Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj

NN 69/2017 (14.7.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj

MINISTARSTVO TURIZMA

1639

Na temelju odredbi članka 8. stavka 4., članka 15. stavka 2. i članka 16. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/2015 i 121/2016) ministar nadležan za turizam, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (»Narodne novine«, broj 54/2016) u članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Objekt za robinzonski smještaj je objekt u kojem ugostitelj pruža usluge smještaja u prostorijama ili na prostorima pod neuobičajenim okolnostima i uvjetima.«.

Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U objektu se mogu pružati usluge prehrane, pića i napitaka na catering način, a gosti mogu sami na svoj način i svoju odgovornost pripremati i konzumirati jela.«.

Članak 2.

U prilozima Pravilnika mijenja se »PRILOG IV. UVJETI ZA VRSTU OBJEKT ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-05/6

Urbroj: 529-03-17-5

Zagreb, 27. lipnja 2017.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.

PRILOG IV. UVJETI ZA VRSTU OBJEKTA ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ
NAPOMENA:
Tamno polje ispod rezultata znači obvezni uvjet
        
UVJETIREZULTATPRIMJEDBE
1.OSNOVNI UVJETI
1.Objekt ne mora ali može biti priključen na infrastrukturu (struju, vodu, kanalizaciju, plin, telefon i sl.)
2.Šatori, prostorija(e) ili prostori za smještaj izrađeni od lokalnog i prirodnog materijala te prirodne mogućnosti (stare kuće od kamena ili drva, kolibe od trstike ili granja, pećine i sl.), prostorije i prostori neuobičajenog oblika ili postavljeni na neuobičajeni način (pod zemljom, na stupovima, drvu, vodi, stijeni i slično), ali ne može biti kontejner odnosno mobilhom
3.Higijenski ispravna pitka i sanitarna voda prema lokalnim uvjetima (iz boca, cisterni, prirodnih izvora, vodovoda i sl.)
4.Korištenje zahoda prema mogućnostima i redovito odstranjivanje komunalnog otpada
2.PREHRANA
1.U objektu se mogu pružati usluge prehrane, pića i napitaka na catering način
2.Gosti mogu sami na svoj način i svoju odgovornost pripremati i konzumirati jela
3.Gosti mogu hranu pripremati na odgovarajućem uređaju za termičku obradu, roštilju, prijenosnom roštilju i otvorenoj vatri
Uvjeti za zaštitu od požara kod pripreme jela od strane gosta
4.Otvorena vatra ili roštilj smije se ložiti samo na mjestima koja su posebno pripremljena za tu namjenu i obložena vatrootpornim materijalom (kamen, cigla i sl.)
5.Mjesto loženja otvorene vatre ili roštilja mora biti čisto od biljnog pokrova u krugu od 1,5 m
6.Mjesto za loženje otvorene vatre ili roštilja, ako se nalazi na otvorenom prostoru, ne smije se nalaziti na udaljenosti manjoj od 3 m od prostorije u kojoj borave gosti i ostalih prostora i opreme
7.U objektu od lakog prirodnog materijala (trstika, granje i sl.), ne smije se ložiti otvorena vatra ili roštilj
8.Na udaljenosti do 20 m od ložišta za otvorenu vatru ili roštilj, mora se nalaziti 100 litara vode s jednim vjedrom ili osigurana mogućnost gašenja iz vodovoda i sličan način ili vatrogasni aparat S-6 s prahom i uputama za korištenje na hrvatskom i najmanje na tri strana jezika
9.U objektu u kojem je omogućeno loženje vatre na otvorenom prostoru ili roštilju, mora postojati mjesto za odlaganje pepela ukopano u zemlju ili odlagalište od negorivog materijala. Pepeo se nakon svakog odlaganja mora politi vodom ili pokriti zemljom
10.Lopata i vreća pijeska u krškim područjima
11.Vatrootporna tkanina za gašenje požara
12.Prijenosni roštilj i otvorena vatra ne smiju se koristiti u zatvorenom prostoru
13.Izlazni otvori dimnjaka moraju biti na udaljenosti većoj od 3 m od krošnji drveća i drugih zapaljivih materijala