Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo

NN 71/2017 (20.7.2017.), Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1697

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010 i 22/2013) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO

I.

Ovom odlukom donosi se standard zanimanja za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO.

II.

Standard zanimanja za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se na učenike koji će prvi razred srednje škole upisati počevši od školske godine 2017./2018.

Klasa: 602-03/17-05/00086

Urbroj: 533-25-17-0006

Zagreb, 28. lipnja 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STANDARD ZANIMANJA
TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.


1. RAZINA, KLJUČNA SVRHA I OPIS ZANIMANJA

Razina:4.2
Ključna svrha:Izradba i održavanje manje složenih računalnih programa, baza podataka, web stranica, dijagnosticiranje i rješavanje problema računalnog softvera i hardvera, konfiguriranje i održavanje manjih lokalnih računalnih mreža te informacijskih i komunikacijskih sustava.

Opis zanimanja:

Zanimanje tehničar za računalstvo obuhvaća praktična znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova iz područja ljudskih djelatnosti povezanih s projektiranjem, izradbom i održavanjem manje složenih relacijskih baza podataka i računalnih programa, nadziranjem i dijagnosticiranjem te evidentiranjem i otklanjanjem hardverskih i softverskih problema, educiranjem i pomaganjem korisnicima u rješavanju njihovih problema, konfiguriranjem i održavanjem računala, lokalne računalne mreže, računalnih i informacijskih sustava.

Središnja i integrirajuća kompetencija ovog zanimanja objedinjuje poslove:

• rada na računalu

• pripreme i obrade podataka

• kontrole, pripreme i obrade podataka

• oblikovanje baza podataka

• administracije baza podataka

• projektiranja informacijskih sustava

• operatera na vanjskoj računalnoj opremi

• sistemskog inženjerstva nižeg stupnja složenosti, uključujući administraciju operacijskih sustava i računalnih mreža

• osiguranja kvalitete

• edukacije krajnjih korisnika

• marketinga i prodaje u području ICT-a

• druge srodne poslove


2. GRUPA POSLOVA, KLJUČNI POSLOVI I AKTIVNOSTI

Grupa poslovaKljučni posloviAktivnosti
Analiza, planiranje i organizacija rada• izrađivanje odgovarajuće korisničke i ostale tehničke dokumentacije

• primjenjivati norme pri izradbi tehničke dokumentacije i crteža

• odabirati modularne sklopovske elemente računalnih i mrežnih sustava prema zadanim uvjetima i standardima

• konstruirati i crtati blok-dijagrame te sheme elektroničkih i računalnih sklopova

• konstruirati i crtati programske blok-dijagrame te pseudokodove

• izrađivati korisničke priručnike i upute

• izrađivati jednostavniju tehničku i poslovnu dokumentaciju

• održavati programsku i projektnu dokumentaciju

• izrađivanje shema

• odabirati odgovarajuće module elektroničkih i računalnih sustava

• izrađivati pomoću računala jednostavnije sheme spajanja elektroničkih i računalnih sklopova

• analizirati podatke i konceptualno oblikovati bazu podataka

• izrađivati mrežne topološke sheme

• izrađivanje algoritama za rješavanje problema

• odabirati odgovarajuće standardizirane algoritme za rješavanje problema

• osmišljavati vlastite algoritme za rješavanje problema

• odabirati programski jezik

• dijagnosticiranje softverskih problema

• dijagnosticirati probleme u radu programskih sustava

• ocjenjivati kvalitetu softverskih rješenja radi utvrđivanja podržava li postojeći sustav poslovne procese i preporučuje li postupna poboljšanja sustava i procesa

• dijagnosticiranje hardverskih problema

• dijagnosticirati probleme u radu hardverskih sustava i računalnih mreža

• ocjenjivati kvalitetu hardverskih rješenja radi utvrđivanja podržava li postojeći sustav poslovne procese i preporučuje li postupna poboljšanja hardverskog sustava i procesa

Priprema radnog mjesta• pripremanje za instalaciju softverskih sustava

• pripremati potrebne resurse, sredstva i alate za instalaciju programskih sustava

• utvrđivati i rješavati probleme s aplikacijama i sustavima kako bi se održali poslovni procesi i/ili kontinuitet usluge

• pripremanje za instalaciju hardverskih sustava

• pripremati potrebne resurse, sredstva, alate i materijal za instalaciju hardverskih sustava

• izrađivati nacrte i održavati procedure, kontrolne popise i materijale za podizanje svijesti o propisima koji reguliraju zaštitu podataka zaposlenika

• rješavati zahtjeve za pristup resursima sukladno politici sigurnosti

• održavati zapise o sigurnosti i razinama pristupa imovini organizacije

Operativni poslovi• održavanje računalnih uređaja i sustava

• provoditi sve postupke preventivnog održavanja

• održavati opremu i odgovarajuće uređaje i sustave prema planu održavanja

• izabirati i nabavljati odgovarajuće i/ili zamjenske elemente ili sklopove

• mijenjati dotrajale dijelove prema planu održavanja za odabranu odgovarajuću opremu

• ispitivanje ispravnosti rada elemenata i/ili sklopova računalnih sustava• ispitivati pojedine dijelove i funkcionalnost računalnih sustava
• instaliranje određenih korisničkih programa

• instalirati korisničke programe

• nadograditi novije verzije postojećih korisničkih programa

• popravljanje računalnog hardvera

• izmijeniti pojedine elektroničke module i/ili sklopove

• izmijeniti i/ili zamijeniti pojedine dijelove mreže

• programiranje računala

• izrađivati razne vrste računalnih programa

• koristiti programske alate

• izmijeniti i/ili popravljati pojedine dijelove programskog koda

• kreirati SQL upite za rad s bazama podataka

• povezivati baze podataka s programima

• oblikovati i izrađivati korisnička sučelja

• oblikovati i izrađivati web stranice

• povezivati i integrirati različite programske proizvode

• oblikovati, izrađivati i integrirati multimedijske dokumente

• instalirati i implementirati aplikacijski softver

• odrađivanje sistemskih poslova

• instalirati i održavati sustavski softver

• konfigurirati i dnevno održavati poslužiteljske i korisničke računalne sustave

• instalirati i konfigurirati aktivnu i pasivnu mrežnu opremu

• održavati i dnevno pratiti performanse uređaja lokalne računalne mreže

• implementirati sigurnosne mehanizme zaštite informacijskog sustava i mreže

• izrađivati nacrte i održavati procedure, kontrolne popise i materijale za podizanje svijesti o propisima koji reguliraju zaštitu podataka svih zaposlenika

• upravljati korisničkim računima i održavati ih

• održavati integritet i kontinuitet poslovanja informacijsko-komunikacijskog sustava

• provoditi operativne sustavske i tehničke promjene na standardima kvalitete i zaštite okoliša prema važećim propisima

Administrativni poslovi• izrađivanje i ažuriranje potrebne tehničke i tehnološke dokumentacije

• unositi sve izvedene promjene u dokumentaciju te dokumentirati programske cjeline (programske retke)

• izraditi sigurnosne kopije i ispis programa

Komercijalni poslovi• izrađivanje potrebnog troškovnika• izraditi troškovnik na temelju tehnološke dokumentacije i drugih podloga
• provođenje istraživanja tržišta• primijeniti različite metode analize tržišta
• izrađivanje različite ponudbene dokumentacije• izraditi i obraditi upit za proizvod ili uslugu
Komunikacija i suradnja s drugima• razvijanje kvalitetne komunikacije• komunicirati s klijentom ili suradnicima u skladu s pravilima kulture komuniciranja
• kvalitetno raditi u timu

• voditi, organizirati i sudjelovati u radu pojedinih formalnih, projektnih ili proizvodnih timova

• poticati interakciju i otvorenu komunikaciju te stvarati željeni okvir za generiranje novih ideja i usluga

• obavljati operativne zadatke u svrhu ispunjavanja ciljeva i rasporeda

• pružati podršku timu

• upravljanje ljudskim resursima u poduzeću• odabrati odgovarajući kadar prema vrsti određenog radnog zadatka
Osiguranje kvalitete• osiguranje kvalitete proizvoda, sustava i/ili usluga

• ispitivati funkcioniranje računalnih sustava i mreža

• ispitivati funkcionalno ugrađene sklopovske komponente računala i računalne opreme

• ispitivati i testirati funkcioniranje softverskih sustava

• kontrolirati pojedine elemente, sklopove i sustave u svim fazama procesa

• kontrolirati razinu usluge nadgledajući, prikupljajući i izvješćujući o razinama usluga kako bi se osiguralo poštovanje ugovora na razini usluge

• zaprimati prijave o problemima proslijeđenim na višu razinu, prikupljati dodatne podatke i rješavati probleme ili ih prosljeđivati odgovarajućoj funkciji za podršku

• rješavati jednostavne probleme koji utječu na uporabu ICT sustava kako bi se održali poslovni procesi

• rješavati svakodnevne probleme korisnika mreže te administrirati mrežu
• praćenje rada

• poboljšavati kvalitetu vlastitog rada primjenom vanjskih standarda kvalitete

• pratiti i upoznavati nove telekomunikacijske pojmove, protokole i standarde

Zaštita zdravlja i okoliša• zaštićivanje vlastita zdravlja te zdravlja drugih

• koristiti procedure radi zaštite od opasnih tvari

• zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje suradnika, klijenata i ostalih sudionika

• primjenjivati zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način

• očuvanje vlastita okoliša

• primjenjivati zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način u svrhu očuvanja okoliša

• primjenjivati učinkovito energiju

• koristiti važeću regulativu zaštite okoliša

3. UOBIČAJENI/POŽELJNI STAVOVI I OBRASCI PONAŠANJA

Tehnička polivalentnost, inovativnost, spremnost na kontinuirano stjecanje znanja i vještina u korak s tehnološkim trendovima, točnost, dosljednost, komunikativnost, sklonost timskom radu.

Razina primjene

Radi pod općim nadzorom. Samostalno identificira i rješava probleme i zadatke. U pravilu, daje konkretne upute, a rad se često pregledava na ključnim točkama. Surađuje s članovima tima u odjelu, odnosno projektu i utječe na njih. Kontaktira često vanjske korisnike i dobavljače.

Širok opseg rada, ponekad složen i nestandardan, u različitim okruženjima. Pokazuje analitičan i sustavan pristup rješavanju problema. Preuzima inicijativu u prepoznavanju i dogovaranju odgovarajućih razvojnih mogućnosti. Pokazuje dobre komunikacijske vještine. U potpunosti pridonosi radu tima.

U predvidljivim i strukturiranim područjima može nadgledati druge članove tima. Može planirati, raspoređivati i nadzirati vlastiti rad te rad drugih prema potrebi, cjelokupno i u ograničenom razdoblju, a u skladu sa zaštitom na radu.

Može usvojiti i primijeniti nove tehničke informacije, raditi prema propisanim standardima te razumjeti i rabiti odgovarajuće metode, alate i načine primjene. Razumije šire područje informacijskog sustava i povezanost vlastite uloge s drugim ulogama povezanim s informacijskim sustavima i poslovanjem poslodavca ili klijenta.


4. OSTALE INFORMACIJE

4.1. Zakonska regulativa povezana sa zanimanjem

• Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 93/2014)

• Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014)

• Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/2010)

• Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013 i 20/2017)

• Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013)

• Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, broj 42/2014)

• Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (»Narodne novine«, broj 69/2005)

• ISO 9001:2015 sustav upravljanja kvalitetom

• ISO 14001:2015 sustav upravljanja okolišem

• ISO/IEC 27001:2013 sustav upravljanja sigurnošću informacija

• OHSAS 18001:2014 sustav zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

• ostala pozitivna zakonska regulativa.

4.2. Perspektive u zanimanju – nastavak obrazovanja, karijera

Sve složeniji automatizirani uređaji zahtijevaju odgovarajuće znanje i vještine, posebno sa stajališta programiranja i sistemskog održavanja informacijskih sustava te upravljanja procesima kojima je ovo zanimanje namijenjeno.

Znanja potrebna za ovo zanimanje iz područja su elektrotehnike, elektronike, informatike i računalstva.

Zanimanje je polivalentno i neovisno o izbornom modulu koji se pohađa te daje dobru bazu znanja za tipične poslove tehničara za računalstvo. Tehničar za računalstvo dobra je podloga za specijalizacije i nastavak obrazovanja na višim i visokim učilištima iz elektronike, računalstva ili informatike.

4.3. Zanimanja s kojima se često i usko surađuje
Najčešće se surađuje sa zanimanjima u području elektrotehnike i elektronike, više i niže razine, te korisnicima uređaja, strojeva itd.
4.4. Zdravstveni rizici u zanimanju

Ozljede:

• razne tjelesne ozljede uzrokovane mehaničkim dijelovima strojeva

• opasnosti od strujnog udara.

Uvjeti psihofizičke sposobnosti:

• prosječne motoričke sposobnosti.

Isključeno:

• daltonizam (nerazlikovanje boja)

• slabovidnost

• teška tjelesna oštećenja

• psihička nestabilnost.

4.5. Tipično radno okruženje i uvjeti rada
Dio radnih zadataka obavlja se u uredima, a dio u pogonima ili radionicama različitih vrsta, kontinuirane proizvodnje (rad u više smjena). U vrlo rijetkim vrstama pogona mogu se pojaviti neki od ekstremnijih uvjeta rada, a u najvećem broju slučajeva prevladavaju uobičajeni pogonski uvjeti.5. REFERENCE DOKUMENTA

Broj reference:SZ-0702/11-01
Naziv obrazovnog sektora:Elektrotehnika i računalstvo
Šifra obrazovnog sektora:07
Popis članova radne skupine koja je izradila standard zanimanja:

mr. sc. Mislav Balković, Visoko učilište Algebra − Visoka škola za primijenjeno računarstvo, Zagreb

mr. sc. Željko Širanović, Abaca studio, Zagreb

Predlagatelj standarda zanimanja:Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz prethodnu suglasnost nadležnog sektorskog vijeća od 16. 12. 2011.