Zakon o osiguranju radničkih tražbina

NN 70/2017 (19.7.2017.), Zakon o osiguranju radničkih tražbina

HRVATSKI SABOR

1658

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA

Proglašavam Zakon o osiguranju radničinih tražbina, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. lipnja 2017.

Klasa: 011-01/17-01/35

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 5. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju pravna pravila o zaštiti materijalnih prava iz radnih odnosa radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem i u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, vrste i opseg zaštićenih prava, uređuje se djelatnost, način upravljanja i obavljanja djelatnosti Agencije za osiguranje radničkih tražbina (u daljnjem tekstu: Agencija) te određuju uvjeti, postupak i izvori sredstava za ostvarenje zaštite prava.

Članak 2.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose:

– Direktiva 2008/94/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca (SL L 283, 28. 10. 2008.) i

– Direktiva 2015/1794 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2015. godine o izmjeni direktiva 2008/94/EZ, 2009/38/EZ i 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te direktiva Vijeća 98/59/EZ i 2001/23/EZ u pogledu pomoraca (SL L 263/1, 8. 10. 2015.).

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

1) poslodavac nad kojim je otvoren stečajni postupak je fizička ili pravna osoba sukladno općem propisu o radu nad kojom je otvoren stečajni postupak prema posebnom propisu kojim se uređuje stečajni postupak

2) poslodavac kojem je blokiran račun je fizička ili pravna osoba sukladno općem propisu o radu kojemu su temeljem evidentirane i neizvršene osnove za plaćanje iz ovoga Zakona blokirani svi računi i zabranjeno raspolaganje oročenim novčanim sredstvima prema posebnom propisu zbog nemogućnosti izvršenja zahtjeva za prisilnu naplatu neisplaćene plaće odnosno naknade plaće koja radniku pripada za prethodni mjesec

3) plaća odnosno naknada plaće je ukupan primitak koji sadrži iznose doprinosa iz osnovice, iznose poreza i prireza poreza na dohodak i netoiznos za isplatu, a koji je poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca dužna isplatiti radniku po osnovi radnog odnosa u visini, za razdoblje i pod uvjetima utvrđenim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu odnosno posebnim propisom

4) radnik je fizička osoba sukladno općem propisu o radu koja je u vrijeme otvaranja stečajnog postupka u radnom odnosu kod poslodavca, kao i osoba kojoj je radni odnos kod poslodavca prestao unutar šest mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka, odnosno fizička osoba kojoj poslodavac nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće temeljem radnog odnosa zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće

5) zaštićeno razdoblje je razdoblje za koje se provodi zaštita i osiguranje prava radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem, a predstavlja razdoblje posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem, odnosno posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa ako je isti prestao unutar šest mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka

6) minimalna plaća je mjesečni iznos brutoplaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu sukladno posebnom propisu.

(2) Riječi koje imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li u ovome Zakonu korištene u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Članak 4.

Zaštita materijalnih prava iz radnog odnosa radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem provodi se osiguranjem i isplatom dijela stečajnih tražbina iz sredstava Agencije te preuzimanjem svih procesnih prava stečajnog vjerovnika za isplaćena sredstva po iznosu i namjeni.

Članak 5.

Zaštita prava na isplatu plaće i naknade plaće iz radnog odnosa radnika u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće provodi se osiguranjem i isplatom iz sredstava Agencije dijela dospjele tražbine radnika po osnovi neisplaćene plaće i naknade plaće koju je bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, a za koju je pokrenut postupak prisilne naplate te preuzimanjem prava ovrhovoditelja u postupku ovrhe na novčanim sredstvima.

Članak 6.

Ostvarivanje prava radnika u slučaju blokade računa poslodavca i u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem za isto razdoblje se isključuje.

Članak 7.

Postupak osiguranja tražbine radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem i u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće je hitan i provodi se po pravilima općeg upravnog postupka.

II. PRAVA RADNIKA U SLUČAJU OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA NAD POSLODAVCEM

Članak 8.

(1) Prema ovom Zakonu, radnici u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem ostvaruju pravo na isplatu:

1) neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec zaštićenog razdoblja

2) neisplaćene naknade plaće za bolovanje u zaštićenom razdoblju koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju

3) neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo do otvaranja stečajnog postupka pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini do iznosa minimalne plaće, kao ekvivalenta mjesečnoj plaći iz točke 1. ovoga stavka

4) otpremnine pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine i

5) pravomoćno dosuđene naknade štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u visini do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.

(2) Primanja iz stavka 1. ovoga članka u cijelosti su izuzeta od ovrhe.

Članak 9.

(1) U slučaju ostvarivanja prava iz članka 8. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona u trajanju kraćem od mjesec dana, najviši mjesečni iznos pojedinog prava preračunava se u dnevni iznos dijeljenjem s brojem 30 kao prosječnim brojem dana u mjesecu, te se dobiveni iznos množi s brojem dana za koji je radnik to pravo stekao.

(2) U slučaju ostvarivanja prava iz članka 8. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona za radnika zaposlenog u nepunom radnom vremenu, najviši mjesečni iznos pojedinog prava obračunava se razmjerno ugovorenom radnom vremenu u odnosu na minimalnu plaću za puno radno vrijeme.

Članak 10.

(1) Pri isplati prava iz članka 8. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona Agencija je dužna obračunati i uplatiti doprinose za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu iz članka 8. ovoga Zakona te pripadajuće poreze i prireze.

(2) Ako je u stečajnom postupku utvrđena tražbina iz članka 8. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona u visini osnovice iz stavka 1. ovoga članka, a tražbina za doprinose iz stavka 1. ovoga članka bude utvrđena u korist središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije, za iznos doprinosa koji obračuna i uplati Agencija umanjit će se utvrđena tražbina središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, prijedlog za umanjenje utvrđene tražbine središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije podnosi stečajni upravitelj nakon što izvrši obračun i uplatu doprinosa iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Odredbe stavaka 2. i 3. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i kada je u stečajnom postupku tražbina iz članka 8. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona utvrđena u netoiznosu, a tražbina za poreze i doprinose iz osnovice i na osnovicu bude utvrđena u korist središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije.

Članak 11.

(1) Ako je radniku izvršena isplata tražbine iz članka 8. ovoga Zakona koja je već prije izvršena potpuno ili djelomično u stečajnom postupku, po namjeni i u visini utvrđenoj ovim Zakonom, radnik je obvezan vratiti Agenciji nepripadajući isplaćeni iznos tražbine.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija će poništiti rješenje kojim je radniku utvrđeno pravo na tražbinu iz članka 8. ovoga Zakona.

Članak 12.

(1) Prava radnika iz članka 8. ovoga Zakona mogu se naslijediti.

(2) Ako tijekom postupka za ostvarivanje prava iz članka 8. ovoga Zakona radnik umre, prava iz članka 8. ovoga Zakona utvrđuju se zakonskim nasljednicima na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju.

III. PRAVA RADNIKA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA

Članak 13.

(1) Prema ovom Zakonu, radnici u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće ostvaruju pravo na isplatu:

1) do tri neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec za koji plaća odnosno naknada plaće nije isplaćena i

2) do tri neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju.

(2) U slučaju ostvarivanja prava na neisplaćenu plaću i naknadu plaće iz stavka 1. ovoga članka u trajanju kraćem od mjesec dana, najviši mjesečni iznos pojedinog prava preračunava se u dnevni iznos dijeljenjem s brojem 30 kao prosječnim brojem dana u mjesecu, te se dobiveni iznos množi s brojem dana za koji je radnik to pravo stekao.

(3) U slučaju ostvarivanja prava na neisplaćenu plaću i naknadu plaće iz stavka 1. ovoga članka za radnika zaposlenog u nepunom radnom vremenu, najviši mjesečni iznos pojedinog prava obračunava se razmjerno ugovorenom radnom vremenu u odnosu na minimalnu plaću za puno radno vrijeme.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako je poslodavac djelomično isplatio plaću radniku u iznosu koji je manji od minimalne plaće, radnik za taj mjesec ostvaruje pravo na isplatu iznosa minimalne plaće umanjenog za iznos koji mu je po osnovi te plaće odnosno naknade plaće isplaćen.

(5) Primanja iz stavka 1. ovoga članka u cijelosti su izuzeta od ovrhe.

Članak 14.

Pri isplati plaće i naknade plaće iz stavka 13. ovoga Zakona Agencija je dužna obračunati i uplatiti doprinose za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu iz članka 13. ovoga Zakona te pripadajuće poreze i prireze.

Članak 15.

Odredbe ovoga Zakona kojima se uređuje osiguranje tražbina radnika u slučaju blokade računa poslodavca ne odnose se na člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili upravitelja zadruge.

IV. AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA

Članak 16.

(1) Agencija za osiguranje radničkih tražbina je javna ustanova na koju se primjenjuju propisi o ustanovama, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze ostvaruje Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

(3) Agencija se upisuje u sudski registar, a njezino sjedište je u Zagrebu.

Članak 17.

(1) Agencija u okviru svoje djelatnosti, a temeljem javnih ovlasti:

1) odlučuje rješenjem o pravima radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem utvrđenih ovim Zakonom i izvršava uplate na temelju donesenih rješenja na namjenski račun stečajnog dužnika iz članka 31. ovoga Zakona koji ne podliježe redovitoj raspodjeli sredstava stečajnog dužnika, već se otvara isključivo u svrhu isplate tražbina radnika prema ovom Zakonu

2) odlučuje rješenjem o pravima radnika u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće utvrđenim ovim Zakonom i izvršava uplate na temelju donesenih rješenja na račun radnika

3) osigurava zakonitost ostvarivanja prava radnika

4) pruža stručnu pomoć radnicima pri ostvarivanju prava utvrđenih ovim Zakonom

5) usmjerava i upravlja sredstvima osiguranim za namjenu utvrđenu ovim Zakonom

6) ostvaruje procesna prava stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku za tražbine radnika koje je isplatila

7) razmjenjuje relevantne informacije s nadležnim tijelima ili jamstvenim institucijama drugih zemalja u slučajevima poslovnih aktivnosti na području dvije ili više država Europskoga gospodarskog prostora

8) ostvaruje regresna prava za isplaćene tražbine radnicima u slučajevima otvaranja stečajnog postupka nad stranim poslodavcem

9) ostvaruje prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku, u visini isplaćenih sredstava i

10) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i aktima Agencije.

(2) Zahtjev iz članka 28. ovoga Zakona radnik može podnijeti Agenciji putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod).

(3) Međusobna prava i obveze u svezi s obavljanjem poslova iz stavka 2. ovoga članka Agencija i Zavod uređuju Sporazumom o poslovnoj suradnji.

(4) Agencija je obvezna najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o svome radu Vladi i to do kraja svibnja za proteklu godinu.

Članak 18.

(1) Agencija ima Statut kojim se na temelju ovoga Zakona uređuju ustroj, ovlasti, odgovornosti i načini odlučivanja tijela koja upravljaju Agencijom, uvjete i postupak imenovanja ravnatelja Agencije i druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije.

(2) Statut Agencije donosi Upravno vijeće Agencije uz naknadnu suglasnost Vlade.

Članak 19.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće.

(2) Upravno vijeće ima tri člana koje imenuje Vlada, i to:

1) jednog člana na prijedlog ministra nadležnog za rad i

2) dva člana od kojih je jedan predstavnik sindikata i jedan predstavnik poslodavaca na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća ili na prijedlog reprezentativnih udruga poslodavaca i sindikata ako Gospodarsko-socijalno vijeće nije osnovano.

(3) Predsjednik Upravnog vijeća je član iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.

(4) Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

(5) Predsjednik Upravnog vijeća može obustaviti od izvršenja odluke Upravnog vijeća koje imaju negativne posljedice na financijsko poslovanje Agencije.

(6) Članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine.

Članak 20.

Vlada može razriješiti člana Upravnog vijeća Agencije prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim slučajevima:

1) ako član sam to zahtijeva

2) ako svojim radom teže povrijedi ili više puta povrijedi zakon i druge propise koji se odnose na rad i obavljanje djelatnosti Agencije

3) ako svojim radom prouzroči štetu Agenciji

4) ako je u obavljanju svoje djelatnosti u sukobu interesa s djelatnosti Agencije i

5) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom.

Članak 21.

Upravno vijeće:

1) donosi Statut uz naknadnu suglasnost Vlade

2) donosi opće akte Agencije

3) donosi poslovni i financijski plan Agencije

4) donosi godišnji obračun i poslovna izvješća Agencije i

5) odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Statutom Agencije.

Članak 22.

(1) Poslove Agencije vodi ravnatelj Agencije.

(2) Ravnatelja Agencije imenuje Vlada na prijedlog ministra nadležnog za rad, a na temelju provedenoga javnog natječaja.

(3) Ravnatelj Agencije imenuje se na četiri godine, a nakon isteka mandata ravnatelj može biti ponovno imenovan.

Članak 23.

Ravnatelj Agencije:

1) upravlja i rukovodi poslovanjem Agencije

2) predstavlja i zastupa Agenciju

3) odgovara za zakonitost rada i materijalno-financijsko poslovanje Agencije

4) predlaže Upravnom vijeću donošenje akata iz njegove nadležnosti i

5) odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Statutom.

Članak 24.

Vlada može razriješiti ravnatelja i prije isteka vremena na koje je imenovan:

1) ako sam to zatraži

2) ako ne postupa po propisima i općim aktima Agencije

3) ako neosnovano odbije izvršiti odluke Upravnog vijeća Agencije donesene u okvirima njihove nadležnosti

4) ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzroči Agenciji veću štetu i

5) ako učestalo zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti zbog čega nastaju teškoće u obavljanju djelatnosti Agencije.

Članak 25.

(1) Sredstva za provedbu ovoga Zakona, kao i sredstva za rad Agencije osiguravaju se u državnom proračunu.

(2) Nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavlja ministarstvo nadležno za rad.

V. POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA U SLUČAJU OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA NAD POSLODAVCEM

Članak 26.

(1) Kada je stečajni postupak otvoren i provodi se, prava propisana u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem radnik može ostvariti ako mu je tražbina utvrđena u stečajnom postupku i ako zahtjev za osiguranje svoje tražbine podnese u roku i na način utvrđen ovim Zakonom.

(2) Kada se otvoreni stečajni postupak ne provodi, prava propisana u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem radnik može ostvariti ako zahtjev za osiguranje svoje tražbine podnese u roku i na način utvrđen ovim Zakonom.

(3) Pravo iz članka 8. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona iznimno ostvaruje radnik koji nije ostvario naplatu pravomoćno dosuđene naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti bez obzira na to kad mu je prestao radni odnos, pod uvjetom da je prije otvaranja stečajnog postupka postavio poslodavcu zahtjev za izvršenje pravomoćne presude u roku za dobrovoljno izvršenje ili je zahtijevao prisilno izvršenje.

(4) Iznimno od odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka, prava propisana u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem po ovom Zakonu ne mogu ostvariti članovi uprave trgovačkog društva, član upravnog odbora, izvršni direktor i upravitelj zadruge, bez obzira na vrijeme kada su te poslove obavljali.

Članak 27.

(1) Prava propisana u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem po ovom Zakonu mogu ostvariti i radnici stranog poslodavca kojem je sjedište na području država članica Europskoga gospodarskog prostora.

(2) Prava iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti radnici kojima je mjesto rada ili uobičajeno mjesto rada bilo na području Republike Hrvatske, a nad stranim poslodavcem je pokrenut stečajni ili sličan postupak koji uključuje djelomičnu ili cjelokupnu imovinu poslodavca sukladno nacionalnom zakonodavstvu države članice Europskoga gospodarskog prostora nadležnom za provođenje postupka nad poslodavcem.

Članak 28.

(1) Postupak za ostvarenje prava iz članka 8. ovoga Zakona pokreće se na zahtjev radnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se izravno Agenciji ili područnom uredu Zavoda prema mjestu sjedišta poslodavca, odnosno njegove registrirane poslovne jedinice, u roku od 30 dana.

(3) Rok iz prethodnog stavka ovoga članka počinje teći:

1) kada je stečajni postupak otvoren i provodi se – od isteka osmoga dana od dana objave rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova

2) kada se otvoreni stečajni postupak ne provodi – od isteka osmoga dana od dana objave rješenja o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova ili

3) kada je radnik na ispitnom ročištu upućen na parnicu radi utvrđivanja osporene tražbine – od dana primitka pravomoćne presude kojom je utvrđena visina tražbine i isplatni red.

(4) Iznimno, radnici koji se prema ovom Zakonu smatraju radnicima stranog poslodavca zahtjev podnose izravno Agenciji ili područnom uredu Zavoda prema mjestu rada ili uobičajenom mjestu rada u roku od 30 dana od dana kada se prema nadležnom nacionalnom zakonodavstvu smatra izvršenom dostava akta o utvrđivanju tražbina ili kada se smatra izvršenom dostava akta kojim je nadležno tijelo utvrdilo da je posao poslodavca definitivno zatvoren, a dostupna imovina nije dovoljna za pokretanje postupka.

Članak 29.

(1) Zahtjev iz članka 28. ovoga Zakona podnosi se na posebnom obrascu.

(2) Stečajni upravitelji, poslodavci i fizičke osobe dužne su Agenciji na njezin zahtjev dostaviti sve podatke potrebne za provedbu postupka osiguranja tražbina u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

(3) Sadržaj obrasca iz stavka 1. ovoga članka, način podnošenja i dodatnu dokumentaciju koju je potrebno priložiti obrascu propisuje pravilnikom ministar nadležan za rad.

Članak 30.

(1) O zahtjevu Agencija odlučuje rješenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva prema članku 29. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka odlučuje ministarstvo nadležno za rad u roku od 30 dana od dana podnošenja uredne žalbe.

(3) Protiv rješenja ministarstva nadležnog za rad iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Agencija je dužna u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja izvršiti uplatu prema članku 31. ovoga Zakona.

Članak 31.

(1) U stečajnim postupcima nad poslodavcima koji imaju zaposlene radnike stečajni upravitelji dužni su otvoriti poseban namjenski račun stečajnog dužnika za prihvat uplate osiguranih tražbina radnika na temelju ovoga Zakona.

(2) Najkasnije u roku od osam dana po uplati iz članka 30. stavka 4. ovoga Zakona stečajni upravitelj dužan je izvršiti, uz izravnu uplatu priznatih tražbina radnicima, obračun i uplatu pripadajućih poreza i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu.

(3) Najkasnije u roku od osam dana po uplati iz stavka 2. ovoga članka stečajni upravitelj dužan je dostaviti Agenciji dokaze o izvršenoj uplati, i to izvadak o promjenama na transakcijskom računu iz kojega je vidljiv iznos i namjena uplaćenih sredstava te izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na obrascu JOPPD potvrđenom od strane središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije iz kojega je vidljiva poimenična isplata i namjena sredstava.

(4) Troškovi otvaranja i zatvaranja računa iz stavka 1. ovoga članka smatraju se troškovima stečajnog postupka koji se namiruju iz stečajne mase, a ako stečajne mase nema, onda na teret Fonda za namirenje troškova stečajnog postupka.

(5) Agencija će iznimno, u slučaju brisanja iz registra pravnih osoba poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kao posljedice zaključenog stečajnog postupka, vršiti izravnu isplatu priznatih tražbina radnicima tog poslodavca, uz obračun i uplatu pripadajućih poreza i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu.

(6) Agencija će iznimno vršiti izravnu isplatu priznatih tražbina radnicima iz članka 27. ovoga Zakona, uz obračun i uplatu pripadajućih poreza i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu.

(7) U slučaju izravne isplate priznatih tražbina iz stavka 5. i 6. ovoga članka Agencija će uz obračun i uplatu pripadajućih poreza i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja koji se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu podnijeti izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na obrascu JOPPD potvrđenom od strane središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije iz kojega je vidljiva poimenična isplata i namjena sredstava.

Članak 32.

(1) Tražbine koje na temelju ovoga Zakona isplati Agencija prelaze na Agenciju danom uplate iz odredbe članka 30. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Danom prijenosa tražbina Agencija preuzima sva procesna prava stečajnog vjerovnika u odnosu na preuzete tražbine.

(3) O prijenosu tražbina i preuzimanju procesnih prava stečajnog vjerovnika Agencija obavještava sud nadležan u stečajnom postupku, uz dokaz o ispunjenju dijela tražbina.

(4) Temeljem obavijesti iz stavka 3. ovoga članka sud nadležan u stečajnom postupku će ispraviti tablicu ispitanih tražbina i primjerak tako ispravljenog rješenja o utvrđivanju tražbina objaviti na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

VI. POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA

Članak 33.

(1) Poslodavac koji do zadnjeg dana u mjesecu nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće koja radniku pripada za prethodni mjesec dužan je za svakog radnika prvog sljedećeg radnog dana dostaviti Financijskoj agenciji zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće prema posebnom propisu kojim se propisuje sadržaj obračuna neisplaćene plaće, a kojim zahtijeva provedbu ovrhe na svojim novčanim sredstvima za iznos obračuna neisplaćene plaće odnosno naknade plaće u korist radnika, uvećan za zakonske zatezne kamate koje na taj iznos teku od dospijeća pa do isplate sukladno propisima kojima se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima.

(2) Zahtjev za prisilnu naplatu i obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće iz stavka 1. ovoga članka poslodavac je dužan dostaviti Financijskoj agenciji za svaki mjesec za koji nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće.

(3) Zahtjev za prisilnu naplatu smatra se osnovom za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima i dostavlja se uz obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće Financijskoj agenciji s učinkom pravomoćnog rješenja o ovrsi, uz primjenu odredbe posebnog propisa kojom se uređuje redoslijed naplate tražbine iz obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine.

(4) U slučaju otvorenog predstečajnog postupka nad poslodavcem, Financijska agencija će po zahtjevu za prisilnu naplatu postupiti u svim slučajevima u kojima bi postupila i po dostavljenom obračunu neisplaćene plaće, naknade plaće i otpremnine.

(5) Zahtjev za prisilnu naplatu može povući s prisilne naplate samo Agencija.

(6) U slučaju blokade računa zbog neizvršene osnove za plaćanje iz stavka 3. ovoga članka, poslodavac je dužan odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je utvrđena nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje radi nedostatka novčanih sredstava na računima, podnijeti Agenciji zbirni zahtjev za isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće, za sve radnike kojima za taj mjesec nije isplaćena plaća odnosno naknada plaće.

(7) Uz zahtjev iz stavka 6. ovoga članka poslodavac je dužan priložiti:

1) poimenični popis radnika kojima nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće, sa specifikacijom iznosa minimalne plaće za svakog pojedinačnog radnika i rasporedom te plaće i pripadajućih poreza i doprinosa na taj iznos s odgovarajućim uplatnim računima, modelima i pozivima plaćanja

2) poimenični popis radnika kojima je djelomično isplatio plaću odnosno naknadu plaće u iznosu manjem od minimalne plaće, sa specifikacijom iznosa razlike između minimalne plaće i djelomično isplaćene plaće odnosno naknade plaće za svakog pojedinačnog radnika i rasporedom te plaće i pripadajućih poreza i doprinosa na taj iznos s odgovarajućim uplatnim računima, modelima i pozivima plaćanja

3) naloge za prijenos ispunjene prema specifikaciji iz točaka 1. i 2. ovoga stavka i JOPPD obrasce u kojima je iskazana naknadna isplata plaće s potvrdom elektroničkog sustava središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije o uspješnoj provjeri

4) podatke o isplaćenoj plaći odnosno naknadi plaće za mjesec za koji se traži isplata minimalne plaće, ako je plaća odnosno naknada plaće djelomično isplaćena i

5) potvrdu Financijske agencije da ima evidentiranu i neizvršenu osnovu za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka i da su mu računi blokirani, s podacima o svim neizvršenim osnovama za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka iz očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija.

(8) Na zahtjev poslodavca Financijska agencija dužna je izdati potvrdu da poslodavac ima neizvršenu osnovu za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka te da su mu računi blokirani, s podacima o svim neizvršenim osnovama za plaćanje iz očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje.

(9) Zahtjevi iz stavaka 1. i 6. ovoga članka podnose se na posebnim obrascima.

(10) Poslodavac iz stavka 6. ovoga članka dužan je Agenciji na njezin zahtjev dostaviti sve podatke potrebne za provedbu postupka osiguranja tražbina u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva.

(11) Odredbe stavaka 6. – 10. ovoga članka ne primjenjuju se na poslodavca koji je djelomično isplatio plaću određenom radniku za određeni mjesec u iznosu jednakom ili većem od iznosa minimalne plaće.

(12) Sadržaj obrazaca iz stavka 9. ovoga članka i način podnošenja propisuje pravilnikom ministar nadležan za rad.

Članak 34.

(1) O zahtjevu iz članka 33. stavka 6. ovoga Zakona Agencija odlučuje rješenjem o pravu na isplatu neisplaćenih plaća odnosno naknada plaća iz članka 13. ovoga Zakona, prema popisu radnika iz članka 33. stavka 7. ovoga Zakona.

(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se da Agencija po uplati iznosa iz rješenja preuzima tražbinu radnika prema poslodavcu za uplaćeni iznos te se nalaže poslodavcu isplatiti Agenciji taj iznos u roku od sedam dana od dana uplate Agencije.

(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka nalaže se poslodavcu isplatiti Agenciji uplaćeni iznos doprinosa za obvezna osiguranja iz članka 14. ovoga Zakona u roku od sedam dana od dana uplate Agencije.

(4) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi Agencija u roku od sedam dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva iz članka 33. stavka 6. ovoga Zakona.

(5) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka Agencija dostavlja poslodavcu na adresu sjedišta.

(6) O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka odlučuje ministarstvo nadležno za rad u roku od 30 dana od dana podnošenja uredne žalbe.

(7) Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

(8) Protiv rješenja ministarstva nadležnog za rad iz stavka 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(9) Agencija je dužna u roku od sedam dana od dana izvršnosti rješenja izvršiti uplatu iznosa utvrđenih rješenjem na račun radnika.

(10) Agencija je dužna na prikladan način obavijestiti poslodavca o danu uplate iz stavka 9. ovoga članka i to najkasnije do zadnjeg dana mjeseca uplate.

(11) Poslodavac je dužan obavijestiti Agenciju o eventualnom namirenju tražbina iz obračuna neisplaćene plaće odnosno naknade plaće iz članka 33. stavka 1. ovoga Zakona.

(12) Agencija je dužna prije uplate iznosa utvrđenih rješenjem iz stavka 1. ovoga članka kod Financijske agencije provjeriti podatke o tome je li i u kojem iznosu namirena tražbina iz zahtjeva za prisilnu naplatu iz članka 33. stavka 1. ovoga Zakona.

(13) Ako Agencija na način iz stavka 12. ovoga članka utvrdi da je tražbina iz zahtjeva za prisilnu naplatu iz članka 33. stavka 1. ovoga Zakona namirena u iznosu koji je manji od minimalne plaće, o uplaćenom iznosu obavijestit će poslodavca.

(14) Neposredno po izvršenoj uplati iz stavka 9. ovoga članka Agencija će dostaviti Financijskoj agenciji nalog za povlačenje s naplate dijela zahtjeva za prisilnu naplatu za iznos tražbine koji je namirila umjesto poslodavca, uz specifikaciju iznosa poimenično za svakog radnika i obračun, odnosno vrstu tražbine za koju je potrebno obustaviti provedbu ovrhe.

(15) Sadržaj obrasca naloga iz stavka 14. ovoga članka i način podnošenja propisuje pravilnikom ministar nadležan za rad.

Članak 35.

(1) Ako poslodavac ne izvrši u roku obvezu povrata sredstava koju je isplatila Agencija, utvrđenu u članku 34. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona, Agencija će dostaviti Financijskoj agenciji izvršno rješenje iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona odnosno obavijest iz članka 34. stavka 13. ovoga Zakona uz zahtjev za izravnu naplatu radi prisilne naplate iznosa koji je temeljem toga rješenja isplatila, uvećanog za zakonske zatezne kamate određene tim rješenjem.

(2) Na provedbu ovrhe na novčanim sredstvima po računima poslodavca temeljem isprava iz stavka 1. ovoga članka primijenit će se odredbe posebnog propisa kojima se uređuje prvenstvo u redoslijedu naplate tražbine iz obračuna poslodavca o neisplaćenoj plaći, naknadi plaće ili otpremnini.

Članak 36.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za financije dužno je o činjenici neisplate plaće odnosno naknade plaće do 15. u mjesecu za prethodni mjesec po dospijeću obveze doprinosa i poreza na dohodak prema neisplaćenoj plaći obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu, uz broj i poimenični popis radnika kojima nije isplaćena plaća odnosno naknada plaće, osim za radnika koji je član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge, te je dužno redovito obavještavati o nastalim promjenama.

(2) Financijska agencija dužna je obavijestiti Agenciju o činjenici da je poslodavac podnio zahtjev za prisilnu naplatu iz članka 33. stavka 1. ovoga Zakona najkasnije prvog sljedećeg radnog dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(3) Agencija je dužna obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu o činjenici da je poslodavac kojem je blokiran račun podnio Agenciji zahtjev iz članka 33. stavka 6. ovoga Zakona odnosno Financijskoj agenciji zahtjev iz članka 33. stavka 1. ovoga Zakona najkasnije prvog sljedećeg radnog dana od dana zaprimanja zahtjeva odnosno od dana zaprimanja obavijesti Financijske agencije iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu zaprimi obavijest iz stavka 1. ovoga članka, a ne zaprimi obavijesti iz stavka 3. ovoga članka, po službenoj dužnosti donijet će rješenje o privremenom osiguranju naplate utvrđene obveze pljenidbom i zabranom raspolaganja novčanim sredstvima koje poslodavac ima na bilo kojem računu kod banke, za iznos koji čini umnožak propisanog iznosa minimalne plaće i broja radnika kojima nije isplaćena plaća odnosno naknada plaće za određeni mjesec.

(5) Ako poslodavac nije podnio Agenciji zahtjev iz članka 33. stavka 6. ovoga Zakona, smatra se da je time učinjena vjerojatnom opasnost da će poslodavac spriječiti ili znatno otežati izvršenje utvrđene obveze iz članka 33. stavka 1. ovoga Zakona.

(6) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka središnje tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu dostavit će Financijskoj agenciji i poslodavcu, uz poimenični popis radnika kojima nije isplaćena plaća odnosno naknada plaće iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka dostavit će se poslodavcu na adresu sjedišta.

(8) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka je ovršna isprava.

(9) Žalba protiv rješenja iz stavaka 4., 10. i 11. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(10) Nakon utvrđenja činjenice da je poslodavac postupio u skladu s odredbom članka 33. stavka 1. ovoga Zakona odnosno da je svim radnicima s poimeničnog popisa iz stavka 6. ovoga članka isplatio plaću odnosno naknadu plaće u visini minimalne plaće, središnje tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu rješenjem će ukinuti rješenje iz stavka 4. ovoga članka i obustaviti postupak naplate, a rješenje dostaviti poslodavcu i Financijskoj agenciji.

(11) Središnje tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu rješenjem će ukinuti rješenje iz stavka 4. ovoga članka i obustaviti postupak naplate kada Financijska agencija vrati osnovu za plaćanje zbog nepostojanja aktivnih računa poslodavca, otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem, smrti fizičke osobe poslodavca, stečaja potrošača te prestanka pravne osobe, a rješenje dostaviti poslodavcu i Financijskoj agenciji.

(12) Sadržaj obavijesti i način dostave podataka iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za rad uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za financije.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 37.

(1) Novčanom kaznom od 3000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se poslodavac koji na zahtjev Agencije ne dostavi sve podatke potrebne za provedbu postupka osiguranja tražbina u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva (članak 29. stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom od 1000,00 do 3000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se stečajni upravitelj, odgovorna osoba poslodavca i fizička osoba.

Članak 38.

(1) Novčanom kaznom od 3000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se poslodavac koji na zahtjev Agencije ne dostavi sve podatke potrebne za provedbu postupka osiguranja tražbina u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva (članak 33. stavak 10.).

(2) Novčanom kaznom od 1000,00 do 3000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba poslodavca.

Članak 39.

Agencija je za prekršaje iz članaka 37. i 38. ovoga Zakona ovlašteni tužitelj prema općem propisu kojim se uređuje prekršajni postupak.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

(1) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, br. 86/08., 80/13. i 82/15.).

(2) Zahtjevi za prisilnu naplatu iz članka 33. stavka 1. ovoga Zakona ne mogu se podnijeti na prisilnu naplatu Financijskoj agenciji radi naplate plaće odnosno naknade plaće za razdoblje prije 1. rujna 2015.

Članak 41.

(1) Pravilnike iz članka 29. stavka 3., članka 33. stavka 12., članka 34. stavka 15. i članka 36. stavka 12. ovoga Zakona donijet će ministar nadležan za rad u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primjenjivat će se:

– Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, br. 93/15.)

– Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (»Narodne novine«, br. 93/15.).

Članak 42.

Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca osnovana Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, br. 86/08.) s danom stupanja na snagu ovoga Zakona nastavlja s radom kao Agencija za osiguranje radničkih tražbina prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 43.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, br. 86/08., 80/13. i 82/15.).

Članak 44.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/32

Zagreb, 30. lipnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.