Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

NN 72/2017 (21.7.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1755

Na temelju članka 1021. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA I JAHTAMA

Članak 1.

U Pravilniku o brodicama i jahtama (»Narodne novine« broj 27/05, 57/06, 80/07, 3/08, 18/09, 56/10, 97/12, 137/13 i 18/16) članak 1a. mijenja se i glasi:

»Članak 1a

(1) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeći propisi Europske unije:

– Direktiva 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 354, 28. 12. 2013.),

– Direktiva 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1997. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u izvancestovne pokretne strojeve (SL L 59, 27. 2. 1998.).

(2) Ovim se Pravilnikom utvrđuje okvir za provedbu sljedećih propisa Europske unije:

– Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 Tekst značajan za EGP (SL L 218, 13. 8. 2008.),

– Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP (SL L 316, 14. 11. 2012.),

– Uredba (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o homologaciji motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz teških vozila (Euro VI) i o pristupu informacijama za popravak i održavanje vozila i izmjenama Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 80/1269/EEZ, 2005/55/EZ i 2005/78/EZ Tekst značajan za EGP (SL L 188, 18. 7. 2009.),

– Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/1, od 3. siječnja 2017., o postupcima za identifikaciju plovila u skladu s Direktivom 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon (SL L, L 1, 4. siječnja 2017.) (tekst značajan za EEA).«.

Članak 2.

Iza članka 16. dodaju se članci 16.a, 16.b, 16.c i 16.d koji glase:

»Članak 16.a

(1) Ministarstvo, kao nacionalno tijelo za dodjelu jedinstvene oznake proizvođača, u skladu s Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2017/1, na zahtjev proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika, dodjeljuje jedinstvenu oznaku proizvođača.

(2) Ministarstvo vodi nacionalni registar jedinstvenih oznaka proizvođača s poslovnim nastanom na području Republike Hrvatske i objavljuje ga na mrežnim stranicama Ministarstva.

(3) Ministarstvo obavještava Europsku Komisiju o ovlasti Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka i nacionalnom registru iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 16.b

(1) Prije stavljanja plovila na tržište proizvođač koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za dodjelu jedinstvene oznake proizvođača Ministarstvu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na hrvatskom jeziku, a zahtjevu se prilaže izvadak iz sudskog registra kojim se dokazuje da proizvođač ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

(3) Usvajanjem zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo dodjeljuje jedinstvenu oznaku proizvođača te osigurava da je jedinstvena oznaka proizvođača registrirana u nacionalnom registru iz članka 16.a stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 16.c

(1) Proizvođač koji ima poslovni nastan u trećoj zemlji koji namjerava plovilo staviti na tržište Republike Hrvatske ili njegov ovlašteni predstavnik podnosi zahtjev za dodjelu jedinstvene oznake proizvođača Ministarstvu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na hrvatskom jeziku, a zahtjevu se prilaže izvadak iz sudskog registra ili drugi jednakovrijedni dokument države poslovnog nastana kojim se dokazuje da proizvođač ima poslovni nastan u toj državi.

(3) Nakon primitka zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo u registru trećih zemalja provjerava dostupnost kombinacija oznaka kako bi se osiguralo da proizvođač prvi put podnosi zahtjev nekoj državi članici.

(4) Nakon provjere iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo unosi ime i adresu proizvođača u registar trećih zemalja kako bi navelo da država članica započinje dodjelu jedinstvene oznake proizvođača.

(5) Jedinstvenu oznaku proizvođača dodijeljenu proizvođaču s poslovnim nastanom u trećoj zemlji Ministarstvo bilježi u registru trećih zemalja iz članka 2., točke d, Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/1.

Članak 16.d

(1) U slučaju ocjenjivanja nakon izgradnje, kada prijavljeno tijelo mora pod svojom nadležnošću staviti identifikacijski broj plovila, jedinstvena oznaka proizvođača navodi se identifikacijskom oznakom ocjenjivanja nakon izgradnje te je dodjeljuje Ministarstvo za ona prijavljena tijela za koja je proveden postupak prijavljivanja iz članka 15. ovog Pravilnika.

(2) Prijavljeno tijelo iz stavka 1. ovog članka bilježi jedinstvenu oznaku proizvođača u registru prijavljenih tijela iz članka 2., točka f, Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2017/1.«

Članak 3.

Jedinstvene oznake proizvođača, navedene u Prilogu I., dodijeljene prije stupanja na snagu ovog Pravilnika i dalje ostaju na snazi.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/102

Urbroj: 530-03-2-17-3

Zagreb, 11. srpnja 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG I.

JEDINSTVENE OZNAKE PRIZVOĐAČA