Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

NN 70/2017 (19.7.2017.), Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

Hrvatski sabor

1657

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA

Proglašavam Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. lipnja 2017.

Klasa: 011-01/17-01/34

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 5. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom propisuju se uvjeti za obavljanje djelatnosti proizvodnje, prometa, prijevoza, skladištenja, uporabe, uništavanja, istraživanja, ispitivanja i ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari, prodaje na malo pirotehničkih sredstava, oružja i streljiva te uvjeti za obavljanje djelatnosti proizvodnje, popravljanja, prepravljanja, skladištenja, prometa, nabave i prijevoza oružja, vođenja civilnih strelišta, označavanja, ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja te nadzor nad primjenom ovoga Zakona.

(2) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na pravne osobe te fizičke osobe – obrtnike (u daljnjem tekstu: obrt) koji obavljaju poslove iz stavka 1. ovoga članka za potrebe državnih tijela, kao i u slučaju kada pri obavljanju navedenih poslova koriste prostore državnih tijela, osim ako ovim Zakonom ili posebnim propisima nije drugačije uređeno.

(3) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na:

– ministarstvo nadležno za poslove obrane

– ministarstvo nadležno za unutarnje poslove (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

– druga državna tijela koja u obavljanju svoje djelatnosti koriste oružje

– strane oružane snage kada je tako određeno međunarodnim ugovorom.

Članak 2.

(1) Ovim Zakonom osigurava se provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2403 оd 15. prosinca 2015. o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo (Tekst značajan za EGP) (SL L 333, 19. 12. 2015.).

(2) Ovim Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose se sljedeće direktive:

– Direktiva Vijeća 91/477/EEZ od 18. lipnja 1991. o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (SL L 256, 13. 9. 1991.), kako je izmijenjena Direktivom 2008/51/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (SL L 179, 8. 7. 2008.)

– Direktiva Komisije 2008/43/EZ od 4. travnja 2008. o uspostavljanju sustava za identifikaciju i sljedivost eksploziva za civilnu uporabu u skladu s Direktivom Vijeća 93/15/EEZ) (Tekst značajan za EGP) (SL L 94, 5. 4. 2008.), kako je izmijenjena Direktivom Komisije 2012/4/EU od 22. veljače 2012. o izmjeni Direktive 2008/43/EZ o uspostavljanju sustava za identifikaciju i sljedivost eksploziva za gospodarsku uporabu u skladu s Direktivom Vijeća 93/15/EEZ (tekst značajan za EGP) (SL L 50, 23. 2. 2012.)

– Direktiva 2013/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje pirotehničkih sredstava na tržište (preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 178, 28. 6. 2013.)

– Direktiva 2014/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje eksploziva za civilnu uporabu na tržištu i nadzor nad njima (preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 96, 29. 3. 2014.).

(3) Ovaj Zakon notificiran je u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (Tekst značajan za EGP) (SL L 241, 17. 9. 2015.) pod brojem 2015/392/HR.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1) baruti su eksplozivne tvari koje izgaraju termičkom vodljivošću i primarno su namijenjeni potisku projektila, a dijele se na crne i malodimne barute koji služe za gospodarsku i sportsku uporabu

2) bitni dijelovi vatrenog oružja su cijev s ležištem metka, zatvarač za zatvaranje cijevi i kućište oružja koji su, kada su zasebni predmeti, uključeni u kategoriju oružja na koje su pričvršćeni ili bi trebali biti pričvršćeni

3) C.I.P. je Stalna međunarodna komisija za ispitivanje ručnog vatrenog oružja – Commission Internationale Permanente Pour d’Epreuve Des Armes à Feu Portatives

4) civilno strelište je građevina namijenjena sportsko-rekreativnom gađanju koja ispunjava tehničke i sigurnosne uvjete za uporabu oružja za samoobranu, lov i sport

5) delaboracija je postupak rastavljanja proizvoda punjenih eksplozivnim tvarima i streljiva na način da se eksplozivna tvar izdvaja od neeksplozivnih materijala koji se najčešće koriste za reciklažu, a eksplozivna tvar se dalje prerađuje ili uništava na propisan način

6) dijelovi vatrenog oružja su svi dijelovi ili zamjenski dijelovi oružja posebno osmišljeni za vatreno oružje i nužni za njegovo djelovanje, uključujući cijev, zatvarač, kućište (okvir), navlaku ili bubanj, te svaki uređaj osmišljen ili prilagođen za smanjivanje buke izazvane ispaljivanjem iz vatrenog oružja

7) distributer je svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu, a koja nije uvoznik ili proizvođač, koja stavlja eksplozivnu tvar na raspolaganje na tržištu

8) dobavljač je pravna osoba ili obrt koji uvozi ili unosi u zemlju eksplozivne tvari ili ih distribuira na području Europske unije, a posjeduje odobrenje za obavljanje poslova prometa eksplozivnim tvarima

9) eksplozivne tvari su eksplozivi, sredstva za iniciranje eksplozivnih tvari, pirotehnička sredstva, baruti, streljivo i proizvodi punjeni eksplozivnim tvarima, a u preporuci Ujedinjenih naroda za prijevoz opasnih tvari uvršteni su u klasu 1 opasnih tvari

10) ispitivanje vatrenog oružja je provjeravanje ispravnosti funkcioniranja oružja i ispravnosti pojedinih dijelova vatrenog oružja te kontrola izdržljivosti cijevi i drugih odgovarajućih dijelova pod određenim pritiskom

11) javni vatromet je istodobno ili uzastopno aktiviranje pirotehničkih proizvoda koje izvodi ovlaštena pravna osoba ili obrtnik, sukladno odredbama ovoga Zakona

12) mjesto određeno za vježbe gađanja je mjesto koje ispunjava tehničke i sigurnosne uvjete za provođenje vježbi gađanja

13) naprave su predmeti koji po svojim tehničkim svojstvima udovoljavaju definiciji oružja iz točke 14. ovoga članka, a izrađeni su za uzbunjivanje, signaliziranje, spašavanje života i imovine, humano ubijanje životinja ili podvodni ribolov te naprave namijenjene za industrijske ili tehničke svrhe, pod uvjetom da se koriste samo za navedene svrhe

14) obilježavanje žigom vatrenog oružja je utiskivanje propisanih žigova na bitne dijelove oružja za koje je ispitivanjem utvrđena ispravnost

15) ocjenjivanje sukladnosti je postupak utvrđivanja ispunjavanja temeljnih sigurnosnih zahtjeva koji se odnose na eksplozivnu tvar za koju se izdaje dokument o ocjeni sukladnosti

16) onesposobljavanje vatrenog oružja je onesposobljavanje svih bitnih dijelova vatrenog oružja na način da njihovim uklanjanjem, zamjenom ili izmjenom ne može biti vraćena njegova funkcija odnosno djelovanje kao vatrenog oružja

17) oružje je oružje iz kategorija A, B i C prema posebnom zakonu

18) označavanje vatrenog oružja je postupak kojim se trajno utiskuje podatak koji omogućuje identifikaciju proizvođača, zemlje i godine proizvodnje te serijski broj oružja

19) oznaka CE je oznaka kojom proizvođač označava da je eksplozivna tvar u skladu s mjerodavnim zahtjevima koji su utvrđeni u usklađenom zakonodavstvu Europske unije kojom se predviđa njezino stavljanje na tržište

20) pirotehnička sredstva su sva sredstva koja sadrže eksplozivne tvari ili eksplozivnu smjesu tvari namijenjenih za stvaranje topline, svjetla, zvuka, plina ili dima, ili kombinaciju takvih učinaka kroz samostalne egzotermne kemijske reakcije, a dijele se na kategorije F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 i P2

21) pirotehnička sredstva kategorije F1 su pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju vrlo nizak rizik i zanemarivu razinu buke, a koja su namijenjena za uporabu u ograničenim prostorima, uključujući i pirotehnička sredstva za vatromete namijenjena za uporabu unutar stambenih zgrada

22) pirotehnička sredstva kategorije F2 su pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju nizak rizik i nisku razinu buke i koja su namijenjena za vanjsku uporabu u ograničenim prostorima

23) pirotehnička sredstva kategorije F3 su pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju srednji rizik i koja su namijenjena za vanjsku uporabu na velikim otvorenim prostorima, a čija razina buke nije štetna za ljudsko zdravlje

24) pirotehnička sredstva kategorije F4 su pirotehnička sredstva za vatromete koja predstavljaju visok rizik i koja smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem (uobičajeno poznata kao sredstva za profesionalnu uporabu), a čija razina buke nije štetna za ljudsko zdravlje

25) pirotehnička sredstva kategorije T1 su pirotehnička sredstva za uporabu na pozornicama (pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima) koja predstavljaju nizak rizik

26) pirotehnička sredstva kategorije T2 su pirotehnička sredstva za uporabu na pozornicama (pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima) koja predstavljaju visok rizik, a kojima mogu rukovati samo osobe sa stručnim znanjem

27) pirotehnička sredstva kategorije P1 su ostala pirotehnička sredstva koja predstavljaju nizak rizik, u koja se ubrajaju i pirotehnička sredstva koja su sastavni dio opreme brodova za potrebe spašavanja na moru te pirotehnička sredstva koja se koriste u poljoprivredi, avionskom prometu i sličnim djelatnostima, a služe za rastjerivanje ptica

28) pirotehnička sredstva kategorije P2 su ostala pirotehnička sredstva koja predstavljaju visok rizik i kojima mogu rukovati samo osobe sa stručnim znanjem, a u koja se ubrajaju i rakete za obranu od tuče

29) poligon je ograđeni ili neograđeni prostor za ispitivanje eksplozivnih tvari koji se nalazi na sigurnoj udaljenosti od objekata, a sigurna udaljenost određuje se na temelju vrste eksplozivne tvari sukladno elaboratu

30) popravljanje oružja je otklanjanje kvarova na oružju i zamjena ili ugradnja ispravnih ili dodatnih dijelova oružja

31) posrednik u prometu vatrenim oružjem je pravna osoba ili obrtnik, osim trgovca oružjem, čija se djelatnost sastoji u cijelosti ili djelomično od kupnje, prodaje ili dogovaranja prijenosa oružja

32) potvrda krajnjeg korisnika je dokument koji izdaje ili na zahtjev krajnjeg korisnika ovjerava nadležno tijelo zemlje krajnjeg korisnika eksplozivne tvari i/ili vatrenog oružja

33) praćenje znači sustavno praćenje kretanja vatrenog oružja i, ako je to moguće, njegovih dijelova i komponenti te eksplozivnih tvari, od proizvođača do kupca, u svrhu pružanja pomoći nadležnim tijelima pri otkrivanju, istrazi i analiziranju nezakonite proizvodnje i trgovanja

34) prepravljanje oružja je prilagođavanje oružja drugom streljivu, zamjena ili ugradnja bitnih dijelova kod vatrenog oružja i drugi zahvati na oružju kojima se utječe na njegovo funkcioniranje ili na tehnička svojstva

35) pretovar je fizičko premještanje eksplozivnih tvari i oružja s jednog prijevoznog sredstva na drugo prijevozno sredstvo prilikom prijevoza

36) prijenosni spremnik (kontejner) je prijenosno skladište eksplozivnih tvari

37) prijenos (transfer) je kretanje eksplozivnih tvari i vatrenog oružja od dobavljača u jednoj državi članici do primatelja u drugoj državi članici Europske unije

38) prijevoz je svako fizičko premještanje eksplozivnih tvari i vatrenog oružja preko državne granice i područja Republike Hrvatske, a što ne uključuje prijevoz vatrenog oružja, pirotehničkih sredstava i streljiva za osobne potrebe građana

39) priručno skladište je prostorija čiji su građevinsko-tehnički i sigurnosni uvjeti propisani posebnim propisom, a koja služi za smještaj eksplozivnih tvari i/ili vatrenog oružja ovisno o namjeni priručnog skladišta

40) prodaja na malo je prodaja oružja, streljiva i njegovih dijelova (baruta, inicijalnih kapisli i kapisliranih čahura) te pirotehničkih sredstava kategorije F1, F2, F3, T1 i P1 u prodavaonicama koje imaju posebno odobrenje te prodaja pirotehničkih sredstava kategorije F1 u prodavaonicama koje nemaju posebno odobrenje ovoga Ministarstva

41) proizvodi punjeni eksplozivnim tvarima su proizvodi koji su punjeni eksplozivnim i/ili pirotehničkim smjesama i njihov je učinak ovisan o tim tvarima

42) proizvodnja eksplozivnih tvari je izrada, obrada ili prerada eksplozivnih tvari te montaža, demontaža i delaboracija eksplozivnih tvari

43) proizvodnja oružja je izrada novog oružja i/ili njegovih bitnih dijelova

44) promet eksplozivnih tvari je prodaja, kupnja, distribucija i ustupanje radi daljnje prodaje, osim prodaje na malo eksplozivnih tvari, kao i slijepog streljiva za tehničku namjenu kada se prodaje krajnjim korisnicima

45) promet oružja je prodaja i ustupanje radi daljnje prodaje te aktivnosti pri prijenosu, izvozu i uvozu, osim prodaje na malo u prodavaonicama koje imaju odobrenje Ministarstva

46) rukovanje eksplozivnim tvarima podrazumijeva radnje koje pri proizvodnji, ispitivanju, prometu, uporabi i maloprodaji, osim ako se radi o pirotehničkim sredstvima kategorije F1, poduzimaju osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom

47) sigurnost označava mjere sprječavanja nesreća, a u slučaju neuspjeha ublažavanje njihovih posljedica

48) skladišne i proizvodne građevine eksplozivnih tvari su građevine s pripadajućim ograđenim i nadziranim prostorima, a namijenjene su za proizvodnju i skladištenje te utovar ili istovar eksplozivnih tvari i moraju biti izgrađene i opremljene tako da je osigurana zaštita života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša

49) skladištenje je čuvanje eksplozivnih tvari i/ili oružja pri proizvodnji, prometu i uporabi eksplozivnih tvari te proizvodnji i prometu oružja u za to namijenjenim prostorima

50) sredstva za iniciranje eksplozivnih tvari su eksplozivna sredstva koja su namijenjena za aktiviranje odnosno iniciranje eksplozivnih tvari

51) slijepo streljivo je streljivo bez zrna ili projektila kojim se postiže efekt pucanja

52) streljivo je metak kao cjelina ili njegovi dijelovi, koji u sebi sadrže eksplozivne tvari, a koji se koriste u oružju

53) staro oružje je vrsta oružja definirana posebnim zakonom

54) tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti, uključujući ispitivanje, certifikaciju i pregled eksplozivnih tvari te uvjeta za ispitivanje pri proizvodnji

55) tormentacija je ispitivanje otpornosti vatrenog oružja odnosno bitnih dijelova vatrenog oružja opterećenih tlakom koji je najmanje za 25 % veći od maksimalno dozvoljenog za pojedini kalibar

56) uništavanje eksplozivnih tvari je potpuno uništenje eksplozivne tvari detonacijom i/ili izgaranjem ili pretvorba eksplozivne tvari u neeksplozivnu tvar različitim postupcima

57) uporaba eksplozivnih tvari je neposredno pripremanje za aktiviranje i aktiviranje eksplozivnih tvari

58) vatreno oružje je vrsta oružja definirana posebnim zakonom.

II. MJERE SIGURNOSTI

Članak 4.

(1) Pri obavljanju poslova iz članka 1. ovoga Zakona pravne osobe, obrti i udruge dužni su voditi brigu o zaštiti života i zdravlja ljudi i njihove imovine te provoditi sve mjere sigurnosti koje su utvrđene ovim Zakonom i na temelju njega donesenih propisa.

(2) Način provedbe mjera iz stavka 1. ovoga članka pravne osobe, obrti i udruge utvrđuju svojim općim ili drugim aktom.

(3) Opći ili drugi akt iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati i plan postupanja u slučaju nesreće ili drugih izvanrednih događaja (eksplozija, požar, provala i sl.).

(4) Pravne osobe, obrti i udruge dužne su upoznati sve osobe koje za njih obavljaju radnje vezane uz eksplozivne tvari, oružje i naprave s mjerama propisanim općim ili drugim aktom iz stavka 2. ovoga članka te ih propisno osposobljavati za postupanje u slučaju nesreće.

(5) Građevine u kojima se obavlja proizvodnja ili skladištenje eksplozivne tvari ili oružja ili naprava moraju biti pod stalnom tjelesnom ili tehničkom zaštitom, sukladno posebnom propisu kojim je utvrđeno područje tjelesne i tehničke zaštite.

(6) Pravne osobe, obrti i udruge koje uporabljuju ili na drugi način rukuju eksplozivnim tvarima i oružjem dužne su organizirati i nadzirati provođenje propisanih mjera zaštite.

(7) Pravne osobe, obrti i udruge iz stavka 1. ovoga članka koje su uporabile eksplozivne tvari dužne su zbrinuti ambalažu u kojoj su se nalazile eksplozivne tvari sukladno uputi proizvođača ili odgovorne osobe u pravnoj osobi ili obrtu ili osobe ovlaštene za zastupanje udruge.

(8) Ambalaža koja je namijenjena za pakiranje eksplozivnih tvari ne smije se koristiti u druge svrhe, osim u svrhe pakiranja onih eksplozivnih tvari za koje je ambalaža namijenjena.

(9) Pravne osobe, obrti i udruge koje se bave proizvodnjom, ispitivanjem, prometom, prodajom na malo i uporabom eksplozivnih tvari i/ili oružja dužne su o gubitku ili krađi eksplozivnih tvari i/ili oružja odmah po saznanju izvijestiti Ministarstvo.

(10) Prilikom prijevoza eksplozivnih tvari ili vatrenog oružja preko područja Republike Hrvatske pravna osoba ili obrt na koji odobrenje za prijevoz glasi dužan je, u slučaju nesreće, zbrinuti eksplozivne tvari i/ili oružje i ambalažu u kojoj su se nalazile eksplozivne tvari ili oružje na propisan način, a u slučaju gubitka ili krađe eksplozivne tvari ili vatrenog oružja, odmah po saznanju o gubitku ili krađi izvijestiti Ministarstvo.

(11) Pravne osobe, obrti i udruge koje su obavljale poslove proizvodnje, prometa ili uporabe eksplozivnih tvari i/ili oružja i/ili naprava dužne su prije prestanka obavljanja navedene djelatnosti preostale eksplozivne tvari i/ili oružje i/ili naprave uništiti ili prodati ili predati pravnoj osobi ili obrtu koji ima odobrenje za proizvodnju, promet ili uporabu eksplozivnih tvari i/ili oružja i/ili naprava te ispuniti sve obveze utvrđene odredbama ovoga Zakona.

(12) Ministar nadležan za unutarnje poslove (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom će utvrditi obveze i postupke pravnih osoba, obrta i udruga u provedbi mjera iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Fizička osoba (u daljnjem tekstu: građanin) koja za potrebe pravne osobe, obrta ili udruge sudjeluje u poslovima iz članka 1. ovoga Zakona na način da neposredno rukuje eksplozivnim tvarima ili oružjem mora biti zdravstveno sposobna, stručno osposobljena i osposobljena za rad na siguran način za obavljanje tih poslova.

(2) Zdravstvena sposobnost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se uvjerenjem koje izdaje zdravstvena ustanova ili trgovačko društvo koje obavlja djelatnost medicine rada ili specijalist medicine rada u privatnoj praksi.

(3) Stručno osposobljavanje za rad s eksplozivnim tvarima iz stavka 1. ovoga članka provodi se po programu i na način koji pravilnikom propisuje ministar, a provode ga ustanove sukladno propisima o obrazovanju odraslih.

(4) Stručno osposobljavanje vozača za prijevoz eksplozivnih tvari iz stavka 1. ovoga članka provodi se po programu i na način koji pravilnikom propisuje ministar nadležan za promet, a provode ga ustanove koje za to imaju odobrenje ministarstva nadležnog za promet.

(5) Stručno osposobljavanje za rukovanje vatrenim oružjem provodi Ministarstvo ili ustanove i druge pravne osobe koje posjeduju odobrenje Ministarstva za tu vrstu djelatnosti, izdano uz odgovarajuću primjenu odredaba članka 23. ovoga Zakona, po programu i na način koji pravilnikom propisuje ministar, a dokazuje se ispravom iz koje je vidljivo da građanin raspolaže tehničkim znanjem i vještinama za pravilnu uporabu vatrenog oružja te da poznaje propise koji se odnose na posjedovanje vatrenog oružja.

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, građanin koji obavlja pomoćne poslove pri proizvodnji, prometu, prijevozu ili uporabi eksplozivnih tvari i/ili oružja i/ili naprava (prenošenje, utovar, istovar i sl.) nije dužan biti stručno osposobljen te nije dužan posjedovati uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, a može sudjelovati u poslovima iz članka 1. ovoga Zakona samo pod nadzorom odgovorne osobe koja je stručno osposobljena i ako pisanom izjavom potvrdi da je upoznat s opasnostima i sigurnim načinom rada.

(7) Poslove iz članka 1. ovog Zakona mogu obavljati i državljani država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak, imaju dokaz o stručnoj osposobljenosti i zdravstvenoj sposobnosti izdan u matičnoj državi, imaju sklopljen ugovor o radu s pravnom osobom ili obrtnikom koji ima odobrenje za obavljanje djelatnosti navedene u članku 1. ovog Zakona u Republici Hrvatskoj te znaju hrvatski jezik i latinično pismo.

(8) Znanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma dokazuje se svjedodžbom odnosno diplomom o završenom školovanju na hrvatskom jeziku ili drugom odgovarajućom ispravom nadležne obrazovne ustanove.

(9) Znanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma za osobe koje nisu izravni govornici potrebno je na razini stupnja znanja B1, što se dokazuje potvrdom s referentnim stupnjem znanja.

Članak 6.

(1) Pravne osobe, obrti i udruge kojima je odobreno obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Zakona dužni su obavijestiti Ministarstvo o prestanku obavljanja odobrene djelatnosti te o statusnim promjenama, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(2) Pravne osobe, obrti i udruge kojima je odobreno obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Zakona za građanina kojeg namjeravaju zaposliti za obavljanje poslova s eksplozivnim tvarima i/ili oružjem, osim odgovorne osobe na koju se primjenjuju odgovarajuće odredbe ovoga Zakona, dužni su Ministarstvu dostaviti ime, prezime i OIB tog građanina kako bi se utvrdilo ispunjava li uvjete propisane člankom 8. stavkom 3. podstavcima 1. i 2. ovoga Zakona.

(3) Pravna osoba, obrt ili udruga, u slučaju potrebe obavljanja specifičnih radnji za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Zakona, može radi obavljanja takve radnje, uz suglasnost Ministarstva, angažirati pravnu osobu ili obrt registriran za takvu vrstu djelatnosti ili građanina koji za takvu vrstu djelatnosti posjeduje potrebna specifična znanja i sposobnosti.

(4) Suglasnost iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo izdaje na temelju zahtjeva pravne osobe, obrta ili udruge. U slučaju angažiranja građanina za obavljanje specifičnih radnji za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Zakona, uz zahtjev je potrebno, radi provođenja sigurnosnih provjera, osim podataka iz stavka 2. ovoga članka, dostaviti i dokaze o stručnoj osposobljenosti i zdravstvenoj sposobnosti građanina.

(5) Ako pravna osoba ili obrt želi obavljati djelatnosti vezane uz razvoj, proizvodnju, modernizaciju, remont, popravljanje, prepravljanje, ispitivanje ili promet oružjem kategorije A koje je na Popisu robe vojne namjene, Ministarstvo će, prije izdavanja odobrenja za takve djelatnosti, zatražiti suglasnost ministarstva nadležnog za poslove obrane. Svako izdano odobrenje Ministarstvo će dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove obrane u roku od 15 dana od dana izdavanja.

(6) U slučaju promjena vezanih za pravne osobe ili obrte koji obavljaju djelatnosti vezane uz razvoj, proizvodnju, modernizaciju, remont, popravljanje, prepravljanje, ispitivanje ili promet oružjem kategorije A koje je na Popisu robe vojne namjene, Ministarstvo će o nastalim promjenama izvijestiti ministarstvo nadležno za poslove obrane u roku od 15 dana od dana saznanja o nastaloj promjeni.

(7) Na rješenje kojim se odbija davanje suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 7.

(1) Ako se u postupku izdavanja ili nakon izdanog odobrenja za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Zakona utvrde nove činjenice koje predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi i njihovu imovinu te javnu sigurnost i koje se ne mogu otkloniti drugim sredstvima, Ministarstvo može zatražiti dodatne dokaze, naložiti dodatne mjere ili ukinuti izdano odobrenje.

(2) Ministar može iz sigurnosnih razloga naredbom zabraniti prodaju i uporabu pojedinih eksplozivnih tvari i/ili oružja, a naredba se mora priopćiti putem sredstava javnog priopćavanja.

III. TEHNIČKI ZAHTJEVI TE POSTUPCI ZA UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI

Ispitivanje, označavanje i stavljanje na tržište eksplozivnih tvari

Članak 8.

(1) Pravna osoba ili obrt može obavljati poslove ispitivanja eksplozivnih tvari kada za to dobije odobrenje Ministarstva.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka potrebno je priložiti sljedeće:

– ispravu iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtniku (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB)

– akt o imenovanju odgovorne osobe za ispitivanje eksplozivnih tvari u pravnoj osobi odnosno obrtu te dokaz da je ona zaposlena u pravnoj osobi ili obrtu, na neodređeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o radu

– podatke (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB) o osobama koje će rukovati eksplozivnim tvarima pri ispitivanju, koje su zaposlene u pravnoj osobi ili obrtu sukladno odredbama Zakona o radu

– dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja ispitnog laboratorija

– dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja prostora i/ili građevine za ispitivanje eksplozivnih tvari na poligonu

– dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja skladišta za navedene namjene, koje mora imati uporabnu dozvolu ili dokaz o posjedovanju priručnog skladišta izgrađenog u sklopu ispitnog laboratorija

– dokaz da stranac iz stavka 3. podstavka 3. ovoga članka zna hrvatski jezik i latinično pismo

– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka 4. podstavaka 5. i 6. ovoga članka

– naziv banke i broj pravovaljanog računa kod banke čiji je deponent i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka dužna je ispunjavati sljedeće uvjete:

– da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili je stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te zna hrvatski jezik i latinično pismo.

(4) Osoba iz stavka 2. podstavaka 2. i 3. ovoga članka dužna je ispunjavati sljedeće uvjete:

– da ima navršenih 18 godina života

– da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili je stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te zna hrvatski jezik i latinično pismo

– da je zdravstveno sposobna za rukovanje eksplozivnim tvarima pri proizvodnji i

– da je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima pri proizvodnji.

(5) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja sljedeće:

– dokaz o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar iz kojeg mora biti vidljivo da ima registriranu djelatnost za koju je zatraženo odobrenje

– dokaz da je nadležno tijelo za akreditaciju utvrdilo da je pravna osoba ili obrt stručno i tehnički osposobljen za provedbu poslova ispitivanja eksplozivnih tvari u postupku ocjenjivanja sukladnosti

– dokaz da osoba koja je odgovorna za ispitivanje eksplozivnih tvari i osobe koje će rukovati eksplozivnim tvarima pri ispitivanju nisu pravomoćno osuđene ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– dokaz da osobe iz podstavka 3. ovoga stavka nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište i

– dokaz da su osobe iz podstavka 3. ovoga stavka hrvatski državljani i da imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak.

(6) Pravna osoba ili obrt koji obavlja poslove ispitivanja eksplozivnih tvari dužan je najkasnije 72 sata prije izuzimanja uzoraka obavijestiti Ministarstvo o izuzimanju uzoraka eksplozivnih tvari za potrebe ispitivanja.

(7) Poslove ispitivanja eksplozivnih tvari pravna osoba ili obrt obavlja u skladu s važećim normama Europske unije objavljenim u Službenom glasilu Europske unije.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, za ona ispitivanja eksplozivnih tvari za koja nisu objavljene važeće norme Europske unije ispitivanja se obavljaju prema tehničkim specifikacijama i posebnim propisima i standardima.

(9) Pravna osoba ili obrt koji ima odobrenje Ministarstva za proizvodnju eksplozivnih tvari može provoditi ispitivanja eksplozivnih tvari u svrhu kontrole vlastite proizvodnje, bez posebnog odobrenja Ministarstva.

(10) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za ispitivanje eksplozivnih tvari ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(11) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je izdano odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, pravna osoba ili obrt na koji navedeno odobrenje glasi dužan je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(12) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako pravna osoba ili obrt na koji odobrenje glasi prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je navedeno odobrenje izdano ili na zahtjev pravne osobe ili obrta na koji odobrenje glasi.

(13) Protiv rješenja iz stavaka 1., 10. i 12. ovoga članka nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 9.

(1) Eksplozivne tvari smiju se staviti na tržište kada Ministarstvo izda odobrenje za stavljanje u promet i uporabu eksplozivnih tvari.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na zahtjev proizvođača ili dobavljača.

(3) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće:

– dokument o sukladnosti s tehničkim propisom

– upute za sigurnu uporabu i uništavanje eksplozivnih tvari i ambalaže

– podatke o načinu označavanja eksplozivnih tvari i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(4) Dokument, upute i podaci iz stavka 3. ovog članka moraju biti napisani razumljivo, na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

(5) Eksplozivne tvari smiju se prevoziti, stavljati u promet i uporabljivati samo u izvornoj ambalaži, koja je ispitana i označena sukladno odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenog propisa o označavanju eksplozivnih tvari.

(6) U svrhu promidžbe ambalaža za eksplozivne tvari može se izložiti na sajmovima, izložbama i prodajnim prostorima koji imaju odobrenje Ministarstva.

(7) Na rješenje iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8) Ministar pravilnikom propisuje način označavanja eksplozivnih tvari.

Članak 10.

(1) Sukladnost eksplozivne tvari, osim eksplozivnih tvari koje se ispituju po posebnim propisima ili standardima, s tehničkim propisom u postupku ocjenjivanja sukladnosti osigurava se provedbom jedne od sljedećih radnji:

a) EU ispitivanje tipa (modul B) i po izboru proizvođača jedan od sljedećih postupaka:

– sukladnost s tipom, koja se temelji na unutarnjem upravljanju proizvodnjom i nadziranim provjerama proizvoda u nasumičnim vremenskim razmacima (modul C2)

– sukladnost s tipom, koja se temelji na osiguranju kvalitete proizvodnog procesa (modul D),

– sukladnost s tipom, koja se temelji na osiguranju kvalitete proizvoda (modul E)

– sukladnost s tipom, koja se temelji na provjeri proizvoda (modul F) – odnosi se samo na eksplozive

b) sukladnost koja se temelji na pojedinačnoj provjeri proizvoda (modul G)

c) sukladnost koja se temelji na potpunom osiguranju kvalitete (modul H) – odnosi se samo na pirotehnička sredstva kategorije F4.

(2) Sukladnost streljiva propisana je regulativom C.I.P.-a.

Članak 11.

(1) Pravna osoba ili obrt koji ima odobrenje za proizvodnju eksplozivnih tvari smije proizvoditi i koristiti eksplozivne tvari koje nisu ispitane i označene sukladno odredbama članka 10. ovoga Zakona samo ako su eksplozivne tvari namijenjene za potrebe ispitivanja proizvoda vlastite proizvodnje, za čije ispitivanje se koriste eksplozivne tvari proizvedene po posebnoj specifikaciji.

(2) Pravna osoba ili obrt koji ima odobrenje za proizvodnju eksplozivnih tvari smije proizvoditi i stavljati u promet eksplozivne tvari koje nisu ispitane i označene sukladno odredbama članka 10. ovoga Zakona ako se radi o eksplozivnim tvarima proizvedenim u malim serijama po posebnoj specifikaciji krajnjeg korisnika za potrebe vlastite proizvodnje ili ako je krajnji korisnik državno tijelo ili ako je krajnji korisnik u državi koja ne priznaje ispitivanje eksplozivnih tvari sukladno odredbama članka 10. ovoga Zakona. Jedinično pakiranje mora nositi oznaku proizvođača, kao i ostale potrebne tehničke podatke.

Članak 12.

(1) Stručne poslove u postupku ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari mogu obavljati pravne osobe ili obrti kada dobiju odobrenje Ministarstva.

(2) Odobrenje za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izdaje na zahtjev pravnim osobama ili obrtima za koje hrvatsko nacionalno akreditacijsko tijelo utvrdi da su stručno i tehnički osposobljeni za provedbu poslova u postupku ocjenjivanja sukladnosti te ako udovoljavaju zahtjevima utvrđenim propisom iz stavka 10. ovoga članka.

(3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se pravnoj osobi ili obrtu, na rok od četiri godine, uz mogućnost produženja svake četiri godine.

(4) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno ishoditi za radnje koje u postupku ocjenjivanja sukladnosti obavlja proizvođač.

(5) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće:

– ispravu iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtu (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB)

– popis u kojem su navedeni vrsta i opseg poslova i radnji, eksplozivne tvari odnosno skupine eksplozivnih tvari za koje se traži izdavanje odobrenja te tehničku specifikaciju eksplozivnih tvari

– dokaz o ispunjavanju uvjeta glede osoblja, sredstava i opreme, tehničke sposobnosti, samostalnosti i neovisnosti osoblja te nepristranosti i čuvanju poslovne tajne uz dodatak specifičnih uvjeta za eksplozivne tvari ili skupinu eksplozivnih tvari

– odluku o imenovanju odgovorne osobe za eksplozivne tvari ili skupinu eksplozivnih tvari za koje se traži izdavanje odobrenja te dokaze da ta osoba ispunjava uvjete propisane u članku 8. stavku 4. podstavcima 5. i 6. ovoga Zakona, kao i dokaz da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni odnosno stručni studij iz područja tehničkih znanosti

– podatke o tehničkoj opremljenosti, osoblju i lokacijama na kojima će se obavljati poslovi ocjenjivanja sukladnosti

– statut i/ili drugi opći akt iz kojega je vidljivo da je osoba ispunila druge uvjete određene propisom iz stavka 10. ovoga članka i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(6) Dokazima iz stavka 5. podstavka 3. ovoga članka smatra se potvrda o akreditaciji prema odgovarajućoj hrvatskoj normi, uz dodatak specifičnih uvjeta za eksplozivne tvari ili skupinu eksplozivnih tvari, koju je izdalo hrvatsko nacionalno akreditacijsko tijelo, ili potvrda hrvatskog nacionalnog akreditacijskog tijela o ispunjavanju propisanih uvjeta.

(7) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja sljedeće:

– dokaz o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar iz kojeg mora biti vidljivo da ima registriranu djelatnost za koju je zatraženo odobrenje

– dokaz da je nadležno tijelo za akreditaciju utvrdilo da je pravna osoba ili obrt stručno i tehnički osposobljen za provedbu stručnih poslova u postupku ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari

– dokaz da osobe iz stavka 5. podstavaka 1., 3. i 4. ovoga članka nisu pravomoćno osuđene ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– dokaz da osobe iz podstavka 3. ovoga stavka nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište i

– dokaz da su osobe iz podstavka 3. ovoga stavka hrvatski državljani i da imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak.

(8) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, pravna osoba i obrt na koji navedeno odobrenje glasi dužan je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(9) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za ocjenjivanje sukladnosti ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavaka 5. i 7. ovoga članka.

(10) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka pravnoj osobi ili obrtu na koji odobrenje glasi ako prestanu ispunjavati uvjete koji se odnose na stručnu ili tehničku osposobljenost iz stavka 2. ovoga članka ili na zahtjev pravne osobe ili obrta na koji odobrenje glasi.

(11) Protiv rješenja iz stavaka 1., 9. i 10. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(12) Ministarstvo izvješćuje Europsku komisiju o tijelima koja su ovlaštena za provedbu ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari te svim informacijama koje se odnose na temelj za prijavljivanje ili održavanje stručne sposobnosti dotičnog tijela.

(13) Ministar pravilnikom propisuje tehničke zahtjeve za eksplozivne tvari, sigurnosne zahtjeve za pirotehnička sredstva te uvjete za njihovu podjelu, tehničko-sigurnosne uvjete za poligon, postupke za ocjenjivanje sukladnosti i način priznavanja valjanosti isprava i oznaka o sukladnosti koje su izdane u inozemstvu.

Članak 13.

(1) Isprave i oznake o sukladnosti koje su izdala ovlaštena tijela u zemljama Europske unije priznaju se u Republici Hrvatskoj.

(2) Ako pravna osoba ili obrt nisu zadovoljni nalazom provjere sukladnosti ovlaštenog tijela Europske unije, mogu putem Ministarstva zatražiti provjeru sukladnosti proizvoda od drugog ovlaštenog tijela na području Europske unije.

(3) U slučaju da su rezultati provjere sukladnosti proizvoda drugog ovlaštenog tijela različiti od rezultata ovlaštenog tijela iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo će od trećeg ovlaštenog tijela zatražiti novu provjeru sukladnosti proizvoda čije će rezultate smatrati konačnim.

(4) Troškove provjere sukladnosti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka snosi pravna osoba ili obrt koji je zatražio navedenu provjeru.

(5) Ako ponovljeno ispitivanje od strane trećeg ovlaštenog tijela potvrdi da ispitivani uzorci ne odgovaraju propisanim tehničkim zahtjevima, Ministarstvo će zabraniti promet i uporabu eksplozivnih tvari zbog kojih je postupak ponovnog ispitivanja proveden, a proizvođač ili dobavljač eksplozivnih tvari u Republici Hrvatskoj dužan je uništiti ih ili vratiti proizvođaču u roku od 30 dana od dana obavijesti.

(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 14.

(1) Ministarstvo može, u redovitim i izvanrednim pregledima, radi provjere sukladnosti, uzimati uzorke eksplozivnih tvari koje su u prometu.

(2) Ministarstvo će privremeno zabraniti promet i uporabu eksplozivnih tvari, do utvrđivanja sukladnosti, ako postoji sumnja da bi daljnja uporaba eksplozivnih tvari mogla ugroziti živote i zdravlje ljudi, njihovu imovinu i okoliš.

(3) Ministarstvo će zabraniti promet i uporabu eksplozivnih tvari iz stavka 2. ovoga članka ako uzeti uzorak ne odgovara propisanim tehničkim zahtjevima, a proizvođač ili dobavljač ih je dužan uništiti u roku od 30 dana od dana obavijesti odnosno vratiti proizvođaču o vlastitom trošku.

(4) Provjeru sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka obavljaju pravne osobe i obrti iz članka 12. stavka 1. i članka 13. ovoga Zakona, a troškove provjere sukladnosti snosi proizvođač ili dobavljač koji je eksplozivnu tvar stavio na tržište, ako se utvrdi da uzorak ne odgovara propisanim tehničkim zahtjevima, odnosno Ministarstvo, ako uzorak odgovara propisanim tehničkim zahtjevima.

(5) Ako ovlašteni laboratorij prilikom ispitivanja eksplozivnih tvari utvrdi da oni ne odgovaraju propisanim tehničkim zahtjevima, dužan je o tome izvijestiti Ministarstvo najkasnije 72 sata nakon ispitivanja.

(6) Ako pravne osobe ili obrti koji imaju odobrenje Ministarstva za obavljanje djelatnosti proizvodnje i/ili prometa eksplozivnih tvari uoče da eksplozivne tvari koje su u njihovu posjedu ne odgovaraju tehničkim zahtjevima, o tome odmah po saznanju izvješćuju Ministarstvo koje poduzima daljnje mjere.

(7) U slučajevima iz stavaka 5. i 6. ovoga članka Ministarstvo će izvijestiti Europsku komisiju.

Označavanje, ispitivanje, obilježavanje žigom i stavljanje na tržište vatrenog oružja, naprava i oružja kategorije C

Članak 15.

(1) Vatreno oružje i njegovi bitni dijelovi koji se proizvode i/ili stavljaju na tržište na području Republike Hrvatske moraju biti označeni, ispitani i obilježeni žigom. Naprave i oružje kategorije C moraju biti označeni i ispitani.

(2) Vatreno oružje i njegovi bitni dijelovi te naprave i oružje iz kategorije C moraju biti označeni jedinstvenom oznakom s imenom proizvođača, zemljom ili mjestom proizvodnje, serijskim brojem i godinom proizvodnje (ako nije dio serijskog broja) ili drugom jedinstvenom oznakom čije je korištenje jednostavno, a sadrži brojčani ili slovno-brojčani kod koji svim državama omogućava lako identificiranje zemlje u kojoj je vatreno oružje, naprava ili oružje kategorije C proizvedeno.

(3) Označavanje novoproizvedenog oružja i naprava iz stavka 2. ovog članka obavlja proizvođač, a označavanje oružja koje se prvi put stavlja na tržište Europske unije mogu obavljati pravne osobe i obrti iz članka 23. stavka 1. i članka 25. stavka 1. ovoga Zakona. Oznaka se stavlja na sve bitne dijelove vatrenog oružja. Uništenjem oznake ili bilo kojeg njezinog dijela oružje postaje nezakonito.

(4) Ispitivanje vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava sastoji se od ispitivanja radi kontrole kvalitete pri proizvodnji, koje obavlja proizvođač, i ispitivanja radi obilježavanja žigom vatrenog oružja.

(5) Ispitivanje radi obilježavanja žigom vatrenog oružja može obavljati pravna osoba ili obrt koji od Ministarstva dobije za to odobrenje, a koji u okviru svoje djelatnosti ne smije obavljati poslove proizvodnje i prometa oružja i dijelova za oružje.

(6) Vatreno oružje koje se proizvodi odnosno stavlja na tržište u Republici Hrvatskoj mora biti ispitano sukladno regulativi C.I.P.-a.

(7) Obilježavanje žigom vatrenog oružja obavlja ovlaštena pravna osoba ili obrt koji je obavio ispitivanje.

(8) Ispitivanju i obilježavanju žigom podliježe i vatreno oružje kod kojega je prepravkom zamijenjen ili izmijenjen njegov bitni dio.

(9) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je izdano odobrenje iz stavka 5. ovoga članka pravna osoba ili obrt na koji navedeno odobrenje glasi dužan je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(10) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz stavka 5. ovoga članka ako pravna osoba ili obrt na koji odobrenje glasi prestane ispunjavati propisane uvjete ili na zahtjev pravne osobe ili obrta na koji navedeno odobrenje glasi.

(11) Protiv rješenja iz stavaka 5. i 10. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(12) Ministar će pravilnikom propisati način ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava.

(13) Oružje iz kategorije C koje se nalazi u posjedu pravnih osoba ili obrta ili udruga ili građana, a služi za izvođenje glasnog pucanja pravna osoba ili obrt ili udruga ili građanin dužni su označiti propisanom oznakom u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika iz stavka 12. ovog članka.

(14) Označavanje oružja iz stavka 13. ovog članka obavlja Ministarstvo.

Članak 16.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova ispitivanja radi obilježavanja žigom vatrenog oružja potrebno je priložiti sljedeće:

– ispravu iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtniku (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB)

– akt o imenovanju odgovorne osobe za ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja te dokaz da je ona zaposlena u pravnoj osobi ili obrtu na neodređeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o radu

– podatke (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB) o odgovornoj osobi za ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja

– podatke (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB) o osobama koje će rukovati oružjem pri ispitivanju i obilježavanju žigom vatrenog oružja, dokaz da su one zaposlene u pravnoj osobi ili obrtu sukladno odredbama Zakona o radu

– dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja prostora u kojem će se obavljati ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja te uporabnu dozvolu za građevinu u kojoj se nalazi taj prostor

– dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih pravilima C.I.P.-a

– tehnološki elaborat o postupku ispitivanja i obilježavanja žigom

– dokaz da stranac iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka zna hrvatski jezik i latinično pismo

– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka 3. podstavaka 2. i 3. ovoga članka

– naziv banke i broj pravovaljanog računa banke čiji je deponent i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(2) Odgovorna osoba iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka dužna je ispunjavati sljedeće uvjete:

– da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište i

– da je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili je stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te zna hrvatski jezik i latinično pismo.

(3) Osim uvjeta navedenih u stavku 2. ovoga članka, odgovorna osoba iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka dužna je ispunjavati i sljedeće uvjete:

– da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni odnosno stručni studij iz područja tehničkih znanosti

– da je stručno osposobljena za rukovanje oružjem i

– da je zdravstveno sposobna za posjedovanje oružja.

(4) Osobe iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka dužne su ispunjavati sljedeće uvjete:

– da imaju navršenih 18 godina života

– da nisu pravomoćno osuđene ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– da nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– da su zdravstveno sposobne za posjedovanje oružja

– da su stručno osposobljene za rukovanje oružjem i

– da su hrvatski državljani i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te znaju hrvatski jezik i latinično pismo.

(5) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja sljedeće:

– dokaz o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar iz kojeg mora biti vidljivo da ima registriranu djelatnost za koju je zatraženo odobrenje

– dokaz da osoba koja je odgovorna za ispitivanje radi obilježavanja žigom vatrenog oružja i osobe koje će rukovati oružjem pri ispitivanju nisu pravomoćno osuđene ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– dokaz da osobe iz podstavka 2. ovoga stavka nisu pravomoćno osuđene za prekršaj s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište i

– dokaz da su osobe iz podstavka 2. ovoga stavka hrvatski državljani i da imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak.

(6) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(7) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je izdano odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, pravna osoba ili obrt na koji navedeno odobrenje glasi dužan je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(8) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako pravna osoba ili obrt na koji odobrenje glasi prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je navedeno odobrenje izdano ili na zahtjev pravne osobe ili obrta na koji odobrenje glasi.

(9) Protiv rješenja iz stavaka 1., 6. i 8. ovoga članka nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 17.

(1) Odredbe članka 15. ovoga Zakona ne primjenjuju se na:

– vatreno oružje čija je namjena isključivo za istraživačke svrhe

– staro oružje

– oružje iz kategorije A prema posebnom propisu

– vatreno oružje koje se proizvodi u Republici Hrvatskoj u svrhu prodaje kupcima izvan područja Republike Hrvatske u zemlje koje ne priznaju ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja sukladno regulativi C.I.P.-a

– vatreno oružje koje se prenosi iz vlasništva državnih tijela Republike Hrvatske u vlasništvo pravne osobe ili obrta ili u vlasništvo građana za osobne potrebe, ako je ispitano i obilježeno žigom ili ako se prenosi u vlasništvo pravne osobe ili obrta u svrhu prodaje kupcima izvan područja Republike Hrvatske u zemlje koje ne priznaju ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja sukladno regulativi C.I.P.-a

– vatreno oružje koje se proizvodi za potrebe oružanih snaga, policije ili drugih državnih tijela ili se za tu namjenu prenosi ili izvozi iz Republike Hrvatske.

(2) Ako vatreno oružje iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka nije označeno jedinstvenom oznakom iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona, mora biti označeno oznakom koja će omogućiti identifikaciju godine i zemlje iz koje se uvozi ili izvozi ili prenosi odnosno godinu i zemlju koja ga je prenijela u vlasništvo građana.

(3) Vatreno oružje iz stavka 1. podstavaka 3. i 4. ovoga članka podliježe označavanju koje će omogućiti identifikaciju proizvođača, serijski broj oružja, godinu i zemlju proizvodnje.

(4) Vatreno oružje koje se prenosi iz vlasništva državnih tijela Republike Hrvatske u vlasništvo pravnih osoba ili obrta za civilnu uporabu ili u vlasništvo građana za osobne potrebe mora biti označeno godinom prenošenja i oznakom Republike Hrvatske, a označavanje obavlja državno tijelo iz čijeg vlasništva oružje prelazi u vlasništvo pravnih osoba ili obrtnika ili građana.

(5) Vatreno oružje iz stavka 1. postavka 6. ovog članka mora biti označeno sukladno odredbi članka 15. stavka 2. ovoga Zakona.

IV. PROIZVODNJA, ISTRAŽIVANJE I SKLADIŠTENJE

Opći uvjeti

Članak 18.

(1) Pravna osoba ili obrt smije započeti proizvoditi eksplozivne tvari ili oružje ili naprave kada od Ministarstva dobije odobrenje za proizvodnju.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može biti vremenski ograničeno te sadržavati dodatne mjere ako Ministarstvo utvrdi da su one potrebne radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove imovine i zaštite okoliša.

(3) Protiv rešenja kojim se odbija izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 19.

(1) Eksplozivne tvari mogu se skladištiti samo u građevinama i prostorima namijenjenim za skladištenje eksplozivnih tvari, a oružje, naprave i dijelovi oružja mogu se skladištiti samo u skladištima namijenjenim za skladištenje oružja, u količinama koje ne smiju biti veće od utvrđenog maksimalnog kapaciteta skladišta.

(2) Građevine i prostori za proizvodnju i/ili skladištenje eksplozivnih tvari, oružja i bitnih dijelova oružja moraju biti izgrađeni i opremljeni tako da je osigurana zaštita života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša.

(3) Građevine u kojima se proizvode i/ili skladište eksplozivne tvari, oružje i bitni dijelovi oružja smiju se graditi samo u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje gradnja, a prijenosne spremnike namijenjene skladištenju eksplozivnih tvari dozvoljeno je postavljati uz prethodno odobrenje Ministarstva. Građevine za proizvodnju i skladištenje eksplozivnih tvari, oružja i bitnih dijelova oružja moraju biti izgrađene sukladno uvjetima koji su propisani ovim Zakonom i propisima o proizvodnji i skladištenju eksplozivnih tvari, oružja i bitnih dijelova oružja.

(4) Iznimno, eksplozivne tvari i oružje mogu se skladištiti i u priručnom skladištu koje može biti izgrađeno u sklopu prodavaonice oružja i streljiva, prodavaonice pirotehničkih sredstava, prostora u kojem se obavlja popravljanje i prepravljanje oružja, prostora u kojem se obavlja djelatnost za čije je obavljanje predviđena uporaba oružja, prostora pravnih osoba, obrtnika ili udruga koji imaju odobrenje za uporabu i/ili promet eksplozivnih tvari, proizvodnog pogona za proizvodnju oružja, proizvodnog pogona za proizvodnju eksplozivnih tvari, ispitnog laboratorija, zračne luke te lansirne postaje za obranu od tuče, uz uvjet da ukupne količine pirotehničkih sredstava ne prelaze 60 kg netomase pirotehničke smjese po m2 prostora, a maksimalno 300 kg netomase pirotehničke smjese ako se priručno skladište nalazi u sklopu poslovne građevine ili maksimalno 150 kg netomase pirotehničke smjese ako se priručno skladište nalazi u sklopu poslovno-stambene građevine. Ako se u priručnom skladištu skladište ostale eksplozivne tvari, maksimalna količina ne smije prelaziti 12 kg ekvivalentno masi TNT-a. Priručno skladište služi isključivo za potrebe djelatnosti koja se obavlja u prostoru u sklopu kojega je izgrađeno, a može ga koristiti samo jedna pravna osoba, obrtnik ili udruga.

(5) Eksplozivne tvari mogu se skladištiti i u privremeno postavljenom prijenosnom spremniku za skladištenje eksplozivnih tvari, za koje je Ministarstvo izdalo odobrenje za postavljanje i uporabu.

(6) Prijenosni spremnik iz stavka 5. ovog članka može se postaviti za potrebe protuminskog djelovanja, izgradnje prometne infrastrukture te drugih privremenih radilišta.

(7) Za potrebe protuminskog djelovanja spremnik iz stavka 5. ovog članka može se postaviti unutar radilišta, uz prethodno odobrenje Ministarstva ili izvan granica radilišta, sukladno propisima o gradnji. U vrijeme trajanja radova protuminskog djelovanja prijenosni spremnik može se koristiti i za druga radilišta koja međusobno nisu udaljena više od 100 km.

(8) Ministarstvo sudjeluje u postupku izdavanja potrebnih dozvola za građevine iz stavka 3. ovoga članka po zakonu kojim se uređuje gradnja.

(9) Ministar će, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo, pravilnikom propisati tehničke uvjete za proizvodne, istraživačke i skladišne građevine, uvjete za smještaj u prostoru, mjere zaštite okoliša, sigurnosne mjere te kapacitete i način skladištenja eksplozivnih tvari i/ili oružja.

Proizvodnja eksplozivnih tvari

Članak 20.

(1) Pravna osoba ili obrt može proizvoditi eksplozivne tvari u građevinama (stacionarna proizvodnja) i na radilištu (proizvodnja na mjestu uporabe) kada od Ministarstva dobije odobrenje za proizvodnju eksplozivnih tvari.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za stacionarnu proizvodnju potrebno je priložiti sljedeće:

– ispravu iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtniku (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB)

– akt o imenovanju odgovorne osobe za proizvodnju eksplozivnih tvari u pravnoj osobi odnosno obrtniku te dokaz da je ona zaposlena u pravnoj osobi ili obrtu na neodređeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o radu

– podatke (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB) o osobama koje će rukovati eksplozivnim tvarima pri proizvodnji te dokaz da su one zaposlene u pravnoj osobi ili obrtu sukladno odredbama Zakona o radu

– dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja građevina u kojima će se obavljati proizvodnja i skladištenje eksplozivnih tvari koje moraju imati uporabnu dozvolu za skladištenje i/ili proizvodnju eksplozivnih tvari

– podatke o vrstama eksplozivnih tvari koje se namjeravaju proizvoditi

– tehnološki elaborat o postupku izrade

– opis sustava vlastite kontrole kvalitete

– dokaze da stranac iz stavka 3. podstavka 3. i stavka 5. podstavka 4. zna hrvatski jezik i latinično pismo

– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka 4. podstavaka 2., 3. i 4. te stavka 5. podstavaka 5. i 6. ovoga članka

– naziv banke i broj pravovaljanog računa banke čiji je deponent i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka dužna je ispunjavati sljedeće uvjete:

– da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište i

– da je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili je stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te zna hrvatski jezik i latinično pismo.

(4) Odgovorna osoba iz stavka 2. podstavka 2. ovog članka, osim uvjeta navedenih u stavku 3. ovoga članka, dužna je ispunjavati i sljedeće uvjete:

– da ima navršenih 18 godina života

– da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni odnosno stručni studij iz područja tehničkih znanosti

– da je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima i

– da je zdravstveno sposobna za rukovanje eksplozivnim tvarima pri proizvodnji.

(5) Osobe iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka dužne su ispunjavati sljedeće uvjete:

– da imaju navršenih 18 godina života

– da nisu pravomoćno osuđene ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– da nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– da su hrvatski državljani i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te znaju hrvatski jezik i latinično pismo

– da su zdravstveno sposobne za rukovanje eksplozivnim tvarima pri proizvodnji i

– da su stručno osposobljene za rukovanje eksplozivnim tvarima pri proizvodnji.

(6) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja sljedeće:

– dokaz o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar iz kojeg mora biti vidljivo da ima registriranu djelatnost za koju je zatraženo odobrenje

– dokaz da osoba koja je odgovorna za proizvodnju eksplozivnih tvari i osobe koje će rukovati eksplozivnim tvarima pri proizvodnji nisu pravomoćno osuđene ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– dokaz da osobe iz podstavka 2. ovoga stavka nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište i

– dokaz da su osobe iz podstavka 2. ovoga stavka hrvatski državljani i da imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak.

(7) Odobrenje za proizvodnju eksplozivnih tvari u jednom prostoru može se odobriti samo jednoj pravnoj osobi ili obrtu.

(8) Pod proizvodnjom eksplozivnih tvari ne smatra se punjenje streljiva za vlastite potrebe.

(9) Ministarstvo može izdati jedno odobrenje za proizvodnju više vrsta eksplozivnih tvari ili pojedinačno odobrenje za svaku vrstu eksplozivne tvari.

(10) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je izdano odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, pravna osoba ili obrtnik na kojeg navedeno odobrenje glasi dužan je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(11) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za stacionarnu proizvodnju eksplozivnih tvari ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(12) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako pravna osoba ili obrt na koji odobrenje glasi prestane ispunjavati propisane uvjete ili na zahtjev pravne osobe ili obrta na koji navedeno odobrenje glasi.

(13) Pravna osoba ili obrtnik dužan je u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za proizvodnju eksplozivnih tvari Ministarstvu dostaviti na uvid evidencije koje je bio obvezan voditi prema ovom Zakonu.

(14) Protiv rješenja iz stavaka 1., 11. i 12. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 21.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za proizvodnju eksplozivnih tvari na mjestu uporabe, osim priloga iz članka 20. stavka 2. podstavaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. te dokaza da stranac iz stavka 3. podstavka 3. i stavka 5. podstavka 4. zna hrvatski jezik i latinično pismo i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka 4. podstavaka 2., 3. i 4. te stavka 5. podstavaka 5. i 6. ovoga članka, potrebno je dostaviti i podatke o specijaliziranoj opremi koja je određena posebnim propisom.

(2) Pravna osoba ili obrtnik može proizvoditi i upotrebljavati eksplozivne tvari na mjestu uporabe ako posjeduje odobrenje iz stavka 1. ovoga članka i odobrenje za mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe eksplozivnih tvari.

(3) Ministarstvo za svako mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe izdaje posebno odobrenje.

(4) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe eksplozivnih tvari pravne osobe ili obrtnici dužni su priložiti sljedeće:

– podatke o mjestu predviđenom za proizvodnju eksplozivnih tvari

– podatke o predviđenom razdoblju u kojem bi se obavljala proizvodnja

– obrazloženje iz kojeg je vidljiva utemeljenost proizvodnje na mjestu uporabe eksploziva i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(5) Odobrenje za mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe eksplozivnih tvari izdaje se do završetka radova, a najduže na razdoblje do dvije godine.

(6) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ako nisu ispunjeni uvjeti iz članka 20. stavka 2. podstavaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. te stavaka 3., 4. i 5. istog članka te ako nisu dostavljeni podaci o specijaliziranoj opremi iz stavka 1. ovoga članka koja mora biti u skladu s propisom kojim se regulira proizvodnja eksplozivnih tvari na mjestu uporabe.

(7) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev iz stavka 4. ovoga članka ako nisu dostavljeni dokazi iz stavka 4. ovoga članka te ako nisu ispunjeni zahtjevi propisani pravilnikom iz stavka 11. ovoga članka.

(8) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje iz stavka 5. ovoga članka, pravna osoba ili obrt na koji navedeno odobrenje glasi dužan je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(9) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje za proizvodnju eksplozivnih tvari na mjestu uporabe, kao i odobrenje za mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe eksplozivnih tvari ako pravna osoba ili obrt na koji odobrenje glasi prestane ispunjavati uvjete propisane ovim člankom ili na zahtjev pravne osobe ili obrta na koji navedeno odobrenje glasi.

(10) Protiv rješenja iz stavaka 1., 4., 6., 7. i 9. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(11) Ministar će pravilnikom propisati sadržaj tehničke dokumentacije, posebne prostorne i tehničke uvjete za proizvodnju eksplozivnih tvari te način njihova uništavanja.

Istraživanje eksplozivnih tvari

Članak 22.

(1) Istraživanjima eksplozivnih tvari mogu se baviti proizvođači eksplozivnih tvari, kao i druge pravne osobe upisane u Upisnik znanstvenih organizacija kada dobiju odobrenje Ministarstva te kada osiguraju tehničke uvjete i sigurnosne mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za istraživanje eksplozivnih tvari potrebno je priložiti sljedeće:

– ispravu iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtniku ili odgovornoj osobi u znanstvenoj organizaciji (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB)

– akt o imenovanju odgovorne osobe za istraživanje novih vrsta eksplozivnih tvari u pravnoj osobi odnosno obrtu odnosno znanstvenoj organizaciji te dokaz da je ona zaposlena u pravnoj osobi ili obrtu ili znanstvenoj organizaciji na neodređeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o radu

– podatke (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB) o osobama koje će rukovati eksplozivnim tvarima pri istraživanju te dokaz da su one zaposlene u pravnoj osobi, obrtu ili znanstvenoj organizaciji sukladno odredbama Zakona o radu

– dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja poslovnog prostora u kojem će se obavljati istraživanje eksplozivnih tvari

– dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja građevine u kojoj će se skladištiti eksplozivne tvari, koja mora imati uporabnu dozvolu za skladištenje eksplozivnih tvari ili dokaz o legalnosti građevine u kojoj se nalazi priručno skladište

– podatke o vrstama eksplozivnih tvari koje namjeravaju istraživati

– tehnološki elaborat o postupku istraživanja

– opis sustava vlastite kontrole kvalitete

– dokaz da stranac iz stavka 3. podstavka 3. i stavka 5. podstavka 4. ovoga članka zna hrvatski jezik i latinično pismo

– dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 4. ovoga članka i stavka 5. podstavaka 5. i 6.

– naziv banke i broj pravovaljanog računa banke čiji je deponent i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka dužna je ispunjavati sljedeće uvjete:

– da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište i

– da je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili je stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te zna hrvatski jezik i latinično pismo.

(4) Odgovorna osoba iz stavka 2. podstavka 2. ovog članka, osim uvjeta navedenih u stavku 3. ovoga članka, dužna je ispunjavati i sljedeće uvjete:

– da ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti i

– da je zdravstveno sposobna za rukovanje eksplozivnim tvarima pri proizvodnji.

(5) Osobe iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka dužne su ispunjavati sljedeće uvjete:

– da imaju navršenih 18 godina života

– da nisu pravomoćno osuđene ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– da nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– da su hrvatski državljani i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te znaju hrvatski jezik i latinično pismo

– da su zdravstveno sposobne za rukovanje eksplozivnim tvarima i

– da su stručno osposobljene za rukovanje eksplozivnim tvarima.

(6) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja sljedeće:

– dokaz o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar ili upisu znanstvene organizacije u upisnik znanstvenih organizacija, iz čega mora biti vidljivo da ima registriranu djelatnost za koju je zatraženo odobrenje

– dokaz da osoba koja je odgovorna za istraživanje eksplozivnih tvari i osobe koje će rukovati eksplozivnim tvarima pri istraživanju nisu pravomoćno osuđene ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– dokaz da osobe iz podstavka 2. ovoga stavka nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište i

– dokaz da su osobe iz podstavka 2. ovoga stavka hrvatski državljani i da imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak.

(7) Proizvođači eksplozivnih tvari koji posjeduju valjano odobrenje za proizvodnju uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka nisu dužni dostaviti dokaze iz stavka 2. podstavka 8. ovoga članka.

(8) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je izdano odobrenje iz stavka 2. ovoga članka, pravna osoba ili obrtnik na kojeg navedeno odobrenje glasi dužan je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(9) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovoga članka ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(10) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako osoba na koju navedeno odobrenje glasi prestane ispunjavati uvjete propisane ovim člankom ili na zahtjev osobe na koju navedeno odobrenje glasi.

(11) Pravna osoba ili obrtnik dužan je u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za proizvodnju eksplozivnih tvari Ministarstvu dostaviti na uvid evidencije koje je bio obvezan voditi prema ovom Zakonu.

(12) Protiv rješenja iz stavaka 1., 9. i 10 ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Proizvodnja oružja i naprava

Članak 23.

(1) Proizvodnjom oružja ili naprava mogu se baviti pravne osobe ili obrti kada dobiju odobrenje koje izdaje Ministarstvo.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće:

– ispravu iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtniku (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB)

– akt o imenovanju odgovorne osobe za proizvodnju oružja u pravnoj osobi odnosno obrtniku te dokaz da je ona zaposlena u pravnoj osobi ili obrtu na neodređeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o radu

– podatke (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB) o odgovornoj osobi za proizvodnju oružja ili naprava

– podatke (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB) o osobama koje će rukovati oružjem pri proizvodnji oružja ili naprava te dokaz da su one zaposlene u pravnoj osobi ili obrtu sukladno odredbama Zakona o radu

– dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja poslovnog prostora u kojem će se obavljati proizvodnja i skladištenje oružja ili naprava te uporabnu dozvolu za građevinu u kojoj će se obavljati proizvodnja i skladištenje oružja ili naprava

– podatke o kategoriji i vrsti oružja ili naprava koje namjerava proizvoditi

– tehnološki elaborat o proizvodnji

– opis sustava vlastite kontrole kvalitete – postupka prokušavanja oružja

– dokaze da stranac iz stavka 3. podstavka 3. i stavka 5. podstavka 6. zna hrvatski jezik i latinično pismo

– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka 4. podstavaka 1., 2. i 3. te stavka 5. podstavaka 4. i 5. ovoga članka

– naziv banke i broj pravovaljanog računa banke čiji je deponent i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka dužna je ispunjavati sljedeće uvjete:

– da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište i

– da je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili je stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te zna hrvatski jezik i latinično pismo.

(4) Osim uvjeta navedenih u stavku 3. ovoga članka, odgovorna osoba iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka dužna je ispunjavati i sljedeće uvjete:

– da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni odnosno stručni studij iz područja tehničkih znanosti

– da je stručno osposobljena za rukovanje oružjem, ako se radi o proizvodnji oružja, i

– da je zdravstveno sposobna za posjedovanje oružja.

(5) Osobe iz stavka 2. podstavka 4. ovoga članka dužne su ispunjavati sljedeće uvjete:

– da imaju navršenih 18 godina života

– da nisu pravomoćno osuđene ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjenog iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– da nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– da su zdravstveno sposobne za posjedovanje oružja

– da su stručno osposobljene za rukovanje oružjem, ako se radi o proizvodnji oružja, i

– da su hrvatski državljani i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te znaju hrvatski jezik i latinično pismo.

(6) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja sljedeće:

– dokaz o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar, iz čega mora biti vidljivo da ima registriranu djelatnost za koju je zatraženo odobrenje

– dokaz da osoba koja je odgovorna za proizvodnju oružja, dijelova oružja i naprava te osobe koje će rukovati oružjem, dijelovima oružja i napravama pri proizvodnji nisu pravomoćno osuđene ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– dokaz da osobe iz podstavka 2. ovoga stavka nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište i

– dokaz da su osobe iz podstavka 2. ovoga stavka hrvatski državljani i da imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak.

(7) Pravne osobe i obrti koji imaju odobrenje za proizvodnju oružja mogu obavljati i poslove istraživanja i razvoja, popravljanja, prepravljanja i onesposobljavanja oružja.

(8) Građanin koji se školuje za zanimanje vezano za proizvodnju oružja može, uz nadzor odgovorne osobe iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka, raditi na svim poslovima proizvodnje oružja.

(9) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je izdano odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, pravna osoba ili obrt na koji navedeno odobrenje glasi dužan je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(10) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavaka 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka.

(11) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz stavka 1. ovog članka ako pravna osoba ili obrt na koji navedeno odobrenje glasi prestane ispunjavati propisane uvjete ili na zahtjev osobe na koju ono glasi.

(12) Pravna osoba ili obrt dužan je u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o ukidanju odobrenja iz stavka 1. ovog članka Ministarstvu dostaviti evidencije koje je bio obvezan voditi sukladno odredbama ovoga Zakona.

(13) Pravna osoba ili obrt koji se želi baviti istraživanjem i razvojem novih vrsta oružja ili naprava, a nema odobrenje za proizvodnju dužan je ishoditi odobrenje Ministarstva za djelatnost istraživanja i razvoja novih vrsta oružja ili naprava.

(14) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 13. ovog članka potrebno je priložiti akte i dokaze iz stavka 2. ovoga članka, osim tehnološkog elaborata i opisa sustava vlastite kontrole kvalitete.

(15) Protiv rješenja iz stavaka 1., 10., 11. i 13. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(16) Ministar će, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo, pravilnikom propisati posebne prostorne, tehničke i sigurnosne uvjete koje moraju ispunjavati prostori u kojima će se obavljati djelatnost proizvodnje oružja i naprava.

Članak 24.

(1) U svrhu ispitivanja učinka proizvedenog oružja pravne osobe ili obrtnici koji su registrirani za obavljanje proizvodnje, popravka i/ili prepravka oružja mogu nabavljati i držati potrebne vrste i količine streljiva sukladno elaboratu iz članka 23. stavka 2. podstavka 7. ovoga Zakona.

(2) Streljivo iz stavka 1. ovoga članka mora se čuvati u priručnom skladištu iz članka 19. ovoga Zakona ili ormaru koji je izrađen od materijala reakcije na požar A1 i najmanjeg razreda otpornosti na požar EI30 koji se zaključava i koji je pričvršćen za pod ili zid prostorije koja se zaključava.

V. POPRAVLJANJE, PREPRAVLJANJE I ONESPOSOBLJAVANJE ORUŽJA

Članak 25.

(1) Djelatnost popravljanja, prepravljanja i/ili onesposobljavanja oružja može obavljati Ministarstvo te pravne osobe i obrti kada dobiju odobrenje Ministarstva.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja pravnim osobama i obrtima iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće:

– ispravu iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtniku (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB)

– akt o imenovanju odgovorne osobe za popravljanje, prepravljanje i onesposobljavanje oružja u pravnoj osobi odnosno obrtniku te dokaz da je ona zaposlena u pravnoj osobi odnosno obrtu na neodređeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o radu

– podatke (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB) o odgovornoj osobi za popravljanje, prepravljanje i onesposobljavanje oružja

– podatke (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB) o osobama koje će rukovati oružjem pri popravljanju, prepravljanju i onesposobljavanju oružja te dokaz da su one zaposlene u pravnoj osobi ili obrtu sukladno odredbama Zakona o radu

– dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja poslovnog prostora u kojem će se obavljati popravljanje, prepravljanje i onesposobljavanje oružja u sklopu kojega je izgrađeno priručno skladište te uporabnu dozvolu za građevinu u kojoj će se obavljati popravljanje, prepravljanje i onesposobljavanje oružja

– dokaze da stranac iz stavka 3. podstavka 3. zna hrvatski jezik i latinično pismo

– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka 4. podstavaka 2., 3. i 4.

– naziv banke i broj pravovaljanog računa banke čiji je deponent i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka dužna je ispunjavati sljedeće uvjete:

– da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište i

– da je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili je stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te zna hrvatski jezik i latinično pismo.

(4) Osim uvjeta navedenih u stavku 3. ovoga članka, osoba iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka dužna je ispunjavati i sljedeće uvjete:

– da ima navršenih 18 godina života

– da ima završenu najmanje srednju stručnu spremu

– da je stručno osposobljena za rukovanje oružjem i

– da je zdravstveno sposobna za posjedovanje oružja.

(5) Osobe iz stavka 2. podstavka 4. ovoga članka dužne su ispunjavati uvjete propisane u stavcima 3. i 4. podstavcima 3. i 4. ovoga članka.

(6) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja sljedeće:

– dokaz o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar, iz čega mora biti vidljivo da ima registriranu djelatnost za koju je zatraženo odobrenje

– dokaz da osoba koja je odgovorna za popravljanje, prepravljanje i/ili onesposobljavanje oružja te osobe koje će rukovati oružjem pri popravljanju, prepravljanju i/ili onesposobljavanju oružja nisu pravomoćno osuđene ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– dokaz da osobe iz podstavka 2. ovoga stavka nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište i

– dokaz da su osobe iz podstavka 2. ovoga stavka hrvatski državljani i da imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak.

(7) Građanin koji se školuje za zanimanje vezano za popravljanje, prepravljanje i onesposobljavanje oružja može, uz nadzor osobe iz stavka 2. podstavka 4. ovoga članka, raditi na svim poslovima popravljanja, prepravljanja i onesposobljavanja oružja.

(8) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je izdano odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, osoba na koju navedeno odobrenje glasi dužna je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(9) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za popravljanje, prepravljanje i onesposobljavanje oružja ako nisu ispunjeni uvjeti propisani stavcima 2., 3., 4., 5., 6. i 11. ovoga članka.

(10) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako osoba na koju navedeno odobrenje glasi prestane ispunjavati propisane uvjete ili na zahtjev osobe na koju isto odobrenje glasi.

(11) Pravna osoba ili obrt dužan je u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o ukidanju odobrenja za popravljanje, prepravljanje i onesposobljavanje oružja Ministarstvu dostaviti evidencije koje je bio obvezan voditi prema ovom Zakonu.

(12) Protiv rješenja iz stavaka 1., 9. i 10. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(13) Prostor u kojem se obavlja djelatnost popravljanja, prepravljanja i/ili onesposobljavanja oružja mora ispunjavati uvjete propisane pravilnikom iz stavka 14. ovoga članka.

(14) Ministar će, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo, pravilnikom propisati prostorne, tehničke i sigurnosne zahtjeve koje moraju ispunjavati prostori u kojima će se obavljati djelatnost popravljanja, prepravljanja i/ili onesposobljavanja oružja.

(15) Ministar će pravilnikom propisati postupak i način onesposobljavanja vatrenog oružja i izgled zajedničke jedinstvene oznake koja se utiskuje na onesposobljeno vatreno oružje.

Članak 26.

(1) U prostoru iz članka 25. stavka 13. ovoga Zakona oružje se ne smije držati nadohvat neovlaštenim osobama.

(2) Izvan radnog vremena oružje se mora čuvati u zaključanim metalnim ormarima ili u priručnom skladištu.

(3) Puške se mogu čuvati u poslovnim prostorijama izvan metalnih ormara ako su povezane čeličnim užetom ili lancem provučenim kroz branik okidača te pričvršćenim na fiksnu podlogu (zid ili pod prostorije za smještaj oružja) i zaključanim na oba svoja kraja.

Članak 27.

(1) Popravljeno i prepravljeno vatreno oružje podliježe obveznom ispitivanju te postavljanju zaštitnog znaka pravne osobe ili obrta u kojem je vatreno oružje popravljeno ili prepravljeno.

(2) Svaki zamijenjeni bitni dio vatrenog oružja mora biti propisno označen.

(3) Pravne osobe i obrti koji su registrirani za popravljanje, prepravljanje i onesposobljavanje vatrenog oružja smiju primiti na popravak ili prepravak samo registrirano vatreno oružje.

(4) O popravljenom, prepravljenom ili onesposobljenom vatrenom oružju pravna osoba ili obrt mora izvijestiti nadležno tijelo u roku od osam dana od dana popravljanja, prepravljanja ili onesposobljavanja, pri čemu je dužan navesti vrstu popravka ili prepravka te oznake zamijenjenih, prepravljenih ili onesposobljenih dijelova vatrenog oružja. Onesposobljeno vatreno oružje ne smije se predati vlasniku dok nadležno tijelo iz stavka 7. ovoga članka ne izda potvrdu da je oružje onesposobljeno u skladu s propisanim tehničkim specifikacijama, a koju je vlasnik oružja dužan čuvati trajno.

(5) Svaki zamijenjeni dio vatrenog oružja koji je bio označen jedinstvenom oznakom mora biti uništen na propisan način, o čemu je potrebno voditi upisnik, kao i upisnik o onesposobljenom vatrenom oružju.

(6) U upisnik iz stavka 5. ovoga članka upisuju se podaci o vlasniku vatrenog oružja (ime, prezime, adresa, OIB), broj oružnog lista, serijski broj vatrenog oružja, podaci o zamijenjenim ili onesposobljenim dijelovima oružja te način njihova uništenja.

(7) Ministarstvo unutarnjih poslova nadležno je tijelo za provjeru onesposobljenosti oružja u skladu s propisanim tehničkim specifikacijama.

Članak 28.

(1) Vatreno oružje koje je primljeno radi popravka ili prepravka ili onesposobljavanja ne smije se iznositi iz prostora određenog za rad do njegove predaje vlasniku.

(2) Iznimno, vatreno oružje koje je primljeno radi popravka ili prepravka smije se iznositi iz prostora određenog za rad do njegove predaje vlasniku samo ako je to potrebno radi dodatnog popravljanja, prepravljanja, upucavanja na strelištu ili u svrhu ispitivanja, označavanja ili obilježavanja žigom vatrenog oružja.

(3) U svrhu prokušavanja učinka popravljenog ili prepravljenog vatrenog oružja pravne osobe ili obrti koji su registrirani za obavljanje takve djelatnosti mogu nabavljati i držati potrebne vrste i količine streljiva u priručnom skladištu.

VI. PROMET

Promet eksplozivnih tvari

Članak 29.

(1) Promet eksplozivnih tvari može obavljati pravna osoba ili obrt kada dobije odobrenje Ministarstva.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za promet eksplozivnih tvari iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće:

– ispravu iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtniku (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB)

– akt o imenovanju odgovorne osobe za promet eksplozivnih tvari u pravnoj osobi odnosno obrtniku te dokaz da je ista zaposlena u pravnoj osobi odnosno obrtu na neodređeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o radu

– podatke (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB) o odgovornoj osobi za promet eksplozivnih tvari

– podatke (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB) o osobama koje će rukovati eksplozivnim tvarima u prometu te dokaz da su one zaposlene u pravnoj osobi ili obrtu sukladno odredbama Zakona o radu

– dokaz o posjedovanju ili pravu korištenja skladišta za skladištenje eksplozivnih tvari koje mora imati uporabnu dozvolu za skladištenje eksplozivnih tvari

– dokaze da stranac iz stavka 3. podstavka 3. zna hrvatski jezik i latinično pismo

– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka 4. podstavaka 2., 3. i 4. i stavka 5. podstavaka 2. i 3. ovoga članka

– naziv banke i broj pravovaljanog računa banke čiji je deponent i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka dužna je ispunjavati sljedeće uvjete:

– da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište i

– da je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili je stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te zna hrvatski jezik i latinično pismo.

(4) Osim uvjeta navedenih u stavku 3. ovoga članka, osoba iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka dužna je ispunjavati i sljedeće uvjete:

– da ima navršenih 18 godina života

– da ima završenu najmanje srednju stručnu spremu

– da je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima pri prometu i

– da je zdravstveno sposobna za rukovanje eksplozivnim tvarima.

(5) Osim uvjeta navedenih u stavku 3. ovoga članka, osobe iz stavka 2. podstavka 4. ovoga članka dužne su ispunjavati i sljedeće uvjete:

– da imaju navršenih 18 godina života

– da su stručno osposobljene za rukovanje eksplozivnim tvarima pri prometu i

– da su zdravstveno sposobne za rukovanje eksplozivnim tvarima pri proizvodnji.

(6) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja sljedeće:

– dokaz o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar, iz čega mora biti vidljivo da imaju registriranu djelatnost za koju je zatraženo odobrenje

– dokaz da osoba koja je odgovorna za promet eksplozivnih tvari te osobe koje će rukovati eksplozivnim tvarima nisu pravomoćno osuđene ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– dokaz da osobe iz podstavka 2. ovoga stavka nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište i

– da su osobe iz podstavka 2. ovoga stavka hrvatski državljani i da imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak.

(7) Ako pravna osoba ili obrt obavlja isključivo poslove prometa streljiva, smatra se da je uvjet iz stavka 2. podstavka 5. ovog članka ispunjen ako pravna osoba ili obrt posjeduje ili ima pravo korištenja građevine u kojoj je izgrađeno priručno skladište za koje je izdana uporabna dozvola.

(8) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je izdano odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, pravna osoba ili obrt na koji navedeno odobrenje glasi dužan je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(9) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev iz stavka 2. ovoga članak ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(10) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako pravna osoba ili obrt na koji navedeno odobrenje glasi prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je odobrenje izdano ili na zahtjev pravne osobe ili obrta na koji odobrenje glasi.

(11) Pravna osoba ili obrt dužan je u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za promet eksplozivnih tvari Ministarstvu dostaviti na uvid evidencije koje je bio obvezan voditi prema ovom Zakonu.

(12) Protiv rješenja iz stavaka 1., 9. i 10. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 30.

Pravne osobe ili obrti koji imaju odobrenje iz članaka 20. i 29. ovoga Zakona smiju prodavati ili ustupati eksplozivne tvari samo pravnim osobama i obrtima koji imaju odobrenje za uporabu i/ili promet i/ili proizvodnju eksplozivnih tvari, proizvodnju i/ili popravak i/ili prepravak ili ispitivanje oružja ili odobrenje za prodaju na malo pirotehničkih sredstava ili oružja i/ili streljiva, osim pirotehničkih sredstava kategorije F1 i slijepog streljiva za tehničku namjenu, te državnim tijelima koja u okviru svojih djelatnosti koriste eksplozivne tvari.

Članak 31.

(1) Eksplozivne tvari potrebne za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Zakona pravna osoba ili obrt može nabaviti u količinama koje može uskladištiti u raspoloživom kapacitetu skladišnog prostora.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, veće količine eksplozivnih tvari od raspoloživog kapaciteta skladišnog prostora mogu se nabavljati ako se te tvari odvoze izravno na mjesto uporabe gdje se istoga dana moraju u potpunosti utrošiti, uništiti ili uskladištiti u skladištu eksplozivnih tvari.

Promet oružja

Članak 32.

(1) Promet oružja može obavljati pravna osoba ili obrt kada dobije odobrenje Ministarstva.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za promet oružja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće:

– ispravu iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtniku (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB)

– akt o imenovanju odgovorne osobe za promet oružja u pravnoj osobi odnosno obrtu te dokaz da je ona zaposlena u pravnoj osobi odnosno obrtu na neodređeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o radu

– podatke (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB) o odgovornoj osobi za promet oružja

– podatke (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB) o osobama koje će rukovati oružjem pri prometu oružja te dokaz da su one zaposlene u pravnoj osobi ili obrtu sukladno odredbama Zakona o radu

– dokaz o posjedovanju ili pravu korištenja poslovnog prostora u kojem će se skladištiti oružje te uporabnu dozvolu za građevinu u kojoj se nalazi prostor

– dokaze da stranac iz stavka 3. podstavka 3. zna hrvatski jezik i latinično pismo

– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka 4. podstavaka 2., 3. i 4. i stavka 5. ovoga članka

– naziv banke i broj pravovaljanog računa banke čiji je deponent i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka dužna je ispunjavati sljedeće uvjete:

– da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište i

– da je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili je stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te zna hrvatski jezik i latinično pismo.

(4) Osoba iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka, osim uvjeta navedenih u stavku 3. ovoga članka, dužna je ispunjavati i sljedeće uvjete:

– da ima navršenih 18 godina života

– da ima završenu najmanje srednju stručnu spremu

– da je stručno osposobljena za rukovanje oružjem i

– da je zdravstveno sposobna za posjedovanje oružja.

(5) Osoba iz stavka 2. podstavka 4. ovoga članka dužna je ispunjavati uvjete propisane u stavcima 3. i 4. ovoga članka.

(6) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja sljedeće:

– dokaz o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar, iz čega mora biti vidljivo da imaju registriranu djelatnost za koju je zatraženo odobrenje

– dokaz da osoba koja je odgovorna za promet oružja te osobe koje će rukovati oružjem nisu pravomoćno osuđene ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– dokaz da osobe iz podstavka 2. ovoga stavka nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište i

– dokaz da su osobe iz podstavka 2. ovoga stavka hrvatski državljani i da imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak.

(7) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je izdano odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, pravna osoba ili obrt na koji navedeno odobrenje glasi dužan je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(8) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovoga članka ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavcima 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(9) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako pravna osoba ili obrt na koji odobrenje glasi prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je ono izdano ili na zahtjev pravne osobe ili obrta na koji odobrenje glasi.

(10) Pravna osoba ili obrt dužan je u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za promet oružja Ministarstvu dostaviti evidencije koje je bio obvezan voditi prema ovom Zakonu.

(11) Protiv rješenja iz stavaka 1., 8. i 9. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 33.

(1) Djelatnost posredovanja u prometu oružja može obavljati pravna osoba ili obrt kada dobije odobrenje Ministarstva za promet oružja.

(2) Pravne osobe ili obrti koji imaju odobrenje iz članaka 23. i 32. ovoga Zakona smiju prodavati ili ustupati oružje samo pravnim osobama i obrtima koji imaju valjano odobrenje za nabavu i promet oružja ili odobrenje za prodaju oružja na malo te državnim tijelima koja u okviru svojih djelatnosti koriste oružje.

Nabava vatrenog oružja

Članak 34.

(1) Pravna osoba, obrt ili udruga koja obavlja djelatnost za čije obavljanje je predviđena uporaba odnosno posjedovanje vatrenog oružja može nabavljati vatreno oružje kada dobije odobrenje Ministarstva za nabavu vatrenog oružja.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu vatrenog oružja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće:

– ispravu iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtniku ili osobi ovlaštenoj za zastupanje udruge (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB)

– dokaz da stranac – odgovorna osoba u pravnoj osobi, stranac obrtnik ili stranac – osoba ovlaštena za zastupanje udruge zna hrvatski jezik i latinično pismo

– akt o imenovanju odgovorne osobe za poslove vezane uz vatreno oružje u pravnoj osobi odnosno obrtu odnosno udruzi te dokaz da je ona zaposlena u pravnoj osobi ili obrtu na neodređeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o radu ili je član udruge

– podatke (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB) o odgovornoj osobi za poslove vezane uz oružje

– informaciju o vrsti, količini i kalibru vatrenog oružja koje se namjerava nabaviti

– dokaz da je odgovorna osoba iz podstavka 3. ovoga stavka stručno osposobljena za rukovanje vatrenim oružjem te da je zdravstveno sposobna za posjedovanje vatrenog oružja

– dokaz da pravna osoba ili obrtnik ili udruga iz stavka 1. ovoga članka ima prostor za siguran smještaj i čuvanje vatrenog oružja i pripadajućeg streljiva

– naziv banke i broj pravovaljanog računa banke čiji je deponent i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 2. podstavaka 1. i 3. ovoga članka dužna je ispunjavati sljedeće uvjete:

– da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište i

– da je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili je stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te zna hrvatski jezik i latinično pismo.

(4) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja sljedeće:

– dokaz o upisu pravne osobe ili obrta ili udruge u sudski odnosno obrtni registar ili registar udruga, iz čega mora biti vidljivo da imaju registriranu djelatnost za koju je zatraženo odobrenje

– dokaz da odgovorna osoba u pravnoj osobi, obrtnik, osoba ovlaštena za zastupanje udruge, osoba koja je odgovorna za nabavu oružja te osobe koje će rukovati oružjem nisu pravomoćno osuđene ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– dokaz da osobe iz podstavka 2. ovoga stavka nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište i

– dokaz da su osobe iz podstavka 2. ovoga stavka hrvatski državljani i da imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak.

(5) Smatra se da pravna osoba, obrtnik ili udruga iz stavka 1. ovoga članka ima prostor za siguran smještaj i čuvanje vatrenog oružja i pripadajućeg streljiva ako prostor ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 19. stavka 9. ovoga Zakona.

(6) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je izdano odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, pravna osoba, obrt ili udruga na koju navedeno odobrenje glasi dužna je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(7) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev iz stavka 2. ovoga članka ako nisu ispunjeni uvjeti za nabavu vatrenog oružja propisani odredbama ovoga Zakona.

(8) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako pravna osoba, obrt ili udruga na koju odobrenje glasi prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je ono izdano ili na zahtjev pravne osobe, obrta ili udruge na koju odobrenje glasi.

(9) Ako je Ministarstvo donijelo rješenje o ukidanju odobrenja iz stavka 1. ovoga članka, pravna osoba, obrt ili udruga na koju odobrenje glasi dužna je ukinuto odobrenje vratiti Ministarstvu u roku od 48 sati od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja.

(10) Protiv rješenja iz stavaka 1., 7. i 8. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 35.

Pravna osoba, obrt ili udruga koja se bavi snimanjem filmskih djela, prikazivanjem kazališnih predstava ili održavanjem tradicionalnih viteških igara i drugih priredbi koje predstavljaju kulturno nasljeđe smije bez odobrenja nabavljati i držati oružje koje služi samo za ispaljivanje slijepog streljiva ili izvođenje glasnog pucanja.

Članak 36.

(1) Ministarstvo izdaje odobrenje za nabavu vatrenog oružja pravnoj osobi, obrtu ili udruzi iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona s rokom važenja do šest mjeseci od dana izdavanja.

(2) Pravna osoba, obrt ili udruga iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona dužna je vratiti Ministarstvu odobrenje za nabavu vatrenog oružja koje nije iskorišteno u roku iz stavka 1. ovoga članka u roku od osam dana od isteka roka njegova važenja.

Članak 37.

(1) Pravna osoba, obrt ili udruga iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona dužna je u roku od osam dana od dana nabave vatreno oružje prijaviti Ministarstvu te za njega ishoditi oružni list.

(2) Prilikom prijave vatrenog oružja potrebno je priložiti dokaz da je oružje označeno, ispitano i obilježeno žigom, sukladno odredbama ovog Zakona.

(3) Ministarstvo na zahtjev pravne osobe, obrta ili udruge izdaje oružni list na ime pravne osobe, obrta ili udruge za svaki komad vatrenog oružja.

(4) Zahtjev za izdavanje oružnog lista podnosi se na propisanom obrascu.

(5) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je izdan oružni list, pravna osoba, obrt ili udruga na koju oružni list glasi dužna je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(6) Ministarstvo će rješenjem ukinuti oružni list iz stavka 3. ovoga članka ako pravna osoba, obrt ili udruga na koju oružni list glasi prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je on izdan ili na zahtjev pravne osobe, obrta ili udruge na koju oružni list glasi.

(7) Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8) Ministar pravilnikom propisuje izgled i sadržaj obrasca iz stavka 4. ovoga članka te oblik i sadržaj oružnog lista iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 38.

(1) Nadležno tijelo rješenjem će odbiti izdati oružni list za vatreno oružje za koje se ne može dokazati podrijetlo ili koje prije stavljanja u promet nije označeno ili obilježeno žigom u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo će, bez prava na naknadu, oduzeti vatreno oružje za koje se ne može izdati oružni list.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 39.

Pravne osobe, obrti ili udruge iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona mogu nabavljati streljivo za vatreno oružje na temelju oružnog lista.

Članak 40.

(1) Vatreno oružje u vlasništvu pravnih osoba, obrta ili udruge iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona ne smije se nositi bez oružnog lista.

(2) Pravna osoba, obrt ili udruga može imati u posjedu najviše 500 komada streljiva za svaki komad vatrenog oružja, koje se mora čuvati u prostoru za siguran smještaj i čuvanje oružja i streljiva iz članka 34. ovoga Zakona.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, sportske streljačke udruge, koje se bave sportskom djelatnošću, mogu posjedovati i više komada streljiva, u skladu s kapacitetom i mogućnostima prostora za siguran smještaj i čuvanje oružja i streljiva.

(4) Prilikom obavljanja djelatnosti iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona nije potrebno odobrenje Ministarstva za unos ili iznos vatrenog oružja i streljiva za isto oružje preko državne granice.

Članak 41.

(1) Pravna osoba, obrt ili udruga iz članka 34. ovoga Zakona u slučaju opravdanog razloga, uz suglasnost Ministarstva, smije prodati ili predati vatreno oružje samo onim pravnim osobama, obrtima ili građanima koji imaju važeće odobrenje za nabavu vatrenog oružja te pravnim osobama i obrtima koji imaju važeće odobrenje za promet oružjem ili prodaju oružja i streljiva na malo.

(2) Pravna osoba, obrt ili udruga iz članka 34. ovoga Zakona u slučaju opravdanog razloga, uz suglasnost Ministarstva, smije prodati ili predati streljivo samo onoj pravnoj osobi ili obrtu ili udruzi ili građaninu koji ima važeći oružni list za odgovarajući kalibar.

(3) O opravdanosti razloga iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, na temelju zahtjeva pravne osobe, obrta ili udruge iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo rješenjem odlučuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(4) Pravne osobe, obrti ili udruge iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona koje posjeduju vatreno oružje za koje je izdan oružni list dužne su u slučaju prodaje vatrenog oružja, u roku od osam dana od dana prodaje, odjaviti oružje kod tijela koje je izdalo oružni list, a pravne osobe, obrti i građani koji kupe ili preuzmu takvo oružje dužni su ga, u roku od osam dana od dana kupnje ili preuzimanja, prijaviti nadležnom tijelu koje izdaje oružni list prema sjedištu odnosno mjestu prebivališta.

(5) Pravna osoba, obrt ili udruga iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona može vatreno oružje, za koje je izdana isprava o oružju, trajno onesposobiti za uporabu kod pravne osobe ili obrta koji na temelju odobrenja Ministarstva obavlja poslove onesposobljavanja oružja, o čemu će pravnoj osobi, obrtu ili udruzi izdati potvrdu.

(6) Troškove onesposobljavanja vatrenog oružja snosi vlasnik oružja.

(7) Vlasnik oružja dužan je trajno onesposobljeno oružje odjaviti kod tijela koje je izdalo oružni list, u roku od osam dana od dana onesposobljavanja, radi poništenja isprava o oružju, uz predočenje potvrde iz stavka 5. ovoga članka.

(8) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 42.

(1) Vatreno oružje u vlasništvu pravne osobe, obrta ili udruge iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona ne smije se davati zaposleniku pravne osobe ili obrta ili članu udruge koji je pod utjecajem alkohola, droga ili drugih omamljujućih sredstava odnosno u takvom stanju da nije u mogućnosti shvatiti značenje svoga postupanja odnosno vladati svojom voljom.

(2) Zaposlenik pravne osobe ili obrta ili član udruge smije, radi obavljanja poslova u pravnoj osobi, obrtu ili udruzi, nositi oružje sukladno odredbama posebnog propisa.

Članak 43.

(1) Za potrebe pravnih osoba, obrta ili udruga iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona u svrhu popravljanja ili prepravljanja te korištenja na strelištu, nenapunjeno u odgovarajućim navlakama ili kovčezima može se nositi ono vatreno oružje za koje je izdan oružni list.

(2) Vatreno oružje iz stavka 1. ovog članka mogu nositi samo građani koji ispunjavaju uvjete za rukovanje vatrenim oružjem, propisane posebnim propisom, uz pisano odobrenje osobe odgovorne za poslove vezane uz oružje u pravnoj osobi, obrtu ili udruzi.

Članak 44.

(1) Pravne osobe, obrti ili udruge iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona koje posjeduju vatreno oružje na temelju odobrenja za nabavu oružja smiju, radi obavljanja poslova za koje su registrirane, davati oružje na korištenje zaposlenicima ili članovima udruge koji ispunjavaju uvjete za rukovanje vatrenim oružjem propisane posebnim propisima.

(2) Zaposlenici pravne osobe ili obrta ili članovi udruge iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona mogu koristiti vatreno oružje i pripadajuće streljivo pravne osobe, obrta ili udruge, na koju oružni list glasi, samo uz pisano odobrenje vlasnika oružja.

Članak 45.

(1) Vatreno oružje se na civilnim strelištima i drugim mjestima gdje je dozvoljena uporaba oružja prema ovome Zakonu smije posuđivati samo građanima koji imaju oružni list za takvu vrstu oružja ili odobrenje za nabavu takve vrste oružja.

(2) Posuđivanjem oružja na civilnim strelištima i drugim mjestima gdje je dozvoljena uporaba oružja prema ovom Zakonu ne smatra se provođenjem sportske poduke s osobama koje nemaju oružni list za takvu vrstu oružja ili odobrenje za nabavu takve vrste oružja.

Članak 46.

(1) Pravne osobe, obrti ili udruge iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona koje posjeduju vatreno oružje dužni su odmah po saznanju prijaviti gubitak ili krađu oružja i/ili streljiva.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu bez odgode.

Članak 47.

Pravne osobe, obrti ili udruge iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona, prije prestanka obavljanja djelatnosti za koju je odobrena nabava oružja, dužni su vatreno oružje i pripadajuće streljivo koje imaju u posjedu prodati ili predati pravnim osobama, obrtima ili građanima koji posjeduju valjano odobrenje za nabavu vatrenog oružja te ispuniti sve obveze propisane odredbama ovoga Zakona.

Članak 48.

(1) Ministarstvo će rješenjem oduzeti oružje i streljivo pravnim osobama, obrtima ili udrugama iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona u slučaju prestanka uvjeta na temelju kojih je ono nabavljeno, o čemu izdaje potvrdu.

(2) Oduzeto oružje i streljivo iz stavka 1. ovoga članka čuva se u Ministarstvu do pravomoćnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 49.

(1) Oružje i/ili streljivo oduzeto u upravnom postupku njihov vlasnik može prodati ili pokloniti pravnim osobama, obrtima ili građanima koji posjeduju valjano odobrenje za nabavu vatrenog oružja, u roku od šest mjeseci od pravomoćnosti rješenja o oduzimanju oružja i/ili streljiva.

(2) Ako vlasnik oduzetog oružja i/ili streljiva ne proda oružje i streljivo u roku iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će, uz suglasnost vlasnika, predati oružje i/ili streljivo radi prodaje pravnim osobama ili obrtima koji imaju odobrenje za prodaju oružja i streljiva na malo.

(3) Oružje i streljivo iz stavka 2. ovoga članka mogu biti izloženi na prodaji najviše šest mjeseci od dana njihove predaje pravnim osobama ili obrtima iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Za prodano oružje i streljivo vlasniku oružja i/ili streljiva pripada naknada u iznosu koji je dogovorio s pravnom osobom ili obrtom iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Ako pravna osoba ili obrt iz stavka 2. ovoga članka ne proda oružje i/ili streljivo u roku iz stavka 3. ovoga članka, vratit će ga Ministarstvu u roku od osam dana od dana isteka navedenog roka.

(6) Troškove koji su nastali radnjama iz stavaka 2. i 3. ovoga članka snosi vlasnik oružja i/ili streljiva.

Članak 50.

(1) Vatreno oružje i/ili streljivo oduzeto u upravnom postupku koje ne bude prodano nakon godinu dana od pravomoćnosti rješenja o oduzimanju vlasnik oružja može o vlastitom trošku onesposobiti i zadržati ga kao uspomenu ili oružje i streljivo predati u korist Republike Hrvatske.

(2) Ako vlasnik oružja i streljiva isto ne onesposobi i zadrži kao uspomenu, o načinu raspolaganja vatrenim oružjem i streljivom iz stavka 1. ovoga članka rješenjem odlučuje povjerenstvo Ministarstva u čijoj nadležnosti je utvrđivanje načina raspolaganja oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružjem predanim Ministarstvu, sukladno posebnom propisu. Za oružje i streljivo iz stavka 1. ovoga članka vlasniku ne pripada naknada.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Unos i iznos oružja i streljiva

Članak 51.

(1) Pravne osobe, obrti ili udruge iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona mogu preko državne granice unositi ili iznositi samo one vrste oružja, s pripadajućim streljivom, za koje prema ovome Zakonu posjeduju važeću ispravu o vatrenom oružju.

(2) Pravne osobe, obrti ili udruge iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona mogu vatreno oružje s pripadajućim streljivom unositi i iznositi preko državne granice samo na međunarodnim graničnim prijelazima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

(3) Pravne osobe, obrti ili udruge iz članka 35. ovoga Zakona mogu preko državne granice unositi ili iznositi samo ono oružje koje imaju u posjedu ili vlasništvu te za njega pripadajuće eksplozivne tvari.

(4) Članovi stranih streljačkih i kulturnih organizacija mogu preko državne granice prenositi oružje i/ili streljivo za to oružje u svrhu sudjelovanja na športskim natjecanjima ili oružje koje služi za ispaljivanje slijepog streljiva ili izvođenje glasnog pucanja s pripadajućim eksplozivnim tvarima te su ga dužni prijaviti policiji i/ili carini koja će to oružje i/ili eksplozivne tvari upisati u putnu ispravu.

Članak 52.

(1) Pravne osobe, obrti ili udruge iz članka 34. stavka 1. i članka 35. ovoga Zakona dužni su prilikom unosa ili iznosa oružja i streljiva preko državne granice isto prijaviti policiji i/ili carini.

(2) Pravna osoba, obrt ili udruga koja obavlja djelatnost za čije je obavljanje predviđena uporaba vatrenog oružja, a te poslove obavlja privremeno na području Republike Hrvatske (osiguranje pratnje novca u tranzitu, osiguranje stranih izložbenih poslova i sličnih poslova), može privremeno, do završetka obavljanja predmetne djelatnosti, unijeti vlastito oružje s pripadajućim streljivom u Republiku Hrvatsku, koje je dužna prilikom prelaska državne granice prijaviti policiji i/ili carini.

(3) Ministarstvo će rješenjem privremeno oduzeti oružje i streljivo pravnim osobama, obrtima ili udrugama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ako prilikom prelaska državne granice oružje i/ili streljivo ne prijave nadležnim tijelima i pohraniti ga do okončanja postupka.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

VII. SAKUPLJANJE STAROG ORUŽJA

Članak 53.

(1) Sakupljati staro oružje može pravna osoba, obrt ili udruga kada od Ministarstva dobije odobrenje za sakupljanje starog oružja.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće:

– ispravu iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi, obrtniku ili osobi ovlaštenoj za zastupanje udruge (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB)

– akt o imenovanju odgovorne osobe za sakupljanje starog oružja u pravnoj osobi, obrtu ili udruzi

– dokaz da stranac – odgovorna osoba u pravnoj osobi, stranac obrtnik ili stranac – osoba ovlaštena za zastupanje udruge zna hrvatski jezik i latinično pismo

– dokaz da je odgovorna osoba iz podstavka 1. ovoga stavka ili obrtnik ili osoba ovlaštena za zastupanje udruge stručno osposobljena za rukovanje oružjem te da je zdravstveno sposobna za posjedovanje oružja

– dokaz da pravna osoba, obrt ili udruga iz stavka 1. ovoga članka ima prostor za siguran smještaj i čuvanje oružja i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 2. podstavaka 1. i 2. ovoga članka dužna je ispunjavati sljedeće uvjete:

– da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište i

– da je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili je stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te zna hrvatski jezik i latinično pismo.

(4) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja sljedeće:

– dokaz o upisu pravne osobe ili obrta ili udruge u sudski odnosno obrtni registar ili registar udruga, iz čega mora biti vidljivo da ima registriranu djelatnost za koju je zatraženo odobrenje

– dokaz da odgovorna osoba u pravnoj osobi, obrtnik ili osoba ovlaštena za zastupanje udruge, osoba koja je odgovorna za sakupljanje starog oružja te osobe koje će rukovati oružjem nisu pravomoćno osuđene ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– dokaz da osobe iz podstavka 2. ovoga stavka nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište i

– dokaz da su osobe iz podstavka 2. ovoga stavka hrvatski državljani i da imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak.

(5) Oružje koje pravna osoba, obrt ili udruga drži na temelju odobrenja za sakupljanje starog oružja ne smije se nositi, upotrebljavati niti za njega nabavljati, držati ili proizvoditi streljivo.

(6) Oružje sakupljeno na temelju odobrenja iz stavka 1. ovoga članka smije se prodati ili predati samo pravnim osobama ili obrtima ili udrugama ili građanima koji imaju odobrenje za sakupljanje starog oružja.

(7) Iznimno, muzeji uz staro oružje smiju sakupljati i ostalo oružje koje se više ne izrađuje i koje ne upotrebljavaju oružane snage ili policija pod uvjetima iz stavka 5. ovoga članka.

(8) Staro vatreno oružje koje je onesposobljeno za uporabu ne smije se osposobljavati.

(9) Ministarstvo će o izdanim odobrenjima za sakupljanje starog oružja izvijestiti ministarstvo nadležno za kulturu.

(10) Pravna osoba, obrt ili udruga iz stavka 1. ovoga članka dužna je u roku od osam dana od dana nabave ili prodaje starog oružja to prijaviti Ministarstvu.

(11) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je izdano odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, pravna osoba, obrt ili udruga na koju navedeno odobrenje glasi dužna je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(12) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev iz stavka 2. ovoga članak ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka.

(13) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz stavka 1. ovoga članak ako pravna osoba, obrt ili udruga na koju navedeno odobrenje glasi prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je odobrenje izdano ili na zahtjev osobe na koju odobrenje glasi.

(14) Pravna osoba, obrt ili udruga dužna je u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za sakupljanje starog oružja Ministarstvu dostaviti na uvid evidencije koje je bila obvezna voditi prema ovom Zakonu.

(15) Protiv rješenja iz stavaka 1., 12. i 13. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

VIII. PRIJEVOZ

Prijevoz eksplozivnih tvari

Članak 54.

(1) Za prijevoz eksplozivnih tvari potrebno je odobrenje Ministarstva.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na temelju zahtjeva pravne osobe, obrta ili udruge.

(3) Za prijevoz eksplozivnih tvari u unutarnjem prijevozu može se izdati odobrenje za višekratni prijevoz eksplozivnih tvari s rokom valjanosti do jednog mjeseca, pod uvjetom da se svaki pojedinačni prijevoz najavi Ministarstvu prema mjestu početka prijevoza najmanje 12 sati prije početka prijevoza.

(4) U slučaju promjena koje se odnose na najavljeni prijevoz, pravne osobe, obrti i udruge dužni su o njima obavijestiti Ministarstvo, po saznanju.

(5) Istim odobrenjem, po zahtjevu podnositelja zahtjeva, može se dozvoliti prijevoz neutrošenih eksplozivnih tvari u skladište eksplozivnih tvari.

(6) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za potrebe radilišta na kojima se kontinuirano obavljaju poslovi miniranja, može se izdati odobrenje za višekratni prijevoz s rokom valjanosti do završetka radova, a najduže na rok od šest mjeseci.

(7) Odobrenje iz stavka 2. ovoga članka nije potrebno za unutarnji prijevoz prema izuzećima propisanim Europskim sporazumom o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (European Agreement Concercing the International Carriage of Dangerous Goods by Road – ADR s njegovim sastavnim dijelovima – prilozima A i B i aktom o notifikaciji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 12/91.), Europskim sporazumom o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (european Agreement Concercing the International Carriage of Dangerous Goods by inland Waterways – ADN), koji je Republika Hrvatska prihvatila 25. svibnja 2000., i Konvencijom o međunarodnom željezničkom prijevozu (Convention concercing International Carriage by Rail – COTIF) od 9. svibnja 1980. u verziji Protokola o izmjenama Konvencije od 3. lipnja 1999. s pripadajućim dodacima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 12/00.) – Anex Dodatka C (Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom – Dangerous Goods by Rail – RID), ali je potrebno o točnom vremenu početka i predviđenom vremenu završetka prijevoza eksplozivnih tvari, najmanje 12 sati prije početka prijevoza, obavijestiti Ministarstvo prema mjestu početka prijevoza.

(8) Ministarstvo izdaje i/ili ovjerava dokument o transferu eksplozivnih tvari unutar Europske unije.

(9) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 6. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(10) Ministar pravilnikom propisuje izgled dokumenta iz stavka 8. ovoga članka, način njegova izdavanja te način razmjene informacija sa zemljama članicama Europske unije.

Članak 55.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 54. stavaka 1. i 6. ovoga Zakona podnosi pošiljatelj ili organizator prijevoza ili primatelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a mora sadržavati sljedeće:

– podatke o podnositelju zahtjeva, proizvođaču, pošiljatelju, prijevozniku, primatelju i krajnjem korisniku

– UN brojeve i identifikacijsku oznaku opasnosti eksplozivnih tvari

– podatke o vrsti, tehničkom nazivu, količini i načinu pakiranja eksplozivnih tvari

– način prijevoza i unaprijed određen smjer kretanja (itinerer)

– mjesto istovara ili pretovara

– podatke o razdoblju, ne dužem od 30 dana, u kojem će se prijevoz obaviti

– presliku potvrde krajnjeg korisnika prevedenu na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača, ako se radi o prijevozu preko područja Republike Hrvatske za krajnjeg korisnika ili primatelja koji nije u Europskoj uniji i kada se pošiljatelj ne nalazi na području Republike Hrvatske

– odobrenje nadležnog tijela susjedne države, za prijevoz, kada se radi o prijevozu preko državne granice Republike Hrvatske, ako ona izdaje takvo odobrenje i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(2) Kada se podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za unutarnji prijevoz, nije potrebno navoditi podatke iz stavka 1. podstavaka 7. i 8. ovoga članka.

(3) Iznimno od stavka 1. podstavka 6. ovoga članka, Ministarstvo odobrava prijevoz streljiva na rok do tri godine kada su primatelj i pošiljatelj u državama članicama Europske unije, pri čemu je podnositelj zahtjeva, osim navedenog u stavku 1. ovoga članka, dužan prilikom podnošenja zahtjeva Ministarstvu dostaviti podatke koji omogućuju identifikaciju streljiva te naznaku da je streljivo prošlo kontrolu u skladu s Konvencijom od 1. srpnja 1967. o uzajamnom priznavanju potvrdnih žigova o lakom oružju.

(4) U slučaju prijevoza eksplozivnih tvari navedenih u Popisu robe vojne namjene preko područja Republike Hrvatske, za krajnjeg korisnika ili primatelja koji nije u Republici Hrvatskoj i kada pošiljatelj nije iz Republike Hrvatske, Ministarstvo će zatražiti suglasnost ministarstva nadležnog za obranu, a kada pošiljatelj i primatelj ili krajnji korisnik nisu na području Europske unije, za prijevoz eksplozivnih tvari navedenih u Popisu robe vojne namjene i Popisu nevojnih ubojnih sredstava Ministarstvo će zatražiti i suglasnost ministarstva nadležnog za vanjske poslove.

(5) Pretovar eksplozivnih tvari dozvoljeno je obavljati u lukama (morskim, riječnim, zračnim) samo na mjestima koja su određena internim općim aktom luka na koja je Ministarstvo dalo suglasnost te na mjestima koja imaju odobrenje Ministarstva uz suglasnost ministarstva nadležnog za promet.

(6) Za izdavanje odobrenja iz stavka 5. ovoga članka, za mjesto pretovara u cestovnom i željezničkom prijevozu pravne osobe ili obrtnici uz zahtjev su dužni priložiti sljedeće:

– naziv mjesta pretovara

– dokument iz kojeg je vidljivo vlasništvo ili pravo korištenja nad predviđenim mjestom pretovara

– dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja prostora predviđenog za pretovar

– situacijsku kartu užeg područja mjesta predviđenog za pretovar s prikazanim udaljenostima od okolnih objekata

– opći akt o načinu provedbe sigurnosnih mjera te plan postupanja u slučaju nesreće ili drugih izvanrednih događaja i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(7) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje iz stavka 5. ovoga članka, pravne osobe ili obrti na koje navedeno odobrenje glasi dužni su o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo, u nastanku promjene.

(8) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev iz stavka 6. ovoga članka ako nisu ispunjeni propisani uvjeti.

(9) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz stavka 5. ovoga članka ako pravna osoba ili obrt na koji odobrenje glasi prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je isto izdano ili na zahtjev pravne osobe ili obrta na koji odobrenje glasi.

(10) Protiv rješenja iz stavaka 5., 8. i 9. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 56.

(1) Svaki prijevoz eksplozivnih tvari potrebno je najaviti Ministarstvu prema mjestu početka prijevoza najmanje 24 sata prije početka prijevoza odnosno Ministarstvu prema mjestu ulaznog i/ili izlaznog graničnog prijelaza 24 sata prije dolaska prijevoznog sredstva na granični prijelaz, kada se radi o međunarodnom prijevozu.

(2) U slučaju prijevoza eksplozivnih tvari po odobrenju Ministarstva, prijevoz je dužna najaviti pravna osoba ili obrt na koji odobrenje glasi, a ako se radi o prijevozu eksplozivnih tvari u unutarnjem prijevozu, na temelju izuzeća propisanih odredbama međunarodnih ugovora iz članka 54. stavka 7. ovoga Zakona (male količine eksplozivnih tvari), prijevoz je, Ministarstvu prema mjestu početka prijevoza, dužan najaviti pošiljatelj.

(3) Ako se radi o prijevozu eksplozivnih tvari pronađenih prilikom obavljanja poslova protuminskog djelovanja, pravna osoba ili obrt dužan je prijevoz pronađenih eksplozivnih tvari najaviti Ministarstvu najmanje dva sata prije početka prijevoza prema mjestu početka prijevoza.

(4) U najavi iz stavaka 2. i 3. ovoga članka potrebno je navesti točne podatke o:

– nazivu i adresi pošiljatelja

– nazivu i adresi primatelja

– nazivu i adresi krajnjeg korisnika

– nazivu i adresi proizvođača eksplozivne tvari

– vrsti, tehničkom nazivu, UN broju i identifikacijskoj oznaci opasnosti, količini i načinu pakiranja eksplozivne tvari ili kategoriji pirotehničkog sredstva

– oznaci prijevoznog sredstva

– imenu i prezimenu vozača i

– razdoblju u kojem će se prijevoz obaviti te smjeru kretanja (itinerer) i odredištu.

(5) Građanin koji prevozi eksplozivne tvari koje smije posjedovati za osobne potrebe nije dužan ishoditi odobrenje Ministarstva za prijevoz niti je dužan najaviti takav prijevoz.

(6) Građanima je za osobne potrebe, u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, dozvoljen unos pirotehničkih sredstava u Republiku Hrvatsku, kao i iznos pirotehničkih sredstava iz Republike Hrvatske, ako su ona dozvoljena za uporabu u Republici Hrvatskoj i označena valjanom oznakom CE, u količini do 2 kg netomase pirotehničke smjese, a unos ili iznos pirotehničkih sredstava dužni su prijaviti graničnoj policiji.

(7) Građanin ne smije pirotehnička sredstva iz stavka 6. ovoga članka prodati ili predati drugome.

Članak 57.

(1) Ministarstvo može rješenjem zabraniti prijevoz određenih eksplozivnih tvari preko područja Republike Hrvatske ako u provedenom postupku utvrdi opravdanost te zabrane odnosno rješenjem dopustiti prijevoz pod posebnim uvjetima ili posebnim mjerama sigurnosti ako je to nužno zbog sigurnosti prometa, održavanja javnog reda ili zaštite ljudi i okoliša.

(2) Troškove za posebne uvjete odnosno posebne mjere sigurnosti iz stavka 1. ovoga članka podmiruje osoba na koju rješenje iz stavka 1. ovoga članka glasi.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 58.

(1) Eksplozivne tvari dozvoljeno je prevoziti samo u izvornoj ambalaži koja je ispitana i označena sukladno propisu kojim je uređen prijevoz opasnih tvari.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, eksplozivne tvari pronađene prilikom obavljanja poslova humanitarnog razminiranja ili eksplozivne tvari koje se prevoze u svrhu uništavanja dozvoljeno je prevoziti bez originalne ambalaže.

Članak 59.

(1) Pravne osobe, obrti i građani koji sudjeluju u prijevozu eksplozivnih tvari dužni su pridržavati se propisa o prijevozu opasnih tvari.

(2) Na radilištu koje se nalazi na otoku koji nema cestovnu povezanost s kopnom, a gdje će se miniranje obavljati nekoliko dana uzastopno, Ministarstvo može izdati odobrenje za prijevoz eksplozivnih tvari kojim će odobriti držanje eksplozivnih tvari na radilištu u vozilu koje mora imati važeću potvrdu o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari (ADR certifikat), na rok do pet dana uz poštivanje mjera koje propiše Ministarstvo.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Prijevoz vatrenog oružja

Članak 60.

(1) Za prijevoz vatrenog oružja preko državne granice Republike Hrvatske potrebno je odobrenje Ministarstva, osim ako je drugačije propisano posebnim propisom.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za prijevoz vatrenog oružja preko državne granice Republike Hrvatske podnosi pošiljatelj, organizator prijevoza ili primatelj, a mora sadržavati sljedeće:

– podatke o podnositelju zahtjeva, proizvođaču, pošiljatelju, prijevozniku, primatelju i krajnjem korisniku

– vrstu, marku, model, tvornički broj, kalibar, količinu i način pakiranja oružja

– naznaku vrste i oznaku prijevoznog sredstva, ime i prezime vozača i pratnje te broj putne isprave

– podatke o razdoblju, ne dužem od 30 dana, u kojem će se prijevoz obaviti

– način prijevoza i unaprijed određen smjer kretanja (itinerer)

– mjesto istovara ili pretovara

– uvoznu ili izvoznu ili dozvolu za prijenos koju izdaje ministarstvo nadležno za trgovinu kada se radi o uvozu ili izvozu ili prijenosu oružja

– odobrenje nadležnog tijela susjedne države, za prijevoz, kada se radi o prijevozu preko državne granice Republike Hrvatske, ako ona izdaje takvo odobrenje

– presliku potvrde krajnjeg korisnika prevedenu na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača, ako se radi o prijevozu preko područja Republike Hrvatske, za krajnjeg korisnika ili primatelja koji nije u Europskoj uniji i kada se pošiljatelj ne nalazi na području Republike Hrvatske i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(3) U slučaju prijevoza vatrenog oružja navedenog u Popisu robe vojne namjene preko područja Republike Hrvatske za krajnjeg korisnika ili primatelja koji nije u Republici Hrvatskoj i kada pošiljatelj nije iz Republike Hrvatske, Ministarstvo će zatražiti suglasnost ministarstva nadležnog za obranu, a kada pošiljatelj i primatelj ili krajnji korisnik nisu na području Europske unije, za prijevoz oružja navedenog u Popisu robe vojne namjene i Popisu nevojnih ubojnih sredstava Ministarstvo će zatražiti i suglasnost ministarstva nadležnog za vanjske poslove.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 61.

(1) Pravna osoba ili obrt na koji odobrenje iz članka 60. ovoga Zakona glasi dužni su najaviti prijevoz Ministarstvu prema mjestu ulaznog i/ili izlaznog graničnog prijelaza, najmanje 24 sata prije dolaska vozila na granični prijelaz.

(2) Pri obavljanju unutarnjeg prijevoza prijevoznik je dužan prijevoz najaviti Ministarstvu prema mjestu početka prijevoza 24 sata prije početka prijevoza.

(3) U najavi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka potrebno je navesti točne podatke o:

– nazivu i adresi pošiljatelja

– nazivu i adresi primatelja

– nazivu i adresi krajnjeg korisnika

– nazivu i adresi proizvođača oružja

– nazivu i adresi prijevoznika

– vrsti, marki, modelu, tvorničkom broju, kalibru, količini i načinu pakiranja oružja

– oznaku prijevoznog sredstva

– ime i prezime vozača i pratnje i

– datum i približan sat početka prijevoza te smjer kretanja (itinerer) i odredište.

(4) Ministarstvo može rješenjem zabraniti prijevoz vatrenog oružja preko područja Republike Hrvatske ako u provedenom postupku utvrdi opravdanost takve zabrane.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

IX. PRODAJA NA MALO

Članak 62.

(1) Pravne osobe i obrti mogu prodavati oružje, streljivo i dijelove streljiva (barut, kapisle i kapislirane čahure) na malo u prodavaonicama oružja i streljiva, a pirotehnička sredstva kategorije F2, F3, P1 i T1, osim petardi i redenika iz kategorije F3 čija je prodaja građanima zabranjena, u prodavaonicama pirotehničkih sredstava za koje posjeduju odobrenje Ministarstva. Osobe koje obavljaju prodaju u navedenim prodavaonicama moraju biti stručno osposobljene i zdravstveno sposobne.

(2) Pirotehnička sredstva iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je prodavati i u prodavaonicama oružja i streljiva ako prodavaonica ispunjava građevinsko-tehničke uvjete za prodavaonicu pirotehničkih sredstava.

(3) Pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, osim petardi i redenika iz kategorije F3 čija je prodaja građanima zabranjena, mogu se prodavati od 15. prosinca do 1. siječnja građanima starijim od 18 godina.

(4) Uporaba pirotehničkih sredstava iz stavka 3. ovog članka dozvoljena je građanima starijim od 18 godina u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja.

(5) Pirotehnička sredstva kategorije F2, F3, T1 i P1 nije dozvoljeno koristiti u zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana.

(6) Građanima nije dozvoljena nabava niti uporaba petardi i redenika iz kategorije F3, kao ni uporaba pirotehničkih sredstava iz kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe.

(7) Prodaja i uporaba pirotehničkih sredstava kategorije F2, F3, T1 i P1 koja će se koristiti za potrebe spašavanja ljudi i životinja te u cestovnom, željezničkom, pomorskom, zračnom i prometu u unutarnjim vodama, kao i u kazalištima, raketnom modelarstvu, poljoprivredi i sličnim djelatnostima dozvoljena je tijekom cijele godine osobama koje su prilikom kupnje dužne priložiti dokaz o obavljanju djelatnosti za koju se predmetna pirotehnička sredstva kupuju ili dokaz o posjedovanju plovila pri kupnji pirotehničkih sredstava iz kategorije P1.

(8) Građanin može posjedovati najviše 2 kg netomase pirotehničke smjese pirotehničkih sredstava kategorije F1 i/ili F2 i/ili kategorije F3, osim petardi i redenika iz kategorije F3.

(9) Pirotehnička sredstva kategorije F1 mogu se, osim u prodavaonicama oružja i streljiva te prodavaonicama pirotehničkih sredstava, prodavati u maloprodaji i u drugim prodavaonicama te na kioscima tijekom cijele godine, građanima starijim od 14 godina.

(10) Uporaba pirotehničkih sredstava iz stavka 9. ovog članka dozvoljena je građanima starijim od 14 godina tijekom cijele godine.

(11) U prodavaonicama pirotehničkih sredstava i prodavaonicama oružja i streljiva, nakon radnog vremena, mogu se držati samo pirotehnička sredstva kategorije F1, osim kada prodajni prostor zadovoljava uvjete priručnog skladišta, pri čemu se mogu držati i ostale eksplozivne tvari.

(12) U kioscima je dopušteno držati do 3 kg neto pirotehničke smjese pirotehničkih sredstava kategorije F1.

(13) U ostalim prodavaonicama dopušteno je držati do 15 kg neto pirotehničke smjese pirotehničkih sredstava kategorije F1.

(14) Veće količine pirotehničkih sredstava kategorije F1 mogu se držati u skladu s propisima o skladištenju eksplozivnih tvari.

(15) Prodaja na malo i posjedovanje vatrenog oružja iz kategorije A posebnog propisa nije dozvoljeno.

(16) U prodavaonici oružja i streljiva vatreno oružje mora se držati u skladu s odredbama posebnog propisa kojim je regulirano područje maloprodaje oružja i streljiva, a najveća količina streljiva koju je dozvoljeno držati u prodavaonici određuje se tako da ukupna količina baruta u streljivu ne smije prelaziti 12 kg ekvivalentne mase TNT-a.

(17) Vatreno oružje i streljivo smije se prodavati samo pravnoj osobi ili obrtu čija je djelatnost uređena ovim Zakonom ili građaninu koji ima odobrenje za nabavu vatrenog oružja po posebnom propisu.

(18) Dijelovi streljiva (barut, inicijalne kapisle i kapislirane čahure) smiju se prodavati pravnim osobama i obrtima koji imaju odobrenje Ministarstva za proizvodnju i/ili istraživanje i/ili uporabu eksplozivnih tvari ili oružja te pravnim osobama, obrtima, udrugama ili građanima koje imaju valjani oružni list.

(19) Pravne osobe i obrti koji slijepo streljivo za tehničku namjenu koriste za svoje potrebe dužne su ga skladištiti u prostorima u kojima se ne nalaze zapaljive tekućine, plinovi i druge lako zapaljive tvari.

(20) Slijepo streljivo za tehničku namjenu može se prodavati u maloprodaji tijekom cijele godine u prodavaonicama oružja i streljiva, prodavaonicama pirotehničkih sredstava te drugim prodavaonicama robe za tehničke namjene.

Članak 63.

(1) Za svaku prodavaonicu iz članka 62. stavka 1. ovoga Zakona potrebno je ishoditi posebno odobrenje Ministarstva.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prodavaonicu iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće:

– ispravu iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtniku (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB)

– dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih pravilnikom iz stavka 10. ovoga članka

– dokaz da stranac – odgovorna osoba u pravnoj osobi ili stranac obrtnik zna hrvatski jezik i latinično pismo i

– dokaz o uplati upravne pristojbe.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka dužna je ispunjavati sljedeće uvjete:

– da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište i

– da je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili je stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te zna hrvatski jezik i latinično pismo.

(4) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja sljedeće:

– dokaz o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar, iz čega mora biti vidljivo da imaju registriranu djelatnost za koju je zatraženo odobrenje

– dokaz da odgovorna osoba u pravnoj osobi odnosno obrtnik nisu pravomoćno osuđeni ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progone po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– dokaz da osobe iz podstavka 2. ovoga stavka nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište i

– dokaz da su osobe iz podstavka 2. ovoga stavka hrvatski državljani i da imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak.

(5) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdano, pravna osoba ili obrt na koji odobrenje glasi dužan je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(6) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev iz stavka 2. ovog članka ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka.

(7) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje za prodavaonicu iz stavka 1. ovoga članka ako prestane ispunjavati propisane uvjete na temelju kojih je navedeno odobrenje izdano ili na zahtjev pravne osobe ili obrta na koju odobrenje glasi.

(8) Pravna osoba ili obrt dužan je u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za prodavaonicu iz stavka 7. ovoga članka Ministarstvu dostaviti na uvid evidencije koje je bio obvezan voditi prema ovom Zakonu.

(9) Protiv rješenja iz stavaka 1., 6. i 7. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(10) Ministar će, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo, donijeti pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice oružja i streljiva te prodavaonice pirotehničkih sredstava.

X. UPORABA EKSPLOZIVNIH TVARI

Članak 64.

(1) Pravna osoba ili obrt koji ispituje proizvode za čiju kontrolu kvalitete se koriste eksplozivne tvari smiju koristiti eksplozivne tvari kada dobiju odobrenje Ministarstva za uporabu eksplozivnih tvari pri ispitivanju kvalitete proizvoda.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće:

– ispravu iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtniku (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB)

– akt o imenovanju odgovorne osobe za uporabu eksplozivnih tvari pri ispitivanju kontrole kvalitete proizvoda u pravnoj osobi odnosno obrtniku, podatke (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB) te dokaz da je ona zaposlena na neodređeno vrijeme u pravnoj osobi ili obrtu sukladno odredbama Zakona o radu

– podatke (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB) o osobama koje će koristiti eksplozivne tvari pri ispitivanju kontrole kvalitete proizvoda koji u sebi ne sadrže eksplozivne tvari

– dokaz o posjedovanju ili pravu korištenja poslovnog prostora u kojem će se koristiti eksplozivne tvari za ispitivanje kontrole kvalitete proizvoda

– uporabnu dozvolu za građevinu u kojoj će se koristiti eksplozivne tvari za ispitivanje kontrole kvalitete proizvoda, za skladištenje i/ili ispitivanje eksplozivnih tvari

– opis postupka korištenja eksplozivnih tvari pri ispitivanju

– uporabnu dozvolu za građevinu u kojoj će se skladištiti eksplozivne tvari ili uporabnu dozvolu za građevinu u kojoj će se nalaziti priručno skladište ili dokaz o posjedovanju ormara koji je izrađen od materijala reakcije na požar A1 i najmanjeg razreda otpornosti na požar EI30, koji se zaključava i koji je pričvršćen u pod ili zid prostorije koja se zaključava

– dokaze da stranac iz stavka 3. podstavka 3. i stavka 5. ovoga članka zna hrvatski jezik i latinično pismo

– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka 4. podstavaka 2., 3. i 4.

– naziv banke i broj pravovaljanog računa banke čiji je deponent i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka dužna je ispunjavati sljedeće uvjete:

– da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište i

– da je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili je stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te zna hrvatski jezik i latinično pismo.

(4) Odgovorna osoba iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka, osim uvjeta navedenih u stavku 3. ovoga članka, dužna je ispunjavati i sljedeće uvjete:

– da ima navršenih 18 godina života

– da ima završenu najmanje srednju stručnu spremu

– da je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima pri miniranju u gospodarstvu ili vatrenim oružjem ako se kontrola kvalitete obavlja streljivom i

– da je zdravstveno sposobna za rukovanje eksplozivnim tvarima pri miniranju ili za posjedovanje vatrenog oružja ako se kontrola kvalitete obavlja streljivom.

(5) Osobe iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka dužne su ispunjavati uvjete iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.

(6) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja sljedeće:

– dokaz o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar, iz čega mora biti vidljivo da imaju registriranu djelatnost za koju je zatraženo odobrenje

– dokaz da odgovorna osoba u pravnoj osobi odnosno obrtnik nisu pravomoćno osuđeni ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– dokaz da osobe iz podstavka 2. ovoga stavka nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište i

– dokaz da su osobe iz podstavka 2. ovoga stavka hrvatski državljani i da imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak.

(7) Maksimalna količina eksplozivnih tvari koja se može čuvati u ormaru iz stavka 2. podstavka 7. ovoga članka ne smije biti veća od 5 kg zajedno s barutom u sporogorećem štapinu i sredstvima za iniciranje.

(8) Ministarstvo može izdati odobrenje za uporabu više vrsta eksplozivnih tvari pri ispitivanju kontrole kvaliteta proizvoda koji u sebi ne sadrže eksplozivne tvari.

(9) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdano, pravna osoba ili obrt na koji odobrenje glasi dužan je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(10) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu eksplozivnih tvari pri ispitivanju kontrole kvaliteta proizvoda koji u sebi ne sadrže eksplozivne tvari ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(11) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje za uporabu eksplozivnih tvari pri ispitivanju kontrole kvaliteta proizvoda koji u sebi ne sadrže eksplozivne tvari pravnoj osobi ili obrtu ako prestane ispunjavati propisane uvjete na temelju kojih je navedeno odobrenje izdano ili na zahtjev pravne osobe ili obrta na koji odobrenje glasi.

(12) Pravna osoba ili obrt dužan je, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za uporabu eksplozivnih tvari pri ispitivanju kontrole kvaliteta proizvoda koji u sebi ne sadrže eksplozivne tvari, Ministarstvu dostaviti na uvid evidencije koje je bio obvezan voditi prema ovom Zakonu.

(13) Protiv rješenja iz stavaka 1., 10. i 11. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 65.

(1) Za potrebe spašavanja ljudi i imovine ili za potrebe obuke mogu se nabavljati i upotrebljavati eksplozivne tvari na temelju odobrenja Ministarstva.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće:

– ispravu iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtniku ili osobi ovlaštenoj za zastupanje udruge (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB)

– dokaz da pravna osoba ili obrt ima zaposlenu najmanje jednu osobu odgovornu za uporabu eksplozivnih tvari za potrebe spašavanja ljudi i imovine ili za potrebe obuke, ili dokaz da udruga ima najmanje jednog člana odgovornog za uporabu eksplozivnih tvari pri izvođenju glasnog pucanja

– uporabnu dozvolu za građevinu u kojoj će se skladištiti eksplozivne tvari ili uporabnu dozvolu za građevinu u kojoj će se nalaziti priručno skladište ili dokaz o posjedovanju ormara koji je izrađen od materijala reakcije na požar A1 i najmanjeg razreda otpornosti na požar EI30, koji se zaključava i koji je pričvršćen u pod ili zid prostorije koja se zaključava

– dokaze da stranac iz stavka 4. podstavka 5. zna hrvatski jezik i latinično pismo

– dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 4. ovoga članka

– naziv banke i broj pravovaljanog računa banke čiji je deponent i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(3) Osoba iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka dužna je ispunjavati sljedeće uvjete:

– da ima navršenih 18 godina života

– da je ovlaštena zastupati udrugu

– da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište i

– da je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili je stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te zna hrvatski jezik i latinično pismo.

(4) Osim uvjeta navedenih u stavku 3. ovoga članka, osoba iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka dužna je ispunjavati i sljedeće uvjete:

– da je zdravstveno sposobna za rukovanje eksplozivnim tvarima pri miniranju u gospodarstvu

– da je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima pri miniranju u gospodarstvu.

(5) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja sljedeće:

– dokaz o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar ili udruge u registar udruga, iz čega mora biti vidljivo da imaju registriranu djelatnost za koju je zatraženo odobrenje

– dokaz da odgovorna osoba u pravnoj osobi odnosno obrtnik odnosno osoba ovlaštena za zastupanje udruge nisu pravomoćno osuđeni ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– da osobe iz podstavka 2. ovoga stavka nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište i

– dokaz da su osobe iz podstavka 2. ovoga stavka hrvatski državljani i da imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak.

(6) Maksimalna količina eksplozivnih tvari koja se može čuvati u ormaru iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka ne smije biti veća od 5 kg zajedno s barutom u sporogorećem štapinu i sredstvima za iniciranje.

(7) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdano, pravna osoba, obrt ili udruga na koju odobrenje glasi dužna je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(8) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(9) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako pravna osoba, obrt ili udruga prestanu ispunjavati uvjete na temelju kojih je navedeno odobrenje izdano ili na zahtjev pravne osobe, obrta ili udruge na koju odobrenje glasi.

(10) Pravna osoba, obrt ili udruga dužna je u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za uporabu eksplozivnih tvari Ministarstvu dostaviti na uvid evidencije koje je bila obvezna voditi prema ovom Zakonu.

(11) Protiv rješenja iz stavaka 1., 8. i 9. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Obavljanje poslova miniranja

Članak 66.

(1) Poslovi miniranja obuhvaćaju nadzemna miniranja, specijalna miniranja, podzemna miniranja i miniranja pri razminiranju.

(2) Nadzemna miniranja obuhvaćaju:

– miniranja na površini

– miniranja u graditeljstvu

– miniranja pri krčenju šuma (vađenje panjeva) i iskopu jama za sadnice

– miniranja za usitnjavanje prevelikih komada stijena.

(3) Specijalna miniranja obuhvaćaju:

– podvodna miniranja

– miniranja raznih građevina

– miniranja ledenih površina na rijekama i jezerima

– miniranja kod seizmičkih istraživanja

– tehnološka miniranja

– miniranja pri izradi tunela i drugih podzemnih prostorija, osim podzemnih miniranja pri eksploataciji mineralnih sirovina.

(4) Podzemna miniranja obuhvaćaju sve radnje podzemnog miniranja pri eksploataciji mineralnih sirovina.

(5) Miniranja pri razminiranju obuhvaćaju sva miniranja koja se provode pri obavljanju poslova razminiranja.

Članak 67.

(1) Poslove miniranja mogu obavljati pravne osobe i obrti kada dobiju odobrenje Ministarstva za obavljanje jedne ili više vrsta miniranja.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka potrebno je priložiti sljedeće:

– ispravu iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtniku (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB)

– dokaz da pravna osoba ili obrt ima zaposlenu najmanje jednu osobu na neodređeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o radu, koja posjeduje dozvolu za miniranje navedeno u zahtjevu, a koja je ujedno i odgovorna osoba za poslove miniranja

– dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja građevine u kojoj će se skladištiti eksplozivne tvari, koja mora imati uporabnu dozvolu za skladište eksplozivnih tvari

– dokaz da stranac iz stavka 3. podstavka 4. i stavka 4. ovoga članka zna hrvatski jezik i latinično pismo

– dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 4. podstavaka 2. i 3. ovoga članka

– naziv banke i broj pravovaljanog računa banke čiji je deponent i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(3) Odgovorna osoba u pravnoj osobi ili obrtu iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka dužna je ispunjavati sljedeće uvjete:

– da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da nije pravomoćno kažnjena za prekršaje propisane prekršajnim odredbama ovoga Zakona i

– da je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili je stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te zna hrvatski jezik i latinično pismo.

(4) Osoba iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka, osim uvjeta navedenih u stavku 3. ovoga članka, dužna je ispunjavati i sljedeće uvjete:

– da ima navršenih 18 godina života

– da posjeduje dozvolu za onu vrstu miniranja za koju se zahtjev podnosi i

– da je zdravstveno sposobna za rukovanje eksplozivnim tvarima pri miniranju.

(5) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja sljedeće:

– dokaz o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar, iz čega mora biti vidljivo da imaju registriranu djelatnost za koju je zatraženo odobrenje

– dokaz da odgovorna osoba u pravnoj osobi odnosno obrtnik nisu pravomoćno osuđeni ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progone po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– dokaz da osobe iz podstavka 2. ovoga stavka nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište i

– dokaz da su osobe iz podstavka 2. ovoga stavka hrvatski državljani i da imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak.

(6) Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka odobrit će se obavljanje one vrste miniranja za koju zaposlena osoba posjeduje dozvolu.

(7) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdano, pravna osoba ili obrt na koji odobrenje glasi dužan je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(8) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za miniranje ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(9) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje za obavljanje poslova miniranja pravnoj osobi ili obrtu ako prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je navedeno odobrenje izdano ili na zahtjev pravne osobe ili obrta na koju odobrenje glasi.

(10) Pravna osoba ili obrt dužan je u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za obavljanje poslova miniranja Ministarstvu dostaviti na uvid evidencije koje je bio obvezan voditi prema ovom Zakonu.

(11) Protiv rješenja iz stavaka 1., 8. i 9. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 68.

(1) Prilikom obavljanja miniranja pravna osoba ili obrt iz članka 67. ovoga Zakona dužan je poduzeti sve sigurnosne mjere, uz obavljanje potrebnih mjerenja, radi utvrđivanja potencijalno štetnih utjecaja miniranja na okolinu te miniranje obaviti prema planu miniranja i po pravilima struke, uz primjenu važeće regulative, tako da se miniranjem ne ugrozi život i zdravlje ljudi, njihova imovina i okoliš, a nakon miniranja izraditi izvješće o miniranju.

(2) Plan miniranja i izvješće o miniranju iz stavka 1. ovoga članka izrađuju osobe koje posjeduju odgovarajuću dozvolu za miniranje.

(3) O miniranjima koja se obavljaju u naseljenom mjestu ili u neposrednoj blizini naseljenog mjesta pravne osobe ili obrti koji izvode miniranje dužni su, najkasnije 24 sata prije obavljanja miniranja, izvijestiti Ministarstvo prema mjestu obavljanja miniranja, javnost putem lokalnih sredstava javnog priopćavanja, a tri dana prije obavljanja miniranja u blizini cesta, željeznica, naftovoda, plinovoda, vodovoda, električnih ili telefonskih vodova i sličnih objekata pisano izvijestiti pravne osobe ili obrte koji upravljaju navedenim građevinama.

(4) Ministar pravilnikom propisuje sadržaj plana miniranja i izvješća o miniranju iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 69.

(1) Poslove nadzemnih miniranja za potrebe pravne osobe ili obrta iz članka 67. stavka 1. ovoga Zakona može obavljati građanin koji od Ministarstva dobije rješenje o dozvoli za nadzemna miniranja.

(2) Uz zahtjev za izdavanje rješenja o dozvoli za nadzemna miniranja potrebno je priložiti sljedeće:

– najmanje svjedodžbu srednje stručne spreme rudarske struke

– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje eksplozivnim tvarima pri miniranju

– dokaz o položenom stručnom ispitu pred povjerenstvom tijela državne uprave nadležnog za poslove rudarstva

– dokaz da stranac koji će obavljati poslove miniranja zna hrvatski jezik i latinično pismo

– fotografiju veličine 22 mm x 28 mm i

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi i naknadi za obrazac dozvole za miniranje.

(3) Poslove miniranja pri protuminskom djelovanju za potrebe pravne osobe ili obrta iz članka 67. stavka 1. ovoga Zakona može obavljati građanin koji od Ministarstva dobije rješenje o dozvoli za miniranje pri protuminskom djelovanju.

(4) Uz zahtjev za izdavanje rješenja o dozvoli za miniranje pri protuminskom djelovanju, osim navedenog u stavku 2. podstavcima 2., 4., 5. i 6. ovoga članka, potrebno je dostaviti i sljedeće:

– dokaz o posjedovanju ovlasti pirotehničara, izdanu prema propisima kojima se uređuju poslovi razminiranja i

– dokaz o radnom stažu u trajanju od najmanje jedne godine na poslovima razminiranja ili miniranja.

(5) Poslove specijalnih miniranja za potrebe pravne osobe ili obrta iz članka 67. stavka 1. ovoga Zakona može obavljati građanin koji od Ministarstva dobije rješenje o dozvoli za specijalna miniranja.

(6) Uz zahtjev za izdavanje rješenja o dozvoli za specijalna miniranja, osim navedenog u stavku 2. podstavcima 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka, potrebno je dostaviti i sljedeće:

– diplomu preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog odnosno stručnog studija iz područja rudarske struke i

– izjavu prijašnjeg poslodavca ili drugi dokaz o radnom stažu na poslovima pripreme miniranja ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje pet godina za osobu koja ima završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ili četiri godine radnog staža na istim poslovima za osobu koja ima završen diplomski sveučilišni ili stručni studij.

(7) Poslove podzemnih miniranja za potrebe pravne osobe ili obrta iz članka 67. stavka 1. ovoga Zakona može obavljati građanin koji od Ministarstva dobije rješenje o dozvoli za podzemna miniranja.

(8) Uz zahtjev za izdavanje rješenja o dozvoli za podzemna miniranja potrebno je priložiti dokaze navedene u stavku 2. ovoga članka, uz uvjet da se stručni ispiti iz stavka 2. podstavka 3. ovog članka odnose i na podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina.

(9) Službena osoba koja vodi postupak po zahtjevima iz stavaka 2., 4., 6. i 8. ovoga članka po službenoj dužnosti izvršit će uvid i pribaviti sljedeće dokaze o osobama:

– da nisu pravomoćno osuđene ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište i

– da nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

(10) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je rješenje iz stavaka 1., 3., 5. i 7. ovoga članka izdano, građanin na kojeg rješenje o dozvoli glasi dužan je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(11) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje rješenja o dozvoli za miniranje iz stavaka 1., 3., 5. i 7. ovoga članka ako nisu ispunjeni propisani uvjeti.

(12) Ministarstvo će rješenjem ukinuti rješenja o dozvoli za miniranje iz stavaka 1., 3., 5. i 7. ovoga članka ako građanin na kojeg navedeno rješenje glasi prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je rješenje iz stavaka 1., 3., 5. i 7. ovoga članka izdano ili na zahtjev građanina na kojeg navedeno rješenje glasi.

(13) Protiv rješenja iz stavaka 1., 3., 5. i 7. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(14) Ministar će pravilnikom propisati izgled dozvole te visinu naknade za izdavanje rješenja o dozvoli za miniranje iz stavaka 1., 3., 5. i 7. ovoga članka.

Članak 70.

(1) Poslove pripreme miniranja i pomoćne poslove pri miniranju za potrebe pravne osobe ili obrta može obavljati zaposlenik s najmanje završenom osnovnom školom, koji je prethodno upoznat s opasnostima pri rukovanju eksplozivnim tvarima.

(2) Građanin koji obavlja poslove iz stavka 1. ovoga članka mora biti pod nadzorom osobe koja posjeduje dozvolu za tu vrstu miniranja, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 71.

Miniranje se smije izvoditi samo na radilištima za koje je nadležno državno tijelo izdalo odgovarajuću dozvolu ovisno o vrsti radilišta.

Članak 72.

(1) Pravna osoba ili obrt koji uporabljuje eksplozivne tvari dužan je o mjestu i vremenu uporabe eksplozivnih tvari izvijestiti Ministarstvo prema mjestu uporabe eksplozivnih tvari najkasnije 24 sata prije početka uporabe. Ako se uporaba eksplozivnih tvari obavlja kontinuirano na istom mjestu, dovoljna je obavijest o prvom miniranju s naznakom predviđenog roka završetka radova.

(2) Pravna osoba ili obrt koji uporabljuje eksplozivne tvari dužan je neuporabljene eksplozivne tvari vratiti u originalnoj ambalaži u skladište ili ih uništiti prema uputi proizvođača tako da ne ugroze život, zdravlje i sigurnost ljudi te materijalna dobra i okoliš.

Izvođenje javnih vatrometa

Članak 73.

(1) Javni vatrometi mogu biti profesionalni vatrometi i vatrometi za scenske efekte.

(2) Javne vatromete mogu izvoditi pravne osobe i obrti koji od Ministarstva dobiju odobrenje za izvođenje javnih vatrometa.

(3) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za izvođenje javnih vatrometa potrebno je priložiti sljedeće:

– ispravu iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtniku (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB)

– dokaz da pravna osoba ili obrt ima zaposlenu najmanje jednu osobu na neodređeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o radu, koja posjeduje dozvolu za izvođenje javnih vatrometa, a koja je ujedno i odgovorna osoba za poslove izvođenja javnih vatrometa

– dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja građevine u kojoj će se skladištiti eksplozivne tvari, koja mora imati uporabnu dozvolu za tu namjenu

– dokaz da stranac iz stavka 4. podstavka 3. i stavka 5. ovoga članka zna hrvatski jezik i latinično pismo

– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka 5. podstavaka 2. i 3. ovoga članka

– naziv banke i broj pravovaljanog računa banke čiji je deponent i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(4) Odgovorna osoba iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka dužna je ispunjavati sljedeće uvjete:

– da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište i

– da je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili je stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te zna hrvatski jezik i latinično pismo.

(5) Osoba iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka, osim uvjeta navedenih u stavku 4. ovoga članka, dužna je ispunjavati i sljedeće uvjete:

– da ima navršenih 18 godina života

– da je zdravstveno sposobna za rukovanje eksplozivnim tvarima pri miniranju i

– da ima dozvolu za izvođenje javnih vatrometa.

(6) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja sljedeće:

– dokaz o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar, iz čega mora biti vidljivo da ima registriranu djelatnost za koju je zatraženo odobrenje

– dokaz da odgovorna osoba u pravnoj osobi odnosno obrtnik nisu pravomoćno osuđeni ili se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– dokaz da osobe iz podstavka 2. ovoga stavka nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište i

– dokaz da su osobe iz podstavka 2. ovoga stavka hrvatski državljani i da imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak.

(7) Pravne osobe i obrti koji imaju odobrenje za izvođenje javnih vatrometa mogu obavljati i uništavanje pirotehničkih sredstava.

(8) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je odobrenje iz stavka 2. ovoga članka izdano, pravna osoba ili obrt na koji odobrenje glasi dužan je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(9) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za izvođenje javnih vatrometa ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka.

(10) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje za izvođenje javnih vatrometa pravnoj osobi ili obrtu ako prestanu ispunjavati uvjete na temelju kojih je navedeno odobrenje izdano ili na zahtjev pravne osobe ili obrta na koji odobrenje glasi.

(11) Pravna osoba ili obrt dužan je u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za izvođenje javnih vatrometa Ministarstvu dostaviti na uvid evidencije koje je bio obvezan voditi prema ovom Zakonu.

(12) Protiv rješenja iz stavaka 2., 9. i 10. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 74.

(1) Poslove izvođenja javnih vatrometa za potrebe pravne osobe ili obrta iz članka 73. stavka 2. ovoga Zakona može obavljati građanin koji od Ministarstva dobije rješenje o dozvoli za izvođenje javnih vatrometa.

(2) Uz zahtjev za izdavanje rješenja o dozvoli za izvođenje javnih vatrometa potrebno je priložiti sljedeće:

– najmanje svjedodžbu srednje stručne spreme

– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju javnih vatrometa

– dokaz o osposobljenosti za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju javnih vatrometa

– dokaz da stranac koji će obavljati poslove izvođenja javnih vatrometa zna hrvatski jezik i latinično pismo

– fotografiju veličine 22 mm x 28 mm

– dokaz o sudjelovanju u pripremi za izvođenje najmanje deset javnih vatrometa i

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi i naknadi za obrazac dozvole za izvođenje javnih vatrometa.

(3) Dokaz iz stavka 2. podstavka 6. ovoga članka mora sadržavati planove izvođenja javnog vatrometa te zapisnike o izvođenju javnih vatrometa.

(4) Pravna osoba ili obrt, izvođač javnih vatrometa, dužan je ishoditi odobrenje Ministarstva za mjesto i vrijeme izvođenja javnog vatrometa.

(5) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 4. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće:

– plan izvođenja javnog vatrometa

– suglasnost vlasnika ili koncesionara zemljišta ili građevine s koje će se izvoditi javni vatromet

– dokument iz kojeg je vidljivo da su osigurani uvjeti predviđeni planom izvođenja javnog vatrometa i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(6) Jednim odobrenjem može se odobriti izvođenje više javnih vatrometa koji se odnose na isti događaj i na istu lokaciju uz nepromijenjene sigurnosne uvjete.

(7) Vatrometi za scenske efekte izvode se u kazalištima i sličnim ustanovama, u filmskim i televizijskim studijima ili na otvorenim prostorima, odobrenim pirotehničkim sredstvima te drugim eksplozivnim tvarima.

(8) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je izdano rješenje iz stavka 1. i stavka 4. ovoga članka pravna osoba, obrt ili građanin na kojega to rješenje glasi dužan je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(9) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje rješenja iz stavaka 1. i 4. ovoga članka, ako nisu ispunjeni propisani uvjeti.

(10) Ministarstvo će rješenjem ukinuti rješenje iz stavaka 1. i 4. ovoga članka ako pravna osoba, obrt ili građanin na kojeg navedeno rješenje glasi prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano ili na zahtjev pravne osobe, obrta ili građanina na kojeg rješenje glasi.

(11) Protiv rješenja iz stavaka 1., 4., 9. i 10. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(12) Ministar će pravilnikom propisati tehničke i sigurnosne zahtjeve vezane za mjesto ispaljivanja, sredstva za ispaljivanje i druge mjere potrebne za izvođenje javnog vatrometa, sadržaj plana izvođenja javnog vatrometa, obrazac dozvole te visinu naknade za izdavanje rješenja o dozvoli za izvođenje javnog vatrometa.

Izvođenje glasnog pucanja

Članak 75.

(1) Pravne osobe, obrti ili udruge mogu izvoditi glasno pucanje uz uporabu eksplozivnih tvari u određenim prigodama ili za označavanje podneva ili za obranu od tuče kada dobiju odobrenje Ministarstva za izvođenje glasnog pucanja.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće:

– ispravu iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtniku ili osobi ovlaštenoj za zastupanje udruge (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB)

– dokaz da pravna osoba ili obrt ima zaposlenu najmanje jednu osobu odgovornu za uporabu eksplozivnih tvari pri izvođenju glasnog pucanja ili dokaz da udruga ima najmanje jednog člana odgovornog za uporabu eksplozivnih tvari pri izvođenju glasnog pucanja

– uporabnu dozvolu za građevinu u kojoj će se skladištiti eksplozivne tvari namjenski za skladištenje eksplozivnih tvari ili uporabnu dozvolu za građevinu u kojoj će se nalaziti priručno skladište ili dokaz o posjedovanju ormara koji je izrađen od materijala reakcije na požar A1 i najmanjeg razreda otpornosti na požar EI30, koji se zaključava i koji je pričvršćen u pod ili zid prostorije koja se zaključava

– dokaze da stranac iz stavka 3. podstavka 3. i stavka 5. ovoga članka zna hrvatski jezik i latinično pismo

– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka 4. podstavaka 2. i 3. ovoga članka

– naziv banke i broj pravovaljanog računa banke čiji je deponent i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka ili osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je ispunjavati sljedeće uvjete:

– da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište i

– da je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili je stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te zna hrvatski jezik i latinično pismo.

(4) Odgovorna osoba iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka, osim uvjeta navedenih u stavku 3. ovoga članka, dužna je ispunjavati i sljedeće uvjete:

– da ima navršenih 18 godina života

– da je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju glasnog pucanja i

– da je zdravstveno sposobna za rukovanje eksplozivnim tvarima pri proizvodnji ili zdravstveno sposobna za posjedovanje oružja.

(5) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja sljedeće:

– dokaz o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar ili akt o upisu udruge u registar udruga, iz čega mora biti vidljivo da ima registriranu djelatnost za koju je zatraženo odobrenje

– dokaz da odgovorna osoba u pravnoj osobi ili obrtnik ili osoba ovlaštena za zastupanje udruge nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– dokaz da osobe iz podstavka 2. ovoga stavka nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište i

– dokaz da su osobe iz podstavka 2. ovoga stavka hrvatski državljani i da imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak.

(6) Građani koji će za potrebe pravne osobe, obrta ili udruge izvoditi glasno pucanje moraju biti pod nadzorom osobe odgovorne za uporabu eksplozivnih tvari pri izvođenju glasnog pucanja.

(7) Maksimalna količina crnog baruta koja se može čuvati u ormaru iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka ne smije biti veća od 5 kg netomase zajedno s barutom u sporogorećem štapinu i sredstvima za iniciranje.

(8) Državljani država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru mogu izvoditi glasno pucanje na području Republike Hrvatske iz vlastitog oruža i naprava, na temelju ugovora s pravnom osobom, obrtom ili udrugom koja ima odobrenje iz stavka 1. ovog članka i pod nadzorom osobe odgovorne za uporabu eksplozivnih tvari pri izvođenju glasnog pucanja.

(9) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdano, pravna osoba, obrt ili udruga na koju odobrenje glasi dužna je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(10) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka ako nisu ispunjeni uvjeti propisani stavcima 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(11) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka pravnoj osobi, obrtu ili udruzi ako prestanu ispunjavati propisane uvjete na temelju kojih je navedeno odobrenje izdano ili na zahtjev pravne osobe, obrta ili udruge na koju odobrenje glasi.

(12) Pravna osoba, obrt ili udruga dužna je u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu dostaviti na uvid evidencije koje je bila obvezna voditi prema ovom Zakonu.

(13) Protiv rješenja iz stavaka 1., 10. i 11. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 76.

(1) Pravna osoba ili obrt ili udruga koja izvodi glasno pucanje dužna je ishoditi odobrenje Ministarstva za mjesto i vrijeme izvođenja glasnog pucanja.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće:

– plan izvođenja glasnog pucanja

– odobrenje vlasnika ili koncesionara zemljišta ili građevine s koje će se izvoditi glasno pucanje

– dokument iz kojeg je vidljivo da su osigurani uvjeti predviđeni planom izvođenja glasnog pucanja i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(3) Jednim odobrenjem može se odobriti izvođenje više glasnih pucanja koji se odnose na isti događaj i na istu lokaciju uz nepromijenjene sigurnosne uvjete.

(4) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdano, pravna osoba, obrt ili udruga na koje odobrenje glasi dužna je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(5) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka ako nisu ispunjeni propisani uvjeti.

(6) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako pravna osoba, obrt ili udruga na koju navedeno odobrenje glasi prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano ili na zahtjev pravne osobe, obrta ili udruge na koju odobrenje glasi.

(7) Protiv rješenja iz stavaka 1., 5. i 6. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8) Odobrenje za mjesto i vrijeme izvođenja glasnog pucanja nije potrebno ako se glasno pucanje izvodi sa slijepim streljivom i pirotehničkim sredstvima kategorije F1.

Članak 77.

(1) Kada glasno pucanje obavlja više izvršitelja, svi izvršitelji moraju biti osposobljeni za rukovanje eksplozivnim tvarima prema aktu pravne osobe, obrta ili udruge koja ima odobrenje za izvođenje glasnog pucanja ili moraju biti pod nadzorom osobe osposobljene za rukovanje eksplozivnim tvarima.

(2) Aktom iz stavka 1. ovoga članka potrebno je utvrditi:

– način čuvanja oružja i naprava za izvođenje glasnog pucanja

– način skladištenja i čuvanja eksplozivnih tvari

– način vođenja popisa eksplozivnih tvari i naprava i

– način osposobljavanja osoba koje će izvoditi glasno pucanje.

(3) Ministarstvo izdaje odobrenje za mjesto i vrijeme izvođenja glasnog pucanja, na temelju zahtjeva pravne osobe, obrta ili udruge na koju odobrenje iz članka 75. stavka 1. ovoga Zakona glasi.

(4) Ako se glasno pucanje obavlja uvijek u isto vrijeme, istom količinom eksplozivne tvari i pod istim uvjetima, može se izdati odobrenje za višekratno izvođenje glasnog pucanja. Višekratno izvođenje glasnog pucanja može se odobriti i za obranu od tuče.

(5) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(6) Ministar će pravilnikom propisati način i program osposobljavanja te način i program provođenja stručnog ispita za ovlaštenu osobu koja izvodi glasno pucanje, izdavanje uvjerenja o osposobljenosti za izvođenje glasnog pucanja, tehničke i sigurnosne zahtjeve za mjesto izvođenja glasnog pucanja, sredstva za ispaljivanje i sigurnosne mjere koje je potrebno ispuniti za izvođenje glasnog pucanja.

XI. CIVILNA STRELIŠTA

Članak 78.

(1) Civilno strelište mogu osnovati pravne osobe, obrti ili udruge kada dobiju odobrenje Ministarstva.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće:

– ispravu iz koje su vidljivi podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili obrtniku ili osobi ovlaštenoj za zastupanje udruge (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta, OIB)

– dokaz da pravna osoba ili obrt ima zaposlenu najmanje jednu osobu odgovornu za vođenje civilnog strelišta ili dokaz da udruga ima najmanje jednoga člana odgovornog za vođenje civilnog strelišta

– dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja civilnog strelišta koje ispunjava prostorne, tehničke i sigurnosne zahtjeve propisane pravilnikom iz stavka 11. ovoga članka

– dokaze da stranac iz stavka 3. podstavka 3. zna hrvatski jezik i latinično pismo

– dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 4. podstavaka 2. i 3. ovoga članka

– naziv banke i broj pravovaljanog računa banke čiji je deponent i

– dokaz o uplati upravne pristojbe s naznakom broja zahtjeva.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka ili osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je ispunjavati sljedeće uvjete:

– da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište

– da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište i

– da je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području Republike Hrvatske ili je stranac koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak te zna hrvatski jezik i latinično pismo.

(4) Osim uvjeta navedenih u stavku 3. ovoga članka, odgovorna osoba iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka dužna je ispunjavati i sljedeće uvjete:

– da ima navršenih 18 godina života

– da je zdravstveno sposobna za posjedovanje oružja i

– da je stručno osposobljena za rukovanje oružjem.

(5) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja sljedeće:

– dokaz o upisu pravne osobe ili obrta u sudski odnosno obrtni registar ili akt o upisu udruge u registar udruga, iz čega mora biti vidljivo da ima registriranu djelatnost za koju je zatraženo odobrenje

– dokaz da odgovorna osoba u pravnoj osobi ili obrtnik ili osoba ovlaštena za zastupanje udruge nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu počinjeno iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište

– dokaz da osobe iz podstavka 2. ovoga stavka nisu pravomoćno osuđene za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište ili boravište i

– dokaz da su osobe iz podstavka 2. ovoga stavka hrvatski državljani i da imaju prebivalište na području Republike Hrvatske ili su stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja ili prijave za privremeni ili stalni boravak.

(6) U slučaju promjene uvjeta na temelju kojih je odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdano, pravna osoba, obrt ili udruga na koju odobrenje glasi dužna je o nastaloj promjeni izvijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(7) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za civilno strelište ako nisu ispunjeni uvjeti propisani stavcima 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(8) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje za civilno strelište pravnoj osobi, obrtu ili udruzi ako prestanu ispunjavati propisane uvjete na temelju kojih je navedeno odobrenje izdano ili na zahtjev pravne osobe, obrta ili udruge na koju odobrenje glasi.

(9) Pravna osoba, obrt ili udruga mora u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za civilno strelište Ministarstvu dostaviti na uvid evidencije koje je bila dužna voditi prema ovom Zakonu.

(10) Protiv rješenja iz stavaka 1., 7. i 8. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(11) Osim na civilnim strelištima, udruge čija je djelatnost vezana uz uporabu oružja mogu za potrebe vježbi svojih članova koristiti oružje i na drugim mjestima određenim za vježbe gađanja, za koje je Ministarstvo izdalo odobrenje na temelju uvjeta propisanih pravilnikom iz stavka 12. ovoga članka.

(12) Ministar će, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo, pravilnikom propisati prostorne, tehničke i sigurnosne zahtjeve koje moraju zadovoljiti civilna strelišta i druga mjesta određena za vježbe gađanja.

Članak 79.

(1) Vatreno oružje na civilnim strelištima smiju koristiti samo građani koji posjeduju valjanu ispravu o oružju te službene osobe koje u okviru obavljanja službene djelatnosti koriste oružje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, vatreno oružje na civilnom strelištu smije koristiti i građanin koji se aktivno bavi sportskim streljaštvom, a ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, pod nadzorom osobe koja je stručno osposobljena za pravilnu uporabu vatrenog oružja.

Članak 80.

(1) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na lovačka strelišta koja se nalaze u okviru lovišta kojim gospodare pravne osobe, obrti ili udruge registrirane za obavljanje djelatnosti lovstva.

(2) Ako se strelišta iz stavka 1. ovoga članka koriste za druge svrhe osim navedenih u stavku 1. ovoga članka, na njih se primjenjuju odredbe ovoga Zakona.

XII. UPISNICI

Članak 81.

(1) Ministarstvo vodi upisnike o:

– izdanim i ukinutim odobrenjima za proizvodnju i promet eksplozivnih tvari

– izdanim i ukinutim odobrenjima za proizvodnju i promet oružja te proizvodnju naprava

– izdanim i ukinutim odobrenjima za uporabu eksplozivnih tvari

– izdanim i ukinutim odobrenjima za civilna strelišta

– izdanim i ukinutim odobrenjima za prodavaonice oružja i streljiva

– izdanim i ukinutim odobrenjima za prodavaonice pirotehničkih sredstava

– izdanim i ukinutim odobrenjima za ispitivanje eksplozivnih tvari

– izdanim i ukinutim odobrenjima za istraživanje eksplozivnih tvari i/ili oružja

– izdanim i ukinutim odobrenjima za ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja

– izdanim i ukinutim odobrenjima za popravljanje, prepravljanje i onesposobljavanje oružja

– izdanim i ukinutim odobrenjima za nabavu vatrenog oružja

– izdanim i ukinutim odobrenjima za sakupljanje starog oružja

– izdanim i ukinutim odobrenjima za prijevoz eksplozivnih tvari

– izdanim i ukinutim odobrenjima za prijevoz vatrenog oružja

– izdanim i ukinutim odobrenjima za stavljanje u promet i uporabu eksplozivnih tvari

– izdanim i ukinutim odobrenjima za provođenje postupka ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari

– eksplozivnim tvarima za koje je izdano odobrenje za stavljanje u promet i uporabu

– izdanim potvrdama za onesposobljeno vatreno oružje.

(2) Upisnici iz stavka 1. ovoga članka čuvaju se najmanje deset godina nakon ukidanja ili prestanka važenja odobrenja, osim upisnika iz stavka 1. podstavaka 2., 9., 10., 11., 14. i 18. ovoga članka koji se čuvaju najmanje 20 godina nakon ukidanja ili prestanka važenja odobrenja koja se odnose na vatreno oružje.

(3) Ministar će pravilnikom propisati sadržaj, izgled i način vođenja upisnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 82.

(1) Pravna osoba ili obrt koji proizvodi eksplozivne tvari i/ili oružje i/ili naprave dužan je voditi upisnike o vrsti i količini proizvedenih i/ili prodanih eksplozivnih tvari i/ili oružja i/ili naprava.

(2) Pravna osoba, obrt ili udruga koja obavlja promet i/ili uporabljuje eksplozivne i/ili ispituje i/ili stavlja u promet i/ili uništava eksplozivne tvari dužna je voditi upisnike o količini i vrsti nabavljenih, prodanih, stavljenih u promet, uporabljenih, uništenih, vraćenih, predanih ili otuđenih eksplozivnih tvari.

(3) Pravne osobe ili obrti koji obavljaju promet ili ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja ili popravak, prepravak i onesposobljavanje vatrenog oružja ili sakupljanje starog oružja dužni su voditi upisnike o vrsti nabavljenog i/ili prodanog vatrenog oružja ili ispitanog i obilježenog žigom vatrenog oružja ili popravljenog, prepravljenog i onesposobljenog ili nabavljenog oružja ili sakupljenog starog oružja ili upisnik o uništenju zamijenjenog dijela vatrenog oružja ili upisnik o onesposobljenom vatrenom oružju.

(4) Pravne osobe, obrti ili udruge koji obavljaju djelatnost za čije obavljanje je predviđena uporaba vatrenog oružja dužni su voditi upisnike o nabavljenom, oduzetom, prodanom ili predanom oružju i pripadajućem streljivu.

(5) Pravna osoba ili obrt koji obavlja poslove prodaje na malo oružja i streljiva dužan je voditi upisnike o nabavljenim i prodanim količinama istih.

(6) Pravna osoba ili obrt koji obavlja prodaju na malo pirotehničkih sredstava dužan je voditi upisnike o nabavljenim i prodanim količinama pirotehničkih sredstava koja su sastavni dio opreme za spašavanje na moru (sredstva za signalizaciju) te sredstava koja se koriste u željezničkom, zračnom i cestovnom prometu, raketnom modelarstvu, poljoprivrednoj i sličnim djelatnostima.

(7) Pravna osoba ili obrt koji obavlja poslove uništavanja oružja dužan je voditi upisnik o uništenom vatrenom oružju.

(8) Upisnici iz stavaka 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga članka koji se odnose na eksplozivne tvari, osim streljiva, čuvaju se najmanje deset godina, a upisnici iz stavaka 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga članka koji se odnose na oružje i/ili streljivo čuvaju se najmanje 20 godina.

(9) Ministar će pravilnikom propisati sadržaj, izgled i način vođenja upisnika iz stavaka 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga članka.

XIII. NADZOR

Članak 83.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa provode službene osobe Ministarstva nadležne za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja.

(3) Službene osobe iz stavka 2. ovoga članka svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti dokazuju službenom iskaznicom i službenom značkom.

(4) Ministar će pravilnikom propisati obrazac službene iskaznice, oblik i izgled službene značke službenih osoba iz stavka 2. ovoga članka te način izdavanja, zamjene i vođenja evidencije o izdanim službenim iskaznicama i značkama.

Članak 84.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora službene osobe iz članka 83. ovoga Zakona ovlaštene su bez najave:

– ući i pregledati građevine, prostore i radilišta gdje se eksplozivne tvari i oružje proizvode, skladište, uporabljuju, uništavaju ili se obavlja njihov promet te ostale prostore za koje postoji sumnja da bi u njima mogle biti eksplozivne tvari i oružje

– pregledati dokumentaciju o eksplozivnim tvarima i oružju

– pregledati isprave o stručnoj osposobljenosti osoba

– provjeriti i utvrditi identitet osoba koje zateknu na mjestima uporabe, proizvodnje i u skladištima eksplozivnih tvari i oružja

– obaviti i druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

(2) O obavljenom inspekcijskom nadzoru službene osobe iz članka 83. ovoga Zakona sastavljaju zapisnik.

(3) Ako u obavljanju inspekcijskog nadzora službene osobe iz članka 83. ovoga Zakona utvrde da se postupanje s eksplozivnim tvarima i oružjem obavlja suprotno odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa, usmenim će rješenjem:

– naložiti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku

– zabraniti proizvodnju, uporabu, rukovanje, skladištenje eksplozivnih tvari i oružja ako su počinjeni teži propusti u poduzimanju sigurnosnih mjera koji imaju za posljedicu ugrožavanje života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša i/ili

– narediti druge mjere u proizvodnji, prometu, skladištenju i uporabi koje su potrebne radi zaštite zdravlja i života ljudi, njihove imovine i okoliša.

(4) O izdanom usmenom rješenju službena osoba iz članka 83. ovoga Zakona sastavit će zabilješku u zapisniku.

(5) Usmeno rješenje iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo će u pisanom obliku dostaviti stranki najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja.

(6) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) Pravne osobe, obrtnici, udruge i građani na koje se primjenjuju odredbe ovoga Zakona dužni su službenim osobama iz članka 83. ovoga Zakona omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora te im na uvid dati traženu dokumentaciju i priopćiti potrebne informacije.

(8) Ako je inspekcijski nadzor proveden nad pravnom osobom ili obrtom koji obavlja djelatnosti vezane uz razvoj, proizvodnju, modernizaciju, remont, popravljanje, prepravljanje, ispitivanje ili promet oružjem kategorije A koje je na Popisu robe vojne namjene, Ministarstvo će zapisnik o provedenom nadzoru dostaviti ministarstvu nadležnom za obranu u roku od 30 dana od dana provedbe inspekcijskog nadzora.

Članak 85.

Ministarstvo izvješćuje nadležna tijela Europske unije o provedenim mjerama sprječavanja prometa eksplozivnih tvari i oružja za koje je naknadno utvrđena neusklađenost s tehničkim propisima, kao i o drugim važnim mjerama koje se odnose na eksplozivne tvari i oružje te sudjeluje u radu tijela Europske unije nadležnih za eksplozivne tvari i oružje.

XIV. ODUZIMANJE EKSPLOZIVNIH TVARI I ORUŽJA

Članak 86.

(1) Službena osoba iz članka 83. ovoga Zakona može na licu mjesta oduzeti eksplozivne tvari, oružje i naprave, o čemu sastavlja zapisnik, ako:

– pravna osoba, obrt, udruga ili građanin ima u posjedu eksplozivne tvari i/ili oružje bez odobrenja

– pravna osoba, obrt, udruga ili građanin koristi eksplozivne tvari i/ili oružje bez odobrenja ili na način koji je u suprotnosti s izdanim odobrenjem

– pravna osoba, obrt, udruga ili građanin koristi eksplozivne tvari i/ili oružje i/ili naprave suprotno odredbama ovoga Zakona ili

– postoje dokazi da će eksplozivna tvar ili oružje ili naprava biti predmetom nezakonite nabave, uporabe ili trgovine

– ako pravna osoba, obrt ili udruga ima u posjedu onesposobljeno oružje bez potvrde iz članka 27. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Eksplozivne tvari i/ili oružje i/ili naprave oduzeti na temelju odredbi iz stavka 1. ovoga članka čuvaju se u građevinama Ministarstva predviđenim za skladištenje eksplozivnih tvari i oružja, sve do okončanja postupka, a troškove skladištenja snosi vlasnik eksplozivnih tvari i/ili oružja i/ili naprava.

(3) Eksplozivne tvari iz stavka 1. ovoga članka za koje se utvrdi da predstavljaju izravnu opasnost za život i zdravlje ljudi, a koje iz razloga sigurnosti nije moguće uskladištiti u skladišnim prostorima Ministarstva, uništit će se sukladno odredbama ovoga Zakona bez mogućnosti naknade vlasniku.

(4) Uništavanje eksplozivnih tvari iz stavka 3. ovoga članka provest će stručno osposobljeni policijski službenici Ministarstva.

(5) Troškove uništenja iz stavka 3. ovoga članka snosi vlasnik eksplozivnih tvari.

(6) Kada na temelju pravomoćne presude eksplozivne tvari postaju vlasništvo Ministarstva, a one predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi ili opasnost za okoliš, one će se uništiti, a troškove uništavanja snosi pravna osoba, obrt, udruga ili građanin kojem su eksplozivne tvari oduzete.

(7) Eksplozivne tvari i oružje te naprave oduzeti u pravomoćno okončanom upravnom, prekršajnom ili kaznenom postupku nadležno tijelo dostavlja Ministarstvu na daljnje raspolaganje.

XV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 87.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 80.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik ako:

1. obavlja poslove ispitivanja eksplozivnih tvari ili stručne poslove u postupku ocjenjivanja sukladnosti bez odobrenja Ministarstva (članak 8. stavak 1. i članak 12. stavak 1.)

2. proizvodi i stavlja u promet eksplozivne tvari koje nisu ispitane i označene sukladno odredbama članka 10. ovoga Zakona, a koje su namijenjene za potrebe ispitivanja proizvoda vlastite proizvodnje ili je krajnji korisnik državno tijelo ili je krajnji korisnik u državi koja ne priznaje ispitivanje eksplozivnih tvari propisano regulativom C.I.P.-a, za čije se ispitivanje koriste eksplozivne tvari proizvedene po posebnoj specifikaciji, a nema odobrenje Ministarstva za proizvodnju eksplozivnih tvari (članak 11. stavak 1. i stavak 2.)

3. poslove ispitivanja eksplozivnih tvari ne obavlja u skladu s važećim normama Europske unije objavljenim u Službenom glasilu Europske unije, osim ispitivanja eksplozivnih tvari za koja nisu objavljene važeće norme Europske unije, ili ispitivanja ne obavlja prema EN normi ili nekim drugim tehničkim specifikacijama koje udovoljavaju temeljnim zahtjevima važećih direktiva (članak 8. stavci 7. i 8.)

4. obavlja poslove označavanja, ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova bez odobrenja Ministarstva (članak 15. stavak 5.)

5. proizvodi eksplozivne tvari ili oružje ili naprave bez odobrenja Ministarstva za proizvodnju (članak 18. stavak 1., članak 20. stavak 1. i članak 23. stavak 1.)

6. na radilištu proizvodi i upotrebljava eksplozivne tvari bez odobrenja Ministarstva za proizvodnju eksplozivnih tvari na mjestu uporabe i odobrenja za mjesto (lokaciju) proizvodnje i uporabe eksplozivnih tvari (članak 21. stavak 2.)

7. se bavi istraživanjima novih vrsta eksplozivnih tvari bez odobrenja Ministarstva (članak 22. stavak 1.)

8. obavlja poslove istraživanja i razvoja, popravljanja, prepravljanja ili onesposobljavanja oružja, a nema odobrenje Ministarstva za proizvodnju oružja ili odobrenje za popravljanje, prepravljanje i onesposobljavanje oružja (članak 23. stavak 7.)

9. obavlja djelatnost popravljanja, prepravljanja i/ili onesposobljavanja oružja bez odobrenja Ministarstva (članak 25. stavak 1.)

10. nije ispitala prepravljeno oružje te na njega postavila zaštitni znak (članak 27. stavak 1.)

11. promet eksplozivnih tvari obavlja bez odobrenja Ministarstva (članak 29. stavak 1.)

12. promet oružja obavlja bez odobrenja Ministarstva (članak 32. stavak 1.)

13. obavlja djelatnost posredovanja u prometu oružja, a nema odobrenje Ministarstva za promet oružja (članak 33. stavak 1.)

14. nabavi oružje bez odobrenja Ministarstva za nabavu oružja (članak 34. stavak 1.)

15. sakuplja staro oružje bez odobrenja Ministarstva (članak 53. stavak 1.)

16. prodaje pirotehnička sredstva kategorije F2, F3, T1 i P1 tijekom cijele godine u svrhu spašavanja ljudi i životinja te u cestovnom, željezničkom, pomorskom, zračnom i prometu u unutarnjim vodama te u kazalištima, raketnom modelarstvu, poljoprivredi i sličnim djelatnostima osobama koje prilikom kupnje ne prilože dokaz o obavljanju djelatnosti odnosno dokaz o posjedovanju plovila (članak 62. stavak 7.)

17. oružje i streljivo prodaje pravnoj osobi ili obrtu čija djelatnost nije uređena ovim Zakonom ili građaninu koji nema odobrenje za nabavu oružja po posebnom propisu (članak 62. stavak 17.)

18. koristi eksplozivne tvari pri ispitivanju proizvoda za čiju kontrolu kvalitete se koriste eksplozivne tvari, a ne posjeduje odobrenje Ministarstva za uporabu eksplozivnih tvari (članak 64. stavak 1.)

19. za potrebe spašavanja ljudi i imovine nabavlja i koristi eksplozivne tvari bez odobrenja Ministarstva (članak 65. stavak 1.)

20. obavlja poslove miniranja bez odobrenja Ministarstva za obavljanje jedne ili više vrsta miniranja (članak 67. stavak 1.)

21. izvodi javni vatromet bez odobrenja Ministarstva (članak 73. stavak 2.)

22. izvodi glasno pucanje uz uporabu eksplozivnih tvari bez odobrenja Ministarstva (članak 75. stavak 1.)

23. osnuje civilno strelište ili mjesto za vježbe gađanja bez odobrenja Ministarstva (članak 78. stavci 1. i 11.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5000 do 10.000 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i osoba odgovorna za djelatnost obavljanjem koje je počinjen prekršaj.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 30.000 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se udruga.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 3000 do 5000 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u udruzi.

(5) Za ponovljeni prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u razdoblju od dvije godine, uz novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti kojom je počinjen prekršaj u trajanju od godinu dana.

Članak 88.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 50.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik ako:

1. ne donese opći akt s planom postupanja ili ne postupa po općem aktu (članak 4. stavci 2., 3. i 6.)

2. ne upozna sve osobe koje za nju obavljaju radnje vezane uz eksplozivne tvari, oružje ili naprave s mjerama određenim u općem aktu ili ih ne osposobljava za postupanje u slučaju nesreće (članak 4. stavak 4.)

3. građevine u kojima se obavlja proizvodnja ili skladištenje eksplozivne tvari i/ili oružja i/ili naprava nisu pod stalnom tjelesnom ili tehničkom zaštitom (članak 4. stavak 5.)

4. dozvoli da eksplozivnim tvarima rukuju osobe koje nisu stručno i zdravstveno osposobljene za obavljanje tih poslova (članak 5. stavak 1.)

5. dozvoli da pomoćne poslove pri proizvodnji, prometu, uporabi eksplozivnih tvari i/ili oružja i/ili naprava obavlja osoba koja nije stručno osposobljena, nema uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, a ne radi pod nadzorom odgovorne osobe koja je stručno osposobljena te nije pisanom izjavom potvrdila da je upoznata s opasnostima i sigurnim načinom rada (članak 5. stavak 7.)

6. stavi u promet i uporabu eksplozivne tvari za koje nije izdano odobrenje za stavljanje u promet (članak 9. stavak 1.)

7. prilikom ispitivanja eksplozivnih tvari ovlašteni laboratorij utvrdi da one ne odgovaraju propisanim tehničkim zahtjevima, a o tome ne obavijesti Ministarstvo najkasnije 72 sata nakon ispitivanja (članak 14. stavak 5.)

8. vatreno oružje i njegove bitne dijelove koji nisu propisno označeni, ispitani i obilježeni žigom stavi u promet na području Republike Hrvatske (članak 15. stavci 1., 3., 6. i 7.)

9. prepravkom zamijenjeni ili izmijenjeni bitni dio vatrenog oružja nije ispitala ili obilježila žigom (članak 15. stavak 8.)

10. eksplozivne tvari i oružje skladišti u građevinama i prostorima koji nisu namijenjeni za skladištenje eksplozivnih tvari, oružja i sastavnih dijelova oružja ili ih skladišti u količini većoj od dozvoljenog kapaciteta skladišta (članak 19. stavak 1.)

11. u priručnom skladištu za smještaj eksplozivnih tvari ukupne količine pirotehničkih sredstava prelaze 60 kg netomase pirotehničke smjese po m2 prostora, 300 kg neto pirotehničke smjese ako se priručno skladište nalazi u sklopu poslovne građevine ili 150 kg neto pirotehničke smjese ako se priručno skladište nalazi u sklopu poslovno-stambene građevine ili ako se u priručnom skladištu skladište ostale eksplozivne tvari, a ukupna količina prelazi 12 kg ekvivalentne mase TNT-a ili ako eksplozivne tvari iz priručnog skladišta koristi za poslove koji nisu vezani za prostor u sklopu kojega je priručno skladište izgrađeno (članak 19. stavak 4.)

12. streljivo koje se koristi u svrhu prokušavanja proizvedenog oružja ne čuva u priručnom skladištu ili ormaru koji je izrađen od materijala reakcije na požar A1 i najmanjeg razreda otpornosti na požar EI30 koji se zaključava i koji je pričvršćen u pod ili zid prostorije koja se zaključava (članak 24. stavak 2.)

13. drži oružje u prostoru za popravak i prepravak oružja nadohvat neovlaštenim osobama (članak 26. stavak 1.)

14. izvan radnog vremena oružje ne čuva u zaključanim metalnim ormarima ili u priručnom skladištu (članak 26. stavak 2.)

15. ne označi svaki zamijenjeni bitni dio oružja (članak 27. stavak 2.)

16. onesposobljeno vatreno oružje preda vlasniku prije izdavanja potvrde nadležnog tijela da je oružje onesposobljeno u skladu s propisanim tehničkim specifikacijama (članak 27. stavak 4.)

17. zamijenjeni dio vatrenog oružja koji je bio označen jedinstvenom oznakom ne uništi i/ili o tome ne vodi upisnik (članak 27. stavak 5.)

18. ima odobrenje za obavljanje poslova proizvodnje i/ili prometa eksplozivnim tvarima, a prodaje eksplozivne tvari pravnim osobama i obrtima koji nemaju odobrenje za uporabu i/ili promet i/ili proizvodnju eksplozivnih tvari, proizvodnju i/ili popravak i/ili prepravak ili ispitivanje oružja ili odobrenje za prodaju na malo pirotehničkih sredstava ili oružja i/ili streljiva (članak 30.)

19. ima odobrenje iz članaka 23. i 32. ovoga Zakona, a prodaje ili ustupa oružje pravnim osobama i obrtima koji nemaju valjano odobrenje za nabavu, promet i/ili proizvodnju oružja ili odobrenje za prodaju na malo te državnim tijelima koja u okviru svojih djelatnosti ne koriste oružje (članak 33. stavak 2.)

20. ima odobrenje iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona, a preda vatreno oružje za koje je izdana isprava o oružju radi trajnog onesposobljavanja za uporabu kod pravne osobe ili obrta koji nema odobrenje Ministarstva za obavljanje poslova onesposobljavanja oružja (članak 41. stavak 5.)

21. ima odobrenje za obavljanje poslova onesposobljavanja oružja, a za onesposobljeno oružje ne izda potvrdu (članak 41. stavak 5.)

22. vatreno oružje daje zaposleniku pravne osobe ili obrta ili članu udruge koji je pod utjecajem alkohola, droga ili drugih omamljujućih sredstava odnosno u takvom stanju da nije u mogućnosti shvatiti značenje svoga postupanja odnosno vladati svojom voljom (članak 42. stavak 1.)

23. staro oružje da drugome da ga nosi, upotrebljava i za njega nabavlja, drži ili proizvodi streljivo ili staro oružje prodaje ili predaje osobama koje nemaju odobrenje za sakupljanje starog oružja (članak 53. stavci 5. i 6.)

24. osposobljava vatreno oružje koje je onesposobljeno za uporabu ili u roku od osam dana od nabave ili prodaje oružja to ne prijavi Ministarstvu (članak 53. stavci 8. i 10.)

25. prevozi eksplozivne tvari bez odobrenja Ministarstva (članak 54. stavak 1.)

26. prevozi eksplozivne tvari u unutarnjem prijevozu prema izuzećima određenim europskim sporazumima o prijevozu opasnih tvari, a o tome u propisanom roku ne izvijesti Ministarstvo (članak 54. stavak 7.)

27. obavlja pretovar eksplozivnih tvari u lukama na mjestima koja nisu određena internim općim aktom luka i/ili na koja Ministarstvo nije dalo suglasnost te na mjestima koja nemaju odobrenje Ministarstva izdano uz suglasnost ministarstva nadležnog za promet (članak 55. stavak 5.)

28. sudjeluje u prijevozu eksplozivnih tvari, a ne pridržava se propisa o prijevozu opasnih tvari (članak 59. stavak 1.)

29. prevozi vatreno oružje bez odobrenja (članak 60. stavak 1.)

30. prodaje oružje, streljivo i dijelove streljiva (barut, kapisle i kapislirane čahure) te pirotehnička sredstva kategorije F1, F2, F3, P1 i T1 na malo u prodavaonicama za koje nemaju odobrenje (članak 62. stavak 1. i članak 63. stavak 1.)

31. u prodavaonicama oružja i streljiva ili prodavaonicama pirotehničkih sredstava oružje, streljivo i dijelove streljiva (barut, kapisle i kapislirane čahure) te pirotehnička sredstva kategorije F1, F2, F3, P1 i T1 prodaje osoba koja nije stručno osposobljena i zdravstveno sposobna (članak 62. stavak 1.)

32. u prodavaonici oružja i streljiva ne drži oružje u skladu s odredbama važećeg propisa kojim je regulirano područje maloprodaje oružja i streljiva ili drži količinu streljiva čija ukupna količina baruta u streljivu prelazi 12 kg ekvivalentne mase TNT (članak 62. stavak 16.)

33. dijelove streljiva (barut, inicijalne kapisle i kapislirane čahure) prodaje osobama koje nemaju odobrenje Ministarstva za proizvodnju i/ili istraživanje i/ili uporabu eksplozivnih tvari ili oružja te građanima koji nemaju oružni list (članak 62. stavak 18.)

34. prilikom obavljanja miniranja ne poduzme sve sigurnosne mjere te miniranje ne obavi prema planu miniranja i pravilima struke (članak 68. stavak 1.)

35. izvodi vatromete za scenske efekte eksplozivnim tvarima koje nisu odobrene (članak 74. stavak 7.)

36. pri obavljanju poslova iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona ne vodi propisane upisnike i ne čuva ih sukladno ovom Zakonu (članak 82. stavci 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.)

37. ne postupi po naredbi službenika ili po rješenju Ministarstva (članak 84. stavci 3. i 5.)

38. onemogućava inspektora u obavljanju inspekcijskog nadzora ili mu ne daje na uvid traženu dokumentaciju i/ili ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 84. stavak 7.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3000 do 6000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i osoba odgovorna za djelatnost obavljanjem koje je počinjen prekršaj.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 7000 do 20.000 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se udruga.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 3000 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u udruzi.

(5) Za ponovljeni prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u razdoblju od dvije godine, uz novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti kojom je počinjen prekršaj u trajanju od šest mjeseci.

Članak 89.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 30.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, udruga ili fizička osoba – obrtnik ako:

1. nakon uporabe eksplozivne tvari ne zbrine ambalažu u kojoj su se nalazile eksplozivne tvari sukladno uputi proizvođača ili po naputku odgovorne osobe u pravnoj osobi ili obrtnika (članak 4. stavak 7.)

2. ambalažu koja je namijenjena za pakiranje eksplozivnih tvari koristi u druge svrhe (članak 4. stavak 8.)

3. o gubitku ili krađi eksplozivnih tvari i/ili oružja ne izvijesti odmah Ministarstvo (članak 4. stavak 9.)

4. u slučaju nesreće, pri prijevozu eksplozivnih tvari na propisan način ne zbrine eksplozivne tvari i/ili oružje i ambalažu u kojoj su se nalazile eksplozivne tvari, a u slučaju gubitka ili krađe eksplozivne tvari i/ili oružja odmah po saznanju o gubitku ili krađu ne izvijesti Ministarstvo (članak 4. stavak 10.)

5. prije prestanka obavljanja poslova proizvodnje, prometa ili uporabe eksplozivnih tvari i/ili oružja i/ili naprava nije preostale eksplozivne tvari i/ili oružje i/ili naprave uništila ili prodala ili predala pravnoj osobi ili obrtu koji ima odobrenje za proizvodnju, promet ili uporabu eksplozivnih tvari i/ili oružja i/ili naprava ili nije ispunila sve obveze utvrđene odredbama ovoga Zakona (članak 4. stavak 11.)

6. u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja odobrene djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona ili o drugim statusnim promjenama o tome ne obavijesti Ministarstvo (članak 6. stavak 1.)

7. Ministarstvu ne dostavi podatke o građaninu kojeg namjerava zaposliti za obavljanje poslova s eksplozivnim tvarima ili oružjem (članak 6. stavak 2.)

8. najkasnije 72 sata prije izuzimanja uzoraka ne obavijesti Ministarstvo o izuzimanju uzoraka eksplozivnih tvari za potrebe ispitivanja (članak 8. stavak 6.)

9. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za ispitivanje eksplozivnih tvari (članak 8. stavak 11.)

10. eksplozivne tvari prevozi, stavlja u promet i uporabljuje u ambalaži koja nije ispitana i označena sukladno propisu kojim je uređen prijevoz opasnih tvari te propisu o označavanju eksplozivnih tvari (članak 9. stavak 5.)

11. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za stručne poslove u postupku ocjenjivanja sukladnosti eksplozivnih tvari (članak 12. stavak 8.)

12. u roku od 30 dana od dana obavijesti o zabrani prometa i uporabe eksplozivnih tvari iste ne vrati proizvođaču ili ih ne uništi o vlastitom trošku (članak 14. stavak 3.)

13. posjeduju eksplozivne tvari za koje imaju saznanja da ne odgovaraju tehničkim zahtjevima, a o tome ne izvijesti Ministarstvo (članak 14. stavak 6.)

14. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za ispitivanje radi obilježavanja žigom vatrenog oružja (članak 15. stavak 9.)

15. u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu Pravilnika o načinu označavanja eksplozivnih tvari i oružja ne označi oružje iz kategorije C koje služi za izvođenje glasnog pucanja (članak 15. stavak 13.)

16. građevine za proizvodnju i skladištenje eksplozivnih tvari i oružja nisu izgrađene i opremljene tako da je osigurana zaštita života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša (članak 19. stavak 2.)

17. eksplozivne tvari skladišti u prijenosnom spremniku za čije postavljanje i uporabu Ministarstvo nije izdalo odobrenje (članak 19. stavak 5.)

18. je za potrebe protuminskog djelovanja postavljen spremnik za skladištenje eksplozivnih tvari bez prethodnog odobrenja Ministarstva (članak 19. stavak 7.)

19. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za proizvodnju eksplozivnih tvari u građevini ili na radilištu (članak 20. stavak 10. i članak 21. stavak 8.)

20. u roku od osam dana od dostave rješenja o ukidanju odobrenja za proizvodnju eksplozivnih tvari Ministarstvu ne dostavi na uvid evidencije koje je bila obvezna voditi prema ovom Zakonu (članak 20. stavak 13.)

21. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za istraživanje eksplozivnih tvari (članak 22. stavak 8.)

22. u roku od osam dana od dostave rješenja o ukidanju odobrenja za istraživanje eksplozivnih tvari Ministarstvu ne dostavi na uvid evidencije koje je bila obvezna voditi prema ovom Zakonu (članak 22. stavak 11.)

23. ne izvijesti Ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promjene uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za proizvodnju oružja i naprava (članak 23. stavak 9.)

24. u roku od osam dana od dostave rješenja o ukidanju odobrenja za proizvodnju oružja i naprava Ministarstvu ne dostavi na uvid evidencije koje je bila obvezna voditi prema ovom Zakonu (članak 23. stavak 12.)

25. dozvoli da građanin koji se školuje za zanimanje vezano za proizvodnju oružja radi na poslovima proizvodnje oružja bez nadzora odgovorne osobe (članak 23. stavak 8.)

26. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za popravljanje, prepravljanje i onesposobljavanje oružja (članak 25. stavak 8.)

27. u roku od osam dana od konačnosti rješenja o ukidanju odobrenja za popravljanje i prepravljanje oružja Ministarstvu ne dostavi evidencije koje je bila obvezna voditi prema ovom Zakonu (članak 25. stavak 11.)

28. dozvoli da građanin koji se školuje za zanimanje vezano za popravljanje, prepravljanje i onesposobljavanje oružja radi na poslovima popravljanja, prepravljanja i onesposobljavanja oružja bez nadzora odgovorne osobe (članak 25. stavak 7.)

29. obavlja djelatnost popravljanja i prepravljanja oružja u poslovnim prostorima koji ne ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom kojim su propisani prostorni, tehnički i sigurnosni zahtjevi koje moraju ispunjavati prostori u kojima će se obavljati djelatnost popravljanja, prepravljanja i onesposobljavanja oružja (članak 25. stavak 13.)

30. se puške čuvaju u poslovnim prostorijama izvan metalnih ormara, a nisu povezane čeličnim užetom ili lancem koji je provučen kroz branik obarača te pričvršćen na fiksnu podlogu (zid ili pod prostorije za smještaj oružja) i zaključan na oba svoja kraja (članak 26. stavak 3.)

31. je primio na popravak ili prepravak oružje koje nije registrirano (članak 27. stavak 3.)

32. ne izvijesti nadležno tijelo u roku od osam dana od dana prepravka (članak 27. stavak 4.)

33. ako dozvoli da se oružje koje je primljeno radi popravka ili prepravka iznosi iz prostorija određenih za rad prije njegove predaje vlasniku, osim ako to nije potrebno radi dodatnog popravljanja, prepravljanja, upucavanja na strelištu ili u svrhu ispitivanja, označavanja ili obilježavanja žigom (članak 28. stavak 1.)

34. u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za promet eksplozivnih tvari Ministarstvu ne dostavi na uvid evidencije koje je bila obvezna voditi prema ovom Zakonu (članak 29. stavak 11.)

35. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za obavljanje poslova prometa eksplozivnim tvarima (članak 29. stavak 8.)

36. eksplozivne tvari potrebne za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Zakona uskladišti u količinama većim od raspoloživog skladišnog kapaciteta (članak 31. stavak 1.)

37. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za obavljanje poslova prometa oružjem (članak 32. stavak 7.)

38. u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za promet oružja Ministarstvu ne dostavi evidencije koje je bila obvezni voditi prema ovom Zakonu (članak 32. stavak 10.)

39. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za nabavu oružja (članak 34. stavak 6.)

40. u roku od 48 sati od dana preuzimanja obavijesti o ukidanju odobrenja za nabavu oružja ne vrati Ministarstvu odobrenje za nabavu oružja (članak 34. stavak 9.)

41. pravna osoba ili obrt ili udruga koja se bavi snimanjem filmskih djela, prikazivanjem kazališnih predstava ili održavanjem tradicionalnih viteških igara koje predstavljaju kulturno nasljeđe nabavlja i drži i oružje koje ne služi samo za ispaljivanje slijepog streljiva ili izvođenja glasnog pucnja (članak 35.)

42. u roku od osam dana ne vrati odobrenje za nabavu oružja kojemu je istekao rok važenja (članak 36. stavak 2.)

43. u roku od osam dana od nabave oružja isto ne prijavi Ministarstvu te ne ishodi oružni list (članak 37. stavak 1.)

44. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođen oružni list (članak 37. stavak 5.)

45. posjeduje više od 500 komada streljiva, svaki komad oružja ili streljivo čuva u prostoru koji nije siguran za smještaj i čuvanje oružja i streljiva ili ako sportske streljačke udruge posjeduju više komada streljiva od kapaciteta i mogućnosti prostora za siguran smještaj i čuvanje oružja i streljiva (članak 40. stavci 2. i 3.)

46. proda oružje i/ili streljivo ili preda oružje i/ili streljivo osobama koje nemaju važeće odobrenje za nabavu oružja ili važeći oružni list za odgovarajući kalibar (članak 41. stavci 1. i 2.)

47. u roku od osam dana od prodaje oružja isto ne odjavi kod nadležnog tijela (članak 41. stavak 4.)

48. trajno onesposobi oružje kod osobe koja nema odobrenje Ministarstva za obavljanje poslova onesposobljavanja oružja ili onesposobi oružje kod osobe koja ima odobrenje Ministarstva, a ne odjavi ga u roku od osam dana (članak 41. stavci 5. i 7.)

49. dozvoli prenošenje oružja napunjenog i/ili u neodgovarajućim navlakama ili kovčezima (članak 43. stavak 1.)

50. daje oružje zaposlenicima ili članovima udruge koji ne ispunjavaju uvjete za rukovanje oružjem (članak 44. stavak 1.)

51. na civilnim strelištima i drugim mjestima gdje je dozvoljena uporaba oružja posuđuje oružje građanima koji nemaju odobrenje za nabavu ili oružni list za takvu vrstu oružja (članak 45.)

52. odmah po saznanju ne prijavi gubitak ili krađu oružja i/ili streljiva (članak 46. stavak 1.)

53. prije prestanka obavljanja djelatnosti ne proda ili ne preda oružje i streljivo osobi koja za to posjeduje valjano odobrenje Ministarstva te prije prestanka obavljanja djelatnosti ne podmiri sve obveze proistekle na temelju ovoga Zakona (članak 47.)

54. ovlaštena pravna osoba ili obrt kome je Ministarstvo predalo oružje i/ili streljivo radi prodaje ne vrati oružje i/ili streljivo Ministarstvu u roku od osam dana ako ga ne proda u razdoblju od šest mjeseci (članak 49. stavak 5.)

55. preko državne granice unosi ili iznosi oružje i/ili pripadajuće streljivo za koje prema ovom Zakonu ne posjeduje oružni list ili ako oružje i streljivo prenosi izvan međunarodnih graničnih prijelaza (članak 51. stavci 1., 2. i 3.)

56. prilikom prijenosa oružja i/ili streljiva preko državne granice isto ne prijavi policiji ili carini (članak 51. stavak 4. i članak 52. stavak 1.)

57. ne izvijesti Ministarstvo u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za sakupljanje starog oružja (članak 53. stavak 11.)

58. u roku od osam dana od dostave rješenja o ukidanju odobrenja za sakupljanje starog oružja Ministarstvu ne dostavi na uvid evidencije koje je bila obvezna voditi prema ovome Zakonu (članak 53. stavak 14.)

59. Ministarstvo ne izvijesti po saznanju u slučaju promjena koje se odnose na najavljeni prijevoz eksplozivnih tvari (članak 54. stavak 4.)

60. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za pretovar eksplozivnih tvari (članak 55. stavak 7.)

61. Ministarstvu, prema početku mjesta prijevoza ili prema mjestu ulaznog i/ili izlaznog graničnog prijelaza, ne najavi svaki prijevoz eksplozivnih tvari najmanje 24 sata prije početka prijevoza (članak 56. stavak 1.)

62. osoba na koju odobrenje za prijevoz glasi ili pošiljatelj ako se radi o prijevozu eksplozivnih tvari u unutarnjem prijevozu na temelju izuzeća propisanih odredbama međunarodnih ugovora o prijevozu opasnih tvari (male količine eksplozivnih tvari) ne najavi prijevoz eksplozivnih tvari (članak 56. stavak 2.)

63. Ministarstvu prema mjestu početka prijevoza, kada se radi o prijevozu eksplozivnih tvari koje su pronađene prilikom obavljanja poslova protuminskog djelovanja, prijevoz tih eksplozivnih tvari ne najavi najmanje dva sata prije početka prijevoza (članak 56. stavak 3.)

64. u najavi o prijevozu eksplozivnih tvari ne navede propisane i točne podatke (članak 56. stavak 4.)

65. prevozi eksplozivne tvari koje nisu u izvornoj ambalaži, koja je ispitana i označena sukladno propisu kojim je uređen prijevoz opasnih tvari (članak 58. stavak 1.)

66. u roku od 24 sata prije započinjanja prijevoza oružja ne najavi Ministarstvu prema mjestu ulaznog i/ili izlaznog graničnog prijelaza odnosno Ministarstvu prema mjestu početka prijevoza ako se radi o unutarnjem prijevozu (članak 61. stavci 1. i 2.)

67. u najavi o prijevozu vatrenog oružja ne navede propisane i točne podatke (članak 61. stavak 3.)

68. pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 prodaje od 2. siječnja do 14. prosinca ili ako ih prodaje osobama mlađim od 18 godina (članak 62. stavak 3.)

69. pirotehnička sredstva kategorije F1 prodaje građanima mlađim od 14 godina (članak 62. stavak 9.)

70. nakon radnog vremena u prodavaonicama pirotehničkih sredstava i prodavaonicama oružja i streljiva koje ne zadovoljavaju uvjete priručnog skladišta drži i druge eksplozivne tvari osim pirotehničkih sredstava kategorije F1 (članak 62. stavak 11.)

71. u kiosku drži više od 3 kg neto pirotehničke smjese kategorije F1 ili u ostalim prodavaonicama drži više od 15 kg pirotehničke smjese kategorije F1 (članak 62. stavci 12. i 13.)

72. skladišti slijepo streljivo u prostorima u kojima se nalaze zapaljive tekućine, plinovi i druge lako zapaljive tvari (članak 62. stavak 19.)

73. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za prodavaonicu pirotehničkih sredstava ili prodavaonicu oružja i streljiva (članak 63. stavak 5.)

74. u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za prodavaonicu pirotehničkih sredstava ili prodavaonicu oružja i streljiva Ministarstvu ne dostavi na uvid evidencije koje je bila obvezna voditi prema ovom Zakonu (članak 63. stavak 8.)

75. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za uporabu eksplozivnih tvari pri ispitivanju kontrole kvaliteta proizvoda koji u sebi ne sadrže eksplozivne tvari (članak 64. stavak 9.)

76. u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za uporabu eksplozivnih tvari pri ispitivanju kontrole kvaliteta proizvoda koji u sebi ne sadrže eksplozivne tvari Ministarstvu ne dostavi na uvid evidencije koje je bila obvezna voditi prema ovom Zakonu (članak 64. stavak 12.)

77. drži u ormaru iz članka 65. stavka 2. podstavka 4. i članka 75. stavka 2. podstavka 3. ovoga Zakona eksplozivne tvari u količini većoj od 5 kg zajedno s barutom u sporogorećem štapinu i u sredstvima za iniciranje (članak 65. stavak 6. i članak 75. stavak 7.)

78. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za nabavu i uporabu eksplozivnih tvari za potrebe spašavanja ljudi i imovine (članak 65. stavak 7.)

79. Ministarstvu, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za nabavu i uporabu eksplozivnih tvari za potrebe spašavanja ljudi i imovine, ne dostavi na uvid evidencije koje je bila obvezna voditi prema ovom Zakonu (članak 65. stavak 10.)

80. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za obavljanje poslova miniranja (članak 67. stavak 7.)

81. Ministarstvu ne dostavi na uvid, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za obavljanje poslova miniranja, evidencije koje je bila obvezna voditi prema ovom Zakonu (članak 67. stavak 10.)

82. ne izvijesti Ministarstvo prema mjestu obavljanja miniranja najmanje 24 sata prije obavljanja miniranja u naseljenom mjestu ili u neposrednoj blizini naseljenog mjesta, javnost putem lokalnih sredstava javnog priopćavanja, a tri dana prije obavljanja miniranja u blizini cesta, željeznica, naftovoda, plinovoda, vodovoda, električnih ili telefonskih vodova i sličnih objekata pisano ne izvijesti pravne osobe koje upravljaju navedenim građevinama (članak 68. stavak 3.)

83. dozvoli da poslove nadzemnih miniranja obavlja građanin koji nema dozvolu za nadzemna miniranja (članak 69. stavak 1.)

84. dozvoli da poslove miniranja pri razminiranju (protuminskom djelovanju) obavlja osoba koja nema dozvolu za miniranja pri razminiranju (članak 69. stavak 3.)

85. dozvoli da poslove specijalnih miniranja obavlja građanin koji nema dozvolu za specijalna miniranja (članak 69. stavak 5.)

86. dozvoli da poslove podzemnih miniranja obavlja osoba koja nema dozvolu za podzemna miniranja (članak 69. stavak 7.)

87. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno rješenje o dozvoli za nadzemna miniranja, miniranja pri razminiranju, specijalna miniranja i podzemna miniranja (članak 69. stavak 10.)

88. dozvoli da poslove pripreme miniranja i pomoćne poslove pri miniranju obavlja osoba koja nema najmanje završenu osnovnu školu i/ili nije prethodno upoznata s opasnostima pri rukovanju eksplozivnim tvarima i/ili nije pod nadzorom osobe koja posjeduje dozvolu za tu vrstu miniranja, sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 70. stavci 1. i 2.)

89. obavlja miniranje na radilištu za koje nadležno državno tijelo nije izdalo odgovarajuću dozvolu ovisno o vrsti gradilišta (članak 71.)

90. uporabljuje eksplozivne tvari, a neuporabljene eksplozivne tvari ne vrati u originalnoj ambalaži u skladišta ili ih ne uništi prema uputi proizvođača tako da ne ugroze život, zdravlje i sigurnost ljudi te materijalna dobra i okoliš (članak 72. stavak 2.)

91. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za obavljanje poslova izvođenja javnih vatrometa (članak 73. stavak 8.)

92. u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za izvođenje javnih vatrometa Ministarstvu ne dostavi na uvid evidencije koje je bila obvezna voditi prema ovom Zakonu (članak 73. stavak 11.)

93. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno rješenje o dozvoli za izvođenje javnih vatrometa (članak 74. stavak 8.)

94. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za izvođenje glasnog pucanja (članak 75. stavak 9.)

95. u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za izvođenje glasnog pucanja Ministarstvu ne dostavi na uvid evidencije koje je bila obvezna voditi prema ovom Zakonu (članak 75. stavak 12.)

96. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za mjesto i vrijeme izvođenja glasnog pucanja (članak 76. stavak 4.)

97. izvodi glasno pucanje, a glasno pucanje obavlja više izvršitelja koji nisu osposobljeni za rukovanje eksplozivnim tvarima prema aktu pravne osobe, obrta ili udruge koja ima odobrenje za izvođenje glasnog pucanja (članak 77. stavak 1.)

98. Ministarstvo ne izvijesti u roku od osam dana od nastanka promjena uvjeta na temelju kojih je ishođeno odobrenje za civilno strelište (članak 78. stavak 6.)

99. u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ukidanju odobrenja za civilno strelište Ministarstvu ne dostavi na uvid evidencije koje je bila obvezna voditi prema ovom Zakonu (članak 78. stavak 9.)

100. upotrebljava vatreno oružje suprotno posebnim propisima kojima je uređeno područje uporabe oružja (članak 79. stavci 1. i 2.)

101. upisnike koji se odnose na eksplozivne tvari, osim streljiva, ne čuva deset godina ili upisnike koji se odnose na oružje i/ili streljivo ne čuva 20 godina (članak 81. stavak 2.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2000 do 4000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i odgovorna osoba odgovorna za djelatnost obavljanjem koje je počinjen prekršaj.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 3000 do 10.000 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se udruga.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1500 kuna za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u udruzi.

(5) Za ponovljeni prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u razdoblju od dvije godine, uz novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti kojom je počinjen prekršaj u trajanju od tri mjeseca.

Članak 90.

Novčanom kaznom u iznosu od 5000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. proda ili preda pirotehnička sredstva koja je unijela u zemlju za osobne potrebe (članak 56. stavak 7.)

2. sudjeluje u prijevozu eksplozivnih tvari, a ne pridržava se propisa o prijevozu opasnih tvari (članak 59. stavak 1.)

3. je mlađa od 18 godina, a uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 (članak 62. stavak 4.)

4. uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2, F3 u razdoblju od 2. siječnja do 27. prosinca ili uporabljuje u zatvorenim prostorima ili na prostoru gdje se okuplja veći broj građana ili uporabljuje petarde ili redenike iz kategorije F3, kao i pirotehnička sredstva kategorije F4, P1, P2,T1 i T2 (članak 62. stavci 4., 5. i 6.)

5. obavlja poslove nadzemnih miniranja, a nema dozvolu za nadzemna miniranja (članak 69. stavak 1.)

6. obavlja poslove miniranja pri protuminskom djelovanju, a nema dozvolu za miniranja pri protuminskom djelovanju (članak 69. stavak 3.)

7. obavlja poslove specijalnih miniranja, a nema dozvolu za specijalna miniranja (članak 69. stavak 5.)

8. obavlja poslove podzemnih miniranja, a nema dozvolu za podzemna miniranja (članak 69. stavak 7.)

9. miniranje izvodi na radilištu za koje nadležno državno tijelo nije izdalo odgovarajuću dozvolu (članak 71.)

10. izvodi javne vatromete ili glasno pucanje ili neovlašteno osnuje civilno strelište (članak 73. stavak 1., članak 75. stavak 1. i članak 78. stavak 1.)

11. nadzornika ili inspektora onemogućava u obavljanju inspekcijskog nadzora (članak 84. stavak 7.).

Članak 91.

Novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 8000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. obavlja pomoćne poslove pri proizvodnji, prometu, uporabi eksplozivnih tvari i/ili oružja, a nije stručno osposobljena, nema uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, a ne radi pod nadzorom odgovorne osobe koja je stručno osposobljena te nije pisanom izjavom potvrdila da je upoznata s opasnostima i sigurnim načinom rada (članak 5. stavak 6.)

2. u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu Pravilnika o načinu označavanja eksplozivnih tvari i oružja ne označi oružje iz kategorije C koje služi za izvođenje glasnog pucanja (članak 15. stavak 13.)

3. se školuje za zanimanje vezano za proizvodnju oružja, radi na poslovima proizvodnje oružja bez nadzora odgovorne osobe za proizvodnju oružja (članak 23. stavak 8.)

4. se školuje za zanimanje vezano za popravljanje, prepravljanje i onesposobljavanje oružja, radi na navedenim poslovima bez nadzora odgovorne osobe za popravljanje, prepravljanje i onesposobljavanje oružja (članak 25. stavak 7.)

5. trajno onesposobljeno oružje ne odjavi kod tijela koje je izdalo oružni list, u roku od osam dana od dana onesposobljavanja, radi poništenja isprava o oružju, uz predočenje potvrde iz članka 41. stavka 5. (članak 41. stavak 7.)

6. radi obavljanja poslova u pravnoj osobi, obrtu ili udruzi nosi oružje protivno odredbama posebnog propisa (članak 42. stavak 2.)

7. za potrebe pravnih osoba, obrta ili udruga iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona u svrhu popravljanja ili prepravljanja te korištenja na strelištu nosi nenapunjeno vatreno oružje u neodgovarajućim navlakama ili kovčezima (članak 43. stavak 1.)

8. za potrebe pravnih osoba, obrta ili udruga iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona u svrhu popravljanja ili prepravljanja te korištenja na strelištu nosi napunjeno oružje (članak 43. stavak 1.)

9. vatreno oružje iz članka 43. stavka 1. nosi, a ne ispunjava uvjete za rukovanje vatrenim oružjem, propisane posebnim propisom, uz pisano odobrenje osobe odgovorne za poslove vezane uz oružje u pravnoj osobi, obrtu ili udruzi (članak 43. stavak 2.)

10. koristi oružje i pripadajuće streljivo bez pisanog odobrenja vlasnika oružja (članak 44. stavak 2.)

11. za osobne potrebe unosi u Republiku Hrvatsku, u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, više od 2 kg neto pirotehničke smjese pirotehničkih sredstava (članak 56. stavak 6.)

12. posjeduje više od 2 kg neto pirotehničkih sredstava kategorije F1 i/ili F2 i/ili F3 (članak 62. stavak 8.)

13. obavlja poslove pripreme miniranja bez nadzora osobe koja posjeduje dozvolu za tu vrstu miniranja (članak 70. stavci 1. i 2.)

14. izvodi glasno pucanje za potrebe pravne osobe, obrta ili udruge, a nije pod nadzorom osobe odgovorne za uporabu eksplozivnih tvari pri izvođenju glasnog pucanja (članak 75. stavak 6.)

15. koristi vatreno oružje na civilnim strelištima, a ne posjeduje valjanu ispravu o oružju ili nije stručno osposobljena za rukovanje oružjem, a nije pod nadzorom osobe koja je stručno osposobljena (članak 79. stavci 1. i 2.).

Članak 92.

Novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 3000 kuna kaznit će se zakonski zastupnik djeteta mlađeg od 14 godina koje je uporabilo pirotehnička sredstva.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 93.

(1) Pravne osobe, obrti i udruge koje proizvode, prometuju, ispituju, istražuju, prodaju na malo i koriste eksplozivne tvari na temelju odobrenja Ministarstva dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravne osobe, obrti i udruge koje proizvode, prepravljaju, popravljaju, onesposobljavaju, prometuju, nabavljaju, prodaju na malo, označavaju, ispituju i stavljaju na tržište vatreno oružje, vode civilna strelišta te sakupljaju staro oružje na temelju odobrenja Ministarstva dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovog Zakona u roku od godine dana od stupanja na snagu odredbi ovog Zakona te zatražiti izdavanje odobrenja za djelatnost kojom se bave ili se žele baviti.

(3) Pravnim osobama, obrtima i udrugama koji nisu uskladili svoje poslovanje s rokovima navedenim u stavcima 1. i 2. ovoga članka ukinut će se odobrenja ovoga Ministarstva koja se odnose na predmetne djelatnosti.

(4) Dozvole za miniranje pri razminiranju izdane na temelju Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, br. 178/04., 109/07., 67/08. i 144/10.) ostaju važeće do isteka roka njihova važenja.

Članak 94.

Upravni i prekršajni postupci koji su započeti, a nisu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, br. 78/04., 109/07., 67/08. i 144/10.), Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/07.) i Zakona o oružju (»Narodne novine«, br. 63/07., 146/08. i 59/12.), osim ako je povoljnije za stranku da se dovrše po odredbama ovoga Zakona.

Članak 95.

Do stupanja na snagu propisa potrebnih za izvršenje ovoga Zakona ostaju na snazi sljedeći propisi, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s ovim Zakonom:

1. Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja (»Narodne novine«, br. 86/08.)

2. Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta (»Narodne novine«, br. 69/08., 88/09., 53/11., 70/11. i 81/11.)

3. Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje poslova ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja (»Narodne novine«, br. 15/13.)

4. Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu (»Narodne novine«, br. 33/08., 155/08. i 52/13.)

5. Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, br. 110/09., 157/09. i 47/15.)

6. Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari (»Narodne novine«, br. 122/12., 51/13. i 47/15.)

7. Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (»Narodne novine«, br. 34/10., 124/13. i 150/13.)

8. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (»Narodne novine«, br. 146/05., 19/07. i 55/13.)

9. Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, br. 134/08. i 97/10.)

10. Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice pirotehničkih sredstava (»Narodne novine«, br. 141/08. i 65/10.)

11. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (»Narodne novine«, br. 26/09., 41/09. i 66/10.)

12. Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (»Narodne novine«, br. 131/08. i 69/12.)

13. Pravilnik o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari (»Narodne novine«, br. 55/09.)

14. Pravilnik o dozvoli za miniranje (»Narodne novine«, br. 57/06., 21/07. i 119/07.)

15. Pravilnik o obrascu službene iskaznice te obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari (»Narodne novine«, br. 64/05.).

Članak 96.

Nadležni ministri će u roku od godine dana od stupanja na snagu odredbi ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članka 4. stavka 12., članka 5. stavaka 3., 4. i 5., članka 9. stavka 8., članka 12. stavka 13., članka 15. stavka 12., članka 19. stavka 9., članka 21. stavka 11., članka 23. stavka 16., članka 25. stavaka 14. i 15., članka 37. stavka 8., članka 54. stavka 10., članka 63. stavka 10., članka 68. stavka 4., članka 69. stavka 14., članka 74. stavka 12., članka 77. stavka 6., članka 78. stavka 12., članka 81. stavka 3., članka 82. stavka 9. i članka 83. stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 97.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, br. 178/04., 109/07., 67/08. i 144/10.)

– članak 5. točke 4., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. i 37. i članci 16., 17., 18., 46., 66., 67. 68., 69., 70., 71., 72., 72.a, 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 81.a, 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 94. i 95. Zakona o oružju (»Narodne novine«, br. 63/07., 146/08. – ispravak i 59/12.)

– članci 1., 8., 9., 19., 20., 21., 24., 25., 27., 30., 32., 33., 34., 35., 37., 47., 48., 50., 51., 55., 61., 64., 89., 90. i 91. Zakona o oružju (»Narodne novine«, br. 63/07., 146/08. – ispravak i 59/12.) u dijelu koji se odnosi na pravne osobe, obrte i udruge

– članci 22., 23. i 24. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/07.) u dijelu u kojem se odnose na prijevoz eksplozivnih tvari.

Članak 98.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/125

Zagreb, 30. lipnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.