Odluka o porezima Grada Požege

NN 68/2017 (13.7.2017.), Odluka o porezima Grada Požege

Grad Požega

1598

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj: 115/16.) i članka 36. stavka 1. alineje 3. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 3/13., 19/13., 5/14. i 19/14.), Gradsko vijeće Grada Požege, na 2. sjednici, održanoj 29. lipnja 2017. godine, donosi

ODLUKU

O POREZIMA GRADA POŽEGE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uvode se lokalni porezi kao izvori prihoda Grada Požege, utvrđuju vrste poreza, obveznici, stope i visine poreza te način obračuna i naplate u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Na području Grada Požege uvode se sljedeći porezi:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor

4. Porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada Požege sukladno zakonu i pod zakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Požege.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno zakonu i pod zakonskom aktu iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Grada Požege.

Članak 6.

Pravne i fizičke osobe, te druge organizacije, banke i druge financijske organizacije dužne su na zahtjev Porezne uprave dostaviti podatke, odnosno omogućiti uvid u poslovne knjige i evidencije radi prikupljanja podataka potrebnih radi utvrđivanja prireza.

2. Porez na potrošnju

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 8.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 7. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Članak 9.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 10.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz članka 9. ove Odluke.

Porez na potrošnju prihod je Proračuna Grada Požege.

Članak 11.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Porezni obveznik dužan je za obračunsko razdoblje utvrditi obvezu poreza na potrošnju i iskazati je na Obrascu PP-MI-PO. Prijava se predaje tijelu nadležnom za utvrđivanje i naplatu poreza iz članka 16. ove Odluke do 20. u mjesecu za prethodni mjesec prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika na način kako je propisano člankom 23. stavkom 5. Zakona.

Obračunati i prijavljeni porez na potrošnju porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Grada Požege. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor ne plaća se u slučajevima predviđenim člankom 27. Zakona.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, 10,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Članak 14.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su poreznom tijelu iz članka 16. ove Odluke dostaviti podatke o kućama za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od petnaest dana od dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Grada Požege.

4. Porez na nekretnine

Članak 15.

Utvrđivanje, naplata i druge odredbe vezane uz porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada, sukladno Zakonu.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Pod poreznim tijelom u smislu ove Odluke smatra se Porezna uprava, Područni ured Požega, koji obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom i ovrhom poreza i prireza, propisanim ovom Odlukom, a temeljem suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza sukladno Pravilniku o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj: 1/17. – u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Porezna uprava dužna je do petnaestog u mjesecu, za prethodni mjesec, Gradu Požegi dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima, sukladno članku 6. Pravilnika, te zbirna izvješća o saldu nenaplaćenih potraživanja poreza, sukladno rokovima iz članka 7. Pravilnika.

Porezna uprava dužna je, u rokovima iz članka 7. Pravilnika, dostavljati Gradu Požegi i zbirna izvješća o saldu nenaplaćenih potraživanja za ostale poreze koji pripadaju Gradu Požegi i to: porez na tvrtku ili naziv za koji je postojala obveza plaćanja do stupanja na snagu Zakona prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj: 117/93., 69/97., 33/00., 71/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14. i 100/15.) i porez na promet nekretnina.

Članak 17.

Ovlašćuje se nadležna organizacija Platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu iz članka 16. stavka 2. ove Odluke, obračuna i uplati u korist Državnog proračuna i to do zadnjeg dana u mjesecu, za protekli mjesec.

Članak 18.

U vezi razreza, naplate, žalbe, obnove postupka, zastare i ostalog u vezi s naplatom poreza sukladno ovoj Odluci primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Članak 19.

Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 4/07., 18/09. i 15/13.).

Članak 20.

Odredbe članka 12. do 14. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 21.

Ova će se Odluka objaviti u »Narodnim novinama« i Službenim novinama Grada Požege, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom novinama Grada Požege, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koji stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/1

Urbroj: 2177/01-02/01-17-4

Požega, 29. lipnja 2017.

Predsjednik
prof. dr. sc. Željko Glavić, v. r.