Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

NN 70/2017 (19.7.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

HRVATSKI SABOR

1663

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. srpnja 2017.

Klasa: 011-01/17-01/58

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 13. srpnja 2017,

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA

Članak 1.

U Prekršajnom zakonu (»Narodne novine«, br. 107/07., 39/13., 157/13. i 110/15.) u članku 33. stavku 7. riječi: »rada i zapošljavanja na crno« zamjenjuju se riječima: »neregistriranog rada i zapošljavanja«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Uz naznaku posebnog minimuma i maksimuma postotka novčane kazne, propisom o prekršaju može se za najteže prekršaje iz stavka 7. ovoga članka propisati i izreći novčana kazna u postotku od 1 % do 10 % prema povrijeđenoj zaštićenoj vrijednosti ili u postotku od 1 % do 10 % ukupnog prihoda počinitelja prekršaja ostvarenog u godini počinjenja prekršaja, a koji je utvrđen službenim financijskim izvješćima za tu godinu, a ako izvješća za tu godinu nema, uzet će se posljednje dostupno službeno godišnje financijsko izvješće. U tim slučajevima ne vrijede ograničenja o maksimumu novčane kazne iz stavaka 1. – 8. ovoga članka, ni prigodom utvrđivanja kazne ni prigodom izricanja ukupne novčane kazne.«.

Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Za prekršaje za koje je pravno obvezujućim aktom Europske unije određen raspon novčane kazne ili opći minimum ili opći maksimum novčane kazne ili način izračuna novčane kazne, zakonom se za počinitelja prekršaja može propisati i izreći novčana kazna u iznosu za koji ne vrijede ograničenja iz stavaka 1. – 9. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavci 10. i 11. postaju stavci 11. i 12.

Članak 2.

Članak 33.a briše se.

Članak 3.

U članku 37. stavku 3. točki 3. riječi: »i člankom 33.a« brišu se.

Članak 4.

U članku 54. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Iznimno, okrivljeniku odgovornoj osobi u pravnoj osobi za prekršaj iz članka 33. stavka 10. ovoga Zakona sud može izreći trajno zaštitnu mjeru iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 5.

U članku 55. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Iznimno, okrivljenoj pravnoj osobi za prekršaj iz članka 33. stavka 10. ovoga Zakona sud može izreći trajno zaštitnu mjeru iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 6.

U članku 184. stavku 5. iza riječi: »tužitelj« dodaju se riječi: »za prekršaj iz članka 33. stavka 10. ovoga Zakona i ovlašteni tužitelj«.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/51

Zagreb, 7. srpnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.