Zakon o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

NN 70/2017 (19.7.2017.), Zakon o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

HRVATSKI SABOR

1667

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. srpnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/17-01/62

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 13. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

Članak 1.

U Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11., 61/11., 27/13., 48/13. – pročišćeni tekst, 2/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 96/16.) u članku 7. stavak 7. mijenja se i glasi:

»Sredstva s posebnog računa iz stavka 3. ovoga članka izuzeta su od ovrhe, osim ovrhe u svezi obveze iz obavljanja političke djelatnosti.«.

Članak 2.

U članku 14. stavak 9. mijenja se i glasi:

»Sredstva s posebnog računa iz stavka 3. ovoga članka izuzeta su od ovrhe, osim ovrhe u svezi obveze iz obavljanja političke djelatnosti.«.

Članak 3.

U članku 43. stavku 1. podstavci 3. i 9. brišu se.

Dosadašnji podstavci 4. do 8. postaju podstavci 3. do 7., a podstavci 10. do 17. postaju podstavci 8. do 15.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Obveznici povrata sredstava ovršenih s posebnog računa dužni su izvršiti povrat u skladu s člankom 7. stavkom 7. i člankom 14. stavkom 9. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11., 61/11., 27/13., 48/13. – pročišćeni tekst, 2/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 96/16.).

Ovršni postupci pokrenuti sukladno članku 7. stavku 7. i članku 14. stavku 9. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11., 61/11., 27/13., 48/13. – pročišćeni tekst, 2/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 96/16.) obustavit će se po službenoj dužnosti.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/71

Zagreb, 7. srpnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.