Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju agencije za ugljikovodike

NN 73/2017 (26.7.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju agencije za ugljikovodike

HRVATSKI SABOR

1769

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. srpnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/17-01/71

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 19. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE

Članak 1.

U Zakonu o osnivanju Agencije za ugljikovodike (»Narodne novine«, br. 14/14.) u članku 1. riječi: »Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika« zamjenjuju se riječima: »zakonima kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, tržište nafte i naftnih derivata«.

Članak 2.

U članku 2. iza riječi: »ugljikovodika« dodaje se zarez i riječi: »te tržište nafte i naftnih derivata.«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. riječ: »rudarstvo« zamjenjuje se riječju: »energetiku«.

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnost Agencije obuhvaća sustavnu operativnu podršku nadležnim tijelima u poslovima vezanim za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, kao i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama, te u poslovima osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata.

(2) U okviru svoje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, a prilikom sustavne operativne podrške nadležnim tijelima u poslovima vezanim za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, kao i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama, Agencija obavlja sljedeće poslove:

1. priprema i organizira prezentacije te ažurira, vodi i organizira sobu s geološkim i geofizičkim podacima, kao i podacima o bušotinama (tzv. data room) u cilju upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim i geotermalnim potencijalima određenih područja Republike Hrvatske

2. sukladno odredbama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika daje prijedloge ministarstvu nadležnom za energetiku za donošenje odluke o provođenju javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika za odabir najboljeg ponuditelja za izdavanje dozvole i sklapanje ugovora, te sudjeluje u provedbi javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u svrhu izdavanja dozvole i sklapanja ugovora

3. utvrđuje troškove za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ishođenje tehničke dokumentacije u istražnom prostoru i na eksploatacijskom polju

4. osigurava uvjete za učinkovito izvršavanje prava i obveza investitora na temelju izdanih dozvola i sklopljenih ugovora

5. prati trendove i međunarodne standarde u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

6. prati i kontrolira investitora u izvršavanju svih preuzetih obveza sukladno dozvoli i ugovoru koji je sklopio s Vladom Republike Hrvatske te obavještava nadležna tijela o uočenim nepravilnostima

7. operativno prati plaćanja ugovorene naknade i troškove po ugovoru u svrhu povrata troškova, a što je jedan od ulaznih parametara prilikom izračuna dijela naknade kada je riječ o podjeli ugljikovodika

8. izrađuje izvješća o izvršavanju obveza investitora na temelju izdanih dozvola i sklopljenih ugovora

9. pruža pomoć investitoru te vodi koordinaciju između investitora i nadležnih državnih tijela vezano za izvršavanje obveza investitora na temelju izdanih dozvola i sklopljenih ugovora

10. daje podršku investitoru u postupcima ishođenja svih potrebnih dokumenata i/ili isprava potrebnih za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, a sukladno posebnim propisima i ugovoru sklopljenom između Vlade Republike Hrvatske i investitora temeljem Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 94/13. i 14/14.)

11. pruža pomoć investitoru u svrhu rješavanja imovin­sko-pravnih odnosa za zemljišne čestice unutar istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja

12. podnosi izvješća Europskoj komisiji o svim općim poteškoćama s kojima se susreću investitori prilikom pristupa ili provođenja aktivnosti traženja provođenja aktivnosti istraživanja i/ili eksploatacije ugljikovodika u trećim zemljama na koje im bude ukazano uz poštivanje poslovne tajne

13. sudjeluje u podnošenju svih izvješća i obavijesti tijelima Europske unije sukladno primjenjivim propisima i pravnoj stečevini Europske unije

14. vodi registar ugovora u koji unosi osnovne podatke o svim sklopljenim ugovorima, a za čije vođenje Agencija ima javnu ovlast

15. sukladno odredbama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 94/13. i 14/14.) kontrolira izvješća koja su investitori dužni dostaviti prilikom trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama, poduzima potrebne korektivne mjere, odobrava privremeni plan postupanja nakon zatvaranja podzemnog skladišta te je odgovorna za praćenje, izvješćivanje i korektivne mjere nakon zatvaranja podzemnog skladišta

16. pruža administrativnu i stručnu podršku ministarstvu nadležnom za energetiku prilikom razvoja i realizacije projekata istraživanja i eksploatacije ugljikovodika.

(3) U okviru svoje djelatnosti iz stavka. 1 ovoga članka, a prilikom osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, Agencija obavlja sljedeće poslove:

1. trgovinu na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

2. kupnju i prodaju nafte i naftnih derivata u svrhu formiranja i zanavljanja zaliha

3. puštanje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište u slučaju poremećaja opskrbe

4. organizaciju, nadzor i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata

5. utvrđivanje uvjeta za skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

6. skladištenje naftnih derivata

7. skladištenje i/ili nadzor obveznih zaliha naftnih derivata drugih država koje se sukladno međudržavnim sporazumima i/ili direktivama Europske unije čuvaju na državnom području Republike Hrvatske

8. kupnju i/ili gradnju spremnika, pripadajućih lučkih i kopnenih postrojenja i instalacija te upravljanje njima

9. nadzor količine i kvalitete nafte, naftnih derivata i usluga

10. prikupljanje i obrada podataka o stanju i prometu komercijalnih, operativnih i obveznih zaliha nafte, odnosno naftnih derivata

11. suradnju s ministarstvima i nadležnim inspekcijama sukladno posebnim propisima

12. provedbu međudržavnih ugovora i sporazuma

13. suradnju s domaćim i inozemnim energetskim tijelima i/ili subjektima.

(4) Osim poslova definiranih u stavcima 2. i 3. ovoga članka Agencija obavlja i druge poslove u skladu s ovim Zakonom i drugim posebnim propisima iz područja djelatnosti Agencije.

(5) U obavljanju poslova iz stavka 2. ovoga članka Agencija će u suradnji s ministarstvom nadležnim za energetiku osigurati zajedničku informatičku platformu.«.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija je ovlaštena za ažurno prikupljanje i pripremu dokumentacije koja će se prezentirati potencijalnim investitorima radi njihova upoznavanja s ugljikovodičnim i geotermalnim potencijalima određenih područja Republike Hrvatske.

(2) U praćenju izvršenja aktivnosti prilikom izvođenja istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, odnosno gradnjom i uporabom eksploatacijskih objekata i postrojenja sukladno izdanoj dozvoli, sklopljenom ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i investitora, odredbama ovoga Zakona i odredbama drugih posebnih propisa kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, Agencija surađuje s nadležnim državnim tijelima u okviru njihove nadležnosti.

(3) Agencija je ovlaštena u svako doba za vrijeme trajanja dozvole i ugovora sklopljenog između investitora i Vlade Republike Hrvatske, zatražiti bilo koje podatke i/ili informacije od investitora vezane za ispunjenje obveza u skladu s uvjetima izdane dozvole i odredbama sklopljenog ugovora, sukladno odredbama ovoga Zakona i drugih posebnih propisa kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika. U svrhu praćenja i kontrole izvršavanja ugovora koji je investitor sklopio s Vladom Republike Hrvatske i kontrole troškova Agencija je ovlaštena od investitora zahtijevati uvid u svu dokumentaciju te joj je investitor isto dužan omogućiti.

(4) Agencija je ovlaštena formirati, održavati i prodavati obvezne zalihe nafte.

(5) Skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata u objektima u vlasništvu Agencije te upravljanje ovim objektima Agencija može povjeriti energetskom subjektu s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj, specijaliziranom za obavljanje navedenih poslova.

(6) Vlada Republike Hrvatske može zadužiti Agenciju da osigura i dugoročne zalihe naftnih derivata za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te zalihe naftnih derivata koje se formiraju sukladno zakonu kojim se reguliraju strateške robne zalihe.

(7) Količinu i strukturu zaliha iz stavka 6. ovoga članka, te dinamiku formiranja zaliha Vlada Republike Hrvatske utvrđuje odlukom na prijedlog ministarstva nadležnog za obranu, tijela nadležnog za strateške robne zalihe u cjelini i Agencije. Svi podaci o zalihama određuju se kao klasificirani i zahtijevaju primjenu mjera informacijske sigurnosti, sukladno posebnim propisima.«.

Članak 6.

Članci 6. i 7. brišu se.

Članak 7.

U članku 10. stavku 1. riječ: »osam« zamjenjuje se riječju: »pet«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Predsjednik Upravnog vijeća je državni dužnosnik iz središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove energetike.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Članove Upravnog vijeća čine državni dužnosnici središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove: financija, zaštite okoliša, gospodarstva i prostornog uređenja.«.

U stavku 4. riječ: »rudarstvo« zamjenjuje se riječju: »energetiku«.

Članak 8.

Članak 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva za obavljanje poslova Agencije iz članka 4. ovoga Zakona osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske i iz drugih izvora kao što su pomoći ili donacije koje Agencija primi od međudržavnih organizacija i od tijela i fondova Europske unije radi unapređenja stručne ili tehničke razine djelatnosti i slično.«.

Članak 9.

U članku 16. stavku 1. riječ: »rudarstvo« zamjenjuje se riječju: »energetiku«.

U stavku 2. riječ: »rudarstvo« zamjenjuje se riječju: »energetiku«.

U stavku 3. riječ: »rudarstvo« zamjenjuje se riječju: »energetiku«.

Članak 10.

U članku 18. stavku 2. riječi: »zamjenika ministra« zamjenjuju se riječima: »državnog tajnika«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike poduzet će radnje potrebne za provedbu pripajanja Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata Agenciji za ugljikovodike u sudskom registru u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Danom upisa pripajanja iz stavka 1. ovoga članka prestaje mandat ravnatelju, predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata.

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, zaposlenici Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni te zadržavaju stečena prava iz radnog odnosa do sklapanja novih ugovora o radu u skladu s općim aktima Agencije za ugljikovodike.

(4) Plaće i druga materijalna prava preuzetim zaposlenicima iz stavka 3. ovoga članka isplaćuju se na teret sredstava Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte do prestanka njezina rada.

Članak 12.

(1) Danom upisa pripajanja iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona, Agencija za ugljikovodike od Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata preuzima zaposlene, svu uredsku i drugu opremu, sredstva za rad, prava i obveze te financijska sredstva.

(2) Danom upisa pripajanja, Agencija za ugljikovodike preuzima zaposlenike zatečene u radnom odnosu u Hrvatskoj agenciji za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, a koji s danom preuzimanja postaju zaposlenici Agencije za ugljikovodike.

(3) Do dana upisa pripajanja iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona ostaju na snazi Statut i drugi opći akti Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(4) Upravno vijeće Agencije za ugljikovodike uskladit će Statut i druge opće akte Agencije za ugljikovodike s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za energetiku, imenovat će Upravno vijeće Agencije za ugljikovodike u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/100

Zagreb, 14. srpnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.