Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

NN 73/2017 (26.7.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1775

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA
2014. – 2018.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, broj 49/2015) u članku 3. stavku 1. podstavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Početak aktivnosti« u smislu ispunjavanja kriterija prihvatljivosti odnosi se na početak obavljanja aktivnosti projekta koje je započeto nakon datuma zaprimanja Odluke o odobrenju projekta odnosno označava prvu preuzetu obvezu kojom se naručuju dobra ili usluge ili nastajanje druge obveze na temelju koje je ulaganje nepovratna obveza (naručivanje, kupnja, izgradnja, plaćanje, preuzimanje kredita) ili prvu započetu aktivnost u provedbi projekta.

»Završetak aktivnosti« u smislu ispunjavanja kriterija prihvatljivosti odnosi se na završetak aktivnosti projekta te označava kraj izvršenja preuzetih obveza unutar razdoblja trajanja provedbe projekta u kojem se nastali troškovi mogu smatrati prihvatljivim, odnosno do datuma roka podnošenja Zahtjeva za isplatu sa svim dokazima koji ukazuju da je aktivnost provedena te u potpunosti plaćena i fizički završena.«

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 20. stavak 4. mijenja se i glasi:

»4) Rok završetka projekta u pravilu je godinu dana. Produljenje roka po jednu godinu može se odobriti iz opravdanih razloga uz uvjet da je korisnik započeo s provedbom odobrenih aktivnosti. Ukoliko provedba odobrenih aktivnosti nije započeta produljenje se može odobriti isključivo zbog više sile ili izvanrednih okolnosti u smislu članka 2. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Krajnji rok završetka projekta ne može sveukupno biti odobravan u vremenskom trajanju dužem od pet godina od datuma zaprimanja Odluke o Odobrenju projekta.«

Članak 4.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz programa Korisniku se isplaćuju na temelju podnijetog Zahtjeva za isplatu predujma, Zahtjeva za isplatu po završenoj aktivnosti i/ili Zahtjeva za isplatu po završetku svih aktivnosti.«

Članak 5.

U članku 25. stavku 1. iza riječi »isplatu« dodaje se riječ »predujma«.

Stavci 3., 8. i 10. mijenjaju se i glase:

(3) Uz Zahtjev za isplatu predujma Korisnik je dužan dostaviti odgovarajuće i valjano jamstvo u protuvrijednosti od 100% iznosa zatraženog predujma.

(8) Obveza Korisnika je iskoristiti sredstva isplaćenog predujma za provedbu mjere Restrukturiranje sukladno prihvatljivim troškovima odobrenih aktivnosti navedenih u Odluci o odobrenju projekta najdulje do kraja druge financijske godine nakon dana isplate predujma.

(10) Korisnik je dužan Agenciji za plaćanja dostaviti Izvješće o iskorištenom predujmu najkasnije do 15. listopada druge financijske godine od dana isplate predujma uz koji prilaže:«

Članak 6.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za isplatu po završenoj aktivnosti Korisnik je dužan najaviti Agenciji za plaćanja u roku od trideset dana prije njegovog podnošenja na obrascu koji se objavljuje na internetskim stranicama Agencije za plaćanja, dostavom preporučene pošte ili dostavom elektronskim putem na e-mail Agencije za plaćanja: info@apprrr.hr. Aktivnost za koju se podnosi Zahtjev za isplatu, mora biti plaćena i završena sukladno kriterijima iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za isplatu po završetku svih aktivnosti iz članka 24. ovoga Pravilnika Korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja sukladno roku navedenom u Odluci o odobrenju projekta preporučeno s povratnicom, na propisanom obrascu dostupnom na internetskim stranicama Agencije za plaćanja.

(3) Zahtjev za isplatu po završenoj aktivnosti i Zahtjev za isplatu po završetku svih aktivnosti treba sadržavati financijsku dokumentaciju iz stavka 4. ovoga članka, koja sadrži sve račune sukladno odabranim ponudama i Odluci o odobrenju projekta, te dodatnu dokumentaciju na obrascima sukladno listi potrebne dokumentacije i pojašnjenjima za njihovo popunjavanje koji se objavljuju na internetskim stranicama Agencije za plaćanja, a priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

(4) Financijska dokumentacija kojom Korisnik dokazuje izvršenje plaćanja odobrenih aktivnosti i pripadajuće utvrđenih troškove u odobrenom projektu sukladno odabranim ponudama je sljedeća:

a) Izvornik računa ovjeren od odabranog dobavljača/izvršitelja i od Korisnika (obvezni dijelovi su naziv, sjedište, adresa i OIB Podnositelja računa, broj i datum računa, rok dospijeća plaćanja računa, poveznica sa odgovarajućim robnim dokumentima/troškovnicima izvršenih radova/usluga);

b) Izvornik robnog dokumenta (otpremnica, primka) ovjeren od odabranog dobavljača robe/materijala i od Korisnika (obvezni dijelovi su naziv, sjedište, adresa i OIB dobavljača, broj i datum robnog dokumenta, specifikacija i datum dostave robe/materijala);

c) Izvornik troškovnika izvršenih radova/usluga ovjeren od odabranog izvršitelja radova/usluga i od Korisnika (obvezni dijelovi su naziv, sjedište, adresa i OIB izvršitelja, broj i datum troškovnika, specifikacija/opis i datum izvršenja pojedinih radova/usluga);

d) Ovjereni izvornik izvoda iz banke o izvršenju plaćanja svakog pojedinog računa (obvezni dijelovi su naziv banke, broj i datum izvoda, datum plaćanja, poveznica s odgovarajućim računom odabranog dobavljača/izvršitelja);

e) Tablični prikaz (rekapitulacija) izvršenih plaćanja odobrenih aktivnosti i pripadajućih utvrđenih troškova;

f) Ostala dokumentacija u izvornom obliku koja pojašnjava izvršenje plaćanja utvrđenih troškova (ugovor o isporuci robe/izvršenju usluga, ovjerene dopune ugovora, ovjerene privremene situacije i sl.).

(5) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od maksimalnog iznosa navedenog u Odluci o odobrenju projekta.

(6) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obračunat će se:

– protuvrijednost u kunama prema mjesečnom tečaju Europske središnje Banke, u mjesecu predaje Zahtjeva za isplatu iskazanom u četiri decimale. Internet adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je:

http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.M.HRK.EUR.SP00.A

– u slučaju da je Korisnik plaćanja izvršio po tečaju nižem od tečaja Europske središnje banke (iskazanom u četiri decimale) u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu obračun potpore za isplatu temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(7) Ukoliko je Zahtjev za isplatu potpore nepotpun, Agencija za plaćanja zatražit će njegovu dopunu od Korisnika te može na način sukladan članku 15. ovoga Pravilnika tražiti dostavu dopuna, ispravaka ili obrazloženja.

(8) Korisnik je dužan Zahtjev za isplatu potpore dopuniti, ispraviti, obrazložiti, dostavom tražene dokumentacije preporučenom poštom u roku iz Zahtjeva za dopunu zahtjeva za isplatu potpore.

(9) U slučajevima traženja dopuna, ispravaka, obrazloženja datum dostave dokumentacije kojom se Zahtjev za isplatu potpore dopunjuje, ispravlja ili pojašnjava, smatra se datumom zaprimanja potpunog Zahtjeva.

(10) Zahtjevi za isplatu obrađuju se prema redoslijedu zaprimanja potpunih zahtjeva.«

Članak 7.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučaju potrebe za promjenom planiranog datuma dostave Zahtjeva za isplatu potpore, Korisnik mora obavijestiti Agenciju za plaćanja najmanje trideset dana prije isteka roka za dostavu Zahtjeva za isplatu potpore.«

Članak 8.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Nakon provjere Zahtjeva za isplatu po završenoj aktivnosti ili Zahtjeva za isplatu po završetku svih aktivnosti i kontrole ispunjavanja uvjeta opravdanosti i prihvatljivosti provedenih aktivnosti ulaganja i/ili troškova Agencija za plaćanja će Korisniku izdati:

a) Odluku o isplati ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.«

Članak 9.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju da Korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu potpore u roku navedenom u Odluci o odobrenju projekta ili dostavi informaciju da odustaje od isplate ili daljnje provedbe projekta, kao i u slučajevima utvrđenih nepoštivanja obveza propisanih ovim Pravilnikom, Natječajem ili Odlukom o odobrenju projekta, Agencija za plaćanja će poništiti Odluku o odobrenju projekta.«

Članak 10.

U Prilogu I. točki 1. Aktivnosti vezane uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda iza podtočke 1.3.6., podtočka 1.3.4. mijenja se i glasi:

»1.3.7. troškovi usluge radova na postavljanju i/ili izmjeni potporne strukture restrukturiranog vinograda (potporna struktura – uklanjanje stupova, žice, kolaca (kompletne armature ili pojedinih dijelova), odvoz stupaca, žice, kolaca, kupnja nove armature ili pojedinih dijelova (kolci, stupovi, žica, kuke, zatezači), postavljanje nove armature ili pojedinih dijelova ukoliko nisu prijavljeni kao pojedinačni troškovi pod 1.1.2., 1.3.5. i 1.3.6«.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/12-01/380
Urbroj: 525-07/0539-17-85
Zagreb, 20. srpnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.