Zakon o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata

NN 73/2017 (26.7.2017.), Zakon o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata

HRVATSKI SABOR

1768

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. srpnja 2017.

Klasa: 011-01/17-01/67

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 19. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

U Zakonu o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 19/14.) u članku 3. stavku 2. točki 5. riječi: »Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata« zamjenjuju se riječima: »Agencija za ugljikovodike«.

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. podstavku 2. riječ: »ravnatelja« zamjenjuje se riječima: »predsjednika Uprave«.

U stavku 2. riječ: »ravnatelj« zamjenjuje se riječima: »predsjednik Uprave«.

Članak 3.

Članci 18. do 25. brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

U roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ravnatelj Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata poduzet će radnje potrebne za provedbu pripajanja Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata Agenciji za ugljikovodike u sudskom registru.

Članak 5.

(1) Uredbu o pojedinim pitanjima u vezi djelatnosti Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 64/09.) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, odnosno unosa, prosječne dnevne potrošnje i količina zaliha nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 132/14.) ministar nadležan za energetiku će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/101

Zagreb, 14. srpnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.