Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva

NN 72/2017 (21.7.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1756

Na temelju odredbi članka 35. stavaka 6. i 8. i članka 40. stavka 4. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 141/2013), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. srpnja 2017. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU LEASING DRUŠTVA

Članak 1.

U članku 5. Pravilnika o uvjetima za članstvo o upravi i nadzornom odboru leasing društva (»Narodne novine« br. 23/14, dalje u tekstu: Pravilnik) mijenja se stavak 2. i glasi:

(2) Iskustvom u vođenju poslova koji se mogu usporediti s djelatnostima leasing društva ili rukovođenju poslova u društvima koja obavljaju poslove koji se mogu usporediti s poslovima iz djelatnosti leasing društva u smislu odredbe članka 34. stavka 3. Zakona, smatra se vođenje odnosno rukovođenje poslovima, prije svega u financijskim institucijama odnosno pravnim osobama ili tijelima javne vlasti kojima su financijski poslovi temeljni poslovi ili čine njihovu osnovnu djelatnost te poslovima za koje Agencija ocijeni da su takvog karaktera da je obavljajući takve poslove kandidat mogao steći znanje o poslovanju leasing društava i funkcioniranju tržišta leasinga ili drugog dijela financijskog tržišta.

Članak 2.

U članku 7. Pravilnika mijenja se stavak 2. i glasi:

(2) Prema odredbi članka 35. stavka 2. Zakona, zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave podnosi kandidat za člana uprave kojem obvezno mora priložiti pisanu odluku ili suglasnost organa u leasing društvu nadležnog za imenovanje članova uprave. Odluka ili pisana suglasnost organa u leasing društvu nadležnog za imenovanje članova uprave mora sadržavati bitne razloge koji su utjecali na odabir kandidata i za podnošenje zahtjeva, kriterije i postupke kojima se leasing društvo rukovodilo prilikom procjene primjerenosti kandidata te ciljeve koji se žele postići imenovanjem kandidata u upravu leasing društva. Takvo obrazloženje može biti integralni dio same odluke ili suglasnosti ili u formi posebnog dokumenta kao priloga odluci ili suglasnosti.

U članku 7. stavku 3. mijenjaju se točke 11. i 12. i glase:

11. informaciju o tome nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, »crna lista«, kreditni registar i sl., a za strane državljane na odgovarajućim evidencijama strane države) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili otvoren stečajni postupak ili postupak stečaja potrošača,

12. informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat jest ili je bio značajni dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, osim ako kandidat izjavi da bi to predstavljalo povredu njegove obveze na čuvanje poslovne tajne, uključujući i informaciju o tome je li nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni ili predstečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je oduzeto odobrenje za rad.

U članku 7. stavku 3. Pravilnika briše se točka 15.

Članak 3.

Članak 8. Pravilnika mijenja se i glasi:

(1) Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave leasing društva koji se podnosi na obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, osim pisane odluke ili suglasnosti iz članka 7. stavak 2. ovoga Pravilnika, prilaže se i sljedeća dokumentacija:

1. preslika osobne iskaznice ili putovnice, a za stranog državljanina preslika putne isprave, dozvole boravka ili druge isprave kojom se dokazuje identitet u skladu s odredbama Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/2011 i 74/2013, dalje: Zakon o strancima),

2. ovjerena preslika dokaza o završenom odgovarajućem stupnju obrazovanja,

3. dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdan od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, osim za diplome stečene prije 8. listopada 1991. u državama bivše Jugoslavije koje ne trebaju dodatno priznavanje sukladno odredbi članka 19. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija tj. njegovim prijelaznim i završnim odredbama (»Narodne novine« br. 158/2002, 198/2003, 138/2006 i 45/2011)

4. životopis s detaljnim podacima o obrazovanju, stručnom usavršavanju i radnom iskustvu,

5. odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radni staž kandidata,

6. za kandidate koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obavljaju funkciju člana uprave leasing društva, potvrde poslodavaca o dosadašnjem radnom iskustvu (tvrtka društva, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti), a vezano uz odredbu članka 34. stavka 3. Zakona,

7. u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani, najmanje jedan od njih mora imati potvrdu nadležnog tijela o znanju hrvatskog jezika,

8. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela države čiji je državljanin (ne starije od 3 mjeseca),

9. program vođenja poslova leasing društva iz članka 9. ovoga Pravilnika za predloženo mandatno razdoblje,

10. ispunjeni Upitnik iz Priloga 2. ovoga Pravilnika,

11. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,

12. dodatna dokumentacija na zahtjev Agencije.

(2) Sve strane isprave koje se dostavljaju sukladno ovom Pravilniku moraju biti prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stavka 1. točaka 1., 2. i 5. ovoga članka dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

(3) Kada se ista osoba ponovno imenuje za člana uprave leasing društva zahtjevu nije potrebno priložiti dokumente navedene pod točkama 2., 3., 4., 5., 6. i 8. iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Osim dokumenata iz stavka 1. ovoga članka, zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se može potvrditi dobar ugled, stručna znanja, sposobnost i iskustvo kandidata.

(5) Agencija može od podnositelja zahtjeva ili od leasing društva zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava propisane uvjete.

Članak 4.

Članak 9. Pravilnika, mijenja se i glasi:

(1) Program vođenja poslova leasing društva za predloženo mandatno razdoblje (članak 35. stavak 7. Zakona), dostavlja se Agenciji u elektroničkom obliku u PDF formatu na odgovarajućem trajnom mediju i mora sadržavati:

– kratak opis stanja u leasing društvu te organizacijsku shemu društva s brojem zaposlenih po organizacijskim jedinicama (u mjeri u kojoj su relevantni podaci dostupni kandidatu),

– opis okruženja u kojem leasing društvo posluje i njegov položaj u odnosu na cijelu leasing industriju u kojem posluje, kao i u odnosu na konkurenciju (poželjno je navesti uočene prednosti, ali i uočene slabosti u odnosu na usporedive grupe),

– detaljan opis planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju (po mogućnosti navesti planiranu dinamiku realizacije) uključivši planirane značajne promjene u odnosu na postojeće stanje,

– projekcije financijskih izvještaja i izvještaja o izračunu kapitala leasing društva za predloženo mandatno razdoblje, koje trebaju biti izrađene na propisanim obrascima (obrasci su dostupni na službenoj WEB stranici Agencije),

– opis pretpostavki i činjenica koje su uzete u obzir prilikom izrade programa i projekcija iz prethodne alineje,

– detaljan opis aktivnosti koje će biti podrška planiranim osnovnim aktivnostima, a sve s ciljem kvalitetnog prepoznavanja, mjerenja i upravljanja svim rizicima koji iz poduzetih aktivnosti mogu proizići, opis sustava upravljanja rizicima (strategije, politike, postupke, mjere upravljanja rizicima, tehnike mjerenja rizika i podjele odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima) te opis aktivnosti kojima će se poboljšati postojeće stanje u leasing društvu,

– opis predviđenog postupanja prilikom donošenja odluka, te razgraničenja ovlasti među članovima uprave leasing društva s istaknutim promjenama u odnosu na postojeće stanje,

– opis predviđene politike sprječavanja sukoba interesa,

– plan predviđenog postupanja za slučaj insolventnosti leasing društva,

– opis mehanizama unutarnjih kontrola: funkcije interne revizije, funkcije upravljanja rizicima te ako je uspostavljena, funkcije usklađenosti s relevantnim propisima,

– pregled nadzornih mjera koje je Agencija eventualno naložila te postupanje po istima,

– opis plana izdvajanja poslovnih procesa na treće osobe (ako takav plan postoji),

– u zaključku sažeto sve navedeno pod prethodnim točkama.

(2) Pri izradi programa iz stavka 1. ovoga članka kandidat za člana uprave dužan je posebno detaljno razraditi točke iz programa vođenja poslova koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovu djelokrugu budućeg rada i odgovornosti.

Članak 5.

Članak 10. stavka 3. mijenja se i glasi:

(3) Agencija provodi procjenjivanje sposobnosti i stručnosti kandidata koji predstavlja program vođenja poslova leasing društva, vodeći osobito računa o:

a) stručnom znanju i kvaliteti predstavljanja programa,

b) poznavanju propisa koji se primjenjuju na poslovanje leasing društva i leasing tržišta,

c) poznavanju rizika i načina upravljanja rizicima kojima je izloženo leasing društvo,

d) poznavanju vizije, strategije i ciljeva te poslovnih procesa leasing društva,

e) poznavanju mehanizama unutarnje kontrole,

f) poznavanju poslovanja leasing društva i poznavanju financijskog i gospodarskog okruženja.

Članak 6.

U članku 12. Pravilnika, mijenja se stavak 3. i glasi:

(3) Zahtjev i Upitnik potpisuje kandidat za člana uprave, a potpis na Upitniku mora biti javnobilježnički ovjeren.

Članak 7.

U članku 13. mijenja se stavak 2. i glasi:

(2) Agencija će prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave uzeti u obzir sve elemente koji mogu utjecati na procjenu ispunjava li kandidat postavljene uvjete, a u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja leasing društva.

Članak 8.

Članak 15. Pravilnika mijenja se i glasi:

(1) Pored uvjeta iz članka 40. Zakona za članove nadzornog odbora leasing društva i uvjeta za članove nadzornog odbora propisanih Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15) i drugih propisa koji se primjenjuju na članove nadzornog odbora trgovačkih društava, na odgovarajući način, primjenjuju se i odredbe članka 4., članka 5. stavka 2. i 3. i članka 6. ovog Pravilnika.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u odnosu na odgovarajuću primjenu odredaba članka 4. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, jedan član nadzornog odbora leasing društva koji svojim relevantnim iskustvom i dosadašnjim radom u nadzornom odboru leasing društva može dokazati da ispunjava uvjete iz članka 40. stavak 1. Zakona, ne mora imati ispunjavati uvjet iz članka 4. stavka 1. Pravilnika.

Članak 9.

U članku 17. mijenja se stavak 1. i glasi.

(1) Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za člana nadzornog odbora, leasing društvo je dužno, najkasnije u roku od 8 dana prije donošenja odluke o izboru odnosno imenovanju, dostaviti Agenciji izjavu osobe predložene za izbor odnosno imenovanje za člana nadzornog odbora leasing društva prema Prilogu 3. ovoga Pravilnika, na kojoj je potpis kandidata ovjeren po javnom bilježniku. Ako je izjava sastavljena na stranom jeziku, Agenciji se izjava dostavlja i u prijevodu na hrvatski jezik po ovlaštenom predvoditelju za strani jezik. Izjavi je potrebno priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta za člana nadzornog odbora leasing društva: potvrde poslodavaca o stečenom radnom iskustvu, ovjerenu presliku diplome, životopis, uvjerenje iz članka 8. stavka 1. točke 9. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

U Prilogu 1. naziva ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANA UPRAVE LEASING DRUŠTVA točka pod j), briše se.

Članak 11.

U Prilogu 2. pod nazivom UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE LEASING DRUŠTVA, tekst koji glasi: »(podaci dani u Upitniku su poslovna tajna Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga)«, briše se.

Članak 12.

U Prilogu 2. pod nazivom UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE LEASING DRUŠTVA, točke 10. i 11. mijenjaju se i glase:

10. Je li od strane nadležnih tijela zaduženih za nadzor leasing društava ili drugih financijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i primjerenost (fit & proper test)?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka:

11. Je li Vam neko od tijela nadležnih tijela za nadzor leasing društava ili od drugih financijskih institucija već uskratilo ili oduzelo suglasnost/odobrenje za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanje djelatnosti na dotičnom području?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka:

Članak 13.

U Prilogu 2. pod nazivom UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE LEASING DRUŠTVA, točke 11. i 12. postaju točke 12. i 13.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-05/02

Urbroj: 326-01-550-552-17-1

Zagreb, 14. srpnja 2017.

Zamjenik
predsjednika Upravnog vijeća
Mario Radaković, v. r.