Odluku o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. lipnja 2016. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4)

NN 73/2017 (26.7.2017.), Odluku o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. lipnja 2016. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4)

HRVATSKA NARODNA BANKA

1781

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.), članka 4. stavka 1. točke 3. i članka 134. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), članka 3. stavka 2. Odluke o postupku priznavanja mjera makrobonitetne politike koje su donijela odgovarajuća tijela drugih država članica Europske unije i postupku procjene prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike (»Narodne novine«, br. 60/2017.) i Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. lipnja 2016. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE IZ PREPORUKE EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE OD 24. LIPNJA 2016. O IZMJENI PREPORUKE ESRB/2015/2 O PROCJENI PREKOGRANIČNIH UČINAKA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE I O DOBROVOLJNOJ UZAJAMNOSTI ZA MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE (ESRB/2016/4)

1. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se uzajamna primjena mjere makrobonitetne politike koju je donijelo odgovarajuće tijelo Estonije, a čiju je uzajamnu primjenu preporučio Europski odbor za sistemske rizike (u nastavku teksta: ESRB).

2. UZAJAMNO PRIZNAVANJE MJERA

Priznavanje mjere

Članak 2.

(1) Hrvatska narodna banka priznaje i propisuje uzajamnu primjenu jednopostotne stope zaštitnog sloja za sistemski rizik na izloženosti u Estoniji, i to:

i. ako se na kreditnu instituciju istovremeno primjenjuje odluka kojom Hrvatska narodna banka propisuje primjenu zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik za kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje, i to na izloženosti u državama Europskoga gospodarskog prostora, kreditna institucija treba primjenjivati zaštitni sloj za sistemski rizik na izloženosti u Estoniji u visini propisanoj tom odlukom ili u visini propisanoj ovom Odlukom, ovisno o tome što je veće;

ii. ako kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad ne primjenjuje zaštitni sloj za strukturni sistemski rizik ili ga primjenjuje samo na izloženosti u Republici Hrvatskoj, tada kreditna institucija treba primjenjivati zaštitni sloj za sistemski rizik na izloženosti u Estoniji u visini od 1%.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, na kreditne institucije primjenjuje se izuzeće (de minimis) ako im izloženosti ponderirane rizikom za kreditni rizik u Estoniji ne prelaze 2% ukupne izloženosti ponderirane rizikom za kreditni rizik.

3. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 216-020/07-17/BV

Zagreb, 17. srpnja 2017.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.