Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 73/2017 (26.7.2017.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave

HRVATSKI SABOR

1766

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. srpnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/17-01/69

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 19. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/96., 92/01., 44/06., 58/06., 69/07., 38/09. i 100/16.) u članku 8.e stavku 1. iza riječi: »ime i prezime« dodaju se riječi: »i osobni identifikacijski broj«.

Iza članka 1. dodaje se članak 1. a koji glasi:

»Članak 1. a

U članku 63. stavku 2. riječi: »jedinstveni matični« zamjenjuju se riječima: »osobni identifikacijski«.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/102

Zagreb, 14. srpnja 2017.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.