Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

NN 73/2017 (26.7.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Ministarstvo poljoprivrede

1774

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE INVESTICIJA U VINARIJE I MARKETING VINA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA
2014. – 2018.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina (»Narodne novine«, br. 49/2015 i 23/2016) u članku 3. stavku 1. iza podstavka 13. dodaju se podstavci 14., 15. i 16. koji glase:

»'Operacija' je aktivnost ili skup aktivnosti koje su uključene u projekt.

'Početak aktivnosti' u smislu ispunjavanja kriterija prihvatljivosti odnosi se na početak obavljanja aktivnosti projekta koje je započeto nakon datuma zaprimanja Odluke o odobrenju projekta odnosno označava prvu preuzetu obvezu kojom se naručuju dobra ili usluge ili nastajanje druge obveze na temelju koje je ulaganje nepovratna obveza (naručivanje, kupnja, izgradnja, plaćanje, preuzimanje kredita).

'Završetak aktivnosti' u smislu ispunjavanja kriterija prihvatljivosti odnosi se na završetak aktivnosti projekta te označava kraj izvršenja preuzetih obveza unutar razdoblja trajanja provedbe projekta u kojem se nastali troškovi mogu smatrati prihvatljivim, odnosno do datuma roka podnošenja Zahtjeva za isplatu sa svim dokazima koji ukazuju da je aktivnost provedena te u potpunosti plaćena i fizički završena.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Investicija u okviru provedbe Nacionalnog programa su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Potpora se odobrava za operacije i aktivnosti koje su u Planu aktivnosti jasno definirane, sadrže opis ulagačkih aktivnosti i obuhvaćaju procjenu troška.

(2) Učinkovita provedba operacije mora biti osigurana jamstvom da korisnici imaju pristup tehničkim i financijskim resursima.

(3) Potpora se ne odobrava poduzećima u poteškoćama u smislu smjernica Zajednice o državnim potporama za spašavanje i restrukturiranje tvrtki u poteškoćama (SLC 244/2, 1. 10. 2004.; str. 2.).«

Članak 4.

Naslov Poglavlja IV. mijenja se i glasi: »IV. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI«

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Prihvatljivi troškovi aktivnosti za mjeru Investicija su:

a) Izgradnja, stjecanje, iznajmljivanje ili poboljšanje nepokretne imovine;

b) Kupnja ili zakup novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti;

c) Opći troškovi povezani s izdacima iz točaka a) i b), a osobito naknade arhitektima i inženjerima i naknade za savjetovanje te studije izvedivosti;

d) Kupnja ili razvoj računalnih softvera i kupnja patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova.

(2) Studije izvedivosti iz točke c) stavka 1. ovoga članka ostaju prihvatljivi izdaci i kada, na temelju njihova rezultata, nema izdataka iz točaka a) i b).

(3) Troškovi povezani s ugovorom o zakupu osim onih iz točaka a) i b) stavka 1. ovoga članka, a osobito marža najmodavca, troškovi refundacija kamata, režijski troškovi i pristojbe nisu prihvatljivi izdaci.

(4) Sve aktivnosti koje su provedene prije podnošenja prijave i zaprimanja Odluke o odobrenju projekta neće se sufinancirati.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka opći troškovi nastali u pripremi projektne dokumentacije mogu biti prihvatljivi ukoliko su nastali u tekućoj godini prije podnošenja prijave, najviše do 10% vrijednosti prihvatljivog iznosa ulaganja bez općih troškova (najviše EUR 5.000) kada je u pitanju izgradnja/rekonstrukcija ili najviše 2% prihvatljivog iznosa ulaganja bez općih troškova (najviše EUR 3.000) u slučaju ulaganja u opremanje.

(6) U slučajevima kada su u projektu sadržani opći troškovi koji se odnose i na izgradnju/rekonstrukciju i na opremanje, ukupna vrijednost prihvatljivog općeg troška ne može iznositi više od 5.000,00 EUR.

(7) Lista prihvatljivih troškova tiskana je u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.«

Članak 6.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Neprihvatljivim troškovima smatraju se:

– troškovi redovitog održavanja i amortizacije opreme, zgrada i postrojenja,

– PDV (kod Podnositelja/Korisnika koji su u sustavu PDV-a),

– sredstva izdvojena za buduće gubitke ili dugovanja,

– bankovni troškovi, bankovne kamate i premije osiguranja,

– kamate na dugovanja,

– troškovi gubitka na tečaju valute,

– plaćanja u gotovini,

– plaćanja putem robne razmjene uključujući i kompenzaciju,

– administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika,

– troškovi koji nisu sastavni dio projekta,

– nepredviđeni troškovi,

– troškovi vlastitog rada,

– troškovi nabave rabljenih strojeva i opreme,

– troškovi kupnje rezervnih dijelova, popravaka i servisiranja

– troškovi povezani s ugovorom o zakupu osim onih iz točaka a) i b) stavka 1. članka 8. ovoga Pravilnika, a osobito marža najmodavca, troškovi refundacija kamata, režijski troškovi i pristojbe nisu prihvatljivi izdaci.«

Članak 7.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) U Planu aktivnosti Podnositelj mora jasno definirati operacije i aktivnosti ulaganja na kojima se temelje, opisati ulagačke aktivnosti s obuhvaćenom procjenom troška, opisati dosljednost predloženih strategija i predloženih ciljeva te njihov moguć utjecaj i uspjeh u pogledu poboljšanja cjelokupnih rezultata objekta za preradu ili prodaju i njihove prilagodbe zahtjevima tržišta, kao i povećanja njihove konkurentnosti.

(2) Plan aktivnosti treba biti izrađen u skladu s predloškom i pojašnjenjima objavljenim uz Natječaj na internetskim stranicama Agencije za plaćanja, a na način da iz njega bude vidljivo da će biti zadovoljeni ciljevi iz Nacionalnog programa.«

Članak 8.

U članku 19. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, izmjene odobrenog ulaganja u mjeri Investicija koje ne dovode u pitanje provedbu projekta i iznose manje od 5% vrijednosti po odobrenom trošku nije potrebno prijavljivati.«

Članak 9.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz programa Korisniku se isplaćuju na temelju podnijetog Zahtjeva za isplatu predujma, Zahtjeva za isplatu po završenoj aktivnosti i/ili Zahtjeva za isplatu po završetku svih aktivnosti.«

Članak 10.

U članku 22. stavci 4., 6., 9. i 14. mijenjaju se glase:

»(4) Uz Zahtjev za isplatu predujma Korisnik je dužan dostaviti odgovarajuće i valjano jamstvo u protuvrijednosti od 100% iznosa zatraženog predujma.

(6) Korisniku se može isplatiti predujam do najviše 80% vrijednosti odobrene potpore navedene u Odluci o odobrenju projekta.

(9) Sredstva isplaćenog predujma za provedbu odobrenog projekta namjenska su i Korisnik ih je dužan iskoristiti za provedbu odobrenih aktivnosti navedenih u Odluci o odobrenju projekta u roku važenja Odluke o odobrenju projekta, a iznimno u slučaju iz članka 19. i vezano uz primjenu članka 17. stavka 2. točke d) ovoga Pravilnika, do kraja druge financijske godine nakon dana isplate predujma sukladno članku 26. provedbene Uredbe Komisije (EZ) br. 2016/1150.

(14) Jamstvo iz stavka 4. ovoga članka, biti će oslobođeno i vraćeno Korisniku po zaprimanju Zahtjeva za oslobađanje jamstva i po prihvaćanju opravdanosti odobrenih ulaganja iz stavaka 10. i 12. ovoga članka i članka 27. Uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 te nakon što Agencija za plaćanja utvrdi da iznos stvarnih izdataka povezanih s ulaganjem premašuje iznos predujma.«

Članak 11.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za isplatu po završenoj aktivnosti Korisnik je dužan najaviti Agenciji za plaćanja u roku od trideset dana prije njegovog podnošenja na obrascu koji se objavljuje na internetskim stranicama Agencije za plaćanja, dostavom preporučene pošte ili dostavom elektronskim putem na e-mail Agencije za plaćanja: info@apprrr.hr. Aktivnost za koju se podnosi Zahtjev za isplatu, mora biti plaćena i završena sukladno kriterijima iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za isplatu po završetku svih aktivnosti iz članka 24. ovoga Pravilnika Korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja sukladno roku navedenom u Odluci o odobrenju projekta preporučeno s povratnicom, na propisanom obrascu dostupnom na internetskim stranicama Agencije za plaćanja. Zahtjev za isplatu po završenoj aktivnosti (u daljnjem tekstu: Zahtjev za isplatu) i Zahtjev za isplatu po završetku svih aktivnosti (u daljnjem tekstu: Zahtjev za isplatu) Korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja preporučeno s povratnicom na propisanom obrascu dostupnom na internetskim stranicama Agencije za plaćanja.

(3) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno odabranoj ponudi i Odluci o odobrenju projekta te dodatnu dokumentaciju na obrascima sukladno listi potrebne dokumentacije i pojašnjenjima za njihovo popunjavanje koji se objavljuju na internetskim stranicama Agencije za plaćanja, a priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti po planiranoj aktivnosti u Planu aktivnosti i utvrđenoj i odobrenoj po Odluci o odobrenju projekta.

(4) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obračunat će se:

– protuvrijednost u kunama prema mjesečnom tečaju Europske centralne banke (ECB) na dan 01. siječnja godine u kojoj je donesena odluka o odobrenju projekta sukladno članku 30. stavku 3. delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 907/2014. Internetska adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je:

http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.M.HRK.EUR.SP00.A

(5) Ukoliko je Zahtjev za isplatu nepotpun, Agencija za plaćanja zatražit će njegovu dopunu od Korisnika, te može na način sukladan članku 12. tražiti dostavu dopuna, ispravaka ili obrazloženja.

(6) Korisnik je dužan Zahtjev za isplatu dopuniti, ispraviti, obrazložiti, dostavom tražene dokumentacije preporučenom poštom u roku iz Zahtjeva za dopunu zahtjeva za isplatu.

(7) U slučajevima traženja dopuna, ispravka, obrazloženja datum dostave dokumentacije kojom se Zahtjev za isplatu dopunjuje, ispravlja ili pojašnjava, smatra se datumom zaprimanja potpunog Zahtjeva.

(8) Zahtjevi za isplatu obrađuju se prema redoslijedu zaprimanja potpunih zahtjeva.

(9) Korisniku se ne može po pojedinoj aktivnosti isplatiti potpora u iznosu višem od maksimalnog iznosa navedenoga u Odluci o odobrenju projekta za istu aktivnost.«

Članak 12.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Nakon provjere Zahtjeva za isplatu po završenoj aktivnosti ili Zahtjeva za isplatu po završetku svih aktivnosti i kontrole ispunjavanja uvjeta opravdanosti i prihvatljivosti provedenih aktivnosti ulaganja i/ili troškova Agencija za plaćanja će Korisniku izdati:

a) Odluku o isplati, ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.«

Članak 13.

U članku 26. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prilikom donošenja Odluke o isplati Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu potpore u odnosu na iznos potpore iz Odluke o odobrenju projekta ukoliko utvrdi da pojedine odobrene aktivnosti, ulaganja i/ili troškovi nisu provedeni ili na valjani način dokazani (plaćeni).«

Članak 14.

U članku 28. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučaju da Agencija za plaćanja utvrdi da pojedine odobrene aktivnosti, ulaganja i/ili troškovi nisu provedeni ili na valjani način dokazani (plaćeni) te da iznos potpore za preostali prihvatljivi dio ulaganja ne zadovoljava minimalni iznos iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja poništit će Odluku o odobrenju projekta.«

Članak 15.

Dosadašnji Prilog I. zamjenjuje se novim Prilogom I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/12-01/380
Urbroj: 525-07/0034-17-88
Zagreb, 20. srpnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

Lista prihvatljivih troškova za provedbu mjere
Investicija u vinarije i marketing vina
1. Izgradnja ili rekonstrukcija nepokretne imovine

1.1. Proizvodnja vina (od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina u podrumu)

GRAĐEVINSKI RADOVI (Radovi rušenja i rastavljanja, Pripremni radovi, Zemljani radovi, Betonski radovi, Armirano-betonski radovi, Montažerski radovi, Tesarski radovi, Zidarski radovi, Izolaterski radovi), OBRTNIČKI RADOVI (Krovopokrivački radovi, Limarski radovi, Stolarski radovi, Bravarski radovi, Staklarski radovi, Gips- -kar­tonski radovi, Podne i zidne obloge, Kamenarski radovi, Keramičarski radovi, Parketarski radovi, Soboslikarsko-ličilački radovi, Fasaderski radovi), INSTALATERSKI RADOVI (Elektroinstalacije, Instalacije vodovoda i kanalizacije, Strojarske instalacije), trošak prijevoza

1.1.1. regulacija temperature (rashlađivanje prostora, hladne sobe) trošak nabave,montaže i prijevoza rashladnih uređaja, trošak izgradnje izolacija/ventilacije

1.1.2. infrastruktura podruma (cjevovodi, cijevi, razne mreže (kisik, dušik, voda, SO2))

trošak građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova s troškovima prijevoza

1.2. Kontrola kvalitete

1.2.1. izgradnja laboratorija za kontrolu kvalitete proizvoda od grožđa i vina (izgradnja analitičkog laboratorija, uključujući za organska vina)

GRAĐEVINSKI RADOVI (Radovi rušenja i rastavljanja, Pripremni radovi, Zemljani radovi, Betonski radovi, Armirano-betonski radovi, Montažerski radovi, Tesarski radovi, Zidarski radovi, Izolaterski radovi), OBRTNIČKI RADOVI (Krovopokrivački radovi, Limarski radovi, Stolarski radovi, Bravarski radovi, Staklarski radovi, Gips- -kar­tonski radovi, Podne i zidne obloge, Kamenarski radovi, Keramičarski radovi, Parketarski radovi, Soboslikarsko-ličilački radovi, Fasaderski radovi), INSTALATERSKI RADOVI (Elektroinstalacije, Instalacije vodovoda i kanalizacije, Strojarske instalacije), trošak nabave opreme laboratorija osim potrošnog materijala, trošak prijevoza

1.3. Marketing vina i proizvoda od grožđa i vina

1.3.1. izgradnja prezentacijskih i prodajnih objekata (vinoteke, vinotočje/kušaonica*, izložbeni prostori, prodajni prostori, maloprodajne točke izvan gospodarstva na teritoriju RH, prodajne točke na gospodarstvu ali izvan proizvodnih jedinica) GRAĐEVINSKI RADOVI (Radovi rušenja i rastavljanja, Pripremni radovi, Zemljani radovi, Betonski radovi, Armirano-betonski radovi, Montažerski radovi, Tesarski radovi, Zidarski radovi, Izolaterski radovi), OBRTNIČKI RADOVI (Krovopokrivački radovi, Limarski radovi, Stolarski radovi, Bravarski radovi, Staklarski radovi, Gips-kartonski radovi, Podne i zidne obloge, Kamenarski radovi, Keramičarski radovi, Parketarski radovi, Soboslikarsko-ličilački radovi, Fasaderski radovi), INSTALATERSKI RADOVI (Elektroinstalacije, Instalacije vodovoda i kanalizacije, Strojarske instalacije), trošak prijevoza

*Vinotočje/Kušaonica sukladno Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 5/08., 46/08. – ispravak, 44/11. i 118/11.) i Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (»Narodne novine«, broj 82/2007, 82/2009, 75/2012, 69/2013 i 150/2014).

1.3.2. troškovi uspostave skladišta, logističkih centara i poslovnih ureda unutar RH i u drugim državama članicama

GRAĐEVINSKI RADOVI (Radovi rušenja i rastavljanja, Pripremni radovi, Zemljani radovi, Betonski radovi, Armirano-betonski radovi, Montažerski radovi, Tesarski radovi, Zidarski radovi, Izolaterski radovi), OBRTNIČKI RADOVI (Krovopokrivački radovi, Limarski radovi, Stolarski radovi, Bravarski radovi, Staklarski radovi, Gips- -kartonski radovi, Podne i zidne obloge, Kamenarski radovi, Keramičarski radovi, Parketarski radovi, Soboslikarsko-ličilački radovi, Fasaderski radovi), INSTALATERSKI RADOVI (Elektroinstalacije, Instalacije vodovoda i kanalizacije, Strojarske instalacije), proširenje/poboljšanje objekata u koje ne ulazi redovito održavanje, trošak prijevoza

1.4. Opći troškovi vezani uz aktivnosti od 1.1. do 1.3.

1.4.1. opći troškovi – naknade za arhitekte i inženjere, konzultacijske naknade (do 10% od ukupno prihvatljivog iznosa bez općih troškova, ali ne više od 5.000 €), studije o izvedivosti i troškovi izrade elaborata zaštite okoliša (do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja bez općih troškova, ali ne više od 3.000 €), stjecanje prava na patente i licence.

Napomena: Ukoliko su nastali u tekućoj godini prije podnošenja prijave.

2. Kupnja novih strojeva i opreme sa montažom i prijevozom, uključujući i računalne programe
2.1. Proizvodnja vina (od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina u podrumu)

2.1.1. nabava strojeva/opreme za preradu grožđa, pokretna tehnička oprema za transport, prijem i preradu grožđa, oprema za mjerenje i analizu grožđa, muljača, drobilica, strojevi i oprema za sortiranje, preša, drener (egouttoir), pumpa za kominu, prijenosnik (conveyor)

Napomena: Koriste se različiti nazivi koji ovise i o trgovačkim nazivima za pojedine dijelove linija za preradu grožđa (muljača, drobilica, strojevi i oprema za sortiranje, preša, drener (egouttoir), pumpa za kominu, prijenosnik (conveyor)), a uključuju stolove za prebiranje grožđa, trake za prijenos-transport (uključuje različite izvedbe transportera, pužni, tračni, vakumski), različiti oblici presa (vakumske, vezane s valjcima, mehaničke, pneumatske), prijenosnici uključuju prijenosnike za odvojenu kominu, kao i sustave za prijenos masulja/mošta od pumpe do spremnika

2.1.2. nabava opreme za fermentaciju masulja – oprema za tretiranje grožđa, spremnici za fermentaciju, tankovi za fermentaciju/pomoćni tankovi za vinifikaciju, posebni fermentacijski tankovi za proizvodnju crvenih vina sa opremom za potapanje komine, mikro-oksidacijska oprema
2.1.3. nabava opreme za kontrolu fermentacije – mjerne komponente, tehnologija za kontrolu fermentacije, instaliranje, cjevovodi (kod uvođenja spremnika i/ili instaliranja rashladnih stanica), oprema za odvajanje vina od vinskog taloga
2.1.4. nabava opreme za filtraciju, taloženje, bistrenje (filteri, zemljani filteri, opreme za taloženje i bistrenje mošta i vina (centrifugiranje), opreme za stabilizaciju vina tartaratima, ekstrakcija komine, oprema za prijenos (conveying) komine i vinskog taloga, pokretna tehnička oprema u proizvodnji vina

2.1.5. nabava opreme za kontrolu temperature, hladnjaci, oprema za kontrolu temperature u fermentaciji ili proizvodnji i skladištenju vina

Napomena: (termometri i termostati unutar i izvan posuda)

2.1.6. nabava strojeva i opreme za kretanje vina i tretiranje vina u podrumu strojevi i oprema (uključujući računalne programe koji se koriste u okviru prijevoza ili logistike sirovina i proizvoda unutar podruma ili skladišta) – pumpe za prijenos, posude i spremnici za rukovanje vinima, košare i žiro palete za rukovanje bocama viličari
2.1.7. nabava opreme za skladištenje, kupažiranje, čuvanje i starenje vina – bačve i tankovi za proizvodnju vina i njegovo skladištenje i starenje napravljeni od drva (osim barrique bačvi), betona, čelika, inoxa, plastike, obnova postrojenja za skladištenje vina (npr. obnova tankova kroz unutarnje oblaganje epoksidim ili nehrđajućim čelikom), samodrenažni tankovi, termo-regulirane kace, prijenosni čelični tankovi za starenje i odležavanje vina, plastične posude pojedinačne vrijednosti iznad 2.000,00 kn, oprema za skladištenje i čuvanje vina (uključujući paletne regale)
2.1.8. nabava tehnologije za proizvodnju pjenušavih vina (proizvodnja, skladištenje, punjenje i čuvanje) strojevi/oprema za proizvodnju, skladištenje, punjenje i čuvanje pjenušavog vina, oprema za trešenje vina (remuage Vins), disgorgement sustav za uklanjanje kvasca
2.1.9. nabava opreme za punjenje, etiketiranje i pakiranje – strojevi za čepljenje boca, dupli tankovi pokretna oprema za punjenje i držanje, uređaji za sterilizaciju (uključujući uređaje za punjenje i pranje bambola)
2.1.10. nabava programa za upravljanje podrumom (računala i njihovi programi za poboljšanje kvalitete u kretanju i preradi grožđa, proizvodnji vina i preradi i skladištenju sirovina i proizvoda); računalna oprema i pripadajući programi usmjereni na kontrolu tehnoloških procesa, opreme za preradu, skladištenje i rukovanje proizvodom; računalni programi za upravljanje podrumom
2.1.11. nabava strojeva i opreme za gospodarenje vodama u podrumu
2.1.12. podrumska infrastruktura, kompresori, električni transformatori, generatori
2.2. Kontrola kvalitete
2.2.1. nabava strojeva, opreme i programa koji se koriste za kontrolu kvalitete materijala, proizvoda i okolišnih uvjeta proizvodnje i konzervacije
2.2.2. opremanje laboratorija za kontrolu kvalitete proizvoda od grožđa i vina, nabava opreme namijenjene za uvođenje dobrovoljne kontrole kvalitete, certificiranja ili sljedivosti uključujući ekološka vina
2.2.3. trošak uspostave sustava za uvođenje ili održavanje standarda sigurnosti hrane i proizvodnja javnih standarda IFS, BRC, ISO 22 000, HACCP, uključujući konzultantske usluge, certificiranje i reviziju sustava
2.3. Marketing vina i proizvoda od grožđa i vina

2.3.1. obnova/modernizacija/opremanje infrastrukture objekata za prodaju i prezentaciju vina – vinoteke, vinotočje/kušaonica*, izložbeni prostori, prodajni prostori, maloprodajne točke izvan gospodarstva na teritoriju RH, prodajne točke na gospodarstvu (ali izvan proizvodnih jedinica) – izravna prodaja; materijalna ulaganja koja uključuju namještaj, rashladnu jedinicu, sudopere, šankove, računalnu opremu

Napomena: *Vinotočje/Kušaonica sukladno Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 5/08., 46/08. – ispravak, 44/11. i 118/11.) i Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (»Narodne novine«, broj 82/2007, 82/2009, 75/2012, 69/2013 i 150/2014)

2.3.2. troškovi za uspostavu skladišta, logističkih centara, poslovnih ureda – strojevi, namještaj i informatička oprema
2.3.3. oprema za logistiku i marketing vina stvaranje/razvoj/adaptacija logističkih platformi (pojednostavljenje i poboljšanje organizacije transportnog lanca na domaćem i inozemnom tržištu), poboljšanje/racionalizacija marketinških postrojenja i kanala, strojevi, tehnološka postrojenja, oprema uključujući programe koji se koristite u okviru distribucije, logistike i marketinga proizvoda
2.3.4. računala i programi, internetske platforme, e-trgovina za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) i elektronske trgovine (e-commerce)
2.4. Opći troškovi vezani uz aktivnosti pod 2.1. do 2.3.

2.4.1. opći troškovi vezani uz izdatke za kupnju ili zakup novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe naknade za arhitekte i inženjere, konzultacijske naknade, studije o izvedivosti, stjecanje prava na patente i licence

Napomena: Ukoliko su nastali u tekućoj godini prije podnošenja prijave.

Naknade za arhitekte i inženjere, konzultacijske naknade

(do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa bez općih troškova, ali ne više od 3.000 €), studije o izvedivosti i troškovi izrade elaborata zaštite okoliša (do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja bez općih troškova, ali ne više od 2.000 €), stjecanje prava na patente i licence.