Odluka o gradskim porezima Grada Metkovića

NN 71/2017 (20.7.2017.), Odluka o gradskim porezima Grada Metkovića

Grad Metković

1707

Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine RH, broj 115/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) te članka 34. Statuta Grada Metkovića (»Neretvanski glasnik«, broj 4/2009, 2/2013 i 7/2013-pročišćeni tekst), vijeće Grada Metkovića na II. sjednici održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja gradskih poreza koji su vlastiti izvor prihoda Grada Metkovića (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Grad Metković uvodi sljedeće poreze:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina

5. porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Grada Metkovića sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 10/17).

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 % na osnovicu iz st. 2. ovog članka. Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Grada Metkovića. Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Članak 4.

Obveznici gradskih poreza iz čl. 2. ove Odluke su dužni JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU, Odsjeku za proračun, računovodstvo i financije Grada Metkovića, Stjepana Radića 1, Metković, dostaviti dokaze o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Članak 5.

Za utvrđivanje i naplatu poreza, žalbeni postupak, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kad obveznik dospjeli porez ne plati u propisanom roku, kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjivat će se odredbe Općeg poreznog zakona (Narodne novine 115/16).

2. Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prigodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Grada Metkovića.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada Metkovića. Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 3. ovog članka porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Članak 8.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor. Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, što minimalno podrazumijeva da je na objektu postavljena vanjska stolarija i da posjeduje sanitarni čvor.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaća se u godišnjem iznosu od 5 kuna/m² korisne površine kuće za odmor.

Korisna površina je ukupna podna površina stana ili druge samostalne prostorije, umanjena za širinu zidova koji ju prekidaju. Prigodom izračunavanja korisne površine neće se uzeti u obzir podrumske i tavanske prostorije koje po svojoj opremi nisu prikladne za stambene ili poslovne svrhe, kao ni stubišta, otvoreni balkoni i terase; isto vrijedi i za druge dijelove nekretnine koji su pripadak nekog stana ili druge samostalne prostorije u skladu s odrebama članka 67. stavka 3. – 5. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Korisna se površina u pravilu izračunava prema glavnom projektu koji je sastavni dio građevinske dozvole ili koji je potvrđen po nadležnom tijelu; ali ako netko učini vjerojatnim da postoje znatnija odstupanja od tog projekta, korisna će se površina izračunati prema stvarnom stanju.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice. Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Članak 12.

Obveznik poreza na kuće za odmor mora Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Metkovića, odnosno Odsjeku za proračun, računovodstvo i financije dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku.

Podatke iz stavka 1. ovog članka treba dostaviti do 31. ožujka tekuće godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Članak 13.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, odnosno Odsjek za proračun, računovodstvo i financije. U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor, osim osobne iskaznice vlasnika kuće za odmor uzimat će se u obzir i drugi raspoloživi dokumenti i podaci: putovnica, uvjerenje o prebivalištu, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, TV pretplate, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava svjedoka – susjeda, očevid, izjava o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, mjesto podnošenja porezne prijave, ugovor o najmu, rješenje o kategorizaciji objekta za iznajmljivanje, porezno rješenje o utvrđivanju poreza od najma i zakupa te drugi dokazi podobni za ocjenu i utvrđivanje vremena i načina korištenja kuće ili stana.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 14.

Porez na korištenje javnih gradskih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne gradske površine za postavljanje pokretnih naprava, kioska, reklama i ostalih objekata privremenog karaktera.

Članak 15.

Uvjeti i način davanja u zakup javnih površina u vlasništvu Grada Metkovića regulirani su Odlukom o komunalnom redu (»Neretvanski glasnik«, broj 1/2008 i 1/2016), Odlukom o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje pokretnih naprava i Odlukom o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska (»Neretvanski glasnik«, 2/1997).

Članak 16.

Javnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se zemljišta unutar građevnog područja koja su, u skladu s prostornim planovima, namijenjena općoj uporabi (ulice, trgovi, perivoji, igrališta, zelene površine, pješačke zone, i sl.).

Članak 17.

Visina i način plaćanja poreza utvrđuju se rješenjem o razrezu poreza na korištenje javnih gradskih površina koje donosi Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za proračun, računovodstvo i financije, na temelju ove Odluke i dokumentacije (Ugovori, Rješenje-Odobrenje i ostalo) koju izdaje i dostavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove Europske unije.

Članak 18.

Visina poreza na korištenje javne gradske površine utvrđuje se prema zoni i namjeni korištenja.

Članak 19.

Javne površine za čije korištenje se naplaćuje porez razvrstavaju se u zone i to:

1. Zona I obuhvaća dio grada na lijevoj obali Neretve (ulice S. Radića, I. Gundulića, Matice hrvatske, Ante Starčevića, Kralja Zvonimira, Sportska, Trg dr. F. Tuđmana, Splitska-CIJELA, Kneza Domagoja, Trg kralja Tomislava, Skale I, Skale II, Skale III, Skale IV, Skale V, Trg bana Josipa Jelačića, Petra Svačića, Vladimira Nazora – do križanja sa ulicom Orašina, Hrvatskih iseljenika, Dubrovačka – do križanja sa ulicom Predolac, Oca Ante Gabrića, Ilije Bošnjaka – do početka ulice I. Lole Ribara, Petra Krešimira IV – do križanja sa ulicama Jasline i Jeovci, Mobine, P. Zoranića, Antuna Gustava Matoša) te na desnoj obali Neretve (ulice Zrinjskih i Frankopana – do križanja sa ulicom Alojzija Stepinca, Put Narone, Kneza Branimira, Mlinska, Mostarska, Industrijska, Hercegovačka, A. Hebranga i Mlinski prilaz)

2. Zona II obuhvaća ostale nespomenute dijelove grada i naselje Vid.

3. Zona III obuhvaća naselja Prud, Dubravica i Glušci.

Članak 20.

Visina poreza na korištenje javne gradske površine utvrđuje se u slijedećim iznosima:

VISINA POREZA u kunama po m2
Redni brojNamjenaZona IZona IIZona III

Mjesečno/dnevno

godišnje/po m2

123456

1.

Kiosci, montažni objekti i radnje* za ugostiteljsku djelatnost i djelatnost trgovine hranom i pićem70,0060,0050,00mjesečno
* za trgovinu voćem, povrćem, cvijećem, tiskovinama, duhanskim proizvodima i trgovinu neprehranbenom robom45,0040,0030,00mjesečno
* za prodaju lutrije60,0050,0040,00mjesečno
* ostala trgovina gore nespomenuta45,0040,0030,00mjesečno

2.

Ugostiteljske terase* stalne, ostakljeni paviljoni cijelu godinu31,0025,0020,00mjesečno
* sezonske: ljetna sezona (1.4.-31.10.)40,0035,0030,00mjesečno
* sezonske: zimska sezona (1.11.-31.3.)10,005,005,00mjesečno
* naprave za oglašavanje prodaje proizvoda i usluga (reklame), aparati i škrinje za sladoled, točionici, vanjski šank i sl. na ugostiteljskoj terasi na javnoj gradskoj površini30,0025,0015,00mjesečno

3.Uslužne naprave* peć za pečenje kestena, kokica i slično i štandovi osim pod točkama 9. i 10.5,004,003,00dnevno
* hladnjaci, škrinje, rashladne vitrine (za pića i sladolede) i slično400,00300,00200,00mjesečno/po škrinji (komadu)
4.Štandovi, klupe, stolovi, izlozi, ispred-pored-iza trgovine ili kioska, osim za ugost. djel.20,0015,0010,00mjesečno
5.Naprave za zabavu pojedinačno (vlak, vrtuljak, jastuk za skakanje, karting staza i sl., drugi uređaji u sastavu zabavnog parka, šatori za cirkuse, zabavne i druge prilike) te zabavni park-putujući cirkus i ostalo slično privr. i povr. korištenje j.g.p.1,501,000,50dnevno
6.Za izgr. i popravak zgrada i drugih objekata (korištenje, ograđ. i sl. j.g.p.)2,001,801,50dnevno
7.Naprave za prezentaciju i oglašavanje proizvoda i usluga; reklame, jumbo plakati, totemi, zastave i sl. na j.g.p.1.000,001.000,001.000,00godišnje/po m2 / 1 strane naprave
8.Svjetleće reklame na j.g.p.1.200,001.200,001.200,00godišnje/ po m2 / 1 strane svjetleće reklame

9.
Korištenje javne gradske površine za vrijeme održavanja gradskih sajmova (osim pod točkom 10.)* Sveti Ilija100,0080,0050,00po m2 zauzete površine dnevno
* Svi Sveti (za cvijeće i svijeće)20,0015,0010,00po m2 zauzete površine dnevno
* Božićni sajam50,0040,0020,00po m2 zauzete površine dnevno
10.Korištenje javne gradske površine za vrijeme održavanja prigodnih, privremenih i povremenih događanja, za postavljanje stolova i stolica radi usluživanja hrane i pića50,0040,0030,00po m2 zauzete površine dnevno
11.Svako drugo nespomenuto korištenje j.g.p. (npr. ambulantna prodaja i prezentacija proizvoda i usluga u kamionima i sl., reklamna vozila i sl.)100,0080,0050,00po m2 zauzete površine dnevnoČlanak 21.

Gradonačelnik Grada Metkovića može odobriti privremenu uporabu javne gradske površine bez naknade, a u svrhu održavanja akcija zaštite okoliša, humanitarne, kulturne, sportske i akcije pod pokroviteljstvom Grada.

Članak 22.

Porez na korištenje javne gradske površine plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, ako rješenjem o razrezu poreza nije drugačije određeno.

5. Porez na nekretnine

Članak 23.

Posebnom odlukom Gradskog vijeća koja će se objaviti i u »Narodnim novinama« sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), uredit će se detaljnije sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine. Odluka će se donijeti do 30. studenoga 2017. godine, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2018. godine.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 24.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju odnosno koja ne preda obrazac PP-MI-PO u propisanom roku

2. koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 1.000,00 do 15.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 100,00 do 5.000,00 kuna. Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 25.

Postupak za izricanje kazne u prvom stupnju za prekršaje zbog povreda odredbi ove odluke odnosno zbog povreda odredbi Zakona o lokalnim porezima pokreće, vodi te donosi rješenje o prekršaju nadležna ispostava Porezne uprave.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po ovoj odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. godine dovršit će se po odredbama ove odluke.

Članak 27.

Odredbe članaka 9., 10., 11., 12. i 13. prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (»Neretvanski glasnik«, broj 7/2008 i 9/2009) i Odluka o prirezu poreza na dohodak (NN 3/2002).

Članak 29.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Neretvanskom glasniku« – Službenom glasnilu Grada Metkovića, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/10

Urbroj: 2148/01-03-17-1

Metković, 11. srpnja 2017.

Predsjednik
Hrvoje Bebić, mag. oec., v. r.