Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

NN 73/2017 (26.7.2017.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

HRVATSKA NARODNA BANKA

1782

Na temelju članka 304. točke 3. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SADRŽAJU I OBLIKU U KOJEM SE POTROŠAČU DAJU INFORMACIJE PRIJE UGOVARANJA POJEDINE BANKOVNE USLUGE

Članak 1.

U Odluci o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge (»Narodne novine«, br. 2/2015.) u članku 2. iza stavka 3. dodaje se stavak 4., koji glasi:

»(4) Ako u ponudi kreditne institucije ne postoji mogućnost ugovaranja kredita s fiksnom kamatnom stopom, u domaćoj valuti ili nominiranih u domaćoj valuti s valutnom klauzulom u eurima, kreditna institucija dužna je to posebno naznačiti u Obrascu s informacijama i potrošaču uručiti informativnu listu Hrvatske narodne banke iz članka 3. stavka 7. ove Odluke, ovisno o valuti kredita.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Popis izabranih vrsta kredita i informacija uključenih u informativnu listu ponude kredita u domaćoj valuti sadržan je u Prilogu ove Odluke (IV. Obrazac).«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Popis izabranih vrsta kredita i informacija uključenih u informativnu listu ponude kredita nominiranih u domaćoj valuti s valutnom klauzulom u eurima sadržan je u Prilogu ove Odluke (V. Obrazac).«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U slučaju promjene informacija uključenih u informativne liste iz stavaka 2. i 3. ovog članka kreditna institucija dužna je Hrvatskoj narodnoj banci odmah dostaviti nove obrasce iz stavaka 2. i 3. ovog članka.«

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6., koji glase:

»(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, informacije o promjenama parametara kod promjenjive kamatne stope u odnosu na prethodno dostavljene obrasce iz stavka 2. i 3. ovog članka kreditna institucija dužna je dostaviti jednom mjesečno. Vrijednosti promjenjivih parametara kreditna institucija dužna je iskazati sa stanjem na posljednji dan u mjesecu, a nove obrasce dostaviti u Hrvatsku narodnu banku u roku od sedam dana od isteka prethodnog mjeseca.

(6) Ako je do promjene efektivne kamatne stope (EKS) došlo isključivo zbog promjene promjenjivog parametra, kreditna institucija dužna je informacije o tim promjenama dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci na način i u rokovima iz stavka 5. ovog članka.«

Dosadašnji stavak 5., koji je postao stavak 7., mijenja se i glasi:

»(7) Hrvatska narodna banka će na temelju zaprimljenih popunjenih obrazaca iz stavaka od 2. do 6. ovog članka sastaviti odnosno izmijeniti informativnu listu ponude kredita u domaćoj valuti i informativnu listu ponude kredita nominiranih u domaćoj valuti s valutnom klauzulom u eurima, za sve kreditne institucije i objaviti ih na svojim službenim internetskim stranicama.«

Članak 3.

U Prilogu Odluke o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge (»Narodne novine«, br. 2/2015.) IV. Obrazac – Popis izabranih vrsta kredita i informacija koje se uključuju u informativnu listu Hrvatske narodne banke zamjenjuje se IV. Obrascem – Popis izabranih vrsta kredita i informacija koje se uključuju u informativnu listu ponude kredita u domaćoj valuti, koji je u Prilogu ove Odluke.

Članak 4.

Kreditna institucija dužna je Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti prve ispunjene obrasce iz članka 2. stavaka 2. i 3. ove Odluke, kojima je izmijenjen članak 3. Odluke o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge (»Narodne novine«, br. 2/2015.) najkasnije do 21. kolovoza 2017.

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. kolovoza 2017., osim članka 1. ove Odluke, koji stupa na snagu 15. rujna 2017.

Broj: 219-020/07-17/BV

Zagreb, 20. srpnja 2017.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.

PRILOG