Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

NN 72/2017 (21.7.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

HRVATSKI SABOR

1711

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. srpnja 2017.

Klasa: 011-01/17-01/74

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 19. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.) članak 1.a mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeći propisi Europske unije:

1. Direktiva 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (SL L 108, 24. 4. 2002.),

2. Direktiva 2002/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o pristupu i međusobnom povezivanju elektroničkih komunikacijskih mreža i pripadajuće opreme (Direktiva o pristupu) (SL L 108, 24. 4. 2002.),

3. Direktiva 2002/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Direktiva o ovlaštenju) (SL L 108, 24. 4. 2002.),

4. Direktiva 2002/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama (Direktiva o univerzalnoj usluzi) (SL L 108, 24. 4. 2002.),

5. Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31. 7. 2002.),

6. Direktiva Komisije 2002/77/EZ od 16. rujna 2002. o tržišnom natjecanju na tržištima elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (SL L 249, 17. 9. 2002.),

7. Direktiva 2009/136/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnim uslugama i pravima korisnika s obzirom na elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Direktiva o univerzalnim uslugama), Direktive 2002/58/EZ o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u sektoru elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (SL L 337, 18. 12. 2009.),

8. Direktiva 2009/140/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o izmjeni Direktive 2002/21/EZ o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge, Direktive 2002/19/EZ o pristupu i međusobnom povezivanju elektroničkih komunikacijskih mreža i pripadajuće opreme te Direktive 2002/20/EZ o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (SL L 337, 18. 12. 2009.),

9. Direktiva 2014/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (SL L 155, 23. 5. 2014.),

10. Odluka br. 676/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o regulatornom okviru za politiku radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici (Odluka o radiofrekvencijskom spektru) (SL L 108, 24. 4. 2002.),

11. Odluka br. 585/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvođenju interoperabilne usluge e-poziva (eCall) na području cijele Europske unije (SL L 164, 3. 6. 2014.).

(2) Ovim se Zakonom utvrđuje okvir za provedbu sljedećih propisa Europske unije:

1. Uredbe (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (preinaka), kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2120 od 25. studenoga 2015. i Uredbom (EU) 2017/920 od 17. svibnja 2017. (SL L 172, 30. 6. 2012., SL L 310, 26. 11. 2015. i SL L 147, 9. 6. 2017.),

2. Uredbe (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama i Uredbe (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (SL L 310, 26. 11. 2015.).

(3) Nadležno tijelo za provedbu uredaba iz stavka 2. ovoga članka je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. adresa: ukupnost svih sastavnica adresiranja (znakovi, slova, znamenke i signali) koje se upotrebljavaju za određivanje odredišta veze,

2. BEREC: Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije,

3. brojevi: nizovi znamenaka koji se upotrebljavaju za adresiranje u elektroničkim komunikacijskim mrežama,

4. djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga: postavljanje, upravljanje i davanje na korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme te pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga,

5. dodjela brojeva i adresa: prijenos prava na uporabu brojeva i adresa, bez prijenosa vlasništva nad brojevima i adresama,

6. elektromagnetska kompatibilnost (EMC): mogućnost naprave, uređaja ili sustava da radi na zadovoljavajući način u svojem elektromagnetskom okruženju i da ne stvara štetne elektromagnetske smetnje drugoj opremi ili sustavima u tom okruženju,

7. elektronička komunikacijska mreža: prijenosni sustavi i, prema potrebi, oprema za prospajanje (komutaciju) ili usmjeravanje i druga sredstva, uključujući dijelove mreže koji nisu aktivni, što omogućuju prijenos signala žičnim, radijskim, svjetlosnim ili drugim elektromagnetskim sustavom, što uključuje satelitske mreže, nepokretne zemaljske mreže (s prospajanjem kanala i prospajanjem paketa, uključujući internet), zemaljske mreže pokretnih komunikacija, elektroenergetske kabelske sustave u mjeri u kojoj se upotrebljavaju za prijenos signala, radiodifuzijske mreže i mreže kabelske televizije, bez obzira na vrstu podataka koji se prenose,

8. elektronička komunikacijska mreža velike brzine: elektronička komunikacijska mreža koja omogućuje pružanje usluga širokopojasnog pristupa brzinama od najmanje 30 Mbit/s,

9. elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema: pripadajuća infrastruktura i oprema povezana s elektroničkom komunikacijskom mrežom i/ili elektroničkom komunikacijskom uslugom, koja omogućuje ili podržava pružanje usluga putem te mreže i/ili usluge, što osobito obuhvaća kabelsku kanalizaciju, antenske stupove, antenske prihvate, zgrade i druge pripadajuće građevine i opremu te sustave uvjetovanog pristupa i elektroničke programske vodiče,

10. elektronička komunikacijska oprema: oprema koja se upotrebljava za obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga,

11. elektronička komunikacijska usluga: usluga koja se, u pravilu, pruža uz naknadu, a sastoji se u cijelosti ili većim dijelom od prijenosa signala u elektroničkim komunikacijskim mrežama, uključujući telekomunikacijske usluge i usluge prijenosa u radiodifuzijskim mrežama, što ne obuhvaća usluge pružanja sadržaja i obavljanja uredničkog nadzora nad sadržajem koji se prenosi korištenjem elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Ova usluga ne obuhvaća usluge informacijskog društva koje se u cijelosti ili većim dijelom ne sastoje od prijenosa signala u elektroničkim komunikacijskim mrežama,

12. elektronička pošta: svaka tekstovna, glasovna, zvučna ili slikovna poruka odaslana javnom komunikacijskom mrežom, koja se može pohraniti u mreži ili u terminalnoj opremi primatelja poruke sve dok je primatelj ne preuzme,

13. elektroničke komunikacije: davanje na korištenje elektroničke komunikacijske mreže i/ili pružanje elektroničke komunikacijske usluge,

14. elektronički komunikacijski vod: podzemni ili nadzemni žični, svjetlosni ili srodni vod između priključnih točaka elektroničke komunikacijske mreže s odgovarajućim sučeljima, bez funkcije prospajanja (komutacije),

15. elektronički programski vodič: vodič kroz radijske i televizijske programe na televizijskom zaslonu,

16. ENISA: Europska agencija za sigurnost mreža i podataka,

17. e-poziv: hitni poziv iz vozila na broj 112, koji se uspostavlja automatskim aktiviranjem senzora ugrađenih u vozilo ili ručno i koji putem javnih pokretnih komunikacijskih mreža prenosi standardizirani minimalni skup podataka te uspostavlja audio kanal između vozila i Centra 112,

18. europski telefonski brojevni prostor (ETNS): svi brojevi koji započinju predbrojem 3883,

19. fizička infrastruktura unutar zgrade: fizička infrastruktura ili instalacije na lokaciji krajnjeg korisnika, uključujući sastavnice zajedničkih dijelova nekretnine, namijenjene smještanju žičnih i/ili bežičnih pristupnih mreža, ako se putem takvih pristupnih mreža mogu pružati elektroničke komunikacijske usluge i povezivati pristupna točka zgrade s priključnom točkom mreže,

20. fizička infrastruktura unutar zgrade prilagođena mreži velike brzine: fizička infrastruktura unutar zgrade namijenjena smještanju sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina ili omogućivanju njihova postavljanja,

21. infrastrukturni operator: pravna ili fizička osoba koja se koristi vlastitim nekretninama i/ili nekretninama drugih u svrhu građenja, održavanja, razvoja i korištenja elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture, ili koja je zasnovala pravo puta u skladu s ovim Zakonom, ili je obveznik davanja pristupa elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi i povezanoj opremi na temelju analize mjerodavnog tržišta provedene u skladu s ovim Zakonom,

22. izdvojeni pristup lokalnoj petlji: obuhvaća potpuni izdvojeni pristup lokalnoj petlji te dijeljeni izdvojeni pristup lokalnoj petlji, pri čemu ne dolazi do promjene vlasništva nad lokalnom petljom,

23. javna komunikacijska mreža: elektronička komunikacijska mreža koja se u cijelosti ili većim dijelom upotrebljava za pružanje javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga i koja podržava prijenos obavijesti između priključnih točaka mreže,

24. javna komunikacijska usluga: elektronička komunikacijska usluga koja je javno dostupna na tržišnoj osnovi,

25. javna telefonska govornica: telefonski uređaj dostupan javnosti uz uporabu sredstava plaćanja kao što su kovanice, kreditne/debitne kartice ili unaprijed plaćene kartice, uključujući i kartice za uporabu s pozivnim kôdovima,

26. javno dostupna telefonska usluga: usluga koja je dostupna javnosti za izravno ili neizravno slanje i primanje nacionalnih poziva, ili nacionalnih i međunarodnih poziva biranjem brojeva iz nacionalnog ili međunarodnog plana numeriranja,

27. Komisija: Komisija Europske unije,

28. komunikacija: svaka obavijest razmijenjena ili prenesena između konačnog broja sudionika putem javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge, što ne obuhvaća obavijesti koje se prenose javnosti elektroničkom komunikacijskom mrežom u sklopu djelatnosti radija i televizije, osim obavijesti koje se mogu povezati s odredivim pretplatnikom ili korisnikom usluga koji ih prima,

29. korisnik usluga: pravna ili fizička osoba koja se koristi javno dostupnom elektroničkom komunikacijskom uslugom ili zahtijeva tu uslugu, u privatne ili poslovne svrhe, pri čemu ne mora biti pretplatnik te usluge,

30. krajnji korisnik usluga: korisnik usluga koji ne obavlja djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga,

31. lokalna petlja: fizički vod koji povezuje priključnu točku mreže s glavnim razdjelnikom ili s drugom odgovarajućom opremom u nepokretnoj javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,

32. međupovezivanje (interkonekcija): posebna vrsta pristupa ostvarenog između operatora javnih komunikacijskih mreža, kojim se uspostavlja fizičko i logičko povezivanje javnih komunikacijskih mreža jednog ili više različitih operatora, kako bi se korisnicima usluga jednog operatora omogućila međusobna komunikacija ili komunikacija s korisnicima usluga drugih operatora, ili pristup uslugama koje pružaju drugi operatori, pri čemu usluge mogu pružati međusobno povezane strane ili druge strane koje imaju pristup mreži,

33. ministar: čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za elektroničke komunikacije,

34. Ministarstvo: središnje tijelo državne uprave nadležno za elektroničke komunikacije,

35. multipleks: slijed digitalnih signala koji sadržava više radijskih ili televizijskih programa i/ili drugih podataka što se istodobno prenose u jednom radiofrekvencijskom kanalu,

36. neuspješni poziv: komunikacija u kojoj je telefonski poziv uspješno uspostavljen, ali bez javljanja pozvane strane, ili je komunikaciju prekinula služba upravljanja mrežom,

37. nezemljopisni broj: broj iz nacionalnog Plana numeriranja koji nije zemljopisni broj, a obuhvaća, uz ostalo, brojeve u pokretnim mrežama, brojeve usluga besplatnog poziva, brojeve usluga jedinstvenoga pristupnog broja i brojeve usluga s posebnom tarifom,

38. odabir operatora: usluga koja pretplatnicima omogućuje da odabirom operatora javnih komunikacijskih usluga, koji posreduje u ostvarivanju veze, ostvaruju unaprijed odabrane vrste veza u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži. Odabir operatora može biti unaprijed programiran ili se može ostvariti biranjem predbroja ili primjenom kojeg drugog postupka za takvo preusmjeravanje,

39. opće ovlaštenje: pravo na postavljanje, uporabu i davanje na korištenje elektroničke komunikacijske mreže te na pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga na području Republike Hrvatske bez pribavljanja posebnog ovlaštenja, uz uvjete utvrđene ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,

40. operator: pravna ili fizička osoba koja pruža ili je ovlaštena pružati javnu komunikacijsku uslugu, ili davati na korištenje javnu komunikacijsku mrežu ili povezanu opremu,

41. operator korisnik: operator koji se u skladu s ovim Zakonom koristi elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom infrastrukturnog operatora u svrhu postavljanja i korištenja vlastite elektroničke komunikacijske mreže. Operator korisnik nije vlasnik niti nositelj drugoga stvarnog prava ili prava puta na elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi,

42. operator usluga s posebnom tarifom: operator koji je ovlašten pružati usluge s posebnom tarifom na temelju ugovora o pristupu ili međupovezivanju,

43. opsežni radovi na obnovi: građenje ili rekonstrukcija građevine na lokaciji krajnjeg korisnika koja obuhvaća strukturne izmjene cijele fizičke infrastrukture unutar zgrade ili njezina značajnog dijela, a za koje je potrebna građevinska dozvola,

44. Plan adresiranja: ukupnost svih mogućih kombinacija sastavnica adresiranja koje se upotrebljavaju za jedinstveno prepoznavanje osoba, računalnih procesa, strojeva, uređaja ili elektroničke komunikacijske opreme koja je uključena u postupak ostvarivanja veze,

45. Plan numeriranja: ukupnost svih mogućih kombinacija sastavnica adresiranja uz pomoć znamenaka radi jedinstvenog prepoznavanja osoba, računalnih procesa, strojeva, uređaja ili elektroničke komunikacijske opreme koja je uključena u postupak ostvarivanja veze,

46. podaci o lokaciji: bilo koji podaci obrađeni u elektroničkoj komunikacijskoj mreži ili putem elektroničke komunikacijske usluge, koji označavaju zemljopisni položaj terminalne opreme korisnika javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge,

47. potrošač: svaka fizička osoba koja se koristi javno dostupnom elektroničkom komunikacijskom uslugom ili zahtijeva tu uslugu u svrhe koje nisu namijenjene njezinoj poslovnoj djelatnosti, obrtu ili djelatnosti slobodnog zanimanja,

48. povezana oprema: fizička infrastruktura i druga oprema ili sastavnice povezane s elektroničkom komunikacijskom mrežom ili elektroničkom komunikacijskom uslugom, koje omogućuju ili podržavaju pružanje usluga putem te mreže ili usluge, ili imaju takvu mogućnost, a obuhvaćaju, uz ostalo, zgrade i ulaze u zgrade, komunikacijske instalacije unutar zgrada, antene, antenske stupove, antenske prihvate, tornjeve i druge potporne građevine, kabelsku kanalizaciju, cijevi, zdence i ulične ormare,

49. povezane usluge: usluge povezane s elektroničkom komunikacijskom mrežom ili elektroničkom komunikacijskom uslugom, koje omogućuju ili podržavaju pružanje usluga putem te mreže ili usluge, ili imaju takvu mogućnost, a obuhvaćaju, uz ostalo, sustave za pretvaranje brojeva ili sustave istovjetne funkcionalnosti, sustave uvjetovanog pristupa i elektroničke programske vodiče, te druge usluge, kao što su identifikacijske i lokacijske usluge te usluge prisutnosti,

50. povreda osobnih podataka: povreda sigurnosti koja uzrokuje slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjenu, neovlašteno razotkrivanje ili pristup osobnim podacima što se prenose, pohranjuju ili na drugi način obrađuju u vezi s obavljanjem javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga u Europskoj uniji,

51. poziv: veza uspostavljena putem javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge koja omogućuje dvosmjernu govornu komunikaciju,

52. pravo puta: pravo pristupa, postavljanja, korištenja, popravljanja i održavanja elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, što obuhvaća i kabelsku kanalizaciju, kao i druga s tim povezana prava koja čine teret na nekretnini na kojoj je izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema,

53. predodabir operatora: usluga koja pretplatnicima omogućuje da unaprijed programiranim odabirom operatora javnih komunikacijskih usluga, koji posreduje u ostvarivanju veze (koji ima sklopljen ugovor s pretplatnikom), ostvaruju unaprijed odabrane vrste veza u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži, bez biranja predbroja ili primjene kojeg drugog postupka za takvo preusmjeravanje,

54. prekogranična tržišta: tržišta utvrđena u skladu s mjerodavnom direktivom Europske unije, koja u zemljopisnoj dimenziji obuhvaćaju cijelu Europsku uniju ili njezin pretežiti dio, koji obuhvaća više od jedne države članice Europske unije,

55. prenosivost broja: mogućnost da krajnji korisnik javno dostupnih telefonskih usluga, uključujući i usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, na vlastiti zahtjev, zadrži dodijeljeni broj neovisno o promjeni operatora,

56. pretplatnik: svaka fizička ili pravna osoba koja je sklopila ugovor s operatorom javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga o pružanju tih usluga,

57. priključna točka mreže: fizička točka na kojoj se pretplatniku omogućuje pristup javnoj komunikacijskoj mreži. U mrežama koje uključuju prospajanje (komutaciju) ili usmjeravanje, priključna točka mreže prepoznaje se uz pomoć posebne mrežne adrese koja može biti povezana s pretplatnikovim brojem ili imenom, tj. nazivom,

58. pristup: omogućivanje dostupnosti opreme i/ili usluga drugom operatoru uz utvrđene uvjete, na isključivoj ili neisključivoj osnovi, radi pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga, uključujući pružanje usluga informacijskog društva ili odašiljanje usluga sadržaja, što, uz ostalo, obuhvaća: pristup dijelovima mreže i pripadajućoj infrastrukturi i opremi, koji može sadržavati i priključenje opreme putem nepokretnih ili pokretnih veza (osobito pristup lokalnoj petlji te opremi i uslugama nužnim za pružanje usluga putem lokalne petlje), pristup fizičkoj infrastrukturi, uključujući zgrade, kabelsku kanalizaciju i antenske stupove, pristup odgovarajućim programskim sustavima, uključujući sustave za operativnu potporu, pristup informacijskim sustavima ili bazama podataka za podnošenje zahtjeva za pred-naručivanje, pružanje, naručivanje, održavanje, popravke i obračun, pristup sustavima za pretvaranje brojeva ili sustavima istovjetne funkcionalnosti, pristup nepokretnim i pokretnim mrežama, osobito za potrebe roaminga, pristup sustavima uvjetovanog pristupa za usluge digitalne televizije te pristup virtualnim mrežnim uslugama,

59. pristupna točka: fizička točka smještena unutar ili izvan zgrade, koja je dostupna operatorima, pri čemu je omogućena veza s fizičkom infrastrukturom unutar zgrade prilagođenom mreži velike brzine,

60. privola: slobodno dano i dostavljeno izričito očitovanje volje korisnika usluga ili pretplatnika kojim on izražava svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u određene svrhe,

61. prometni podaci: bilo koji podaci obrađeni u svrhu prijenosa komunikacije elektroničkom komunikacijskom mrežom ili u svrhu obračuna i naplate troškova,

62. radijska oprema: električni ili elektronički proizvod koji namjerno odašilje i/ili prima radijske valove u cilju radijske komunikacije i/ili radiodeterminacije, ili električni ili elektronički proizvod kojemu se mora dodati dodatak, kao što je antena, kako bi namjerno odašiljao i/ili primao radijske valove u cilju radijske komunikacije i/ili radiodeterminacije,

63. radijska postaja: jedan ili više odašiljača ili prijamnika, ili kombinacija odašiljača i prijamnika, uključujući pripadajuću opremu koja je potrebna na jednom mjestu za obavljanje radiokomunikacijske službe,

64. radijske komunikacije: elektroničke komunikacije putem radijskih valova,

65. radio: elektroničke komunikacije koje obuhvaćaju prijenos, odašiljanje i/ili prijam zvuka, glasa, govora ili drugih signala namijenjenih za izravan prijam u javnosti,

66. radiodeterminacija: određivanje položaja, brzine i/ili drugih značajki kakvog objekta ili dobivanje podataka o tim parametrima primjenom svojstava širenja radijskih valova,

67. radiodifuzija: radijske komunikacije koje obuhvaćaju prijenos, odašiljanje i/ili prijam analognog ili digitalnog radijskog i/ili televizijskog signala putem zemaljskih odašiljača ili satelita,

68. radiofrekvencijski spektar: elektromagnetski valovi radijskih frekvencija proizvoljno nižih od 3000 GHz koji se šire u prostoru bez umjetnog vođenja,

69. radiokomunikacijska služba: vrsta radijskih komunikacija u skladu s Radijskim propisima (Radio Regulations) Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU),

70. smetnja: učinak neželjene energije na prijam u radiokomunikacijskom sustavu, uzrokovan odašiljanjem, zračenjem ili indukcijom, ili njihovom kombinacijom, koji se očituje bilo kakvim narušavanjem svojstava tog sustava, pogrešnim prikazom ili gubitkom podataka koji bi se mogli sačuvati u slučaju izostanka takve neželjene energije,

71. sučelje: priključna točka mreže ili radijski priključak koji određuje radijski put između radijske opreme, zajedno s njihovim tehničkim specifikacijama,

72. sučelje aplikacijskog programa: programsko sučelje između aplikacijskih programa koje su nakladnici elektroničkih medija ili davatelji usluga učinili dostupnim, kao i sredstva u naprednoj digitalnoj opremi za usluge digitalnog radija i televizije,

73. sustav uvjetovanog pristupa: bilo koja tehnička mjera ili rješenje kojim se omogućuje pristup u razumljivom obliku zaštićenim uslugama uz uvjet plaćanja pretplate ili drugi oblik prethodnog pojedinačnog odobrenja,

74. štetna smetnja: smetnja koja ugrožava rad radionavigacijske službe ili drugih sigurnosnih služba, ili na drugi način ozbiljno umanjuje kakvoću, ometa ili opetovano prekida radiokomunikacijsku službu koja radi u skladu s mjerodavnim propisima,

75. televizija: elektroničke komunikacije koje obuhvaćaju prijenos, odašiljanje i/ili prijam slike i zvuka te drugih podataka namijenjenih za izravan prijam u javnosti,

76. terminalna oprema: proizvod ili njegova odgovarajuća sastavnica koja omogućuje komunikaciju na način da se priključuje, izravno ili neizravno, bilo kojim putem na sučelja javnih elektroničkih komunikacijskih mreža koje se u cijelosti ili djelomično upotrebljavaju za pružanje javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga,

77. univerzalne usluge: najmanji skup usluga određene kakvoće, određenih u skladu s mjerodavnom direktivom Europske unije, koje su dostupne po pristupačnoj cijeni svim krajnjim korisnicima usluga na cijelom području Republike Hrvatske, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji,

78. usklađeni radiofrekvencijski pojas: radiofrekvencijski pojas koji je u svim europskim državama namijenjen za uporabu u radijskim sustavima s istovjetnim tehničkim značajkama (radijska frekvencija, modulacija, snaga i dr.),

79. usluga s posebnom tarifom: usluga koja se pruža putem javnih komunikacijskih mreža i usluga uz uporabu posebnih brojeva ili posebnih kodova iz Plana numeriranja ili Plana adresiranja, u svrhu ostvarivanja unaprijed određenih dodatnih sadržaja i/ili usluga u okviru tog sadržaja izvan opsega javnih komunikacija,

80. zemljopisni broj: broj iz nacionalnog Plana numeriranja u kojem dio njegovih znamenaka ima zemljopisno značenje koje se upotrebljava za usmjeravanje poziva na fizičko mjesto priključne točke mreže.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U obavljanju regulatornih poslova, propisanih ovim Zakonom te posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, Agencija ne smije ni od koga tražiti ni primati upute.«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 2. podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – predlaže Vijeću Agencije godišnji program rada, godišnji financijski plan i projekcije za sljedeće dvije godine te godišnje izvješće o radu i financijske izvještaje Agencije,«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. donošenje odluka u vezi s utvrđivanjem mjerodavnih tržišta, provedbom analize tržišta, određivanjem i ukidanjem regulatornih obveza operatorima sa značajnom tržišnom snagom, te ocjenjivanjem koncentracije i pripajanja, spajanja ili drugog oblika zajedničkog ili usklađenog djelovanja operatora u skladu s člankom 68. ovoga Zakona,«.

Iza točke 26. dodaje se nova točka 27. koja glasi:

»27. obavljanje poslova nositelja Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja,«.

Dosadašnja točka 27., koja postaje točka 28., mijenja se i glasi:

»28. obavljanje drugih poslova utvrđenih ovim Zakonom, drugim propisima i Statutom Agencije.«.

Članak 6.

U članku 14. stavku 4. podstavak 7. mijenja se i glasi:

» – godišnji financijski plan Agencije, ostvarenje tog plana i godišnje financijske izvještaje Agencije,«.

Iza podstavka 8. dodaje se novi podstavak 9. koji glasi:

» – nepravomoćne odluke o prekršaju, uz naznaku da su odluke nepravomoćne, podnesene redovite pravne lijekove protiv tih odluka i ishod postupka po pravnim lijekovima,«.

Dosadašnji podstavak 9. postaje podstavak 10.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Provedbeni propisi iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona i Statut Agencije objavljuju se i u »Narodnim novinama«.«.

U stavku 8. riječi: »ili na drugi prikladan način« brišu se.

Članak 7.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva za obavljanje poslova Agencije iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana Agencije iz sljedećih izvora:

1. iz naknade za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom,

2. iz naknade za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom,

3. iz naknade za obavljanje drugih poslova Agencije, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, osim nakladnika elektroničkih medija koji odašilju svoje radijske ili televizijske programe putem vlastite elektroničke komunikacijske mreže, koju upotrebljavaju isključivo u tu svrhu.

(2) Sredstva za obavljanje poslova Agencije iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana Agencije, u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, i to iz sljedećih izvora:

1. iz naknade za obavljanje poslova Agencije u području poštanskih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili davatelji poštanskih usluga,

2. iz naknade za obavljanje poslova Agencije u području regulacije tržišta željezničkih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili upravitelji infrastrukture.

(3) Osim namjenskih prihoda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Agencija može ostvariti prihode i iz drugih izvora u skladu s posebnim zakonima, a ti se prihodi mogu koristiti u skladu sa zakonom kojim je uređeno planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna.

(4) Izračun i visina naknada te način plaćanja naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka propisuju se pravilnikom koji donosi Vijeće Agencije na temelju godišnjeg financijskog plana Agencije, u pravilu za svaku kalendarsku godinu.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, u slučaju izostanka promjena u izračunu, visini i načinu plaćanja naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u sljedećoj kalendarskoj godini, primjenjuje se pravilnik za prethodnu kalendarsku godinu, do stupanja na snagu novog pravilnika donesenog u skladu s ovim stavkom.

(6) Naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se u skladu s načelima objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije, pri čemu osobito treba voditi računa o regulatornim načelima i ciljevima iz članka 5. ovoga Zakona.

(7) Agencija vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika.

(8) Agencija odgovara za vlastite obveze cjelokupnom svojom imovinom, a Republika Hrvatska neograničeno odgovara za obveze Agencije.

(9) Obveze Agencije u prvom se redu podmiruju iz njezine imovine, a tek onda iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(10) Agencija ne može, bez prethodne suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu, ili sklopiti drugi pravni posao ako vrijednost ugovora ili drugoga pravnog posla prelazi iznos utvrđen Statutom Agencije.«.

Članak 8.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Vijeće Agencije donosi Statut Agencije i godišnji program rada Agencije uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.«.

Članak 9.

U članku 24. stavci 4. do 7. mijenjaju se i glase:

»(4) Elektronička komunikacijska mreža, elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema mora se planirati, projektirati, proizvoditi, postavljati i ugrađivati na način kojim se omogućuje pristup i dostupnost javnih elektroničkih komunikacijskih usluga i osobama s invaliditetom.

(5) Ako gradnjom stambene, poslovne ili druge zgrade ili građevine nastupe smetnje u prijmu radijskih ili televizijskih programa nakladnika radija ili nakladnika televizije, investitor te zgrade ili građevine obvezan je, u roku od 60 dana od dana utvrđivanja smetnje, o vlastitom trošku osigurati prijam tih radijskih ili televizijskih programa jednake kakvoće koja je postojala prije nastupanja smetnje.

(6) Vijeće Agencije pravilnicima pobliže propisuje tehničke, uporabne i druge uvjete za određene vrste elektroničkih komunikacijskih mreža, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, kao i terminalne opreme.

(7) Pravilnike iz stavka 6. ovoga članka, kojima se propisuju i uvjeti za prostorno planiranje i gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture, i koji se odnose na temeljne zahtjeve za građevinu, Vijeće Agencije donosi uz suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje.«.

Stavci 8. i 9. brišu se.

Članak 10.

Iza članka 24. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 24.a i 24.b koji glase:

»Fizička infrastruktura unutar zgrade

Članak 24.a

(1) U svakoj novoizgrađenoj zgradi investitor zgrade obvezan je izgraditi kabelsku kanalizaciju za postavljanje pristupne elektroničke komunikacijske mreže velike brzine do granice građevne čestice, te izgraditi i postaviti pristupnu točku i fizičku infrastrukturu unutar zgrade prilagođenu mreži velike brzine za potrebe te zgrade. Fizička infrastruktura unutar zgrade prilagođena mreži velike brzine obvezno obuhvaća cijevi promjera i kapaciteta primjerenih potrebama te zgrade.

(2) Osim fizičke infrastrukture iz stavka 1. ovoga članka investitor zgrade obvezan je izgraditi i zajednički antenski sustav za prijam zemaljskih radijskih i televizijskih programa, izvesti vertikalno i horizontalno kabliranje od pristupne točke do svake pojedine stambene ili poslovne jedinice te postaviti svu drugu potrebnu opremu za priključenje svih stambenih ili poslovnih jedinica, koje se nalaze u zgradi, na pristupnu elektroničku komunikacijsku mrežu velike brzine.

(3) Obveze iz stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se i u slučaju opsežnih radova na obnovi zgrade.

Pristup fizičkoj infrastrukturi unutar zgrade

Članak 24.b

(1) Svi operatori javnih komunikacijskih mreža imaju pravo, na temelju sporazuma o pristupu s vlasnicima ili nositeljima prava korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar zgrade, o vlastitom trošku uvesti svoju mrežu do pristupne točke te pristupiti bilo kojoj postojećoj fizičkoj infrastrukturi unutar zgrade radi postavljanja elektroničke komunikacijske mreže velike brzine, ako je udvostručavanje fizičke infrastrukture unutar zgrade tehnički neizvedivo ili gospodarski neučinkovito.

(2) Vlasnici ili drugi nositelji prava korištenja pristupne točke i postojeće fizičke infrastrukture unutar zgrade moraju, uz pravične i nediskriminirajuće uvjete, uključujući i cijenu, udovoljiti svakom razumnom zahtjevu za pristup koji su podnijeli operatori javnih komunikacijskih mreža.

(3) Ako se sporazum o pristupu iz stavka 1. ovoga članka ne postigne u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva za pristup, svaka stranka može u daljnjem roku od 30 dana podnijeti zahtjev Agenciji za rješavanje spora, kako bi se procijenila usklađenost s uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Agencija donosi odluku o zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka, vodeći u potpunosti računa o načelu razmjernosti, u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(5) Obveze iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se na zgrade u kojima je pristup postojećoj mreži, koja završava na lokaciji krajnjeg korisnika usluga i prikladna je za pružanje usluga elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, osiguran uz objektivne, transparentne, razmjerne i nediskriminirajuće uvjete, uključujući i cijenu.

(6) Ako ne postoji fizička infrastruktura unutar zgrade prilagođena mreži velike brzine, svaki operator javne komunikacijske mreže ima pravo završiti svoju mrežu u prostorijama krajnjeg korisnika usluga, uz njegovu suglasnost te uz uvjet da se pritom na najmanju moguću mjeru svede utjecaj na privatnu imovinu trećih osoba. Ako operator javne komunikacijske mreže u tom slučaju ima potrebu po zajedničkim dijelovima zgrade postaviti fizičku infrastrukturu i mrežu samo za potrebe pojedinačnih krajnjih korisnika usluga, obvezan je o tome dostaviti predstavniku suvlasnika pisanu obavijest te ponudu za sklapanje sporazuma o izgradnji fizičke infrastrukture i pristupne točke za potrebe cijele zgrade.

(7) U slučaju neprihvaćanja ponude za sklapanje sporazuma iz stavka 6. ovoga članka, suvlasnici mogu zabraniti postavljanje fizičke infrastrukture samo za potrebe pojedinačnih krajnjih korisnika usluga isključivo ako:

– postoji odgovarajuća zajednička fizička infrastruktura unutar zgrade ili

– suvlasnici, u roku od 60 dana od dana kada je predstavnik suvlasnika zaprimio pisanu obavijest o namjeri postavljanja takve fizičke infrastrukture samo za potrebe pojedinačnih krajnjih korisnika usluga, o vlastitom trošku postave odgovarajuću zajedničku fizičku infrastrukturu za potrebe cijele zgrade.«.

Članak 11.

U članku 25. iza stavka 8. dodaju se novi stavak 9. i stavak 10. koji glase:

»(9) Operatori moraju u svakom trenutku osigurati nesmetani pristup svojoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži te elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi i drugoj povezanoj opremi u svrhu njezina korištenja, popravljanja i održavanja te neprekinutog pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga ugovorene kakvoće.

(10) Operatori moraju održavati svoju elektroničku komunikacijsku mrežu te elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu osiguravanja sigurnosti i cjelovitosti ugovorenih elektroničkih komunikacijskih usluga.«.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 11.

Članak 12.

Iza članka 25. dodaju se naslov iznad članka i članak 25.a koji glase:

»Gradnja elektroničke komunikacijske mreže velike brzine javnim sredstvima

Članak 25.a

(1) Sredstva za gradnju elektroničke komunikacijske mreže velike brzine te pripadajuće elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme mogu se osigurati iz javnih sredstava u skladu s pravilima o državnim potporama.

(2) Tržišni interes za gradnju elektroničke komunikacijske mreže velike brzine iskazuje se u trenutku kada davatelj državne potpore objavi namjeru ili provodi postupak savjetovanja s javnošću o dodjeli državne potpore za određeno područje Republike Hrvatske, u skladu s pravilima o državnim potporama.

(3) Prijava o iskazu tržišnog interesa iz stavka 2. ovoga članka podnosi se pisanim putem davatelju državne potpore, Ministarstvu i Agenciji, te mora sadržavati područje Republike Hrvatske i podroban opis elektroničke komunikacijske mreže velike brzine koja se namjerava izgraditi na tom području, u skladu sa zahtjevima određene državne potpore ili programa državne potpore.

(4) Davatelj državne potpore, u suradnji s Agencijom, ima pravo provjeriti vjerodostojnost iskazanog tržišnog interesa iz stavka 2. ovoga članka, koji neće prihvatiti ako procijeni da je iskazani tržišni interes nevjerodostojan. U svrhu provjere vjerodostojnosti iskazanog tržišnog interesa davatelj državne potpore može zahtijevati od podnositelja prijave iz stavka 3. ovoga članka dostavu dodatnih podataka.

(5) Podnositelj prijave iz stavka 3. ovoga članka mora izgraditi elektroničku komunikacijsku mrežu velike brzine u skladu s obvezama koje je iskazao u toj prijavi, u roku od najviše tri godine od dana podnošenja prijave ili u kraćem roku u skladu sa zahtjevima određene državne potpore ili programa državne potpore.

(6) Agencija vodi bazu podataka o prijavama iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Davatelj državne potpore, u suradnji s Agencijom, obavlja nadzor ispunjavanja obveza koje je iskazao podnositelj prijave iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 13.

U članku 27. stavku 2. riječ: »poštivati« zamjenjuje se riječju: »poštovati«.

U stavku 3. riječi: »u skladu s posebnim zakonom kojim« zamjenjuju se riječima: »u skladu s posebnim zakonima kojima«.

U stavku 5. riječi: »članka 28. i 29.« zamjenjuju se riječima: »članaka 28. i 29.«.

Članak 14.

U članku 28. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Upravitelj općeg dobra ili vlasnik nekretnine može pred Agencijom pokrenuti postupak utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu koja je izgrađena na općem dobru ili na nekretninama iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona, te utvrđivanje količine i vrste takve infrastrukture i visine naknade za pravo puta.«.

Članak 15.

U članku 29. stavku 1. riječi: »naknada na temelju izdane potvrde o pravu puta« zamjenjuju se riječima: »naknada za pravo puta«.

Članak 16.

U članku 41. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Pretplatnik ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora u bilo kojem trenutku. Pretplatničkim ugovorom može se utvrditi da, ako pretplatnik raskine ugovor ili je ugovor raskinut krivnjom pretplatnika prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, pretplatnik mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za pretplatnika, osim u slučaju iz članka 42. stavka 7. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 9. dodaju se novi stavci 10. i 11. te stavci 12., 13. i 14. koji glase:

»(10) Nakon zaprimanja zahtjeva za sklapanje pretplatničkog ugovora operator javnih komunikacijskih usluga ima pravo nužne podatke o podnositelju zahtjeva proslijediti izvršitelju obrade podataka u svrhu ocjene platežne sposobnosti podnositelja zahtjeva ili izvršitelju obrade omogućiti pristup nužnim podacima o podnositelju zahtjeva.

(11) Nužnim podacima iz stavka 10. ovoga članka smatraju se ime i prezime ili naziv podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj, učestalost neplaćanja duljeg od 60 dana i podaci o pokrenutom postupku prisilne naplate zbog nepodmirenih dugovanja za elektroničke komunikacijske usluge. Nužni podaci obrađuju se i upotrebljavaju vodeći računa o zakonskim zastarnim rokovima. Operator javnih komunikacijskih usluga mora osigurati da su nužni podaci iz stavka 10. ovoga članka točni i ažurni.

(12) Izvršitelj obrade iz stavka 10. ovoga članka obavlja procjenu platežne sposobnosti podnositelja zahtjeva isključivo u svrhu rješavanja zahtjeva za sklapanje pretplatničkog ugovora te se procjena platežne sposobnosti podnositelja zahtjeva ne može obavljati u druge svrhe. Procjena platežne sposobnosti obavlja se na način da izvršitelj obrade iz stavka 10. ovoga članka, na temelju obrade nužnih podataka, dostavlja operatoru javnih komunikacijskih usluga, kojem je podnesen zahtjev za sklapanje pretplatničkog ugovora, jednoznačnu ocjenu platežne sposobnosti podnositelja zahtjeva.

(13) Ako operator javnih komunikacijskih usluga na temelju ocjene platežne sposobnosti odbije zahtjev za sklapanje pretplatničkog ugovora, mora podnositelju zahtjeva ponuditi drugu odgovarajuću uslugu ili zatražiti odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja.

(14) Odbijanje zahtjeva iz stavka 13. ovoga članka ne odnosi se na operatora univerzalnih usluga u postupku sklapanja pretplatničkog ugovora za univerzalne usluge.«.

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 15.

Dosadašnji stavak 11., koji postaje stavak 16., mijenja se i glasi:

»(16) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na ugovore sklopljene u postupku javne nabave elektroničkih komunikacijskih usluga.«.

Članak 17.

U članku 50. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Krajnji korisnik usluga ima pravo podnijeti operatoru javnih komunikacijskih usluga prigovor u vezi s pružanjem usluga, prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, prigovor na kakvoću pružene usluge, prigovor zbog povrede odredaba pretplatničkog ugovora i prigovor zbog povrede prava u vezi sa zaštitom pristupa otvorenom internetu.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka krajnji korisnik usluga podnosi u pisanom ili elektroničkom obliku operatoru javnih komunikacijskih usluga, koji provodi postupak rješavanja prigovora. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.«.

Članak 18.

U članku 51. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju spora između krajnjeg korisnika usluga i operatora javnih komunikacijskih usluga u vezi s pružanjem usluga, iznosom kojim je zadužen za pruženu uslugu, kakvoćom pružene usluge, prigovorom zbog povrede odredaba pretplatničkog ugovora ili prigovorom zbog povrede prava u vezi sa zaštitom pristupa otvorenom internetu krajnji korisnik usluga može podnijeti zahtjev za rješavanje spora Agenciji u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora povjerenstva za pritužbe potrošača iz članka 50. stavka 13. ovoga Zakona. Zastara osporene tražbine ne teče za vrijeme rješavanja spora pred Agencijom, a operator javnih komunikacijskih usluga za to vrijeme ne smije pokrenuti postupak prisilne naplate niti ustupiti osporenu tražbinu.«.

Članak 19.

U članku 53. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Operator je obvezan dostaviti Agenciji na njezin zahtjev sve potrebne podatke za utvrđivanje mjerodavnih tržišta, uključujući i podatke o budućem razvoju mreže i usluga koji mogu imati utjecaja na usluge na veleprodajnoj razini, koje su dostupne na mjerodavnom tržištu, te računovodstvene podatke o maloprodajnim tržištima koja su povezana s utvrđivanjem mjerodavnih veleprodajnih tržišta.«.

Članak 20.

U članku 54. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Operator je obvezan dostaviti Agenciji na njezin zahtjev sve potrebne podatke za određivanje mjerodavnih tržišta i procjenu postojanja operatora sa značajnom tržišnom snagom na tim mjerodavnim tržištima, uključujući i podatke o budućem razvoju mreže i usluga koji mogu imati utjecaja na usluge na veleprodajnoj razini, koje su dostupne na mjerodavnom tržištu, te računovodstvene podatke o maloprodajnim tržištima koja su povezana s utvrđivanjem mjerodavnih veleprodajnih tržišta.«.

Članak 21.

U članku 75. stavku 1. točka na kraju točke 11. zamjenjuje se zarezom.

Iza točke 11. dodaje se točka 12. koja glasi:

»12. u drugim slučajevima brisanja operatora s popisa operatora po službenoj dužnosti, u skladu s člankom 32. stavkom 9. ovoga Zakona.«.

Članak 22.

Naslov iznad članka 77. mijenja se i glasi: »Jedinstveni europski broj za hitne službe, drugi pozivni brojevi hitnih služba i e-poziv«.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»(1) Operatori javnih komunikacijskih mreža i javno dostupnih telefonskih usluga moraju omogućiti bez naknade svim korisnicima javnih komunikacijskih usluga pozive na jedinstveni europski broj za hitne službe 112, SMS poruke na broj 112 i e-pozive (u daljnjem tekstu: pozivi na broj 112), kao i pozive na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u Republici Hrvatskoj u skladu s Planom numeriranja, i to bez uporabe bilo kakvog sredstva plaćanja s bilo kojega telefonskog uređaja, uključujući i sve javne telefonske govornice i uređaje za upućivanje e-poziva, što obuhvaća i besplatno preusmjeravanje tih poziva na druge pozivne brojeve koje upotrebljavaju hitne službe.

(2) Operatori iz stavka 1. ovoga članka moraju središnjem tijelu državne uprave, nadležnom za zaprimanje poziva prema hitnim službama u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje sustav civilne zaštite, dostavljati bez naknade sve raspoložive podatke o ostvarenim pozivima na broj 112, što osobito obuhvaća podatke o imenu i prezimenu ili nazivu pozivatelja, pozivajućem broju, vremenu i trajanju poziva te lokaciji s koje je upućen poziv na broj 112, i to odmah po prosljeđivanju tog poziva nadležnom središnjem tijelu državne uprave.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ako podaci o imenu i prezimenu ili nazivu pozivatelja, ili trajanju poziva nisu dostupni operatoru, ne postoji obveza dostave tih podataka nadležnom središnjem tijelu državne uprave.

(4) Na zahtjev središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav civilne zaštite, koji se temelji na zahtjevu službi nadležnih za provedbu aktivnosti traganja i spašavanja u skladu s posebnim propisima, operatori iz stavka 1. ovoga članka moraju tom tijelu dostaviti i podatak o lokaciji osobe za kojom je pokrenuta akcija traganja i spašavanja, a koja nije uputila poziv na broj 112.

(5) Operatori iz stavka 1. ovoga članka moraju postupati s pozivima na broj 112 na jednak način kao i prema drugim pozivnim brojevima za pristup hitnim službama, koji su u uporabi u Republici Hrvatskoj, moraju obrađivati te pozive na način koji je najprimjereniji postojećem ustrojstvu sustava hitnih služba te su odgovorni za ispravno usmjeravanje poziva na broj 112, kao i na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama.

(6) Zabranjena je svaka zlouporaba poziva na broj 112, što osobito obuhvaća sve vrste zlonamjernih ili uznemiravajućih poziva.

(7) Način uporabe jedinstvenoga europskog broja za hitne službe 112 i e-poziva, tehnički i drugi zahtjevi za operatore iz stavka 1. ovoga članka u ispunjavanju obveza prema nadležnom središnjem tijelu državne uprave iz stavka 2. ovoga članka, način, oblik i rokovi dostave podataka o ostvarenim pozivima na broj 112, mjerila kakvoće usluge poziva na broj 112 te način i uvjeti provedbe privremenog i trajnog isključenja iz elektroničke komunikacijske mreže pretplatničke ili korisničke terminalne opreme u slučaju utvrđene zlouporabe poziva na broj 112 pobliže se propisuju pravilnikom koji donosi ministar.

(8) Na obveze operatora iz stavka 1. ovoga članka u pogledu poziva na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u Republici Hrvatskoj na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga članka i pravilnika iz stavka 7. ovoga članka.

(9) Agencija, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za sustav civilne zaštite, na prikladan i javno dostupan način obavješćuje i upoznaje sve korisnike usluga, a osobito korisnike usluga koji putuju u druge države članice Europske unije, sa svrhom i načinom uporabe jedinstvenoga europskog broja za hitne službe 112.«.

Članak 23.

U članku 78. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Agencija može narediti operatorima javnih komunikacijskih mreža i javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga da onemoguće, na pojedinačnoj osnovi, pristup brojevima ili uslugama kada postoji opravdana sumnja u zlouporabu ili prijevaru. Agencija u takvim slučajevima može donijeti odluku kojom će operatorima narediti da uskrate pripadajuće prihode od međupovezivanja ili od drugih usluga.«.

Članak 24.

U članku 88. stavku 5. iza riječi: »iznajmljivanje« dodaje se zarez i riječ: »posjedovanje«.

Članak 25.

Naslov iznad članka 92. mijenja se i glasi: »Prijenos i davanje u najam radiofrekvencijskog spektra«.

Članak 92. mijenja se i glasi:

»(1) Nositelj dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz članaka 88., 88.a, 89. i 90. ovoga Zakona može prenijeti ili dati u najam radiofrekvencijski pojas, koji je dodijeljen tom dozvolom, drugoj osobi, pri čemu je za prijenos radiofrekvencijskog pojasa potrebno prethodno pribaviti suglasnost Agencije.

(2) Prijenos ili davanje u najam radiofrekvencijskog pojasa iz stavka 1. ovoga članka može se dogovoriti između nositelja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz članaka 88., 88.a, 89. i 90. ovoga Zakona i druge osobe na tržišnoj osnovi, za pojedini dio ili cijeli radiofrekvencijski pojas koji je dodijeljen tom dozvolom.

(3) U slučaju prijenosa radiofrekvencijskog pojasa nositelj dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra i osoba na koju se prenosi radiofrekvencijski pojas zajednički podnose Agenciji pisani zahtjev za davanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(4) U postupku rješavanja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka Agencija provjerava zadovoljavanje načela objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije te regulatornih načela i ciljeva iz članka 5. ovoga Zakona. Agencija osobito mora utvrditi ispunjava li osoba, na koju se prenosi radiofrekvencijski pojas, uvjete dodjele i uporabe određene pripadajućom dozvolom za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(5) Agencija će rješenjem odbiti zahtjev iz stavka 3. ovoga članka koji ne zadovoljava načela i ciljeve ili ne ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Prijenosom radiofrekvencijskog pojasa u cijelosti se prenose prava i obveze koje proizlaze iz pripadajuće dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, uključujući i uvjete dodjele i uporabe određene tom dozvolom.

(7) Ako zahtjev iz stavka 3. ovoga članka zadovoljava načela i ciljeve te ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka, Agencija će nositelju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra i osobi ili osobama na koje se prenosi radiofrekvencijski pojas izdati novu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra, u skladu s uvjetima prijenosa, te poništiti postojeću dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra, koja je bila temelj za prijenos radiofrekvencijskog pojasa.

(8) Prigodom davanja u najam radiofrekvencijskog pojasa nositelj dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra obvezan je o tome pisanim putem obavijestiti Agenciju. U tom slučaju Agencija ne izdaje novu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(9) Radiofrekvencijski pojasi, za koje je predviđena mogućnost prijenosa ili davanja u najam u skladu s odredbama ovoga članka, pobliže se utvrđuju Pravilnikom o namjeni radiofrekvencijskog spektra.

(10) Način i uvjeti prijenosa i davanja u najam radiofrekvencijskog spektra drugoj osobi, za pojedini dio ili cijeli dodijeljeni radiofrekvencijski pojas, pobliže se propisuju pravilnikom iz članka 82. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 26.

U članku 96. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Način i uvjeti promjene tehnologije odašiljanja radijskih i televizijskih programa te pristupa položajima u multipleksu u zemaljskoj digitalnoj radiodifuziji pobliže se propisuju pravilnikom koji donosi ministar na prijedlog Vijeća Agencije i uz prethodno mišljenje tijela nadležnog za elektroničke medije.«.

Članak 27.

U članku 107. stavak 11. briše se.

Članak 28.

U članku 108. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Operatori javnih komunikacijskih mreža i javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga te pravne i fizičke osobe, koje na temelju posebnih propisa obavljaju djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na području Republike Hrvatske, moraju obavljati tu djelatnost te razvijati i upotrebljavati elektroničke komunikacijske mreže i usluge na način koji nije u suprotnosti s nacionalnim interesima u području nacionalne sigurnosti, u skladu sa zakonom kojim je uređen sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske, te moraju o vlastitom trošku osigurati i održavati funkciju tajnog nadzora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, kao i elektroničke komunikacijske vodove do operativno-tehničkog tijela nadležnog za aktivaciju i upravljanje mjerom tajnog nadzora elektroničkih komunikacija. Postupak, kojim se utvrđuje izvršavanje obveza operatora te pravnih i fizičkih osoba iz ovoga stavka, propisuje se zakonom kojim je uređen sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske.«.

Članak 29.

U članku 109. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Nadzor nad primjenom načela sigurnosti zadržanih podataka iz stavka 5. ovoga članka i prikupljanje statističkih pokazatelja o zadržanim podacima pobliže se propisuju posebnim propisom koji uređuje obveze iz područja nacionalne sigurnosti za pravne i fizičke osobe u elektroničkim komunikacijama.«.

Članak 30.

U članku 110. stavku 4. iza riječi: »elektroničkim komunikacijama« zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: »u skladu s mjerodavnom direktivom Europske unije o zadržavanju podataka.« brišu se.

Članak 31.

U članku 112. stavku 1. iza točke 15. dodaje se nova točka 16. koja glasi:

»16. nadzirati ispunjavanje obveza gradnje elektroničke komunikacijske mreže velike brzine te pripadajuće elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, na koje se obvezao podnositelj prijave o iskazu tržišnog interesa iz članka 25.a ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 16. do 22. postaju točke 17. do 23.

Članak 32.

U članku 118. stavku 1. riječi: »Novčanom kaznom u iznosu od 1% do najviše 5% vrijednosti ukupnoga godišnjeg bruto prihoda od obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, ostvarenog u posljednjoj godini za koju postoje zaključena godišnja financijska izvješća, kaznit će se za prekršaj pravna osoba:« zamjenjuju se riječima: »Novčanom kaznom u iznosu od 1% do najviše 10% ukupnoga godišnjeg bruto prihoda od obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, ostvarenog u godini počinjenja prekršaja, a koji je utvrđen službenim financijskim izvješćima za tu godinu, odnosno posljednjim dostupnim službenim godišnjim financijskim izvješćima, kaznit će se za prekršaj pravna osoba:«.

U stavku 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. ako ne izgradi elektroničku komunikacijsku mrežu velike brzine u skladu s obvezama i u rokovima iz članka 25.a stavka 5. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 1. do 3. postaju točke 2. do 4.

Dosadašnja točka 4., koja postaje točka 5., mijenja se i glasi:

»5. ako obavlja djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga ili razvija i upotrebljava elektroničke komunikacijske mreže i usluge na način koji je u suprotnosti s nacionalnim interesima u području nacionalne sigurnosti, ili ne osigura ili ne održava o vlastitom trošku funkciju tajnog nadzora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, ili elektroničke komunikacijske vodove do operativno-tehničkog tijela nadležnog za aktivaciju i upravljanje mjerom tajnog nadzora elektroničkih komunikacija, u skladu s odredbom članka 108. stavka 1. ovoga Zakona, ili ne ispunjava obveze prema nadležnom operativno-tehničkom tijelu ili prema tijelima ovlaštenima za primjenu mjera tajnog nadzora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, u skladu s odredbom članka 108. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 33.

Članak 119. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako imenuje člana Vijeća Agencije ili ravnatelja Agencije, koji je razriješen s dužnosti, protivno odredbi članka 9. stavka 3. ovoga Zakona,

2. ako ne postupi u skladu sa zahtjevom Agencije iz članka 15. stavka 1. ili članka 33. stavka 2. ovoga Zakona,

3. ako u propisanom ili ostavljenom roku ne postupi u skladu s odlukom ili drugim upravnim aktom Agencije iz članka 18. ovoga Zakona, osim odluka iz članka 118. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona,

4. ako donese dokument prostornog uređenja protivno odredbi članka 25. stavka 3. ovoga Zakona,

5. ako ne provede strukturno odvajanje u skladu s člankom 25. stavkom 4. ovoga Zakona,

6. ako ne osigura pristup elektroničkoj komunikacijskoj mreži, elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi ili drugoj povezanoj opremi po cijeni koja uključuje samo stvarne troškove održavanja, ili ne omogući prednost u pružanju elektroničkih komunikacijskih usluga u skladu s člankom 25. stavkom 6. ovoga Zakona,

7. ako s elektroničkom komunikacijskom mrežom, elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom ili drugom povezanom opremom, ili s radijskom postajom ne postupi u skladu s odredbama članka 25. stavaka 7. ili 8. ovoga Zakona,

8. ako ne osigura nesmetani pristup svojoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži ili elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi i drugoj povezanoj opremi u svrhu njezina korištenja, popravljanja ili održavanja, ili neprekinutog pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga ugovorene kakvoće, u skladu s člankom 25. stavkom 9. ovoga Zakona,

9. ako ne održava svoju elektroničku komunikacijsku mrežu ili elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu osiguravanja sigurnosti i cjelovitosti ugovorenih elektroničkih komunikacijskih usluga, u skladu s člankom 25. stavkom 10. ovoga Zakona,

10. ako u svojstvu upravitelja općeg dobra ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, ili pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ne poštuje načelo nediskriminacije u skladu s člankom 27. stavkom 2. ovoga Zakona,

11. ako u svojstvu infrastrukturnog operatora, upravitelja općeg dobra ili vlasnika nekretnine ne postupa u skladu s člankom 28. stavkom 4. ovoga Zakona,

12. ako u svojstvu infrastrukturnog operatora odbije sklopiti ugovor s operatorom korisnikom ili ne omogući operatoru korisniku pristup ili zajedničko korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skladu s odredbama članka 30. ovoga Zakona,

13. ako u svojstvu operatora korisnika koristi elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu infrastrukturnog operatora bez sklopljenog ugovora iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona, ili bez odluke Agencije iz članka 30. stavka 7. ovoga Zakona koja u cijelosti zamjenjuje taj ugovor,

14. ako u svojstvu infrastrukturnog operatora ne rješava zahtjeve operatora korisnika u skladu s člankom 30. stavkom 6. ovoga Zakona, ili postupa protivno pravilniku iz članka 30. stavka 9. ovoga Zakona,

15. ako obavlja djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga i nakon izvršnosti odluke iz članka 33. stavaka 6. ili 10. ovoga Zakona,

16. ako u svojstvu operatora univerzalnih usluga ne ispunjava obveze iz članka 35. stavka 5. ovoga Zakona,

17. ako u svojstvu operatora univerzalnih usluga ne postupa u skladu s pravilnikom iz članka 35. stavka 7. ovoga Zakona,

18. ako u svojstvu operatora univerzalnih usluga ne ispunjava posebne obveze iz članka 37. stavaka 1., 2. ili 3. ovoga Zakona,

19. ako u svojstvu operatora javnih komunikacijskih usluga ne izvijesti Agenciju o godišnjem prihodu na maloprodajnim tržištima tih usluga u skladu s člankom 40. stavkom 4. ovoga Zakona,

20. ako ne temelji ili ne sklapa ili ne raskida pretplatničke ugovore u skladu s odredbama članka 41. ovoga Zakona,

21. ako obavlja procjenu platežne sposobnosti podnositelja zahtjeva za sklapanje pretplatničkog ugovora ili postupa s podacima o jednoznačnoj ocjeni platežne sposobnosti protivno odredbi članka 41. stavka 12. ovoga Zakona,

22. ako u svojstvu operatora javnih komunikacijskih usluga u slučaju odbijanja zahtjeva za sklapanje pretplatničkog ugovora na temelju ocjene platežne sposobnosti ne postupi u skladu s člankom 41. stavkom 13. ovoga Zakona,

23. ako ne izrađuje, mijenja, primjenjuje, objavljuje ili dostavlja na uvid Agenciji opće uvjete poslovanja u skladu s odredbama članka 42. ovoga Zakona,

24. ako ne izrađuje, mijenja, primjenjuje, objavljuje ili dostavlja na uvid Agenciji cjenike usluga u skladu s odredbama članka 42.a ili članka 43. stavka 5. ovoga Zakona,

25. ako ne omogući jednaku dostupnost javnih komunikacijskih usluga i korisnicima usluga s invaliditetom, ili ih redovito ne izvješćuje o svim pojedinostima usluga u skladu s člankom 43. stavkom 1. ovoga Zakona, ili ne dostavi Agenciji, na njezin zahtjev, podatke o poduzetim mjerama iz članka 43. stavka 2. ovoga Zakona,

26. ako ne osigura krajnjim korisnicima svojih usluga primjerenu zaštitu od zlouporaba ili prijevara u javnoj komunikacijskoj mreži, ili propusti upoznati krajnje korisnike svojih usluga s tom zaštitom u skladu s člankom 43. stavkom 3. ovoga Zakona,

27. ako ne obavješćuje postojeće ili nove korisnike svojih usluga o podacima od javnog interesa, koje su dostavila nadležna javnopravna tijela, u skladu s člankom 43. stavkom 7. ovoga Zakona,

28. ako ne osigura krajnjim korisnicima svojih usluga jedinstveno informacijsko središte u skladu s člankom 43. stavkom 8. ovoga Zakona,

29. ako obustavi pružanje usluge pretplatniku ili isključi pretplatničku terminalnu opremu iz elektroničke komunikacijske mreže, ili ponovno ne započne i nastavi pružati uslugu pretplatniku (ponovno uključenje) protivno odredbama članka 50. stavaka 6., 7. ili 8. ovoga Zakona,

30. ako u svojstvu operatora javnih komunikacijskih usluga pokrene postupak prisilne naplate ili ustupi osporenu tražbinu za vrijeme rješavanja spora pred Agencijom, ili ne surađuje s Agencijom u svrhu rješavanja sporova u skladu s člankom 51. stavkom 5. ovoga Zakona,

31. ako u određenom roku ne dostavi Agenciji sve potrebne podatke za utvrđivanje mjerodavnih tržišta, uključujući i podatke o budućem razvoju mreže i usluga koji mogu imati utjecaja na usluge na veleprodajnoj razini, koje su dostupne na mjerodavnom tržištu, te računovodstvene podatke o maloprodajnim tržištima koja su povezana s utvrđivanjem mjerodavnih veleprodajnih tržišta, u skladu s člankom 53. stavkom 3. ovoga Zakona,

32. ako u određenom roku ne dostavi Agenciji sve potrebne podatke za određivanje mjerodavnih tržišta i procjenu postojanja operatora sa značajnom tržišnom snagom na tim mjerodavnim tržištima, uključujući i podatke o budućem razvoju mreže i usluga koji mogu imati utjecaja na usluge na veleprodajnoj razini, koje su dostupne na mjerodavnom tržištu, te računovodstvene podatke o maloprodajnim tržištima koja su povezana s utvrđivanjem mjerodavnih veleprodajnih tržišta, u skladu s člankom 54. stavkom 2. ovoga Zakona, ili sve potrebne podatke za provedbu drugih analiza tržišta, u skladu s člankom 54. stavkom 7. ovoga Zakona,

33. ako u svojstvu operatora koji ima obvezu davanja veleprodajnog pristupa elektroničkoj komunikacijskoj mreži ne objavi standardnu ponudu u skladu s pravilnikom iz članka 58. stavka 4. ovoga Zakona,

34. ako u svojstvu operatora sa značajnom tržišnom snagom ne dostavi Agenciji na uvid maloprodajne cijene svojih usluga u skladu s člankom 63. stavkom 5. ovoga Zakona,

35. ako u svojstvu operatora sa značajnom tržišnom snagom ne postupi u skladu s člankom 65. stavkom 1. ovoga Zakona,

36. ako odbije pregovarati o međupovezivanju u svrhu pružanja javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga u skladu s člankom 66. stavkom 3. ovoga Zakona,

37. ako postupa s podacima pribavljenima u vezi s pristupom ili međupovezivanjem protivno odredbi članka 66. stavka 4. ovoga Zakona,

38. ako ne postupi u skladu s odlukama Agencije iz članka 66. stavka 5. ovoga Zakona,

39. ako ne ispunjava obveze u pogledu vođenja zasebnog računovodstva iz članka 67. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, ili ustrojstvenog razdvajanja poslovanja iz članka 67. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona,

40. ako ne sastavlja ili ne objavljuje financijska izvješća, ili ne obavlja godišnju reviziju poslovanja u skladu s odredbama članka 67. stavaka 3., 4. ili 5. ovoga Zakona,

41. ako upotrebljava dodijeljene adrese ili brojeve protivno odredbama članka 73. ovoga Zakona,

42. ako ne prestane upotrebljavati oduzete adrese ili brojeve u roku utvrđenom odlukom Agencije iz članka 75. stavka 1. ovoga Zakona,

43. ako ne omogući prenosivost broja u skladu s odredbama članka 76. ovoga Zakona,

44. ako ne omogući besplatne pozive na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 ili SMS poruke na broj 112, ili e-pozive, ili pozive na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u Republici Hrvatskoj, ili besplatno preusmjeravanje tih poziva na druge pozivne brojeve koje upotrebljavaju hitne službe, u skladu s člankom 77. stavkom 1. ovoga Zakona,

45. ako nadležnom središnjem tijelu ne dostavlja bez naknade sve raspoložive podatke o ostvarenim pozivima na broj 112 u skladu s člankom 77. stavkom 2. ovoga Zakona,

46. ako nadležnom središnjem tijelu ne dostavlja podatke o lokaciji osobe za kojom je pokrenuta akcija traganja i spašavanja, u skladu s člankom 77. stavkom 4. ovoga Zakona,

47. ako ne postupa s pozivima na broj 112 na jednak način kao i prema drugim pozivnim brojevima za pristup hitnim službama, ili ne obrađuje te pozive na način koji je najprimjereniji postojećem ustrojstvu sustava hitnih služba, ili ispravno ne usmjeruje pozive na broj 112, ili na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama, u skladu s člankom 77. stavkom 5. ovoga Zakona,

48. ako ne ispunjava tehničke ili druge zahtjeve, način, oblik ili rokove dostave podataka, ili mjerila kakvoće usluge poziva na broj 112, ili ne provodi privremeno ili trajno isključenje pretplatničke ili korisničke terminalne opreme u slučaju utvrđene zlouporabe poziva na broj 112, u skladu s pravilnikom iz članka 77. stavka 7. ovoga Zakona,

49. ako upotrebljava radiofrekvencijski spektar protivno načinu ili uvjetima dodjele i uporabe utvrđenima u Tablici namjene radiofrekvencijskog spektra iz članka 81. ovoga Zakona, ili u planovima dodjele radijskih frekvencija iz članka 82. ovoga Zakona, ili u pravilniku iz članka 82. stavka 4. ovoga Zakona,

50. ako se ne pridržava uvjeta utvrđenih u općoj dozvoli iz članka 87. ovoga Zakona,

51. ako ne pribavi propisanu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz članaka 88., 88.a, 89., 90., 91. ili 92. ovoga Zakona, ili se ne pridržava uvjeta utvrđenih u tim dozvolama,

52. ako uvozi, proizvodi, prodaje, iznajmljuje, posjeduje ili upotrebljava uređaj za ometanje radijskih frekvencija javnih elektroničkih komunikacijskih mreža protivno članku 88. stavku 5. ovoga Zakona,

53. ako upotrebljava radiofrekvencijski spektar na temelju privremene dozvole protivno odredbama članka 91. stavaka 2. ili 3. ovoga Zakona,

54. ako prenosi ili daje u najam radiofrekvencijski pojas protivno odredbama članka 92. ovoga Zakona,

55. ako ne prestane upotrebljavati radijske frekvencije u roku utvrđenom odlukom Agencije iz članka 93. stavka 1. ovoga Zakona,

56. ako postavlja ili upotrebljava radijske postaje protivno posebnim uvjetima postavljanja i uporabe utvrđenima pravilnikom iz članka 95. stavka 2. ovoga Zakona,

57. ako ne pribavi propisanu potvrdu o usklađenosti radijske postaje u skladu s člankom 95. stavkom 3. ovoga Zakona,

58. ako ne poduzima propisane mjere u svrhu zaštite sigurnosti i cjelovitosti elektroničke komunikacijske mreže ili elektroničkih komunikacijskih usluga, ili ne obavješćuje korisnike usluga o opasnostima za sigurnost mreže, ili ne odredi odgovornu osobu, ili ne izvijesti Agenciju ili javnost o povredi sigurnosti ili gubitku cjelovitosti od značajnog utjecaja na rad mreža ili obavljanje usluga, ili ne postupi po zahtjevu Agencije u skladu s odredbama članka 99. ovoga Zakona,

59. ako u slučaju povrede osobnih podataka korisnika usluga ili drugih fizičkih osoba ne postupa u skladu s odredbama članka 99.a ovoga Zakona,

60. ako ne osigura tajnost elektroničkih komunikacija ili pripadajućih prometnih podataka u skladu s člankom 100. stavkom 1. ovoga Zakona,

61. ako upotrebljava elektroničku komunikacijsku mrežu za pohranu podataka ili za pristup već pohranjenim podacima protivno odredbi članka 100. stavka 4. ovoga Zakona,

62. ako upotrebljava pozivne ili komunikacijske sustave, telefaksne uređaje ili elektroničku poštu u svrhu izravne promidžbe ili prodaje, ili upotrebljava podatke o adresama elektroničke pošte potrošača, ili šalje elektroničku poštu u svrhu izravne promidžbe ili prodaje protivno odredbama članka 107. stavaka 1., 2. ili 3. ovoga Zakona,

63. ako u svojstvu operatora usluga elektroničke pošte ne omogući filtriranje dolazne elektroničke pošte u skladu s člankom 107. stavkom 5. ovoga Zakona, ili ne objavi adresu elektroničke pošte za prijavu zlouporaba ili ne odgovori na prigovor u vezi sa zlouporabom elektroničke pošte u skladu s člankom 107. stavkom 6. ovoga Zakona, ili u slučaju utvrđenja zlouporabe pretplatnikova korisničkog računa elektroničke pošte ne poduzima odgovarajuće mjere iz članka 107. stavka 8. ovoga Zakona,

64. ako ne postupi u skladu s odlukom iz članka 107.a stavka 1. ovoga Zakona ili ne dostavi podatke iz članka 107.a stavka 2. ovoga Zakona, ili ne provodi mjere iz članka 107.a stavka 3. ovoga Zakona,

65. ako ne odredi osobu odgovornu za provedbu mjera i standarda informacijske sigurnosti u skladu s člankom 108. stavkom 2. ovoga Zakona, ili ne vodi popis krajnjih korisnika usluga u skladu s člankom 108. stavkom 6. ovoga Zakona, ili ne dostavi taj popis nadležnim tijelima u skladu s člankom 108. stavkom 5. ovoga Zakona, ili ne dostavi prometne podatke u izvornom obliku u skladu s člankom 108. stavkom 7. ovoga Zakona, ili ne postupi u skladu sa zahtjevom nadležnih tijela iz članka 108. stavka 8. ovoga Zakona,

66. ako ne zadržava podatke o elektroničkim komunikacijama, ili ne pohranjuje ili ne dostavlja zadržane podatke, ili ne primjenjuje načela sigurnosti zadržanih podataka, ili ne osigura o vlastitom trošku potrebne tehničke ili ustrojstvene mjere, ili ne dostavi Agenciji podatke u skladu s odredbama članka 109. ovoga Zakona,

67. ako ne zadržava pojedine vrste podataka u skladu s odredbama članka 110. ovoga Zakona ili zadržava podatke koji otkrivaju sadržaj komunikacije,

68. ako u svojstvu nadzirane osobe u provedbi inspekcijskog nadzora ne omogući inspektoru ulazak ili pregled poslovnih prostorija, zgrada, građevina, gradilišta ili zemljišta gdje se obavlja inspekcijski nadzor, ili ne omogući pregled elektroničke komunikacijske infrastrukture ili povezane opreme, radijske postaje, radijske opreme, elektroničke komunikacijske mreže ili druge elektroničke komunikacijske opreme na kojoj se obavlja inspekcijski nadzor, ili ne osigura uvid u traženu dokumentaciju, isprave i podatke radi utvrđivanja činjeničnog stanja u tijeku obavljanja inspekcijskog nadzora ili u roku određenom u zapisniku o inspekcijskom pregledu, ili ne dostavi, na pisani zahtjev inspektora, u određenom roku na uvid sve podatke ili dokumentaciju potrebnu za obavljanje inspekcijskog nadzora, ili ne izvijesti u određenom roku o poduzetim mjerama koje je naredio inspektor radi uklanjanja utvrđenih nepravilnosti, nedostataka ili propusta, ili ne izvrši radnje iz članka 115. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona,

69. ako ne postupa u skladu s pravilima i rokovima iz Uredbe iz članka 1.a stavka 2. točke 1. ovoga Zakona, što omogućuje odvojenu prodaju reguliranih usluga roaminga od domaćih usluga u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama te omogućuje veleprodajni pristup javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u svrhu pružanja reguliranih usluga roaminga, uključujući i izradu standardne ponude, ili ako postupa protivno pravilima iz te Uredbe o veleprodajnim ili maloprodajnim cijenama koje pružatelji reguliranih usluga roaminga mogu naplaćivati drugim operatorima ili krajnjim korisnicima usluga za glasovne pozive koji su nastali i završavaju unutar Europske unije, za SMS poruke koje su nastale i završavaju unutar Europske unije te za usluge prijenosa podataka, koje krajnji korisnici usluga koriste za vrijeme roaminga u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama unutar Europske unije, ili ako postupa protivno pravilima iz te Uredbe o transparentnosti cijena i pružanju obavijesti o cijenama krajnjim korisnicima usluga roaminga, ili pravilima o mehanizmima predostrožnosti u odnosu na prekid regulirane usluge prijenosa podataka u roamingu, ili pravilima o tehničkim značajkama reguliranih SMS poruka u roamingu,

70. ako ne postupa u skladu s pravilima iz Uredbe iz članka 1.a stavka 2. točke 2. ovoga Zakona o zaštiti jednakog i nediskriminirajućeg postupanja s prometom u pružanju usluga pristupa internetu, mjerama transparentnosti za osiguravanje pristupa otvorenom internetu i zaštiti povezanih prava krajnjih korisnika usluga, ili ako ne postupa u skladu sa zahtjevima Agencije i mjerama koje je Agencija propisala u svrhu nadzora i praćenja provedbe te Uredbe.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se kazniti i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna.

(3) Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

(4) Iznimno od odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka, ako je prekršaj počinjen iz koristoljublja kojim je ostvarena imovinska korist, odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 do 200.000,00 kuna, a fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna.

(5) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne godine za pravnu osobu ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, poslova ili dužnosti u trajanju od jednog mjeseca do šest mjeseci za fizičku osobu ili odgovornu osobu u pravnoj osobi.

(6) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja radijske postaje, radijske opreme ili druge elektroničke komunikacijske opreme, a za prekršaj iz stavka 1. točke 62. ovoga članka može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja računalne i/ili druge tehničke opreme.

(7) Imovinska korist ostvarena prekršajem oduzet će se.«.

Članak 34.

Članak 120. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako ne planira, projektira, proizvodi, postavlja ili ugrađuje elektroničku komunikacijsku mrežu ili elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u skladu s člankom 24. stavkom 4. ovoga Zakona,

2. ako u svojstvu investitora zgrade ili građevine u roku od 60 dana od dana utvrđivanja smetnje ne osigura o vlastitom trošku prijam radijskih ili televizijskih programa nakladnika radija ili nakladnika televizije u skladu s člankom 24. stavkom 5. ovoga Zakona,

3. ako postupa protivno odredbama pravilnika iz članka 24. stavka 6. ovoga Zakona kojima se pobliže propisuju tehnički, uporabni i drugi uvjeti za određene vrste elektroničkih komunikacijskih mreža ili elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, ili terminalne opreme,

4. ako u svojstvu investitora zgrade ne izgradi kabelsku kanalizaciju za postavljanje pristupne elektroničke komunikacijske mreže velike brzine do granice građevne čestice, ili ne izgradi ili ne postavi pristupnu točku i fizičku infrastrukturu unutar zgrade prilagođenu mreži velike brzine za potrebe te zgrade, u skladu s člankom 24.a stavkom 1. ovoga Zakona,

5. ako u svojstvu investitora zgrade ne izgradi zajednički antenski sustav za prijam zemaljskih radijskih i televizijskih programa ili ne izvede vertikalno i horizontalno kabliranje, ili ne postavi drugu potrebnu opremu u skladu s člankom 24.a stavkom 2. ovoga Zakona,

6. ako u svojstvu investitora zgrade ili investitora opsežnih radova na obnovi zgrade ne izgradi kabelsku kanalizaciju za postavljanje pristupne elektroničke komunikacijske mreže velike brzine do granice građevne čestice, ili ne izgradi i postavi pristupnu točku i fizičku infrastrukturu unutar zgrade prilagođenu mreži velike brzine za potrebe te zgrade, u skladu s odredbama članka 24.a ovoga Zakona,

7. ako u svojstvu investitora zgrade ili investitora opsežnih radova na obnovi zgrade ne izgradi zajednički antenski sustav za prijam zemaljskih radijskih i televizijskih programa, ili ne izvede vertikalno i horizontalno kabliranje od pristupne točke do svake pojedine stambene ili poslovne jedinice, ili ne postavi svu drugu potrebnu opremu za priključenje svih stambenih ili poslovnih jedinica, koje se nalaze u zgradi, na pristupnu elektroničku komunikacijsku mrežu velike brzine, u skladu s odredbama članka 24.a ovoga Zakona,

8. ako u svojstvu vlasnika ili drugog nositelja prava korištenja pristupne točke ili postojeće fizičke infrastrukture unutar zgrade ne postupa u skladu s člankom 24.b stavkom 2. ovoga Zakona,

9. ako u svojstvu operatora javne komunikacijske mreže postavlja fizičku infrastrukturu i mrežu po zajedničkim dijelovima zgrade bez sporazuma iz članka 24.b stavka 1. ovoga Zakona ili bez odluke Agencije iz članka 24.b stavka 4. ovoga Zakona, ili bez pisane obavijesti predstavniku suvlasnika i ponude za sklapanja sporazuma o izgradnji fizičke infrastrukture i pristupne točke u slučaju iz članka 24.b stavka 6. ovoga Zakona,

10. ako u svojstvu suvlasnika zabrani postavljanje fizičke infrastrukture samo za potrebe pojedinačnih krajnjih korisnika usluga u slučaju kada ne postoji odgovarajuća zajednička fizička infrastruktura unutar zgrade ili nakon isteka roka iz članka 24.b stavka 7. podstavka 2. ovoga Zakona,

11. ako ne gradi, ne postavlja ili se ne koristi elektroničkom komunikacijskom mrežom ili ne pruža elektroničke komunikacijske usluge u skladu s uvjetima iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona,

12. ako izvodi radove ili gradi nove građevine, ili postavlja elektroničku komunikacijsku infrastrukturu ili drugu povezanu opremu, ili postrojenja u zoni elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, ili u zaštitnoj zoni ili radijskom koridoru određenih radijskih postaja protivno odredbama članka 26. stavaka 1. ili 2. ovoga Zakona,

13. ako sadi nasade ispod nadzemnih ili iznad podzemnih elektroničkih komunikacijskih vodova, ili u njihovoj neposrednoj blizini, ili u zaštitnoj zoni ili radijskom koridoru određenih radijskih postaja protivno odredbi članka 26. stavka 3. ovoga Zakona,

14. ako ne osigura o vlastitom trošku zaštitu ili premještanje elektroničke komunikacijske infrastrukture ili druge povezane opreme u skladu s člankom 26. stavkom 4. ovoga Zakona,

15. ako ne obavlja djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u skladu s odredbama pravilnika iz članka 34. ovoga Zakona,

16. ako svojim krajnjim korisnicima usluga ne omogući uvid i kontrolu podataka o troškovima pruženih usluga ili ako svojim pretplatnicima ne omogući bez naknade, na njihov zahtjev, podroban ispis računa za pružene usluge, ili ako svojim korisnicima unaprijed plaćenih usluga ne omogući podroban ispis računa u skladu s odredbama članka 44. ovoga Zakona,

17. ako svojim krajnjim korisnicima usluga ne omogući zabranu odlaznih javnih komunikacijskih usluga u skladu s odredbom članka 45. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno zabranu odlaznih poziva ili zabranu slanja ili primanja SMS i MMS poruka u skladu s odredbom članka 45. stavka 2. ovoga Zakona,

18. ako svojim pretplatnicima ne omogući zabranu automatskog preusmjeravanja poziva u skladu s člankom 46. ovoga Zakona,

19. ako ne ustroji ili ne obnavlja javni imenik svojih pretplatnika, ili ne postupa s osobnim podacima krajnjih korisnika usluga, ili ne dostavi podatke o krajnjim korisnicima usluga osobama koje obavljaju djelatnost davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika ili osobama koje obavljaju djelatnost izdavanja javnih imenika pretplatnika, ili ne udovolji opravdanim zahtjevima tih osoba ili krajnjih korisnika usluga za dostavu podataka o pretplatnicima u skladu s odredbama članka 47. ovoga Zakona,

20. ako provodi postupak privremenog isključenja ili trajnog isključenja pretplatničke terminalne opreme ili izdavanja opomene protivno odredbama članka 48. ovoga Zakona,

21. ako u svojstvu operatora usluga s posebnom tarifom pruža pogrešne ili zavaravajuće obavijesti, ili prikriva važne obavijesti, ili ne oglašava svoje usluge, ili ne ispunjava obveze iz članka 49. stavka 2. ovoga Zakona,

22. ako u svojstvu operatora usluga s posebnom tarifom ne postupa s pozivima prema usluzi s posebnom tarifom, ili SMS porukama i MMS porukama s posebnom tarifom u skladu s člankom 49. stavcima 3. ili 4. ovoga Zakona,

23. ako u svojstvu operatora javnih komunikacijskih usluga ne postupa s prigovorom krajnjeg korisnika usluga u skladu s člankom 49. stavkom 6. ovoga Zakona,

24. ako upotrebljava pozivne brojeve za potrebe internetskih pozivnih programa protivno članku 49. stavku 7. ovoga Zakona,

25. ako omogući spajanje poziva na internetske pozivne programe protivno članku 49. stavku 8. ovoga Zakona,

26. ako izvrši prijenos prava na uporabu adresa ili brojeva protivno odredbama članka 74. ovoga Zakona,

27. ako ne podržava međunarodni predbroj »00« u skladu s člankom 78. stavkom 1. ovoga Zakona, ili ne omogući pristup brojevima, ili pristup službi davanja obavijesti (informacija), ili uspostavljanje poziva prema brojevima iz Europskog telefonskog brojevnog prostora (ETNS) u skladu s člankom 78. stavkom 2. ovoga Zakona, ili ne onemogući pristup brojevima ili uslugama kada postoji opravdana sumnja u zlouporabu ili prijevaru u skladu s člankom 78. stavkom 3. ovoga Zakona, ili ne osigura pristup korisnika usluga iz drugih država nezemljopisnim brojevima u Republici Hrvatskoj u skladu s člankom 78. stavkom 4. ovoga Zakona,

28. ako ne omogući uspostavljanje poziva prema brojevima iz raspona koji počinje brojem 116 u skladu s odredbama članka 78.a stavaka 1. ili 2. ovoga Zakona,

29. ako obavlja amaterske radijske komunikacije protivno odredbama pravilnika iz članka 82.a stavka 5. ovoga Zakona,

30. ako izvrši prijenos dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra protivno odredbama članka 92. ovoga Zakona,

31. ako ne obavlja poslove mjerenja, ispitivanja ili utvrđivanja uzroka smetnja, ili poduzimanja mjera za njihovo uklanjanje u skladu s člankom 94. stavkom 3. ovoga Zakona,

32. ako obavlja poslove iz članka 94.a stavka 1. ovoga Zakona bez propisanoga posebnog ovlaštenja iz članka 94.a stavka 1. ovoga Zakona,

33. ako ne ispunjava obveze u vezi s prijenosom digitalnoga radijskog ili televizijskog signala u skladu s odredbama članka 96. ovoga Zakona,

34. ako ne ispunjava obvezu prijenosa radijskih ili televizijskih programa u Republici Hrvatskoj iz članka 97. stavka 1. ovoga Zakona,

35. ako u svojstvu operatora usluga uvjetovanog pristupa ne ispunjava obveze u skladu s odredbama članka 98. ovoga Zakona,

36. ako u svojstvu nositelja prava intelektualnog vlasništva postupa u odnosu na uređaje ili sustave uvjetovanog pristupa protivno odredbi članka 98. stavka 5. ovoga Zakona,

37. ako prekrši odredbe o tajnosti radijskih komunikacija iz članka 101. stavka 1. ovoga Zakona,

38. ako ne postupa ili ne obrađuje prometne podatke, ili ne obavješćuje pretplatnike ili korisnike usluga o obradi prometnih podataka, ili ne osigurava pristup obradi prometnih podataka u skladu s odredbama članka 102. ovoga Zakona,

39. ako ne omogući sprječavanje prikaza pozivajućeg broja ili s njim povezanog broja, ili odbijanje dolaznog poziva u slučaju sprječavanja prikaza pozivajućeg broja u skladu s odredbama članka 103. ovoga Zakona,

40. ako ne postupa ili ne obrađuje podatke o lokaciji bez prometnih podataka, ili ne obavješćuje pretplatnike ili korisnike usluga o obradi tih podataka u skladu s odredbama članka 104. ovoga Zakona,

41. ako se u svojstvu pozivatelja ili pošiljatelja SMS poruka i MMS poruka lažno predstavlja u javnoj komunikacijskoj mreži,

42. ako ne zabilježi, pohrani ili zadrži podatke o zlonamjernim ili uznemiravajućim pozivima, odnosno SMS porukama ili MMS porukama, ili ne dostavi te podatke nadležnoj policijskoj upravi, ili ne surađuje s drugim operatorima u skladu s odredbama članka 105. ovoga Zakona,

43. ako ne onemogući sprječavanje prikaza pozivajućeg broja ili privremeno odbijanje, ili izostanak privole pretplatnika ili korisnika usluga za obradu podataka o lokaciji bez prometnih podataka u skladu s člankom 106. stavkom 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se kazniti i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Ako prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počini fizička osoba, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 20.000,00 kuna.

(4) Iznimno od odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka, ako je prekršaj počinjen iz koristoljublja kojim je ostvarena imovinska korist, odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 40.000,00 kuna.

(5) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja radijske postaje, radijske opreme ili druge elektroničke komunikacijske opreme.

(6) Imovinska korist ostvarena prekršajem oduzet će se.«.

Članak 35.

U članku 121. stavku 1. točki 4. riječ: »javno« briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

U cijelom tekstu Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.) riječi: »RiTT oprema« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »radijska oprema« u odgovarajućem broju i padežu, a riječi: »zaštita i spašavanje« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »civilna zaštita« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 37.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte (»Narodne novine«, br. 42/09.),

– Pravilnik o načinu i postupku dodjele sredstava iz Fonda za razvoj mrežnih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 123/14.).

Članak 38.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članka 4., članka 6. kojim se u članku 14. mijenja stavak 4. podstavak 7. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.), članka 7., članka 8. i članka 37. podstavka 2. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018.

Klasa: 022-03/17-01/105

Zagreb, 14. srpnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.