Odluka o porezima Grada Klanjca

NN 68/2017 (13.7.2017.), Odluka o porezima Grada Klanjca

Grad Klanjec

1599

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i članka 31. Statuta Grada Klanjca (Službeni glasnik »Krapinsko-zagorske županije broj 7/13) Gradsko Vijeće Grada Klanjca na 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA GRADA KLANJCA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje vrsta poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza, te način obračuna i plaćanja poreza koji su vlastiti prihod Grada Klanjca.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradu Klanjcu pripadaju sljedeći porezi:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor

4. Porez na nekretnine

5. Porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Grada Klanjca, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16), Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 1/17).

Prirez porezu na dohodak prihod je Grada Klanjca.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

Sredstva prikupljena od prireza porezu na dohodak koristiti će se za izgradnju potrebne komunalne infrastrukture na području Grada Klanjca.

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Grada Klanjca.

Članak 7.

Obveznici poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke su fizičke i pravne osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Grada Klanjca.

Članak 8.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 2. ovog članka, porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik je dužan platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obrazac iz stavka 3. ovog članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave na način propisan Zakonom o lokalnim porezima.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% i prihod je proračuna Grada Klanjca.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaćaju fizičke i pravne osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Grada Klanjca.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje se isključivo služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se u godišnjem iznosu od 12,00 kn/m² korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor prihod je proračuna Grada Klanjca.

Članak 13.

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se objekt nalazi te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku.

Podatke iz stavka 1. ovog članka, obveznik je dužan dostaviti najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

4. Porez na nekretnine

Članak 14.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Klanjca, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima.

5. Porez na korištenje javnih površina

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine za obavljanje svoje poduzetničke djelatnosti. Pod javnom površinom u smislu stavka 1. Ovog članka smatraju se zemljišta unutar građevinskog područja koja su u skladu s prostornim planom namijenjena općoj uporabi kao: trgovi, ulice, parkovi, igrališta i druge prometne i zelene površine.

Članak 16.

Visina poreza na korištenje javnih površina utvrđuje se kako slijedi:

1. Za korištenje javne površine koja se koristi cijele godine ili sezonski (najmanje 3 mjeseca u godini) plaća se 20,00 kuna po m² mjesečno.

2. Za privremeno ili povremeno korištenje javne površine plaća se 5,00 kuna po m² korištene površine dnevno.

Članak 17.

Pravne i fizičke osobe koje namjeravaju koristiti javne površine dužne su o tome najkasnije 48 sati prije korištenja, o tome pismeno obavijestiti Jedinstveni upravni odjel grada Klanjca.

Porez na korištenje javne površine plaća se u roku od 15 dana od dan dostave rješenja o razrezu tog poreza.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Grad Klanjec poslove utvrđivanja, evidentiranja, naplate i ovrhe radi naplate gradskih poreza, osim poreza na nekretnine, povjerava Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, a nadležno porezno tijelo je stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave.

Poreznoj upravni za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Porezna uprava dužna je do 15-og u mjesecu, za prethodni mjesec Gradu Klanjcu dostaviti izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Članak 19.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 20.

Odredbe članka 2. stavak 1. točke 3. i članaka 10. do 13. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj 3/02) i Odluka o prirezu porezu na dohodak (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj 2/03 i »Narodne novine« broj 32/03 i 51/08).

Članak 22.

Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koji stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/03

Urbroj: 2135/01-01/17-2

Klanjec, 29. lipnja 2017.

Predsjednik Gradskog Vijeća
Mirko Lunko, v. r.