnog interijera i modnih proizvoda

• pripremiti modni proizvod za izradbu

• izraditi modni proizvod

• doraditi i kontrolirati modni proizvod

Opis modula:Izradba modnih proizvoda uključuje razlikovanje vrsta tekstilnih vlakana prema porijeklu, opis građe tekstilnih vlakana i usporedbu svojstva raznih tekstilnih vlakana, sortiranje tekstilnih vlakna prema primjeni, razlikovanje vrste tekstilnih materijala prema porijeklu i namjeni, opis postupka izradbe tekstilnih materijala, usporedbu svojstva različitih vrsta tekstilnih materijala, odabir osnovnih i pomoćnih materijal s obzirom na zahtjeve proizvoda, način održavanja tekstilnih proizvoda, izradbu i prilagodbui tekstilnih proizvoda posebnim zahtjevima, korištenje strojeva i uređaje za iskrojavanje modnih proizvoda, rukovanje univerzalnim i specijalnim šivaćim strojevima te šivaćim automatima u izradbi tekstilnih proizvoda, rukovanje uređajima za glačanje i frontalno fiksiranje u izradbi tekstilnih proizvoda, kontrolu izrađenih tekstilnih i modnih proizvoda i rad na ekološki prihvatljiv način.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Materijali u tekstilu (1. razred, 2 sata, 4 boda)

Materijali u tekstilu (2. razred, 2 sata, 4,5 boda)

Izradba modnih proizvoda (1. razred, 4 sata, 8 bodova)

Izradba modnih proizvoda (2. razred, 4 sata, 8 bodova)

Izradba modnih proizvoda (3. razred, 6 sati, 11 bodova)

Izradba modnih proizvoda (4. razred, 6 sati, 8,5 bodova)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: MATERIJALI U TEKSTILU

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati tekstilna vlakna prema namjeni

2. navesti svojstva i primjenu vlakana

3. razlikovati tekstilne plošne proizvode

4. razlikovati vrste tekstilnog materijala prema porijeklu

5. analizirati svojstva pojedinih vrsta tekstilnih materijala

6. prepoznati vrste tekstilnih vlakana prema porijeklu

7. identificirati svojstva pojedinih vrsta tekstilnih vlakana

8. opisati dobivanje pojedinih tekstilnih vlakana

9. identificirati tekstilna vlakna

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Vrste vlakana i njihova svojstva

Podjela vlakana prema porijeklu i kemijskom sastavu

Građa i svojstva vlakana

Osnovne karakteristike

prirodnih vlakana

Prirodna vlakna i narodne nošnje Hrvatske

Osnovne karakteristike biljnih vlakana

Osnovne karakteristike životinjskih vlakana

Osnovne karakteristike umjetnih vlakana

Stilske odrednice modnih kolekcija s umjetnim vlaknima

Osnovno značenje i uloga umjetnih

Osnovne karakteristike umjetnih vlakana

Nova vlakna suvremene tehnologije

Pređe i konci

Pozamanterija

Vrste, svojstva i označavanje pređa i konaca

Različite namjene traka i vrpce kao pomoćni materijal

Netkane tekstilije

Vrste netkanog tekstila i svojstva

Primjena netkanog tekstila

Tkanine

Dobivanje i osnovne karakteristike tkanina

Vrste vezova u tkanju

Trgovački nazivi različitih vrsta tkanina

Dorada i oplemenjivanje tkanina

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama, trgovinama tekstilnim proizvodima i modnim salonima. Radovi se odlažu u radnu mapu.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz predmeta Izradba modnih proizvoda.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, radne mape i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATERIJALI U TEKSTILU

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. izabrati osnovni materijal za određeni modni proizvod

2. izabrati pomoćni materijal za određeni modni proizvod

3. objasniti održavanje tekstilnih proizvoda

4. ekološki zbrinjavati materijal

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Tkanine za različite vrste modnih predmeta i modnih stilova

Povijesni razvoj tkanina i modnih stilova

Trgovački nazivi različitih vrsta tkanina za izradbu modnih proizvoda (opisati)

Odabir osnovnog materijala prema trgovačkom nazivu za izradbu modnog proizvoda prema vrsti odjevnog predmeta: suknja, hlače, bluza, košulja, jakna, sako, ogrtač i ostalo

Odabir pomoćnog materijala prema trgovačkom nazivu za izradbu modnog proizvoda prema vrsti odjevnog predmeta

Njega i održavanje modnih proizvoda prema vrsti proizvoda: odjeća, tekstilni interijer ili druga namjena

Ekološko zbrinjavanje modnih proizvoda prema vrsti: odjeća, tekstilni interijer ili druga namjena

Pletiva, čipke i mreže

Osnovne vrste pletiva, čipke i mreže prema vrsti modnog proizvoda

Razlike tkanine od pletiva, netkane tekstilije i čipke

Njega i održavanje pletiva, čipke i mreže

Kože i krzna

Vrste kože za izradbu modnih proizvoda

Njega i održavanje kožnih i krznenih predmeta

Ekološko zbrinjavanje ostataka

Materijali suvremene tehnologije

Vrste novih materijala

Svojstva, primjena i održavanje novih materijala

Novi postupci dorade i oplemenjivanja materijala

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama, trgovinama tekstilnim proizvodima i modnim salonima.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz predmeta Izradba modnih proizvoda.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, radne mape i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: IZRADA MODNIH PROIZVODA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. primjenjivati rad na siguran način koristeći strojeve i uređaje pri izradbi proizvoda tekstilnog interijera

2. pripremati i održavati radno mjesto

3. odabrati vrstu materijala prema namjeni proizvoda tekstilnog interijera

4. odrediti pomoćni materijal za izradbu modnog proizvoda

5. utvrditi utrošak materijala izradbu modnog proizvoda

6. izraditi plan tehnoloških operacija rada

7. kontrolirati kroj prije izradbe modnog proizvoda

8. upotrijebiti alate i strojeve za ručno i strojno iskrojavanje i frontalno fiksiranje tekstilnog proizvoda

9. koristiti suvremene strojeve za šivanje modnog proizvoda

10. rukovati raznim strojevima i uređajima za glačanje modnih proizvoda

11. kontrolirati proizvode u svim fazama izradbe (međufazna kontrola)

12. preoblikovati odjevni predmet prema specifičnim zahtjevima

13. kontrolirati izrađen modni proizvod (završna kontrola)

14. raditi na ekološki prihvatljiv način

15. koristiti suvremene strojeve za šivanje proizvoda tekstilnog interijera

16. preoblikovati izrađene proizvode tekstilnog interijera prema specifičnim zahtjevima

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Zaštita na radu i pružanje prve pomoći

Uloga i važnost zaštite na radu

Opasnosti od požara, eksplozije,električnog udara, buke, vibracije i ostalih opasnosti

Osobna zaštitna sredstva

Prva pomoć na radnom mjestu

Izradba ukrasa i aplikacija raznim tehnikama

Izradba modnih dodataka tehnikama makramea i kukičanja

Izradba modnih dodataka tehnikama pletenja i veza

Izradba modnih dodataka tehnikama filcanja i drugim tehnikama

Vježbe na univerzalnom šivaćem stroju na predmetima tekstilnog interijera

Uvodne vježbe šivanja na stroju

Didaktičke vježbe na univerzalnom šivaćem stroju

Izradba šavova i poruba

Izradba i oblikovanje obruba

Izradba i primjena ušitaka

Vrste oblikovanje, karakteristike nabora i primjena

Odabir materijala za izradbu raznih predmeta tekstilnog interijera

Izradba raznih ukrasnih jastučića, prekrivača za krevet, navlaka za stolce i dekorativnih predmeta za tekstilni interijer

Kontrola izrađenih modela tekstilnog interijera

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Izradba klasične suknje

Odabrati materijal prema zahtjevima modnog proizvoda

Utvrditi utrošak materijala postavljajući dijelove kroja suknje na materijal

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu suknje

Iskrojavanje krojnih dijelova

Spajanje dijelova suknje

Prilagodba suknje po tijelu

Korekcija izrađene suknje

Dorada ženske suknje

Ručna izradba poruba

Kontrola izrađenih modela

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Izradba zvonolike suknje

Odabrati materijal prema zahtjevima modnog proizvoda

Utvrditi utrošak materijala postavljajući dijelove kroja suknje na materijal

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu zvonolike suknje

Iskrojavanje krojnih dijelova

Spajanje dijelova suknje

Prilagodba suknje po tijelu

Korekcija izrađene suknje

Dorada ženske suknje

Kontrola izrađenih modela

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Izradba ženskih hlača

Odabrati materijal prema zahtjevima modnog proizvoda

Utvrditi utrošak materijala postavljajući dijelove kroja hlača na materijal (paziti nautrošak materijala, smjer niti i dr.)

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu hlača

Iskrojavanje krojnih dijelova

Spajanje dijelova hlača

Prilagodba hlača po tijelu

Korekcija izrađenih hlača

Dorada izrađenih hlača

Kontrola izrađenih modela

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Izradba muških hlača

Odabrati materijal prema zahtjevima modnog proizvoda

Utvrditi utrošak materijala postavljajući dijelove kroja hlača na materijal (paziti nautrošak materijala, smjer niti i dr.)

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu hlača

Iskrojavanje krojnih dijelova

Spajanje dijelova hlača

Prilagodba hlača po tijelu

Korekcija izrađenih hlača

Dorada izrađenih hlača

Kontrola izrađenih modela

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Nastavni proces izvodi se kroz vježbe slijedeći teoretske nastavne sadržaje nastavnog predmeta Konstrukcija odjeće.

Svaki polaznik isključivo koristi pripremljene krojeve iz nastavnog predmeta Konstrukcija odjeće. Radovi se odlažu u radnu mapu.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz predmeta Konstrukcija modnih proizvoda i Materijali u tekstilu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: IZRADBA MODNIH PROIZVODA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. odabrati vrstu materijala prema namjeni modnog proizvoda

2. odrediti pomoćni materijal za izradbu modnog proizvoda

3. utvrditi utrošak materijala za izradbu modnog proizvoda

4. izraditi plan tehnoloških operacija rada

5. prilagoditi kroj prema skici modela

6. kontrolirati kroj prije izradbe modnog proizvoda

7. primjenjivati rad na siguran način koristeći strojeve i uređaje pri izradbi modnih proizvoda

8. pripremati i održavati radno mjesto

9. upotrijebiti alate i strojeve za ručno i strojno krojenje i frontalno fiksiranje

10. koristiti suvremene strojeve za šivanje modnih proizvoda

11. rukovati raznim strojevima i uređajima za glačanje modnih proizvoda

12. kontrolirati proizvode u svim fazama izradbe (međufazna kontrola)

13. preoblikovati odjevni predmet prema specifičnim zahtjevima

14. kontrolirati izrađen modni proizvod (završna kontrola)

15. raditi na ekološki prihvatljiv način

16. raditi na siguran način koristeći strojeve i uređaje prilikom dorade modnih proizvoda

17. koristiti suvremene strojeve za doradu modnih proizvoda

18. rukovati raznim strojevima i uređajima za glačanje modnih proizvoda

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Izradba baze ženskog i muškog gornjeg dijela odjeće

Odabrati materijal prema zahtjevima modnog proizvoda

Utvrditi utrošak materijala postavljajući dijelove kroja baze gornjeg dijela odjeće na materijal

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu baze gornjeg

dijela odjeće

Iskrojavanje krojnih dijelova

Spajanje dijelova prsluka

Prilagodba baze gornjeg dijela odjeće po tijelu

Korekcija izrađenog gornjeg dijela odjeće

Dorada baze gornjeg dijela odjeće

Kontrola izrađenih modela

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Izradba ženske bluze

Odabrati materijal prema zahtjevima proizvoda

Utvrditi utrošak materijala postavljajući krojne dijelove na materijal

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu ženske bluze

Iskrojavanje krojnih dijelova bluze

Spajanje dijelova bluze

Prilagodba bluze

Korekcija izrađene bluze

Dorada izrađene bluze

Kontrola izrađenih modela

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Izradba muške košulje

Odabrati materijal prema zahtjevima proizvoda

Utvrditi utrošak materijala postavljajući krojne dijelove na materijal

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu muške košulje

Iskrojavanje krojnih dijelova košulje

Spajanje dijelova košulje

Prilagodba košulje na tijelu

Korekcija izrađene košulje

Dorada izrađene košulje

Kontrola izrađenih modela

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Izradba haljine

Odabrati materijal prema zahtjevima proizvoda

Utvrditi utrošak materijala postavljajući krojne dijelove haljine na materijal

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu haljine

Iskrojavanje krojnih dijelova haljine

Spajanje dijelova haljine

Prilagodba haljine na tijelu

Korekcija izrađene haljine

Dorada izrađenih haljine

Kontrola izrađenih modela

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Izradba projektnog zadatka

Izradba projektnog zadatka u skladu s potrebama lokalnog gospodarstva i specifičnosti županije:

• kreiranje i priprema modela za izradbu odjevnog predmeta

• odabir modela i materijala za izradbu odjevnog predmeta s utvrđivanjem utroška materijala

• izradba kroja i njegovo kompletiranje

• izradba plana tehnoloških operacija

• iskrojavanje, šivanje i dorada modela odjevnog predmete

• kontrola izrađenog modela odjevnog predmeta

• prezentacija izrađenog modela odjevnog predmeta.

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Nastavni proces izvodi se kroz vježbe slijedeći teoretske nastavne sadržaje nastavnog predmeta Konstrukcija odjeće.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz predmeta Konstrukcija modnih proizvoda i Materijali u tekstilu. Svi izrađeni krojni dijelovi na Konstrukciji modnih proizvoda koriste se u Izradbi modnih proizvoda. Nastavna cjelina Izradba projektnog zadatka realizira se u skladu s potrebama lokalnog gospodarstva.

Dio sadržaja obvezno se realizira individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama, trgovinama tekstilnim proizvodima i modnim salonima. Radovi se odlažu u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: IZRADA MODNIH PROIZVODA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. odabrati vrstu materijala prema namjeni modnog proizvoda

2. odrediti pomoćni materijal za izradbu modnog proizvoda

3. utvrditi utrošak materijala za izradbu modnog proizvoda

4. izraditi plan tehnoloških operacija rada

5. prilagoditi kroj prema skici modela

6. kontrolirati kroj prije izradbe modnog proizvoda

7. primjenjivati rad na siguran način koristeći strojeve i uređaje pri izradbi modnih proizvoda

8. pripremati i održavati radno mjesto

9. upotrijebiti alate i strojeve za ručno i strojno krojenje i frontalno fiksiranje

10. koristiti suvremene strojeve za šivanje modnih proizvoda

11. rukovati raznim strojevima i uređajima za glačanje modnih proizvoda

12. kontrolirati proizvode u svim fazama izradbe (međufazna kontrola)

13. preoblikovati odjevni predmet prema specifičnim zahtjevima

14. kontrolirati izrađen modni proizvod (završna kontrola)

15. raditi na ekološki prihvatljiv način

16. raditi na siguran način koristeći strojeve i uređaje prilikom dorade modnih proizvoda

17. koristiti suvremene strojeve za doradu modnih proizvoda

18. rukovati raznim strojevima i uređajima za glačanje modnih proizvoda

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Izradba ženske jakne i ogrtača

Odabrati materijal prema zahtjevima proizvoda

Utvrditi utrošak materijala postavljajući krojne dijelove na materijal

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu ženske jakne i ogrtača

Iskrojavanje krojnih dijelova

Spajanje dijelova osnovnog materijala

Spajanje dijelova podstave

Prilagodba ženske jakne i ogrtača na tijelu

Korekcija izrađene ženske jakne i ogrtača

Dorada izrađene ženske jakne i ogrtača

Kontrola izrađenih modela

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Izradba muškog sakoa i ogrtača

Odabrati materijal prema zahtjevima proizvoda

Utvrditi utrošak materijala postavljajući krojne dijelove na materijal

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu muškog sakoa i ogrtača

Iskrojavanje krojnih dijelova

Spajanje dijelova osnovnog materijala

Spajanje dijelova podstave

Prilagodba muškog sakoa i ogrtača na tijelu

Korekcija izrađene muškog sakoa i ogrtača

Dorada izrađenih muškog sakoa i ogrtača

Kontrola izrađenih modela

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Izradba dječje odjeće

Odabrati materijal prema zahtjevima proizvoda

Utvrditi utrošak materijala postavljajući krojne dijelove na materijal

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu dječje odjeće

Iskrojavanje krojnih dijelova

Spajanje dijelova dječje odjeće

Dorada izrađene dječje odjeće

Kontrola izrađenih modela

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Izradba projektnog zadatka

Izradba projektnog zadatka u skladu s potrebama lokalnog gospodarstva i specifičnosti županije:

• kreiranje i priprema modela za izradbu odjevnog predmeta

• odabir modela i materijala za izradbu odjevnog predmeta s utvrđivanjem utroška materijala

• izradba kroja i njegovo kompletiranje

• izradba plana tehnoloških operacija

• iskrojavanje, šivanje i dorada modela odjevnog predmete

• kontrola izrađenog modela odjevnog predmeta

• prezentacija izrađenog modela odjevnog predmeta.

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Nastavni proces izvodi se kroz vježbe slijedeći teoretske nastavne sadržaje nastavnog predmeta Konstrukcija modnih proizvoda.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz predmeta Konstrukcija modnih proizvoda, Modeliranje modnih proizvoda i Materijali u tekstilu.

Svi izrađeni krojni dijelovi na Konstrukciji modnih proizvoda koriste se u Izradbi modnih proizvoda. Korelacija je i s predmetom Modeliranje modnih proizvoda gdje se izvodi modeliranje temeljnih krojeva.

Nastavna cjelina Izradba projektnog zadatka realizira se u skladu s potrebama lokalnog gospodarstva.

Dio sadržaja obvezno se realizira individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama, trgovinama tekstilnim proizvodima i modnim salonima. Radovi se odlažu u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: IZRADA MODNIH PROIZVODA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. odabrati vrstu materijala prema namjeni modnog proizvoda

2. odrediti pomoćni materijal za izradbu modnog proizvoda

3. utvrditi utrošak materijala za izradbu modnog proizvoda

4. izraditi plan tehnoloških operacija rada

5. prilagoditi kroj prema skici modela

6. kontrolirati kroj prije izradbe modnog proizvoda

7. primjenjivati rad na siguran način koristeći strojeve i uređaje pri izradbi modnih proizvoda

8. pripremati i održavati radno mjesto

9. upotrijebiti alate i strojeve za ručno i strojno krojenje i frontalno fiksiranje

10. koristiti suvremene strojeve za šivanje modnih proizvoda

11. rukovati raznim strojevima i uređajima za glačanje modnih proizvoda

12. kontrolirati proizvode u svim fazama izradbe (međufazna kontrola)

13. preoblikovati odjevni predmet prema specifičnim zahtjevima

14. kontrolirati izrađen modni proizvod (završna kontrola)

15. raditi na ekološki prihvatljiv način

16. raditi na siguran način koristeći strojeve i uređaje prilikom dorade modnih proizvoda

17. koristiti suvremene strojeve za doradu modnih proizvoda

18. rukovati raznim strojevima i uređajima za glačanje modnih proizvoda

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Izradba sportske odjeće

Odabrati materijal prema zahtjevima proizvoda

Utvrditi utrošak materijala postavljajući krojne dijelove na materijal

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu sportske odjeće

Šivanje dijelova sportske odjeće

Prilagodba kroja po tijelu

Korekcija izrađene sportske odjeće

Dorada sportske odjeće

Kontrola izrađenih modela

Prezentacija izrađenih modula

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Izradba kolekcije

Kolekcija: izradba skica modela i njihova razrada za izradbu modnih proizvoda

Odabir modela i materijala za izradbu kolekcije s utvrđivanjem utroška materijala

Izradba kroja i njegovo kompletiranje

Izradba plana tehnoloških operacija

Iskrojavanje, šivanje i dorada kolekcije

Kontrola izrađenih modela

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Izradba projektnog zadatka

Samostalna izradba modne kolekcije:

• kreiranje i priprema kolekcije za izradbu

• odabir modela i materijala za izradbu kolekcije s utvrđivanjem utroška materijala

• izradba kroja i njegovo kompletiranje za modnu kolekciju

• izradba plana tehnoloških operacija za modnu kolekciju

• iskrojavanje, šivanje i dorada modela odjevnih predmeta za modnu kolekciju

• kontrola izrađenog modela odjevnih predmeta u modnoj kolekciji

• prezentacija kolekcije putem modne revije.

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Nastavni proces izvodi se kroz vježbe slijedeći teoretske nastavne sadržaje nastavnog predmeta Konstrukcija modnih proizvoda.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz predmeta Konstrukcija modnih proizvoda, Modeliranje modnih proizvoda i Materijali u tekstilu.

Svi izrađeni krojni dijelovi na Konstrukciji modnih proizvoda i Modeliranju modnih proizvoda koriste se u Izradbi modnih proizvoda. Nastavna cjelina Izradba projektnog zadatka realizira se prema interesima polaznika koji samostalno izrađuju tematske, inovativne i kreativne modne kolekcije za natjecanje ili završni rad.

Dio sadržaja obvezno se realizira individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama, trgovinama tekstilnim proizvodima i modnim salonima. Radovi se odlažu u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaMODNO POSLOVANJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Poslovna etika i bonton

Prodajne aktivnosti

Poduzetništvo u tekstilu i odjeći

Osnivanje modne tvrtke i obrta

Računalstvo

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• objasniti komunikaciju i poslovnu etiku

• primjeniti prodajne aktivnosti

• opisati poduzetništvo u obući i kožnoj galanteriji

• provesti osnivanje modne tvrtke i obrta

• koristiti informacijsko-komunikacijske tehnologije u struci

Opis modula:Modno poslovanje uključuje uljudno ponašanje i ophođenje na radnom mjestu, uspješnu komunikaciju sa suradnicima i kupcima, prezentiranje proizvoda, prodaju proizvoda, kvalitetno vođenje poslovne dokumentacije, izradbu jednostavnijega (skraćenog) poslovnog plana, samostalnu uporabu računala, korištenje informacijske tehnologije u struci.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Računalstvo (1. razred, 1 sat, 2 boda)

Računalstvo (2. razred, 1 sat, 1,5 bodova)

Modna tvrtka (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Modna tvrtka (4. razred, 2 sata, 4 boda)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: RAČUNALSTVO

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. primijeniti zdrav i siguran način uporabe računala i objasniti utjecaj računala na okoliš

2. koristiti kulturan način komunikacije internetom

3. provoditi samostalan unos, uređivanje i ispis tekstualnog dokumenta

4. koristiti proračunske tablice i osnovne matematičke i logičke funkcije te grafikone

5. ažurirati podatke

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (ICT)

Osnovni pojmovi

Hardver – računalni uređaji

Softver – programi

Računalne mreže

Uporaba ICT-a u svakodnevnom životu

Sigurnost podataka i autorska prava

Zdravlje, sigurnost i okoliš

Korištenje računala upravljanje datotekama

Računalna okolina

Operacijski sustavi

Programi unutar operacijskog sustava

Radna okolina – desktop

Upravljanje datotekama

Virusi

Informacije i komunikacije

Internet i povijest interneta

Servisi i usluge interneta (forum, chat, društvene mreže, oblaci i ostalo)

Pretraživanje weba, prilagodba web-preglednika

Sigurnost i zaštita na internetu

Obrada teksta

Izbornici i naredbe programa za obradu teksta

Oblikovanje znakova, odlomaka i stranica

Umetanje objekata (tablica, slika, oblika i sl.)

Zaglavlje i podnožje

Numeriranje stranica

Stilovi

Umetanje tablice sadržaja

Korištenje predložaka

Ispis

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: RAČUNALSTVO

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. primijeniti IT alate za izradbu prezentacija i interpretirati obrađene sadržaje na prezentacijama

2. prikupiti informacije iz baze koristeći upite, funkcije i izvješća

3. izraditi jednostavniji multimedijski sadržaj

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Obrada teksta
(napredno)

Oblikovanje stupaca

Kreiranje stilova

Tabulatori

Proračunske tablice

Izbornici i naredbe programa za tablično računanje

Označivanje ćelija (stilovi, oblikovanje sadržaja)

Automatsko popunjavanje ćelija

Formule i funkcije

Grafikoni

Ispis

Prezentacije

Izbornici i naredbe programa za izradbu prezentacija

Izgled slajda

Tekst i slike

Grafikoni, dijagrami, crtanje objekata

Prezentacijski efekti i animacije

Postava dijaprojekcije

Ispis

Multimedija

Izbornici i naredbe programa za izradbu videa

Upravljanje video isječcima

Dodavanje teksta

Dodavanje animacija

Dodavanje zvuka

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MODNA TVRTKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. primjenjivati temeljna načela bontona

2. komunicirati sa suradnicima i kupcima

3. koristiti moralan i etički odnos prema radu

4. primijeniti pravila ponašanja u poslovnom okruženju

5. rješavati konfliktne situacije

6. razlikovati pojmovna određenja u poduzetništvu

7. otkriti prednosti i nedostatke poduzetništva

8. opisati karakteristike poduzetnika

9. odabrati pravni model tvrtke

10. registrirati modnu tvrtku

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Bonton

Pojam i važnost poslovnog bontona

Razine poslovnog bontona

Norme ponašanja u poslovnom komuniciranju

Poslovna etika i etički kodeks

Poslovna komunikacija u modnoj tvrtki

Verbalna, neverbalna komunikacija

Poslovno odijevanje

Poslovna komunikacija

Komunikacijski nesporazumi, sukobi i stilovi rješavanja sukoba

Osnove marketinga

Pojam marketinga i razvoj modnog marketinga

Marketinški proces i marketing miks

Ponašanje potrošača

Istraživanje tržišta

Segmentacija tržišta

Proizvod – modni proizvod

Životni ciklus modnog proizvoda

Proizvodni asortiman – dubina i širina proizvodnog programa

Kvaliteta proizvoda i modna marka

Cijena

Prodaja i distribucija

Promocija

Poduzetništvo

Temeljne odrednice poduzetništva i poduzetnika

Poduzetnička ideja

Pravni oblici poduzetništva – obrt i trgovačka društva

Poduzetnički pothvat – faze pothvata i

ocjena gospodarske opravdanosti pokretanja pothvata

Planiranje poslovanja − Operativni planovi

Osnivanje modne tvrtke

Postupak registracije modne tvrtke

Organiziranje poslovnih funkcija u poduzeću

Plan potrebnih zaposlenika – opis radnih mjesta

Izradba Natječaja za potrebna radna mjesta

Pisanje ponude za posao

Pisanje životopisa – EU CV

Selekcijski intervju – provedba

Rangiranje i odabir radnika

Sastavljanje Ugovora o radu

Izradba promidžbenih materijala

Organizacija rada

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenjem izvan redovne nastave, seminarskim radovima u kojima će polaznici istraživati pomoću dostupnih medija na koji način pospješiti aktivnosti prodaje usmjerene na robu te mjesto prodaje, izvješćima nakon posjeta tvornicama, sajmovima, izložbama, trgovinama tekstilnim proizvodima i modnim salonima.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MODNA TVRTKA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. koristiti metode stvaranja poduzetničkih ideja

2. istražiti poduzetničko okruženje

3. organizirati poslovanje pojedinih dijelova tvrtke

4. izraditi jednostavniji (skraćeni) poslovni plan

5. primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije u

poslovanju tvrtke

6. komunicirati s kupcima i suradnicima (timski raditi)

7. objasniti aktivnosti prodavača usmjerene na robu

8. objasniti aktivnosti prodavača prema prodajnom mjestu

9. prodavati proizvode

10. voditi prodajni razgovor prema fazama

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Poslovna ideja

Istraživanje i razvoj poslovne ideje

Mizija i vizija modne tvrtke

Poslovni planIzradba poslovnog plana modne tvrtke
Poslovanje modne tvrtke

Izradba promidžbenih materijala za modnu tvrtku

Marketing i prodaja i poslovna dokumentacija

Nabava sa skladištem i poslovna dokumentacija

Računovodstvo i financije te poslovna dokumentacija; troškovi poslovanja

Administracija s tajništvom i poslovna dokumentacija

Analiza poslovanja

Prodajni proces

Čimbenici procesa prodaje: kupac, modna roba, mjesto prodaje, prodavač

Zadaće i sposobnosti prodavača

Znanja i vještine prodavača

Neverbalno komuniciranje

Aktivnosti pospješivanja prodaje

Aktivnosti pospješivanja prodaje usmjerene na robu

Aktivnosti pospješivanja prodaje usmjerene na mjesto prodaje

Aktivnosti pospješivanja prodaje usmjerene na kupca

Prodajni razgovor

Faze prodajnog razgovora:

• priprema za vođenje prodajnog razgovora

• uspostavljanje kontakta s kupcem; definiranje potreba kupca

• rješavanje prigovora kupaca; zaključivanje razgovora

• rješavanje reklamacija.

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama, trgovinama tekstilnim proizvodima i modnin salonima.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.2.2.3. Izborni strukovni moduli

Naziv modulaNOVE TEHNOLOGIJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Automatizacija u proizvodnji

Suvremene tehnologije

Bojadisanje materijala

Tisak materijala

Računalno crtanje odjeće

Računalno oblikovanje modnih predmeta

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• pokazati automatizaciju u proizvodnji

• pratiti suvremene tehnologije

• primijeniti bojadisanje i tisak materijala

• računalo oblikovati modne predmeta

Opis modula:Nove tehnologije uključuju praćenje te primjenu novih tehnologija i dostignuća u tekstilnoj industriji i modi radi konkurentnosti na tržištu.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Bojadisanje i tisak (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Suvremene tehnologije (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Računalno oblikovanje modnih proizvoda (4. razred, 4 sata, 8 bodova)Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: BOJADISANJE I TISAK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. primijeniti osnovne postupke bojadisanja

2. bojadisati prirodna vlakna

3. primijeniti tehniku oslikavanja svile

4. bojadisati sintetska vlakna

5. bojadisati mješavinu vlakana

6. demonstrirati batik tisak na tekstilu

7. izvesti sitotisak na tekstilu

8. pokazati ručno oslikavanje šablonom na gotovim modnim proizvodima

9. kreirati dezen i prenijeti ga na plošni proizvod

10. ručno oslikati modni proizvod prema vlastitom ili zadanom uzorku

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Boja i bojilo

Svjetlo i boja

Bojilo

Osnovne teorije bojadisanja

Postupci bojadisanja

Bojadisanje prirodnih vlakana

Bojadisarska svojstva prirodnih vlakana

Bojadisanje celuloznih vlakana reduktivnim i reaktivnim bojilima

Bojadisanje proteinskih vlakana kiselim i reaktivnim bojilima

Tehnike oslikavanja svile

Bojadisanje sintetskih vlakana

Bojadisarska svojstva sintetskih vlakana

Bojadisanje sintetskih vlakana

Bojadisanje mješavina vlakana

Tekstilni tisak

Metode i tehnike tiska

Batik

Sitotisak

Računalna priprema uzorka za sitotisak

Izradba šablona za sitotisak

Jednobojni i višebojni sitotisak

Prijenosni (transfer) tisak

Tisak mlazom tinte

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, laboratorijima bojadisanja i tiska te modnim zbivanjima. Radovi se odlažu u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: SUVREMENE TEHNOLOGIJE

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti pojmove automatizacije, automatike i kibernetike

2. nabrojiti vrste sustava

3. razlikovati procese i objekte na primjerima

4. usporediti vrste vođenja

5. protumačiti vrste automata

6. razlikovati suvremene strojeve za rezanje krojnih naslaga

7. protumačiti pozicioniranje noža u x i y smjeru kod agregata za rezanje

8. analizirati suvremene strojeve za spajanje materijala ultrazvukom

9. izložiti suvremene strojeve za spajanje materijala zavarivanjem laserom

10. komentirati primjenu inteligentne odjeće

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Sustav i automatika

Pojmovi automatike, automatizacije i kibernetike

Sustav i okolina

Unutrašnji poredak sustava

Analiza i sinteza sustava

Informacije i signali

Proces i objekt

Pojam procesa i sustavni prikaz

Pojam objekta

Načini vođenja

Vrste vođenja

Upravljanje

Reguliranje

Servo krug

Automati

Suvremeni strojevi za iskrojavanje krojnih naslaga

Automatski strojevi za iskrojavanje: ubodni nož, vodeni mlaz, laser, ultrazvuk i ostali oblici

Pozicioniranje noža u X i Y smjeru pomoću reguliranog DC servomehanizma

Suvremeni strojevi za spajanje tekstilnih i drugih materijala

Stroj za spajanje zavarivanjem ultrazvukom

Stroj za spajanje zavarivanjem laserom

Inteligentna odjeća

Obilježja inteligentne odjeće

Nastanak i primjena inteligentne odjeće

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama suvremenih strojeva i modnim zbivanjima. Radovi se odlažu u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, radn mapa, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: RAČUNALNO OBLIKOVANJE MODNIH PROIZVODA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. simulirati tehniku prirodnog crtanja i slikanja računalnim crtežom

2. poznavati osnovne funkcije za crtanje u 3D programu

3. prikazati siluetu ljudskog tijela računalnim crtežom i pomoću linija

4. prikazati oblik modnog proizvoda računalnim crtežom pomoću linija

5. prikazati pojedine segmente modnog proizvoda računalnim crtežom pomoću linija

6. prikazati oblik odjevnog predmeta računalnim crtežom pomoću linija

7. prikazati pojedine segmente odjevnog predmeta računalnim crtežom pomoću linija

8. primijeniti osnovne alate za crtanje u grafičkim prikazima modnog proizvoda

9. prikazati odjevni predmet računalnom skicom pomoću geometrijskih oblika, linija, ispuna boja i dezena

10. prikazati modni proizvod računalnom skicom pomoću geometrijskih oblika, linija, ispuna boja i dezena

11. nacrtati odjevni predmet pomoću geometrijskih oblika i linija

12. nacrtati modni proizvod pomoću geometrijskih oblika i linija

13. prikazati računalnim crtežom grupu odjevnih predmeta koja se može kombinirati primjenom nosivosti

14. prikazati računalnim crtežom grupu modnih proizvoda koja je namjenom pripada istoj grupi modnog proizvoda

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Uvod u računalno oblikovanje

Upoznavanje osnova vektorske grafike − način oblikovanja pomoću geometrijskih oblika: točke, linije, krivulje

Crtanje osnovnih linija i oblika u programu za vektorske grafike

Crtanje kontura odjevnih i modnih predmeta u programu za vektorske grafike

Oblikovanje odjeće i modnih proizvoda pomoću računala

Kreiranje osnovnih kontura grupe odjevnih predmeta i modnih proizvoda

Crtanje odjevnog predmeta i modnog proizvoda iz različitih kutova gledanja: vanjski, unutarnji dio, bočno, sprijeda, straga

Upisivanje tekstualnih i dimenzijskih karakteristika pojedinih detalja odjevnog predmeta i modnog proizvoda

Modeliranje odjeće i modnih proizvoda pomoću računala

Oblikovanje odjevnog predmeta i modnog proizvoda na temu mogućih varijanti detalja dodavanjem/oduzimanjem novih/starih linija ili oblika

Oblikovanje pojedinačnih detalja za odjevni predmet i modni proizvod

Oblikovanje kolekcije ili grupe modnih proizvoda

Oblikovanje manje grupe odjevnih predmeta i proizvoda na zadanu temu

Oblikovanje manje grupe odjevnih predmeta i proizvoda po željenom izboru

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Nastavni predmet Računalno oblikovanje modnih proizvoda realizira se u cilju izradbe projektnih zadataka.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaMODA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Tradicijsko i unikatno oblikovanje modnih proizvoda

Industrijski dizajn

Modni projekt

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• analizirati tradicijsko i unikatno oblikovanje modnih proizvoda

• identificirati industrijski dizajn

• osmisliti modni projekt

Opis modula:Modni dizajn uključuje razlikovanje tradicijskih, modnih i suvremenih stilova odijevanja, analizu unikatnog, tradicijskog i industrijskog oblikovanja modnih proizvoda, razlikovanje odijevanja prema zahtjevima za različite prilike i namjene, praćenje aktualnih modnih trendova, predlaganje kreativnih rješenja modnog proizvoda, prikupljanje i analizu podataka prema zahtjevima projektnog zadatka, procjenu mogućnosti izradbe projekta, planiranje faza realizacije projekta, izradbu projektnog zadatka, prikupljanje i dokumentiranje podataka te prezentiranje projektnog zadatka.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Modni dizajn (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Modni dizajn (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Modni projekt (4. razred, 4 sata, 8 bodova)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: MODNI DIZAJN

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. nabrojiti obilježja i tehnike ili načine izradbe unikatnog, obrtnički proizvedenoga modnog proizvoda

2. objasniti razliku između unikatnog i industrijskoga modnog proizvoda

3. razlikovati hrvatske tradicijske elemente tekstilne kulturne baštine

4. navesti primjer hrvatskoga modnog branda koji koristi elemente kulturne baštine u oblikovanju suvremenih modnih proizvoda

5. skicirati modni dodatak koristeći hrvatske tradicijske elemente tekstilne kulturne baštine

6. primijeniti elemente tekstilne kulturne baštine u oblikovanju suvremenih modnih proizvoda

Razrada
Nastavne cjelineRazrada – Nastavne teme
Zanatski dizajn

Unikatna, obrtnička, industrijska proizvodnja

Unikatni modni proizvodi

Skiciranje unikatne odjeće i modnih dodataka

Tradicijsko odijevanja

Moda, modni dodatci i materijali tradicijskog odijevanja

Posjet i razgled zavičajnog muzeja

Skiciranje odjeće i modnih dodataka autohtonoga tradicijskog odijevanja

Izradba uratka o odjevnom predmetu ili modnom dodatku unutar autohtonoga tradicijskog načina odijevanja

Analiza odjeće i modnih dodataka prema artefaktu iz zavičajnog muzeja

Oblikovanje suvremene odjeće inspirirane tradicijskom i kulturnom baštinom

Industrijski dizajn

Dizajn, industrijski dizajn, zanimanje dizajner

Okolnosti pojave industrijskog dizajna

Bauhaus; škola za arhitekturu i primijenjenu umjetnost

Modni stilovi prve polovice 20. stoljeća

Moda, modni dodatci i materijali stilova odijevanja prve polovice 20. stoljeća i znameniti modni kreatori

Skiciranje odjeće i modnih dodataka stilova odijevanja prve polovice 20. stoljeća

Izradba uratka o odjevnom predmetu, modnom dodatku ili modnom kreatoru prve polovice 20. stoljeća

Kreiranje mini kolekcije inspirirane stilom ili modnim kreatorom prve polovice 20. stoljeća

Modni stilovi druge polovice 20. stoljeća

Moda i modni dodatci stilova odijevanja druge polovice 20. stoljeća i znameniti modni kreatori

Skiciranje odjeće i modnih dodataka stilova odijevanja druge polovice 20. stoljeća

Analiza modnih časopisa, modnih kataloga, web portala

Prikupljanje, razvrstavanje i analiza propagandnih materijala iz područja modnog dizajna druge polovice 20. stoljeća

Izradba uratka o odjevnom predmetu, modnom dodatku ili modnom kreatoru druge polovice 20. stoljeća

Posjet i razgled modnog salona ili modnog obrta ili modnog poduzetništva

Analiza odjeće i/ili modnih dodataka prema asortimanu posjećenog modnog salona

Oblikovanje modela inspirirane stilom ili modnim kreatorom druge polovice 20. stoljeća

Suvremeni stilovi odijevanja

Suvremeni stilovi odijevanja; klasični, romantični, militaristički, urbani, mornarski, avangardni, alternativni

Skiciranje odjeće i modnih dodataka suvremenih stilova odijevanja

Izradba uratka o suvremenom modnom stilu

Crtanje mini kolekcije prema određenom suvremenom stilu odijevanja ili modnom autoru

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom. Tijekom prvog polugodišta organizira se posjet zavičajnom muzeju, a tijekom drugog polugodišta modnom salonu, modnom obrtu ili modnom poduzetništvu u gradu i županiji.

Vježbe, crteži, istraživanja, referati, izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu .

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski zadatak, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, modni zadatak i modna kolekcija.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MODNI DIZAJN

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti pojam dizajna

2. obrazložiti razlog nastanka i razvoja industrijskog dizajna

3. nabrojati faze metodologije industrijskog dizajna

4. razlikovati modnu ilustraciju i modnu fotografiju unutar kulturoloških i vremenskih okvira

5. objasniti i smjestiti u vrijeme specifične modne stilove odijevanja tijekom 20. stoljeća

6. skicirati primjere modnih stilova odijevanja i modne dodatke u cjelini

7. raščlaniti i tehničkim crtežom prikazati sve sastavne elemente određenoga modnog stila u odijevanju

8. prikupiti informacije o modnom stilu ili modnom dodatku

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Metodologija industrijskog dizajna

Forma i sadržaj u dizajnu

Metodologija industrijskog dizajna

Analitička faza, kreativna faza, faza realizacije i faza opservacije

Vrste crteža u modnom dizajnu

Vrste crteža u modnom dizajnu: modna ilustracija, skica, modni crtež, projektni crtež, konstrukcijski crtež

Kratki povijesni pregled razvoja modne ilustraciji od pojave prvih ilustriranih modnih časopisa do modne ilustracije danas

Kratki pregled modnih crteža suvremenih renomiranih modnih dizajnera

Vježbe crtanja skice, modnog crteža i modne ilustracije prema predlošku modnih proizvoda kombinacijom crtačkih i slikarskih tehnika

Modne siluete

Osnovne siluete odjeće, modne linije, A-linija, H-linija, X-silueta, T-silueta, V-silueta, O-linija

Crtanje odjeće i ucrtavanje elemenata odjeće na zadane osnovne siluete

Samostalno oblikovanje odjeće na zadane osnove siluete.

Modne linije; Y-linija, linija tulipan, ampir, silueta

Crtanje odjeće i ucrtavanje elemenata odjeće na modne linije

Samostalno oblikovanje odjeće za odabrane modne siluete

Posjet aktualnog sajma mode ili modnog događaja

Analiza odjeće i modnih dodataka prema prezentiranoj kolekciji ili modelu s modnog sajma ili događaja

Odjeća prema namjeni

Odjeća prema namjeni

Crtanje odjeće i ucrtavanje elemenata odjeće prema namjeni

Samostalno oblikovanje odjeće na zadanoj figuri prema namjeni

Modni stilovi 21. stoljeća

Brandovi u odjeći, obući, nakitu, kozmetici

Modni brandovi iz Hrvatske

Svjetski modni brandovi

Posjet ekskluzivnog prostora s ponudom najpoznatijih hrvatskih i svjetskih modnih brandova

Pisana analiza jednog branda

Modna fotografija

Kratki povijesni pregled nastanka i razvoja modne fotografije

Vrste modne fotografije prema namjeni, cilju, ambijentu, ugođaju

Analiza modnih fotografija u modnim časopisima, katalozima, propagandnom materijalu renomiranih brandova, na web portalima i drugo

Renomirani suvremeni modni fotografi u svijetu i Hrvatskoj

Ekologija i modni dizajn

Ekologija i moda

Nove tendencije u modnom dizajnu

Crtanje odjeće i modnih dodataka na temu ekologija

Estetska načela oblikovanja odjeće i modnih dodataka

Crtanje odjeće i modnih dodataka prema predlošku samostalno odabranog modela

Samostalno oblikovanje odjeće i modnih dodataka na odabranu temu

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom. Tijekom prvog polugodišta organizira se posjet aktualnom modnom sajmu ili modnom događaju, a tijekom drugog polugodišta posjet ekskluzivnom prostoru s ponudom najpoznatijih hrvatskih i svjetskih modnih brandova. Dio sadržaja obvezno se realizira individualnim radom: istraživanje i učenje izvan redovne nastave, terenske i timske aktivnosti, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta muzeju, sajmovima, izložbama, galerijama i modnim zbivanjima. Vježbe, crteži, istraživanja, referati, izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komiuikacija i suradnja u radu.

Oblici usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski zadatak, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, modni zadatak i modna kolekcija.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: MODNI PROJEKT

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. analizirati prikupljene informacije o projektnom zadatku

2. procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka

3. isplanirati faze realizacije projektnog zadatka

4. pripremiti sav potreban sadržaj za izradbu projekta

5. izraditi projektni zadatak

6. izraditi izvješće o provedbi pojedinih faza modnog projekta u skladu s uputama

7. prezentirati rezultate modnog projekta u skladu s uputama

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Izradba modnog projekta, modnog dodataka

Projekt od ideje do realizacije

Posjet razvojnom odjelu jedne modne industrije

Prikupljanje i analiza informacija o projektnom zadatku

Izradba prijedloga projekta

Procjena i razrada faza realizacije projektnog zadatka

Priprema materijala i izradba krojeva

Izradba projektnog zadatka

Izradba pisanog uratka o projektnom zadatku

Prezentacija projekta

Izradba modnog projekta, odjevnog predmeta

Prikupljanje i analiza informacija o projektnom zadatku

Izradba prijedloga projekta; procjena i razrada faza realizacije projektnog zadatka

Priprema materijala i izradba krojeva

Izradba projektnog zadatka

Izradba pisanog uratka o projektnom zadatku

Prezentacija projekta

Izradba modnog projekta, modela

Posjet aktualnoga modnog događaja, modnog sajma ili modne revije prema lokaciji

Prikupljanje i analiza informacija o projektnom zadatku

Izradba prijedloga projekta; procjena i razrada faza izradbe projektnog zadatka i procjena materijalnih troškova

Priprema materijala i izradba krojeva

Realizacija projektnog zadatka

Izradba pisanog uratka o projektnom zadatku

Prezentacija projekta

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom. Tijekom prvog polugodišta organizira se razgled razvojnog odjela jedne modne industrije, a tijekom drugog polugodišta posjet aktualnom modnom događaju, imodnom sajmu ili modnoj reviji u gradu ili županiji.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: istraživanje i učenje izvan redovne nastave, terenske i timske aktivnosti, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta muzeju, sajmovima, izložbama, galerijama i modnim zbivanjima. Vježbe, crteži, istraživanja, referati, izvješća odlažu se u radnu mapu.

Nastavna cjelina Izradba projektnog zadatka realizira se prema interesima polaznika koji samostalno izrađuju tematske, inovativne i kreativne modne kolekcije za natjecanje ili završni rad.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski zadatak, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, modni zadatak i modna kolekcija.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaKOSTIMOGRAFIJA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Povijesni stilovi odijevanja

Suvremeni modni stilovi

Kostimografski projekt

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• analizirati stilovi odijevanja

• identificirati suvremeni modne stilove

• osmisliti kostimografski projekt

Opis modula:Kostimografija uključuje razlikovanje povijesnih i suvremenih stilova odijevanja, analizu kostimografskog oblikovanja proizvoda, razlikovanje odijevanja prema zahtjevima za različite prilike i namjene, praćenje aktualnih modnih trendova, predlaganje kreativnih rješenja kostimografskog projekta, prikupljanje i analizu podataka prema zahtjevima projektnog zadatka, procjenu mogućnosti izradbe projekta, planiranje faza realizacije projekta, izradbu projektnog zadatka, prikupljanje i dokumentiranje podataka te prezentiranje projektnog zadatka.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Modni stilovi (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Modni stilovi (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Kostimografski projekt (4. razred, 4 sata, 8 bodova)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: MODNI STILOVI

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. nabrojiti povijesne stilove odijevanja

2. razlikovati povijesne stilove odijevanja

3. opisati specifičnosti odjeće i modnih dodataka povijesnih stilova

4. skicirati povijesne kostime i modne dodatke u cjelini

5. raščlaniti i tehničkim crtežom prikazati sve sastavne elemente povijesnog kostima

6. prikupiti informacije o povijesnom kostimu ili modnom dodatku

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kostimografija

Kostimografija; pojam, nastanak i kratki povijesni pregled razvoja

Kostimograf, obilježja zanimanja

Kazališna i filmska kostimografija

Svjetski i hrvatski poznati kostimografi, vizualni dokumentirani preglednik

Prikupljanje i analiza vizualnih podataka o poznatim hrvatskim filmskim i kazališnim kostimografima

Povijesni stilovi

Moda, modni dodatci i materijali civilizacija starog vijeka; Mezopotamija, Egipat, egejske kulture, Grčka, Rim

Skiciranje odjeće i modnih dodataka civilizacija starog vijeka

Izradba pisanog uratka o odjevnom predmetu ili modnom dodatku civilizacija starog vijeka

Odjeća, modni dodatci i materijali u razdobljima i stilovima europskoga srednjeg vijeka; kasna antika, predromanika, romanika, gotika

Skiciranje odjeće i modnih dodataka stilova europskoga srednjeg vijeka

Izradba uratka o odjevnom predmetu ili modnom dodatku stilova europskoga srednjeg vijeka

Odjeća, modni dodatci i materijali stilova novog vijeka; renesansa, barok, rokoko, direktorij

Skiciranje odjeće i modnih dodataka stilova novog vijeka. Izradba uratka o odjevnom predmetu ili modnom dodatku stilova novog vijeka

Posjet zavičajnog muzeja

Analiza odjeće i modnih dodataka prema artefaktu iz zavičajnog muzeja

Stilovi odijevanja 19. stoljeća

Moda, modni dodatci i materijali stilova odijevanja prve polovice 19. stoljeća; ampir i bidermeier

Skiciranje odjeće i modnih dodataka stilova odijevanja prve polovice 19. stoljeća

Izradba uratka o odjevnom predmetu ili modnom dodatku stilova odijevanja prve polovice 19. stoljeća

Odjeća, modni dodatci i materijali stilova odijevanja druge polovice 19. stoljeća; moda krinoline, turnir, belle epoque

Skiciranje odjeće i modnih dodataka stilova odijevanja druge polovice 19. stoljeća

Izradba uratka o odjevnom predmetu ili modnom dodatku stilova odijevanja druge polovice 19. stoljeća

Modni stilovi prve polovice 20. stoljeća

Moda, modni dodatci i materijali stilova odijevanja prve polovice 20. stoljeća i znameniti modni kreatori

Skiciranje odjeće i modnih dodataka stilova odijevanja prve polovice 20. stoljeća

Izradba uratka o odjevnom predmetu, modnom dodatku ili modnom kreatoru prve polovice 20. stoljeća

Modni stilovi druge polovice 20. stoljeća

Moda i modni dodatci stilova odijevanja druge polovice 20. stoljeća i znameniti modni kreatori

Skiciranje odjeće i modnih dodataka stilova odijevanja druge polovice 20. stoljeća

Izradba uratka o odjevnom predmetu, modnom dodatku ili modnom kreatoru druge polovice 20. stoljeća

Posjet Zbirci tekstila, mode i modnog pribora Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu

Analiza odjeće i modnih dodataka prema artefaktu iz Zbirke tekstila, mode i modnog pribora Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom. Tijekom prvog polugodišta organizira se posjet zavičajom muzeju, a tijekom drugog polugodišta Zbirci tekstila, mode i modnog pribora ili drugim muzejskim zbirkama.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: istraživanje i učenje izvan redovne nastave, terenske aktivnosti, referati, izvješća nakon posjeta muzeju, sajmovima, izložbama i modnim zbivanjima. Vježbe, crteži, istraživanja, referati, izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski zadatak, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, modni zadatak i modna kolekcija.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnoga predmeta: MODNI STILOVI

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati suvremene modne stilove

2. opisati modne siluete suvremenog odijevanja

3. skicirati modne siluete suvremenog odijevanja

4. opisati obilježja odjeće prema namjeni

5. skicirati odjevne kombinacije prema namjeni

6. primijeniti estetska načela oblikovanja odjeće i modnih dodataka

7. prikupiti informacije o aktualnome modnom stilu ili brandu

8. raščlaniti i tehničkim crtežima prikazati sve sastavne dijelove jednog modela iz najnovije sezonske kolekcije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Suvremeni stilovi odijevanja

Suvremeni stilovi odijevanja; klasični, romantični, militaristički, urbani, mornarski, avangardni, alternativni

Skiciranje odjeće i modnih dodataka suvremenih stilova odijevanja

Izradba uratka o suvremenom modnom stilu

Modne siluete

Osnovne siluete odjeće, modne linije, A-linija, H-linija, X-silueta, T-silueta, V-silueta, O-linija

Crtanje odjeće i ucrtavanje elemenata odjeće na zadane osnovne siluete

Samostalno oblikovanje odjeće na zadane osnove siluete

Modne siluete: Y-linija, linija tulipan, ampir silueta, charlston silueta

Crtanje odjeće i ucrtavanje elemenata odjeće na modne siluete

Samostalno oblikovanje odjeće na modne siluete

Posjet aktualnomu modnom sajmu ili događaja

Analiza odjeće i modnih dodataka prema prezentiranoj kolekciji ili modelu na modnom sajmu ili događaju

Odjeća prema namjeni

Odjeća prema namjeni

Crtanje odjeće i ucrtavanje elemenata odjeće prema namjeni

Samostalno oblikovanje odjeće na zadanoj figuri prema namjeni

Modni stilovi 21. stoljeća

Brandovi u odjeći, obući, nakitu, kozmetici

Modni brandovi renomiranih hrvatski modnih industrija

Svjetski modni brandovi

Razgled ekskluzivnog prostora s ponudom najpoznatijih hrvatskih i svjetskih modnih brandova

Pisana analiza jednog branda

Estetska načela oblikovanja odjeće i modnih dodataka

Modno crtanje odjeće i modnih dodataka prema predlošku zadanog modela

Modno crtanje odjeće i modnih dodataka prema predlošku samostalno odabranog modela

Samostalno oblikovanje odjeće i modnih dodataka na odabranu temu

Napomene:

Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom. Tijekom prvog polugodišta organizira se posjet aktualnomu modnom sajmu ili modnom događaju, a tijekom drugog polugodišta ekskluzivnom prostoru s ponudom najpoznatijih hrvatskih i svjetskih modnih brendova.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: istraživanje i učenje izvan redovne nastave, terenske i timske aktivnosti, referati, izvješća nakon posjeta muzeju, sajmovima, izložbama, galerijama i modnim zbivanjima. Vježbe, crteži, istraživanja, referati, izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu i kostomografska mapa.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski zadatak, problemski zadatak, kostimografska mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, kostimografski zadatak i kostimografska kolekcija.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnoga predmeta: KOSTIMOGRAFSKI PROJEKT

Razred: četvrti (4.)

Kroz ovaj predmet u četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. analizirati prikupljene informacije o projektnom zadatku

2. procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka

3. isplanirati faze realizacije projektnog zadatka

4. pripremiti i odabrati sav potreban materijal za izradbu projekta

5. izraditi projektni zadatak u skladu s uputama

6. izraditi izvješće o provedbi pojedinih faza kostimografskog projekta u skladu s uputama

7. prezentirati rezultate kostimografskog projekta u skladu s uputama

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Izradba kostimografskog projekta, modnog dodataka

Projekt od ideje do realizacije

Razgled kostimografskog odjela u zavičajnom kazalištu

Prikupljanje i analiza informacija o projektnom zadatku

Izradba prijedloga projekta; procjena i razrada faza realizacije projektnog zadatka

Priprema materijala i izradba krojeva

Izradba projektnog zadatka

Izradba pisanog uratka o projektnom zadatku

Prezentacija projekta

Izradba kostimografskog projekta, odjevnog predmeta

Prikupljanje i analiza informacija o projektnom zadatku

Izradba prijedloga projekta; procjena i razrada faza realizacije projektnog zadatka

Priprema materijala i izradba krojeva

Izradba projektnog zadatka

Izradba pisanog uratka o projektnom zadatku

Prezentacija projekta

Izradba kostimografskog projekta, modela u cjelini

Razgled kostimografskog odjela i fundusa kostima televizijske kuće

Prikupljanje i analiza informacija o projektnom zadatku

Izradba prijedloga projekta; procjena i razrada faza realizacije projektnog zadatka i procjena materijalnih troškova

Priprema materijala i izradba krojeva

Izradba projektnog zadatka

Izradba pisanog uratka o projektnom zadatku

Prezentacija projekta

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom. Tijekom prvog polugodišta organizira se posjet kostimografskom odjelu u kazalištu, a tijekom drugog polugodišta posjet kostimografskom odjelu u televizijskoj kući.

Dio sadržaja obvezno se realizira individualnim radom: istraživanje izvan nastave, terenske i timske aktivnosti, individualni rad, izvješća nakon posjeta muzeju, kazališnim predstavama, sajmovima, izložbama i modnim zbivanjima, individualni projekt. Vježbe, crteži, istraživanja, pisani uradci odlažu se u radnu mapu.

Nastavna cjelina Izrada projektnog zadatka realizira se prema interesima polaznika koji samostalno izrađuju tematske, inovativne i kreativne modne kolekcije za natjecanje ili završni rad.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski zadatak, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, kostimografski zadatak i kostimografska kolekcija.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaTRADICIJA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Narodne nošnje

Tekstilne rukotvorine

Tradicijski projekt

Cilj modula:

• analizirati narodne nošnje

• koristiti tekstilne rukotvorine u kreiranju modnih proizvida

• osmisliti tradicijski projekt

Opis modula:Tradicija uključuje razlikovanje osnovnih obilježja narodnih nošnji na području Hrvatske: panonsko, dinarsko i jadransko etnografsko područje, razlikovanje primjera i tehnike tekstilnih rukotvorina na tlu Hrvatske, primjena elemenata nacionalne i kulturne baštine u oblikovanju modnih i tekstilnih proizvoda, prikupljanje informacija o narodnim nošnjama i tekstilnim rukotvorinama, predlaganje kreativnih rješenja tradicijskog projekta, prikupljanje i analiziranje podataka prema zahtjevu projektnog zadatka, procjenu mogućnosti izradbe projekta, planiranje koraka realizacije projekta, izradbu projektnog zadatka, prikupljanje i dokumentiranje podataka te prezentiranje projektnog zadatka.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Tradicijsko odijevanje i tekstilne rukotvorine (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Tradicijsko odijevanje i tekstilne rukotvorine (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Tradicijski projekt (4. razred, 4 sata, 8 bodova)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnoga predmeta: TRADICIJSKO ODIJEVANJE I TEKSTILNE RUKOTVORINE

Razred: drugi (2.)

Kroz ovaj predmet u drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati narodne nošnje Hrvatske

2. napisati osnovna obilježja narodne nošnje panonskog, dinarskog i jadranskog etnografskog područja prema predlošku

3. objasniti važnost i ulogu boje u tradicijskom odijevanju

4. prikupiti informacije o autohtonoj narodnoj nošnji i dodatcima

5. koristiti elemente nacionalne i kulturne baštine u oblikovanju modnih i tekstilnih proizvoda

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Tradicijsko odijevanje

Tradicijsko odijevanje, kratki vizualni povijesni pregled

Podjela hrvatskih narodnih nošnji prema geografskom položaju

Osnovna obilježja, sličnosti i različitosti, narodne nošnje panonskog, dinarskog i jadranskoga etnografskog područja

Uloga i značaj boja u tradicijskom odijevanju

Simbolika boja

Magijsko značenje pojedinih boja

Značenja bijele boje u hrvatskom folkloru

Boje u folklornom tekstilu u Hrvatskoj

Crtanje primjera folklornog tekstila prema statusnom rangiranju žena prema predlošku u boji

Crtanje detalja veza prema predlošku specifičnih primjera ruha ili drugih tekstilnih rukotvorina

Razgled zavičajnog muzeja

Analiza odjeće i modnih dodataka prema artefaktu iz zavičajnog muzeja

Tradicijski nakit

Tradicijski nakit

Skiciranje primjera tradicijskog nakita

Analiziranje tehnike izradbe nekih primjera ogrlica

Prikupljanje i sortiranje pisanih i vizualnih podataka o tradicijskom nakitu prema lokaciji

Dodaci ruhu u tradicijskom odijevanju

Posjet i razgovor s članovima jedne Udruge za očuvanje i promicanje narodne baštine

Pokrivala za glavu; opremanje glave, oglavlja

Skiciranje primjera ženskog oglavlja

Prikupljanje podataka o vrstama oglavlja i načina opremanja glave na određenom području

Obuća i njeno značenje u seoskim zajednicama

Opančarski obrt

Crtanje raznolikih primjera obuće

Čarape, obojci i nazupci

Crtanje detalja veza prema predlošku specifičnih čarapa određenog područja

Torbe; muške i ženske, u domaćinstvu i gospodarstvu

Skiciranje raznih primjera prema području i namjeni torbe

Crtanje suvremenih torbi s elementima tradicijskog veza

Utjecaj mode u folklornom tekstilu

Utjecaj modnih noviteta početkom 20. stoljeća na tradicijski način odijevanja

Promjene u folklornom tekstilu između dvaju svjetskih ratova

Dodatci folklornom tekstilu nakon Drugoga svjetskog rata; obuća, torbe

Crtanje suvremenih odjevnih predmeta s elementima tradicijskog veza

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Terenska nastava planira se tijekom prvog polugodišta − posjet zavičajnom muzeju, a tijekom drugog polugodiša posjet i razgovor s članovima jedne Udruge za očuvanje i promicanje narodne baštine.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: istraživanje i učenje izvan redovne nastave, terenske i timske aktivnosti, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta muzeju, udrugama, izložbama i modnim zbivanjima. Vježbe, crteži, istraživanja, referati, izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmeno provjeravanje, pisano provjeravanje, praktično provjeravanje, seminarski zadatak, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, tradicijski zadatak i tradicijska modna kolekcija.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnoga predmeta: TRADICIJSKO ODIJEVANJE I TEKSTILNE RUKOTVORINE

Razred: treći (3.)

Kroz ovaj predmet u trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. nabrojati najpoznatije tradicijske rukotvorine

2. skicirati primjer tradicijskog veza

3. razlikovati vrste tradicionalnih vezova i ukrašavanja odjeće

4. objasniti važnost i ulogu boje u tradicijskom vezu i ukrašavanju

5. prikupiti informacije o autohtonim tekstilnim rukotvorinama

6. primijeniti elemente tekstilnih rukotvorina u oblikovanju modnih i tekstilnih proizvoda

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Etnologija

Etnologija, duhovna kultura, folklor

Etnolozi

Ustanove, instituti etnologije i folkloristike u Republici Hrvatskoj

Narodna nošnja i tekstilne rukotvorine panonskog područja

Opće značajke panonskog ruha

Muška nošnja sjeverne Hrvatske

Crtanje osnovnih dijelova muške nošnje panonskog područja

Ženska nošnja sjeverozapadnog dijela panonskog područja, hrvatske Posavine, Slavonije, Baranje

Crtanje osnovnih dijelova ženskog platnenog ruha

Prisustvovanje smotri/događaju folklornog ansambla narodnih plesova

Analiza odjeće i modnih dodataka ansambla usporedbom autentične tradicijske odjeće i replika narodnih nošnji

Tekstilne rukotvorine: lepoglavska čipka, slavonski zlatovez, paška čipka, posavska ruža i ostale rukotvorine

Crtanje tradicionalnih, prepoznatljivih uzoraka veza panonskog dijela po predlošku

Crtanje suvremene odjeće, modnih dodataka i drugih tekstilnih proizvoda primjenom elemenata folklornog tekstila

Narodna nošnja dinarskog područja

Opće značajke dinarskog ruha

Muška nošnja dinarskog područja

Crtanje dijelova dinarske muške nošnje

Ženska nošnja dinarskog područja

Crtanje dijelova ženskoga dinarskog ruha

Tekstilne rukotvorine dinarskog područja

Crtanje tradicionalnih, prepoznatljivih uzoraka veza po predlošku

Skiciranje nošnji prema predlošku kombinacijom crtačkih i slikarskih tehnika

Crtanje suvremene odjeće, modnih dodataka i drugih tekstilnih proizvoda primjenom elemenata folklornog tekstila

Narodna nošnja jadranskog područja

Posjet institucijama s tradicijskim zbirkama narodnih nošnji

Analiza odjeće, modnih dodataka i rukotvorina razgledanih tradicijskih zbirki

Opće značajke nošnje jadranskog područja

Muška nošnja jadranskog područja

Crtanje dijelova jadranske muške nošnje

Ženska nošnja jadranskog područja

Crtanje dijelova jadranske ženske nošnje

Skiciranje nošnji prema predlošku kombinacijom crtačkih i slikarskih tehnika

Crtanje suvremene odjeće, modnih dodataka i drugih tekstilnih proizvoda primjenom elemenata folklornog tekstila

Tradicijski elementi u suvremenoj odjeći

Modni brandovi koji koriste elemente kulturne baštine u oblikovanju suvremenih modnih proizvoda

Skicirati dezen za modnu tkaninu koristeći hrvatske tradicijske elemente kulturne baštine

Crtanje modnih proizvoda inspiriranih narodnom nošnjom i tekstilnim rukotvorstvom

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom. Tijekom prvog polugodišta prisustvuje se smotri ili događaju folklornog ansambla narodnih plesova, a tijekom drugog polugodišta posjećuje se Zbirka narodnih nošnji u etnografskim ili zavičajnim muzejima i galerijama.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: istraživanje i učenje izvan redovne nastave, terenske i timske aktivnosti, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta muzeju, udrugama, izložbama i modnim zbivanjima. Vježbe, crteži, istraživanja, referati, izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski zadatak, referat, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, tradicijski zadatak i tradicijska modna kolekcija.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnoga predmeta: TRADICIJSKI PROJEKT

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. prikupiti i analizirati informacije o projektnom zadatku

2. procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka

3. isplanirati faze realizacije projektnog zadatka

4. pripremiti i odabrati sav potreban materijal za izradbu projekta

5. izraditi projektni zadatak

6. izraditi izvješće o provedbi pojedinih faza tradicijskog projekta u skladu s uputama

7. prezentirati rezultate tradicijskog projekta u skladu s uputama

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Tradicijski projekt modnog dodatka

Projekt od ideje do realizacije

Aktivno sudjelovanje u jednoj autohtonoj radionici u organizaciji Udruge za očuvanje i promicanje narodne baštine

Prikupljanje i analiza informacija o projektnom zadatku

Izradba prijedloga projekta; procjena i razrada faza realizacije projektnog zadatka

Priprema materijala i izradba krojeva

Realizacija projektnog zadatka

Izradba pisanog uratka o projektnom zadatku

Prezentacija projekta

Projekt modnog proizvoda inspiriranog tradicijom

Posjet institucijama s tradicijskim zbirkama narodnih nošnji

Prikupljanje i analiza informacija o projektnom zadatku

Izradba prijedloga projekta; procjena i razrada faza realizacije projektnog zadatka i procjena materijalnih troškova

Priprema materijala i izradba krojeva

Realizacija projektnog zadatka

Izradba pisanog uratka o projektnom zadatku

Prezentacija projekta

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Tijekom prvog polugodišta obvezno je prisustvovanje smotri ili događaju folklornog ansambla narodnih plesova, a tijekom drugog polugodišta posjet Zbirci narodnih nošnji u etnografskim ili zavičajnim muzejima i galerijama.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom koji uključuje istraživanje izvan nastave, terenske i timske aktivnosti, individualni rad, izvješće sa sajmova, modnih revija, kazališnih predstava, galerija, izložbi, modnih događanja, individualni projekt. Vježbe, crteži, istraživanja, pisani uradci odlažu se u radnu mapu.

Nastavna cjelina Izradba projektnog zadatka realizira se prema interesima polaznika koji samostalno izrađuju tematske, inovativne i kreativne modne kolekcije za natjecanje ili završni rad.

Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski zadatak, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, tradicijska modna kolekcija, modni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv modulaPOSLOVNE KOMUNIKACIJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Poslovna etika

Komunikacija

Tržište modnih proizvoda

Promocija modnih proizvoda

Marketinški projekt

Cilj modula:

• primijeniti poslovnu etiku i komunikaciju

• procjeniti tržište obuće i kožne galanterije

• predstaviti obuću i kožnu galanterije

• planirati marketinški projekt

Opis modula:Poslovnim komunikacijama postiže se uljudno ponašanje i ophođenje na radnom mjestu, uspješno komuniciranje sa suradnicima i kupcima, poslovno dopisivanje, rukovanje uredskom tehnikom, kreativno razmišljanje, uspješno istraživanje i segmentiranje tržišta, komunikacija s tržištem, promocija modnih proizvoda te distribucija i prodaja modnih proizvoda.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Poslovna komunikacija (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Marketing (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Marketinški projekt (4. razred, 4 sata, 8 bodova)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmet: POSLOVNA KOMUNIKACIJA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti pojam etike

2. razlikovati načine uljudnog ponašanja različitih kultura

3. primjenjivati pravila ponašanja

4. primjenjivati temeljna načela bontona

5. razvijati metode prodaje i usluga

6. napisati i oblikovati poslovni dopis

7. primijeniti računalnu tehniku u poslovnom dopisivanju

8. razlikovati kvalitetnu i nekvalitetnu komunikaciju

9. koristiti marketinšku komunikaciju

10. demonstrirati inovativne metode komunikacije u radu s kupcima

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme

Povijesni razvoj

bontona

Povijest bontona

Pravila lijepog ponašanja u zemljama svijeta

Društveno odgovorno poslovanje

Etično i moralno poslovanje

Briga za društvena pitanja

Odnosi s lokalnom zajednicom

Održivi razvoj

Zaštita okoliša

Upravljanje prodajom

Razvoj vještine prodaje

Koncepti prodaje

Promjene u prodaji

Modeli prodaje

Proces prodaje

Kako i gdje tražiti potencijalne kupce

Kako naučiti prodajne vještine

Kako uspjeti u prodaji

Tehnika komuniciranja

Tehnike asertivne komunikacije

Kako prezentirati proizvod

Kako rješavati prigovore

Kako pregovarati

Kako sklopiti posao

Poslovna psihologija s komunikacijom

Prigodne poslovne komunikacije

Internet u poslovnoj komunikaciji

Planiranje poslovnog sastanka

Odnosi s medijima

Marketinška komunikacija

Kreativnost u poslovanju

Važnost kreativnosti u poslovanju

Kriteriji kreativnosti

Vrste mišljenja

Etape kreativnog procesa

Oslobađanje kreativnih potencijala

Okidači novih ideja

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta prodavaonicama, trgovačkim centrima, sajmovima, izložbama i slično.

Radovi se odlažu u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmet: MARKETING

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti načela marketinga na tržištu modnih proizvoda

2. analizirati etape planiranja u marketinškom okruženju

3. objasniti pojam i zadaću istraživanja tržišta

4. objasniti metode i proces istraživanja tržišta

5. predvidjeti troškove istraživanja tržišta

6. objasniti pojam i zadaće promocije modnih proizvoda

7. razlikovati promocijske aktivnosti modnih proizvoda

8. komunicirati s tržištem

9. koristiti prodajne i distribucijske kanale na modnom tržištu

10. primijeniti produktivne metode prodaje modnih proizvoda

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Marketing

Pojmovno određenje marketinga

Okruženje marketinga

Društvena odgovornost marketinga

Istraživanje tržišta

Ponašanje potrošača

Segmentacija tržišta

Marketing miks

Planiranje, kontrola i organizacija marketinških aktivnosti

Marketinška strategija

Promocija

Ciljevi promocije

Promotivna strategija

Proračun promocije

Karakteristike ciljne grupe

Pozicija u odnosu na konkurenciju

Oblici promotivnih aktivnosti

Prezentacijske vještine

Što znači prezentirati

Elementi prezentacije

Ponašanje pri prezentiranju

Pobuđivanje interesa za proizvod

Faktor iznenađenja

Prezentiranje na webu

Ponašanje potrošača

Faze procesa ponašanja potrošača

Osnovna načela potrošača

Ciljevi proučavanja ponašanja potrošača

Čimbenici ponašanja potrošača

Proces donošenja odluke o kupnji

Društveni čimbenici koji utječu na ponašanje potrošača

Motivi i ponašanje potrošača

Odnosi s kupcima

Uloga i važnost upravljanja odnosa s kupcima

Osobine i zahtjevi suvremenog kupca

Marketinške strategije privlačenja i zadržavanja kupaca

Kako pružiti vrhunsku uslugu kupcu

Koraci usluživanja kupca

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta prodavaonicama, trgovačkim centrima, sajmovima, izložbama i javnim predstavljanjima. Radovi se odlažu u radnu mapu

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnoga predmeta: MARKETINŠKI PROJEKT

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. analizirati projektni zadatak

2. izraditi plan marketinških aktivnosti

3. raspodijeliti zadaće i obveze unutar projektnog tima

4. izraditi projektni zadatak prema marketinškim načelima

5. prezentirati projektni zadatak

6. organizirati prodajne aktivnosti

7. izraditi izvješće o provedbi pojedinih faza marketinškog projekta u skladu s uputama

8. prezentirati rezultate marketinškog projekta u skladu s uputama

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Uvod u marketinški projekt

Dijelovi plana marketinga

Plan marketinških aktivnosti

Osmišljavanje marketinga

Web marketing

Načela marketinga

Osnovna načela marketinga

Koncepti marketinga

Uspješno plasiranje proizvoda

Pristup analizi potencijalnog kupca

Koraci za uspješno ugovaranje prodaje

Izradba marketinškog plana

Svrha marketing plana

Elementi marketing plana

Dijelovi marketing plana

Izradba marketing plana

sažetak plana

• misija i vizija

• ciljevi marketinga

• financijski ciljevi

• ciljno tržište

• pozicioniranje tvrtke

• korištene strategije

• ključni faktori uspjeha

analiza situacije

• povijest tvrtke i položaj tvrtke danas

• ključne karakteristike tržišta

• swot analiza

• analiza konkurencije

• analiza potrošača

• ključni faktori uspjeha modne industrije

• ključni problemi modne industrije

• strategija marketinga tvrtke

• vizija i ciljevi u budućnosti

• ciljevi marketinga kroz određeno razdoblje

• financijski ciljevi kroz određeno razdoblje

• buduće ciljno tržište

• pozicioniranje tvrtke u budućnosti

• izbor i oblikovanje strategija marketinga

• ključni čimbenici uspjeha za ostvarenje strateških planova

• vrjednovanje strateškog marketinškog plana

Prodaja

Prodajne aktivnosti

Informacije o proizvodu

Cijena proizvoda

Pakiranje

Način plaćanja

Dostava

Postprodajne aktivnosti

Izvještaj o marketinškom projektu

Koncept izvještaja

Uvod (provođenje aktivnosti, napomene za nepredviđene okolnosti)

Ciljevi (realizacija ciljeva)

Zadatci (popis zadataka, tko ih je realizirao)

Proračun (koliko je sredstava bilo na raspolaganju i koliko je potrošeno)

Evaluacija (procjena uspješnosti projekta)

Zaključak (isplativost marketinške aktivnosti)

Prezentacija marketinškog projekta

Izradba marketinškog modnog projekta

Organizacija prezentacije

Način prezentacije

Interakcija i komunikacija

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenjem izvan redovne nastave, terenskom nastavom, seminarskim radovima, izvješćima nakon posjete prodavaonicama, trgovačkim centrima, sajmovima, izložbama. Radovi se odlažu u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaKREATIVNA IZRADBA MODELA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Priprema za izradbu modnog proizvoda

Izradba modnih proizvoda

Dorada i kontrola modnih proizvoda

Cilj modula:

• pripremiti modni proizvod prema namjeni odjevnih predmeta za izradbu

• izraditi modni proizvod prema namjeni odjevnog predmeta

• doraditi i kontrolirati modni proizvod prema namjeni odjevnog predmeta

Opis modula:Izradba modela i modnih dodataka uključuje prilagodbu različitih oblika proizvoda tekstilnog interijera i modela modnog proizvoda prema ljudskom tijelu ovisno o namjeni, usluzi te vrsti tekstilnih i drugih materijala. Modul uklučuje dodatno stjecanje praktičnih vještina u izradbi modnih proizvoda za stjecanje ishoda učenja: kontrolirati i prilagoditi kroj prema zadanim mjerama, primijeniti suvremene strojeve za izradbu modnih proizvoda, procijeniti mogućnosti i načine tehnološke izvedbe novoga modnog proizvoda, izraditi prototip modnog proizvoda, označiti potrebne izmjene sašivenog modela prema tijela na probi (fitting − pristajanje modela), izvršiti korekciju modela prema oznakama, prezentirati (predstaviti) modni proizvod, razvijati sposobnost kritičkog i analitičkog vrjednovanja uratka, povezati i primijeniti teorijska i praktična znanja i vještine koje su potrebne za samostalnu realizaciju projektnog zadatka, razvijati samostalnost, točnost, odgovornost i osobnu kreativnost, razvijati sposobnost suradnje u timu i otkriti važnost cjeloživotnog učenja.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Kreativna izrada modela (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Kreativna izrada modela (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Kreativna izrada kolekcije (4. razred, 4 sata, 8 bodova)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmet: KREATIVNA IZRADA MODELA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. odabrati vrstu materijala prema namjeni modnog proizvoda

2. odrediti pomoćni materijal za izradbu modnog proizvoda

3. utvrditi utrošak materijala za izradbu modnog proizvoda

4. izraditi plan tehnoloških operacija rada

5. prilagoditi kroj prema skici modela

6. kontrolirati kroj prije izradbe modnog proizvoda

7. primjenjivati rad na siguran način koristeći strojeve i uređaje pri izradbi modnih proizvoda

8. pripremati i održavati radno mjesto

9. upotrijebiti alate i strojeve za ručno i strojno krojenje i frontalno fiksiranje

10. koristiti suvremene strojeve za šivanje modnih proizvoda

11. rukovati raznim strojevima i uređajima za glačanje modnih proizvoda

12. kontrolirati proizvode u svim fazama izradbe (međufazna kontrola)

13. preoblikovati odjevni predmet prema specifičnim zahtjevima

14. kontrolirati izrađen modni proizvod (završna kontrola)

15. raditi na ekološki prihvatljiv način

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Ručni rad hrvatske narodne baštine

Izradba različitih ručnih vezova

Izradba ukrasa različitim tehnikama ručnog rada tekstilne narodne baštine grada ili regije škole (zlatovez, pletenje, kukičanje, makrame, filcanje i dr.)

Primjena ručnog rada kao aplikacija na gotovome modnom proizvodu

Kreativna izradba modela u različitim stilskim odrednicama

Analiza zadanog modela modnog proizvoda: bluza, košulja i haljina

Mjerenje gotovog uzorka i kontrola gotovog kroja

Određivanje vrste materijala za izradbu

Utvrđivanje utroška materijala

Iskrojavanje krojnih dijelova modnog proizvoda

Izradba ukrasne aplikacije na krojni dio

Analiza tehnološke izvedivosti prema zadanim operacijama rada

Izradba modnog dodatka prema zadanim operacijama rada

Kompletiranje tehničke dokumentacije za izradbu modnog proizvoda

Pregled radova i samovrjednovanje kvalitete izradbe

Kreativna izradba modnoga projektnog zadatka u različitim stilskim odrednicama

Osmišljavanje projektnog zadatka samostalno i timski na zadanu temu u različitim stilskim odrednicama

Analiza zadanog modela projektnog zadatka

Izradba kroja modela projektnog zadatka prema gotovom uzorku

Određivanje vrste materijala za izradbu

Utvrđivanje utroška materijala

Iskrojavanje krojnih dijelova modnog dodatka

Analiza tehnološke izvedivosti i određivanje operacije rada izradbe

Izradba modnog dodatka prema operacijama rada

Kompletiranje tehničke dokumentacije za izradbu modnog dodatka

Pregled radova i samovrjednovanje kvalitete izradbe

Prezentacija izradbe kolekcije modnih dodataka u timu

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Nastava se izvodi kroz vježbe i praktičnu nastavu u radionici za izradbu odjeće.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz predmeta Izradba modnih proizvoda.

Dio sadržaja za istraživanje hrvatskog rukotvorstva grada ili županije i projektni zadatak realizira se individualnim radom: učenjem izvan redovne nastave, seminarskim radovima, izvješćima nakon posjeta galerijama, muzejima, obrtima, gospodarskim tvrtkama, trgovinama tekstilnim proizvodima, modnim salonima te ostalim relevantnim udrugama, društvima i institucijama. Za izrađene modne proizvode izrađuje se tehnička dokumentacija u radnoj mapi.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, kolekcija modnog dizajna i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmet: KREATIVNA IZRADA MODELA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. odabrati vrstu materijala prema namjeni modnog proizvoda

2. odrediti pomoćni materijal za izradbu modnog proizvoda

3. utvrditi utrošak materijala za izradbu modnog proizvoda

4. izraditi plan tehnoloških operacija rada

5. prilagoditi kroj prema skici modela

6. kontrolirati kroj prije izradbe modnog proizvoda

7. primjenjivati rad na siguran način koristeći strojeve i uređaje pri izradbi modnih proizvoda

8. pripremati i održavati radno mjesto

9. upotrijebiti alate i strojeve za ručno i strojno krojenje i frontalno fiksiranje

10. koristiti suvremene strojeve za šivanje modnih proizvoda

11. rukovati raznim strojevima i uređajima za glačanje modnih proizvoda

12. kontrolirati proizvode u svim fazama izradbe (međufazna kontrola)

13. preoblikovati odjevni predmet prema specifičnim zahtjevima

14. kontrolirati izrađen modni proizvod (završna kontrola)

15. raditi na ekološki prihvatljiv način

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Popravak i korekcija gotovog modnog proizvoda

Skraćivanje (obični strojni porub, ručni porub, mandžeta)

Promjena zatvarača (obični, skriveni zatvarač i na trapericama)

Sužavanje prema zadanim mjerama i prema tijelu

Korekcije modnog proizvoda prema specifičnim zahtjevima

Kreativna izradba modela

Osmišljavanje modela: muški sako, ženska jakna, muški i ženski ogrtač

Mjerenje potrebnih mjera za model

Kontrola i korekcija kroja prema zadanim mjerama

Određivanje vrste materijala za izradbu

Utvrđivanje utroška materijala

Iskrojavanje krojnih dijelova

Analiza tehnološke izvedivosti i određivanje operacije rada izradbe

Izradba modela suknje prema operacijama rada

Proba i korekcija na modelu

Kompletiranje tehničke dokumentacije za izradbu modela

Pregled radova i samovrjednovanje kvalitete izradbe

Izrada korzeta po mjeri

Osmišljavanje modela korzeta

Mjerenje potrebnih mjera za korzet

Kontrola i korekcija kroja prema zadanim mjerama

Određivanje vrste materijala za izradbu

Utvrđivanje utroška materijala

Iskrojavanje krojnih dijelova

Analiza tehnološke izvedivosti i određivanje operacije rada izradbe

Izradba modela korzeta prema operacijama rada

Proba i korekcija na modelu

Kompletiranje tehničke dokumentacije za izradbu korzeta

Pregled radova i samovrjednovanje kvalitete izradbe

Izradba modnog projektnog zadatka u različitim stilskim odrednicama

Osmišljavanje projektnog modela na zadanu temu u različitim stilskim odrednicama

Mjerenje potrebnih mjera za projektnog modela

Kontrola i korekcija kroja prema zadanim mjerama

Određivanje vrste materijala za izradbu

Utvrđivanje utroška materijala

Iskrojavanje krojnih dijelova za projektnog modela

Analiza tehnološke izvedivosti i određivanje operacije rada izradbe

Izradba projektnog modela prema operacijama rada

Proba i korekcija na modelu

Kompletiranje tehničke dokumentacije za izradbu projektnog modela

Pregled radova i samovrjednovanje kvalitete izradbe

Prezentacija izradbe projektnog modela

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Nastava se izvodi kroz vježbe i praktičnu nastavu u radionici za izradbu odjeće.

Za izradbu muškog sakoa, ženske jakne, muškog i ženskog ogrtača potrebna je korelacija s predmetom Modeliranje modnih proizvoda.

Projektni zadatak tematski je povezan s projektnim zadatkom koji se radi u korelaciji s nastavnim predmetima Izradba modnih proizvoda, Konstrukcija modnih proizvoda i Tehnološki procesi. Za izrađene modne proizvode izrađuje se tehnička dokumentacija u radnoj mapi.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, kolekcija modnog dizajna i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmet: KREATIVNA IZRADBA KOLEKCIJE

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. odabrati vrstu materijala prema namjeni modnog proizvoda

2. odrediti pomoćni materijal za izradbu modnog proizvoda

3. utvrditi utrošak materijala za izradbu modnog proizvoda

4. izraditi plan tehnoloških operacija rada

5. prilagoditi kroj prema skici modela

6. kontrolirati kroj prije izradbe modnog proizvoda

7. primjenjivati rad na siguran način koristeći strojeve i uređaje pri izradbi modnih proizvoda

8. pripremati i održavati radno mjesto

9. upotrijebiti alate i strojeve za ručno i strojno krojenje i frontalno fiksiranje

10. koristiti suvremene strojeve za šivanje modnih proizvoda

11. rukovati raznim strojevima i uređajima za glačanje modnih proizvoda

12. kontrolirati proizvode u svim fazama izradbe (međufazna kontrola)

13. preoblikovati odjevni predmet prema specifičnim zahtjevima

14. kontrolirati izrađen modni proizvod (završna kontrola)

15. raditi na ekološki prihvatljiv način

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme

Izradba modnog proizvoda od trikotaže:

modni eksperiment

Ispitivanje karakteristika odabranog materijala za izradbu

Osmišljavanje modela od trikotaže s obzorom na specifičnosti zadanog materijala

Mjerenje potrebnih mjera za model

Kontrola i korekcija kroja prema zadanim mjerama

Utvrđivanje utroška materijala

Analiza tehnološke izvedivosti i određivanje operacije rada izradbe

Iskrojavanje krojnih dijelova

Izradba modela prema operacijama rada

Proba i korekcija na modelu

Kompletiranje tehničke dokumentacije za izradbu

Pregled radova i samovrjednovanje kvalitete izradbe

Izradba eksperimentalne modne kolekcije od različitih odjevnih predmeta na zadanu temu u timu

Osmišljavanje zajedničke timske kolekcije od različitih modela na zadanu temu

Mjerenje potrebnih mjera za modele

Kontrola i korekcija kroja prema zadanim mjerama

Određivanje vrste materijala za izradbu

Utvrđivanje utroška materijala

Analiza tehnološke izvedivosti i određivanje operacije rada izradbe

Iskrojavanje krojnih dijelova

Izradba modela prema operacijama rada

Proba i korekcija na modelu

Kompletiranje tehničke dokumentacije za izradbu

Pregled radova i samovrjednovanje kvalitete izradbe i suradnje u timu

Prezentacija izradbe kolekcija svakog tima

Izradba projektnog zadatka − završni rad

Osmišljavanje samostalne kolekcije od različitih modela na zadanu temu

Mjerenje potrebnih mjera za modele

Kontrola i korekcija kroja prema zadanim mjerama

Određivanje vrste materijala za izradbu

Utvrđivanje utroška materijala

Analiza tehnološke izvedivosti i određivanje operacije rada izradbe

Iskrojavanje krojnih dijelova

Izradba modela prema operacijama rada

Proba i korekcija na modelu

Kompletiranje tehničke dokumentacije za izradbu

Pregled radova i samovrjednovanje kvalitete izradbe

Prezentacija izradbe kolekcije

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Nastava se izvodi kroz vježbe i praktičnu nastavu u radionici za izradbu odjeće.

Izradba modne kolekcije završnog rada tematski je povezana s projektnim zadatkom. Za izrađene modne proizvode izrađuje se tehnička dokumentacija u radnoj mapi.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, kolekcija modnog dizajna i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaCAD DIZAJN I RAZVOJ MODELA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

CAD dizajn

CAD konstrukcija

CAD razvoj modela

Cilj modula:

• CAD dizajnirati modne proizvode

• CAD konstruirati modne prozvode

• CAD razvijati modele modnih proizvoda

Opis modula:CAD dizajn i razvoj modela uključuje praćenje i primjenu novih tehnologija i dostignuća u tekstilnoj industriji i modi radi konkurentnosti na tržištu, i to primjenom razvojnog procesa na novim modelima uz pomoć CAD programa.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

CAD dizajn (2. razred, 2 sata, 4 boda)

CAD konstrukcija (3. razred, 2 sata, 4 boda)

CAD razvoj modela (4. razred, 4 sata, 8 bodova)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmet: CAD DIZAJN

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. analizirati dizajnerski zadatak s pozicije trendova i materijala

2. osmisliti nove modele prema zadanim zatjevima u CAD programu za dizajn i vizualizaciju modela

3. odabrati materijal iz predloženih izvora sa stajališta odgovarajuće uporabne vrijednosti uz prilaganja ekološkog atesta

4. vizualizirati modele odabranim materijalima i detaljima

5. izraditi tehnički paket CAD-om za odabrani model

6. pridržavati se propisanog i/ili dogovorenoga razvojnog postupka uz autonomiju i odgovornost

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Uvod u CAD dizajn

Pristup programu

Naredbe

Izborne trake

Alati

Prozori

Korištenje gotovih predložaka

Snalaženje u bazi (muška, ženska i dječja odjeća i figure)

Alati za odabir (grupiranje, razgrupiranje, kombiniranje)

Bojenje odjeće

Korištenje palete boja

Odabir teksture

Stvaranje kolekcije iz gotovih predložaka na zadanu temu

Izmjena modela na osnovu predloška

Alati za rezanje, bušenje

Promjena položaja točaka i segmenata

Alati za automatsko umnožavanje

Ukrasni i završni prošivi

Crtanje odjeće

Korištenje različitih alata za crtanje

Crtanje ravnih linija i krivulja

Crtanje odjeće u simetriji

Alati za unos teksta i tisak

Izbor boja i uzoraka materijala

Stvaranje nove palete boja

Miješanje boja

Prozirnost

Stvaranje novih i modificiranje postojećih uzoraka pomoću programa za obradu slika

Povezivanje programa za vektorsko crtanje i programa za obradu slika

Kreiranje tkanina (kariranih, prugastih itd.)

Tehnička dokumentacijaOblikovanje tehničkog paketa ovisno o modelu
Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se kroz individualni rad. Radovi se odlažu u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura

Literatura za

polaznike:

Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmet: CAD KONSTRUKCIJA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. konstruirati i modelirati odjevne predmete na bazi skice ili uzorka modela korištenjem CAD sustava za konstrukciju

2. povećati ili smanjiti krojne dijelove na sve potrebne veličine

3. izraditi propisnik mjera gotovog modela

4. uklopiti krojne dijelove modela u krojne slike uz maksimalno iskorištenje materijala

5. iscrtati krojne slike na ploteru u mjerilu 1 : 1 i umanjenu krojnu sliku u A4 formatu te kompletirati pripadajućom dokumentacijom

6. izraditi kalkulaciju modela baziranu na sastavnici s unesenim utrošcima

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Uvod u CAD konstrukciju

Izborne trake

Alati

Prozori

Radni prozor

Prozor krojnih dijelova

Prozor izbornika

Tipke prečaca

Konstrukcija temeljnih krojeva pomoću CAD programa

Upoznavanje i korištenje alata za konstrukciju

Konstrukcija korištenjem alata za crtanje iz izbornika

• klasične suknje (gotovi oblici, pomoćne linije, ravne linije, krivulje, ušitci, dodavanje ureza, određivanje konture krojnog dijela, dodavanje šavova)

• hlača (usporedba duljine,mjerenje duljine, zakretanje segmenta pod određenim kutom)

• košulje (rezanje i spajanje krojnih dijelova, dodavanje dodatka za kopčanje: fold out i dodavanje puceta)

• haljine (otvaranje rukava: flip)

Modeliranje pomoću CAD programa

Upoznavanje i korištenje alata za modeliranje

Modeliranje različitih modela:

• suknje (aktivna polovica, dodavanje nabora, dodatak za

• nabiranje)

• hlača (pomicanje točaka i segmenta: skraćivanje i produživanje)

• košulje (rezanje i spajanje krojnih dijelova)

• haljine (rad s ušitcima: premještanje ušitaka, multipliciranje ušitaka, kopiranje ušitaka)

Gradiranje pomoću CAD programa

Digitalizacija krojnih dijelova

Izradba propisnika mjera

Upoznavanje i korištenje alata za gradiranje

Gradiranje i kontrola:

• suknje (jednostavno gradiranje po x i y)

• hlača (kopiranje gradiranja, flip gradiranje)

• košulje (paralelno gradiranje, porporcionalno gradiranje, gradiranje po šavu)

• tablica pravila gradiranja

• izradba različitih varijacija veličina

Uklapanje krojne slike pomoću CAD programaIzradba krojne slike ovisno o vrsti, širini i svojstvima materijala (s naglasom na maksimalno iskorištenje)
Iscrtavanje krojne slike i izradba ostale dokumentacije

Iscrtavanje (plotanje) krojne slike u M 1 : 1

Ispis umanjene krojne slike u A4 formatu (Mini print)

Spremanje krojnih slika u različitim formatima ispisa

Kalkulacija modela prema utrošcima materijala

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Radovi se odlažu u radnu mapu.

Korelacija postoji s predmetima: Konstrukcija modnih proizvoda i Modeliranje modnih proizvoda.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura

Literatura za

polaznike:

Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmet: CAD RAZVOJ MODELA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom

razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. izraditi koncept i plan kolekcije na osnovi potreba tržišta.

2. osmisliti kolekciju prema konceptu i planu

3. konstruirati i modelirati odjevne predmeta korištenjem CAD sustava za konstrukciju

4. primijeniti tehnologiju izradbe odjeće pri izradbi prototipa

5. provjeriti pristajanje modela s osnove dizajna, kroja i tehnološke izvedbe te prema potrebi izvesti korekcije

6. izraditi tehničku dokumentaciju za izradbu kolekcijskog uzorka

7. izraditi kolekcijski uzorak

8. radnim nalogom definirati količine modela po varijantama i veličinama za proizvodnju

9. izraditi prezentaciju kolekcije uz pomoć CAD tehnologije u svrhu prodaje proizvoda.

10. objasniti potrebu i način prikupljana povratnih informacija s tržišta te njihove analize i razmatranja prijedloga za poboljšanje

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Upoznavanje s 3D virtualnom lutkom

Upoznavanje i mogućnosti alata za 3D virtualnu lutku

Mijenjanje mjera, poze i ostalih parametara 3D virtualne lutke

Spajanje šavova raznih odjevnih predmeta

Označavanje šavova koji se međusobno spajaju

3D parametri:

• definiranje vrste šava

• definiranje položaja krojnog dijela prema modelu

• definiranje napetosti šava

• definiranje parametara materijala.

Provjera pristajanja modela na 3D virtualnoj lutki i korekcija kroja i materijala

Korigiranje kroja i parametara materijala

Korigiranje izgleda šava

Bojenje i određivanje uzorka modela

Skraćivanje/produživanje

Proširivanje/sužavanje

Dodavanje nabora

Rad s ušitcima

Animacija virtualne lutkeOdabir dinamičke virtualne lutke i pokretanje animacije
Projektni zadatak

Izraditi kolekciju na zadanu temu

Nacrtati kolekciju pomoću CAD dizajna

Izraditi tehničku dokumentaciju

Konstruirati pomoću CAD programa

Modelirati pomoću CAD programa

Gradirati pomoću CAD programa

Izraditi krojnu sliku

Izraditi popratnu dokumentaciju

Sastaviti šavove i isprobati na virtualnoj lutki

Prezentirati kolekciju animacijom

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Radovi se odlažu u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, praktično provjeravanje, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.2.2.4. Završni rad

Provodi se na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnika o izradbi i obrani završnoga rada (»Narodne novine«, broj 118/2009).

3. OKRUŽENJE ZA UČENJE

Ustanova za strukovno obrazovanje i prostori poslodavaca

4. KADROVSKI UVJETI

Nastavni predmetNastavnikIzobrazba*
Hrvatski jezik• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor hrvatskog jezika i književnosti

• profesor jugoslavenskih jezika i književnosti

• diplomirani kroatolog

• profesor hrvatske kulture

• diplomirani. komparatist književnosti ili profesor komparativne književnosti (pod uvjetom da ima položen razlikovni ispit iz hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu)

• profesor jugoslavenskih jezika i književnosti sa smjerom animacija kulture (diplomirao na Pedagoškom fakultetu u Rijeci do 1991. godine pod uvjetom da ima položen razlikovni ispit iz hrvatskog jezika na tom fakultetu)

• magistar hrvatskog jezika i književnosti

• magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti

• magistar kroatologije

• magistar edukacije kroatologije

• magistar kroatistike i južnoslavenskih filologija

Engleski jezik• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor engleskog jezika i književnosti

• diplomirani anglist

• magistar edukacije (nastavnički smjer) engleskog jezika (i književnosti)

• magistar prevoditelj ako ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

• magistar filolog ako ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

Njemački jezik• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor njemačkog jezika i književnosti

• magistar edukacije (nastavnički smjer) njemačkog jezika (i književnosti)

• magistar prevoditelj ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

• magistar filolog ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

Povijest• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• diplomirani povjesničar

• profesor povijesti

• magistar edukacije povijesti

• magistar povijesti

• profesor geografije i povijesti

• magistar edukacije geografije i povijesti

Etika• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor filozofije

• magistar edukacije filozofije

• diplomirani filozof

• magistar filozofije

• profesor sociologije

• magistar sociologije

• diplomirani politolog

• magistar politologije

• diplomirani teolog

• magistar teologije

• diplomirani kateheta

• magistar religiozne pedagogije i katehetike

• profesor hrvatske kulture

• magistar edukacije kroatologije

• diplomirani kroatolog

• magistar kroatologije

• profesor religijske kulture

• magistar edukacije religijskih znanosti

• diplomirani religiolog

• magistar religijskih znanosti

Geografija• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor geografije

• profesor geografije i povijesti

• profesor geografije i geologije

• diplomirani geograf

• profesor geografije i drugog predmeta

• magistar edukacije geografije

• magistar edukacije geografije i povijesti

• magistar edukacije geografije i drugog predmeta

Tjelesna i zdravstvena kultura

• nastavnik

• općeobrazovnog

• predmeta

• magistar kineziologije

• profesor kineziologije

• profesor tjelesnog odgoja

• profesor fizičke kulture

• profesor fizičkog odgoja

Matematika• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• magistar edukacije matematike

• magistar matematike

• magistar edukacije matematike i informatike

• magistar računalstva i matematike

• magistar edukacije matematike i fizike

• magistar edukacije fizike i matematike

• profesor matematike

• diplomirani inženjer matematike

• profesor matematike i informatike

• diplomirani inženjer računarstva i matematike

• profesor matematike i fizike

• profesor fizike i matematike

Fizika• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• magistar edukacije fizike

• magistar fizike

• magistar edukacije fizike i matematike

• magistar edukacije fizike i politehnike

• magistar edukacije fizike i informatike

• magistar fizike – geofizike

• magistar edukacije fizike i tehnike

• magistar edukacije fizike i kemije

• profesor fizike

• diplomirani inženjer fizike

• profesor matematike i fizike

• profesor fizike i matematike

Kemija• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor kemije

• diplomirani inženjer kemije

• diplomirani inženjer kemijske tehnologije

• diplomirani kemijski inženjer

• diplomirani inženjer biotehnologije

• magistar edukacije kemije

• magistar edukacije biologije i kemije

• magistar edukacije fizike i kemije

• magistar kemije

• magistar biologije i kemije

• magistar/inženjer kemijskog inženjerstva

• magistar primijenjene kemije

• magistar/inženjer bioprocesnog inženjerstva

Politika i gospodarstvo• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor sociologije

• magistar sociologije

• diplomirani politolog

• magistar politologije

• diplomirani ekonomist

• magistar ekonomije

• diplomirani pravnik

• magistar prava

Razvoj proizvoda• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

Tehnološki procesi• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

Organizacija proizvodnje• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

Konstrukcijsko oblikovanje modnih proizvoda• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

Konstrukcija modnih proizvoda• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

• strukovni učitelj

• viši modni dizajner

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i

• inženjer odjevne tehnologije

Modeliranje modnih proizvoda• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

Računalno modeliranje i

dizajniranje kroja

• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

Materijali u tekstilu• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije

Izraba modnih proizvoda• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

• strukovni učitelj

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i

• inženjer odjevne tehnologije

• viši modni dizajner

• suradnik u nastavi• strukovna kvalifikacija u Obrazovnom sektoru Tekstil i koža u trogodišnjem i/ili četverogodišnjem trajanju obrazovanja s najmanje pet godina radnog staža u struci
Modna tvrtka• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije

• magistar ekonomije

• magistar poslovne ekonomije

• diplomirani ekonomist

Računalstvo

• nastavnik općeobrazovnih predmeta

• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer elektrotehnike

• magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

• magistar inženjer elektronike i računalnog inženjerstva

• magistar inženjer računarstva

• magistar inženjer komunikacijske i informacijske tehnologije

• magistar inženjer automatike i sustava

• magistar profesor matematike i informatike

• magistar računarstva i matematike

• magistar informatike

• magistar edukacije informatike

• magistar edukacije informatike i tehnike

• magistar edukacije informatike i matematike

• magistar edukacije fizike i informatike

• magistar informacijskih znanosti

• stručni specijalist inženjer računarstva

• stručni specijalist inženjer elektrotehnike

• stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

• diplomirani inženjer elektrotehnike

• diplomirani inženjer računarstva

• profesor matematike i informatike

• profesor informatike

• diplomirani informatičar

• profesor elektrotehnike

• stručni specijalist računarstva

• stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava

• stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

• sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

• sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike

• sveučilišni prvostupnik inženjer računarstva

• stručni prvostupnik inženjer računarstva

• stručni prvostupnik inženjer elektrotehnike

• stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija

• stručni prvostupnik informatike

• inženjer elektrotehnike

• inženjer računarstva

• inženjer informatike

Bojadisanje i tisak• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija, kemijska-tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

Suvremene tehnologije• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije

Računalno oblikovanje modnih proizvoda• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

Modni dizajn• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

Modni projekt• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

Modni stilovi• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

Kostimografski projekt• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

Tradicijsko odijevanje i tekstilne rukotvorine• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

Tradicijski projekt• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

Poslovne komunikacije• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist (smjer poslovna informatika)

• diplomirani ekonomist (smjer informatičko poslovanje)

Marketing• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

Marketinški projekt• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

Kreativna izradba modela• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

• strukovni učitelj

• viši modni dizajner

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i

• inženjer odjevne tehnologije

• suradnik u nastavi• strukovna kvalifikacija u Obrazovnom sektoru Tekstil i koža u trogodišnjem i/ili četverogodišnjem trajanju obrazovanja s najmanje pet godina radnog staža u struci
Kreativna izradba kolekcije• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

• strukovni učitelj

• viši modni dizajner

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i

• inženjer odjevne tehnologije

• suradnik u nastavi• strukovna kvalifikacija u Obrazovnom sektoru Tekstil i koža u trogodišnjem i/ili četverogodišnjem trajanju obrazovanja s najmanje pet godina radnog staža u struci
CAD dizajn• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

• strukovni učitelj

• viši modni dizajner

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i

• inženjer odjevne tehnologije

CAD konstrukcija• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

• strukovni učitelj

• viši modni dizajner

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i

• inženjer odjevne tehnologije

CAD razvoj modela• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

• strukovni učitelj

• viši modni dizajner

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, smjer: odjevna tehnologija i projektiranje i oblikovanje tekstila i

• inženjer odjevne tehnologije
* Napomena: Ako postoje dvojbe oko ispunjavanja propisanih uvjeta odgovarajuće vrste obrazovanja za izvođenje nastave iz pojedinoga nastavnog predmeta (promjena naziva nastavnoga predmeta, akademskog ili stručnog naziva, nastavnog plana i programa/strukovnog kurikuluma, uvođenje novog akademskog ili stručnog naziva i sl.), suglasnost o odgovarajućoj vrsti obrazovanja za izvođenje nastave iz pojedinoga nastavnog predmeta na zahtjev ustanove za strukovno obrazovanje može izdati ministarstvo nadležno za obrazovanje uz prethodno stručno mišljenje nadležne agencije.

5. MINIMALNI MATERIJALNI UVJETI

Nastavni predmetOpremaProstor
Hrvatski jezikgrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Engleski jezikračunalo s pristupom internetu i potrebnom programskom potporom, projektor, zaslon, CD player, DVD playerstandardna učionica, kabinet za strani jezik
Njemački jezikračunalo s pristupom internetu i potrebnom programskom potporom, projektor, zaslon, CD player, DVD playerstandardna učionica, kabinet za strani jezik.
Povijestračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, kabinet za povijest
Katolički vjeronaukračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, kabinet za vjeronauk
Etikaračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, kabinet za etiku
Geografijaračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, geografske karte svijeta, kontinenata i Republike Hrvatske, topografske karte (broj listova dostatan radu u paru), satelitske snimke, reljefni modeli, zbirke minerala i stijena, prozirnice, multimedijalne prezentacije, kompas, krivinomjer, GPS uređaj (broj kompasa, krivinomjera i GPS uređaja minimalno dostatan za rad u skupinama), grafički prikazi, tekstualni materijal

specijalizirana učionica za geografiju ili kabinet za geografiju,

školsko dvorište

Tjelesna i zdravstvena kulturanastavna sredstva i pomagala sukladno državnom pedagoškom standardu za opremanje sportskih igrališta, dvorana i ostalih pratećih prostora.otvoreni i zatvoreni sportski prostori s pratećim higijenskim prostorijama (sportska dvorana, teretana, igrališta, plivalište…), sukladno državnom pedagoškom standardu
Matematikaračunalo s pristupom internetu i potrebnom matematičkom programskom potporom, projektor, zaslon, pametna ploča, geometrijski pribor, modeli geometrijskih tijelastandardna učionica, kabinet za matematiku, specijalizirana informatička učionica − korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema
Fizikaračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, pribor za demonstracijske pokusespecijalizirana ili standardna učionica, kabinet za pripremu nastave fizike s opremom
Politika i gospodarstvoračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, specijalizirana informatička učionica − korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema

Razvoj proizvoda

Tehnološki procesi

Organizacija proizvodnje

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, 2 prijenosna računala, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač, digitalni fotoaparat i kameraspecijalizana učionica
Konstrukcijsko oblikovanje modnih proizvodaminimalno 14 stolova za polaznike, daske za crtanje i plastično oblikovanje, ormarići za odlaganje uradaka i priboraspecijalizana učionica

Konstrukcija modnih proizvoda

Modeliranje modnih proizvoda

Računalno modeliranje i gradiranje

Računalstvo

Suvremene tehnologije

Računalno oblikovanje modnih proizvoda

CAD dizajn

CAD konstrukcija

CAD razvoj modela

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, 2 prijenosna računala, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisač, digitalni fotoaparat i kamera, odgovarajuća programska potpora (za obradu slika, kreiranje i modeliranje odjeće), skener, modne i krojačke lutke, krojački probor (škare, igle, krojački metar, trokuti, šestari i krivuljari), ormarići za odlaganje uradaka i priboraspecijalizirana ili informatička učionica
Materijali u tekstilumape uzoraka vlakana, pređe, pletiva, tkanina i netkanih tekstilija, mikroskop, povećala, ormarići za uzorke tekstilnih vlakana i materijalaspecijalizana učionica

Poslovna komunikacija

Modna tvrtka

Marketing

Marketinški projekt

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, 2 prijenosna računala, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, pisač, fotokopirni stroj, telefon, telefax − polaznici se mogu koristiti i školskim u tajništvu, ormarići za dokumente, registratore i uzorke, panospecijalizana učionica

Modni dizajn

Modni projekt

Modni stilovi

Kostimografski projekt

Tradicijsko odijevanje i tekstilne rukotvorine

Tradicijski projekt

modne i krojačke lutke, digitalni fotoaparat, ormarići za odlaganje uradaka i pribora, pokretne vješalice za odjeću, nastavničko računalo, odgovarajući programska potpora i program za obradu slika, projektor, zaslon i skenerspecijalizirana učionica

Izradba modnih proizvoda

Kreativna izradba modela

Kreativna izradba kolekcije

minimalno 14 univerzalnih šivaćih strojeva, 2 specijalna stroja za obamitanje, dvoigličar, automat za izradbu rupica automat za prišivanje puceta, 2 stola s parnim glačalima, stol za krojenje, stroj za frontanlno fiksiranje, stol za manipulaciju, krojačka lutka, krojački pribor (škare, igle, krojački metar, trokuti, šestari, krivuljari), ormari za radove polaznika, prostor za držanje materijala, nastavnički stol, ormari za nastavnički priborradionica za izradbu odjeće
Bojadisanje i tisakoprema za bojadisanje tekstila i tisak na tekstilulaboratorij za bojadisanje i tisak6. REFERENCE DOKUMENTA

6.1. Referentni brojevi

Kod standarda kvalifikacije: SK-0401/11-01-42/11-01

Naziv obrazovnog sektora: Tekstil i koža

Šifra obrazovnog sektora: 04

6.2. Članovi radnih skupina koji su sudjelovali u izradbi strukovnog kurikuluma

6.2.1. Općeobrazovni dio

I. Jezično-komunikacijsko područje:

Ivana Lekić, prof., AZOO, Split − voditeljica

Jelena Matković, prof., ASOO, Zagreb

Vesna Hrvoj-Šic, MZO, Zagreb

Hrvatski jezik

dr. sc. Sanja Fulgosi, NCVVO, Zagreb

Božica Jelaković, prof., XV. gimnazija, Zagreb

dr. sc. Srećko Listeš, AZOO, Split

Tanja Marčan, prof., Hotelijersko-turistička škola Opatija

Melita Rabak, prof., Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci

Linda Grubišić Belina, prof., AZOO, Rijeka

Engleski i njemački jezik

Izabela Potnar Mijić, prof., AZOO, Osijek

Ana Crkvenčić, prof., AZOO, Zagreb

Dubravka Kovačević, prof., AZOO, Zagreb

Ninočka Truck-Biljan, prof., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Vlasta Svalina, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Livija Pribanić Katarinić, prof., Srednja strukovna škola Vinkovci

Dragana Jurilj Prgomet, prof., Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir

Cvjetanka Božanić, prof., X. gimnazija »Ivan Supek«, Zagreb

II. Matematičko područje:

Matematika

Neda Lesar, prof., AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Mirjana Ilijić, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Draga Dolenec Gashi, prof., Grafička škola u Zagrebu, Zagreb

Zlatko Zadelj, prof., NCVVO, Zagreb

Darko Belović, MZO, Zagreb

III. Prirodoslovno područje:

mr. sc. Diana Garašić, AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Andreja Uroić Landekić, MZO, Zagreb

Geografija

Sonja Burčar, prof., AZOO, Osijek

dr. sc. Ružica Vuk, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb

Fizika

dr. sc. Željko Jakopović, AZOO, Zagreb

Tatjana Janeš, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Hrvoje Negovec, prof., I. tehnička škola Tesla, Zagreb

dr. sc. Ana Sušec, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odsjek za fiziku, Zagreb

Kemija

Borjanka Smojver, dipl. ing., AZOO, Rijeka

Gordana Cecić-Sule, prof., AZOO, Split

Olgica Martinis, AZOO, Zagreb

Ratka Šoić, dipl. ing., Prirodoslovna i grafička škola, Rijeka

Sanja Klubička, dipl. ing., Tehnička škola Daruvar, Daruvar

IV. Tehničko i informatičko područje:

/

V. Društveno – humanističko područje:

Ankica Mlinarić, dipl. teolog, AZOO, Osijek – voditeljica

Mateja Mandić, prof., ASOO, Zagreb

Ivana Pilko, dipl. fonetičar i lingvist, MZO, Zagreb

Povijest

mr. sc. Marijana Marinović, AZOO, Rijeka

dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet, Zagreb

Lobert Simičić, dipl. sociolog i dipl. povjesničar, Medicinska škola, Rijeka

Mladen Stojić, prof., Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Miroslav Šašić, prof., Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Etika

Milana Funduk, prof., Klasična gimnazija, Zagreb

dr. sc. Dijana Lozić-Leko, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok

Politika i gospodarstvo

Martina Preglej, prof., Športska gimnazija, Zagreb

Zlata Paštar, prof., Prva gimnazija, Zagreb

VI. Umjetničko područje:

/

VII. Tjelesno i zdravstveno područje:

Tjelesna i zdravstvena kultura

Željko Štefanac, prof., AZOO, Zagreb – voditelj

Biljana Šoda, prof., ASOO, Zagreb

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

prof. dr. sc. Boris Neljak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Dario Novak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Vilko Petrić, Kineziološki fakultet, Zagreb

Ana Matković, prof., Škola za primalje, Zagreb

6.2.2. Strukovni dio

Emina Grgić, dipl. ing., EMS zajednički obrt, Nova Gradiška

Ljubica Kolarević, dipl. ing., Srednja strukovna škola Vinkovci, Vinkovci

Suzana Kutnjak Mravlinčić, mag. ing. techn. text., Srednja strukovna škola, Varaždin

Karmen Marčec, ing., Varteks d.o.o., Varaždin

Goranka Nikiforov, dipl. ing., Industrijsko-obrtnička škola, Nova Gradiška

Danijela Pustahija Musulin, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Renata Štefan Barišić, dipl. ing., Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci, Rijeka

Sanja Tomašinec Korica, dipl. ing., Zlatna igla − Siscia d.o.o., Sisak

Vera Tomić Žager, dipl. ing., Modni salon »Ana«, Požega i Obrtnička škola, Požega

Gordana Vidović, dipl. ing., Estare Culto − Modna odjeća d.o.o., Zagreb

Julijana Zrno, dipl. ing., Škola za modu i dizajn, Zagreb

6.3. Predlagatelj strukovnog kurikuluma

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih