Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN 72/2017 (21.7.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1758

Na temelju odredbi članka 76. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 141/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. srpnja 2017. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU TE NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE REDOVITIH IZVJEŠĆA LEASING DRUŠTAVA I IZVJEŠĆA NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 57/16) članak 3. mijenja se i glasi:

1) Leasing društva su dužna redovito izvješćivati Agenciju o sljedećim činjenicama i okolnostima:

1. upisu i promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar, dostavljanjem prijave s prilozima uz prijavu, odnosno zahtjeva sa svim prilozima u roku od pet dana od dana dostave registarskom sudu s vidljivim podatkom o datumu predaje te dokumentacije registarskom sudu, osim za upise i promjene podataka koji se upisuju u sudski registar u vezi s podružnicama,

2. sazivu skupštine dostavljanjem poziva na skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluka najmanje sedam dana prije održavanja skupštine, a nakon održane skupštine dostavljanjem zapisnika o svim odlukama prihvaćenim na skupštini u roku od osam dana od dana održavanja skupštine, s pročišćenim tekstom osnivačkog akta, kad je to primjenjivo,

– u slučaju kada se svi članovi društva s ograničenom odgovornošću, u pisanom obliku dogovore o odluci koju treba donijeti ili izjave da su suglasni s time da se o njoj glasuje pisanim putem, dostavljanjem prijedloga odluke najmanje sedam dana prije predviđenog dana njezinog donošenja i donesene odluke u roku od osam dana od dana donošenja odluke,

– u slučaju kada sve poslovne udjele u društvu drži samo jedan član ili uz njega i društvo, dostavljanjem prijedloga odluka najmanje sedam dana prije predviđenog dana njezinog donošenja i potpisanog zapisnika o donesenoj odluci u roku od osam dana od dana sastavljanja zapisnika.

3. imateljima dionica leasing društva (osobni podaci i prebivalište za fizičke osobe, a tvrtku i sjedište za pravne osobe), dostavljanjem pisane obavijesti s podacima o stanju na računima vrijednosnih papira pojedinog imatelja dionica navodeći podatke o nominalnom iznosu i postotku udjela u glasačkim pravima odnosno temeljnom kapitalu leasing društva, u roku od osam dana nakon isteka svakog tromjesečja, u kojoj su istaknute eventualne promjene imatelja dionica u odnosu na podatke iz prethodne obavijesti,

4. provedenom stjecanju, odnosno izmjeni kvalificiranih udjela iz članka 16. Zakona, dostavljanjem pisane obavijesti o stjecanju odnosno izmjeni kvalificiranih udjela (osobni podaci i prebivalište za fizičke osobe, a tvrtku i sjedište za pravne osobe) navodeći podatke o nominalnom iznosu i postotku udjela u glasačkim pravima odnosno temeljnom kapitalu leasing društva kao i o stjecanju manjem od 10%, ako je omogućeno ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje leasing društvom, s priloženim ugovorom ili drugom ispravom o pravnom poslu stjecanja, u roku od osam dana od dana sklapanja pravnog posla stjecanja udjela,

5. ulaganjima na temelju kojih je leasing društvo neizravno ili izravno steklo kvalificirani udio u drugoj pravnoj osobi kao i o svakom daljnjem ulaganju u tu pravnu osobu, dostavljanjem pisane obavijesti o provedenom stjecanju odnosno izmjeni kvalificiranih udjela s osnovnim registarskim podacima pravne osobe i navodeći podatke o nominalnom iznosu i postotku udjela u glasačkim pravima odnosno temeljnom kapitalu pravne osobe, s priloženim ugovorom ili drugom ispravom o pravnom poslu stjecanja, odnosno ulaganja, u roku od osam dana od dana sklapanja pravnog posla stjecanja, odnosno ulaganja,

6. ako leasing društvo namjerava prodati ili na drugi način otuđiti udjel u drugoj pravnoj osobi za čije stjecanje je dobilo suglasnost Agencije, ili namjerava smanjiti udjel ispod granica određenih Zakonom, o svojoj namjeri dužno je pisanim putem obavijestiti Agenciju, dostavljanjem izvješća o načinu otuđenja, visini udjela koje namjerava otpustiti i osobi koja stječe te dionice odnosno poslovne udjele, najkasnije u roku osam dana prije sklapanja pravnog posla prodaje odnosno drugog načina otuđenja.

7. upisu i promjenama članova leasing društva i njihovih poslovnih udjela, dostavljanjem popisa članova leasing društva u kojem su navedeni zakonom propisani podaci istodobno s dostavljanjem toga popisa registarskom sudu,

8. planiranom otvaranju, preseljenju, zatvaranju ili privremenom prestanku podružnice ili predstavništva, dostavljanjem sažetog izvješća koje sadrži osnovne podatke o planiranim promjenama za sljedeću godinu kao i o realiziranim promjenama za proteklu godinu, najkasnije do 31. siječnja,

9. organizacijskim promjenama u leasing društvu (npr. o organizacijskom ustroju, posebice ustroju mehanizama unutarnjih kontrola s podacima o imenovanju odnosno razrješenju osoba kao nositelja funkcija upravljanja rizicima, interne revizije i usklađenosti, ako je primjenjivo i dr.), u roku od osam dana od dana nastanka promjene,

10. promjenama u strukturi kapitala dostavljanjem odluke leasing društva o promjeni strukture kapitala i rezervi, u roku od osam dana od dana donošenja odluke,

11. prestanku obavljanja pojedinih poslova leasinga, za koje je leasing društvo dobilo odobrenje Agencije, dostavljanjem odluke leasing društva o prestanku obavljanja pojedinih poslova leasinga, u roku od osam dana od dana donošenja odluke leasing društva,

12. prestanku funkcija člana uprave, prokuriste i člana nadzornog odbora prije isteka razdoblja na koja su imenovani dostavljanjem odluke o opozivu, ili obavijesti o primljenoj ostavci u roku od osam dana od donošenja odluke odnosno primljene obavijesti o ostavci,

2) U slučaju kada se radi o obvezi leasing društva iz članka 74. stavka 9. Zakona o obavještavanju Agencije izboru revizorskog društva, ta se obveza smatra ispunjenom ako je odluka o izboru revizora dostavljena u okviru odluka iz stavka 1. točke 2. ovoga članka u roku od osam dana od dana donošenja te odluke.

3) Ako se radi o obavještavanju Agencije o činjenicama i okolnostima iz stavka 1. ovoga članka Pravilnika koja su predmet odlučivanja iz nadležnosti skupštini ili donošenja tih odluka izvan skupštine, leasing društvo nije dužno posebno dostavljati propisane obavijesti i odluke ako su iste dostavljene u okviru postupanja prema odredbi stavka 1. točke 2. ovoga članka.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-05/04

Urbroj: 326-01-550-552-17-1

Zagreb, 14. srpnja 2017.

Zamjenik
predsjednika Upravnog vijeća
Mario Radaković, v. r.