Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije u obrazovnom sektoru tekstil i koža

NN 68/2017 (13.7.2017.), Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije u obrazovnom sektoru tekstil i koža

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1595

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010 i 22/2013) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR MODELAR OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE U OBRAZOVNOM SEKTORU TEKSTIL I KOŽA

I.

Ovom odlukom donosi se standard zanimanja za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR MODELAR OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE u obrazovnom sektoru TEKSTIL I KOŽA.

II.

Standard zanimanja za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR MODELAR OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE u obrazovnom sektoru TEKSTIL I KOŽA sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se na učenike koji će prvi razred srednje škole upisati u 2017./2018. školskoj godini.

Klasa: 602-03/17-05/00064

Urbroj: 533-25-17-0006

Zagreb, 28. lipnja 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STANDARD ZANIMANJA
TEHNIČAR MODELAR OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE

Napomena:
Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.


1. RAZINA, KLJUČNA SVRHA I OPIS ZANIMANJA

Razina:4.2
Ključna svrha:Modelira obuću i kožnu galanteriju, priprema i organizira proces proizvodnje te nadzire rad pojedinih faza rada.

Opis zanimanja:

Samostalno modelira, priprema i organizira proizvodnju, promovira i prodaje obuću i kožnu galanteriju te pripadajuće usluge. Posao obavlja u industrijskim pogonima, obrtničkim, proizvodnim i uslužnim radionicama, modnim salonima, prodavaonicama i uredima.


2. GRUPA POSLOVA, KLJUČNI POSLOVI I AKTIVNOSTI

Grupa poslovaKljučni posloviAktivnosti
Analiza, planiranje i organizacija rada• planiranje proizvodnje

• izraditi tehnološku dokumentaciju

• izraditi operativnu dokumentaciju

• organizirati proces proizvodnje

• koristiti osnovne programe

• rukovati računalno vođenim strojevima

• vođenje skladišnog poslovanja

• evidentirati ulaz i izlaz osnovnih i pomoćnih materijala te pribora za rad iz skladišta

• evidentirati ulaz i izlaz kalupa iz skladišta

• evidentirati ulaz i izlaz iz skladišta gotovih proizvoda

• računalno evidentirati stanja u skladištu

Priprema radnog mjesta• pripremanje radnog mjesta za početak rada

• pridržavati se pravila zaštite na radu

• koristiti zaštitna sredstva

• provjeriti stanje strojeva

• pripremiti radno mjesto za rad na siguran način

• pravilno organizirati radno mjesto radi efikasnijeg rada

• održavati radno mjesto

• provjeriti zalihe pomoćnog i osnovnog materijala na radnom mjestu

• objasniti način rada na određenom radnom mjestu

Operativni poslovi• razvijanje proizvoda obuće i kožne galanterije

• skicirati modele obuće i kožne galanterije

• crtati osnove modela (unutarnji i vanjski dijelovi obuće i kožne galanterije)

• konstruirati obuću i kožnu galanteriju

• raspoređivati materijale

• razraditi sastavne dijelove modela obuće i kožne galanterije (ručno i računalno)

• izraditi šablone (ručno i računalno)

• pratiti izradbu uzorka modela i vršiti korekcije obuće i kožne galanterije

• odabrati modele za kolekciju obuće i kožne galanterije

• izraditi šablone za izradbu noževa i označavanje

• izraditi projektne (tehničke) skice za proizvodnju obuće i kožne galanterije

• izraditi probni uzorak obuće i kožne galanterije

• izraditi specifikaciju modela obuće i kožne galanterije

• modeliranje obuće

• izraditi kopiju kalupa obuće

• razviti kalupe, ugradbene i nagazne dijelove u zadanom sortimentu

• izraditi bazni model

• izvršiti probu funkcionalnosti obuće

• gradirati konstrukcijske dijelove

• izraditi probne veličine unutar zadanog sortimenta

• modelirati dječju obuću

• modelirati modnu obuću

• modelirati obuću za specijalne namjene

• modelirati obuću prema zahtjevima tržišta

• modeliranje kožne galanterije

• modelirati sitnu galanteriju

• modelirati modnu galanteriju

• modelirati poslovnu galanteriju

• modelirati galanteriju za specijalne namjene

• modelirati kožnu galanteriju prema zahtjevima tržišta

• praćenje modnih trendova

• analizirati modne kolekcije

• pratiti modne trendove materijala i boja

• pratiti modne forme u obući i kožnoj galanteriji

• primijeniti modne novitete u obući i kožnoj galanteriji

• praćenje novih tehnologija

• pratiti razvoj novih strojeva i uređaja na tržištu

• pratiti razvoj novih materijala

• kontinuirano se educirati

• izradba obuće

• krojiti sastavne dijelove obuće

• pripremiti sastavne dijelove

• sastavljati dijelove gornjišta

• sastavljati gornje i donje dijelove obuće

• završno doraditi gotovu obuću

• pakirati gotovu obuću

• izradba kožne galanterije

• krojiti sastavne dijelove kožne galanterije

• pripremiti sastavne dijelove kožne galanterije

• sastavljati dijelove kožne galanterije

• završno doraditi kožnu galanteriju

• pakirati gotovu kožnu galanteriju

Administrativni poslovi• vođenje poslovne dokumentacije

• koristiti e-poslovanje

• ispunjavati obrasce za evidenciju proizvodnje

• unositi podatke za analizu poslovanja u računalo

Komercijalni poslovi• promoviranje proizvoda i usluga obuće i kožne galanterije

• istražiti tržište

• promovirati obuću i kožnu galanteriju

• promovirati usluge pripadajuće obuće i kožne galanterije

• izraditi skraćeni poslovni plan

• prodaja proizvoda i usluga obuće i kožne galanterije

• preuzimati narudžbe

• utvrđivati rokove isporuke

• prodavati obuću i kožnu galanteriju

• prodavati usluge vezane za obuću i kožnu galanteriju

Komunikacija i suradnja s drugima• komunikacija u poslovnom okruženju

• poznavati poslovni bonton i etiku

• timski raditi

• komunicirati na stranom jeziku

• prezentirati proizvod obuće i kožne galanterije

• izgrađivati učinkovite odnose s kupcima

• rukovođenje radnom skupinom

• organizirati i voditi manje radne skupine

• prepoznati kvalitete radnika

• pratiti nove metode rada

• educirati nove radnike

• pratiti posao i rješavati eventualne probleme

• pokazivati inicijativu u radu

Osiguranje kvalitete• kontrola proizvodnje radi osiguranja kvalitete

• kontrolirati proizvodnju prema tehnološkoj dokumentaciji

• prepoznavati grješke u proizvodnji

• otklanjati grješke u proizvodnji

• provedba kontrole kvalitete proizvoda

• primjenjivati standarde prema kojima se provodi osiguranje kvalitete

• kontrolirati kvalitetu proizvoda u pojedinim fazama rada

• prepoznavati grješke na proizvodima

• otklanjati grješke na proizvodima

Zaštita zdravlja i okoliša• raditi na ekološki prihvatljiv način

• primjenjivati propise u području zaštite okoliša

• skrbiti o uštedi energije

• zbrinjavati otpad sukladno zakonskim propisima

• raditi u skladu s pravilima zaštite na radu

• prepoznati rizike za zdravlje i sigurnost na radu

• provoditi aktivnosti vezane za uklanjanje mogućih ozljeda
3. UOBIČAJENI/POŽELJNI STAVOVI I OBRASCI PONAŠANJA

Na radnom mjestu potrebna je: tehnička preciznost, spretnost ruku, dobra oštrina vida, razlikovanje forma i boja, kreativnost, informatička pismenost, inovativnost, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, poduzetničke vještine, odgovornost, fleksibilnost, timski rad, rad na terenu, prezentacijske sposobnosti, aktivno korištenje barem jednog stranog jezika te cjeloživotno učenje.


4. OSTALE INFORMACIJE

1.1. Zakonska regulativa povezana sa zanimanjem

• Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 93/2014)

• Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014, 118/2014 i 154/2014)

• Zakon o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/2013)Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/2013, 153/2013 i 78/2015)

• Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/2014, 110/2015)

• Zakon o održivom gospodarenju otpadu (»Narodne novine«, broj 94/2013)

• Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/2015, 134/2015, 120/2016)

• Zakon o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 773/2013, 99/2013, 148/2013, 153/2013, 143/2014, 115/2016))

• Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/2013, 14/2014)

• Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (»Narodne novine«, broj 42/2008)

• Pravilnik o označavanju materijala glavnih dijelova obuće namijenjene prodaji potrošaču (»Narodne novine«, broj 41/2010)

• Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake »C« i »CE« (»Narodne novine«, broj 18/2011 i 133/2012)

• Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (»Narodne novine«, broj 89/2010)

• ISO standardi

• Zaštitne norme radne obuće: HRN EN ISO 20344:2007, HRN EN ISO 20345:2007, HRN EN ISO 20346:2007, HRN EN ISO 20347:200, HRN EN ISO 13287.2008

• ostala pozitivna zakonska regulativa.

1.2. Perspektive u zanimanju – nastavak obrazovanja, karijera

Modelar, tehnolog normirac, kalkulant, voditelj krojačnice, voditelj pripreme, voditelj šivaonice, voditelj montaže, voditelj odjela brizgane obuće, voditelj finiša, voditelj skladišta, kontrolor u proizvodnji i tehničar obuće i kožne galanterije. Samostalni obrtnik za obuću i kožnu galanteriju te ortopedsku obuću. Uslužna djelatnost za prodaju i popravak obuće i kožne galanterije.

Nastavak obrazovanja moguć je na višim i visokim učilištima te ustanovama koje se bave stručnim usavršavanjem odraslih.

1.3. Zanimanja s kojima se često i usko surađuje

• dizajner

• konstruktor

• tehnolog

• komercijalist

• voditelji proizvodnih sektora

• radnici u proizvodnji

• mehaničari u proizvodnji

• prodavači obuće i kožne galanterije

• ekonomisti

pravnici

1.4. Zdravstveni rizici u zanimanju

U slučaju nepostupanja prema pravilima zaštite na radu moguće su sljedeće ozljede:

• povrede oštrim predmetima pri krojenju i/ili šivanju (ubodi, porezotine, posjekline, ogrebotine)

• ozljede pri glačanju (opekline)

• alergijske reakcije zbog izloženosti prašini i/ili kemikalijama, otapalima i ljepilima kojima se tretira koža

• povrede prouzročene alergijskim reakcijama, oštećenje sluha zbog izloženosti buci strojeva

• oštećenje vida zbog rasvjete

• oštećenje kralježnice (i lokomotornog sustava) zbog neergonomskog položaja tijela tijekom radnog procesa.

1.5. Tipično radno okruženje i uvjeti rada

Tehničar modelar obuće i kožne galanterije radi u industrijskoj ili obrtničkoj proizvodnji. Posao obavlja ovisno o zahtjevima tržišta, usluga i načina izradbe obuće i kožne galanterije u uredima, zatvorenim radionicama ili u proizvodnim pogonima.

Nužno je odijevanje zaštitne odjeće u uvjetima koji to zahtijevaju. Prostor je osvijetljen dnevnom i umjetnom rasvjetom te klimatiziran. Rad je osam sati u danu prema planu, no ovisi i o opsegu poslova i rokovima isporuke robe.


5. REFERENCE DOKUMENTA

Broj reference:SZ-0402/11-01
Naziv obrazovnog sektora:Tekstil i koža
Šifra obrazovnog sektora:04
Popis članova radne skupine koja je izradila standard zanimanja:

Jadranka Akalović, dipl. ing., Tekstilno-tehnološki fakultet, Studij u Varaždinu, Varaždin

Martina Bobovčan, dipl. ing., Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

Renato Boćak, Boćak, postolarski, trgovački i tradicijski obrt, Zagreb

Marija Čališ, ing., Škola za modu i dizajn, Zagreb

Katica Čukec, ing., Galko d.o.o, Mali Bukovec

Štefica Ježek, ing., Srednja strukovna škola, Varaždin

Suzana Kutnjak Mravlinčić, mag. ing. techn. text, Srednja strukovna škola, Varaždin

Ivana Martinko, ing., Ivančica d.d., proizvodnja obuće i trgovina, Ivanec

Miroslav Mikulčić, ing., Jelen d.d., Čakovec

Sanja Tomašinec Korica, dipl. ing., Modni salon Kapric, Sisak

Danijela Pustahija Musulin, dipl. ing., Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb

Predlagatelj standarda zanimanja:Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz prethodnu suglasnost nadležnog sektorskog vijeća od 14. 12. 2011.