Odluka o općinskim porezima Općine Farkaševac

NN 68/2017 (13.7.2017.), Odluka o općinskim porezima Općine Farkaševac

Općina Farkaševac

1601

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16) i članka 18. Statuta Općine Farkaševac (Glasnik Zagrebačke županije« broj: 19/09, 32/12 i 9/13), i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Farkaševac (»Glasnik Zagrebačke županije« broj: 19/09 i 9/13), Općinsko vijeće Općine Farkaševac na 1. sjednici održanoj 27. lipnja 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE FARKAŠEVAC

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Farkaševac, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

Članak 2.

U Općini Farkaševac uvode se sljedeći porezi:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor

4. Porez na korištenje javnih površina.

Porezi iz prethodnog stavka prihod su proračuna Općine Farkaševac.

II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Farkaševac sukladno Zakonu o lokalnim porezima, (»Narodne novine« 115/16), Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine« 115/16) i Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine« 1/17).

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 3 %.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Poslove vezane uz utvrđivanje i naplatu prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Farkaševac .

Obveznik poreza na potrošnju je svaka fizička i pravna osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskom objektu, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 8.

Porez na potrošnju iskazuje se na propisanim obrascima i prema rokovima koje utvrdi Ministarstvo financija.

Obračunati porez na potrošnju obveznik poreza plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Farkaševac.

Članak 10.

Visina poreza na kuće za odmor utvrđuje se u iznosu od 10,00 kn po m² korisne površine kuće za odmor, godišnje.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor, nadležnom upravnom odjelu Općine Farkaševac dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se kuća nalazi i korisnu površinu.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su platiti porez u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 11.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Farkaševac za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera (kiosk, stol, štand i sl.) po stopi od 20 %.

Pod javnom površinom smatra se zelena površina, pješačka zona, park, dječje igralište, javno prometne površine i zemljišta u vlasništvu Općine Farkaševac.

Članak 12.

Obveznik poreza na korištenje javnih površina je pravna i fizička osoba koja koristi javne površine na području Općine Farkaševac.

Članak 13.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se kada se javne površine koriste za humanitarne, kulturne, sportske, prosvjetno-
-edukativne i zdravstvene djelatnosti te manifestacije koje su u interesu promocije Općine Farkaševac.

VI. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 14.

Općinsko vijeće Općine Farkaševac donijet će sukladno Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16), posebnu Odluku kojom će se urediti sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine. Odluka će se donijeti do 30. studenoga 2017. godine.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Općina Farkaševac poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom, u cijelosti prenosi na Ministarstvo financija, Poreznu upravu, osim poreza na nekretnine i poreza na korištenje javnih površina koje će obavljati Jedinstveni upravni odjel Općine Farkaševac.

Ministarstvu financija, Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je Općini Farkaševac dostavljati izvješća o utvrđenim obvezama i naplatama poreza.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje te kaznene i prekršajne odredbe primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona, Zakona o lokalnim porezima, Zakona o općem upravnom postupku i drugih mjerodavnih važećih propisa i akata.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Farkaševac (»Glasnik Zagrebačke županije« br. 4/02 i Odluka o prirezu poreza na dohodak »Narodne novine« br. 104/02).

Članak 17.

Odredbe članaka 9. i 10. ove odluke koje se odnose na porez na kuće za odmor prestaju važiti 1. siječnja 2018.

Članak 18.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Ova će odluka biti objavljena u »Narodnim novinama« i »Glasniku Zagrebačke županije«.

Klasa: 410-01/17-01/03

Urbroj: 238/08-01-17-1

Farkaševac, 27. lipnja 2017.

Predsjednik
Tomislav Strika, v. r.