Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju

NN 72/2017 (21.7.2017.), Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju

Ministarstvo poljoprivrede

1754

Na temelju članka 67. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DRŽAVNIM POTPORAMA SEKTORU POLJOPRIVREDE I RURALNOM RAZVOJU

Temeljne odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju postupci primjenjivi na državne potpore sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: državne potpore) kao i potpore male vrijednosti, uključujući:

1) prijavu državne potpore i potpore male vrijednosti

2) komunikaciju s Europskom komisijom, objavu i informacije o državnim potporama

3) kumulaciju

4) izvješćivanje

5) praćenje državne potpore i potpore male vrijednosti i

6) sadržaj i način vođenja Registra državnih potpora i potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba:

1) Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis)

2) Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014. od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivim s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba o izuzetoj državnoj potpori)

3) Uredbe Komisije (EZ) br. 794/2004 od 21. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ (SL L 140, 30. 4. 2004.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2016/246 od 3. veljače 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 794/2004 u odnosu na obrasce za prijavu državnih potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima (SL L 51, 26. 2. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 794/2004)

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) izuzeta državna potpora je državna potpora koju prije dodjele nije potrebno prijaviti Europskoj komisiji prema postupku predviđenom u članku 108. UFEU-a već se prijavljuje u skladu s člankom 9. Uredbe o izuzetoj državnoj potpori

2) potpora male vrijednosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji uređena je Uredbom de minimis, a koja zbog svog iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica EU te ne predstavlja državnu potporu iz članka 107. UFEU-a

3) program državne potpore (u daljnjem tekstu: Program) je pravni akt na temelju kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima, dodjeljuju pojedinačne državne potpore i akt na temelju kojeg se državna potpora koja unaprijed nije vezana uz poseban projekt dodjeljuje jednom ili više korisnika državne potpore

4) pojedinačna državna potpora je državna potpora koja nije dodijeljena na temelju Programa te svaka potpora koja podliježe obvezi prijave, a dodjeljuje se na temelju Programa

5). davatelji državne potpore, odnosno potpore male vrijednosti su davatelji u smislu članka 66. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) (u daljnjem tekstu: Zakon)

6) korisnik državne potpore je korisnik u smislu članka 68. Zakona

7) korisnik potpore male vrijednosti je korisnik iz članka 1. Uredbe de minimis

8) prijava Europskoj komisiji je prijava prijedloga državne potpore Europskoj komisiji radi odobrenja njezine dodjele u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2015/1589 od 13. srpnja 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (kodificirani tekst) (SL L 248 od 24.9. 2015.) i Uredbom Komisije (EZ) br. 794/2004 kojima se uređuje postupak prijave i odobrenja državne potpore

9) registar državnih potpora i potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju je evidencija državne potpore i potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbama iz članka 2. ovoga Pravilnika.

I. PRIJAVA DRŽAVNE POTPORE

Prijava prijedloga državne potpore za koju postoji obveza prijave Europskoj komisiji

Članak 4.

(1) Davatelj državne potpore dostavlja Ministarstvu nadležnom za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u pisanom i elektroničkom obliku prijedlog Programa ili pojedinačne državne potpore (u daljnjem tekstu: prijedlog državne potpore) radi prijave Europskoj komisiji.

(2) Prijava prijedloga državne potpore dostavljena Ministarstvu uz popunjene obrasce sadrži prijedlog državne potpore i sve potrebne dokumente nužne za provedbu postupka ocjene usklađenosti državne potpore s važećim propisima Europske unije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede na koje se davatelj državne potpore poziva.

(3) Ministarstvo će u roku od 45 dana od dana primitka potpunog prijedloga iz stavka 1. ovoga članka dati mišljenje o njegovoj usklađenosti s pravilima o državnim potporama.

(4) Ako Ministarstvo utvrdi da je prijedlog iz stavka 1. ovoga članka usklađen s pravilima o državnim potporama, sukladno članku 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 2015/1589 bez odgode prijavljuje prijedlog državne potpore Europskoj komisiji i o tome obavještava davatelja državne potpore.

(5) Ako Ministarstvo utvrdi da prijedlog iz stavka 1. ovoga članka nije usklađen ili nije u dovoljnoj mjeri usklađen s pravilima o državnim potporama, predložit će u pisanom obliku davatelju državne potpore izmjene i dopune dostavljenog prijedloga radi postizanja usklađenosti.

(6) Davatelj državne potpore učinit će predložene izmjene i dopune iz stavka 5. ovoga članka u roku koji odredi Ministarstvo, a koji ne može biti dulji od 45 dana.

(7) Ako davatelj državne potpore ne dostavi Ministarstvu predložene izmjene i dopune u roku iz stavka 6. ovoga članka, smatrat će se da je davatelj državne potpore odustao od prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, osim ako davatelj državne potpore u tome roku ne dostavi zahtjev iz stavka 9. ovoga članka.

(8) Ministarstvo prijavljuje prijedlog državne potpore Europskoj komisiji bez odgode po primitku ispravljenog prijedloga iz stavka 1. ovoga članka ako utvrdi da je prijedlog usklađen s pravilima o državnim potporama.

(9) Ako davatelj državne potpore zatraži da se prijedlog iz stavka 1. ovoga članka prijavi bez učinjenih predloženih izmjena i dopuna radi usklađenja s pravilima o državnim potporama, Ministarstvo će postupiti po zahtjevu davatelja državne potpore i neispravljeni prijedlog prijaviti Europskoj komisiji bez odgode.

(10) Ako davatelj državne potpore koju je Ministarstvo prijavilo Europskoj komisiji odustane od namjere dodjele državne potpore, o tome će bez odgode izvijestiti Ministarstvo, a Ministarstvo će povući podnesenu prijavu ako Europska komisija već nije donijela odluku o prijavljenoj državnoj potpori.

(11) Davatelj državne potpore ne može dodijeliti državnu potporu iz prijedloga iz stavka 1. ovoga članka prije odobrenja Europske komisije.

(12) Prijedlog državne potpore iz stavka 1. ovoga članka te obrasce iz stavka 2. ovoga članka potpisuje ovlaštena osoba davatelja državne potpore. U slučaju kada je davatelj državne potpore Ministarstvo, prijedlog državne potpore potpisuje ministar odnosno od njega ovlaštena osoba.

(13) Odredbe stavaka 1. do 12. ovoga članka istovjetno se primjenjuju i na izmjene i dopune državne potpore koju je odobrila Europska komisija.

Prijava prijedloga izuzete državne potpore

Članak 5.

(1) Davatelj državne potpore dostavlja Ministarstvu prijedlog državne potpore izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji radi dobivanja mišljenja o usklađenosti sadržaja prijedloga s Uredbom o izuzetoj državnoj potpori.

(2) Prijava prijedloga izuzete državne potpore dostavljena Ministarstvu uz popunjene obrasce sadrži prijedlog izuzete državne potpore i sve potrebne dokumente nužne za provedbu postupka ocjene usklađenosti s Uredbom o izuzetoj državnoj potpori.

(3) Ministarstvo daje mišljenje na prijedlog iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku od 45 dana od primitka potpunog prijedloga državne potpore izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji te usklađenosti s Uredbom o izuzetoj državnoj potpori.

(4) Ako Ministarstvo utvrdi da je prijedlog iz stavka 1. ovoga članka usklađen s Uredbom o izuzetoj državnoj potpori, sukladno članku 9. stavku 1. Uredbe o izuzetoj državnoj potpori bez odgode šalje prijedlog programa izuzete državne potpore ili pojedinačne izuzete državne potpore Europskoj komisiji i o tome obavještava davatelja.

(5) Ako Ministarstvo utvrdi da prijedlog iz stavka 1. ovoga članka nije usklađen ili nije u dovoljnoj mjeri usklađen s Uredbom o izuzetoj državnoj potpori, predložit će u pisanom obliku davatelju izuzete državne potpore izmjene i dopune dostavljenog prijedloga radi postizanja usklađenosti.

(6) Davatelj izuzete državne potpore učinit će predložene izmjene i dopune iz stavka 5. ovoga članka u roku koji odredi Ministarstvo, a koji ne može biti dulji od 45 dana.

(7) Ministarstvo šalje prijedlog izuzete državne potpore Europskoj komisiji bez odgode po primitku ispravljenog prijedloga iz stavka 1. ovoga članka ako utvrdi da je prijedlog usklađen s Uredbom o izuzetoj državnoj potpori.

(8) Ako davatelj izuzete državne potpore ne dostavi zatražene izmjene i dopune radi usklađenja s Uredbom o izuzetoj državnoj potpori odnosno ne obavijesti Ministarstvo namjerava li postupiti po stavku 9. ovoga članka smatrat će se da je odustao od prijedloga iz stavka 1. ovoga članka.

(9) Ako se davatelj izuzete državne potpore ne slaže s mišljenjem Ministarstva o usklađenosti prijedloga iz stavka 1. ovoga članka s Uredbom o izuzetoj državnoj potpori, može zatražiti od Ministarstva da Europskoj komisiji prijavi prijedlog iz stavka 1. ovoga članka, što će Ministarstvo bez odgode učiniti.

(10) Davatelj izuzete državne potpore ne može dodijeliti izuzetu državnu potporu iz prijedloga iz stavka 1. ovoga članka prije primitka obavijesti Europske komisije s identifikacijskim brojem potpore.

(11) Ako davatelj izuzete državne potpore koju je Ministarstvo prijavilo Europskoj komisiji odustane od namjere dodjele izuzete državne potpore, o tome će bez odgode izvijestiti Ministarstvo.

(12) Prijedlog izuzete državne potpore iz stavka 1. ovoga članka te obrasce prijave iz stavka 2. ovoga članka potpisuje ovlaštena osoba davatelja izuzete državne potpore.

(13) Odredbe stavaka 1. do 12. ovoga članka istovjetno se primjenjuju i na izmjene i dopune izuzete državne potpore kojoj je Europska komisija već dodijelila identifikacijski broj.

Članak 6.

Mišljenja Ministarstva iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika o usklađenosti prijedloga državne potpore s pravilima o državnim potporama savjetodavne su prirode i ne dovode u pitanje isključivu nadležnost Europske komisije za odlučivanje o sukladnosti državnih potpora s načelima zajedničkog tržišta pri preispitivanju postojećih državnih potpora, odlučivanju o novim ili izmijenjenim potporama i poduzimanju radnji u vezi s nepoštivanjem njezinih odluka ili neispunjavanjem obveze prijave.

Prijava prijedloga potpore male vrijednosti i davanje mišljenja

Članak 7.

(1) Davatelj potpore male vrijednosti dostavlja Ministarstvu prijedlog potpore male vrijednosti radi dobivanja mišljenja o usklađenosti sadržaja prijedloga s Uredbom de minimis.

(2) Uz prijedlog potpore male vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka, davatelj potpore male vrijednosti dužan je Ministarstvu dostaviti i popunjeni obrazac prijave potpore male vrijednosti koji se preuzima u elektroničkom obliku na mrežnoj stranici Ministarstva.

(3) Ako Ministarstvo utvrdi da je dostavljen prijedlog potpore male vrijednosti potpun i usklađen s pravilima o potporama male vrijednosti, daje mišljenje o usklađenosti prijavljenog prijedloga potpore male vrijednosti u roku od 30 dana od primitka potpunog prijedloga.

(4) Ako Ministarstvo utvrdi da prijedlog kojim se dodjeljuje potpora male vrijednosti nije potpun i/ili usklađen s pravilima o potporama male vrijednosti, Ministarstvo od davatelja potpore male vrijednosti zahtijeva dopunu i dostavu svih potrebnih dokumenata u dodatnom roku kojeg odredi Ministarstvo, a koji ne može biti dulji od 30 dana.

(5) Ako davatelj potpore male vrijednosti ne dostavi zatražene dopune i/ili izmjene prijedloga potpore male vrijednosti, smatrat će se da je davatelj potpore male vrijednosti odustao od prijedloga iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Davatelj potpore male vrijednosti ne može dodijeliti potporu male vrijednosti bez pozitivnog mišljenja Ministarstva o usklađenosti prijedloga s pravilima o potporama male vrijednosti u sektoru poljoprivrede.

(7) Prijedlog potpore male vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka te obrazac prijave iz stavka 2. ovoga članka potpisuje ovlaštena osoba davatelja potpore male vrijednosti.

(8) Odredbe stavaka 1. do 7. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na izmjene i dopune potpore male vrijednosti za koju je Ministarstvo dalo pozitivno mišljenje.

(9) Davatelj potpore male vrijednosti dužan je korisniku potpore male vrijednosti dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

(10) Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju potpore male vrijednosti dati izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora, tijekom prethodne dvije i u tekućoj godini, sukladno članku 6. Uredbe de minimis.

(11) Davatelj potpore male vrijednosti koji će izmijeniti planirani iznos potpore za više od 20%, dužan je o tome dostaviti Ministarstvu obavijest u roku od 30 dana od dana promjene.

(12) Obavijest iz stavka 11. ovoga članka se dostavlja u svrhu praćenja najvećeg kumulativnog iznosa potpora male vrijednosti definiranog u Prilogu iz Uredbe de minimis.

II. KOMUNIKACIJA S EUROPSKOM KOMISIJOM, OBJAVA I INFORMACIJE O DRŽAVNIM POTPORAMA

Članak 8.

(1) Zahtjeve Europske komisije za dodatnim pojašnjenjima i dostavom dokumentacije davateljima državnih potpora te pojašnjenja i dokumentaciju davatelja državnih potpora Europskoj komisiji prosljeđuje Ministarstvo.

(2) Nakon što Europska komisija odluči o prijavljenom prijedlogu Programa ili pojedinačne državne potpore, Ministarstvo o tome bez odgode obavještava davatelja državne potpore.

(3) Davatelj državne potpore nakon odobrenja prijedloga Programa, odnosno prije dodjele državnih potpora, objavljuje Program na svojim mrežnim stranicama.

(4) Mrežne stranice Ministarstva sadrže objedinjene podatke o programima državnih potpora i pojedinačnim državnim potporama.

(5) Davatelji državne potpore vode detaljnu evidenciju s informacijama i pratećom dokumentacijom potrebnima kako bi se utvrdilo da su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni u Uredbama iz članka 2. ovoga Pravilnika. Ta se evidencija čuva deset godina od datuma dodjele jednokratne potpore ili dodjele posljednje potpore na temelju Programa potpora.

(6) Prikupljene podatke o dodijeljenim državnim potporama, u skladu s pravilima o državnim potporama, Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(7) Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji i druga izvješća o državnim potporama u skladu s Uredbama iz članka 2. ovoga Pravilnika.

III. KUMULACIJA

Članak 9.

(1) Ukupni iznos dodijeljenih sredstva državne potpore za pojedinu mjeru određenom korisniku ne smije prijeći gornju granicu intenziteta potpore utvrđenu pravilima za državne potpore iz članka 4. i članka 8. Uredbe o izuzetoj državnoj potpori, točkama 99 do 107 Smjernica Europske unije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima za razdoblje 2014. – 2020 (SL L 204, 1. 7. 2014.), a za potpore male vrijednosti člankom 5. Uredbe de minimis, bez obzira na izvor javnih sredstava i Program po kojem je državna potpora dodijeljena.

(2) Davatelj državne potpore mora zatražiti od korisnika državne potpore i izjavu da za iste prihvatljive troškove za koje mu se dodjeljuju sredstva nije primio potporu iz drugih izvora ili koji iznos sredstava za iste prihvatljive troškove je već primio iz drugih izvora.

(3) Davatelji potpore male vrijednosti prije dodjele mogu zatražiti od Ministarstva provjeru prelazi li predviđeni iznos male vrijednosti za pojedinog korisnika bilo koju od granica navedenih u članku 3. Uredbe de minimis. Provjera se traži na temelju ispunjenog zahtjeva na Obrascu o provjeri iznosa dodijeljene potpore male vrijednosti koji se preuzima u elektronskom obliku na mrežnoj stranici Ministarstva te ispunjen šalje na ondje navedenoj adresi elektroničke pošte.

IV. IZVJEŠĆIVANJE

Izvješćivanje o državnim potporama i izuzetim državnim potporama

Članak 10.

(1) Davatelj državne potpore dužan je voditi evidenciju dodijeljenih državnih potpora.

(2) Davatelj državne potpore dužan je Ministarstvu dostavljati godišnje izvješće o dodijeljenim državnim potporama, u pisanom i elektroničkom obliku na Obrascu izvješća koji se preuzima u elektroničkom obliku na mrežnoj stranici Ministarstva.

(3) Podaci iz Obrasca izvješća iz stavka 2. ovoga članka jesu:

– naziv davatelja državne potpore

– matični broj/OIB davatelja državne potpore

– naziv državne potpore

– naziv pravnog akta za dodjelu državne potpore

– naziv instrumenta državne potpore

– svrha državne potpore i kratki opis mjere

– naziv/ime i prezime korisnika državne potpore (matični broj/OIB) ili naziv pružatelja subvencioniranih usluga

– matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG), kada je korisnik državne potpore upisan u Upisnik poljoprivrednika

– datum dodjele državne potpore, naziv i datum akta temeljem kojeg je državna potpora odobrena korisniku

– datum doznake državne potpore korisniku ili pružatelju subvencioniranih usluga

– ukupna vrijednost investicije u kunama (bruto iznos) u slučaju potpore za ulaganja

– iznos dodijeljene državne potpore u kunama (neto iznos) i

– broj korisnika subvencioniranih usluga.

(4) Davatelj državne potpore dužan je dostaviti Ministarstvu izvješće iz stavka 2. ovog članka najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.


Izvješćivanje o dodijeljenim potporama male vrijednosti

Članak 11.

(1) Davatelj potpore male vrijednosti vodi zasebnu evidenciju dodijeljenih potpora male vrijednosti.

(2) Davatelj potpore male vrijednosti dostavlja Ministarstvu izvješće o dodijeljenim potporama male vrijednosti najkasnije u roku od 15 dana od dodjele potpore male vrijednosti.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka davatelj potpore male vrijednosti podnosi na Obrascu izvješća kojeg preuzima u elektroničkom obliku na mrežnoj stranici Ministarstva, a dostavlja Ministarstvu u pisanom obliku i elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte.

(4) Davatelj potpore male vrijednosti koji u prethodnoj godini nije dodjeljivao potpore male vrijednosti temeljem odobrenog Programa dužan je o tome dostaviti Ministarstvu izjavu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

V. SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA REGISTRA DRŽAVNIH POTPORA I POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Članak 12.

(1) Ministarstvo vodi registar svih državnih potpora dodijeljenih u sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju u elektroničkom obliku koji sadrži sljedeće podatke:

– naziv državne potpore

– naziv davatelja državne potpore

– broj prijave državne potpore

– oblik državne potpore

– razdoblje provedbe državne potpore

– datum prijave i

– datum odobrenja i broj državne potpore odobrene od Europske komisije.

(2) Registar državnih potpora, osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, sadrži i sljedeće podatke koji se odnose na izuzete državne potpore:

– identifikacijski broj odobrene izuzete državne potpore dodijeljen od Europske komisije i

– datum objave zbirnih podatka o izuzetoj državnoj potpori na mrežnoj stranici Europske komisije.

(3) Registar potpora male vrijednosti sadrži sljedeće podatke koji se odnose na potpore male vrijednosti:

– naziv davatelja potpore male vrijednosti

– naziv potpore male vrijednosti

– broj potpore male vrijednosti

– naziv korisnika potpore male vrijednosti

– datum dodjele potpore male vrijednosti i

– iznos potpore male vrijednosti koji je odobren korisniku.

(4) Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju, osim podataka iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, sadrži i podatke iz Obrazaca izvješća iz članka 10. stavka 2. i članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 13.

Obrasci iz članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 2., članka 7. stavka 2., članka 9. stavka 3., članka 10. stavka 2. i članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika, kao i upute za njihovo popunjavanje, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 101/13).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/16-01/24

Urbroj: 525-07/0209-17-6

Zagreb, 23. lipnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.