Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije (331424) u obrazovnom sektoru tekstil i koža

NN 68/2017 (13.7.2017.), Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije (331424) u obrazovnom sektoru tekstil i koža

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1597

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010 i 22/2013) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR MODELAR OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE (331424) U OBRAZOVNOM SEKTORU TEKSTIL I KOŽA

I.

Ovom odlukom donosi se strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR MODELAR OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE u obrazovnom sektoru TEKSTIL I KOŽA.

II.

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR MODELAR OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE u obrazovnom sektoru TEKSTIL I KOŽA sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka primjenjivat će se od školske godine 2017./2018. za učenike prvoga razreda srednje škole. Učenici koji su se u eksperimentalni program obrazovanja za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije (331404) upisali ranijih godina, nastavljaju školovanje po programu i nazivu koji su ranije upisali.

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/17-05/00064

Urbroj: 533-25-17-0008

Zagreb, 28. lipnja 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STRUKOVNI KURIKULUM
ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR MODELAR OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE

Popis kratica

ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

AZOO – Agencija za odgoj i obrazovanje

EU – Europska unija

GPS – Global Positioning System, globalni pozicijski sustav

IT – Information Technology, informacijska tehnologija

IUPAC (nomenklatura) – International Union of Pure and Applied Chemistry, pravila Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju

MZO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje obrazovanja

NN – Narodne novine

PSE – periodni sustav elemenata

RH – Republika Hrvatska

CAD – Computer Aided Design, projektiranje pomoću računala

CAM – Computer Aided Manufacturing, proizvodnja pomoću računala

ICT – Information and Communications Technology, informacijska i komunikacijska tehnologija

WWW – World Wide Web, svjetska mreža, multimedijski računalni sustav za objavljivanje i razmjenu informacija

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu (uključujući nazive kvalifikacija, zvanja i zanimanja) odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.


1. OPĆI DIO

1.1. Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije

Tehničar modelar obuće i kožne galanterije

1.2. Cilj strukovnog kurikuluma

Cilj strukovnog kurikuluma je osigurati polaznicima stjecanje kompetencija propisanih standardom kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije.

1.3. Trajanje obrazovanja

Četiri godine

1.4. Uvjeti upisa, tijeka i završetka obrazovanja

Završena osnovna škola

2. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

2.1. Nastavni plan

* Napomena: U drugom razredu polaznik bira jedan od pet ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim jednim nastavnim predmetom. U trećem razredu polaznik bira jedan od pet ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim jednim nastavnim predmetom. U četvrtom razredu polaznik bira jedan od pet ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim jednim nastavnim predmetom.

2.2. Nastavni program

2.2.1. Općeobrazovni dio

Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Cilj predmeta:

• naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima te u različitim situacijama razvijajati (samo)poštovanje

• steći potrebne razine slušanja, razumijevanja i govorenja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

• razumjeti kako jezik djeluje i ovladati potrebnim jezikoslovnim pojmovima, tekstnim vrstama i stilovima

• steći potrebne razine pisanja ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

• razviti razumijevanje književnosti kao umjetnosti riječi, poštivati hrvatsku književnost i kulturu te književnosti i kulture drugih naroda

Opis predmeta:

U hrvatskome jeziku pet je skupova ishoda učenja:

I. Slušanje i govorenje

II. Struktura hrvatskog jezika

III. Pisanje

IV. Analiza književnih tekstova

V. Analiza neknjiževnih tekstova.

Skupovi ishoda učenja koncipirani su na način da se njihovim ostvarivanjem razvijaju komunikacijske vještine i kompetencije polaznika te cjelovito razumijevanje govorenih i pisanih tekstova.

Svi se navedeni skupovi ishoda učenja ostvaruju u svakoj godini učenja hrvatskog jezika.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Slušanje i govorenje

1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit govornog teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku uz pomoć bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko – semantičkom i stilističkom normom

6. provjeriti učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke

Struktura hrvatskog jezika

1. razvrstati jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje povezane s povijesti hrvatskog jezika

3. razlikovati važnost hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

4. navesti jezična pravila

5. izdvojiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. utvrditi jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko – semantičkom i stilističkom normom

Pisanje

1. sastavljati različite vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst

5. rabiti različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

7. uporabiti jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko – semantičkom i stilističkom normom

8. provjeriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu te jezičnu točnost i primjerenost

Analiza književnih tekstova

1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama

2. objasniti književnoteorijske pojmove na prototipnim primjerima

3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

4. prikupiti informacije o zadanim književnim tekstovima iz različitih izvora

5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima

6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini

7. potvrditi argumentima svoj stav o poznatome̶ književnom tekstu

Analiza neknjiževnih tekstova

1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti – eksplicitno i implicitno

6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. prikupiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora

8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

9. poduprijeti argumentima stav o neknjiževnom tekstu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciJavni govor
Govorenje – monološki obliciGovor
Govorenje – dijaloški obliciOluja ideja
Funkcija glasova u jeziku

Fonem, alofon, fon

Fonem i grafem

Tvorba i podjela glasova

Podjela glasova prema otvoru

Slogovi i slogovna struktura

Podjela glasova prema zvučnosti

Podjela glasova prema mjestu tvorbe

Glasovne promjene

Jednačenje glasova po zvučnosti

Jednačenje glasova po mjestu tvorbe

Gubljenje suglasnika

Palatalizacija

Sibilarizacija

Jotacija

Vokalizacija

Nepostojano a

Pravogovorna i pravopisna norma

Pravogovor ili ortoepija

Naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika

Vrednote govornog jezika

Pravopis ili ortografija

Pisanje velikog i malog slova

Pravopisni i rečenični znakovi

Pisanje glasova č/ć, dž/đ,

Alternacije ije/je/e/i

Hrvatski jezik od prvih pisanih spomenika do kraja 15. stoljeća

Jezik – temelj narodne kulture: trojezičnost i tropismenost hrvatske srednjovjekovne književnosti

Izvori hrvatskoga književnog jezika (spomenici pismenosti, historiografski spisi, zakonici)

Pisanje ̶ opisivanjeOpisivanje kao postupak
Pisanje – pripovijedanje

Pripovijedanje kao postupak

Priča

Tehničko izvješće

Obavijest

Životopis

Molba

Priča i novela

Polaznici čitaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezatno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitalačkim interesima polaznika.

Ranko Marinković, Prah

Giovanni Boccaccio, Chichibio

Ivan Aralica, Svemu ima vrijeme ili Školjka

Miro Gavran, Mali neobični ljudi ili Obiteljske priče

Antun Šoljan, Dobri čovjek s Kaprija

Ivo Andrić, Put Alije Đerzeleza

Dubravko Horvatić, Đavo u podne

Vjekoslav Kaleb, Gost

Roman

Polaznici čitaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezatno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Pavao Pavličić, Večernji akt

Marija Jurić Zagorka, Vitez slavonske ravni

Ivana Simić Bodrožić, Hotel Zagorje

Victoria Hislop, Otok

Khaled Hosseini, Gonič zmajeva

John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit

Drama

Polaznici čitaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezatno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Miro Gavran, Ljubavi Georgea Washingtona

Plaut, Škrtac

Pero Budak, Mećava

Carlo Goldoni, Gostioničarka Mirandolina

Lirika

Polaznici čitaju šest pjesama: dvije pjesme vezanog stiha, dvije pjesme slobodnog stiha i dvije pjesme u prozi.

Vezani stih: Antun Gustav Matoš, Tin Ujević, Vladimir Nazor, Dobriša Cesarić, Vesna Parun, Jacques Prevert, Francesco Petrarca

Slobodni stih: Antun Branko Šimić, Dragutin Tadijanović, Nikola Miličević, Mak Dizdar, Nikola Šop, Josip Pupačić, Reiner Maria Rilke

Pjesma u prozi: Miroslav Krleža, Danijel Dragojević

Ep

Polaznici čitaju pet pjevanja.

Dante Alighieri, Pakao (od I. do V. pjevanja)

Čitanje – opisivački tekstoviPostupak opisivanja u različitim vrstama tekstova
Čitanje – pripovjedački tekstovi

Postupak pripovijedanja u različitim vrstama tekstova

Molba

Životopis

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezatne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciPredavanje
Slušanje – dijaloški obliciIntervju
Govorenje – monološki obliciPredavanje
Govorenje – dijaloški obliciAnketa
Morfem i morfologija

Morfem, alomorf, morfologija

Vrste morfema

Gramatičke kategorije

Kategorije vrsta riječi

Kategorije oblika riječi

Promjenjive riječi

Imenice

Imenice i pravopis

Zamjenice

Zamjenice i pravopis

Pridjevi

Pridjevi i pravopis

Brojevi

Brojevi i pravopis

Glagoli

Glagoli i pravopis

Nepromjenjive riječi

Prilozi

Prijedlozi

Veznici

Čestice

Usklici

Hrvatski jezik od 16. do kraja 18. stoljećaNajvažnija jezikoslovna djela (Bartol Kašić, Juraj Habdelić, Jakov Mikalja, Ardelio Della Bella, Ivan Belostenec)
Pisanje – izlaganje

Izlaganje kao postupak

Definicije

Sažetak

Bilješke i natuknice

Zapisnik. Stručno izvješće

Cijeli se svijet igra

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezatno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo i jedan ulomak po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Molière, Škrtac

Pedro Calderón de la Barca, Život je san

William Shakespeare, San ljetne noći

William Shakespeare, Romeo i Julija

Tennessee Williams, Tramvaj zvan žudnja

Elvis Bošnjak, Nosi nas rijeka

Tena Štivičić, Fragile

Prometeji

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezatno. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo te ulomak ili pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Eshil, Okovani Prometej

Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote

Johann Wolfgang Goethe, Prometej

Alfred Victor de Vigny, Smrt vuka

Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića

Mihail Jurjevič Ljermontov, Junak našeg doba

Tin Ujević, Visoki jablani

George Gordon Byron, Hodočašće Childea Harolda

Žena u književnom djelu

Polaznici čitaju četiri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezatno. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo i dvije pjesme po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Milan Begović, Bez trećega

Vesna Parun, Ti koja imaš nevinije ruke

Biblija, Pjesma nad pjesmama

Ivan Slamnig, Barbara

Horacije, Lidiji

Josip Kozarac, Tena

Dinko Šimunović, Muljika

Dubravka Ugrešić, Štefica Cvek u raljama života

Sofoklo, Antigona

Čitanje – izlagački tekstovi

Postupak izlaganja u različitim vrstama tekstova

Sažetak

Stručno izvješće

Popularno-znanstveni članak

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezatne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciIzvještaj
Slušanje – dijaloški obliciRazgovor na temu
Govorenje – monološki obliciIzvještaj
Govorenje – dijaloški obliciSlužbeni razgovor
SintaksaSintaksa
Spojevi riječiTipovi odnosa među sastavnicama spojeva riječi
Ustrojstvo rečenice

Obavijesno ustrojstvo rečenice

Gramatičko ustrojstvo rečenice

Rečenice po sastavuJednostavne i složene rečenice
Nezavisno složena rečenicaSastavna, rastavna, suprotna, isključna i zaključna rečenica
Zavisno složena rečenica

Subjektna, predikatna, objektna, atributna rečenica

Priložne rečenice: vremenske, načinske, mjesne, pogodbene, uzročne, posljedične, namjerne, dopusne

Povezivanje rečenica u tekstuRed riječi u rečenici
Pravopisna pravila u sintaksiUporaba razgodaka i pravopisnih znakova
Hrvatski jezik u 19. stoljećuLjudevit Gaj, Kratka osnova horvatsko – slavenskoga pravopisanja
Pisanje – dokazivanje

Dokazivanje kao postupak

Pismo za iskazivanje interesa

Prikaz

Problemski članak (na teme iz kvalifikacije i sadržaja predmeta Hrvatski jezik)

Školski esej

Jureći vlak braće Lumière

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezatno. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo i jednu pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Janko Polić Kamov, Brada

Antun Gustav Matoš, Cvijet sa raskršća

Antun Gustav Matoš, Notturno

Milan Begović, Kvartet

Vladimir Vidrić, Pejzaž II.

Charles Baudelaire, Cvjetovi zla

Konstantinos Kavafis, Čekajući barbare

Arthur Schnitzler, Novela o snu

Društveni angažman

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezatna. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

August Šenoa, Prijan Lovro

Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin i kazna

Silvije Strahimir Kranjčević, Gospodskom Kastoru

Antun Gustav Matoš, Kip domovine leta 188*

Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići

Ivan Goran Kovačić, Dani gnjeva

Honoré de Balzac, Otac Goriot

Charles Dickens, Velika očekivanja

Unutarnji svijet

Polaznici čitaju četiri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezatna. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo i jednu pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

William Shakespeare, Hamlet

Janko Leskovar, Misao na vječnost

Henrik Ibsen, Nora

Petar Preradović, Ljudsko srce

Ralph Waldo Emerson, Ljubav

Milutin Cihlar Nehajev, Bijeg

Ranko Marinković, Ruke

Franz Kafka, Preobrazba

Čitanje – dokazivački tekstovi

Postupak dokazivanja u različitim vrstama tekstova

Prikaz

Pismo za iskazivanje interesa

Problemski članak

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezatne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciKomentar
Slušanje – dijaloški obliciDebata
Govorenje – monološki obliciKomentar
Govorenje – dijaloški obliciRazgovor na temu
LeksikologijaUvod u leksikologiju
Jezični sustav i jezični znak

Struktura jezičnog znaka

Jednoznačnost i višeznačnost leksema

Leksičko – semantički odnosi

Sinonimija

Antonimija

Homonimija

Raslojenost leksika

Vremenska raslojenost leksika

Područna raslojenost leksika

Funkcionalna raslojenost leksika

Međujezični dodiri i leksičko posuđivanje

Posuđenice

Vrste posuđenica

Jezična norma i jezični purizam

Jezična norma

Jezični purizam

Frazeologija

Frazem i frazeologija

Frazemske istoznačnice i frazemski antonimi

Leksikografija

Vrste rječnika

Leksikografski (rječnički) članak

Hrvatski jezik u 20. i 21. stoljeću

Deklaracija o položaju i nazivu hrvatskoga književnog jezika kao izraz samobitnosti hrvatskog jezika

Hrvatski jezik – službeni jezik Europske unije

Pisanje – dokazivanjeŠkolski esej
Pisanje – upućivanje

Upućivanje kao postupak

Tehnička uputa

Stoljeće nemira

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezatna. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Slavko Mihalić, Majstore, ugasi svijeću

Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi

Ranko Marinković, Kiklop

Ivan Goran Kovačić, Jama

Miljenko Jergović, Sarajevski Marlboro

Eugène Ionesco, Ćelava pjevačica

William Golding, Gospodar muha

Orhan Pamuk, Snijeg

Globalno selo

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prva su dva djela na popisu obvezatna. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Albert Camus, Stranac

Miroslav Krleža, Cvrčak pod vodopadom

Antun Šoljan, Luka

Nikolaj Vasiljevič Gogolj, Kabanica

Gabriel García Marquez, Sto godina samoće

Raymond Carver, Katedrala

Aldous Huxley, Divni novi svijet

William Gibson, Neuromancer

Hrvatska književna baština

Polaznici čitaju pet djela s popisa. Prva su četiri djela na popisu obvezatna. Valja odabrati još jedan ulomak ili pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Marko Marulić, Judita (ulomci)

Hanibal Lucić, Jur ni jedna na svit vila

Marin Držić, Dundo Maroje

Ivan Gundulić, Osman (1. pjevanje)

Ivan Bunić Vučić, Nemoj, nemoj ma Ljubice

Fran Krsto Frankopan, Cvitja razmišlenje i žalostno protuženje

Tituš Brezovački, Matijaš grabancijaš dijak

Matija Antun Reljković, Satir iliti divji čovik

Andrija Kačić Miošić, Razgovor ugodni naroda slovinskoga

Čitanje – dokazivački tekstovi

Kritika

Komentar

Čitanje – upućivački tekstovi

Postupak upućivanja u različitim vrstama tekstova

Tehnička uputa

Zakoni

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezatne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Cilj predmeta:

• razlikovati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina na odgovarajućoj razini radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

• čitati kraće tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

• razumjeti opis događaja u osobnim pismima

• identificirati glavne misli jasnog standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se polaznici redovito susreću u školi i u slobodno vrijeme

• napisati jednostavan vezani tekst prema osobnom interesu

• komunicirati u jednostavnim uobičajenim situacijama o poznatim temama i aktivnostima te sudjelovati u kraćim razgovorima bez pripreme

• jednostavno povezivati rečenice kako bi polaznici opisali događaje i svoje doživljaje

• usvojiti sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima

• usvojiti znanje o različitim uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

• prepoznati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje jezika cilja

• uočiti potrebu tolerantnog ophođenja s osobama iz drugih kultura

• ostvariti komunikaciju i suradnju s različitim osobama i skupinama u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Opis predmeta:

Nastavom se engleskog jezika, uz korištenje kombiniranih metoda i oblika rada, usvajaju obrasci usmene i pisane komunikacije na tom jeziku. Pri određivanju razina jezične kompetencije koje bi polaznici trebali postići na kraju pojedinih odgojno-obrazovnih razdoblja, odnosno ciklusa srednjoškolskog obrazovanja, uzete su u obzir smjernice Zajedničkoga europskog referentnog okvira za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje, Europskoga jezičnog portfolia i Nacionalnoga okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, kao i činjenica da je riječ o nastavku učenja prvoga stranog jezika u kontinuitetu od 1. razreda osnovne škole. Po završetku četverogodišnjeg obrazovanja očekuje se da će polaznici doseći razinu A2+, prije svega u području receptivnih jezičnih vještina. Premda bi polaznici u skladu s Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Nacionalnim okvirnim kurikulumom za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje nakon osam godina učenja prvoga stranog jezika već trebali dosegnuti razinu A2, realno je očekivati heterogenost znanja polaznika iz osnovne škole koja će trebati usložniti uz manja proširenja gradiva povezanim s novim kontekstom i strukom.

NAPOMENA: Nastavnik odlučuje o udjelu i postotku nastavnih sadržaja iz područja struke. Postotak može varirati od 10 do 20 posto ovisno o razini i razredu, uvažavajući činjenicu da se u završnim razredima povećava udio stručnih predmeta/modula i/ili sadržaja.


Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. razlikovati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina na odgovarajućoj razini radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

Čitanje

1. izdvojiti globalni smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

Slušanje

1. razumjeti osnovne i složenije jezične strukture i vokabular

2. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu na poznatu temu

Pisanje

1. svrstati osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

Govor

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

2. koristiti jednostavne fraze u društvenim situacijama

Međukulturno djelovanje

1. ponoviti posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Ja i svijet oko mene

Predstavljanje sebe i drugoga (osobni podatci, izgled, osobine...)

Članovi uže i šire obitelji

Odnosi u obitelji

Stanovanje

Prostorije u kući/stanu

Dijelovi namještaja

Život u gradu/na selu/u manjem mjestu

Vrste stambenih objekata u različitim zemljama svijeta

Slobodno vrijeme

Vrste sportskih i rekreativnih aktivnosti

Izleti

Igre, kućni ljubimci, zabava, izlasci

Svakodnevica

Koliko je sati?

Dijelovi dana i dani u tjednu

Svakodnevne aktivnosti

Godišnja doba, mjeseci

Vremenske prilike

Obilježavanje važnih datuma (blagdani i praznici)

Prehrambene navike

Hrana i piće

Obroci

Prehrambene navike (piramida prehrane)

Kupovina

Vrste valuta

Vrste trgovina

Kupovanje u različitim trgovinama

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2) Zajedničkoga europskog referentnog okvira za jezike, pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

• IMENICE: vrste, rod, broj, posvojni oblik, fraza of

• ČLANOVI: određeni i neodređeni, nulti

• ZAMJENICE: osobne, upitne, pokazne, it, there is, there are, relativne

• VEZNICI: and, or, yet, so, when, until, if, although, since, itd.

• PRIDJEVI: stupnjevanje (pravilno i nepravilno), posvojni, pokazni i opisni, pridjevi neodređene količine

• BROJEVI: glavni i redni

• PRILOZI: mjesta, određenog i neodređenog vremena

• SINTAKSA: red riječi u rečenici i u nezavisno složenoj rečenici; mjesto izravnog i neizravnog objekta, mjesto priloga mjesta i vremena

• GLAGOLI: 5 osnovnih oblika: osnova – s oblik, ed oblik, particip s nastavkom – ing, ed. Osnovna glagolska vremena – ponavljanje; tvorba i uporaba budućih vremena (going to + infinitive; shall, will; Present Continuous za budućnost), pojam aktiva i pasiva.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

2. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

Čitanje

1. identificirati informacije u kratkom i jednostavnom osobnom pismu

2. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

Slušanje

1. slijediti zahtjevnije upute i naredbe

Pisanje

1. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

2. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnom pisanom obliku

Govor

1. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

2. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

Međukulturno djelovanje

1. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

2. navesti uzroke nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

3. upotrijebiti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Putovanja i praznici

Organizacija putovanja

Praznici i kako ih provesti

Vozni red i prospekti

Vrste prijevoza

Snalaženje u stranoj zemlji

Znamenitosti

Multikulturnost

Hrvatske kulturne manifestacije

Kulturne manifestacije zemalja čiji se jezik uči

Slavni ljudi i događaji

Europa jučer i danas

Europska unija, Vijeće Europe, europske institucije za mlade

Mediji i suvremena komunikacija

Tiskani i elektronički mediji

Radio i televizija

TV vodič i programi

Pisana i usmena komunikacija

Telefon, SMS, MMS, e-pošta, internet, društvene mreže itd.

Škola i obrazovanje

Vrste škola

Predmeti

Ocjene

Školski pribor. Život u školi

Školski sustav u Hrvatskoj i drugim zemljama

Sport i zdravlje

Važnost bavljenja sportom

Istaknuti hrvatski i svjetski sportaši

Briga o zdravlju i tijelu

Posjet liječniku

Međuljudski odnosi

Generacijski jaz

Odnosi među spolovima

Formalne i neformalne situacije

Napomene:

Postignuća u prvom stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

• ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

• ZAMJENICE: posvojne i povratne zamjenice; one kao zamjenica;

• PRIDJEVI: stupnjevanje (comparison of equality)

• PRIJEDLOZI: vrijeme (on, at, in, by, from), mjesto, pravac (on, at, above, under, into) i uzrok (because, for the sake of)

• TVORBA RIJEČI: compounds

• PRILOZI: tvorba priloga načina – položaj u rečenici

• SINTAKSA: upravni i neupravni govor; red riječi u rečenici – načelo tvorbe upitnih i negativnih oblika u jednostavnim i složenim vremenima; slaganje vremena

• GLAGOLI: tvorba i uporaba glagolskih vremena Present Perfect Tense – Simple Continuous (odnos); Present Perfect Tense – Preterite Tense (odnos).

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. primijeniti osnove jezičnog sustava na novim sadržajima

2. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i područja struke

Čitanje

1. izdvojiti ključne informacije u pisanim materijalima na standardnom jeziku

2. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova

Slušanje

1. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu na poznatu temu

Pisanje

1. raspraviti složenije informacije u osobnim pismima, razglednicama ili e – pošti

2. preoblikovati bilješke nakon čitanja ili slušanja teksta

Govor

1. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e – pošte

Međukulturno djelovanje

1. razlikovati pozitivne svjetonazore i sociokulturne vrijednosti od različitih oblika diskriminacije

2. primijeniti različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Europsko okruženje

Mladi i europsko okruženje

Europsko zajedništvo (valuta itd.)

Gospodarenje vlastitim novcem

Javne službe

Javno zdravstvo

Škole i školski sustavi

Javne institucije

Mladi i njihov svijet

Obitelj i društvene veze

Mladi na djelu

Problemi mladih

Oblici prihvatljivog i neprikladnog ponašanja

Kultura i supkultura mladih (odijevanje, glazba itd.)

Mobilnost i migracije

Mobilnost ljudi i znanja

Međunarodno tržište rada

Posjeti i razmjene polaznika

Stručna praksa i rad u inozemstvu

Društvo i svijet koji nas okružuje

Svijet u kojem živimo – pogled u budućnost

Život u suvremenome društvu (ovisnosti, problemi u ponašanju...)

Problemi čovječanstva – glad, siromaštvo, nezaposlenost

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Znanost i tehnologija

Izumi i otkrića

Poznati znanstvenici

Suvremene tehnologije

Strukovno usmjerene teme

Povijest struke

Zanimljivosti i osobitosti

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

• ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

• Tenses – ponavljanje; slaganje vremena; frazalni glagoli; pogodbene rečenice (tip I i II); – ing oblik glagola, pasivne rečenice.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

2. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Čitanje

1. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

2. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

Slušanje

1. razumjeti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnome jeziku

2. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

Pisanje

1. klasificirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

2. preoblikovati klasificirane informacije u strukturirani pisani izričaj

Govor

1. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

2. prevesti jednostavne upute i naredbe

Međukulturno djelovanje

1. koristiti prigodni jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

2. provesti složeniju komunikaciju i suradnju u skupini u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Posao i obrazovanje

Zanimanja

Oglasi. Životopis i Europass

Molba i razgovor za posao

Moja budućnost

Svijet rada

Moje zanimanje u suvremenom društvu

Moje zanimanje u europskom okviru

Na radnom mjestu

Potrošačko društvo

Reklame i utjecaj na mlade

Konzumerizam

Mobilnost i migracije

Mobilnost ljudi i znanja

Kompetitivnost na međunarodnom tržištu rada

Posjeti i razmjene polaznika

Stručna praksa i rad u inozemstvu

Kultura i civilizacija

Fenomen globalizacije

Svijet kao globalno selo

Pitanja kulturnoga identiteta i suvereniteta

Znanost, umjetnost i popularna kultura

Svijet znanosti i umjetnosti (izložbe, muzeji, koncerti, film)

Slavni ljudi i događaji

Društvo i svijet koji nas okružuje

Svijet u kojem živimo – pogled u budućnost

Život u suvremenom društvu (ovisnosti, problemi u ponašanju...)

Problemi čovječanstva – glad, siromaštvo, nezaposlenost

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Solidarnost

Osjetljivost za druge, za obitelj, za slabe, siromašne i bolesne

Međugeneracijska skrb

Ekološka osviještenost

Strukovno usmjerene teme

Škola i radionica škole

Povijest struke

Zanimljivosti i osobitosti

Sajmovi i izložbe

Tehnika i tehnologija u službi struke

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

• ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

• pasivne rečenice, bezlični oblici, odnosne rečenice, pogodbene rečenice (tip I i II); – ing oblik glagola; causative have.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Cilj predmeta:

• razlikovati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina na odgovarajućoj razini radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

• čitati kraće tekstove koji su pisani standardnim jezikom ili jezikom struke

• razumjeti opis događaja u osobnim pismima

• identificirati glavne misli jasnoga standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susreću u školi i u slobodno vrijeme

• napisati jednostavan vezani tekst o temi prema osobnom interesu

• komunicirati u jednostavnim uobičajenim situacijama o poznatim temama i aktivnostima te sudjelovati u kraćim razgovorima bez pripreme

• jednostavno povezivati rečenice kako bi opisali događaje i svoje doživljaje

• usvojiti sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima

• usvojiti znanje o različitim uzrocima nerazumijevanja među osobama iz različitih kultura

• prepoznati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje jezika cilja

• uočiti potrebu tolerantnog ophođenja s osobama iz drugih kultura

• ostvariti komunikaciju i suradnju s različitim osobama i skupinama u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Opis predmeta:Nastavom njemačkog jezika uz korištenje kombiniranih metoda i oblika rada, usvajaju se obrasci usmene i pisane komunikacije na tom jeziku. Pri određivanju razina jezične kompetencije koje bi polaznici trebali postići na kraju pojedinih odgojno-obrazovnih razdoblja, odnosno ciklusa srednjoškolskog obrazovanja, uzete su u obzir smjernice Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje, Europskog jezičnog portfolia i Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, kao i činjenica da je riječ o nastavku učenja prvoga stranog jezika u kontinuitetu od 1. razreda osnovne škole. Po završetku 4. razreda strukovne škole, polaznici bi u osnovnim područjima jezičnih djelatnosti u njemačkom jeziku mogli ostvariti razinu A2+. Premda bi polaznici sukladno Nastavnom planu i programu za osnovnu školu i Nacionalnomu okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje nakon osam godina učenja prvoga stranog jezika već trebali dosegnuti razinu A2, ista je razina jezične kompetencije polaznika predviđena i na završetku 1. razreda strukovne škole jer je u tom razredu realno očekivati heterogenost znanja polaznika iz osnovne škole uz (manja) proširenja gradiva povezanih s novim kontekstom i strukom.
Napomena: Nastavnik odlučuje o udjelu i postotku nastavnih sadržaja iz područja struke. Postotak može varirati od 10 do 20 %, ovisno o razini i godini učenja, uvažavajući činjenicu da se u završnim razredima povećava udio stručnih predmeta/modula i/ili sadržaja.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. razlikovati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina na odgovarajućoj razini radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

Čitanje

1. izdvojiti globalni smisao tekstova jednostavnog raspona vokabulara i jednostavnih jezičnih struktura pisanih standardnim jezikom

Slušanje

1. razumjeti osnovne i složenije jezične strukture i vokabular

2. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu na poznatu temu

Pisanje

1. svrstati osnovne i složenije jezične strukture te osnovni i složeniji vokabular u pisanom izričaju

2. izraziti svojim riječima osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

Govor

1. koristiti odgovarajuće jezične strukture i vokabular u usmenom izričaju

2. koristiti jednostavne fraze u društvenim situacijama

Međukulturno djelovanje

1. ponoviti posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

2. interpretirati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Ja i svijet oko mene

Predstavljanje sebe i drugoga (osobni podatci, izgled, osobine...)

Članovi uže i šire obitelji

Odnosi u obitelji

Stanovanje

Prostorije u kući/stanu

Dijelovi namještaja

Život u gradu/na selu/u manjem mjestu

Vrste stambenih objekata u različitim zemljama svijeta

Slobodno vrijeme

Vrste sportskih i rekreativnih aktivnosti

Izleti

Igre, kućni ljubimci, zabava, izlasci

Svakodnevica

Koliko je sati?

Dijelovi dana i dani u tjednu

Svakodnevne aktivnosti

Godišnja doba, mjeseci

Vremenske prilike

Obilježavanje važnih datuma (blagdani i praznici)

Prehrambene navike

Hrana i piće

Obroci

Prehrambene navike (piramida prehrane)

Kupovina

Vrste valuta

Vrste trgovina

Kupovanje u različitim trgovinama

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike, pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

• IMENICE: vrste, rod, broj

• ČLANOVI: određeni, neodređeni

• ZAMJENICE: osobne, pokazne i posvojne, deklinacija zamjenice, bezlična man

• PRIDJEVI: komparacija, predikatna uporaba, osnove deklinacije pridjeva

• PRIJEDLOZI: osnovni prijedlozi s dativom, akuzativom i genitivom

• PRILOZI: upitne riječi (Was? Wer? Wieviel? Wie? Wo? Wohin? Wann?)

• SINTAKSA: red riječi u izjavnoj, upitnoj i niječnoj rečenici, red riječi u zavisnoj objektivnoj, vremenskoj, odnosnoj i uzročnoj rečenici (dass, weil, wenn, denn)

• GLAGOLI: pomoćni, modalni, djeljivi i nedjeljivi u prezentu; povratni glagoli; preterit pomoćnih glagola, perfekt, imperativ.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. odabrati pravilne jezične sadržaje i oblike

2. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s različitim osobama u novim uvjetima

Čitanje

1. identificirati informacije u kratkom i jednostavnom osobnom pismu

2. izdvojiti ključne informacije u svakodnevnim pisanim materijalima na standardnom jeziku

Slušanje

1. slijediti zahtjevnije upute i naredbe

Pisanje

1. napisati kratak i jednostavan opis osobnih iskustava

2. izvijestiti o planovima i zadaćama u kratkom i jednostavnom pisanom obliku

Govor

1. izložiti svoje osjećaje povezane sa svakodnevnim i poznatim situacijama

2. intervjuirati sugovornika o planovima i zadaćama

Međukulturno djelovanje (interkulturna kompetencija)

1. izdvojiti pojavnosti koje nose obilježja stereotipa

2. navesti uzroke nerazumijevanja između osoba iz različitih kultura

3. upotrijebiti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Putovanja i praznici

Organizacija putovanja

Praznici i kako ih provesti

Vozni red i prospekti

Vrste prijevoza

Snalaženje u stranoj zemlji

Znamenitosti

Multikulturnost

Hrvatske kulturne manifestacije

Kulturne manifestacije zemalja čiji se jezik uči

Slavni ljudi i događaji

Europa jučer i danas

Europska unija, Vijeće Europe, europske institucije za mlade

Mediji i suvremena komunikacija

Tiskani i elektronički mediji

Radio i televizija

TV vodič i programi

Pisana i usmena komunikacija

Telefon, SMS, MMS, e – pošta, internet, društvene mreže itd.

Škola i obrazovanje

Vrste škola

Predmeti

Ocjene

Školski pribor

Život u školi

Školski sustav u Hrvatskoj i drugim zemljama

Sport i zdravlje

Važnost bavljenja sportom

Istaknuti hrvatski i svjetski sportaši

Briga o zdravlju i tijelu

Posjet liječniku

Međuljudski odnosi

Generacijski jaz

Odnosi među spolovima

Formalne i neformalne situacije

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike, pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

Ponavljanje i proširivanje:

• IMENICE: složenice

• PRIDJEVI: komparacija, deklinacija pridjeva

• PRIJEDLOZI: prijedlozi s dativom, akuzativom i genitivom

• SINTAKSA: red riječi u zavisnim rečenicama

• GLAGOLI: pregled konjugacije u prezentu, preterit modalnih glagola, konjunktiv II modalnih i pomoćnih glagola i uporaba haben i mögen kod izricanja molbe i želje, futur I; pasiv; rekcija glagola.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. primijeniti osnove jezičnog sustava na novim sadržajima

2. koristiti jezične strukture i vokabular u složenijim opisima i situacijama iz svakodnevice i područja struke

Čitanje

1. izdvojiti ključne informacije u pisanim materijalima na standardnom jeziku

2. izdvojiti specifične informacije iz jednostavnih izvornih i didaktičkih tekstova

Slušanje

1. identificirati globalno značenje i glavnu misao u snimljenom i/ili izgovorenom tekstu na poznatu temu

Pisanje

1. raspraviti složenije informacije u osobnim pismima, razglednicama ili e – pošti

2. preoblikovati bilješke nakon čitanja ili slušanja teksta

Govor

1. protumačiti složenije informacije iz osobnih pisama, razglednica ili e – pošte

Međukulturno djelovanje

1. razlikovati pozitivne svjetonazore i sociokulturne vrijednosti od različitih oblika diskriminacije

2. primijeniti različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz različite kulture

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Europsko okruženje

Mladi i europsko okruženje

Europsko zajedništvo (valuta itd.)

Gospodarenje vlastitim novcem

Javne službe

Javno zdravstvo

Škole i školski sustavi

Javne institucije

Mladi i njihov svijet

Obitelj i društvene veze

Mladi na djelu

Problemi mladih

Oblici prihvatljivog i neprikladnog ponašanja

Kultura i supkultura mladih (odijevanje, glazba itd.)

Mobilnost i migracije

Mobilnost ljudi i znanja

Međunarodno tržište rada

Posjeti i razmjene polaznika

Stručna praksa i rad u inozemstvu

Društvo i svijet koji nas okružuje

Svijet u kojem živimo – pogled u budućnost

Život u suvremenome društvu (ovisnosti, problemi u ponašanju...)

Problemi čovječanstva – glad, siromaštvo, nezaposlenost

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Znanost i tehnologija

Izumi i otkrića

Poznati znanstvenici

Suvremene tehnologije

Strukovno usmjerene teme

Povijest struke

Zanimljivosti i osobitosti

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

• ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

• pasiv i pasiv preterita, prijedlozi s genitivom, Fragepronomen, Frageadverbien, pogodbene rečenice u sadašnjosti, vremenske i namjerne rečenice; infinitiv sa zu; odnosne rečenice; nepravilne upitne rečenice; zamjenički prilozi (welcher, dieser); neupravni govor.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji

1. iskazati podatke o različitim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim i novim uvjetima

2. uočiti osnovne jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Čitanje

1. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

2. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

Slušanje

1. razumjeti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih odlomaka, uz uvjet da se govori razgovijetno i na standardnom jeziku

2. razlikovati važnije pojedinosti iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

Pisanje

1. klasificirati informacije o razgovoru, tekstu ili vizualnom materijalu

2. preoblikovati klasificirane informacije u strukturirani pisani izričaj

Govor

1. interpretirati složeniji pročitani ili slušani tekst

2. prevesti jednostavne upute i naredbe

Međukulturno djelovanje

1. koristiti prigodan jezični registar (formalno/neformalno) u različitim skupinama i situacijama u poznatim uvjetima

2. provesti složeniju komunikaciju i suradnju u skupini u poznatim uvjetima uz uvažavanje različitosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Posao i obrazovanje

Zanimanja i oglasi

Životopis i Europass

Molba i razgovor za posao

Moje zanimanje u suvremenom društvu i europskom okviru

Na radnom mjestu

Potrošačko društvo

Reklame i utjecaj na mlade

Konzumerizam

Mobilnost i migracije

Mobilnost ljudi i znanja

Kompetitivnost na međunarodnom tržištu rada

Posjeti i razmjene polaznika

Stručna praksa i rad u inozemstvu

Kultura i civilizacija

Fenomen globalizacije

Svijet kao globalno selo

Pitanja kulturnog identiteta i suvereniteta

Znanost, umjetnost i popularna kultura

Svijet znanosti i umjetnosti (izložbe, muzeji, koncerti, film)

Slavni ljudi i događaji

Društvo i svijet koji nas okružuje

Svijet u kojem živimo – pogled u budućnost

Život u suvremenom društvu (ovisnosti, problemi u ponašanju...)

Problemi čovječanstva – glad, siromaštvo, nezaposlenost

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Solidarnost

Osjetljivost za druge, za obitelj, za slabe, siromašne i bolesne

Međugeneracijska skrb

Ekološka osviještenost

Strukovno usmjerene teme

Škola i radionica škole

Povijest struke

Zanimljivosti i osobitosti

Sajmovi i izložbe

Tehnika i tehnologija u službi struke

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ukoliko su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

• ponavljanje, proširivanje i sistematiziranje gradiva iz prethodnih godina.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Cilj predmeta:

• razviti kod polaznika sposobnost povijesnog razmišljanja i širenje temeljnih povijesnih znanja stečenih u osnovnoj školi o povijesti svoje nacije, regije, Europe i svijeta kroz šest povijesnih razdoblja

• vrjednovati dokaze

• razvijati komparativne i uzročno-posljedične analize

• interpretirati povijesne podatke

• konstruirati čvrste povijesne argumente i povijesne perspektive

Opis predmeta:

U nastavi povijesti postoje dvije razine obrazovnih standarda: temeljna povijesna znanja i sposobnost povijesnog razmišljanja.

Standard 1. Temeljna povijesna znanja čine:

a) poznavanje najvažnijih činjenica, datuma i povijesnih osoba

b) razumijevanje temeljnih povijesnih pojmova ili tzv. koncepata prvog reda

• o povijesti svijeta i svoje nacije na pet područja ljudske aktivnosti: društvenom, ekonomskom, znanstveno-tehnološkom, političkom i filozofsko-religijsko-estetskom.

Standard 2. Sposobnost povijesnog razmišljanja koje se sastoji od pet vještina:

• vještina kronološkog razmišljanja

• vještina razumijevanja povijesne naracije

• vještina analize i interpretacije povijesnih događaja i procesa

• vještina povijesnog istraživanja i

• vještina analize vrijednosnih povijesnih tema i zauzimanje stavova.

Razvijanje navedenih pet vještina obuhvaća u sebi i upoznavanje tzv. tehničkih koncepata pomoću kojih razumijemo kako se stvara i konstruira povijest. Među tehničke koncepte ubrajamo: kronologiju i pripovijedanje, uzročno-posljedični niz, kontinuitet i promjenu, usporedbu i povijesne izvore.

Temeljna povijesna znanja, sposobnost povijesnog razmišljanja i tehnički koncepti razvijaju se u funkcionalnoj međuzavisnosti. Također, svih pet vještina su kumulativnog karaktera, tj. svaka sljedeća vještina ovisi o dovoljno razvijenim vještinama na prethodnoj razini.

Kurikulum povijesti ima dvije temeljne komponente, odgojnu i obrazovnu. Poučavanje i učenje povijesti je strukturirano tako da otvara polaznicima prozor u svijet velikog ljudskog iskustva u raznim podnebljima i različitim vremenima. Ono također otkriva širok opseg prilagodbe pojedinca i društva u odnosu na probleme s kojima su se morali suočiti i osvjetljava posljedice različitih izbora koje su ljudi donosili. Dakle, poučavamo o snažnim i dugotrajnim povijesnim procesima unutar civilizacijskih i kulturnih cjelina. Povijest nije događaj već stvarni proces. Bez dobrog poznavanja povijesnih procesa mi danas ne možemo pristupiti

raspravi o političkim, socijalnim, gospodarskim, kulturnim i moralnim temama u društvu. Bez poznavanja povijesti ne možemo dobiti informirane i samosvjesne građane što je važno za njihovo djelotvorno sudjelovanje u demokratskim procesima upravljanja i ostvarivanja demokratskih ideala nacije za sve građane.

Duhovni i moralni razvoj polaznika u koji spadaju tolerancija, slobodno iskazivanje vlastitog mišljenja, poštivanje tuđih stavova i uvjerenja, miroljubivost, patriotizam i izbjegavanje sukoba – sastavni su dio odgojne dimenzije poučavanja i učenja povijesti. Vrjednovanjem nasljeđa raznolikih etničkih i kulturnih baština olakšava se dijalog među pripadnicima različitih kultura. Razvoj temeljnih povijesnih znanja i povijesnog razmišljanja te multikulturalna dimenzija poučavanja i učenja pomoći će mladim ljudima da postanu dobri građani svoje domovine i da se ujedno osjećaju i građanima Europe i svijeta.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Od lovca i sakupljača do stanovnika grada

1. opisati svakodnevni život paleolitskog lovca i sakupljača plodova

2. preispitati neolitsku revoluciju, podjelu rada, prve izume i tehnologiju

3. objasniti kulturne grupe na prostoru današnje Hrvatske u prapovijesno doba i njihove karakteristike

4. identificirati vremenski slijed, prostor i karakteristike ranih civilizacija i prvih gradova

5. razmotriti graditeljska, umjetnička i znanstvena dostignuća ranih civilizacija

6. usporediti prva pisma i njihov utjecaj na politički, društveni i kulturni život ljudi

7. razlikovati povijesne procese na današnjem hrvatskom prostoru s onima u Euroaziji do kraja 2. tisućljeća prije Krista

Uspon i pad staroga svijeta

1. objasniti obilježja i utjecaj nomadskih naroda na razvoj država do kraja 1. tisućljeća prije Krista

2. identificirati inovacije i promjene u gradovima i državama do sredine 1. tisućljeća prije Krista

3. raspraviti o velikim religijama i svjetonazorima koji su se pojavili do sredine 1. tisućljeća prije Krista

4. analizirati pojavu, razvoj i pad grčke civilizacije

5. ocijeniti dostignuća i ograničenja demokratskih institucija u helenističkim polisima

6. ispitati postignuća helenske i helenističke kulture

7. raščlaniti proces objedinjavanja sredozemnog bazena pod rimskim vlašću

8. opisati stare i nove religije u Rimskom Carstvu

9. razmotriti elemente kulture, umjetnosti i prava u Rimskom Carstvu

10. usporediti razvoj i karakteristike ilirskih, grčkih i rimskih gradova na prostoru današnje Hrvatske

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kultura i način života prvih ljudi ledenog doba

Pojava i razvoj prvih ljudi

Materijalna kultura i način života

Religijska vjerovanja i prvi tragovi umjetnosti

Neolitska i urbana revolucija

Nagli napredak čovječanstva u doba neolitika

Kulturne grupe i nastanak prvih naroda

Od stanovnika sela do stanovnika grada

Pojava pisma i nastanak prvih država i civilizacija

Stari istok

Pismo – pronalazak neprocjenjive važnosti

Graditeljstvo, umjetnost i znanost ranih civilizacija

Današnji hrvatski prostor u prapovijesti

Život paleolitskog lovca – krapinski pračovjek

Vučedolska kultura – sjedilački život i metalurgija

Iliri i njihova kultura

Prijelomna vremena: inovacije i velike seobe

Euroazijski stepski narodi i njihove seobe

Širenje prerade kovina i konjaništvo

Seobe neindoeuropskih naroda: Aramejci i Etrušćani

Europa: kasno brončano i željezno doba

Megalitski kulturni krug

Kulture kasnog brončanog doba

Željezno doba – nove tehnologije i način života

Bliski istok – od prodora pomorskih naroda do Perzijanaca

Uspon i pad starih i novih država: Egipat, Asirija i Novobabilonska

država

Mikenska kultura na vrhuncu moći

Fenički gradovi-države i Židovska država

Indija i Kina u 1. tisućljeću prije Krista

Vedska Indija od 1000. do 600. godina prije Krista

Kina – rano feudalno doba

Duhovni preokret u tri »središta zračenja«

Pojava i razvoj grčke civilizacije

Grčka aristokracija i razvoj polisa – Sparta

Atena – od aristokratskog do demokratskog polisa

Perzijsko Carstvo i grčko-perzijski ratovi

Peloponeski rat i uspon Makedonije

Helenska kultura i religija

Grčka i Stari istok između Aleksandra i Rimljana

Aleksandar Veliki ruši Perzijsko Carstvo

Borba za Aleksandrovo nasljedstvo i helenističke države

Helenistička kultura

Doba velikih carstava

Rimska republika

Ujedinjenje Mediterana pod Rimskim Carstvom

Duhovne promjene u starome svijetu

Rimska kultura i pravo kao kulturno nasljeđe

Stvaranje velikih carstava u Indiji i Kini

Susreti i prožimanja istočnog Jadrana i Sredozemlja

Od autohtonog ilirskog sela do autohtonog grada

Grčki i rimski gradovi na istočnoj obali Jadrana

Način života i arhitektura rimskog grada na istočnoj obali Jadrana

Napomene:U prvoj godini učenja polaznik će u dva skupa ishoda učenja Od lovca i sakupljača do stanovnika grada (od pojave čovjeka do 1200. g. pr. Kr.) i Uspon i pad staroga svijeta (od 1200. g. pr. Kr. do 300.g.) razumjeti biološke i kulturne procese u svijetu, Europi i na prostoru današnje Hrvatske, koji su doveli do stvaranja najranijih ljudskih zajednica, prvih oblika kulture i organizacije društvenog života. Polaznik će razumjeti migracije, pojavu i izgradnju različitih država, religija, kultura, znanosti, trgovine, migracija u svijetu i Europi te na prostoru današnje Hrvatske od kraja 2. tisućljeća prije Krista do 300. godine.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, interpretacija povijesnih tekstova, analiza problemskih situacija, izlaganje, dijalog, nastavničko izlaganje), demonstracijske metode (igranja uloga), dokumentacijske metode (rad s udžbenikom, rad s pomoćnom literaturom, rad s posebno pripremljenim materijalima i rad s videomaterijalima i filmovima), operativne metode (grafički i pisani radovi, izradba plakata, mapa i vizualnih prikaza, intervju).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: činjenično znanje, konceptualno znanje, proceduralno znanje i metakognitivno znanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad, grupni rad (eseji, referati, prezentacija, plakat, mapa, vizualni prikazi, igranje uloga).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu odobrenih udžbenika i drugih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Srednjovjekovne civilizacije

1. raščlaniti krizu Rimskog Carstva i dezintegracijske procese od 4. do 10. stoljeća

2. objasniti političke, društvene i kulturne promjene u Europi između 500. i 1000. godine

3. ustanoviti početak, tijek i posljedice razvoja islamske civilizacije na tri kontinenta

4. razmotriti konsolidaciju Bizantskog Carstva i širenje kršćanstva na prostor jugoistočne Europe

5. istražiti temeljne procese rasta i zastoja u ranom srednjovjekovlju na prostoru Hrvatske

6. ispitati promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

7. identificirati jačanje međuregionalne trgovine i kulturne razmjene između triju kontinenata

8. protumačiti pojavu i rast Mongolskog Carstva i njegov utjecaj na europske narode i Hrvatsku

9. izložiti sazrijevanje i rast društava i kulture u Hrvatskoj i susjednim područjima do 14. stoljeća

Temelji modernog svijeta

1. analizirati izvore, značajke i posljedice demografske krize i promjene u Europi u 14. i 15. stoljeću

2. obrazložiti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture te geografska otkrića u 15. i 16. stoljeću doveli do promjena

3. ocijeniti karakter gospodarske, političke i kulturne dominacije pojedinih europskih sila nad narodima u kolonijama

4. raspraviti kako su europska društva doživjela vjersku, političku, društvenu i kulturnu transformaciju u 16. i 17. stoljeću

5. usporediti značajke i razvoj monarhija u Europi te znanstvenu revoluciju i prosvjetiteljstvo

6. opisati zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

7. identificirati stupanj gospodarskih, kulturnih i religijskih promjena u Europi i Hrvatskoj do kraja 17. stoljeća

8. ispitati promjene u azijskim društvima u razdoblju širenja europske gospodarske moći

9. utvrditi rast svjetske ekonomije i načine na koje je ona omogućila materijalni napredak i društvene nejednakosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Susret i suživot tri svijeta na Sredozemlju

Kriza Rimskog Carstva i dezintegracijski procesi

Bizantsko Carstvo i širenje kršćanstva

Pojava i uspon islamske civilizacije

Kulturna i znanstvena razmjena tri svijeta na Sredozemlju

Oporavak Zapada

Nova carstva, kraljevstva i komune

Gospodarski i kulturni oporavak

Kršćanstvo i društvo

Prvi svjetski sustav trgovine (1250. – 1350.)

Slavenski svijet u Europi

Konsolidacija slavenskih naroda nakon seobe

Slavenski svijet na razmeđu Istoka i Zapada

Mongoli i njihov utjecaj na slavenski svijet

Hrvatska između sredozemnog i srednjoeuropskog svijeta

Istočna obala Jadrana u vrijeme seoba – etnogeneza i identiteti

Pokrštavanje, organizacija države i razvoj društva

Kulturni i gospodarski utjecaji – komune na Jadranu i gradovi u unutrašnjosti

»Rubna područja« hrvatskog srednjovjekovlja

Humanizam i renesansa – rađanje moderne Europe

Crna smrt i njezine posljedice

Ekonomski rast gradova na Sredozemlju i sjevernoj Europi

Kulturni život – obrazovanje i učenje, literatura i korijeni renesanse

Crkva i vjera

Renesansa i njen odraz na kršćansko društvo

Kasna renesansa i razvoj znanosti

Velika geografska otkrića i europska ekspanzija

Svjetsko gospodarstvo oko 1500. godine

Preduvjeti, uzroci i tijek velikih geografskih otkrića

Europeizacija svijeta i kolonijalizam

Važnost i posljedice velikih geografskih otkrića

Rast gospodarstva i njegove posljedice na promjene u društvu

Raspad srednjovjekovnih univerzalnih carstava i pojava nacionalnih monarhija

Izazovi s Istoka – uspon Osmanskog Carstva i kraj Bizantskog Carstva

Uspon protestantizma i vjerski ratovi u Europi

Nacionalne monarhije u Europi – od konfesionalnog do dvorskog apsolutizma

Prosvijećeni apsolutizam

Nizozemska i engleska građanska revolucija

Hrvatska u »produženom srednjovjekovlj»

Doba promjena – Anžuvinci

Hrvatski protudvorski pokret i druge dinastije

Matijaš Korvin i renesansa

Od Krbave do Mohača

»Ostaci ostataka« – Hrvati i Habsburgovci

Selidbe iz Hrvatske i Vojna krajina

Reformacija, katolička obnova i barok u Hrvatskoj

Bune i otpori u 16. i 17. stoljeću

Zlatni vijek Dubrovnika

Zrinski i Frankopani u otporu Habsburgovcima

Oslobođenje od Osmanlija – »oživjela Hrvatska«

Napomene:

U drugom razredu polaznik će u dva skupa ishoda učenja Srednjovjekovne civilizacije (od 300. g. do 1350. g.) i Temelji modernog svijeta (od 1350. g. do 1750. g.) razumjeti pojavu i razvoj srednjovjekovnih civilizacija, novih država i kultura na tri kontinenta te kako su te nove države i različite kulturne tradicije i povijesna iskustva utjecala na društvene promjene i odnose u srednjem vijeku.

Polaznik će biti u stanju razumjeti i napredak znanosti, tehnologije i gospodarstva kao i društvena i politička zbivanja te sazrijevanje različitih institucija, ideja i stilova, u Europi, svijetu i Hrvatskoj u vrijeme širenja prekomorske trgovine.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, interpretacija povijesnih tekstova, analiza problemskih situacija, izlaganje, dijalog, nastavničko izlaganje), demonstracijske metode (igranja uloga), dokumentacijske metode (rad s udžbenikom, rad s pomoćnom literaturom, rad s posebno pripremljenim materijalima i rad s videomaterijalima i filmovima), operativne metode (grafički i pisani radovi, izradba plakata, mapa i vizualnih prikaza, intervju).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: činjenično znanje, konceptualno znanje, proceduralno znanje i metakognitivno znanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad, grupni rad (eseji, referati, prezentacija, plakat, mapa, vizualni prikazi, igranje uloga).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu odobrenih udžbenika i drugih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Doba građanskih revolucija

1. raščlaniti uzroke i posljedice građanskih revolucija krajem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća

2. objasniti uzroke i posljedice industrijske i agrarne revolucije

3. istražiti kako su liberalizam i socijalističke ideje utjecale na promjene u europskim državama i Hrvatskoj

4. ocijeniti kako se razvoj znanosti i tehnologije odrazio na intelektualna kretanja i kulturne promjene u 19. stoljeću

5. identificirati promjene u euroazijskim carstvima u razdoblju globalne trgovine i europske premoći

6. ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija Hrvata i ostalih naroda do početka 20. stoljeća

7. protumačiti proces teritorijalne integracije i formiranja hrvatske i ostalih nacija u drugoj polovici 19. stoljeća.

8. raspraviti o promjenama i sukobima u Europi i svijetu u razdoblju »novog imperijalizma«

Dvadeseto stoljeće

1. analizirati globalna i ekonomska kretanja, politička i ideološka suparništva na vrhuncu zapadnoeuropske dominacije u svijetu

2. objasniti višestruke uzroke, tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u svijetu i Europi

3. ocijeniti pokušaje uspostave demokracije i pojavu totalitarnih sustava u razdoblju između dvaju svjetskih ratova

4. obrazložiti uzroke i posljedice velike gospodarske krize i pojavu nacionalsocijalizma u Njemačkoj

5. ispitati višestruke uzroke, tijek i globalne posljedice Drugoga svjetskog rata u svijetu i Europi

6. raščlaniti kako su se formirali novi odnosi i savezi između pojedinih država poslije Drugoga svjetskog rata

7. usporediti položaj Hrvatske u Prvome i Drugome svjetskom ratu

8. valorizirati položaj i probleme Hrvatske u prvoj i drugoj jugoslavenskoj državi

9. protumačiti raspad Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

10. identificirati očekivanja i proturječnosti u svijetu u drugoj polovici 20. stoljeća

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Doba građanskih revolucija krajem 18. i početkom 19. stoljeća

Znanstvena revolucija i prosvjetiteljstvo

Američka i Francuska revolucija

Industrijska i agrarna revolucija

Industrijalizacija i modernizacija

Uspon SAD-a do svjetske sile

Promjene u euroazijskim društvima u razdoblju svjetske trgovine i porasta europske moći

Osmanlijsko carstvo i nacionalni pokreti u jugoistočnoj Europi

Rusko Carstvo, Kina i Japan u 19. stoljeću

Europa u znaku nacionalizma i društvenih reformi

Europa između restauracije i revolucije

Europa u doba nacionalizma i radničkog pokreta

»Novi imperijalizam« moćnih nacionalnih država

Europa i svijet u znaku »novog imperijalizma«

Porast stanovništva i prekooceanske migracije

Građanska kultura od romantizma do moderne

Teritorijalna integracija hrvatskih zemalja i stvaranje moderne hrvatske nacije

Prema novom dobu

Hrvatski narodni preporod

Hrvatska između Austrije i Ugarske

Europa uoči Prvoga svjetskog rata

Međunarodni odnosi i savezi europskih država

Marokanska i balkanska kriza

Prvi svjetski rat

Tijek i politički učinak rata u pojedinim državama

Uzroci i posljedice ruske revolucije 1917. godine

Hrvatska u vrtlogu ratnih zbivanja

Ljudske žrtve i globalne posljedice Prvoga svjetskog rata

Tri oblika političke scene u svijetu od 1919. do 1939. godine

Komunistički sovjetski sustav

Fašizam i militarizam

Građanske parlamentarne demokracije

Hrvatska u prvoj jugoslavenskoj državi

Hrvati u Kraljevini SHS

Borba protiv monarhističke diktature i stvaranje Banovine Hrvatske

Drugi svjetski rat u Europi i svijetu

Uzroci i karakter Drugog svjetskog rata

Pokreti otpora i ljudske žrtve u Drugom svjetskom ratu

Globalne posljedice Drugog svjetskog rata

Hrvatska u Drugom svjetskom ratu

Hrvatska u procjepu između nacifašističke i komunističke ideologije – oslobodilački i građanski rat

Završetak rata i stvaranje druge Jugoslavije

Novi međunarodni odnosi i dekolonijalizacija

Rascjep Europe u poratno doba i internacionalne krize

Dekolonizacija i nastajanje Trećeg svijeta

Kina i Japan u drugoj polovici 20. stoljeća

Raspad komunističkog sustava u Europi i stvaranje Europske unije

Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji

Jugoslavija u razdoblju uspostavljanja revolucionarne diktature

Kriza društvenog poretka i sukob s Informbiroom

Jugoslavija između diktature i samoupravljanja

Hrvatski nacionalni pokret

Proces raspadanja Jugoslavije nakon Titove smrti

Agresija Srbije i JNA na ostale jugoslavenske republike

Domovinski rat

Stvaranje samostalne hrvatske države

Napomene:

U trećem razredu polaznik će u dva skupa ishoda učenja Doba građanskih revolucija (od 1750. g. do 1914. g.) i Dvadeseto stoljeće razumjeti tri međusobno povezana povijesna procesa u Europi, svijetu i Hrvatskoj – znanstvenu i industrijsku revoluciju, građanske revolucije i uspostavu europske dominacije u svijetu.

Polaznik će biti u stanju razumjeti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak čovječanstva kao i ratne sukobe u 20. stoljeću u svijetu, Europi i Hrvatskoj.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, interpretacija povijesnih tekstova, analiza problemskih situacija, izlaganje, dijalog, nastavničko izlaganje), demonstracijske metode (igranja uloga), dokumentacijske metode (rad s udžbenikom, rad s pomoćnom literaturom, rad s posebno pripremljenim materijalima i rad s videomaterijalima i filmovima), operativne metode (grafički i pisani radovi, izradba plakata, mapa i vizualnih prikaza, intervju).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: činjenično znanje, konceptualno znanje, proceduralno znanje i metakognitivno znanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad, grupni rad (eseji, referati, prezentacija, plakat, mapa, vizualni prikazi, igranje uloga).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu odobrenih udžbenika i drugih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Cilj predmeta:

• omogućiti i posredovati polaznicima stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz područja vjerskog odgoja i obrazovanja

• osobito se usredotočiti na značenje kršćanske vjere za cjeloviti rast i razvoj polaznika

Opis predmeta:

Katolički vjeronauk u srednjoj školi po svojoj naravi i zadaći teži cjelovitu odgoju, obrazovanju i promicanju ljudske osobe kao pojedinca i člana društvene zajednice. U okviru srednjoškolskog obrazovanja osobito pridonosi ostvarivanju odgojno – obrazovnih ciljeva iz društveno-humanističkog područja te potiče njihovo religiozno i socijalno sazrijevanje. Polaznicima omogućuje i pomaže da objektivno i sustavno, u povezanosti s vlastitim pitanjima i suvremenim životnim iskustvom, na osobnoj i zajedničkoj razini, upoznaju i dožive katoličku vjeru, da steknu znanje i razumijevanje njezinih temelja, njezina odnosa prema drugim religijama i svjetonazorima, njezina povijesnog hoda i utjecaja na ljudsko društvo.

Pomaže im da prepoznaju njezin doprinos općeprihvaćenim ljudskim vrjednotama, da uočavaju i znaju obrazložiti njezine specifičnosti te da dijalogom s vjerskim sadržajima, vrjednotama i stavovima i sami postanu humanije osobe. Vjeronauk im, u međupredmetnoj korelaciji sa sadržajima i ciljevima drugih nastavnih predmeta, želi pružiti cjelovitu sliku o njima samima i svijetu u kojemu žive, otvarajući osobito pitanja smisla života koja tek na obzorju transcendencije i govora o Bogu nalaze svoj cjelovit odgovor. U tu svrhu školski se vjeronauk, poštujući odgojno-obrazovnu vlastitost i ciljeve pluralne i demokratske škole, sustavno uobličuje u školski kurikulum kao i drugi nastavni predmeti, čuvajući dakako svoju vjersku, odgojnu i obrazovnu posebnost.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Religioznost i put religija

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

1. opisati temeljna obilježja religioznosti

2. razlikovati prirodne i objavljene religije

3. analizirati odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

4. usporediti monoteističke religije: židovstvo, kršćanstvo i islam

5. voditi dijalog o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

Kršćanska objava i vjera

1. ustanoviti izvore i povijesne etape kršćanske objave

2. navesti bitne sadržaje kršćanske objave i načine njezina prenošenja

3. raščlaniti proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

4. otkriti temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

5. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesnospasenjsko značenje kao Sina Božjega

6. protumačiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

7. usporediti osobu Isusa Krista s utemeljiteljima drugih religija

Kršćanska vjera u suvremenom svijetu

1. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

2. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme


U potrazi za smislom života

U vrtlogu svijeta i života

Upoznaj samoga sebe – vlastitosti ljudske osobe

Smisao i besmisao života

Kršćanska vjera kao odgovor smisla

Živjeti kao protagonist – životna uporišta

Čovjek – religiozno biće

Vjera – iskonska ljudska potreba

Čovjek je po naravi religiozan

Razvoj religije

Politeističke religije i religije koje ne poznaju pojam osobnog Boga ili božanstva

Monoteističke religije

Posebnost kršćanstva u odnosu na druge religije

Kršćanska objava i Sveto pismo

Kršćanska objava i njezino prenošenje

Biblija kao pisana Božja riječ i pristup Bibliji

Biblijski govor o Bogu

Biblija u životu kršćana

Isus Krist – vrhunac objave

Isus – povijesna osoba

Isusov lik

Navještaj kraljevstva Božjega

Isusovo otkupiteljsko djelo

Isus Krist – pravi Bog i pravi čovjek

Zajedništvo s Kristom

Tajna stvaranja – govor znanosti i govor vjere

Prirodoznanstvena tumačenja nastanka svijeta

Biblijsko – vjernički pristup stvaranju

Odnos vjere i prirodnih znanosti

Napomene:Sukladno Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali trenutačno se u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednoga školskog sata tjedno (35 sati godišnje). U skladu s time, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Crkva u sadašnjosti i prošlosti

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzor vjere

4. iskazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

5. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

6. analizirati život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

7. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

8. ustanoviti zadaće Crkve u suvremenom svijetu

9. primijeniti načela ekumenizma

Kršćanska antropologija

1. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

2. objasniti kršćansko poimanje slobode

3. usporediti općeljudske i kršćanske vrjednote

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Sloboda – izbor i odgovornost

Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti

Ususret drugome

U potrazi za vrjednotama

Život s Crkvom i u Crkvi

Ustanovljenje Crkve i pripadnost Crkvi

Sakramenti kršćanske inicijacije – darovi milosnoga života i zajedništva

Službe i karizme u Crkvi – slobodno i radosno življenje Evanđelja

Jedna Crkva u mnoštvu Crkava – prema punom zajedništvu

Marija – uzor vjere i majka Crkve

Zajednica koja oslobađa i služi – povijest Crkve

Susret s antičkim svijetom – evanđeoska sloboda i mučeništvo

Kršćanstvo na hrvatskom jezičnom prostoru u srednjem vijeku

Crkva u srednjem vijeku – od duhovnog i kulturnog procvata do ratova i raskola

Crkva kršćanskoga služenja siromašnima – dominikanci i franjevci (13. – 14. st.)

Crkva u doba humanizma – promicanje vjere, tradicije i kulture

Vrijeme dubokih podjela – reformacijska kriza i obnova Crkve

Crkva i moderno doba – duhovni, prosvjetni i kulturni preporod

Crkva u suvremenom svijetu – služiteljica čovjeka i čovječanstva

S crkvom na putu vjere i slobode – molitva, slavlje, svjedočenje

Molitva Crkve, osobna i zajednička molitva

Slaviti život u crkvenom zajedništvu i slavljima

Dobrovoljstvo kao oblik općeljudskog i kršćanskog služenja

Napomene:Sukladno Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali trenutačno se u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednoga školskog sata tjedno (35 sati godišnje). U skladu s time, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Kršćanska antropologija

1. ustanoviti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretni život

2. otkriti temelje ljudskog dostojanstva u čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju

3. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

Kršćansko razumijevanje morala

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

2. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

3. ustanoviti odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

4. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

5. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

6. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

7. uspostaviti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kršćansko poimanje čovjeka

Čovjek kao stvorenje i slika Božja

Isusov put kao paradigma kršćaninova puta

Čovjek – moralno biće

Čovjek – polazište etičkog razmišljanja

Kriteriji dobra i zla

Odnos vjere i morala

Savjest – norma etičkog djelovanja

Savjest pred zakonom i suvremenim etičkim pitanjima

Ljubav prema Bogu i bližnjemu – temelji kršćanske moralnosti

Bog – temelj kršćanske moralnosti

Objavljeni moralni zakon – temeljni zakon

Znakovi ljubavi prema Bogu

Zlo i grijeh – prijestup istinske ljubavi prema Bogu i bližnjemu

Evanđeoski zakon ljubavi

»Muško i žensko stvori ih«

Čovjek – žena i muškarac

Obitelj u Božjem naumu

Ženidba – sakrament bračne ljubavi i zajedništva

Roditelji i obitelj – odgovorno roditeljstvo

Dostojanstvo ljudskoga života

Svetost i dostojanstvo ljudskoga života

Životom obdareni i u život pozvani

Čuvanje cjelovitosti i dostojanstva ljudske osobe – izazovi znanosti

Dostojanstvo osobe pred stvarnošću patnje, bolesti i smrti

Živjeti u istini

Hoditi u istini

»Istina će vas osloboditi«

Napomene:Sukladno Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednog školskog sata tjedno (35 sati godišnje). U skladu s time, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Kršćanska vjera u suvremenom svijetu

1. prepoznati promjene odnosa prema religiji i kršćanstvu u suvremenom svijetu

2. razlučiti obilježja zrele i prosvijećene od fanatične i manipulativne religioznosti

3. ustanoviti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

4. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje na događaje u osobnom životu i svijetu

5. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

Kršćanska objava i vjera

1. analizirati odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

Kršćansko razumijevanje morala

1. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

2. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Suvremeni čovjek pred pitanjem Boga

Poteškoće suvremenoga čovjeka s Bogom – izazov nevjere

Suvremena religioznost i njezina pitanja

Traganje za iskustvom svetoga i »nova religioznost«

Pitanje Boga pred iskustvom patnje i zla u svijetu

Dokazi o Božjoj opstojnosti

Biblijska slika i iskustvo Boga

Bog u svjedočanstvu vjere Staroga zavjeta

Bog u svjedočanstvu vjere Novoga zavjeta

Kršćansko iskustvo Božje prisutnosti u skrivenosti

Sakramentalno iskustvo milosrdnoga Boga

Bog u iskustvu kršćanskih svetaca i svjedoka vjere

Ljudski rad i stvaralaštvo

Čovjek sustvaratelj

Kršćanski pogled na rad

Opće dobro, pravda i solidarnost

Etika poslovanja

Kršćansko zauzimanje za mir

Izazovi znanstveno-tehničkog napretka

Budućnost i moć znanja

Informatizacija i globalizacija

Znanost u službi poboljšanja života

Briga za okoliš

Zajedništvom do napretka

Kršćanska nada u budućnost

Svjetovna očekivanja budućnosti

Eshatološki i apokaliptički tekstovi u Bibliji

Čovjek pred pitanjem svršetka

Kršćanska nada u dovršenje: novo stvarenje, uskrsnuće i život vječni

Napomene:Sukladno Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednoga školskog sata tjedno (35 sati godišnje). U skladu s time, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Cilj predmeta:

• stjecati teorijsko znanje iz vrijednosnog normativnog područja koje se odnosi na međuljudske odnose i komunikaciju

• razvijati svijest o moralnoj odgovornosti prema sebi i uzajamnosti prema zajednici

Opis predmeta:Etika je u srednjoj školi predmetno područje koje se bavi filozofijom morala kao dijela filozofije koje razmatra odnos dobra i zla te načela ispravnog djelovanja. U okviru filozofije etika je sistematizirana kao praktična disciplina koja se bavi ljudskim djelovanjem unutar neke socijalne skupine prema kriterijima moralne ispravnosti. U tom smislu etika je temeljna disciplina iz koje je moguće izvesti različite primijenjene etike kao što su individualna etika, socijalna etika, te različite etike specifičnih područja poput bioetike, profesionalnih etika i sl. Etika kao disciplina crpi svoja uporišta i iz drugih filozofskih disciplina kao što je filozofska antropologija, politička, pravna i socijalna filozofija. Unutar interdisciplinarnog pristupa etika također uključuje spoznaje znanstvenih disciplina, primjerice psihologije, sociologije, socijalne i razvojne psihologije te općih teorija kulture. Unutar interdisciplinarne suradnje nužno je uključiti filozofiju bez koje nije moguće utemeljeno i bez proizvoljnosti raspravljati o ključnim životnim i odgojnim temama.

Osnovni smisao poduke u ovom području razvijanje je kompetencije moralne prosudbe te usvajanje obrazaca moralnog ponašanja, pritom je bitno polaznike uvesti u situacije koje uključuju moralne konflikte za koje nemaju gotove odgovore i do kojih trebaju doći razložnim sučeljavanjem različitih stajališta. Smisao moralnog razvoja jest intuitivno i impulzivno rješavanje problema zamijeniti racionalnom i logičnom argumentacijom.

Moralne prosudbe zahtijevaju sposobnost percipiranja realiteta, procjenu vlastitog iskustva, sposobnost razumijevanja stajališta drugih i sposobnost apstraktnog mišljenja. To znači da nije dovoljno znati pravila nego i kako ih primijeniti u određenim situacijama.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Moralno iskustvo – predrefleksivna svijest

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

2. ispitati različite perspektive samospoznaje

3. analizirati konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. preispitati moralne temelje i poruke mitsko-religijskih izvora i učenja

5. identificirati granične situacije

6. procijeniti različita moralna načela djelovanja

7. suprotstaviti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
U potrazi za identitetom

Različite perspektive samospoznaje

Uloge, uzori, idoli

Osjećanje, htijenje, mišljenje

Prepreke u potrazi

Granične situacije

Borba sa zlom ili s moći

Žudnja za znanjem ili izazov želje za moći

Orijentacija i zamke na putu

Životni izbor

Zloporaba moći

Ispravnost/neispravnost individualnog puta

Ciljevi: lažni, prividni, istinski

Potraga za nedostižnim

Logika srca i logika uma

Transcendiranje realiteta kao put do vrjednota

Odgovornost za sebe i druge – moralna dimenzija života

Savjest

Moralni razvitak kroz konfliktne situacije

Moralnost kao uzajamnost odnosa s drugima

Etika kao svijest o moralu

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Etika socijalnog života

1. analizirati važnost individualne slobode u ljudskome društvu

2. identificirati temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

3. izdvojiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

5. ispitati pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

6. preispitati smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

7. procijeniti fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zloporabe medija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Individualna sloboda i odgovornost prema zajednici

Višedimenzionalnost pojma slobode: sloboda individualnog izbora, slobodna volja, sloboda djelovanja

Individualne slobode i djelovanje u odnosu prema drugima: odgovornost i uzajamnost

Uspješnost ili neuspješnost partnerstva s drugima

Sukob između potrebe za vlastitim ispunjenjem i ispunjenjem socijalnih zahtjeva (egoizam i altruizam, težnja ka sreći i moralna odgovornost)

Rješavanje individualnih sukoba s drugima: strpljivost, suosjećanje, obazrivost, tolerancija

Različitost interesa ili sukobi interesa u društvu? Imperativ mirnog rješavanja sukoba

Temelji kulturnog pluralizma

Feministički pokret i ravnopravnost žena

Najviše vrijednosti socijalnog i političkog života (antičko i moderno razdoblje)

Platonova utopija pravednosti

Temelji Aristotelove teorije djelovanja. Politička filozofija kao jedinstvo etike i politike

Ćudoređe kao temelj zajedništva. Etičke kreposti i načelo sredine.

Vrste pravednosti (komutativna i distributivna)

Novovjekovne utopije,borba protiv privatnog vlasništva (T.More)

Kontraktualistički modeli države (T.Hobbes, J. J.Rousseau)

Klasični utilitarizam i principi utilitarizma (J. S. Mill, J. Bentham)

Opće dobro kao zbroj pojedinačnih interesa. Račun užitka. Hedonizam i pravednost

Pojam ljudskog dostojanstva

Ljudska prava i njihovo podrijetlo

Pravo i pravednost, legalnost i moralnost (J. Locke, I. Kant)

Pojam socijalne pravednosti;razlike među ljudima i problem jednakost ljudi (K. Marx, J. Rawls)

Izazovi suvremenog društva

Ambivalentnost razvoja znanosti i tehnologije

Imperativ beskonačnog napretka

Tehnologija i znanost u službi moći

Konzumerizam kao stil života

Veliki ekonomski i politički sustavi i (ne)mogućnost njihove kontrole

Uloga medija u svakodnevnom životu i mogućnost njihove zloporabe

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Primijenjena etika

1. identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

2. preispitati različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati različite ekološke teorije

4. procijeniti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

5. analizirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

6. izdvojiti karakteristične probleme medicinske bioetike

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Čovjek, priroda, etika

Čovjek i priroda

Pojam i predmet bioetike

Antropocentrizam, patocentrizam, biocentrizam, holizam

Čovjek i životinjski svijet

Čovjek i svijet biljaka

Kvaliteta života

Opstanak i preživljavanje

Poboljšanje kvalitete života

Održivi razvoj

Smisao i granice tehnološkog razvoja

Odgovornost u tehnološkoj civilizaciji

Tehnološka izvedivost i etička dopustivost

Etika odgovornosti kao etika tehnološke civilizacije

Ekologija i zaštita okoliša

Ekološki pokret i ekološka etika

Ekološka odgovornost

Ekosustavi

Ekološka svijest i osobna angažiranost

Bioetika i biologijske znanosti

Evolucionizam, darvinizam, kreacionizam

Eugenika

Genetika i biotehnologija

Medicinska bioetika

Etika humanih reproduktivnih tehnologija

Pobačaj

Etika transplantacije organa i trgovina organima

Etika umiranja i smrti

Eutanazija

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Etika kao filozofija morala

1. ispitati odnos morala i etike

2. analizirati moral kao predrefleksivno iskustvo

3. razlučiti pojmove morala i ćudoređa

4. procijeniti idealan zahtjev važenja morala

5. raščlaniti strukturu etike

6. izdvojiti osnovne etičke pojmove

Etička argumentacija i etičke teorije

1. razlikovati filozofske pristupe utemeljenju etike

2. razlučiti strategije opravdanja važenja etike

3. preispitati filozofsko-antropološko utemeljenje etike

4. suprotstaviti različite etičke argumentacije

5. analizirati etičke tekstove

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Moral i etika

Moral kao predmet i sadržaj etike

Moral kao predrefleksivno iskustvo

Moral i ćudoređe

Idealni zahtjev važenja morala, moral kao trebanje

Etika kao filozofija morala

Struktura etike:normativna, deskriptivna i metaetika

Temeljni etički pojmovi

Različiti filozofski pristupi utemeljenju etike

Razdioba etičkih teorija

Etika pravila i etika dobrog života

Aristotelovo utemeljenje etike vrline

Kantova deontološka etika

Utilitaristička etika (Bentham, Mill)

Nietzscheova kritika morala, etički nihilizam

Habermasova etika diskursa

Kontraktualistička etika (Hobbes, Rousseau, Rawls)

Metaetička, logičko-jezična analiza etičkih iskaza

Relativističko osporavanje etike (kulturni relativizam)

Metafizičko opravdanje etike (teološka etika)

Tradicijsko i religiozno opravdanje etike (običajnost i ćudoređe)

Filozofsko-antropološko opravdanje/osporavanje etike izvedeno iz biti čovjeka

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Cilj predmeta:

• razviti temeljna znanja, vještine i kompetencije polaznika u području geografije

• osposobiti ih za zanimanja u određenom strukovnom području

Opis predmeta:Nastavni predmet ciljevima i obrazovnim ishodima učenja pridonosi ostvarenju općih ciljeva odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, a posebice općim ciljevima prirodoslovnog i društveno-humanističkog područja kao i temeljnim vrijednostima navedenim u Nacionalnome okvirnom kurikulumu. Primjenom načela aktualizacije i korelacije ostvaruje posebnu ulogu u povezivanju društvenog i humanističkog područja, čime pridonosi korelaciji i integraciji nastavnih sadržaja, a time i koherentnosti poučavanja u ova dva područja odgoja i obrazovanja.

Budući da primarno proučava prirodno-geografske i društveno – geografske elemente, procese i sustave, u različitim prostornim okvirima, od lokalnog preko regionalnog i nacionalnog do globalnog, geografsko obrazovanje omogućuje polaznicima razumijevanje svijeta u kojem žive, razumijevanje prostornih odnosa i organizacije prostora, prakticiranje načela održivog razvoja te razvija vještine važne za svakodnevni život. Geografska znanja i vještine primarno omogućuju razvoj prirodoslovne kompetencije i opće kulture (kulturna svijest i izražavanje), a participiraju u razvoju svih ostalih temeljnih kompetencija, posebice u razvoju kompetencije komuniciranja na materinskom i stranom jeziku, matematičke kompetencije i primjeni informacijsko – komunikacijske tehnologije.

U sustavu znanosti geografija je polje u području interdisciplinarnih znanosti i podijeljena je na četiri grane: fizičku, društvenu, regionalnu i primijenjenu geografiju. Nastavni sadržaji koji će se poučavati u prvoj i drugoj godini za zanimanje Tehničar modelar obuće i kožne galanterije znanstveno su utemeljeni, prilagođeni dobi polaznika i strukturirani po načelu od bližeg prema daljem.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Geografski pristup

1. izreći definiciju geografije i discipline specifične za zanimanje

2. opisati razvoj geografije

3. razlikovati grane i discipline geografije prema objektu istraživanja pojedinih disciplina

4. obrazložiti položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

5. navesti dokaze o važnosti geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

6. analizirati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unaprjeđenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

7. obrazložiti ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju i upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru

1. opisati postanak svemira

2. razlikovati svemirska tijela

3. objasniti strukturu i odnose u Sunčevu sustavu

4. opisati postanak, oblik i dimenzije Zemlje

5. objasniti uzroke i posljedice osnovnih gibanja Zemlje

6. protumačiti utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

Orijentacija i geografske karte

1. primijeniti osnovne kartografske pojmove u interpretaciji geografskih karata

2. usporediti vrste i uporabu geografskih karata

3. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

4. objasniti primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5. predočiti prostorne pojave i procese na temelju samostalno prikupljenih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

1. izdvojiti posebnosti među elementima prirodne osnove na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini i na slijepoj karti imenovati primjere

2. razlikovati prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. prepoznati interakcije među prirodnim pojavama pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

4. objasniti utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora

5. predstaviti rezultate samostalnog istraživanja stanja okoliša (zraka, vode obližnjeg vodenog toka, tla)

6. navesti primjere mogućeg povećanja zaštićenih područja u Hrvatskoj i svijetu

7. navesti primjere racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

8. objasniti koncept održivog razvoja i nužnost pravedne raspodjele prirodnih i stečenih dobara

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Geografski pristupPodjela i razvoj geografije u Hrvatskoj i svijetu
Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru

Svemir – postanak i struktura

Sunčev sustav

Gibanja Zemlje

Orijentacija i geografske karte

Orijentacija u prostoru i određivanje položaja na Zemlji

Predočavanje prostornih pojava i procesa na geografskim kartama

Izradba tablica, dijagrama i tematskih karata

Geografski informacijski sustavi

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

Elementi i oblici reljefa na Zemlji

Geološka prošlost Zemlje

Zonalna građa Zemlje i sastav litosfere

Globalna tektonika ploča

Endogeni procesi i oblici reljefa

Egzogeni procesi i oblici reljefa

Vrijeme i klima te promjene klime

Klasifikacija klima

Povezanost klime, vegetacije i tla

Svjetsko more (podjela, svojstva i gibanja)

Vode na kopnu (voda u podzemlju, tekućice, jezera, močvare)

Led na Zemlji

Prirodna bogatstva

Odnos čovjeka prema prirodnim bogatstvima

Onečišćenje zraka, voda i tla

Zaštićena područja

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda rada na tekstu, izravna grafička metoda, neizravna grafička metoda, metoda pisanih radova, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, geografske vještine, kartografska pismenost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni praktični rad (projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli, istraživački izvještaj, dnevnik terenskog rada ili terenske nastave).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

1. istražiti demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu

2. analizirati prirodno, prostorno i opće kretanje stanovništva u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

3. analizirati utjecaj svjetskih religija na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života

4. usporediti organizaciju prostora i odnose među naseljima u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

5. izdvojiti prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

6. istražiti temeljne gospodarske pojmove, sustave i razvojne trendove

7. analizirati nejednaki regionalni razvoj na nacionalnoj i svjetskoj razini

8. analizirati procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

9. istražiti djelovanje međunarodnih organizacija i regionalnih integracija te njihovo političko i gospodarsko značenje

10. obrazložiti važnost poznavanja i pozitivnoga vrjednovanja nasljeđa i vlastitoga identiteta kao hrvatskih, europskih građanina i građanina svijeta
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

Razvoj naseljenosti u Hrvatskoj i svijetu

Razmještaj stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Prirodno kretanje stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Prostorno kretanje stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Opće kretanje stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Populacijska politika u Hrvatskoj i svijetu

Biološki, društveno-gospodarski i kulturno – antropološki sastav stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Prostorni sustavi primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u Hrvatskoj i svijetu

Ljudske djelatnosti, organizacija prostora i okoliš

Naseljenost i naselja u Hrvatskoj i svijetu

Gospodarski sustavi

Povezanost demografskih i ekonomskih procesa

Opći pokazatelji gospodarskog razvoja

Gospodarska razvijenost i stanovništvo

Nejednaki gospodarski i regionalni razvoj

Prostor i položaj Republike Hrvatske

Položaj Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama i regionalnim integracijama

Europska unija

Globalizacija i identitet

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda rada na tekstu, izravna grafička metoda, neizravna grafička metoda, metoda pisanih radova, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, geografske vještine, kartografska pismenost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni praktični rad (projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli, istraživački izvještaj, dnevnik terenskog rada ili terenske nastave).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Cilj predmeta:

• stjecati optimalnu količinu kineziološkoga teorijskog znanja koje je bitno za provedbu smislenog i samostalnog tjelesnog vježbanja

• provoditi različite kineziološke aktivnosti koje su izravno u funkciji usvajanja i usavršavanja motoričkog znanja kojim se polaznik/djelatnik koristi u sportsko-rekreacijske svrhe

• poznavati i provoditi kineziološke transformacijske i kineziterapeutske postupke koji su izravno u funkciji unapređenja zdravlja i prevencije profesionalnih bolesti

Opis predmeta:

Samostalno modelira, priprema i organizira proizvodnju, promovira i prodaje obuću i kožnu galanteriju te pripadajuće usluge. Posao obavlja u industrijskim pogonima, obrtničkim, proizvodnim i uslužnim radionicama, modnim salonima, prodavaonicama i uredima.

Ovo zanimanje najčešće se obavlja u sjedećem položaju. Leđa su najopterećeniji dio tijela, otežan je rad krvotoka u nogama, prisutne su kontrakcije mišića vrata te neaktivnost mišića prsiju, trbuha i nogu.

Preporuča se da postupci unaprjeđenja kinantropoloških obilježja budu usmjereni na jačanje mišića trupa, nogu i prsiju.

Kineziološke postupke unaprjeđenja zdravlja usmjeriti na usvajanje znanja koja će osobe preventivno, relaksacijsko i korektivno primjenjivati za smanjenje različitih problema povezanih s kralježnicom.

Sjedenje zahtijeva malu energetsku potrošnju i nepovoljno djeluje na rad dišnog i krvožilnog sustava te su osobe koje pretežito sjede sklone povećanju tjelesne mase i masnog tkiva. Zbog navedenoga preporuča se posebnu pažnju usmjeriti na razvoj aerobnih kapaciteta.

Kod ovog zanimanja uputno je aerobne sposobnosti razvijati polistrukturalnim kompleksnim aktivnostima. Posebno onima u kojima se vrši manipulacija lopte rukama (košarka, rukomet, odbojka i sl.) kako bi relaksacijski i preventivno mogli utjecati na motoričke sposobnosti ruku. Tu posebno valja izdvojiti preciznost. Navedene aktivnosti pogodne su i za razvijanje timskog rada što je također jedna od poželjnih osobina za ovo zanimanje.

Od izvannastavnih dislociranih aktivnosti, s obzirom na utvrđenu statičku aktivaciju lokomotornog sustava, preporuča se plivanje i planinarenje.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Kineziološka teorijska znanja

1. poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti teorijska znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja)

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unapređenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih antropoloških negativnosti tijekom obavljanja izabranog zanimanja

Kineziološke aktivnosti

1. isplanirati monostrukturalne ciklične aktivnosti koje se mogu koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao sportsko-rekreacijski sadržaj

2. uskladiti polistrukturne acikličke aktivnosti koje su međusobno povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

3. kombinirati polistrukturne kompleksne aktivnosti koje su međusobno povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

4. ovladati polistrukturnim konvencionalnim aktivnostima koje su međusobno povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturne ciklične aktivnosti koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interes za njom

Transformacija kinantropoloških obilježja

1. isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela – povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

2. razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstva, brzinsko eksplozivna svojstva, razvoj i održavanje jakosti)

3. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobna izdržljivost)

4. usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava, stabilnosti lokomotornog sustava)

5. kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja sadržaja iz različitih programa prevencije s ciljem maksimizacije učinkovitosti)

Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja

1. pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (stretching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitaciju nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (stretching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (labavljenja, glađenja, gnječenja, istresanja) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10% ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene, jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Važnost tjelesnog vježbanja i sporta u razvoju društva

2. Sustav za kretanje čovjeka (dijelovi, građa, funkcija)

3. Energetski potencijali čovjeka tijekom vježbanja

4. Optimalni sastav tijela (metode optimizacije)

5. Pravilna prehrana i važnost unosa tekućine

6. Utjecaj procesa vježbanja na ljudski organizam (pozitivni učinci vježbanja i štetne tjelesne aktivnosti)

7. Modeliranje postupaka za redukciju potkožnoga masnoga tkiva

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanoga nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Kros ili standardna ciklična kretanja različitim tempom do 8 min

2. »Leteće« trčanje do 40 m

3. Trčanje do 100 m

4. Trčanje – motoričko postignuće

5. Skokovi s noge na nogu po označenim prostorima (ili sa strunjače na strunjaču)

6. Skokovi odrazom svaki četvrti korak

7. Skok udalj tehnikom 2 ½ koraka

8. Bacanje Vortexa udalj

9. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

10. Različite varijante premeta strance

11. Stoj na glavi

12. Stoj na rukama, kolut naprijed

13. Odbočka

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

14. Ljuljanje na karikama

15. Pomicanje u visu

16. Njihom strance premah odnožno

17. Klimom premah zgrčeno

18. Okreti u čučnju i usponu na obje noge za 180 (niska greda)

19. Valcer – korak, okret u usponu za 180 na obje noge (niska greda)

20. Galop – naprijed, okret u čučnju za 180 na obje noge (niska greda)

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

21. Kruženje rukama u čeonoj, bočnoj i vodoravnoj ravnini (obručem, loptom, vijačom) u mjestu i kretanju

22. Poskoci i skokovi ritmičke gimnastike kroz vijaču

23. Bacanje i hvatanje vijače u kombinaciji s tjelesnim elementima

24. Skok »kadet«

25. Skok »jelenji«

V. PLES I AEROBIKA

26. Engleski valcer (okreti, wisq, promenada)

27. Disko foks plesovi

28. Aerobika

VI. BORILAČKI SPORTOVI

29. Bočno bacanje tsuri goshi

30. Nožno bacanje de ashi braai

31. Kretanja tsugi ashi i ayumi ashi

32. Polukružni koraci – tai sabaki (mae sabaki i ushiro sabaki)

VII. KOŠARKA

33. Dodavanje jednom rukom guranjem – izravno i od podloge

34. Promjene smjera i tempa kretanja s poluaktivnom i aktivnom obranom

35. Ubacivanje lopte u koš jednom rukom odozgor nakon okreta

36. Obrana »čovjek na čovjeka« (1 :1; 2 : 2; 3 : 3)

37. Igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

38. Vođenje lopte različitim dijelovima stopala i brzine kretanja (pravocrtno vođenje i uz promjene pravca vođenja)

39. Promjene mjesta vođenjem lopte te primopredajom lopte u suradnji dvojice polaznika

40. Promjene mjesta vođenjem lopte te primopredajom lopte u suradnji dvojice polaznika s udarcem na vrata

41. Igra za posjed lopte u ograničenom prostoru 4 : 2, 4 : 4, 5 : 5 (otkrivanje, slobodan broj dodira po lopti)

42. Igra futsal (taktika igre, primjena pravila i suđenje)

IX. ODBOJKA

43. Pojedinačni blok smeča visoke lopte

44. Odbijanje podlakticama preko glave

45. Vršno odbijanje skretanjem pravca leta lopte

46. Igra 6 : 6, zaštita od protivničkog napada 1 : 2 : 3 (1 polaznik u bloku, 2. polaznik u prednjoj zoni iza bloka, 3. polaznik u stražnjoj zoni)

47. Igra (taktika i suđenje)

X. RUKOMET

48. Razne igre s loptom

49. Šutiranje s tla iskorakom suprotnom nogom u odnosu na šutersku ruku u/iznad visine boka »jensen»

50. Jednostruka križanja

51. Prizemljenje do skleka nakon šuta s crte

52. Osnovna vratarska tehnika, bočno i dubinsko kretanje braniča te sprječavanje napadača sportskim prekršajem

53. Igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

54. Bekend servis

55. Vodoravni (drive) udarac

56. Osnove taktike igre u paru

57. Igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

58. Privikavanje na lopticu i reket (spužvasta loptica)

59. Forhend (spužvasta loptica)

60. Bekend (spužvasta loptica)

61. Igra (taktika i suđenje)

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njezine provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(opći razvoj i održavanje)

1. Primjena vijače (redukcija potkožnoga masnog tkiva)

2. Primjena medicinke (razvoj mišićne mase)

3. Primjena elastičnih traka (razvoj mišićne mase)

4. Primjena bučica (razvoj mišićne mase)

II. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje fleksibilnosti)

1. Statičko aktivno istezanje (pretklon raznožno)

2. Statičko pasivno istezanje (prednoženje u ležećem položaju uz potisak partnera)

3. Dinamičko istezanje (dinamičko prednoženje u stojećem položaju)

4. PNF istezanje (istezanje, kontrakcija, relaksacija)

5. Balističko istezanje (prednoženje i zanoženje maksimalnom amplitudom u stojećem položaju)

(razvoj i održavanje koordinacijskih svojstava)

1. Biotički načini svladavanja prostora (hodanja, trčanja, puzanja, valjanja)

2. Biotički načini svladavanja prepreka (preskoci, penjanja, provlačenja, obilaženja)

3. Biotički načini svladavanja otpora (dizanja, nošenja, potiskivanja, vučenja)

4. Biotički načini svladavanja baratanja predmetima (dodavanja, bacanja, vođenja, žongliranja)

5. Vježbe pravovremenosti – timing (kretanje i zaustavljanje u zadanim uvjetima)

6. Vježbe ritma (prelazak podnih ljestava niskim skipom)

III. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje aerobnih sposobnosti)

1. Standardna metoda (trčanje 20' intenzitetom 50%)

2. Varijabilna metoda (trčanje 20' s izmjenama intenziteta 2' 40% i 2' 60%)

3. Intervalna metoda (trčanje maksimalnim intenzitetom 6 x 20' s odmorom 10')

Kineziološki postupci unapređenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka za unaprjeđenje zdravlja navedeni su u poglavlju »Ostalo« koji se nalazi na kraju programa četvrtoga razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja, jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unapređenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama, jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovoga odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenoga nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel, jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima i pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama kako sa znanstvenih tako i sa stručnih spoznaja mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet tjelesna i zdravstvena kultura ima veliki broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

• u izvedbeni nastavni plan i program treba međupovezano uvrstiti nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

• zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

• vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

• nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPREĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed – natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu prstima nogu do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istovremeno istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno – sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom nogom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim prstima se upirati u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju, naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima (ruke u priručenju s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju, naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu (stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice):

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicanje palca u njegovu korijenskom zglobu uz izvedbu što većeg kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore, pa prema dolje, a da pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena, naizmjenično opružati nogu s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna pa druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

• prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

• vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

• sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

• nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

• jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

• složeniji (paralelno-izmjenični, sukcesivno – izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada.

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10% ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Olimpizam

2. Tjelesno vježbanje kao čimbenik kulture življenja

3. Sastav kinantropoloških obilježja i postupci razvoja

4. Izračun indeksa tjelesne mase (ITM) u funkciji redukcije masnog tkiva i povećanja mišićne mase

5. Utjecaj tjelesnog vježbanja na pojedine organske sustave (lokomotorni, neurološki) sa stajališta pojedinog zanimanja

6. Obilježja morfološkog, motoričkog i funkcionalnog razvoja polaznika u adolescenciji

Energetske vrijednosti prehrambenih namirnica (vitamini, minerali, voda – postupci prehidratacije, hidratacije i rehidratacije, dodaci prehrani)

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanoga nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Tehnika brzog hodanja

2. Kros ili standardna ciklička kretanja različitim tempom do 10 min

3. Trčanje dionica 150 – 200 m

4. Trčanje – motoričko postignuće

5. Skokovi odrazom svaki treći korak

6. Skok uvis prekoračnom tehnikom L i D nogom pojedinačno sa zbrojem preskočenih visina – motoričko postignuće

7. Sunožno preskakivanje prepreka različitih visina (20 – 50 cm)

8. Bacanje Vortexa u cilj na tlu

9. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

10. Leteći kolut

11. Raznoška uzduž sprave (kozlić)

12. Salto na povišenje od mekih strunjača uz pomoć odraznog pomagala

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

13. Stoj na rukama u kolut naprijed

14. Ljuljanja na karikama – saskok u zaljuljaju

15. Klimom premah raznožni

16. Upor prednji na nižoj pritki, kovrtljaj naprijed

17. Naskok premahom jedne noge odnožno do upora jašućeg; polkin korak, »tupfer«, »vaga«, saskok »jelenji«

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

18. Skokovi s udarcem noge o nogu

19. Kotrljanje lopte po tlu i tijelu

20. Bacanje i hvatanje lopte u kombinaciji s tjelesnim elementima

21. Otvoreni – zatvoreni poskok na mjestu i u kretanju

22. Preskakivanje vijače naprijed i nazad križanjem ruku

23. »Leteći« skok vijačom

24. Skok »škare« povezano naprijed-natrag

V. PLES I AEROBIKA

25. Rock plesovi

26. Rumba (okreti, wisq, promenada)

27. Samba (okreti, wisq, promenada)

28. »New body« aerobika (aerobika s bučicama)

VI. BORILAČKI SPORTOVI

29. Okreti za bacanja – mae mawari sabaki ushiro mawari sabaki

30. Bočno bacanje tsuri goshi

31. Nožno bacanje de ashi braai u kretanju

32. Poluga juji gatame i gušenje hadaka jime

VII. KOŠARKA

33. Ubacivanje lopte u koš jednom rukom preko glave – horog (nakon vođenja i na dodanu loptu)

34. Obrambeni skok i zagrađivanje

35. Oduzimanje lopte (presijecanjem ili izbijanjem iz posjeda)

36. Slobodna bacanja

37. Zonska obrana

38. Igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

39. Dinamičko dodavanje i primanje lopte različitim dijelovima stopala (primopredaja lopte u suradnji dvojice polaznika)

40. Udarci na vrata nakon dodane lopte

41. Dupli pas u suradnji dvojice polaznika (osnovna struktura suradnje)

42. Dupli pas u suradnji dvojice polaznika s udarcem na vrata 2 : 1
(+ vratar)

43. Slobodna igra 5 + 1 : 5 + 1 (taktika i suđenje)

IX. ODBOJKA

44. Vršno odbijanje preko glave

45. Niski odbojkaški stav i obrana «oštrih« lopti poluupijačem

46. Povaljka u stranu i odbijanje čekićem

47. Obrana u prednjoj liniji – pojedinačni i grupni blok

48. Igra 6 : 6, zaštita vlastitog smeča 2 : 3 (2 polaznika u prednjoj zoni, 3 polaznika u stražnjoj zoni, suđenje)

X. RUKOMET

49. Zaustavljanje lopte s dvije i jednom rukom u različitim visinama

50. Šutiranje sa zemlje otklonom u suprotnu stranu u odnosu na šutersku ruku »polueret«

51. Povratna lopta – dupli pas

52. Poučavanje zonske obrane 5 : 1

53. Igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

54. Smeč udarac

55. Obrana nakon smeč udarca (paralela i dijagonala, forhend i bekend)

56. Forhend i bekend visoki (lift) udarac s mreže (dugi udarac s mreže zamahom reketa ispod struka)

57. Igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

58. Forhend i bekend s obzirom na vrste rotacija (ravni, spin)

59. Ravni servis

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(razvoj i održavanje mobilnosti lokomotornog sustava)

1. Vježbe za mobilnost gležnja (dinamička dorzalna fleksija u stojećem položaju)

2. Vježbe za mobilnost kuka (dinamičko istezanje pregibača natkoljenice u iskoraku)

3. Vježbe torakalne mobilnosti (zasuci)

4. Vježbe mobilnosti ramena (kruženje rukom uz imitaciju dodavanja)

5. Primjeri vježbanja za razvoj i održavanje mobilnosti lokomotornog sustava

6. Pilates s malim loptama

II. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje jakosti)

1. Vježbe relativne jakosti (sklek)

2. Vježbe repetitivne jakosti (potisak s ravne klupe, 3 serije po 8 – 10 ponavljanja)

3. Vježbe maksimalne jakosti (potisak s ravne klupe, 5 serija po 1 – 3 ponavljanja)

4. Vježbe elastične jakosti (potisak s ravne klupe s naglašenom brzinom u obje faze)

5. Vježbe eksplozivne jakosti (bacanje medicinke iz sjeda, samo koncentričkim načinom)

III. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

(sadržaji za razvoj i održavanje anaerobne izdržljivosti)

1. Intervalna standardna metoda fosfagene izdržljivosti (trčanje 10 x 50m, maksimalni intenzitet, odmor 2)

2. Intervalna varijabilna metoda fosfagene izdržljivosti (trčanje 10 x 50 m, maksimalni intenzitet, a između ponavljanja vrlo sporo trčanje 2')

3. Intervalna standardna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 6x400m, intenzitet 80 – 90%, odmor 4')

4. Intervalna varijabilna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 3x6, 30" maksimalni intenzitet, 30" 50%, odmor 5')

5. Kontinuirana varijabilna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 12, 1' maksimalni intenzitet, 1' 50%)

Kineziološki postupci unapređenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka unapređenja zdravlja navedeni su u poglavlju Ostalo koje se nalazi na kraju programa četvrtog razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno – sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unapređenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovoga odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenog nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima i pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, kako sa znanstvenih tako i sa stručnih spoznaja, mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet tjelesna i zdravstvena kultura ima velik broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

• u izvedbeni nastavni plan i program treba međupovezano uvrstiti nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

• zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

• vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

• nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPREĐENJA ZDRAVLJA

Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno – sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed – natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu prstima nogu do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim prstima upirati se u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima (ruke u priručenju s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju, naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu (stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice):

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

Vježbe su sljedeće:

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicanje palca u njegovu korijenskom zglobu uz izvedbu što većeg kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom okretati dlan prema gore pa prema dolje, a pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore uz pružanje otpora suprotnom šakom.

Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena, naizmjenično opružati nogu s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti ga u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

• prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

• vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

• sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

• nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

• jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

• složeniji (paralelno izmjenični, sukcesivno izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada.

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupan napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10% ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Razvoj tjelesnog vježbanja i sporta u Hrvatskoj

2. Uzroci ozljeđivanja u izabranom zanimanju

3. Indicirane i kontraindicirane vrste kinezioloških aktivnosti sa stajališta izabranog zanimanja

4. Određivanje volumena opterećenja tijekom tjelesnog vježbanja

5. Osobitosti spolova i tjelesno vježbanje

6. Rehabilitacija pokretom i kretanjem nakon profesionalnih ozljeda

7. Cjeloživotni utjecaj kinezioloških tjelovježbenih podražaja na zdravlje polaznika

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanog nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Kros i standardna ciklička kretanja različitim tempom do 12 min

2. Trčanje dionica 40, 60, 80 m

3. Trčanje dionica 200 – 300 m

4. Trčanje – motoričko postignuće

5. Troskok s mjesta

6. Jednonožni skokovi po označenom prostoru (ili sa strunjače na strunjaču)

7. Skok uvis leđnom ili prekoračnom tehnikom – motoričko postignuće

8. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

9. Sastav po izboru polaznika (tlo)

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

10. Sastav po izboru polaznika (tlo)

11. Sastav po izboru polaznika (greda)

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

12. »Jelenji« skok

13. Vrtnje obruča oko šake i dijelova tijela

14. Kotrljanje obruča po tlu u kombinaciji s tjelesnim elementima

15. Bacanje i hvatanje obruča povezano s plesnim koracima

16. Vodoravni krug vijačom jednom rukom iznad glave i povezano vodoravni krug s preskokom (»osmica«) u mjestu i kretanju

17. Preskakivanje vijače »škarama« pogrčeno

18. Preskakivanje vijače plesnim koracima (galop naprijed, polka)

19. Sastav (vijača) – sastav prema izboru polaznica

20. Sastav (obruč) – sastav prema izboru polaznica

V. PLES I AEROBIKA

21. Cha-cha-cha

22. Salsa

23. Polka, Western polka (okreti, wisq, promenada)

24. Step aerobika

VI. BORILAČKI SPORTOVI

25. Poluga ude garami

26. Udarac rukom naprijed pravocrtni

27. Udarac nogom naprijed pravocrtni

28. Donji, unutarnji i vanjski blok

VII. KOŠARKA

29. Otvaranje za prijem lopte

30. Razvijanje protunapada – dolazak u prijem lopte, otvaranje prvog dodavanja i tranzicija

31. Presing čovjek na čovjeka na polovici i cijelom igralištu

32. Napad na presing čovjek na čovjeka

33. Igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

34. Driblinzi i fintiranja 1 : 1

35. Driblinzi i fintiranja 1 : 1 s udarcima na vrata (vratar)

36. Oduzimanja lopte 1 : 1 i 2 : 2

37. Suradnja dvojice polaznika (otkrivanja, primopredaja lopte, driblinzi i fintiranja) 2 : 1 i 2 : 2 s udarcima na vrata (vratar) te oduzimanja lopte

38. Igra 4 + 1 : 4 + 1 (taktika i suđenje)

IX. ODBOJKA

39. Smeč iz zaleta varkom «kuhanjem« iza bloka

40. Povaljka u stranu odbijanje jednom rukom

41. Vršno odbijanje u skoku

42. Taktika igre (napad trećom loptom)

X. RUKOMET

43. Finta – varka s presvlačenjem

44. Skok šut s otklonom tijela u suprotnu stranu u odnosu na šutersku ruku « skokšut polueret»

45. Kombinirani sustav obrane – varijanta 5 + 1

46. Igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

47. Rezani forhend drop

48. Bekend dugi udarac (clear)

49. Kretanja po terenu s naglaskom na centralnu poziciju (obrambena i napadačka)

50. Igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

51. Forhend volej (spužvasta loptica)

52. Bekend volej (spužvasta loptica)

53. Smeč (spužvasta loptica)

54. Igra (taktika i suđenje)

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(razvoj i održavanje stabilnosti lokomotornog sustava)

1. Vježbe stabilnosti stopala (podizanje na prste)

2. Vježbe stabilnosti koljena (ravni naizmjenični iskorak)

3. Vježbe stabilnosti lumbalno-sakralnog dijela trupa (prednji izdržaj 40)

4. Vježbe stabilnosti lopatice (vanjska rotacija u ramenu s elastičnom trakom)

5. Primjer vježbanja za stabilnost lokomotornoga sustava u funkciji zanimanja

6. Pilates s velikim loptama

II. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje brzinsko eksplozivnih svojstava)

1. Vježbe za razvoj i održavanje brzine (10 ustajanja iz raznih položaja s reakcijom na zvučni podražaj)

2. Vježbe za razvoj i održavanje agilnosti (trčanje naprijed-natraške 6 x 5m)

3. Vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa skoka (preskoci preko švedske klupe)

4. 1Vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa sprinta (10 x 5m, odmor 30")

5. Vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa udarca (izvođenje različitih udaraca specifičnih za pojedine sportove)

III. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

(optimizacija sastava tijela – smanjenje potkožnog masnog tkiva)

1. Metode aerobnog vježbanja (trčanje 30 niskim intenzitetom)

2. Metode anaerobnog vježbanja (trčanje 20, 2 visoki intenzitet, 2
50%)

3. Metode vježbanja s vanjskim opterećenjem (kružno vježbanje, 15 vježbovnih mjesta, vježbanje 60, a oporavak 20)

Kineziološki postupci unapređenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka unapređenja zdravlja navedeni su u poglavlju Ostalo koje se nalazi na kraju programa četvrtog razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno – sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja, jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unapređenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovoga odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenog nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima te pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, sa znanstvenih i sa stručnih spoznaja, mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet tjelesna i zdravstvena kultura ima velik broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

• u izvedbeni nastavni plan i program treba uvrstiti međusobmo povezane nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

• zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

• vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

• nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPREĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed-natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno – sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu prstima nogu do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno – sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim se prstima upirati u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima

(ruke u priručenju s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te s drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu

(stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice):

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

Vježbe su sljedeće:

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicati palac u korijenskom zglobu uz izvedbu što većega kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore pa prema dolje, a pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena, naizmjenično opružati noge s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna pa druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

• prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

• vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

• sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

• nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblic    i:    

• jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

• složeniji (paralelno izmjenični, sukcesivno izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada.

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10% ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Kulturološko-povijesne dimenzije tjelesnog vježbanja i sporta u funkciji kulture življenja

2. Energetska potrošnja tijekom radnog dana i optimizacija prehrane

3. Masaža i samomasaža kao sredstvo oporavka (utjecaj, vrste, izvođenja pojedinih zahvata)

4. Odabir kinezioloških aktivnosti u funkciji sportske rekreacije

5. Moguća patološka stanja uzrokovana izabranim zanimanjem

6. Primjena novih tehnologija u funkciji samostalnog praćenja procesa tjelesnog vježbanja (monitori srčane frekvencije – Polar, Omron ili Tanita vage)

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanog nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Kros i standardna ciklička kretanja različitim tempom 12 min i više

2. Trčanje dionica 300 – 400 m

3. Trčanje – motoričko postignuće

4. Troskok s mjesta – motoričko postignuće

5. Skok udalj individualno odabranim tehnikom – motoričko postignuće

6. Skok uvis leđna ili prekoračna tehnika – motoričko postignuće

7. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. RITMIČKA GIMNASTIKA

8. Individualna/skupna vježba s vijačom, loptom ili obručem

III. PLES I AEROBIKA

9. Bečki valcer (koreografija)

10. Quadrilla (koreografija)

11. Tae-bo aerobika

IV. BORILAČKI SPORTOVI

12. Obrana od pljuske (udarca rukom)

13. Obrana od obuhvata

14. Obrana od hvata za kosu

15. Sprovođenje ključem na ruci

16. Obrana od napada nožem

V. KOŠARKA

17. Dodavanje lopte uz primjenu finte dodavanje

18. Suradnja dva igrača u napadu – napad blokadama

19. Obrana od blokade preuzimanjem i probijanjem

20. Igra (primjena timske taktike 5:5)

VI. NOGOMET

21. Žongliranje loptom po podlozi i u zraku različitim dijelovima tijela

22. Igra za posjed lopte u ograničenom prostoru 4 : 2 i 5 : 2 s određenim brojem dodira po lopti (3 dodira, 2 dodira, 1 dodir)

23. Igra za posjed lopte u ograničenom prostoru 4 : 4 i 5 : 5 s određenim brojem dodira po lopti (3 dodira, 2 dodira)

24. Igra 4 + 1 : 4 + 1 s određenim brojem dodira po lopti (3 dodira, 2 dodira)

VII. ODBOJKA

25. Tenis servis

26. Tradicionalni sustav 4 – 2 (dizač u prednjoj zoni)

27. Povezivanje sustava obrane polja VI – naprijed

28. Povezivanje zaštite 1 : 2 : 3 (1. polaznik u bloku, 2. polaznik u prednjoj zoni iza bloka, 3. polaznik u stražnjoj zoni) i zaštite 2 : 3 (2. polaznik u prednjoj zoni, 3. polaznik u stražnjoj zoni)

29. Igra (taktika i suđenje)

VIII. RUKOMET

30. Blokade u napadu (okomite i dijagonalne)

31. Utrčavanja te odvlačenja krilnih napadača bez lopte i s loptom

32. Fintiranje u vođenju i dodavanju (R)

33. Igra (taktika i suđenje)

IX. BADMINTON

34. Igra na mreži: zakucavanje (net kill), rezana kratka loptica

35. Igranje udaraca s fintama, varkama (dugi, drop, net drop)

36. Igra (osnovne taktike u mješovitim parovima)

X. TENIS

37. Spin servis

38. Igra mali tenis (taktička primjena osnovnih udaraca u igri)

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. LOKOMOTORNI SUSTAV

(prevencija lokomotornih ozljeda)

1. Primjena relativnih vježbi jakosti u programima prevencije ozljeda (jednonožni čučanj)

2. Primjena elastičnih otpora u programima prevencije ozljeda (odupiranje trupa rotacijskoj sili elastičnog otpora)

3. Primjena proprioceptivnih vježbi u programima prevencije ozljeda (sporo trčanje s naskokom na jednu nogu i zadržavanjem ravnoteže)

4. Primjeri treninga za prevenciju ozljeda lokomotornog sustava

II. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(optimizacija sastava tijela – povećanje mišićne mase)

1. Vježbe potisaka i privlačenja (potisak s ravne klupe, horizontalno veslanje)

2. Vježbe pregiba i opružanja (pregib podlaktica bučicama, opružanje podlaktica bučicama)

3. Vježbe odmicanja i primicanja (razvlačenje bučicama, primicanje natkoljenice ležeći na boku)

4. Sustavi vježbanja I. (kumulativna ponavljanja, retrokumulativna ponavljanja, superserije)

5. Sustavi vježbanja II. (padajuće serije, negativna ponavljanja, forsirana ponavljanja)

Kineziološki postupci unapređenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka unapređenja zdravlja navedeni su u poglavlju Ostalo koje se nalazi na kraju programa četvrtog razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja, jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unapređenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovoga odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenoga nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima i pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga predmetna nastava u srednjim strukovnim školama sa znanstvenih i sa stručnih spoznaja mora se organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet tjelesna i zdravstvena kultura ima velik broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

• u izvedbeni nastavni plan i program treba međupovezano uvrstiti nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

• zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

• vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

• nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno – sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed – natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu prstima nogu do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim prstima upirati se u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju, naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima:

(ruke u priručenju s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te s drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu:

(stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice)

1. s laktovima u visini ramena stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicanje palca u njegovom korijenskom zglobu uz izvedbu što većeg kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5. ruku koja je položena na rukohvat stolice ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore pa prema dolje, a pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena, naizmjenično opružati noge s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

• prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

• vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

• sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

• nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

• jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

• složeniji (paralelno izmjenični, sukcesivno izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Cilj predmeta:

• usvojiti temeljna matematička znanja, vještine i procese te uspostaviti i razumjeti matematičke odnose i veze

• biti osposobljeni za rješavanje matematičkih problema i primjenu matematike u različitim kontekstima uključujući i svijet rada

• razviti pozitivan odnos prema matematici, odgovornost za svoj uspjeh i napredak te svijest o svojim matematičkim postignućima

• prepoznati i razumjeti povijesnu i društvenu ulogu matematike u znanosti, kulturi, umjetnosti i tehnologiji te njezin potencijal za budućnost društva

• biti osposobljeni za apstraktno i prostorno mišljenje te logičko zaključivanje

• učinkovito primjenjivati matematička znanja, ideje i rezultate služeći se različitim prikazima

• učinkovito primjenjivati tehnologiju

• steći čvrste temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja

Opis predmeta:

U društvu temeljenom na informacijama i tehnologiji potrebno je kritički misliti o složenim temama, tumačiti dostupne informacije, analizirati nove situacije i prilagoditi im se, donositi utemeljene odluke u svakodnevnom životu, rješavati različite probleme, učinkovito primjenjivati tehnologiju te razmjenjivati ideje i mišljenja.

Matematičko obrazovanje polaznicima omogućuje stjecanje znanja, vještina, sposobnosti, načina mišljenja i stavova nužnih za uspješno i korisno sudjelovanje u takvu društvu.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. računati u skupovima N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u složenijim algebarskim izrazima

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s racionalnim eksponentom i korjenovanje

5. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnost

6. rabiti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta

Algebra i funkcije

1. primijeniti postotke, omjere i razmjere u složenijim situacijama

2. rabiti potencije s racionalnim eksponentom i korijene

3. računati s algebarskim izrazima i razlomcima

4. diskutirati rješenje linearne jednadžbe, nejednadžbe i njihovih sustava koristeći linearnu funkciju

Oblik i prostor

1. analizirati međusobne odnose točaka u pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini

2. ispitati geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva u svrhu crtanja, mjerenja, računanja i zaključivanja

3. primijeniti poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta kod geometrijskih oblika u ravnini

Mjerenje

1. primijeniti odgovarajuće mjere i mjerne jedinice i pretvoriti ih u odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

2. primijeniti formule za opseg i površinu geometrijskih oblika u ravnini

3. rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat, proporcionalnost i sličnost

4. primijeniti svojstva kutova (poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta)

5. povezati trigonometriju pravokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

Podatci

1. prikupiti tražene podatke uz raspravu o valjanosti metode

2. rasporediti prikupljene podatke po izabranom kriteriju

3. predočiti prikupljene podatke pomoću linijskog, stupčastog i kružnog dijagrama

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Brojevi

Skupovi N, Z, Q i R

Računske operacije u skupu R (zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, potenciranje s racionalnim eksponentom, korjenovanje)

Apsolutna vrijednost realnog broja

Brojevni pravac

Vrijednosti sinusa, kosinusa i tangensa u pravokutnom trokutu

Procjena i zaokruživanje

Algebra i funkcije

Postotci, omjeri i razmjeri

Potencije i korijeni

Algebarski izrazi i algebarski razlomci

Linearne jednadžbe i sustavi jednadžbi

Linearne nejednadžbe i sustavi nejednadžbi

Linearna funkcija

Oblik i prostor

Pravokutni koordinatni sustav u ravnini

Sukladnost i sličnost

Geometrijski oblici u ravnini

Mjerenje

Mjerne jedinice

Geometrijski oblici u ravnini – opseg i površina, Pitagorin poučak, poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta

Trigonometrija pravokutnog trokuta

PodatciPrikupljanje, obrada i predočavanje podataka
Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e – učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski složenijim situacijama

Algebra i funkcije

1. analizirati kvadratne jednadžbe, nejednadžbe i kvadratnu funkciju

2. primijeniti eksponencijalnu i logaritamsku funkciju te eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

Oblik i prostor

1. istražiti geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

Mjerenje

1. analizirati složene geometrijske oblike u prostoru

Podatci

1. protumačiti prikupljene i prikazane podatke

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
BrojeviLogaritam pozitivnog broja
Algebra i funkcije

Kvadratna jednadžba

Kvadratna funkcija

Kvadratna nejednadžba

Eksponencijalna funkcija

Logaritamska funkcija

Eksponencijalna i logaritamska jednadžba

Eksponencijalna i logaritamska nejednadžba

Oblik i prostorGeometrija prostora
MjerenjeGeometrijski oblici u prostoru – oplošje i obujam
PodatciAnaliza prikupljenih i obrađenih podataka
Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. rabiti trigonometrijsku kružnicu i džepno računalo za određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija kuta zadanog u stupnjevima ili radijanima

2. primijeniti n! u složenijim algebarskim izrazima

Algebra i funkcije

1. analizirati trigonometrijske funkcije i riješiti trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe koristeći trigonometrijsku kružnicu i formule identiteta

2. povezati binomni poučak i elemente kombinatorike

Oblik i prostor

1. primijeniti vektore u koordinatnom sustavu u ravnini pri ispitivanju svojstava geometrijskih oblika

2. analizirati međusobne odnose točaka i pravaca u koordinatnom sustavu u ravnini

3. analizirati međusobne odnose točaka, pravaca i kružnica u koordinatnom sustavu u ravnini

Mjerenje

1. povezati trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta sa svakodnevnim životom i strukom

2. primijeniti skalarni umnožak vektora

3. odrediti površinu nepravilnog lika u ravnini

4. služiti se konceptom mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka

Podatci

1. proračunati srednje vrijednosti i mjere raspršenosti niza podataka

2. odrediti vjerojatnost događaja za prikupljene i analizirane podatke

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Brojevi

Trigonometrijska kružnica

Faktorijele

Algebra i funkcije

Trigonometrijske funkcije realnog broja

Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe

Binomni poučak

Permutacije, kombinacije i varijacije

Oblik i prostor

Vektori u ravnini

Pravac u koordinatnom sustavu

Kružnica u koordinatnom sustavu

Mjerenje

Trigonometrija kosokutnog trokuta

Vektori u ravnini – skalarni umnožak vektora

PodatciVjerojatnost
Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. primijeniti zapis broja u zadanom ili nepoznatome brojevnom sustavu

Algebra i funkcije

1. primijeniti nizove i redove

2. istražiti elementarne funkcije

Podatci

1. istražiti utjecaj dodavanja ili uklanjanja podataka na srednje vrijednosti niza podataka

Infinitezimalni račun

1. odrediti limes niza koristeći teoreme o limesu

2. izračunati limes funkcije u točki

3. derivirati funkciju

4. primijeniti derivaciju funkcije pri određivanju jednadžbe tangente u točki grafa funkcije, ekstrema i točaka infleksije

5. prikazati graf racionalne funkcije

6. odrediti primitivnu funkciju koristeći tablicu derivacija

7. izračunati površinu ispod grafa kvadratne funkcije primjenjujući Newton – Leibnizovu formulu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
BrojeviBrojevni sustavi
Algebra i funkcije

Nizovi i redovi

Funkcije

PodatciStatistika
Infinitezimalni račun

Limes niza

Limes funkcije

Derivacija funkcije

Primitivna funkcija i integral

Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: FIZIKA

Cilj predmeta:• dopuniti znanja, vještine i kompetencije polaznika u području fizike na razini srednjeg obrazovanja radi cjelovitog osposobljavanja za određeno zanimanje
Opis predmeta:Fizika je osnova primijenjenih znanosti i tehnologija pa su zakonitosti fizike temelj i za odjevnu tehnologiju. U fizici je važan i karakterističan eksperimentalni pristup koji omogućuje višekratno ponavljanje i istraživanje neke pojave, a time njezino detaljno upoznavanje i opisivanje; stoga je pokus neizostavan dio fizikalnog odgoja i obrazovanja. Fizika se služi opažanjem i mjerenjem te logičkim razmišljanjem i matematičkim zaključivanjem. Otuda proizlaze dva tijesno povezana pristupa, eksperimentalni i teorijski. Fizikalna pismenost uključuje kompetencije koje polazniku omogućuju promatranje i istraživanje pojava, razmišljanje o njima i razumijevanje njihova objašnjenja te na temelju toga kreativno odlučivanje i poduzimanje akcija.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: FIZIKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Gibanja

1. opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja

2. razlikovati srednju i trenutačnu brzinu

3. usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem i smanjivanjem brzine

4. klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije

5. interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje

6. uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad

7. objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

Sile i polja

1. riješiti problem uporabom Newtonovih zakona gibanja

2. primijeniti opis sile teže, trenja i elastične sile u različitim primjerima

3. slagati i razlagati sile koje djeluju na tijelo crtanjem vektora sila

4. raspraviti o općem zakonu gravitacije i gibanju satelita oko Zemlje

5. prosuditi o ravnoteži krutog tijela

6. razmatrati pojave djelovanja sila u tekućinama i plinovima te primijeniti opise tlakova u različitim primjerima

7. objasniti međudjelovanje točkastih električnih naboja pomoću Coulombovog zakona

8. povezati magnetsko, električno i gravitacijsko polje kao jedinstven koncept prostora koji čini djelovanje različitih sila

Rad i energija

1. objasniti rad u mehanici ovisno o položaju vektora sile

2. razlikovati rad stalne sile u odnosu na rad promjenjive sile

3. uporabiti izraz za snagu pri djelovanju stalne sile

4. usporediti korisnosti različitih primjera rada

5. opisati različite vrste energije

6. raspraviti o kinetičkoj energiji tijela u različitim primjerima

7. konstruirati pojam gravitacijske potencijalne energije

8. primijeniti zakon očuvanja energije

Termodinamika

1. razlikovati unutarnju energiju, toplinu i temperaturu

2. povezati pojam temperature sa srednjom kinetičkom energijom čestica

3. razmotriti probleme termičkog rastezanja u različitim dimenzijama

4. istražiti plinske zakone

5. opisati načine prijenosa topline

6. objasniti pojam rada na različitim primjerima u termodinamici

7. primijeniti Prvi zakon termodinamike na termodinamičkim procesima

8. raspraviti o radu toplinskih strojeva pomoću Drugog zakona termodinamike

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Gibanja

Put i pomak

Brzina

Akceleracija

Jednoliko pravocrtno gibanje

Jednoliko ubrzano i usporeno pravocrtno gibanje

Slobodni pad

Jednoliko kružno gibanje

Sile i polja

Sila i masa

Sila teža, trenje, elastična sila

Newtonovi zakoni gibanja

Centripetalna sila

Gravitacijska sila

Tlak

Uzgon

Coulombov zakon

Električno polje

Magnetsko polje

Rad i energija

Mehanički rad i energija

Kinetička i potencijalna energija

Snaga i korisnost stroja

Zakon očuvanja energije u mehaničkim sustavima

Termodinamika

Toplinsko rastezanje i stezanje čvrstih tvari i tekućina

Temperatura, unutarnja energija, toplina i toplinski kapacitet tijela

Plinski zakoni

Prijenos topline

Prvi zakon termodinamike

Rad u termodinamici

Drugi zakon termodinamike

Toplinski strojevi

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e – učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: FIZIKA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Elektrodinamika

1. objasniti usmjereno gibanje električnog naboja u vodiču te električnu struju i električni otpor

1. primijeniti Ohmov zakon na strujne krugove istosmjerne i izmjenične struje

2. protumačiti ovisnost električnog otpora o temperaturi

3. izračunati rad i snagu električne struje na praktičnim primjerima

4. prikazati i objasniti Oerstedov pokus

5. opisati magnetsko polje te skicirati magnetske silnice za magnetsko polje ravnog vodiča, strujnu petlju i zavojnicu

6. objasniti Faradayev zakon indukcije uz izvođenje pokusa

7. izložiti primjenu elektromagnetske indukcije

Titranje, valovi i zvuk

1. objasniti fizikalne veličine koje određuju harmonijsko titranje

2. interpretirati grafički promjenu fizikalnih veličina koje opisuju harmonijsko titranje s vremenom

3. primijeniti jednadžbe koje opisuju harmonijsko titranje u rješavanju zadataka

4. razmotriti energetski harmonijsko titranje (prigušeno i prisilno titranje, rezonancija)

5. objasniti nastajanje i rasprostiranje mehaničkih valova

6. razlikovati transverzalni od longitudinalnog vala

7. prikazati pojave odbijanja, loma, ogiba i interferencije valova

8. raspraviti o spektru i primjeni zvučnih valova

Elektromagnetski valovi i svjetlost

1. razmotriti svojstva elektromagnetskih valova i dijelove elektromagnetskog spektra

2. objasniti primjenu elektromagnetskih valova u prijenosu informacija na daljinu i u medicini

3. primijeniti zakon odbijanja svjetlosti na primjeru ravnog zrcala

4. opisati lom svjetlosti na granici sredstva i disperziju svjetlosti na prizmi

5. konstruirati sliku koju daje tanka leća te navesti njezina svojstva

6. primijeniti jednadžbu leće

7. objasniti pojave valne optike (interferencija, ogib i polarizacija svjetlosti)

Atomi i atomske jezgre

1. opisati strukturu i razvoj modela atoma te pojmove atomskog broja, masenog broja i izotopa

2. povezati linijske spektre s energijskim nivoima atoma

3. objasniti fotoelektrični efekt

4. usporediti valnu i čestičnu prirodu svjetlosti i tvari

5. navesti α, β i γ raspad i opisati ionizirajuća svojstva nastalih produkata i njihov doseg

6. primijeniti zakone očuvanja naboja i masenog broja kod nuklearnih reakcija

7. uporabiti u rješavanju zadataka zakon radioaktivnog raspada

8. objasniti primjenu nuklearne energije dobivene fisijom i fuzijom

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Elektrodinamika

Električna struja

Električni otpor

Ohmov zakon za strujni krug

Rad i snaga električne struje

Oerstedov pokus

Lorentzova i Amperova sila

Elektromotor

Elektromagnetska indukcija

Načelo rada generatora

Zaštita od električnog udara

Titranje, valovi i zvuk

Harmonijsko titranje, prigušeno i prisilno titranje

Rezonancija

Energija titranja

Nastanak valova i karakteristične valne veličine

Odbijanje, lom, ogib i superpozicija valova

Valovi zvuka

Ultrazvuk

Elektromagnetski valovi i svjetlost

Elektromagnetski titraji

Nastajanje i rasprostiranje elektromagnetskih valova

Spektar i brzina elektromagnetskih valova

Zakoni geometrijske optike

Ravno zrcalo

Disperzija svjetlosti

Leće

Interferencija i ogib svjetlosti

Polarizacija svjetlosti

Atomi i atomske jezgre

Zračenje užarenog tijela

Fotoelektrični efekt

Dualizam u prirodi

Razvoj modela atoma

Struktura atomske jezgre

Radioaktivnost

Nuklearna energija

Ionizirajuće i neionizirajuće zračenje

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost znanja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e – učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: KEMIJA

Cilj predmeta:

• upoznati kemijske elemente, kemijske spojeve, sirovine i produkte koji su važni u njihovom zanimanju

• objasniti kemijske promjene, povezati ih s pojavama u prirodi te ih prikazati jednadžbama kemijske reakcije

• razvijati vještinu eksperimentiranja, sposobnost opažanja promjena, opisivanja i donošenja zaključaka izvođenjem pokusa

• uočiti uzajamne veze između pokusa, pojava u prirodi i teorije

• prepoznati štetne i opasne kemikalije te objasniti način njihovog obilježavanja, pravila rukovanja, postupanja i zbrinjavanja

• razvijati svijest o nužnosti očuvanja prirodnih uvjeta, ne odričući se pritom dobrobiti civilizacije i napretka

• osvijestiti socijalnu osjetljivost u smislu iskazane empatije prema svakom pojedincu i njegovim potrebama

Opis predmeta:Kemija je znanost o tvarima i njihovim kemijskim promjenama. Cilj je nastave kemije steći znanja o temeljnim kemijskim teorijama, ponajprije atomskoj teoriji i njezinim popratnim konceptima i modelima kako bi na temelju njih mogli opisati i razumjeti svojstva i promjene tvari. Jedna od temeljnih zadaća nastave kemije jest razviti interes polaznika prema prirodnim znanostima predstavljajući ih dijelom opće kulture. U strukovnim školama zadatak nastave kemije jest stjecanje znanja i sposobnosti potrebnih u budućem zanimanju te svakodnevnom životu. Nastavom kemije polaznici trebaju steći znanja i sposobnosti koje će omogućiti daljnje samoobrazovanje odnosno usavršavanje u struci.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: KEMIJA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Čestična građa tvari

1. objasniti strukturu atoma

2. interpretirati podatke koji se mogu iščitati iz PSE

3. predvidjeti fizikalna i kemijska svojstva kemijskih elemenata s obzirom na njihov položaj u PSE

4. odrediti valenciju nekog kemijskog elementa na osnovu njegove elektronske strukture

5. objasniti nastajanje kemijskih veza.

6. povezati prirodu kemijske veze sa svojstvima kemijskih spojeva

7. prepoznati važnost vodikove veze za živi svijet

Kemijska simbolika i računanje u kemiji

1. primijeniti kemijsku simboliku i nomenklaturu pri pisanju kemijskih formula spojeva

2. protumačiti kvalitativno i kvantitativno značenje kemijskih simbola, kemijskih formula i jednadžbe kemijske reakcije

3. povezati molarne veličine (množinu tvari, brojnost jedinki, molarnu masu tvari i molarni volumen plina)

4. upotrijebiti rezultate kvantitativne analize pri izračunavanju formule kemijskog spoja

5. koristiti jednadžbu kemijske reakcije kao simbolički opis elementarne pretvorbe

6. interpretirati kvantitativne odnose u jednadžbi kemijske reakcije u jednostavnim stehiometrijskim zadatcima

7. interpretirati razlike u brzinama kemijskih reakcija i čimbenike koji utječu na brzinu procesa

Otopine

1. izložiti disperzne sustave s obzirom na veličinu čestica disperzne faze

2. prikazati da se koloidni sustavi razlikuju s obzirom na agregatno stanje disperznog sredstva i disperzne faze

3. povezati sastav, svojstva i vrstu otopina sa svojstvima otapala i otopljene tvari

4. iskazati sastav otopine kroz maseni i volumni udio

5. razlikovati kiseline, baze i soli temeljem njihove građe

6. interpretirati pH vrijednost otopina

7. protumačiti kemijske reakcije koje se odvijaju između zadanih kiselina i baza te dobivanja soli

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Struktura atoma i periodni sustav elemenata

Sastav tvari

Građa atoma

Periodni sustav elemenata

Veze između atoma i molekula

Ionska veza

Kovalentna veza

Polarnost molekula (međumolekulske sile i vodikova veza)

Kemijske formule i jednadžbe

Kemijski simboli i formule

Osnove kemijskog računa

Određivanje empirijske i molekulske formule spoja

Jednadžba kemijske reakcije

Stehiometrija kemijske reakcije

Brzina kemijske reakcije

Otopine

Vrste disperznih sustava (grubo disperzni sustavi, koloidne otopine, prave otopine)

Iskazivanje sastava otopine (maseni i volumni udio)

Kiseline i baze

Soli

Napomene:Nastavni se proces izvodi skladnom izmjenom teorije i praktičnog rada s ciljem ostvarivanja ishoda učenja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, individualni rad.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e – učenje, domaća zadaća.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KEMIJA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Metali i nemetali

1. pokazati važnost tehnički važnih metala i njihovih legura

2. prikupiti najvažnije činjenice o svojstvima nemetala po skupinama u periodnom sustavu elemenata

3. izabrati spojeve nemetala koji imaju utjecaj na biosferu

4. prikazati važnost vode u svakodnevnom životu i svim ljudskim aktivnostima

5. prikazati vrste pesticida koji se upotrebljavaju u poljoprivredi

6. izložiti važnost primjene umjetnih gnojiva

7. otkriti važnost zbrinjavanja otpada

Ugljikovodici

1. razlikovati ugljikovodike po strukturi, formuli i nomenklaturi

2. usporediti fizikalna i kemijska svojstva ugljikovodika prema njihovoj strukturi, odnosno zasićenosti

3. izvesti jednostavne pokuse kao podlogu za upoznavanje svojstava i jednostavnih kemijskih reakcija ugljikovodika

4. protumačiti postupak dobivanja ugljikovodika iz prirodnih izvora – nafte i zemnog plina, odnosno frakcijskom destilacijom nafte

5. protumačiti svojstva i primjenu te štetnost za zdravlje aromatskih ugljikovodika

6. opisati primjenu ugljikovodika u industriji i svakodnevnom životu te utjecaj na ekosustav

7. diskutirati o smanjenju zaliha nafte i zemnog plina i nužnosti iskorištavanja obnovljivih izvora energije

Organski spojevi s kisikom

1. razlikovati organske spojeve s kisikom (alkohole, fenole, karboksilne kiseline) po strukturi, formuli i pravilima IUPAC-ove nomenklature

2. usporediti fizikalna i kemijska svojstva organskih spojeva s kisikom (alkohola, fenola, karboksilnih kiselina) povezujući ih s njihovom strukturom

3. opisati postupak dobivanja organskih spojeva s kisikom (alkoholno vrenje, octeno-kiselo vrenje) na temelju jednostavnih pokusa i pripadajućih jednadžbi kemijskih reakcija

4. diskutirati o važnosti primjene organskih spojeva s kisikom u svakodnevnom životu i industriji

5. protumačiti uzroke štetnosti za zdravlje i okoliš nekih organskih spojeva s kisikom

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Metali

Metalna veza

Tehnički važni metali i njihove legure

Nemetali

Halogeni elementi

Dušikova skupina elemenata

Ugljikova skupina elemenata

Ugljikovodici

Alkani

Alkeni

Alkini

Areni

Organski spojevi s kisikom

Alkoholi i fenoli

Karboksilne kiseline i njihovi derivati

Napomene:Nastavni se proces izvodi skladnom izmjenom teorije i praktičnog rada s ciljem ostvarivanja ishoda učenja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, individualni rad.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e – učenje, domaća zadaća.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POLITIKA I GOSPODARSTVO

Cilj predmeta:

• uočiti važnost participacije u društvenom, kulturnom, gospodarskom i političkom razvoju društva u kojem živimo

• razviti političku kulturu kao činitelja stvaranja i stabilnosti suvremenih demokracija

• usvojiti znanja o pravima i obvezama građana u demokraciji

• usvojiti znanja o ljudskim pravima kao važnom preduvjetu za život u multikulturnom svijetu s naglaskom na poštivanje različitosti

• usvojiti znanja i steći sposobnost kritičkog prosuđivanja položaja hrvatskog društva u kontekstu europskih integracija i globalizacijskih procesa

• razviti stavove prema aktualnim političkim zbivanjima

• usvojiti znanja o ustrojstvu vlasti na nacionalnoj razini

• prepoznati čimbenike i razlikovati tipove gospodarskih sustava

• shvatiti važnost razvijanja poduzetničke kompetencije

Opis predmeta:

Nastavni plan i program sastoji se od dvaju dijelova.

Prvi dio obuhvaća politiku u kojoj se obrađuju pojmovi iz politike čija je svrha izgradnja polaznikovih stavova prema aktualnim političkim zbivanjima te shvaćanje politike kao nezaobilaznog segmenta u svakodnevnom funkcioniranju pojedinca i društva.

Drugi dio obuhvaća gospodarstvo u kojemu se obrađuju sadržaji koji uključuju temelje slobodnoga tržišnog gospodarstva te razvijanje poduzetničke kompetencije kao bitnog činitelja na tržištu rada.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: POLITIKA I GOSPODARSTVO

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Politika

1. opisati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2. povezati utjecaj zakona na aktivnosti u svakodnevnom životu

3. izložiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

4. prikazati načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

5. identificirati odrednice civilnog društva

6. protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

7. navesti značajke i oblike države

8. usporediti različite političke sustave: demokraciju, tiraniju, aristokraciju, diktaturu, totalitarizam

9. iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

10. prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

Gospodarstvo

1. opisati razvoj ekonomske znanosti

2. izložiti osnovne ekonomske pojmove

3. pokazati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4. prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5. istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6. povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7. demonstrirati značenje poduzetničkog pothvata

8. interpretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9. raspraviti o gospodarskom sustavu Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

10. protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje Europske unije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Politika i političko djelovanje

Razvoj političke znanosti

Važnost zakona u svakodnevnom životu

Vlast

Moć i autoritet

Političko djelovanje

Politička utakmica

Politička kultura

Civilno društvo

Ljudska prava

Dokumenti ljudskih prava

Organizacije u funkciji zaštite ljudskih prava

Država

Država

Teritorijalno ustrojstvo države

Oblici države

Narod i nacija

Manjine

Politički sustavi

Politički sustavi

Demokracija – neposredna i predstavnička

Totalitarizam, diktatura, tiranija, aristokracija

Političke stranke

Ideološka obilježja političkih stranaka

Razvoj višestranačja u Republici Hrvatskoj

Političke stranke u Republici Hrvatskoj

Izbori

Izbori

Izborni sustavi

Izborni zakon Republike Hrvatske

Ustrojstvo Republike Hrvatske

Ustav Republike Hrvatske

Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske – zakonodavna vlast

Izvršna vlast

Sudska vlast

Lokalna i područna samouprava

Uvod u ekonomiju

Razvoj ekonomske znanosti

Osnovni ekonomski pojmovi

Oskudnost i izbor – zakon ograničenosti i oportunitetni trošak

Činitelji proizvodnje

Temeljna ekonomska pitanja

Vrste gospodarskih sustava

Tržište

Tržište i tržišni mehanizmi

Ekonomska politika – fiskalna i monetarna politika

Ekonomski ciljevi – makroekonomski i mikroekonomski ciljevi

Novac i gospodarstvo – vrste novca i oblici kapitala

Vrste poslovnih organizacija

Poduzetništvo i marketing

Poduzetništvo i poduzetnički pothvat

Vrste poduzeća – mala, srednja i velika poduzeća

Obilježja marketinga

Marketinški splet

Marketing i etika

Hrvatska i Europska unija

Gospodarski sustav Republike Hrvatske

Povijesni razvoj Europske unije i institucije Europske unije

Hrvatska i Europska unija

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, demonstracijska metoda, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava, mentorska nastava, demonstracijska nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e- učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.2.2.2. Obvezni strukovni moduli

Naziv modulaMODELIRANJE OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Osnove modeliranja obuće

Osnove modeliranja kožne galanterije

Modeliranje osnovnih krojeva obuće

Modeliranje osnovnih krojeva kožne galanterije

Računalno modeliranje obuće

Računalno modeliranje kožne galanterije

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• primijeniti osnove modeliranja obuće i kožne galanterije

• modelirati osnovne krojeve obuće i kožne galanterije

• upravljati računalnim modeliranjem obuće i kožne galanterije

Opis modula:

• objasniti građu noge i stopala, razlikovati vrste kalupa i uvjete skladištenja kalupa, izraditi prosječnu kopiju kalupa, odrediti bazične točke po metodi »zlatnog reza«, nacrtati osnovu modela prema zahtjevima kroja modela, navesti mjere za dužinu i širinu stopala te se koristiti standardnim tablicama

• analizirati zadani model kožne galanterije, izraditi tehnički crtež za zadani model kožne galanterije, primijeniti osnove tehničkog crtanja kožne galanterije koristeći pravila tehničkog crtanja, objasniti vrste šablona prema namjeni i pravilno ih označiti, modelirati jednostavan model kožne galanterije prema zadanom modelu tehničkim crtežom

• modelirati osnovne krojeve različitih tipova obuće: oglavak kroja, derbi kroja, salonke, visoke cipele, gležnjače, čizme, razlikovati i modelirati mokasino obuću. Konstruirati ugradbene i nagazne dijelove obuće. Ručno gradirati dijelove obuće; modelirati osnovne krojeve kožne galanterije: sitne galanterije, poslovne mape, novčanike, ženske torbe prema namjeni i poslovne torbe

• digitalizirati osnovu modela zadanog kroja obuće i kožne galanterije, razraditi računalno sastavne dijelove obuće i kožne galanterije, računalno gradirati zadani model obuće, izraditi sastavnicu materijala za zadani model obuće i kožne galanterije, računalno krojenje šablona određenog modela obuće i kožne galanterije, računalno krojenje sastavnih dijelova zadanog modela obuće i kožne galanterije

• izračunati normativ utroška materijala za određeni model obuće i kožne galanterije

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Modeliranje obuće i kožne galanterije (1. razred, 2 sata, 4 boda)

Modeliranje obuće i kožne galanterije (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Modeliranje obuće i kožne galanterije (3. razred, 2 sata, 4,5 bodova)

Računalno modeliranje obuće i kožne galanterije (3. razred, 3 sata, 6 bodova)

Računalno modeliranje obuće i kožne galanterije (4. razred, 3 sata, 6 bodova)Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv predmeta: MODELIRANJE OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti građu noge i stopala

2. analizirati kalupe

3. izraditi prosječnu kopiju kalupa

4. odrediti bazične točke kalupa

5. nacrtati osnovu modela

6. navesti mjere za dužinu i širinu stopala

7. modelirati obuću oglavak kroja

8. analizirati zadani model kožne galanterije

9. izraditi tehnički crtež za zadani model kožne galanterije

10. primijeniti osnove tehničkog crtanja kožne galanterije koristeći pravila tehničkog crtanja

11. komentirati osnovna pravila modeliranja u kožnoj galanteriji

12. navesti vrste šablona

13. modelirati jednostavan model kožne galanterije prema zadanom modelu tehničkim crtežom

14. modelirati proizvod sitne kožne galanterije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Podjela obuće i kožne galanterije

Podjela obuće i kožne galanterije

Zadaće i poslovi modelara obuće i kožne galanterije

Pribor za crtanje i modeliranje

Razgled i analiza aktualne izložbe povezane sa sadržajem nastavnog predmeta u gradu ili županiji

Osnove tehničkog crtanja

Osnove tehničkog crtanja u konstrukciji galanterijskih proizvoda: vrste i namjena crtanja, pravila kotiranja, crtanje tehničkog i radioničkog crteža ručno i računalno, prostorna i ortogonalna projekcija

Prostorno crtanje jednostavnih geometrijskih tijela ortogonalnom projekcijom: nacrt, tlocrt, bokocrt

Pojam i važnost konstrukcije u procesu izradbe kožne galanterije

Crtanje konstrukcije sastavnih dijelova jednostavnih proizvoda kožne galanterije prema tehničkom crtežu

Osnove modeliranja kožne galanterije

Pojam i važnost modeliranja u kožnoj galanteriji

Šablone: vrste, dodatci, označavanje

Modeliranje jednostavnih modela sitne galanterije: privjesci za ključeve, razne vrste navlaka

Anatomija noge

Građa noge i stopala

Medicinski zahtjevi zdravog stopala

Mjerenje noge i stopala

Mjere za obuću

Dužinske i širinske mjere za izradbu obuće

Koeficijenti za preračunavanje mjera

Tablice za dužinske i širinske mjere

Kalupi

Vrste i namjena kalupa

Proizvodnja drvenih kalupa

Označavanje kalupa

Kontrola i uvjeti skladištenja kalupa

Razgled i analiza aktualne izložbe povezane sa sadržajem nastavnog predmeta u gradu ili županiji

Modeliranje obuće po kopiji kalupa

Metode modeliranja obuće

Pojam i važnost konstrukcije i modeliranja u obućarstvu

Izradba prosječne kopije kalupa

Određivanje bazičnih točaka na prosječnoj kopiji kalupa metodom »zlatnog reza»

Crtanje osnove modela

Konstruiranje modela oglavak kroja obuće

Kopiranje vanjskih i podstavnih dijelova: dodavanje upusta, pravilno označiti krojne šablone

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Terenska nastava: u prvom i drugom polugodištu razgled i analiza aktualne izložbe povezane sa sadržajem nastavnog predmeta u gradu ili županiji.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: istraživanje izvan nastave, terenske aktivnosti, referat, posjet sajmovima, modnim revijama.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz nastavnog predmeta Tehnologije proizvodnje i Oblikovanje modnih dodataka. Vježbe, istraživanja i referati odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u paru, grupni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: MODELIRANJE OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. modelirati obuću oglavak kroja

2. izraditi osnovu modela derbi kroja

3. konstruirati čizmu

4. izraditi tehnički crtež za zadani model kožne galanterije

5. primijeniti osnove tehničkog crtanja kožne galanterije koristeći pravila tehničkog crtanja

6. navesti vrste šablona

7. modelirati proizvod sitne kožne galanterije

8. izraditi osnovu modela poslovne mape

9. modelirati odabrani model novčanika

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Modeliranje obuće oglavka kroja

Analiza različitih modnih skica i fotografija obuće oglavka kroja iz grafičkih i multimedijalnih izvora i uzoraka cipela

Vrste oblikovanja kapice i luba kod oglavka kroja obuće

Priprema prosječne kopije kalupa na odabranom kalupu

Crtanje osnove modela za odabrani tip obuće oglavak kroja

Kopiranje sastavnih dijelova lica i podstave

Pravilno označavanje krojnih šablona

Modeliranje proizvoda sitne galanterije

Analiza različitih modnih skica i fotografija proizvoda sitne galanterije iz grafičkih i multimedijalnih izvora i raznih uzoraka proizvoda sitne galanterije

Izraditi tehnički crtež za odabrani model kožne galanterije

Nacrtati konstrukciju svih sastavnih dijelova

Modelirati odabrani model na temelju konstrukcije

Označavanje šablona

Posjet renomiranom modnom salonu, modnom obrtu ili modnom poduzetništvu u gradu ili županiji

Modeliranje obuće derbi kroja

Analiza različitih modnih skica i fotografija obuće derbi kroja iz grafičkih i multimedijalnih izvora i uzoraka cipela

Vrste oblikovanja kapice i luba kod derbi kroja obuće

Priprema prosječne kopije kalupa na odabranom kalupu

Crtanje osnove modela za odabrani tip obuće derbi kroja

Kopiranje sastavnih dijelova lica i podstave

Pravilno označavanje krojnih šablona

Modeliranje poslovne mape

Analiza različitih modnih skica i fotografija poslovnih mapa iz grafičkih i multimedijalnih izvora i uzoraka poslovnih mapa

Izraditi tehnički crtež za odabrani model poslovne mape

Nacrtati konstrukciju svih sastavnih dijelova

Modelirati odabrani model na temelju konstrukcije

Označavanje šablona

Modeliranje visoke obuće

Analiza različitih modnih skica i fotografija visoke obuće, gležnjače i čizme raznih krojeva iz grafičkih i multimedijalnih izvora i uzoraka obuće

Specifičnosti kod crtanja i modeliranja visoke obuće, gležnjače i čizme

Priprema prosječne kopije kalupa na odabranom kalupu za izradbu visoke obuće

Crtanje osnove modela za odabrani kroj i tip visoke obuće obuće

Kopiranje sastavnih dijelova lica i podstave

Pravilno označavanje krojnih šablona

Posjeta aktualnom modnom sajamu ili događaju

Modeliranje novčanika

Analiza različitih modnih skica i fotografija novčanika iz grafičkih i multimedijalnih izvora i uzoraka novčanika

Izraditi tehnički crtež za odabrani model novčanika

Nacrtati konstrukciju svih sastavnih dijelova

Modelirati odabrani model na temelju konstrukcije

Označavanje šablona

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, terenske aktivnosti, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama povezanim s obućom i kožnom galanterijom te modnim zbivanjima. Vježbe, istraživanja i referati odlažu se u radnu mapu.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz nastavnog predmeta Materijali za izradu obuće i kožne galanterije, Tehnologije proizvodnje, Oblikovanje modnih dodataka.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u paru, grupni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: MODELIRANJE OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. izraditi tehnički crtež za zadani model kožne galanterije

2. konstruirati ženske torbe prema namjeni

3. analizirati poslovnu torbu

4. nacrtati osnovu modela salonke

5. analizirati mokasinu

6. konstruirati ugradbene i nagazne dijelove obuće

7. ručno gradirati model

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Modeliranje ženske večernje torbe

Analiza različitih modnih skica i fotografija ženskih večernjih torbica iz grafičkih i multimedijalnih izvora i uzoraka torbica

Izraditi tehnički crtež za odabrani model ženske večernje torbice

Nacrtati konstrukciju svih sastavnih dijelova

Modelirati odabrani model na temelju konstrukcije

Označavanje šablona

Modeliranje salonke

Analiza različitih modnih skica i fotografija salonka iz grafičkih i multimedijalnih izvora i uzoraka cipela

Priprema prosječne kopije kalupa na odabranom kalupu

Specifičnosti crtanja, konstrukcije i modeliranja salonke

Crtanje osnove modela za odabrani model salonke

Kopiranje sastavnih dijelova lica i podstave

Pravilno označavanje krojnih šablona

Posjet aktualnom modnom sajmu ili događaju povezanom s nastavnim sadržajima

Modeliranje ženske dnevne torbe

Analiza različitih modnih skica i fotografija ženskih dnevnih torba iz grafičkih i multimedijalnih izvora i uzoraka raznih torba

Specifičnosti crtanja, konstrukcije i modeliranja kod različitih modela ženskih torba obzirom na konstrukciju, način zatvaranja, ugradnju podstave i način nošenja

Izraditi tehnički crtež za odabrani model ženske dnevne torbe

Nacrtati konstrukciju svih sastavnih dijelova

Modelirati odabrani model na temelju konstrukcije

Označavanje šablona

Modeliranje mokasino obuće

Analiza modnih skica i fotografija različitih modela mokasino obuće iz grafičkih i multimedijalnih izvora i uzoraka mokasino cipela

Objasniti specifičnosti modeliranja određenih vrsta mokasino obuće

Crtanje osnove modela za odabrani model mokasine

Kopiranje sastavnih dijelova lica i podstave

Pravilno označavanje krojnih šablona

Konstrukcija ugradbenih i nagaznih dijelova obuće

Vrste i važnost ugradbenih dijelova u obući

Konstrukcija tvrdice, bočnih pojačanj i luba za različite tipove obuće

Vrste i namjena nagaznih dijelova obuće

Konstrukcija pojedinih nagaznih dijelova ovisno o tipu obuće: temeljna i uložna tabanica, zglobnjaci, pete i različiti đonovi

Ručno gradiranje obuće

Pojam i važnost gradiranja obuće

Metode ručnog gradiranja

Priprema modela za ručno gradiranje

Ručno gradiranje temeljne tabanice metodom »rodina kljuna»

Vježbe gradiranja

Posjet specijaliziranim radionicama izradbe obuće i kožne galanterije u gradu ili županiji

Modeliranje poslovne torbe

Analiza različitih modnih skica i fotografija poslovnih torba iz grafičkih i multimedijalnih izvora

Specifičnosti crtanja, konstrukcije i modeliranja kod različitih modela poslovnih torba obzirom na konstrukciju, način zatvaranja, broj pregrada i pretinaca, ugradnju podstave, način nošenja

Izraditi tehnički crtež za odabrani model poslovne torbe

Nacrtati konstrukciju svih sastavnih dijelova

Modelirati odabrani model na temelju konstrukcije

Označavanje šablona

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Terenska nastava: u prvom polugodištu posjet modnom sajmu ili događaju povezanom s nastavnim sadržajem, a u drugom polugodištu posjet specijaliziranim radionicama izrade obuće i kožne galanterije u gradu ili županiji.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, terenske aktivnosti, seminarski radovi, izvješća nakon posjete tvornici, sajmovima, izložbama povezanim s obućom i kožnom galanterijom te modnim zbivanjima. Vježbe, istraživanja i referati odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u paru, grupni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak i e – učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: RAČUNALNO MODELIRANJE OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. digitalizirati osnovu modela jednog kroja obuće

2. razraditi računalno sastavne dijelove jednog modela obuće

3. računalno krojenje šablona za izradbu noževa jednog modela obuće

4. digitalizirati tehnički crtež jednog modela kožne galanterije

5. razraditi računalno sastavne dijelove jednog modela kožne galanterije

6. izraditi sastavnicu materijala za zadani model kožne galanterije

7. računalno krojenje šablona za izradbu noževa jednog modela kožne galanterije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnove računalnog modeliranja

Primjena CAD/CAM sistema u obućarstvu i kožnoj galanteriji

Digitalizacija osnove modela

Računalna razrada modela na sastavne dijelove

Izradba sastavnice materijala

Računalno krojenje šablona

Računalno modeliranje osnovnih krojeva obuće

Račnunalno modelirati odabrani tip obuće oglavak kroja

Računalno modelirati odabrani tip obuće derbi kroja

Računalno modelirati žensku salonku

Razgled i analiza aktualne izložbe povezane sa sadržajem nastavnog predmeta u gradu

Računalno modeliranje osnovnih krojeva kožne galanterije

Računalno modelirati odabrani model sitne galanterije

Računalno modelirati proizvode poslovne galanterije

Računalno modelirati ženske torbe

Posjet modnom poduzetništvu sa suvremenim tehnologijama izradbe obuće ili kožne galanterije u gradu ili županiji

Računalna izradba krojnih slika

Analizirati mogućnosti i načine tehnološke izvedbe modeliranog kroja jednog modela obuće

Računalno sortirati krojne dijelove po vrsti materijala

Računalno uklapati šablone na odabranom materijalu

Analizirati mogućnosti i načine tehnološke izvedbe modeliranog kroja jednog modela kožne galanterije

Računalno sortirati krojne dijelove po vrsti materijala

Računalno uklapati šablone na odabranom materijalu

Računalno dodati smjer niti na krojne dijelove proizvoda od tekstila

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, terenske, seminarski radovi, izvješća nakon posjete tvornici, sajmovima, izložbama povezanim s obućom i kožnom galanterijom te modnim zbivanjima. Vježbe, istraživanja i referati odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u paru, grupni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak i e – učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: RAČUNALNO MODELIRANJE OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. gradirati zadani model obuće

2. računalno krojenje šablona za izradbu noževa jednog modela obuće

3. računalno krojenje sastavnih dijelova jednog modela obuće

4. izračunati normativ utroška materijala za određeni model obuće

5. računalno krojenje šablona za izradbu noževa jednog modela kožne galanterije

6. računalno krojenje sastavnih dijelova jednog modela kožne galanterije

7. izračunati normativ utroška materijala jednog modela kožne galanterije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Računalno utvrđivanje normativa utroška materijala

Računalno izraditi sastavnicu osnovnih i pomoćnih materijala za izradbu zadanog modela obuće i kožne galanterije

Računalno sortirati krojne dijelove po vrsti materijala

Računalno uklapati šablone na odabranom materijalu

Računalno utvrditi najpovoljnije uklapanje šablona

Računalno utvrđivanje normativa utroška osnovnih materijala

Računalno utvrđivanje normativa utroška pomoćnih materijala

Računalno izračunavanje kalkulacije cijene koštanja gotovog proizvoda

Računalno gradiranje

Osnove računalnog gradiranja obuće

Računalno određivanje dužinskog i širinskog koeficijenta rasta

mjera u zadanom sortimentu određenog modela

Gradirati zadani sortiment jednog modela obuće

Razgled i analiza posjete poduzetništvu, u vezi s računalnim gradiranjem modela

Računalno krojenje

Vrste strojeva za krojenje dijelova obuće i kožne galanterije s računalnim procesom vođenja

Računalno krojenje jednog modela obuće u zadanom sortimentu

Računalno modeliranje modne obuće

Analizirati različite modne skice i fotografije modne obuće iz multimedijalnih izvora

Računalno modelirati modnu obuću različitih tipova i kroja

Računalno modeliranje modne galanterije

Analizirati različite modne skice i fotografije modne obuće iz multimedijalnih izvora

Računalno modelirati modne proizvode kožne galanterije

Posjet modnom poduzetništvu u gradu ili županiji u vezi s projektnim zadatkom

Projektni zadatak

Računalno modeliranje proizvoda obuće i kožne galanterije specijalne namjene

• izradba projektnog zadatka u skladu s potrebama lokalnog gospodarstva i specifičnosti županije

• računalno modelirati različite modele proizvoda prema zadanoj skici

• analizirati mogućnosti i načine tehnološke izvedbe modeliranog kroja

• računalno krojenje šablona zadanog model

• gradirati zadani sortiment odabranog modela obuće

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Terenska nastava: u prvom polugodištu razgled i analiza posjeta poduzetništvu povezane s računalnim gradiranjem modela, a u drugom polugodištu posjet modnom poduzetništvu u gradu ili županiji u vezi s projektnim zadatkom.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, terenske aktivnosti, seminarski radovi, izvješća nakon posjete tvornici, sajmovima, izložbama povezanim s obućom i kožnom galanterijom te modnim zbivanjima. Vježbe, istraživanja i referati odlažu se u radnu mapu.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz nastavnih predmeta Modeliranje obuće i kožne galanterije, Materijala za izradu obuće i kožne galanterije, Tehnologije proizvodnje, Oblikovanje modnih dodataka, Moda i dizajn.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u paru, grupni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaRAZVOJ PROIZVODA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Razvoj modela obuće

Razvoj modela kožne galanterije

Materijali za izradu obuće

Materijali za izradu kožne galanterije

Tehnološka priprema proizvodnje

Operativna priprema proizvodnje

Organizacija i vođenje proizvodnje

Kontrola proizvodnje

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• razviti modele obuće i kožne galanterije

• primijeniti materijale za izradu obuće i kožne galanterije

• prikazati tehnološku i operativnu pripremu proizvodnje

• analizirati organizaciju i vođenje proizvodnje

• kontrolirati proizvodnju

Opis modula:

• analizirati odabrani model, skicirati model, izraditi osnovu modela za odabrani kroj, konstruirati model, konstruirati nagazne dijelove obuće, razraditi konstrukciju svih sastavnih dijelova odabranog modela ručno i/ili računalno, modelirati odabrani model ručno i/ili računalno, izraditi tehničku dokumentaciju

• izdvojiti osnovne i pomoćne materijale za izradu kožne galanterije i obuće, navesti nove materijale za izradbu obuće i kožne galanterije, razlikovati prirodnu kožu, nabrojiti vrste prirodnih koža prema doradi lica, razlikovati histološku i kemijsku građu sirove kože, navesti operacije prerade sirove kože u gotovu, odabrati prirodnu kožu za izradbu kožne galanterije, razlikovati umjetnu kožu za izradbu obuće i kožne galanterije, ustanoviti vrste tekstila i primjenu u obućarstvu i kožnoj galanteriji, izabrati adekvatne pomoćne materijale za izradbu zadanog modela, komentirati mogućnosti estetskog oblikovanja materijala, ekološki zbrinjavati materijal za izradbu obuće i kožne galanterije, ispitati karakteristike osnovnog i pomoćnog materijala za izradu kožne galanterije

• razlikovati vrste modela obuće i kožne galanterije, identificirati dijelove obuće i kožne galanterije, analizirati proces krojenja dijelova obuće i kožne galanterije, sastaviti dijelove gornjišta obuće i kožne galanterije, raščlaniti redoslijed izrade radnih operacija, predvidjeti način rada, izračunati normativ utroška materijala, izračunati normu koristeći snimljena vremena izradbe te izraditi tehnološku dokumentaciju

• identificirati dijelove donjišta, utvrditi proces sastavljanja gornjišta i donjišta, navesti dovršne radove izrade obuće i kožne galanterije, analizirati poslove operativne pripreme, planirati i pratiti proizvodnju putem planova, utvrditi planove i rokove nabavke materijala, analizirati skladišno poslovanje, planirati kapacitet izradbe zadanog modela te izraditi i kontrolirati planski izračun cijene koštanja irazlikovati radne naloge

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Materijali za izradu obuće i kožne galanterije (1. razred, 2 sata, 4 boda)

Materijali za izradu obuće i kožne galanterije (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Tehnologija proizvodnje (1. razred, 2 sata, 4 boda)

Tehnologija proizvodnje (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Razvoj modela (3. razred, 2 sata, 4,5 bodova)

Razvoj modela (4. razred, 2 sata, 4 boda)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: MATERIJALI ZA IZRADU OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. grupirati vrste osnovnih i pomoćnih materijala u obućarskoj industriji

2. izdvojiti osnovne i pomoćne materijale za izradbu kožne galanterije

3. razlikovati prirodnu kožu u obućarskoj industriji

4. odabrati prirodnu kožu za izradbu kožne galanterije

5. razlikovati umjetnu kožu za izradbu kožne galanterije

6. kategorizirati umjetne materijale u obućarskoj industriji

7. ustanoviti vrste tekstila za primjenu u obućarstvu

8. ustanoviti primjenu tekstila za izradbu kožne galanterije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Materijali za izradu obuće i kožne galanterijeOsnovni i pomoćni materijali u izradbi obuće i kožne galanterije
Prirodna koža i zamjenski materijali

Vrste prirodnih koža i njihove karakteristike

Vrste zamjenskih materijala – umjetnih koža i njihove karakteristike

Razlike između prirodnih i umjetnih koža za izradbu obuće i kožne galanterije

Tekstilni materijali

Konci (vrste, karakteristike, označavanje)

Vrste i način dobivanja tekstilnih sirovina:

biljna, životinjska i sintetska vlakna

Vezovi tkanja

Podjela tkanina prema namjeni

Netkane tekstilije i pletiva

Ljepila

Vrste, svojstva i primjena ljepila

Jednokomponentna ljepila

Dvokomponentna ljepila

Disperzna ljepila

Poliuretanska ljepila

Taljiva ljepila

Guma i plastične mase

Prirodni i sintetski kaučuk

Dobivanje gume

Svojstva, vrste i primjena gume

Polivinilklorid

Poliuretan

Metalni pomoćni materijali

Vrste i namjena metalne galanterije

Proizvodnja i način ugradnje metalne galanterije

Svojstva, kvaliteta i održavanje metalne galanterije

Ostali materijali

Proizvodnja i primjena drva

Proizvodnja i primjena papira

Vrste i svojstva ljepenki

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornicama, sajmovima, izložbama materijala i tehnologije izradbe obuće i kožne galanterije, kao i praćenjem modnih zbivanja.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz nastavnih predmeta Modeliranje obuće i kožne galanterije i Tehnologije proizvodnje. Vježbe, istraživanja i referati odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u paru, grupni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATERIJALI ZA IZRADU OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati histološku i kemijsku građu sirove kože

2. navesti operacije prerade sirove kože u gotovu

3. nabrojiti vrste prirodnih koža prema doradi lica

4. navesti nove materijale za izradbu obuće

5. ekološki zbrinjavati materijal za izradbu obuće

6. komentirati mogućnosti estetskog oblikovanja materijala

7. ispitati karakteristike osnovnog i pomoćnog materijala za izradbu obuće i kožne galanterije

8. izabrati adekvatne pomoćne materijale za izradbu zadanog modela obuće

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Sirove kože

Vrste sirovih koža

Histološka građa i kemijski sastav

Konzerviranje i oštećenja sirovih koža

Tehnološke operacije obrade kože

Pripremni radovi

Štavljenje

Dovršni radovi i dogotova lica kože

Ekologija

Posjet proizvodnom pogonu

Gotova koža

Vrste gotovih koža

Osnovna svojstva

Uporabna svojstva i kvaliteta gotovih koža

Krzno

Sredstva za dovršavanje i održavanje kožnih proizvoda

Vrste sredstava za dovršavanje i njegu kožnih proizvoda

Svojstva i namjena

Način uporabe

Kvaliteta materijala

Ispitivanje kvalitete materijala prema tehničkim standardima

Novi materijali u obućarskoj proizvodnji

Estetsko oblikovanje materijala

Odabir materijala za zadani model

Posjet proizvodnom pogonu

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi putem kojih će polaznici istraživati nove tehnologije obrade i/ili sintetiziranja materijala, vježbe. Vježbe, istraživanja i referati odlažu se u radnu mapu.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz nastavnih predmeta Modeliranje obuće i kožne galanterije i Tehnologije proizvodnje.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u paru, grupni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati vrste modela obuće i kožne galanterije

2. identificirati dijelove obuće i kožne galanterije

3. analizirati proces krojenja dijelova obuće i kožne galanterije

4. odabrati postupak sastavljanja dijelova gornjišta obuće i kožne galanterije

5. raščlaniti redoslijed izradbe radnih operacija

6. predvidjeti način rada

7. izračunati normativ utrošak materijala

8. izračunati normu koristeći snimljena vremena izradbe

9. izraditi tehnološku dokumentaciju

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Podjela i dijelovi obuće i kožne galanterije

Podjela obuće prema vrsti krojeva

Podjela obuće i kožne galanterije prema sezoni

Podjela obuće prema načinu spajanja gornjišta s donjištem

Podjela galanterijskih proizvoda

Dijelovi gornjišta obuće

Dijelovi donjišta obuće

Dijelovi galanterijskih proizvoda

Tehnološki proces krojenja dijelova obuće i kožne galanterije

Topografija i smjerovi istezanja prirodne kože

Ručno i strojno krojenje dijelova

Pravila i tehnika krojenja kod različitih vrsta materijala

Tehnika uklapanja šablona kod prirodne i umjetne kože

Tehnološka priprema iskrojenih dijelova obuće i kožne galanterije

Označavanje dijelova

Obrada rubova

Obrada dijelova

Sastavljanje dijelova gornjišta obuće i kožne galanterije

Igla za strojno šivanje

Vrste uboda

Vrste šavova

Sastavljanje dijelova gornjišta

Sastavljanje dijelova proizvoda kožne galanterije

Tehnološka priprema

Zadatci tehnološke pripreme

Tehnološka dokumentacija: specifikacija materijala, operativni list, instrukcijski list, slika modela

Normativ utroška materijala

Utvrđivanje normativa osnovnog materijala

Utvrđivanje normativa pomoćnog materijala

Utvrđivanje postotka otpada prirodne kože

Utvrđivanje postotka otpada umjetne kože

Studij rada

Zadatci, ciljevi i svrha studija rada

Organizacija studija rada

Norma – svrha, vrste, način snimanja i praćenja

Utvrđivanje norme

Praćenje i analiza norme

Pojednostavljenje rada

Posjet proizvodnom procesu

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama obućarske i galanterijske tehnologije te modnim zbivanjima.

Za izradbu tehnološke dokumentacije koristiti primjere izradbe iz gospodarstva. Snimanje mikrometrom vježbati u školskoj, obrtničkoj ili industrijskoj radionici. Vježbe, istraživanja i referati odlažu se u radnu mapu.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz nastavnih predmeta Modeliranje obuće i kožne galanterije, Razvoj proizvoda i Materijali za izradbu obuće i kožne galanterije.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u paru, grupni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. identificirati dijelove donjišta

2. utvrditi proces sastavljanja gornjišta i donjišta

3. navesti dovršne radove izradbe obuće i kožne galanterije

4. analizirati poslove operativne pripreme

5. planirati i pratiti proizvodnju putem planova

6. utvrditi planove i rokove nabavke materijala

7. analizirati skladišno poslovanje

8. planirati kapacitet izradbe zadanog materijala

9. izraditi i kontrolirati planski izračunate cijene koštanja

10. razlikovati radne naloge

11. analizirati plan rada manje skupine

12. rasporediti zadaće i obveze prema kvaliteti radnika

13. pratiti tijek proizvodnje

14. rješavati nedostatke u tijeku proizvodnje

15. izraditi izvještaj o poslovanju

16. analizirati poslove kontrole kvalitete

17. provjeriti kvalitetu ulaznih sirovina

18. kontrolirati kvalitetu proizvoda u svim fazama rada

19. prepoznavati i otklanjati grješke u tijeku proizvodnje

20. analizirati kvalitetu gotovih proizvoda

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Priprema dijelova donjišta

Obrada ugradbenih dijelova

Obrada pričvrsnih dijelova

Tehnološki proces sastavljanje

gornjišta s donjištem

Lijepljeni postupak

Mokasino postupak

Brizgani postupak

Kalifornija postupak

Vulkanizirani postupak

Dovršni radovi

Čišćenje proizvoda

Apretiranje proizvoda

Impregniranje proizvoda

Bojanje i laštenje proizvoda

Pakiranje i etikiranje

Operativna priprema

Zadatci operativne pripreme

Kapacitet proizvodnje

Planiranje potrebne količine materijala

Dokumentacija operativne pripreme

Organizacija proizvodnje

Tipovi proizvodnje

Planiranje proizvodnje

Planiranje sredstva za rad

Skladištenje materijala i gotovog proizvoda

Skladište osnovnog materijala

Skladište pomoćnog materijala

Skladište gotovog proizvoda

Vrste dokumentacije u skladištu

Kontrola

Vrste i oblici kontrole

Kontrola proizvodnje

Kontrola osnovnih materijala

Kontrola pomoćnih materijala

Tehnička kontrola

Kontrola uštede materijala

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama obućarske i galanterijske tehnologije te modnim zbivanjima. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Za izradbu tehnološke dokumentacije koristiti primjere izradbe iz gospodarstva. Snimanje kronometrima vježbati u školskoj, obrtničkoj ili industrijskoj radionici.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz nastavnih predmeta Modeliranje obuće i kožne galanterije, Razvoj proizvoda, Materijali za izradbu obuće i kožne galanterije.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u paru, grupni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: RAZVOJ MODELA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. analizirati odabrani model kožne galanterije

2. skicirati model kožne galanterije

3. izraditi osnovu modela za odabrani kroj

4. razraditi sve sastavne dijelove modela ručno i/ili računalno

5. digitalizirati osnovu modela kožne galanterije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnove razvoja modela

Osnovni pojmovi razvoja modela

Faze razvoja modela

Skicirati modele obuće i kožne galanterije

Materijali i forme razvoja modela

Materijali i forme za obuću i kožnu galanteriju

Krojevi sitne galanterije

Krojevi poslovne galanterije

Krojevi ženske, muške i dječje obuće

Izradba tehničkog crteža modela kožne galanterije

Izradba tehničkog crteža modela sitne galanterije

Izradba tehničkog crteža modela ženskih torba

Izradba tehničkog crteža modela poslovne galanterije

Digitalizacija tehničkog crteža modela kožne galanterije

Izradba osnove modela obuće

Izradba osnove modela dječje obuće

Izradbe osnove modela ženske obuće

Izradbe osnove modela muške obuće

Digitalizacija osnove modela obuće

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom vježbama izradbe modela i seminarskim radovima. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz nastavnih predmeta Modeliranje obuće i kožne galanterije, Materijala za izradbu obuće i kožne galanterije i Tehnologije proizvodnje.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u paru, grupni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: RAZVOJ MODELA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razraditi konstrukciju odabranog modela obuće

2. konstruirati nagazne dijelove obuće

3. razraditi sve sastavne dijelove modela ručno i/ili računalno

4. izraditi tehničku dokumentaciju

5. modelirati odabrani model ručno i/ili računalno

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Konstrukcija modela kožne galanterije

Konstrukcija vanjskih dijelova prema vrstama kožne galanterije

Konstrukcija podstavnih dijelova prema vrstama kožne galanterije

Konstrukcija ugradbenih dijelova prema vrstama kožne galanterije

Konstrukcija modela obuće

Konstrukcija vanjskih dijelova lica prema vrstama obuće

Konstrukcija podstavnih dijelova prema vrstama obuće

Konstrukcija ugradbenih i nagaznih dijelova obuće

Razrada modela ručno i/ili računalno

Ručna razrada modela obuće i kožne galanterije

Digitalizacija osnove modela obuće

Digitalizacija tehničkog crteža modela kožne galanterije

Računalna razrada krojnih dijelova

Izradba tehničke dokumentacije

Izradba tehničke dokumentacije za zadani model obuće

Izradba tehničke dokumentacije za zadani model kožne galanterije

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom, vježbama izradbe modela i seminarskih radova. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Za nastavu koristiti uzorke proizvoda i tehničko-tehnološke dokumentacije iz gospodarstva.

U procesu učenja povezivati znanja stečena iz predmeta Modeliranje obuće i kožne galanterije, Materijala za izradbu obuće i kožne galanterije i Tehnologije proizvodnje.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u paru, grupni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaMODA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Plastično oblikovanje obuće i kožne galanterije

Crtanje modnih dodataka

Modni stilovi obuće i kožne galanterije

Industrijski dizajn

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• plastično oblikovati obuću i kožnu galanteriju

• crtati modne dodatke

• primijeniti modne stilove obuće i kožne galanterije

• protumačiti industrijski dizajn

Opis modula:

• oblikovati kreativna rješenja uzorka modela kožne galanterije i obuće

• promatrati odnos između dvodimenzionalne plošne tvorevine, njezinih svojstava i trodimenzionalnih modnih dodataka

• složiti izgled, oblik i formu gotovog predmeta

• crtati modne skice, modne ilustracija i tehničke skice modnih dodataka

• razlikovati zahtjeve obuće i kožne galanterije za različite prilike i namjene

• pratiti aktualne modne trendove

• prepoznati novitete u suvremenim trendovima, prikupiti i analizirati podatke prema zahtjevu projektnog zadatka

• prezentirati model/uzorak sa svim njegovim estetskim, tehničkim, tehnološkim i dizajnerskim značajkama

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Oblikovanje modnih dodataka (1. razred, 2 sata, 4 boda)

Oblikovanje modnih dodataka (2. razred, 1 sat, 2 boda)

Modni dizajn (3. razred, 2 sata, 4,5 bodova)

Modni dizajn (4. razred, 2 sata, 4 boda)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: OBLIKOVANJE MODNIH DODATAKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. skicirati jedan model obuće

2. demonstrirati skicirani model obuće

3. analizirati oblikovani model obuće

4. izraditi jedan primjer nakita od prirodne kože

5. nacrtati jedan model kožne galanterije

6. plastično oblikovati skicirani model kožne galanterije

7. komentirati izrađeni modni dodatak

8. prezentirati uradak realiziranog modela

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Tehnike plastičnog oblikovanja

Osnovne tehnike prostorno plastičnog oblikovanja

Plastično oblikovanje modnih dodataka papir plastikom

Plastično oblikovanje modnih dodataka tehnikom kaširanja

Osnovni elementi forme u oblikovanju obuće i kožne galanterije

Estetske, tehničke i dizajnerske zakonitosti u oblikovanju obuće i kožne galanterije

Elementi forme u oblikovanju modnih dodataka

Primjena osnovnih elemenata forme u plastičnom oblikovanju obuće i kožne galanterije

Crtanje skica raznovrsnih modela obuće

Kompozicija u oblikovanju obuće i kožne galanterije

Elementi kompozicije

Primjene elemenata kompozicije u plastičnom oblikovanju modnih dodataka

Crtanje skica kožne galanterije i sitne galanterije

Razgled aktualne izložbe nakita u galeriji, muzeju ili modnom događaju

Izradba nakita, ukrasa i aplikacija od kože

Plastično oblikovanje modela obuće i kožne galanterije

Plastično oblikovanje ženske obuće na odabranom modelu, redizajn

Plastično oblikovanje ženske obuće na kalupu

Plastično oblikovanje muške obuće na odabranom modelu, redizajn

Plastično oblikovanje muške obuće na kalupu

Plastično oblikovanje modela modne galanterije

Plastično oblikovanje modela sitne galanterije

Razgled aktualne izložbe pune plastike ili reljefa u galeriji ili muzeju

Prezentacija modela obuće ili kožne galanterije

Projekt izradbe odabranog modnog dodatka

• od skice modela do realiziranog plastičnog uratka

• prezentacija izrađenog plastičnog modela

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Terenska nastava: u prvom i drugom polugodištu razgledavanje i analiza aktualne izložbe povezane sa sadržajem nastavnog predmeta u gradu ili županiji.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: istraživanje izvan nastave, terenske aktivnosti, projektni rad, izvješća nakon posjeta muzeju, galeriji, izložbama te modnim zbivanjima i izradbama projekata. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u paru, grupni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: OBLIKOVANJE MODNIH DODATAKA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati vrste crteža u modnom dizajnu

2. skicirati jedan model obuće prema predlošku

3. izraditi modni crtež obuće prema predlošku

4. skicirati modnu ilustraciju modela kožne galanterije

5. primijeniti estetska načela oblikovanja obuće i kožne galanterije

6. analizirati modni dodatak

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Vrste modnog crteža

Vrste crteža u modnom dizajnu

Modna skica i modni crtež

Tehnička skica, konstrukcijski i projektni crtež

Modno crtanje obuće i kožne galanterije prema predlošku

Modno crtanje različitih vrsta obuće prema zadanim predlošcima

Modno crtanje različitih vrsta obuće prema predlošku samostalno odabranog modela

Modno crtanje raznovrsnih modela kožne galanterije prema zadanim predlošcima

Modno crtanje kožne galanterije prema predlošku samostalno odabranog modela

Skiciranje obuće i kožne galanterije na odabranu temu

Crtanje modnih dodataka u funkciji konstrukcijskog modeliranja modela

Modno crtanje skica modela ženske, muške i dječje obuće

Modno crtanje skica modela kožne galanterije

Modno crtanje skica modela sitne galanterije

Modno crtanje modnih ilustracija obuće

Modno crtanje modnih ilustracija kožne galanterije

Estetska načela oblikovanja obuće i kožne galanterije

Estetska načela oblikovanja modnih dodataka

Primjene estetskih načela u oblikovanju modnih dodataka

Virtualno usklađivanje modela obuće i kožne galanterije s odjećom

Virtualno kombiniranje istog modela obuće i kožne galanterije s raznovrsnom odjećom

Crtanje obuće i ucrtavanje estetskih i funkcionalnih elemenata na zadane modele

Izradba modnih crteža suvremenih modnih dodataka

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Terenska nastava: tijekom prvog polugodišta posjet zavičajnom muzeju, a u drugom polugodištu posjet modnom salonu, modnom obrtu ili modnom poduzetništvu u gradu te županiji.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: istraživanje i učenje izvan redovne nastave, terenske aktivnosti, seminarski radovi, referati, izvješća nakon posjeta muzeju, sajmovima, izložbama te modnim zbivanjima. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u paru, grupni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MODNI DIZAJN

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati suvremene modne stilove u obući i kožnoj galanteriji

2. skicirati suvremeni model obuće i kožne galanterije

3. opisati obilježja obuće prema namjeni

4. skicirati model obuće i kožne galanterije prema namjeni

5. analizirati modni dodatak iz najnovije sezonske kolekcije

6. prikupiti informacije o aktualnom modnom trendu ili brandu

7. prezentirati uradak o aktualnom modnom trendu ili brandu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Suvremeni modni stilovi

Suvremeni modni stilovi; klasični, romantični, militaristički, urbani, mornarski, avangardni, alternativni

Skiciranje modnih dodataka suvremenih modnih stilova

Izradba uratka o suvremenom modnom stilu

Obuća i kožna galanterija prema namjeni

Podjela obuće i kožne galanterije prema namjeni

Crtanje obuće prema namjeni

Samostalno oblikovanje obuće prema namjeni

Crtanje kožne galanterije prema namjeni

Samostalno oblikovanje kožne galanterije prema namjeni

Modna obuća i kožna galanterija

Tipovi modne obuće; platforma cipele, espadrile, tenisice, skate-cipele, japanke

Posjet aktualnom modnom sajmu ili događaju

Analiza modnih dodataka prema prezentiranoj kolekciji ili modelu na modnom sajmu ili događaju

Podjela obuće i modnih dodataka prema sezoni

Specifičnosti sezonskih kolekcija obuće i modnih dodataka

Crtanje modela obuće i modnih dodataka iz najnovije sezonske kolekcije

Samostalno oblikovanje/skiciranje modnih dodataka na odabranu temu

Crtanje tehničkih skica odabranih modela

Forme suvremenih modela obuće i kožne galanterije

Forme modela obuće i kožne galanterije prema modnom trendu, vrsti, specijalnim zahtjevima i potrebama tržišta

Crtanje obuće i ucrtavanje estetskih i funkcionalnih elemenata na zadane forme

Samostalno oblikovanje obuće na zadane forme

Crtanje modela kožne galanterije i ucrtavanje estetskih i funkcionalnih elemenata prema zadanom tipu, vrsti i obliku

Samostalno oblikovanje obuće na zadane forme

Modni stilovi 21. stoljeća

Brandovi u odjeći, obući, nakitu, kozmetici

Modni brandovi renomiranih hrvatski modnih industrija

Svjetski modni brandovi

Razgled ekskluzivnog prostora s ponudom najpoznatijih hrvatskih i svjetskih modnih brandova

Pismena analiza jednog branda

Usmena prezentacija uratka

Oblikovanje modnih dodataka u funkciji modeliranja uzorka

Crtanje modnih dodataka prema predlošku samostalno odabranog modela

Samostalno oblikovanje suvremene obuće na odabranu temu

Samostalno oblikovanje suvremene modela kožne galanterije

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Terenska nastava: tijekom prvog polugodišta posjet aktualnom modnom sajmu ili događaju, a u drugom ekskluzivnom prostoru s ponudom najpoznatijih hrvatskih i svjetskih modnih brandova u gradu ili županiji.

Dio sadržaja obvezno se realizira individualnim radom: istraživanje i učenje izvan redovne nastave, terenske aktivnosti, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta muzeju, sajmovima, izložbama, galerijama te modnim zbivanjima. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u paru, grupni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski zadatak, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, modni zadatak i modna kolekcija.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MODNI DIZAJN

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. analizirati pojam dizajna

2. obrazložiti razlog nastanka i razvoja industrijskog dizajna

3. nabrojiti faze metodologije industrijskog dizajna

4. razlikovati modnu ilustraciju i modnu fotografiju unutar kulturoloških i vremenskih okvira

5. samostalno oblikovati različite modele obuće

6. kreirati raznovrsne modele kožne galanterije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Industrijski dizajn

Dizajn, industrijski dizajn, zanimanje dizajner

Okolnosti pojave industrijskog dizajna

Bauhaus; škola za arhitekturu i primijenjenu umjetnost

Metodologija industrijskog dizajna

Forma i sadržaj u dizajnu

Metodologija industrijskog dizajna

Analitička faza, kreativna faza, faza realizacije i faza opservacije

Modni stilovi prve polovice 20. stoljeća

Moda i modni dodaci tijekom prve polovice 20. stoljeća

Renomirani modni kreatori prve polovice 20. stoljeća

Skiciranje modnih dodataka stilova prve polovice 20. stoljeća

Izradba uratka o modnom dodatku ili dizajneru obuće prve polovice 20. stoljeća

Samostalno oblikovanje modnih dodataka na odabranu temu

Posjet i razgledavanje jednog modnog salona ili modnog obrta ili modnog poduzetništva

Analiza odjeće i/ili modnih dodataka prema asortimanu posjećenog modnog salona

Modni stilovi druge polovice 20. stoljeća

Moda i modni dodaci stilova odijevanja druge polovice 20. stoljeća

Renomirani modni kreatori druge polovice 20. stoljeća

Skiciranje odjeće i modnih dodataka stilova odijevanja druge polovice 20. Stoljeća

Analiza modnih časopisa, modnih kataloga, web portala

Prikupljanje, razvrstavanje i analiza propagandnih materijala iz područja modnog dizajna druge polovice 20. stoljeća

Izradba uratka o modnom dodatku ili modnom kreatoru druge polovice 20. stoljeća

Oblikovanje modnih dodataka inspiriranih stilom ili modnim kreatorom druge polovice 20. stoljeća

Modna fotografija

Kratki povijesni pregled nastanka i razvoja modne fotografije

Vrste modne fotografije prema namjeni, cilju, ambijentu, ugođaju

Analiza modnih fotografija u modnim časopisima, katalozima, propagandnom materijalu renomiranih brandova, na web portalima i drugo

Renomirani suvremeni modni fotografi u svijetu i Hrvatskoj

Ekologija i modni dizajn

Ekologija i moda

Nove tendencije u modnom dizajnu

Crtanje modnih dodataka na temu ekologija

Samostalno oblikovanje modnih dodataka na odabranu temu

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Terenska nastava: tijekom prvog polugodišta razgledavanje razvojnog odjela jedne modne industrije, a u drugom polugodištu posjet modnom događaju ili modnom sajamu ili modnoj reviji u gradu ili županiji.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: istraživanje i učenje izvan redovne nastave, terenske aktivnosti, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta muzeju, sajmovima, izložbama, galerijama te modnim zbivanjima. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Tijekom prvog polugodišta izrađuju se dva uratka jednostavnija za izvedbu (jedan modni dodatak i jedan odjevni predmet) te tako polaznici usvajaju metodologiju, postupnost i sustavni pristup u realizaciji projekta.

Nastavna cjelina Izradba projektnog zadatka realizira se prema interesima polaznika koji samostalno izrađuju tematske, inovativne i kreativne modne kolekcije za natjecanje ili završni rad.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u paru, grupni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski zadatak, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, modni zadatak i modna kolekcija.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaIZRADA PROIZVODA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Priprema za izradu obuće i kožne galanterije

Sastavljanje dijelova obuće i kožne galanterije

Izrada obuće

Izrada kožne galanterije

Dorada obuće i kožne galanterije

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• pripremiti izradu obuće i kožne galanterije

• sastaviti dijelove obuće i kožne galanterije

• izraditi obuću i kožnu galanteriju

• doraditi obuće i kožne galanterije

Opis modula:

• pripremiti radno mjesto za rad na siguran način

• krojiti sastavne dijelova obuće i kožne galanterije od prirodne kože i zamjenskih materijala ručno i strojno

• razlikovati računalno vođene strojeve za krojenje obuće i kožne galanterije

• kompletirati iskrojene dijelove

• pripremiti iskrojene dijelove za sastavljanje: stanjiti krojne dijelove prema tehnološkim zahtjevima izradbe modela

• označavati krojne dijelove

• obraditi rubove na krojnim dijelovima obuće i kožne galanterije

• bušiti rupice na krojnim dijelovima

• utiskivati ukrasne linije na krojnim dijelovima

• stabilizirati krojne dijelove

• analizirati proizvod, sastaviti dijelove lijepljenjem, šivanjem, metalnom galanterijom, visokofrekventnim postupkom

• pripremiti dijelove donjišta obuće

• ručno navući gornjište obuće na kalup

• spojiti gornjište sa donjištem lijepljenim postupkom

• završno doraditi proizvode: ugraditi završne elemente na gotovom proizvodu, bojiti rubove na zadanom proizvodu

• čistiti proizvod, nanositi apreture i vosak i pakirati gotov proizvod

Nastavni predmet koji se izvodi u ovom modulu:

Izrada obuće i kožne galanterije (1. razred, 3 sata, 5 bodova)

Izrada obuće i kožne galanterije (2. razred, 3 sata, 5,5 bodova)

Izrada obuće i kožne galanterije (3. razred, 6 sati, 9,5 bodova)

Izrada obuće i kožne galanterije (4. razred, 6 sati, 8,5 bodova)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: IZRADA OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. krojiti sastavne dijelova obuće i kožne galanterije

2. pripremiti iskrojene dijelove

3. označavati krojne dijelove

4. obraditi rubove na krojnim dijelovima obuće i kožne galanterije

5. bušiti rupice na krojnim dijelovima

6. analizirati radno mjesto za rad na siguran način

7. iskrojiti dijelove gornjišta zadanog modela obuće

8. analizirati proizvod

9. sastaviti dijelove lijepljenjem

10. sastaviti dijelove šivanjem

11. sastaviti dijelove metalnom galanterijom

12. iskrojiti dijelove modela kožne galanterije od prirodne kože

13. razvrstati krojne dijelove od zamjenskih materijala

14. završna dorada proizvoda

15. kontrolirati proces proizvodnje

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Zaštita na radu i pružanje prve pomoći

Uloga i važnost zaštite na radu

Opasnosti od: požara, eksplozije, električnog udara, buke, vibracije i ostalih opasnosti

Osobna zaštitna sredstva

Prva pomoć na radnom mjestu

Ručno i strojno krojenje

Pravila ručnog krojenja prirodne kože, umjetnih materijala i tekstila

Priprema radnog mjesto za rad na siguran način

Priprema sredstava za ručno krojenje

Tehnika krojenja prirodne kože, umjetnih materijala i tekstila

Vježbe krojenja

Krojenje dijelova iz prirodnih koža za izradbu ukrasa i modnih dodataka

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Posjet proizvodnom procesu obuće i/ili kožne galanterije

Strojno krojenje: vrste strojeva, dijelovi stroja, tehnika rada

Ručno i strojno šivanje

Primjena ručnog šivanja u izradbi obuće i kožne galanterije

Tehnika i sredstva za ručno šivanje različitih vrsta uboda

Vježbe ručnog šivanja

Ručno šivanje na iskrojenim dijelovima ukrasa i modnih dodataka

Vrste strojeva za šivanje, dijelovi stroja

Uvodne vježbe šivanja ravnog i cik-cak uboda

Izradba ukrasa i modnih dodataka

Označavanje iskrojenih dijelova

Bušenje rupica

Obrada otvorenih rubova

Spajanje dijelova lijepljenjem

Spajanje dijelova šivanjem

Ugradnja metalne galanterije

Izradba raznih ukrasnih detalja od kože i nakita

Kontrola izrađenih ukrasnih detalja i nakita

Posjet proizvodnom procesu obuće i/ili kožne galanterije

Izradba jednostavnih proizvoda obuće i kožne galanterije

Priprema radnog mjesto za rad na siguran način

Odabir materijala za izradbu odabranih predmeta sitne galanterije i jednostavnih modela obuće prema tehnološkim zahtjevima: pernica, torbica za kozmetiku, privjesci, bebi cipelice

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu jednostavnih proizvoda kožne galanterije i obuće

Utvrditi utrošak materijala postavljajući krojne dijelove

Ručno krojenje krojnih dijelova jednostavnih modela kožne galanterije i obuće

Priprema iskrojenih dijelova za sastavljanje

Spajanje dijelova

Ugradnja metalne galanterije

Oblikovanje gotovog proizvoda

Dovršni radovi na gotovom proizvodu

Kontrola izrađenih proizvoda

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Na vježbama koristiti razne uzorke gotovih proizvoda, poluproizvoda, tehničke, tehnološke i operativne radne dokumentacije koja se koristi u obrtništvu i industriji.

Dio sadržaja ostvaruje se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, terenske aktivnosti, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, obrtničkim radionicama, sajmovima, izložbama, trgovinama s obućarskim i galanterijskim proizvodima te modnim salonima.

Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u paru, grupni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, komunikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, kolekcija modnog dizajna i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: IZRADA OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. iskrojiti dijelove gornjišta zadanog modela obuće

2. pripremiti iskrojene dijelove gornjišta za sastavljanje

3. stanjiti krojne dijelove prema tehnološkim zahtjevima izradbe modela

4. obraditi rubove na krojnim dijelovima obuće i kožne galanterije

5. utiskivati ukrasne linije na krojnim dijelovima

6. stabilizirati krojne dijelove

7. sastaviti dijelove gornjišta

8. razvrstati krojne dijelove od zamjenskih materijala

9. završna dorada proizvoda

10. ugraditi završne elemente na gotovu proizvodu

11. pakirati gotov proizvod

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Izradba gornjišta obuće oglavak kroja od prirodne kože

Odabrati prirodnu kožu prema zahtjevima određenog tipa modela

• dječja obuća, ženska, muška

Utvrditi utrošak prirodne kože postavljajući na nju šablone krojnihjnih dijelova, vodeći računa o funkcionalnosti sastavnih dijelova, ušteditedi kože, smjerovima istezanja, oštećenjima i nijansama boje

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu odabranog tipa modela

Ručno krojenje vanjskih i podstavnih dijelova

Kompletiranje svih dijelova za izradbu odabranog modela

Priprema iskrojenih dijelova za sastavljanje

Sastavljanje dijelova lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja podstave lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja rinčica

Završna dorada gornjišta

Posjet proizvodnom procesu obuće i/ili kožne galanterije

Izradba proizvoda sitne galanterije

Odabrati materijal prema zahtjevima određenog tipa modela

• razne navlake, blokići i remeni

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu odabranog tipa modela

Strojno krojenje vanjskih, podstavnih i ugradbenih dijelova

Priprema iskrojenih dijelova za sastavljanje

Sastavljanje dijelova lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja metalne galanterije

Kontrola i završna obrada proizvoda

Izradba gornjišta obuće derbi kroja

Odabrati materijal prema zahtjevima određenog tipa modela

• dječja obuća, ženska, muška

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu odabranog tipa modela

Ručno krojenje svih dijelova i kompletiranje za jedan par obuće

Priprema iskrojenih dijelova za sastavljanje

Sastavljanje dijelova lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja podstave lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja metalne galanterije

Kontrola i završna obrada proizvoda

Izradba poslovne mape

Odabrati materijal prema zahtjevima određenog tipa modela

• razne mape s obzirom na način zatvaranja

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu odabranog tipa modela

Ručno krojenje vanjskih, podstavnih i ugradbenih dijelova

Priprema iskrojenih dijelova za sastavljanje

Sastavljanje dijelova lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja pojačanja, ispuna i podstave

Ugradnja metalne galanterije

Kontrola i završna obrada proizvoda

Posjet proizvodnom procesu obuće i/ili kožne galanterije

Izradba gornjišta visoke obuće

Odabrati materijal prema zahtjevima određenog tipa obuće

• dječja, ženska, muška ili modela: visoka cipela, gležnjača, čizma

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradu odabranog tipa i modela obuće

Ručno krojenje svih dijelova i kompletiranje za jedan par obuće

Priprema iskrojenih dijelova za sastavljanje

Sastavljanje dijelova lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja podstave lijepljenjem i šivanjem

Završna dorada gornjišta

Kontrola izrađenog gornjišta

Izradba novčanika

Odabrati materijal prema zahtjevima određenog tipa modela

• muški, ženski ili novčanik za sitni novac

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu odabranog tipa novčanika

Ručno krojenje vanjskih, podstavnih i ugradbenih dijelova

Priprema iskrojenih dijelova za sastavljanje

Sastavljanje dijelova lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja pojačanja, ispuna i podstave

Ugradnja metalne galanterije

Kontrola i završna obrada proizvoda

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Na vježbama koristiti razne uzorke gotovih proizvoda, poluproizvoda, tehničke, tehnološke i operativne radne dokumentacije koja se koristi u obrtništvu i industriji.

Dio sadržaja ostvaruje se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, terenske aktivnosti, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, obrtničkim radionicama, sajmovima, izložbama, trgovinama s obućarskim i galanterijskim proizvodima te modnim salonima.

Nastavni predmet Izrada obuće i kožne galanterije izvodi se u korelaciji s predmetom Modeliranje obuće i kožne galanterije, Tehnologija proizvodnje i Materijali za izradu obuće i kožne galanterije. Svi izrađeni krojni dijelovi na Modeliranju obuće i kožne galanterije koriste se u Izradi obuće i kožne galanterije. Pri izboru materijala koriste se znanja stečena u nastavnom predmetu Materijali za izradu obuće i kožne galanterije, a za izradbu proizvoda koriste se znanja stečena u nastavnom predmetu Tehnologija proizvodnje. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u paru, grupni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, kolekcija modnog dizajna i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: IZRADA OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. analizirati proizvod

2. razlikovati računalno vođene strojeve za krojenje obuće i kožne galanterije

3. pripremiti iskrojene dijelove

4. sastaviti dijelove visokofrekventnim postupkom

5. pripremiti dijelove donjišta

6. navući gornjište na kalup

7. spojiti gornjište s donjištem

8. ugraditi završne elemente na gotovom proizvodu

9. pakirati gotov proizvod

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Izradba ženske večernje torbice

Odabrati materijal za odabrani model večernje torbice

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu odabrane večernje torbice

Ručno krojenje vanjskih, podstavnih i ugradbenih dijelova

Priprema iskrojenih dijelova za sastavljanje

Sastavljanje dijelova lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja metalne galanterije

Kontrola i završna obrada proizvoda

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Posjet proizvodnom procesu obuće i/ili kožne galanterije

Izradba salonke

Odabrati materijal za izradbu određenog modela ženske salonke

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu modela salonke

Ručno krojenje svih dijelova i kompletiranje za jedan par obuće

Priprema iskrojenih dijelova za sastavljanje

Sastavljanje dijelova lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja podstave lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja ugradbenih dijelova – priprema dijelova donjišta

Ručno navlačenje gornjišta na kalup

Spajanje donjišta s gornjištem

Završna dorada gornjišta: čišćenje, uvlačenje vezica i dr.

Kontrola izrađenog gornjišta

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Izradba ženske dnevne torbe

Odabrati materijal za odabrani model dnevne torbe

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu odabrane dnevne torbe

Ručno krojenje vanjskih, podstavnih i ugradbenih dijelova

Priprema iskrojenih dijelova za sastavljanje

Sastavljanje dijelova lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja metalne galanterije

Kontrola i završna obrada proizvoda

Izradba mokasino obuće

Odabrati materijal za izradbu određenog modela mokasino obuće

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu odabranog modela mokasino obuće

Ručno krojenje svih dijelova i kompletiranje za jedan par obuće

Priprema iskrojenih dijelova za sastavljanje

Sastavljanje dijelova lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja podstave lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja ugradbenih dijelova

Priprema dijelova donjišta

Ručno navlačenje gornjišta na kalup

Spajanje donjišta s gornjištem

Posjet proizvodnom procesu obuće i/ili kožne galanterije

Izradba poslovne torbe

Odabrati materijal za odabrani model poslovne torbe

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu odabrane poslovne torbe

Ručno krojenje vanjskih, podstavnih i ugradbenih dijelova

Priprema iskrojenih dijelova za sastavljanje

Sastavljanje dijelova lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja metalne galanterije

Kontrola i završna obrada proizvoda

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Nastavni proces izvodi se samo vježbama slijedeći teorijske nastavne sadržaje nastavnih predmeta Tehnologija proizvodnje i materijala za izradbu obuće i kožne galanterije.

Na vježbama koristiti razne uzorke gotovih proizvoda, poluproizvoda, tehničke, tehnološke i operativne radne dokumentacije koja se koristi u obrtništvu i industriji.

Dio sadržaja ostvaruje se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, terenske aktivnosti, seminarski radovi, izvješća nakon posjea tvornici, obrtničkim radionicama, sajmovima, izložbama, trgovinama s obućarskim i galanterijskim proizvodima te modnim salonima.

Nastavni predmet Izrada obuće i kožne galanterije izvodi se u korelaciji s predmetom Modeliranje obuće i kožne galanterije, Tehnologija proizvodnje i materijali za izradu obuće i kožne galanterije. Svi izrađeni krojni dijelovi na Modeliranju obuće i kožne galanterije koriste se u Izradi obuće i kožne galanterije. Pri izboru materijala koriste se znanja stečena u nastavnom predmetu Materijali za izradu obuće i kožne galanterije, a za izradu proizvoda koriste se znanja stečena u nastavnom predmetu Tehnologija proizvodnje. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u paru, grupni rad.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, kolekcija modnog dizajna i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: IZRADA OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. krojiti sastavne dijelova obuće i kožne galanterije

2. pripremiti iskrojene dijelove gornjišta za sastavljanje

3. analizirati proizvod

4. sastaviti dijelove lijepljenjem

5. sastaviti dijelove šivanjem

6. izraditi obuću prema tehnološkom postupku spajanja gornjišta s donjištem

7. izraditi proizvode kožne galanterije za specijalnu namjenu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Izradba obuće prema tehnološkom procesu sastavljanja gornjišta s donjištem

Odabrati materijal za izradbu jednog modela obuće s obzirom na način spajanja gornjišta s donjištem

Izraditi plan tehnoloških operacija izradbe odabranog modela obuće

Ručno krojenje svih dijelova i kompletiranje za jedan par obuće

Priprema iskrojenih dijelova za sastavljanje

Sastavljanje dijelova lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja podstave lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja ugradbenih dijelova

Priprema dijelova donjišta

Ručno navlačenje gornjišta na kalup

Spajanje donjišta s gornjištem

Kontrola i završna dorada gornjišta

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Posjet proizvodnom procesu obuće i/ili kožne galanterije

Izradba proizvoda kožne galanterije za specijalnu namjenu

Odabrati materijal za izabrani model proizvoda za specijalnu namjenu

Izraditi plan tehnoloških operacija izradbe odabranog proizvoda

Krojenje vanjskih, podstavnih i ugradbenih dijelova

Priprema iskrojenih dijelova za sastavljanje

Sastavljanje dijelova lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja metalne galanterije

Kontrola i završna obrada proizvoda

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Posjet renomiranom modnom salonu, modnom obrtu ili modnom poduzetništvu u gradu ili županiji povezanom sa strukom

Izradba projektnog zadatka

Samostalna izradba modne kolekcije obuće i kožne galanterije

• kreiranje i priprema kolekcije za izradbu

• odabir modela i materijala za izradbu kolekcije s utvrđivanjem utroška materijala

• izradba konstrukcije i njegovo kompletiranje za modnu kolekciju

• izradba plana tehnoloških operacija za modnu kolekciju

• izradba proizvoda obuće i kožne galanterije

• kontrola izrađenih modela u modnoj kolekciji

• prezentacija kolekcije putem modne revije

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Nastavni proces izvodi se samo vježbama slijedeći teorijske nastavne sadržaje nastavnih predmeta Razvoj modela, Tehnologija proizvodnje i Materijala za izradbu obuće i kožne galanterije.

Na vježbama koristiti razne uzorke gotovih proizvoda, poluproizvoda, tehničke, tehnološke i operativne radne dokumentacije koja se koristi u obrtništvu i industriji.

Svi izrađeni krojni dijelovi na Modeliranju obuće i kožne galanterije, računalno modeliranje obuće i kožne galanterije i Razvoju modela koriste se u Izradi obuće i kožne galanterije. Pri izboru materijala koriste se znanja stečena u Materijalima za izradbu obuće i kožne galanterije, a prilikom izradbe proizvoda koriste se teorijski nastavni sadržaji iz Tehnologije proizvodnje.

Nastavna cjelina Izradba projektnog zadatka realizira se prema interesima polaznika koji samostalno izrađuju tematske, inovativne i kreativne modne kolekcije za natjecanje ili završni rad.

Dio sadržaja ostvaruje se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, terenske aktivnosti, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, obrtničkim radionicama, sajmovima, izložbama, trgovinama s obućarskim i galanterijskim proizvodima te modnim salonima. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, kolekcija modnog dizajna i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaMODNO POSLOVANJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Komunikacija i poslovna etika

Prodajne aktivnosti

Poduzetništvo u obući i kožnoj galanteriji

Osnivanje modne tvrtke i obrta

Računalstvo

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• objasniti komunikaciju i poslovnu etiku

• primijeniti prodajne aktivnosti

• opisati poduzetništvo u obući i kožnoj galanteriji

• provesti osnivanje modne tvrtke i obrta

• koristiti informacijsko-komunikacijske tehnologije u struci

Opis modula:

• pokazati ophođenje na radnom mjestu

• komunicirati sa suradnicima i kupcima

• prezentirati proizvode i prodaju proizvoda

• voditi poslovne dokumentacije

• izraditi jednostavni (skraćeni) poslovni plan

• koristiti informacijske tehnologije u struci

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Računalstvo (1. razred, 1 sat, 2 boda)

Računalstvo (2. razred, 1 sat, 1,5 bodova)

Modna tvrtka (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Modna tvrtka (4. razred, 2 sata, 4 boda)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: RAČUNALSTVO

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. primijeniti zdrav i siguran način upotrebe računala i objasniti utjecaj računala na okoliš

2. koristiti kulturan način komunikacije internetom

3. provoditi samostalan unos, uređivanje i ispis tekstualnog dokumenta

4. koristiti proračunske tablice i osnovne matematičke i logičke funkcije te grafikone

5. ažurirati podatke

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnovni pojmovi informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT)

Osnovni pojmovi

Hardver – računalni uređaji

Softver – programi

Računalne mreže

Uporaba ICT-a u svakodnevnom životu

Sigurnost podataka i autorska prava

Zdravlje, sigurnost i okoliš

Korištenje računala upravljanje datotekama

Računalna okolina

Operacijski sustavi

Programi unutar operacijskog sustava

Radna okolina – desktop

Upravljanje datotekama

Upravljanje ispisom

Informacije i komunikacije

Internet i povijest interneta

Servisi i usluge interneta (forum, chat, društvene mreže, oblaci i ostalo)

Pretraživanje WEB-a, prilagodba web preglednika

Upravljanje porukama

Obrada teksta

Izbornici i naredbe programa za obradu teksta

Oblikovanje znakova, odlomaka i stranica

Umetanje objekata (tablica, slika, oblika i sl.)

Zaglavlje i podnožje

Numeriranje stranica

Stilovi

Umetanje tablice sadržaja

Korištenje predložaka

Ispis

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika. Vježbe, istraživanja i referati odlažu se u radnu mapu.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: RAČUNALSTVO

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. primijeniti ICT alate za izradbu prezentacija i interpretirati obrađene sadržaje na prezentacijama

2. prikupiti informacije iz baze koristeći upite, funkcije i izvješća

3. izraditi jednostavniji multimedijski sadržaj

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Obrada teksta
(napredno)

Oblikovanje stupaca

Kreiranje stilova

Tabulatori

Proračunske tablice

Izbornici i naredbe programa za tablično računanje

Označivanje ćelija (stilovi, oblikovanje sadržaja)

Automatsko popunjavanje ćelija

Formule i funkcije

Grafikoni

Ispis

Prezentacije

Izbornici i naredbe programa za izradbu prezentacija

Izgled slajda

Tekst i slike

Grafikoni, dijagrami, crtanje objekata

Prezentacijski efekti i animacije

Postava dijaprojekcije

Ispis

Multimedija

Izbornici i naredbe programa za izradbu videa

Upravljanje video isječcima

Dodavanje teksta

Dodavanje animacija

Dodavanje zvuka

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika. Vježbe, istraživanja i referati odlažu se u radnu mapu.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu i.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: MODNA TVRTKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. primjenjivati temeljna načela bontona

2. komunicirati sa suradnicima i kupcima

3. koristiti moralan i etički odnos prema radu

4. primijeniti pravila ponašanja u poslovnom okruženju

5. rješavati konfliktne situacije

6. razlikovati pojmovna određenja u poduzetništvu

7. otkriti prednosti i nedostatke poduzetništva

8. opisati karakteristike poduzetnika

9. odabrati pravni model tvrtke

10. registrirati modnu tvrtku

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Bonton

Pojam i važnost poslovnog bontona

Razine poslovnog bontona

Norme ponašanja u poslovnom komuniciranju

Poslovna etika i etički kodeks

Poslovna komunikacija u modnoj tvrtki

Verbalna, neverbalna komunikacija

Poslovno odijevanje

Poslovna komunikacija

Komunikacijski nesporazumi, sukobi i stilovi rješavanja sukoba

Osnove marketinga

Pojam marketinga i razvoj modnog marketinga

Marketinški proces i marketing miks

Ponašanje potrošača

Istraživanje tržišta

Segmentacija tržišta

Proizvod – modni proizvod

Životni ciklus modnog proizvoda

Proizvodni asortiman – dubina i širina proizvodnog programa

Kvaliteta proizvoda i modna marka

Cijena

Prodaja i distribucija

Promocija

Poduzetništvo

Temeljne odrednice poduzetništva i poduzetnika

Poduzetnička ideja

Pravni oblici poduzetništva – obrt i trgovačka društva

Poduzetnički pothvat – faze pothvata i

ocjena gospodarske opravdanosti pokretanja pothvata

Planiranje poslovanja – operativni planovi

Osnivanje modne tvrtke

Postupak registracije modne tvrtke

Organiziranje poslovnih funkcija u poduzeću

Plan potrebnih zaposlenika – opis radnih mjesta

Izradba Natječaja za potrebna radna mjesta

Pisanje ponude za posao

Pisanje životopisa – EU CV

Selekcijski intervju – provedba

Rangiranje i odabir radnika

Sastavljanje ugovora o radu

Izradba promidžbenih materijala

Organizacija rada

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenjem izvan redovne nastave, seminarski radovi u kojima će polaznici istraživati pomoću dostupnih medija na koji način pospješiti aktivnosti prodaje usmjerene na robu te mjesto prodaje, izvješća nakon posjeta tvornicama, sajmovima, izložbama, trgovinama tekstilnim proizvodima te modnim salonima. Vježbe, istraživanja i referati odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MODNA TVRTKA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. koristiti metode stvaranja poduzetničkih ideja

2. istražiti poduzetničko okruženje

3. organizirati poslovanje pojedinih dijelova tvrtke

4. izraditi jednostavniji (skraćeni) poslovni plan

5. primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovanju tvrtke

6. komunicirati s kupcima i suradnicima (timski raditi)

7. objasniti aktivnosti prodavača usmjerene na robu

8. objasniti aktivnosti prodavača prema prodajnom mjestu

9. prodavati proizvode

10. voditi prodajni razgovor prema fazama

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Poslovna ideja

Istraživanje i razvoj poslovne ideje

Mizija i vizija modne tvrtke

Poslovni planIzradba poslovnog plana modne tvrtke
Poslovanje modne tvrtke

Izradba promidžbenih materijala za modnu tvrtku

Marketing, prodaja, poslovna dokumentacija

Nabava sa skladištem i poslovna dokumentacija

Računovodstvo i financije te poslovna dokumentacija, troškovi poslovanja

Administracija s tajništvom i poslovna dokumentacija

Analiza poslovanja

Prodajni proces

Čimbenici procesa prodaje

• kupac, modna roba, mjesto prodaje, prodavač

Zadaće i sposobnosti prodavača

Znanja i vještine prodavača

Neverbalno komuniciranje

Aktivnosti pospješivanja prodaje

Aktivnosti pospješivanja prodaje usmjerene na robu

Aktivnosti pospješivanja prodaje usmjerene na mjesto prodaje

Aktivnosti pospješivanja prodaje usmjerene na kupca

Prodajni razgovor

Faze prodajnog razgovora:

priprema za vođenje prodajnog razgovora

uspostavljanje kontakta s kupcem

definiranje potreba kupca

rješavanje prigovora kupaca

zaključivanje razgovora

rješavanje reklamacija

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenjem izvan redovne nastave, seminarski radovi u kojima će polaznici istraživati pomoću dostupnih medija na koji način pospješiti aktivnosti prodaje usmjerene na robu te mjesto prodaje, izvješća nakon posjeta tvornicama, sajmovima, izložbama, trgovinama tekstilnim proizvodima te modnim salonima. Vježbe, istraživanja i referati odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


2.2.3. Izborni strukovni moduli

Naziv modulaMODELIRANJE OBUĆE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Modeliranje obuće prema zahtjevima tržišta

Računalno crtanje obuće

Projektno modeliranje obuće

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• modelirati obuću prema zahtjevima tržišta

• primijeniti računalno crtanje obuće

• planirati projektno modeliranje obuće

Opis modula:

• modelirati obuću: lijepljenim postupkom, kalifornija postupkom, fleksibl postupkom i brizganim postupkom

• modelirati zaštitnu obuću

• modelirati profesionalnu obuću

• modelirati ortopedsku obuću

• koristiti računalna sredstva za digitalizaciju crteža rukom

• primijeniti osnovne crtanja u 2D i 3D programu

• prikazati računalnim crtežom siluetu noge

• prikazati računalnim crtežom oblik modne obuće

• prikazati računalnim crtežom na zadanom kroju različite ugradbene dijelove

• analizirati informacije o projektnom zadatku

• procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka

• planirati faze realizacije projektnog zadatka

• odabrati sav potreban materijal za izradbu projekta

• izraditi projektni zadatak

• dokumentirati sav materijal i prezentirati izrađeni projekt

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Računalno modeliranje obuće (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Računalno modeliranje obuće (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Projektno modeliranje obuće (4. razred, 4 sata, 8 bodova)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: RAČUNALNO MODELIRANJE OBUĆE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. modelirati obuću lijepljenim postupkom

2. modelirati obuću kalifornija postupkom

3. modelirati obuću fleksibl postupkom

4. modelirati obuću brizganim postupkom

5. modelirati zaštitnu obuću

6. modelirati profesionalnu obuću

7. modelirati ortopedsku obuću

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Modeliranje obuće prema tehnološkom procesu spajanja gornjišta s donjištem

Analiza modnih skica i fotografija različitih modela obuće s obzirom na tehnološki proces spajanja gornjišta s donjištem iz grafičkih i multimedijalnih izvora

Objasniti specifičnosti modeliranja određenih vrsta obuće s obzirom na tehnološki procesa spajanja gornjišta s donjištem

Nacrtati tehnički crtež osnove modela u prirodnoj veličini za odabrani model i razraditi sastavne dijelove gornjišta i podstave

Pripreme krojnih dijelova za proces digitalizacije

Modeliranje profesionalne obuću

Analiza modnih skica i fotografija različitih modela obuće s obzirom na vrstu profesije iz grafičkih i multimedijalnih izvora

Objasniti specifičnosti modeliranja profesionalne obuće

Crtanje tehničkog crteža osnove modela u prirodnoj veličini za odabrani model

Razrada sastavnih dijelova gornjišta i podstave

Pripreme krojnih dijelova za proces digitalizacije

Modeliranje ortopedske obuće

Analiza modnih skica i fotografija različitih modela ortopedske obuće iz grafičkih i multimedijalnih izvora

Objasniti specifičnosti modeliranja ortopedske obuće

Crtanje tehničkog crteža osnove modela u prirodnoj veličini za odabrani model ortopedske obuće

Razrada sastavnih dijelova gornjišta i podstave

Pripreme krojnih dijelova za proces digitalizacije

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: istraživanje izvan nastave, terenske aktivnosti, referat, individualni rad, posjet sajmovima, salonima, modnim revijama, izložbama, modnim događanjima. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastvanog predmeta: RAČUNALNO MODELIRANJE OBUĆE

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. koristiti računalna sredstva za digitalizaciju crteža rukom

2. primijeniti osnove crtanja u 2D programu

3. koristiti osnove crtanja u 3D programu

4. računalnim crtežom prikazati siluetu noge

5. računalnim crtežom prikazati oblik modne obuće

6. računalnim crtežom prikazati na zadanom kroju različite ugradbene dijelove

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Primjena osnove crtanja u 2D i 3D u CAD/CAM programskom paketu

Nacrtati tehnički crtež modela kožne galanterije u prirodnoj veličini kao dio konstrukcijske pripreme prije procesa digitalizacije krojnih dijelova odabranog modela

Digitalizirati krojne dijelove koristeći računalna sredstva za digitalizaciju CAD/CAM programskog paketa za računalno crtanje

Modifikacija krojnih dijelova na računalnom sustavu te priprema i definiranje krojnih dijelova modela kožne galanterije na računalnom sustavu konstrukcijske pripreme

Definiranje parametara krojne slike i računalna izradba krojne slike

Primijeniti osnovne crtanja u 2D programu programskog paketa za računalno crtanje

Koristiti osnove crtanja u 3D programu programskog paketa za računalno crtanje

Računalno crtanje zadanih oblikaRačunalnim crtežom prikazati pojedine segmente modnih proizvoda obuće
Računalni prikaz modne obuće

Primijeniti osnovne alate u programu za crtanje za grafički prikaz modnog proizvoda kožne galanterije te računalno nacrtati oblik modnog proizvoda

Računalnom prikazom prikazati modni proizvod pomoću geometrijskih oblika, linija, ispuna boja i desena.

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: istraživanje izvan nastave, terenske aktivnosti, referat, individualni rad, posjet sajmovima, salonima, modnim revijama, izložbama, modnim događanjima. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: PROJEKTNO MODELIRANJE OBUĆE

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. prikupiti i analizirati informacije o projektnom zadatku

2. procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka

3. isplanirati faze realizacije projektnog zadatka

4. pripremiti i odabrati sav potreban materijal za izradbu projekta

5. izraditi projektni zadatak

6. prikupiti i dokumentirati sav materijal

7. prezentirati izrađeni projekt

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Izradba projekta modeliranja obuće

Projekt, od ideje do realizacije

Posjet razvojnom odjelu jedne obućarske industrije

Prikupljanje i analiza informacija o projektnom zadatku

Izradba prijedloga projekta; procjena i razrada; faza realizacije projektnog zadatka

Priprema materijala i izradba modela

Izradba projektnog zadatka

Izradba pisanog uratka o projektnom zadatku

Prezentacija projekta

Projektno modeliranje obuće

Prikupljanje i analiza informacija o projektnom zadatku

Izradba prijedloga projekta; procjena i razrada faza realizacije projektnog zadatka

Priprema materijala i izradba krojeva

Izradba projektnog zadatka

Izradba pisanog uratka o projektnom zadatku

Prezentacija projekta

Izradba projektnog zadatka

Posjet aktualnom modnom događaju ili modnom sajmu ili modnim revijama prema lokaciji

Prikupljanje i analiza informacija o projektnom zadatku

Izradba prijedloga projekta:

procjena i razrada

faza izradbe projektnog zadatka

procjena materijalnih troškova

Priprema materijala i izradba modela

Realizacija projektnog zadatka

Izradba pisanog uratka o projektnom zadatku

Prezentacija projekta

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se indidualnim radom: istraživanje i učenje izvan redovne nastave, terenske aktivnosti, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta muzeju, sajmovima, izložbama, galerijama te modnim zbivanjima. Tijekom prvog polugodišta izrađuju se dva uratka jednostavnija za izvedbu kojima polaznici usvajaju metodologiju, postupnost i sustavni pristup u realizaciji projekta.

Nastavna cjelina Izradba projektnog zadatka realizira se prema interesima polaznika koji samostalno izrađuju tematske, inovativne i kreativne modne kolekcije za natjecanje ili završni rad. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaMODELIRANJE KOŽNE GALANTERIJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Modeliranje kožne galanterije prema zahtjevima tržišta

Računalno crtanje kožne galanterije

Projektno modeliranje kožne galanterije

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• modelirati kožnu galanteriju prema zahtjevima tržišta

• primijeniti računalno crtanje kožne galanterije

• planirati projektno modeliranje kožne galanterije

Opis modula:

• analizirati vrste proizvoda prema zahtjevima tržišta

• modelirati: torbe za određena zanimanja, remen za specijalne namjene, modne proizvode kožne galanterije, proizvode kožne galanterije prema odabranom stilu

• primijeniti računalna sredstva za digitalizaciju crteža rukom, primijeniti osnove crtanja u 2D programu i osnove crtanja u 3D programu

• prikazati računalnim crtežom oblik modnih proizvoda kožne galanterije i prikazati pojedine segmente modnih proizvoda kožne galanterije

• primijeniti osnovne alate u programu za crtanje za grafički prikaz modnog proizvoda kožne galanterije

• prikazati računalnom skicom modni proizvod pomoću geometrijskih oblika, linija, ispuna boja i desena i računalno nacrtati oblik modnog proizvoda

• analizirati informacije o projektnom zadatku

• procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka

• isplanirati faze realizacije projektnog zadatka

• odabrati sav potreban materijal za izradbu projekta

• izraditi projektni zadatak

• dokumentirati sav materijal i prezentirati projekt

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Računalno modeliranje kožne galanterije (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Računalno modeliranje kožne galanterije (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Projektno modeliranje kožne galanterije (4. razred, 4 sata, 8 bodova)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: RAČUNALNO MODELIRANJE KOŽNE GALANTERIJE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. analizirati vrste proizvoda prema zahtjevima tržišta

2. modelirati torbe za određena zanimanja

3. modelirati remen za specijalne namjene

4. modelirati modne proizvode kožne galanterije

5. modelirati proizvode kožne galanterije prema odabranom stilu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Analiza proizvoda prema specijalnoj namjeni

Analizirati vrste proizvoda prema zahtjevima tržišta za specijalne namjene

Objasniti specifičnost modeliranja proizvoda specijalne namjene ovisno o vrsti namjene

Crtanje tehničkog crteža u prirodnoj veličini za zadani model kožnog proizvoda za specijalnu namjenu

Razraditi sastavne dijelove vanjskog dijela i unutrašnjeg dijela zadanog modela kožnog proizvoda

Pripreme krojnih dijelova za proces digitalizacije

Modelirati torbe za određena specijalna zanimanja

Modelirati modne proizvode kožne galanterije

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: istraživanje i učenje izvan redovne nastave, terenske aktivnosti, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta muzeju, sajmovima, izložbama, galerijama te modnim zbivanjima. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu .

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: RAČUNALNO MODELIRANJE KOŽNE GALANTERIJE

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. koristiti računalna sredstva za digitalizaciju crteža rukom

2. primijeniti osnove crtanja u 2D programu

3. koristiti osnove crtanja u 3D programu

4. računalnim crtežom prikazati oblik modnih proizvoda kožne galanterije

5. primijeniti osnovne alate u programu za crtanje za grafički prikaz modnog proizvoda kožne galanterije

6. računalnom skicom prikazati modni proizvod pomoću geometrijskih oblika, linija, ispuna boja i desena

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Primjena osnove crtanja u 2D i 3D programskom paketu

Nacrtati tehnički crtež modela kožne galanterije u prirodnoj veličini kao dio konstrukcijske pripreme prije procesa digitalizacije krojnih dijelova odabranog modela

Digitalizirati krojne dijelove koristeći računalna sredstva za digitalizaciju CAD/CAM programskog paketa za računalno crtanje

Modifikacija krojnih dijelova na računalnom sustavu te priprema i definiranje krojnih dijelova modela kožne galanterije na računalnom sustavu konstrukcijske pripreme

Definiranje parametara krojne slike i računalna izradba krojne slike

Primijeniti osnove crtanja u 2D programu programskog paketa za računalno crtanje

Koristiti osnove crtanja u 3D programu programskog paketa za računalno crtanje

Računalno crtanje zadanih oblikaRačunalnim crtežom prikazati pojedine segmente modnih proizvoda kožne galanterije
Računalni prikaz modnog proizvoda

Primijeniti osnovne alate u programu za crtanje za grafički prikaz modnog proizvoda kožne galanterije te računalno nacrtati oblik modnog proizvoda

Računalnom prikazom prikazati modni proizvod pomoću geometrijskih oblika, linija, ispuna boja i desena.

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: istraživanje i učenje izvan redovne nastave, terenske aktivnosti, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta muzeju, sajmovima, izložbama, galerijama te modnim zbivanjima. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu i.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: PROJEKTNO MODELIRANJE KOŽNE GALANTERIJE

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. prikupiti i analizirati informacije o projektnom zadatku

2. procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka

3. isplanirati faze realizacije projektnog zadatka

4. pripremiti i odabrati sav potreban sadržaj za izradbu projekta

5. izraditi projektni zadatak

6. prikupiti i dokumentirati sav materijal

7. prezentirati projekt

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Izradba modnog projekta, modnog dodatka

Projekt, od ideje do realizacije

Posjet razvojnom odjelu jedne industrije kožne galanterije

Prikupljanje i analiza informacija o projektnom zadatku

Izradba prijedloga projekta

• procjena i razrada faza realizacije projektnog zadatka

Priprema materijala i izradba krojeva

Izradba projektnog zadatka

Izradba pisanog uratka o projektnom zadatku

Prezentacija projekta

Izradba modnog projekta, kožne galanterije

Prikupljanje i analiza informacija o projektnom zadatku

Izradba prijedloga projekta

• procjena i razrada faza realizacije projektnog zadatka

Priprema materijala i izradba krojeva

Izradba projektnog zadatka

Izradba pisanog uratka o projektnom zadatku

Prezentacija projekta

Izradba modnog projekta, modela kožne galanterije

Posjet aktualnom modnom događaju ili modnom sajmu ili modnim revijama prema lokaciji

Prikupljanje i analiza informacija o projektnom zadatku

Izradba prijedloga projekta

• procjena i razrada

• faza izradbe projektnog zadatka

• procjena materijalnih troškova

Priprema materijala i izradba krojeva

Realizacija projektnog zadatka

Izradba pisanog uratka o projektnom zadatku

Prezentacija projekta

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom:

• tijekom prvog polugodišta razgled razvojnog odjela industrije kožne galanterije

• u drugom polugodištu modni događaj ili modni sajam ili modna revija u gradu ili županiji.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: istraživanje i učenje izvan redovne nastave, terenske aktivnosti, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta muzeju, sajmovima, izložbama, galerijama te modnim zbivanjima. Tijekom prvog polugodišta izrađuju se dva uratka jednostavnija za izvedbu kojima polaznici usvajaju metodologiju, postupnost i sustavan pristup u realizaciji projekta. Nastavna cjelina Izradba modnog projektna realizira se prema interesima polaznika koji samostalno izrađuju tematske, inovativne i kreativne modne kolekcije za natjecanje ili završni rad. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaTRADICIJA I MODA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Obućarski obrt i rukotvorstvo

Unikatno i tradicijsko oblikovanje modnih dodataka

Modni projekt

Cilj modula:

• analizirati obućarski obrt i rukotvorstvo

• kreirati unikatno i tradicijski modne dodatke

• osmisliti modni projekt

Opis modula:

• razlikovati osnovna obilježja tradicijske obuće i rukotvorstva na području Hrvatske: panonsko, dinarsko i jadransko etnografsko područje

• razlikovati primjere i tehnike tekstilnih rukotvorina na tlu Hrvatske

• primijeniti elemente nacionalne i kulturne baštine u oblikovanju modnih dodataka, prikupiti informacije o tradicijskoj obući i dodatcima odjeći

• predlagati kreativna rješenja tradicijskog i modnog projekta

• analizirati podatke prema zahtjevu projektnog zadatka

• procijeniti mogućnosti izradbe projekta

• planirati korake realizacije projekta

• izraditi projektni zadatak

• prikupiti i dokumentirati podatke i prezentirati projektni zadatak

• promicati obućarski obrt i rukotvorstvo Hrvatske

• razviti pozitivni stav prema tradicijskoj i kulturnoj baštini

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Tradicija i moda (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Tradicija i moda (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Tradicijski projekt (4. razred, 4 sata, 8 bodova)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnogpredmeta: TRADICIJA I MODA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. nabrojati obilježja obućarskog obrta i rukotvorstva

2. razlikovati tradicijsku torbu prema namjeni i spolu

3. skicirati tradicijsku mušku i žensku torbu

4. objasniti važnost i ulogu boje u tradicijskom oblikovanju dodataka odjeći

5. analizirati osnovne vrste opanaka

6. usporediti obuću prema njenom značenju u seoskim zajednicama

7. prikupiti informacije o autohtonoj obući, torbi i pojasu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Etnologija

Etnologija, duhovna kultura, folklor

Ustanove, instituti etnologije i folkloristike u Hrvatskoj

Razgledavanje zavičajnog muzeja

Analiza obuće i dodataka odjeći prema artefaktu iz zavičajnog muzeja

Obućarski obrti i rukotvorstvo

Osnovna obilježja obrta i rukotvorstva ili kućne radinosti

Tradicijsko rukotvorstvo i obućarski obrti, kratki vizualni povijesni pregled

Bratovštine i cehovi

Obuća i njeno značenje u seoskim zajednicama u Hrvatskoj

Osnovna obilježja obuće i narodne nošnje prema geografskom položaju tijekom druge polovice 19. stoljeća i prve polovice 20. stoljeća

Panonska zona – tradicijska obuća i dodatci odjeći

Dinarska zona – radicijska obuća i dodatci odjeći

Jadransko etnografsko područje – tradicijska obuća i dodatci odjeći

Crtanje prema predlošku raznolikih primjera obuće

Crtanje prema predlošku: čarape, obojci i nazupci

Opančarski obrt

Opančarski obrt i rukotvorstvo

Osnovne vrste opanaka: oputaši i kapičari

Podjela opanaka prema etnografskoj zoni

Skiciranje raznovrsnih oblika opanaka

Uloga i važnost boja u tradicijskom odijevanju

Simbolika boja

Magijsko značenje pojedinih boja

Boje u folklornom rukotvorstvu

Ornamentika i simbolika tradicijskih torbi

Crtanje primjera folklornog rukotvorstva prema predlošku

Crtanje detalja veza prema predlošku specifičnih primjera ruha ili drugih tekstilnih rukotvorina

Dodaci ruhu u tradicijskom odijevanju

Dodatci ruhu u tradicijskom odijevanju

Prisustvovanje smotri/događaju folklornog ansambla narodnih plesova

Analiza modnih dodataka ansambla: usporedba autentične tradicijske odjeće i replika narodnih nošnji ansambla

Pokrivala za glavu: opremanje glave, oglavlja

Skiciranje primjera ženskog oglavlja

Tradicijski nakit

Skiciranje primjera tradicijskog nakita

Prikupljanje podataka o autohtonoj obući, torbi i pojasu

Crtanje detalja veza prema predlošku specifičnih dodatka odjeći određenog područje

Tradicijske torbe: muške i ženske

Skiciranje raznih primjera muških i ženskih tradicijskih torbi

Crtanje suvremenih torbi s elementima tradicijskog veza

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom:

• tijekom prvog polugodišta posjet zavičajnom muzeju

• u drugom polugodištu prisustvovanje smotri ili događaju folklornog ansambla narodnih plesova.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: istraživanje i učenje izvan redovne nastave, terenske aktivnosti, seminarski radovi, referati, izvješća nakon posjete muzeju, sajmovima, izložbama te modnim zbivanjima. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak i e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TRADICIJA I MODA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti razliku između unikatnoga i industrijski izrađenog modela

2. izdvojiti hrvatske tradicijske elemente u oblikovanju modnih dodataka

3. navesti primjer hrvatskog modnog branda koji koristi tradicijske elemente u oblikovanju suvremenih modnih dodataka

4. skicirati modni dodatak koristeći hrvatske tradicijske elemente

5. primijeniti elemente tradicijskog obućarskog obrta u oblikovanju suvremenih modela obuće

6. koristiti elemente tradicijske torbe u oblikovanju suvremenih modela

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Zanatski dizajn

Unikatna, obrtnička, industrijska proizvodnja

Unikatni modni proizvodi

Skiciranje unikatnih modnih dodataka

Utjecaj mode u folklornom tekstilu

Posjet Zbirci narodnjih nošnji u Etnografskom muzeju

Analiza obuće i dodataka odjeći prema artefaktima iz Etnografskog muzeja

Izradba uratka odabranog dodatka odjeći iz Etnografskog muzeja

Utjecaj modnih noviteta početkom 20. stoljeća na tradicijski način odijevanja

Promjene u folklornom tekstilu između dva svjetska rata

Dodaci folklornom tekstilu nakon Drugoga svjetskog rata: obuća, torbe

Crtanje suvremenih modela obuće s tradicijskim elementima

Tradicijske torbe

Kratki povijesni pregled torbe

Tradicijske torbe prema području i namjeni

Crtanje raznovrsnih torbi prema predlošku

Crtanje suvremenih torbi prema odabranom predlošku

Tradicijske torbe u domaćinstvu i gospodarstvu

Tekstilna i kožna transportna pomagala

Tradicijska školska torba

Uloga torbe u običajima i vjerovanjima

Crtanje raznovrsnih torbi prema predlošku

Skicirati suvremene muške torbe koristeći tradicijske elemente

Skicirati suvremene ženske torbe koristeći tradicijske elemente

Tradicija i moda

Tradicijski elementi u suvremenoj odjeći i modnim dodatcima

Modni brandovi koji koriste elemente kulturne baštine u oblikovanju suvremenih modnih proizvoda

Posjet i razgovor s članovima jedne udruge za očuvanje i promicanje narodne baštine

Skicirati uzorak za modnu obuću koristeći hrvatske tradicijske elemente

Crtanje modnih dodataka inspiriranih narodnom nošnjom i tekstilnim rukotvorstvom

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom:

• tijekom prvog polugodišta posjet Zbirci narodnih nošnji u Etnografskom muzeju

• u drugom polugodištu posjet i razgovor s članovima jedne udruge za očuvanje i promicanje narodne baštine.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: istraživanje i učenje izvan redovne nastave, terenske aktivnosti, seminarski radovi, referati, izvješća nakon posjeta muzeju, sajmovima, izložbama te modnim zbivanjima. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski zadatak, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, tradicijska modna kolekcija, modni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TRADICIJSKI PROJEKT

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. prikupiti i analizirati informacije o projektnom zadatku

2. procijeniti mogućnosti realizacije projektnog zadatka

3. isplanirati faze realizacije projektnog zadatka

4. pripremiti i odabrati sav potreban materijal za izradbu projekta

5. izraditi projektni zadatak

6. prikupiti i dokumentirati sav materijal

7. prezentirati projekt

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Izrada tradicijskog projekta galanterijskih proizvoda

Projekt, od ideje do realizacije

Aktivno sudjelovanje u jednoj autohtonoj radionici u organizaciji Udruge za očuvanje i promicanje narodne baštine

Prikupljanje i analiza informacija o projektnom zadatku

Izradba prijedloga projekta; procjena i razrada faza realizacije projektnog zadatka

Priprema materijala i izradba krojeva

Izradba projektnog zadatka

Izradba pisanog uratka o projektnom zadatku

Prezentacija projektnog zadatka

Izradba tradicijskog projekta obućarskih proizvoda

Prikupljanje i analiza informacija o projektnom zadatku

Izradba prijedloga projekta: procjena i razrada faza/koraka realizacije projektnog zadatka

Priprema materijala i izradba krojeva

Izradba projektnog zadatka

Izradba pisanog uratka o projektnom zadatku

Prezentacija projekta

Izradba kolekcije modnih dodataka

Posjet Institutu za etnologiju i folkloristiku

Prikupljanje i analiza informacija o projektnom zadatku

Izradba prijedloga projekta: procjena i razrada faza realizacije projektnog zadatka i procjena materijalnih troškova

Priprema materijala i izradba krojeva

Izradba projektnog zadatka

Izradba pisanog uratka o projektnom zadatku

Prezentacija projekta

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom:

• tijekom prvog polugodišta održavanje aktivne radionice povezane s tradicijom

• u drugom polugodištu posjet Institutu za etnologiju i folkloristiku.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: istraživanje i učenje izvan redovne nastave, terenske aktivnosti, seminarski radovi, referati, izvješća nakon posjeta muzeju, sajmovima, izložbama te modnim zbivanjima. Tijekom polugodišta izrađuju se galanterijski i obućarski uzorci jednostavniji za izvedbu kojima polaznici usvajaju metodologiju, postupnost i sustavni pristup u realizaciji projekta.

Nastavna cjelina Izradba projektnog zadatka realizira se prema interesima polaznika koji samostalno izrađuje tematske, inovativne i kreativne modne kolekcije za natjecanje i završni rad. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski zadatak, problemski zadatak, radna mapa, projektni zadatak, eksperimentalni zadatak, esejski zadatak, terenski zadatak, timski zadatak, tradicijska modna kolekcija, modni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaPOSLOVNE KOMUNIKACIJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Poslovna etika

Komunikacija

Tržište obuće i kožne galanterije

Promocija obuće i kožne galanterije

Marketinški projekt

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• primijeniti poslovnu etiku i komunikaciju

• procjeniti tržište obuće i kožne galanterije

• predstaviti obuću i kožnu galanteriju

• planirati marketinški projekt

Opis modula:

• pokazati poslovno ophođenje na radnom mjestu

• voditi komunikaciju sa suradnicima i kupcima

• razviti poslovno dopisivanje

• rukovati uredskom tehnikom

• analizirati kreativne poslovne ideje, uspješno istraživanje i segmentiranje tržišta

• promovirati modne proizvode

• procjeniti distribuciju modnih proizvoda

• napraviti prodaju proizvoda obuće i kožne galanterije

Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Poslovna komunikacija (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Marketing (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Marketinški projekt (4. razred, 4 sata, 8 bodova)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmet: POSLOVNA KOMUNIKACIJA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti pojam etike

2. razlikovati načine uljudnog ponašanja različitih kultura

3. primjenjivati pravila ponašanja

4. primjenjivati temeljna načela bontona

5. razvijati metode prodaje i usluga

6. napisati i oblikovati poslovni dopis

7. primijeniti računalnu tehniku u poslovnom dopisivanju

8. razlikovati kvalitetnu i nekvalitetnu komunikaciju

9. koristiti marketinšku komunikaciju

10. demonstrirati inovativne metode komunikacije u radu s kupcima

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme

Povijesni razvoj

bontona

Povijest bontona

Pravila lijepog ponašanja u zemljama svijeta

Društveno odgovorno poslovanje

Etično i moralno poslovanje

Briga za društvena pitanja

Odnosi s lokalnom zajednicom

Održiv razvoj

Zaštita okoliša

Upravljanje prodajom

Razvoj vještine prodaje

Koncepti prodaje

Promjene u prodaji

Modeli prodaje

Proces prodaje

Kako i gdje tražiti potencijalne kupce

Kako naučiti prodajne vještine

Kako uspjeti u prodaji

Tehnika komuniciranja

Tehnike asertivne komunikacije

Kako prezentirati proizvod

Kako rješavati prigovore

Kako pregovarati

Kako sklopiti posao

Poslovna psihologija s komunikacijom

Prigodne poslovne komunikacije

Internet u poslovnoj komunikaciji

Planiranje poslovnog sastanka

Odnosi s medijima

Marketinška komunikacija

Kreativnost u poslovanju

Važnost kreativnosti u poslovanju

Kriteriji kreativnosti

Vrste mišljenja

Etape kreativnog procesa

Oslobađanje kreativnih potencijala

Okidači novih ideja

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta prodavaonicama, trgovačkim centrima, sajmovima, izložbama i slično. Vježbe, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmet: MARKETING

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti načela marketinga na tržištu modnih proizvoda

2. analizirati etape planiranja u marketinškom okruženju

3. objasniti pojam i zadaću istraživanja tržišta

4. objasniti metode i proces istraživanja tržišta

5. predvidjeti troškove istraživanja tržišta

6. objasniti pojam i zadaće promocije modnih proizvoda

7. razlikovati promocijske aktivnosti modnih proizvoda

8. komunicirati s tržištem

9. koristiti prodajne i distribucijske kanale na modnom tržištu

10. primijeniti produktivne metode prodaje modnih proizvoda

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Marketing

Pojmovno određenje marketinga

Okruženje marketinga

Društvena odgovornost marketinga

Istraživanje tržišta

Ponašanje potrošača

Segmentacija tržišta

Marketing miks

Planiranje, kontrola i organizacija marketinških aktivnosti

Marketinška strategija

Promocija

Ciljevi promocije

Promotivna strategija

Proračun promocije

Karakteristike ciljne grupe

Pozicija u odnosu na konkurenciju

Oblici promotivnih aktivnosti

Prezentacijske vještine

Što znači prezentirati

Elementi prezentacije

Ponašanje pri prezentiranju

Pobuđivanje interesa za proizvod

Faktor iznenađenja

Prezentiranje na webu

Ponašanje potrošača

Faze procesa ponašanja potrošača

Osnovna načela potrošača

Ciljevi proučavanja ponašanja potrošača

Čimbenici ponašanja potrošača

Proces donošenja odluke o kupnji

Društveni čimbenici koji utječu na ponašanje potrošača

Motivi i ponašanje potrošača

Odnosi s kupcima

Uloga i važnost upravljanja odnosima s kupcima

Osobine i zahtjevi suvremenog kupca

Marketinške strategije privlačenja i zadržavanja kupaca

Kako pružiti vrhunsku uslugu kupcu

Koraci usluživanja kupca

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta prodavaonicama, trgovačkim centrima, sajmovima, izložbama i javnim predstavlanjima. Vježbe, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmeno provjeravanje, pisano provjeravanje, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnoga predmeta: MARKETINŠKI PROJEKT

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. analizirati projektni zadatak

2. izraditi plan marketinških aktivnosti

3. raspodijeliti zadaće i obveze unutar projektnog tima

4. izraditi projektni zadatak prema marketinškim načelima

5. prezentirati projektni zadatak

6. organizirati prodajne aktivnosti

7. izraditi izvještaj o provedbi pojedinih faza marketinškog projekta u skladu s uputama

8. prezentirati rezultate marketinškog projekta u skladu s uputama

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Uvod u marketinški projekt

Dijelovi plana marketinga

Plan marketinških aktivnosti

Osmišljavanje marketinga

Web marketing

Načela marketinga

Osnovna načela marketinga

Koncepti marketinga

Uspješno plasiranje proizvoda

Pristup analizi potencijalnog kupca

Koraci za uspješno ugovaranje prodaje

Svrha marketing plana

Elementi marketing plana

Dijelovi marketing plana

Izradba marketing plana

Sažetak plana

• misija i vizija

• ciljevi marketinga

• financijski ciljevi

• ciljno tržište

• pozicioniranje tvrtke

• korištene strategije

• ključni faktori uspjeha

Analiza situacije

• povijest tvrtke i položaj tvrtke danas

• ključne karakteristike tržišta

• SWOT analiza

• analiza konkurencije

• analiza potrošača

• ključni faktori uspjeha modne industrije

• ključni problemi modne industrije

• strategija marketinga tvrtke

• vizija i ciljevi u budućnosti

• ciljevi marketinga kroz određeno razdoblje

• financijski ciljevi kroz određeno razdoblje

• buduće ciljno tržište

• pozicioniranje tvrtke u budućnosti

• izbor i oblikovanje strategija marketinga

• ključni čimbenici uspjeha za ostvarenje strateških planova

• vrjednovanje strateškog marketinškog plana

Prodaja

Prodajne aktivnosti

Informacije o proizvodu

Cijena proizvoda

Pakiranje

Način plaćanja

Dostava

Post prodajne aktivnosti

Izvještaj o marketinškom projektu

Koncept izvještaja

Uvod (provođenje aktivnosti, napomene za nepredviđene okolnosti)

Ciljevi (realizacija ciljeva)

Zadaci (popis zadataka, tko ih je realizirao)

Proračun (koliko je sredstava bilo na raspolaganju i koliko je potrošeno)

Evaluacija (procjena uspješnosti projekta)

Zaključak (isplativost marketinške aktivnosti)

Prezentacija marketinškog projekta

Izradba marketinškog modnog projekta

Organizacija prezentacije

Način prezentacije

Interakcija i komunikacija

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Nastavna cjelina Izradba projektnog zadatka realizira se prema interesima polaznika koji samostalno izrađuju tematske, inovativne i maštovite prezentacije svojeg rada.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenjem izvan redovne nastave, terenskom nastavom, seminarskim radovima, izvješćima nakon posjeta prodavaonicama, trgovačkim centrima, sajmovima, izložbama. Vježbe, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv modulaKREATIVNA IZRADA PROIZVODA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Materijali za izradu kožne galanterije

Tehnološka priprema proizvodnje

Priprema za izradu obuće i kožne galanterije

Sastavljanje dijelova obuće i kožne galanterije

Izrada obuće

Izrada kožne galanterije

Dorada obuće i kožne galanterije

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• upotrijebiti materijale za izradu kožne galanterije

• objasniti tehnološku pripremu proizvodnje

• provesti pripremu za izradu obuće i kožne galanterije

• sastaviti dijelove obuće i kožne galanterije

• izraditi obuću i kožnu galanteriju

• doraditi obuću i kožnu galanteriju

Opis modula:

• pripremiti radno mjesto za rad na siguran način

• krojiti sastavne dijelova obuće i kožne galanterije od prirodne kože i zamjenskih materijala ručno i strojno

• kompletirati iskrojene dijelove

• pripremiti iskrojene dijelove za sastavljanje: stanjiti krojne dijelove prema tehnološkim zahtjevima izrade modela

• označavati krojne dijelove

• obraditi rubove na krojnim dijelovima obuće i kožne galanterije

• bušiti rupice na krojnim dijelovima

• utiskivati ukrasne linije na krojnim dijelovima

• stabilizirati krojne dijelove

• analizirati proizvod obuće i kožne galanterije

• sastaviti dijelove lijepljenjem, šivanjem i metalnom galanterijom

• pripremiti dijelove donjišta obuće

• ručno navući gornjište obuće na kalup

• spojiti gornjište s donjištem lijepljenim postupkom

• završno doraditi proizvod: ugraditi završne elemente na gotovom proizvodu, bojati rubove na zadanom proizvodu, čistiti proizvod, nanositi apreture i vosak te pakirati gotov proizvod

Nastavni predmet koji se izvodi u ovom modulu:

Kreativna izrada proizvoda (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Kreativna izrada proizvoda (3. razred, 2 sata, 4 boda)

Kreativna izrada proizvoda (4. razred, 4 sata, 8 bodova)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: KREATIVNA IZRADA PROIZVODA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. analizirati radno mjesto za rad na siguran način

1. odabrati materijale za izradbu proizvoda

2. predvidjeti način rada

3. krojiti sastavne dijelove obuće i kožne galanterije

4. stanjiti krojne dijelove prema tehnološkim zahtjevima izradbe modela

5. obraditi rubove na krojnim dijelovima obuće i kožne galanterije

6. označavati krojne dijelove

7. bušiti rupice na krojnim dijelovima

8. sastaviti krojne dijelove lijepljenjem

9. sastaviti krojne dijelove šivanjem

10. kontrolirati proces proizvodnje

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kreativna izradba gornjišta obuće oglavak kroja

Odabrati materijale prema zahtjevima modela

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu odabranog modela

Krojenje sastavnih dijelova proizvoda

Kompletiranje svih dijelova za izradbu odabranog modela

Priprema iskrojenih dijelova za sastavljanje

Sastavljanje dijelova lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja podstave

Ugradnja metalne galanterije

Kontrola i završna obrada proizvoda

Posjet proizvodnom procesu obuće i/ili kožne galanterije

Kreativna izradba proizvoda sitne galanterije

Odabrati materijal prema zahtjevima određenog tipa modela: razne navlake, novčanici i remeni

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu odabranog tipa modela

Izraditi proizvod sitne galanterije

Kontrola i završna obrada proizvoda

Kreativna izradba gornjišta obuće derbi kroja

Odabrati materijale prema zahtjevima modela

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu odabranog modela

Izraditi gornjište obuće derbi kroja

Kontrola i završna obrada proizvoda

Posjet proizvodnom procesu obuće i/ili kožne galanterije

Kreativna izradba poslovne mape

Odabrati materijal prema zahtjevima određenog tipa modela: razne

mape s obzirom na način zatvaranja

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu odabranog tipa modela

Izraditi poslovnu mapu

Kontrola i završna obrada proizvoda

Posjet proizvodnom procesu obuće i/ili kožne galanterije

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Terenska nastava realizira se posjetima proizvodnom procesu obuće i/ili kožne galanterije u gradu ili županiji tijekom prvog i drugog polugodišta.

Na vježbama koristiti razne uzorke gotovih proizvoda, poluproizvoda, tehničke, tehnološke i operativne radne dokumentacije koja se koristi u obrtništvu.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom polaznika: učenje izvan redovne nastave, terenske aktivnosti, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, obrtničkim radionicama, sajmovima, izložbama, trgovinama s obućarskim i galanterijskim proizvodima te modnim salonima. Nastavni predmet Izrada obuće i kožne galanterije izvodi se u korelaciji s predmetom Modeliranje obuće i kožne galanterije, Tehnologija proizvodnje i materijali za izradu obuće i kožne galanterije. Svi izrađeni krojni dijelovi na Modeliranju obuće i kožne galanterije koriste se u Izradi obuće i kožne galanterije. Pri izboru materijala koriste se znanja stečena u nastavnom predmetu Materijali za izradu obuće i kožne galanterije, a za izradu proizvoda koriste se znanja stečena u nastavnom predmetu Tehnologija proizvodnje. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KREATIVNA IZRADA PROIZVODA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. komentirati mogućnosti estetskog oblikovanja materijala

2. pripremiti iskrojene dijelove

3. utiskivati ukrasne linije na krojnim dijelovima

4. stabilizirati krojne dijelove

5. sastaviti dijelove metalnom galanterijom

6. sastaviti dijelove gornjišta

7. pripremiti dijelove donjišta

8. navući gornjište na kalup

9. spojiti gornjište s donjištem

10. provesti završnu doradu proizvoda

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kreativna izradba ženske večernje torbice

Odabrati materijal za kreativni model večernje torbice

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu odabrane večernje torbice

Izraditi kreativnu žensku večernju torbicu

Kontrola i završna obrada proizvoda

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Posjet proizvodnom procesu obuće i/ili kožne galanterije

Kreativna izradba balerinke

Odabrati materijal za izradbu kreativnog modela balerinke

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu odabranog modela balerinke

Ručno krojenje svih dijelova i kompletiranje za jedan par obuće

Priprema iskrojenih dijelova za sastavljanje

Sastavljanje dijelova lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja podstave lijepljenjem i šivanjem

Ugradnja ugradbenih dijelova u gornjište

Priprema dijelova donjišta

Ručno navlačenje gornjišta na kalup

Spajanje donjišta s gornjištem lijepljenim postupkom

Kontrola i završna obrada gotovog proizvoda

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Izradba kreativne ženske dnevne torbe

Odabrati materijal za kreativni model dnevne torbe

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu odabrane dnevne torbe

Izraditi kreativnu žensku dnevnu torbicu

Kontrola i završna obrada proizvoda

Kreativna izradba gornjišta salonke

Odabrati materijal za izradbu kreativnog modela gornjišta salonke

Izraditi plan tehnoloških operacija za izradbu modela salonke

Izradba kreativnog modela gornjišta salonke

Kontrola i završna obrada gornjišta salonke

Ekološko zbrinjavanje ostataka materijala

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Nastavni proces izvodi se samo vježbama slijedeći teorijske nastavne sadržaje nastavnog predmeta Tehnologija proizvodnje i Materijala za izradbu obuće i kožne galanterije, a 5 % je terenska nastava što podrazumijeva stručne posjete specijaliziranim radionicama obuće i kožne galanterije te obilazak tvornica sa suvremenim tehnologijama u proizvodnji.

Terenska nastava: tijekom prvog i drugog polugodišta posjet proizvodnom procesu obuće i/ili kožne galanterije.

Na vježbama koristiti razne uzorke gotovih proizvoda, poluproizvoda, tehničke, tehnološke i operativne radne dokumentacije koja se koristi u obrtništvu i industriji za primjer.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, specijaliziranim obrtničkim radionicama, sajmovima, izložbama, trgovinama obuće i kožne galanterije te modnim salonima. Nastavni predmet Izrada obuće i kožne galanterije izvodi se u korelaciji s predmetom Modeliranje obuće i kožne galanterije, Tehnologija proizvodnje i Materijali za izradu obuće i kožne galanterije. Svi izrađeni krojni dijelovi na Modeliranju obuće i kožne galanterije koriste se u Izradi obuće i kožne galanterije. Pri izboru materijala koriste se znanja stečena u nastavnom predmetu Materijali za izradu obuće i kožne galanterije, a za izradbu proizvoda koriste se znanja stečena u nastavnom predmetu Tehnologija proizvodnje. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KREATIVNA IZRADA PROIZVODA

Razred: četvrti (4.)

U četvrtom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. analizirati proizvod

2. raščlaniti redoslijed izradbe radnih operacija

3. odabrati postupak sastavljanja dijelova gornjišta obuće i kožne galanterije

4. izraditi tehnološku dokumentaciju

5. izraditi obuću prema tehnološkom postupku spajanja gornjišta s donjištem

6. izraditi proizvode kožne galanterije za specijalnu namjenu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kreativna izradba obuće prema tehnološkom procesu sastavljanja gornjišta s donjištem

Odabrati materijal za izradbu kreativnog modela obuće s obzirom na na način spajanja gornjišta s donjištem

Izraditi plan tehnoloških operacija izradbe odabranog modela obuće

Izradba gornjišta obuće

Ugradnja ugradbenih dijelova

Priprema dijelova donjišta

Ručno navlačenje gornjišta na kalup

Spajanje donjišta s gornjištem

Kontrola i završna dorada gornjišta

Posjet proizvodnom procesu obuće i/ili kožne galanterije

Kreativna izradba proizvoda kožne galanterije za specijalnu namjenu

Odabrati materijal za kreativni model proizvoda za specijalnu namjenu

Izraditi plan tehnoloških operacija izradbe odabranog proizvoda

Izraditi kreativni model proizvoda za specijalnu namjenu

Kontrola i završna obrada proizvoda

Posjet renomiranom modnom salonu, modnom obrtu ili modnom poduzetništvu u gradu ili županiji povezanom sa strukom

Izradba projektnog zadatka

Samostalna izradba modne kolekcije obuće i kožne galanterije

• kreiranje i priprema kolekcije za izradbu

• odabir modela i materijala za izradbu kolekcije s utvrđivanjem utroška materijala

• izradba konstrukcije i njegovo kompletiranje za modnu kolekciju

• izradba plana tehnoloških operacija za modnu kolekciju

• izradba proizvoda obuće i kožne galanterije

• kontrola izrađenih modela u modnoj kolekciji

• prezentacija kolekcije putem modne revije

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Nastavni proces izvodi se samo vježbama slijedeći teoretske nastavne sadržaje nastavnih predmeta Razvoj modela, Tehnologija proizvodnje i Materijala za izradbu obuće i kožne galanterije, a 5 % je terenska nastava što podrazumijeva stručne posjete tvornicama sa suvremenim tehnologijama u proizvodnji, posjete vezane za pomoć u izradbu projektnog zadatka.

Terenska nastava: tijekom prvog polugodišta posjet proizvodnom procesu obuće i/ili kožne galanterije, a u drugom polugodištu posjet modnom salonu, modnom obrtu ili modnom poduzetništvu u gradu ili županiji.

Na vježbama koristiti razne uzorke gotovih proizvoda, poluproizvoda, tehničke, tehnološke i operativne radne dokumentacije koja se koristi u obrtništvu i industriji za primjer.

Svi izrađeni krojni dijelovi na Modeliranju obuće i kožne galanterije, Računalno modeliranje obuće i kožne galanterije i Razvoju modela koriste se u Izradi obuće i kožne galanterije. Pri izboru materijala koriste se znanja stečena u Materijalima za izradu obuće i kožne galanterije, a prilikom izradbe proizvoda koriste se teorijski nastavni sadržaji iz Tehnologije proizvodnje.

Nastavna cjelina Izradba projektnog zadatka realizira se prema interesima polaznika koji samostalno izrađuju tematske, inovativne i kreativne modne kolekcije za natjecanje ili završni rad.

Dio sadržaja realizira se individualnim radom: učenje izvan redovne nastave, seminarski radovi, izvješća nakon posjeta tvornici, sajmovima, izložbama, trgovinama tekstilnim proizvodima te modnim salonima. Vježbe, crteži, istraživanja, referati i izvješća odlažu se u radnu mapu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne, prakseološke, metode aktivnog učenja i metoda učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja i vještina, kominikacija i suradnja u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, provjera praktičnih vještina, seminarski rad, problemski zadatak, radna mapa i projektni zadatak.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.2.2.4. Završni rad

Provodi se temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnika o izradbi i obrani završnoga rada (»Narodne novine«, broj 118/2009).

3. OKRUŽENJE ZA UČENJE

Ustanova za strukovno obrazovanje i prostori poslodavaca

4. KADROVSKI UVJETI

Nastavni predmetNastavnikIzobrazba*
Hrvatski jezik• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor hrvatskog jezika i književnosti

• profesor jugoslavenskih jezika i književnosti

• diplomirani kroatolog

• profesor hrvatske kulture

• diplomirani. komparatist književnosti ili profesor komparativne književnosti (pod uvjetom da ima položen razlikovni ispit iz hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu)

• profesor jugoslavenskih jezika i književnosti sa smjerom animacija kulture (diplomirao na Pedagoškom fakultetu u Rijeci do 1991. godine pod uvjetom da ima položen razlikovni ispit iz hrvatskog jezika na tom fakultetu)

• magistar hrvatskog jezika i književnosti

• magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti

• magistar kroatologije

• magistar edukacije kroatologije

• magistar kroatistike i južnoslavenskih filologija

Engleski jezik• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor engleskog jezika i književnosti

• diplomirani anglist

• magistar edukacije (nastavnički smjer) engleskog jezika (i književnosti)

• magistar prevoditelj ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

• magistar filolog ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

Njemački jezik• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor njemačkog jezika i književnosti

• magistar edukacije (nastavnički smjer) njemačkog jezika (i književnosti)

• magistar prevoditelj ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

• magistar filolog ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

Povijest• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• diplomirani povjesničar

• profesor povijesti

• magistar edukacije povijesti

• magistar povijesti

• profesor geografije i povijesti

• magistar edukacije geografije i povijesti

Katolički vjeronauk• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• diplomirani vjeroučitelj teologije

• diplomirani kateheta

• profesor vjeronauka

• magistar religiozne pedagogije i katehetike

• diplomirani teolog

• magistar teologije

Etika• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor filozofije

• magistar edukacije filozofije

• diplomirani filozof

• magistar filozofije

• profesor sociologije

• magistar sociologije

• diplomirani politolog

• magistar politologije

• diplomirani teolog

• magistar teologije

• diplomirani kateheta

• magistar religiozne pedagogije i katehetike

• profesor hrvatske kulture

• magistar edukacije kroatologije

• diplomirani kroatolog

• magistar kroatologije

• profesor religijske kulture

• magistar edukacije religijskih znanosti

• diplomirani religiolog

• magistar religijskih znanosti

Geografija• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor geografije

• profesor geografije i povijesti

• profesor geografije i geologije

• diplomirani geograf

• profesor geografije i drugoga predmeta

• magistar edukacije geografije

• magistar edukacije geografije i povijesti

• magistar edukacije geografije i drugoga predmeta

Tjelesna i zdravstvena kultura• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• magistar kineziologije

• profesor kineziologije

• profesor tjelesnog odgoja

• profesor fizičke kulture

• profesor fizičkog odgoja

Matematika• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• magistar edukacije matematike

• magistar matematike

• magistar edukacije matematike i informatike

• magistar računarstva i matematike

• magistar edukacije matematike i fizike

• magistar edukacije fizike i matematike

• profesor matematike

• diplomirani inženjer matematike

• profesor matematike i informatike

• diplomirani inženjer računalstva i matematike

• profesor matematike i fizike

• profesor fizike i matematike

Fizika• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• magistar edukacije fizike

• magistar fizike

• magistar edukacije fizike i matematike

• magistar edukacije fizike i politehnike

• magistar edukacije fizike i informatike

• magistar fizike – geofizike

• magistar edukacije fizike i tehnike

• magistar edukacije fizike i kemije

• profesor fizike

• diplomirani inženjer fizike

• profesor matematike i fizike

• profesor fizike i matematike

Kemija• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor kemije

• diplomirani inženjer kemije

• diplomirani inženjer kemijske tehnologije

• diplomirani kemijski inženjer

• diplomirani inženjer biotehnologije

• magistar edukacije kemije

• magistar edukacije biologije i kemije

• magistar edukacije fizike i kemije

• magistar kemije

• magistar biologije i kemije

• magistar/inženjer kemijskog inženjerstva

• magistar primijenjene kemije

• magistar/inženjer bioprocesnog inženjerstva

Politika i gospodarstvo• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor sociologije, magistar sociologije

• diplomirani politolog, magistar politologije

• diplomirani ekonomist, magistar ekonomije

• diplomirani pravnik, magistar prava

Modeliranje obuće i kožne galanterije• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

• strukovni učitelj

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

• strukovna kvalifikacija u trogodišnjem i/ili četverogodišnjem trajanju obrazovanja u obradi kože u Obrazovnom sektoru tekstil i koža s najmanje pet godina radnog staža u struci

Računalno modeliranje obuće i kožne galanterije• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

Razvoj modela• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

Tehnologija proizvodnje• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

Računalno modeliranje obuće• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

Računalno modeliranje kožne galanterije• nastavnik stručno – teorijskih sadržaja

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

Projektno modeliranje obuće• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

• strukovnini učitelj

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

• strukovna kvalifikacija u trogodišnjem i/ili četverogodišnjem trajanju obrazovanja u obradi kože u Obrazovnom sektoru tekstil i koža s najmanje pet godina radnog staža u struci

Projektno modeliranje kožne galanterije• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije/smjer: obućarska tehnologija i dizajn obuće

• inženjer obućarske tehnologije

• strukovni učitelj

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

• strukovna kvalifikacija u trogodišnjem i/ili četverogodišnjem trajanju obrazovanja u obradi kože u Obrazovnom sektoru tekstil i koža s najmanje pet godina radnog staža u struci

Izrada obuće i kožne galanterije• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

• strukovni učitelj

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

• strukovna kvalifikacija u trogodišnjem i/ili četverogodišnjem trajanju obrazovanja u obradi kože u Obrazovnom sektoru tekstil i koža s najmanje pet godina radnog staža u struci

• suradnik u nastavi• strukovna kvalifikacija u trogodišnjem i/ili četverogodišnjem trajanju obrazovanja u obradi kože u Obrazovnom sektoru tekstil i koža s najmanje pet godina radnog staža u struci
Materijali za izradu obuće i kožne galanterije• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

Oblikovanje modnih dodataka• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije smjer: projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

Modni dizajn• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

Tradicija i moda• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

Tradicijski projekt• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

Modna tvrtka• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• inženjer obućarske tehnologije

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije

• magistar ekonomije

• magistar poslovne ekonomije

• diplomirani ekonomist

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

Računalstvo• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• magistar inženjer elektrotehnike

• magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

• magistar inženjer elektronike i računalnog inženjerstva

• magistar inženjer računarstva

• magistar inženjer komunikacijske i informacijske tehnologije

• magistar inženjer automatike i sustava

• magistar profesor matematike i informatike

• magistar računarstva i matematike

• magistar informatike

• magistar edukacije informatike

• magistar edukacije informatike i tehnike

• magistar edukacije informatike i matematike

• magistar edukacije fizike i informatike

• magistar informacijskih znanosti

• stručni specijalist inženjer računarstva

• stručni specijalist inženjer elektrotehnike

• stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

• diplomirani inženjer elektrotehnike

• diplomirani inženjer računarstva

• profesor matematike i informatike

• profesor informatike

• diplomirani informatičar

• profesor elektrotehnike

• stručni specijalist računarstva

• stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava

• stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

• sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

• sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike

• sveučilišni prvostupnik inženjer računarstva

• stručni prvostupnik inženjer računarstva

• stručni prvostupnik inženjer elektrotehnike

• stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija

• stručni prvostupnik informatike

• inženjer elektrotehnike

• inženjer računarstva

• inženjer informatike

Poslovna komunikacija• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist (smjer poslovna informatika)

• diplomirani ekonomist (smjer informatičko poslovanje)

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

Marketing• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

Marketinški projekt• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• magistar inženjer tekstilnog i modnog dizajna

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

Kreativna izradba proizvoda• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

• strukovni učitelj

• stručni prvostupnik inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

• inženjer obućarske tehnologije

• strukovna kvalifikacija u trogodišnjem i/ili četverogodišnjem trajanju obrazovanja u obradi kože u Obrazovnom sektoru tekstil i koža s najmanje pet godina radnog staža u struci

• suradnik u nastavi• strukovna kvalifikacija u trogodišnjem i/ili četverogodišnjem trajanju obrazovanja u obradi kože u Obrazovnom sektoru tekstil i koža s najmanje pet godina radnog staža u struci* Napomena: Ako postoje dvojbe oko ispunjavanja propisanih uvjeta odgovarajuće vrste obrazovanja za izvođenje nastave iz pojedinog nastavnog predmeta (promjena naziva nastavnoga predmeta, akademskoga ili stručnog naziva, nastavnoga plana i programa/strukovnog kurikuluma, uvođenje novog akademskoga ili stručnog naziva i sl.) suglasnost o odgovarajućoj vrsti obrazovanja za izvođenje nastave iz pojedinog nastavnog predmeta na zahtjev ustanove za strukovno obrazovanje može izdati ministarstvo nadležno za obrazovanje uz prethodno stručno mišljenje nadležne agencije.

5. MINIMALNI MATERIJALNI UVJETI

Nastavni predmetOpremaProstor
Hrvatski jezikgrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Engleski jezikračunalo s pristupom internetu i potrebnom programskom potporom, projektor, zaslon, CD player, DVD playerstandardna učionica, kabinet za strani jezik
Njemački jezikračunalo s pristupom internetu i potrebnom programskom potporom, projektor, zaslon, CD player, DVD playerstandardna učionica, kabinet za strani jezik
Povijestračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, kabinet za povijest
Katolički vjeronaukračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, kabinet za vjeronauk
Etikaračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, kabinet za etiku
Geografijaračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, geografske karte svijeta, kontinenata i Republike Hrvatske, topografske karte (broj listova dostatan radu u paru), satelitske snimke, reljefni modeli, zbirke minerala i stijena, prozirnice, multimedijalne prezentacije, kompas, krivinomjer, GPS uređaj (broj kompasa, krivinomjera i gps uređaja minimalno dostatan za rad u skupinama), grafički prikazi, tekstualni materijal

specijalizirana učionica za geografiju ili kabinet za geografiju

školsko dvorište

Tjelesna i zdravstvena kulturanastavna sredstva i pomagala sukladno državnome pedagoškom standardu za opremanje sportskih igrališta, dvorana i ostalih pratećih prostoraotvoreni i zatvoreni sportski prostori s pratećim higijenskim prostorijama (sportska dvorana, teretana, igrališta, plivalište…) sukladno državnom pedagoškom standardu
Matematikaračunalo s pristupom internetu i potrebnom matematičkom programskom potporom, projektor, zaslon, pametna ploča, geometrijski pribor, modeli geometrijskih tijelastandardna učionica, kabinet za matematiku specijalizirana informatička učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema
Fizikaračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, pribor za demonstracijske pokusespecijalizirana ili standardna učionica, kabinet za pripremu nastave fizike s opremom
Kemijaračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, kemijski pribor i kemikalijestandardna učionica ili specijalizirana učionica za kemiju, informatička učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema, kabinet za pripremu nastave kemije s opremom
Politika i gospodarstvoračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, informatička učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema
Modeliranje obuće i kožne galanterijeprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, obrada teksta, proračunska tablica, baza podataka, priprema prezentacija, obrada slike), pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom za računalno modeliranje obuće i kožne galanterije, pisač, skener, digitalni fotoaparat, CAM sustav (automatski stroj za izrezivanje šablona), slike, sheme, modeli, razni modni i stručni časopisi, PVC podloge, pribor za crtanje i modeliranje, vitrina i ormarspecijalizirana učionica
Računalno modeliranje obuće i kožne galanterijeprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, obrada teksta, proračunska tablica, baza podataka, priprema prezentacija, obrada slike), pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom za računalno modeliranje obuće i kožne galanterije, pisač, skener, digitalni fotoaparat, CAM sustav (automatski stroj za izrezivanje šablona), slike, sheme, modeli, razni modni i stručni časopisi, PVC podloge, pribor za crtanje i modeliranje, vitrina i ormarspecijalizirana učionica
Razvoj modelaprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, obrada teksta, proračunska tablica, baza podataka, priprema prezentacija, obrada slike), pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom za računalno modeliranje obuće i kožne galanterije, pisač, skener, digitalni fotoaparat, CAM sustav (automatski stroj za izrezivanje šablona), slike, sheme, modeli, razni modni i stručni časopisi, PVC podloge, pribor za crtanje i modeliranje, vitrina i ormarspecijalizirana učionica
Materijali za izradu obuće i kožne galanterijeprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, panoi, slike, sheme, modeli, uzorci, instrumenti, kemikalije, materijali i uzorci potrebni za ispitivanje prirodne kože, umjetnih materijala, tekstila, ljepila i drugih materijala za izradbu obuće i kožne galanterijestandardna učionica ili specijalizirana učionica
Tehnologija proizvodnjeprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, strojevi za krojenje, stanjivanje rubova, šivanje, razni uređaji i alati, stol za ručno krojenje, PVC podloge, razne vrste šablona, ormari, vitrine i police, skice, modeli, panoi, razni uzorcistandardna ili specijalizirana učionica
Oblikovanje modnih dodatakaprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom za računalno modeliranje modnih dodataka, pisač, skener, sheme, modeli, razni modni i stručni časopisi, PVC podloge, pribor za crtanje i modeliranje, vitrina i ormar, digitalni fotoaparatspecijalizirana učionica
Modni dizajnprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, laserski pisač, skener, digitalni fotoaparat, odgovarajuća programska potpora (operacijski sustav, obrada teksta, proračunska tablica, baza podataka, priprema prezentacija, obrada slike)specijalizirana učionica
Izrada obuće i kožne galanterijeminimalno 14 strojeva za krojenje, stanjivanje rubova, šivanje, spajanje gornjih i donjih dijelova obuće te kompleti potrebnih uređajia i alata, stol za ručno krojenje, PVC podloge, razne vrste šablona, ormari, vitrine i police, skice, modeli, panoi, razni uzorciradionica za obuću i kožnu galanteriju
Računalstvoprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenski programi), pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), laserski pisač, skener, digitalni fotoaparat, odgovarajuća programska potpora (operacijski sustav, obrada teksta, proračunska tablica, baza podataka, priprema prezentacija, obrada slike)informatička učionica
Računalno modeliranje obućeprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, laserski pisač, skener, digitalni fotoaparat, CAD/CAM programski paketi, odgovarajuća programska potpora (operacijski sustav, obrada teksta, proračunska tablica, baza podataka, priprema prezentacija, obrada slike)specijalizirana učionica
Projektno modeliranje obućeprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom za računalno modeliranje obuće i kožne galanterije, pisač, CAM sustav (automatski stroj za izrezivanje šablona za obuću), slike, sheme, modeli, razni modni i stručni časopisi, PVC podloge, pribor za crtanje i modeliranjespecijalizirana učionica
Računalno modeliranje kožne galanterijeprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, laserski pisač, skener, digitalni fotoaparat, CAD/CAM programski paketi, odgovarajuća programska potpora (operacijski sustav, obrada teksta, proračunska tablica, baza podataka, priprema prezentacija, obrada slike)specijalizirana učionica
Projektno modeliranje kožne galanterijeprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom za računalno modeliranje obuće i kožne galanterije, pisač, CAM sustav (automatski stroj za izrezivanje šablona za obuću), slike, sheme, modeli, razni modni i stručni časopisi, PVC podloge, pribor za crtanje i modeliranjespecijalizirana učionica

Tradicija i moda

Tradicijski projekt

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, slike, sheme, panoi, uzorci i modeli, digitalni fotoaparat, kamera, ormarići za odlaganje uradaka i priborastandarna učionica ili specijalizirana učionica

Poslovna komunikacija

Modna tvrtka

Marketing

Marketinški projekt

projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, pisač, fotokopirni stroj, telefon

telefax (polaznici se mogu koristiti i školskim u tajništvu), ormarići za dokumente, registratore i uzorke, pano

standarna ili specijalizana učionica
Kreativna izrada proizvodaminimalno 14 strojeva za krojenje, stanjivanje rubova, šivanje, spajanje gornjih i donjih dijelova obuće te kompleti potrebnih uređajia i alata, stol za ručno krojenje, PVC podloge, razne vrste šablona, ormari, vitrine i police, skice, modeli, panoi, razni uzorciradionica za obuću i kožnu galanteriju


6. REFERENCE DOKUMENTA

6.1. Referentni brojevi

Kod standarda kvalifikacije: SK 0402/11 – 01 – 42/11 – 01

Naziv obrazovnog sektora: Tekstil i koža

Šifra obrazovnog sektora: 04

6.2. Članovi radnih skupina koji su sudjelovali u izradbi strukovnog kurikuluma

6.2.1. Općeobrazovni dio

I. Jezično-komunikacijsko područje:

Ivana Lekić, prof., AZOO, Split – voditeljica

Jelena Matković, prof., ASOO, Zagreb

Vesna Hrvoj – Šic, MZO, Zagreb

Hrvatski jezik

dr. sc. Sanja Fulgosi, NCVVO, Zagreb

Božica Jelaković, prof., XV. gimnazija, Zagreb

dr. sc. Srećko Listeš, AZOO, Split

Tanja Marčan, prof., Hotelijersko-turistička škola Opatija, Opatija

Melita Rabak, prof., Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci, Rijeka

Linda Grubišić Belina, prof., AZOO, Rijeka

Engleski i njemački jezik

Izabela Potnar Mijić, prof., AZOO, Osijek

Ana Crkvenčić, prof., AZOO, Zagreb

Dubravka Kovačević, prof., AZOO, Zagreb

Ninočka Truck – Biljan, prof., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Vlasta Svalina, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Livija Pribanić Katarinić, prof., Srednja strukovna škola Vinkovci, Vinkovci

Dragana Jurilj Prgomet, prof., Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir

Cvjetanka Božanić, prof., X. gimnazija »Ivan Supek«, Zagreb

II. Matematičko područje:

Matematika

Neda Lesar, prof., AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, diplomirani inženjer, ASOO, Zagreb

Mirjana Ilijić, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Draga Dolenec Gashi, prof., Grafička škola u Zagrebu, Zagreb

Zlatko Zadelj, prof., NCVVO, Zagreb

Darko Belović, MZO, Zagreb

III. Prirodoslovno područje:

mr. sc. Diana Garašić, AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Andreja Uroić Landekić, MZO, Zagreb

Geografija

Sonja Burčar, prof., AZOO, Osijek

dr. sc. Ružica Vuk, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb

Fizika

dr. sc. Željko Jakopović, AZOO, Zagreb

Tatjana Janeš, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Hrvoje Negovec, prof., I. tehnička škola Tesla, Zagreb

dr. sc. Ana Sušec, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odsjek za fiziku, Zagreb

Kemija

Borjanka Smojver, dipl. ing., AZOO, Rijeka

Gordana Cecić – Sule, prof., AZOO, Split

Olgica Martinis, AZOO, Zagreb

Ratka Šoić, dipl. ing., Prirodoslovna i grafička škola, Rijeka

Sanja Klubička, dipl. ing., Tehnička škola Daruvar, Daruvar

IV. Tehničko i informatičko područje:

/

V. Društveno – humanističko područje:

Ankica Mlinarić, dipl. teolog, AZOO, Osijek – voditeljica

Mateja Mandić, prof., ASOO, Zagreb

Ivana Pilko, dipl. fonetičar i lingvist, MZO, Zagreb

Povijest

mr. sc. Marijana Marinović, AZOO, Rijeka

dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet, Zagreb

Lobert Simičić, dipl. sociolog i dipl. povjesničar, Medicinska škola, Rijeka

Mladen Stojić, prof., Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Miroslav Šašić, prof., Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Katolički vjeronauk

prof. dr. sc. Ana Thea Filipović, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb

Gordana Barudžija, dipl. teolog, AZOO, Zagreb

Dejan Čaplar, dipl. teolog, Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir

Etika

Milana Funduk, prof., Klasična gimnazija, Zagreb

dr. sc. Dijana Lozić – Leko, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok

Politika i gospodarstvo

Martina Preglej, prof., Športska gimnazija, Zagreb

Zlata Paštar, prof., Prva gimnazija, Zagreb

VI. Umjetničko područje:

/

VII. Tjelesno i zdravstveno područje:

Tjelesna i zdravstvena kultura

Željko Štefanac, prof., AZOO, Zagreb – voditelj

Biljana Šoda, prof., ASOO, Zagreb

Višnja Maranić – Uremović, MZOS, Zagreb

prof. dr. sc. Boris Neljak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Dario Novak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Vilko Petrić, Kineziološki fakultet, Zagreb

Ana Matković, prof., Škola za primalje, Zagreb

6.2.2. Strukovni dio

Jadranka Akalović, dipl. ing., Tekstilno-tehnološki fakultet, Studij u Varaždinu, Varaždin

Martina Bobovčan, dipl. ing., Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb

Renato Boćak, Boćak, Postolarski, trgovački i tradicijski obrt, Zagreb

Marija Čališ, ing., Škola za modu i dizajn, Zagreb

Katica Čukec, ing., Galko d.o.o., Mali Bukovec

Štefica Ježek, ing., Srednja strukovna škola, Varaždin

Suzana Kutnjak Mravlinčić, mag. ing. techn. text, Srednja strukovna škola, Varaždin

Ivana Martinko, ing., Ivančica d.d., proizvodnja obuće i trgovina, Ivanec

Miroslav Mikulčić, ing., Jelen d.d., Čakovec

Danijela Pustahija Musulin, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Sanja Tomašinec Korica, dipl. ing., Modni salon Kapric, Sisak

6.3. Predlagatelj strukovnog kurikuluma

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih