Zakon o izmjeni Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

NN 70/2017 (19.7.2017.), Zakon o izmjeni Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

HRVATSKI SABOR

1668

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. srpnja 2017.

Klasa: 011-01/17-01/63

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 13. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA

Članak 1.

U Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, br. 82/13., 18/15. i 110/15.) u članku 134. riječi: »1. srpnja 2017.« zamjenjuju se riječima: »1. srpnja 2018.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/95

Zagreb, 7. srpnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.