Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi

NN 72/2017 (21.7.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1757

Na temelju članka članka 18. stavka 2. i članka 25. stavka 3. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 141/2013, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. srpnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U LEASING DRUŠTVU I DRUGOJ PRAVNOJ OSOBI

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi (»Narodne novine« br. 20/14, dalje: Pravilnik) u članku 2. stavku 1. mijenja se točka i) koja glasi:

i) kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost drugog nadležnog tijela iz Republike Hrvatske, druge države članice ili treće države o namjeravanom stjecanju na poseban zahtjev Agencije kada to ocijeni primjerenim i nužnim tražiti ovisno o okolnostima pojedinog stjecanja,

U članku 2. stavku 2. točka a) Pravilnika, mijenja se i glasi:

a) ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putovnice, a za stranog državljanina presliku putne isprave, dozvole boravka ili druge isprave kojom se dokazuje identitet stranog državljanina u skladu s odredbama Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011, 74/2013);

U članku 2. stavak 3. Pravilnika, mijenja se i glasi:

(3) Strane isprave iz ovog članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stavka 1. točke a) i i) ovoga članka i iz stavka 2. točke c) ovoga članka dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine). U pravilu, dokumentacija iz stavka 1. točke d) i e) se dostavlja u elektroničkom obliku u PDF formatu na trajnom mediju i u običnom prijevodu. U slučaju da Agencija ocijeni potrebnim, od podnositelja zahtjeva će posebnim zahtjevom zatražiti dostavu dokumentacije iz stavka 1. točke d) i e) u izvorniku i u prijevodu po ovlaštenom sudskom tumaču za strani jezik.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-05/03

Urbroj: 326-01-550-552-17-1

Zagreb, 14. srpnja 2017.

Zamjenik
predsjednika Upravnog Vijeća
Mario Radaković, v. r.